Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.516 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. @@@@
  Lukas 12:1 Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeen, welke is geveinsdheid.
  2 En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden.
  3 Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden.
  4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.
  5 Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!
  6 Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningskens? En niet een van die is voor God vergeten.
  7 Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
  8 En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods.
  9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.
  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Om 21 59 uur begint vanavond de Sabbat . 13-7-2018
  Met vr. gr. Marten Dek

 2. @@@@
  Markus 14: 34 En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.
  35 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge.
  36 En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.
  @@@@
  48 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Zijt gij uitgegaan, met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar, om Mij te vangen?
  49 Dagelijks was Ik bij ulieden in den tempel, lerende, en gij hebt Mij niet gegrepen; maar dit geschiedt, opdat de Schriften vervuld zouden worden.
  60 En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U;
  61 Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?
  62 En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.
  @@@@
  72 En de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij, zich van daar makende, weende.
  34/35/36 Zelfs Jezus bad, niet Mijn Wil maar Uw Wil.
  48/62 Opdat de geschriften, beschreven in het Oude Testament, vervuld werden. Daarmee heeft Jezus de wet vervuld.
  Dat staat los van Gods Geboden. Tien Geboden.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  En wie dat niet wil, is verloren. Geen alverzoening. Geen genade.
  Die Genade is voor hen die willen, maar falen en vergeving vragen, en hun best doen.
  Ook de zwakheid van Petrus is vergeven. Uit Genade.
  De Sabbat voor de mens gemaakt.
  Het gaat om Gods Wil.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 3. @@@@
  Marcus 13:20 En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.
  21 En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet.
  22 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.
  23 Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!
  24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.
  25 En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden.
  26 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
  27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.
  @@@@
  God is genadig.!!!! Daarom keert de zondag van de tegenstrever de rug toe. Het zijn, geen één uitgezonderd, allemaal valse leraren.
  Ook zij die de alverzoening voor alle mensen voorstaan.
  De uitverkorenen zijn zij die; Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Dat wens ik u allen toe met vrede in uw hart.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 4. @@@@
  Er is in de wereld een brug die zondagsbrug heet.
  Een brede en heel geweldige brug.
  Gezellig en vol van vreugde.
  Allemaal mooie en fijne mensen die zingend God loven en prijzen.
  Alle dagen vieren zij Sabbat.
  En wie wacht hen op, op het einde.???? De heer van de zondag.!!!!
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  Even verderop is een veel kleinere Brug, de Sabbatsbrug genoemd.
  Daar werken zij zes dagen en op Sabbat is er een hemelse vreugde.
  Op die Brug wandel ik en op het einde staat de Heer van de Sabbat op mij te wachten.
  En zie velen om mij heen wandelen met innerlijke vreugde met mij mee, of, ik met hen.
  Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
  Welke brug neem jij.????

 5. @@@@
  Er is in de wereld een brug die zondagsbrug heet.
  Een brede en heel geweldige brug.
  Gezellig en vol van vreugde.
  Allemaal mooie en fijne mensen die zingend god loven en prijzen.
  Alle dagen vieren zij Sabbat.
  En wie wacht hen op, op het einde.???? De heer van de zondag.!!!!
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  Even verderop is een veel kleinere Brug, de Sabbatsbrug genoemd.
  Daar werken zij zes dagen en op Sabbat is er een hemelse vreugde.
  Op die Brug wandel ik en op het einde staat de Heer van de Sabbat op mij te wachten.
  En zie velen om mij heen wandelen met innerlijke vreugde met mij mee, of, ik met hen.
  Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
  Welke brug neem jij.????

 6. @@@@
  Haarlem-9-Juni-2018
  Thema, ‘lijden ter wille van het evangelie’.

  Gaat er ook maar eén, moedwillig verloren.?
  Ik vind het triest dat er zoveel verloren gaan dat Bijbel zelfs zegt in Lukas 18:8 ; Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
  Genoeg geloof, maar ook, het, geloof.
  Heel diep in mij vraag ik mij af, is dat woede, triestheid of verdriet omwille van het valse evangelie.
  Vele valse leraren zullen er komen. Nu ze zijn er al heel lang.
  Heel de wereld zal er achterheen lopen.
  Waaraan kun je dat zien. Vergeefs eren zij Mij, Jezus, met mensengeboden.
  Wij kunnen weten wie Gods Geboden veranderd heeft. En ook hoe zij zich daar gerechtigd toe voelden. Niet waren, maar voelden.
  Het Vaticaan zegt in haar schrijven; Heeft Jezus de Heer van de sabbat het naleven van deze dag ingesteld om tegelijkertijd de rechten van God en die van de mens te eerbiedigen, het bevrijdende aspect terug. Zo valt te begrijpen waarom de christenen die door het bloed van Christus bewerkstelligde bevrijding verkondigden gelijk hadden, toen zij zich gerechtigd voelden de zin van de Sabbat te verleggen naar de dag van de verrijzenis. Het lijden, sterven en verrijzen van Christus heeft de mens inderdaad van een veel dieper gewortelder slavernij bevrijd dan die …………………enz.
  Prachtig verhaal die dwars tegen Gods Wetten ingaat.
  Zie ook Daniël 7;25 WAAR AANGEKONDIGD IS DAT SATAN DAT ZOU DOEN.
  Is het niet intriest, dat alle christenpartijen de zondag eren, in plaats van de Dag van God, die wij vandaag vieren. De Sabbat van het Vierde Gebod.
  Ik voel mij daarom ook blij voor mijzelf, hoe egoïstisch dat ook lijkt, blij een kind van Hem te mogen zijn, en te weten dat God al onze tranen zal afwissen.
  Dat gaat ver boven mijn diep innerlijke woede en tevens verdriet, naar de valse leraren toe.
  Ieder is zelf verantwoordelijk voor de tweede dood, maar ook van de belofte met Jezus mee te mogen als Hij de zijnen komt halen.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Amen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek

 7. Math.11:27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.
  28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
  29 neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;
  30 want Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het JUK van de Tien mooie Geboden.!!!!
  Math.: 12 opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet Jesaja, toen hij zeide:
  18 Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.
  20 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht.
  21 En op zijn naam zullen de HEIDENEN hopen.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, ONDERHOUD de geboden.
  Math. 12: 39 Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet.
  40 Want gelijk Jona drie dagen en DRIE nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  Nu vinden zondag vierders twee nachten ook wel genoeg, helaas.!!!!
  50 Want al wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, >>>> en niet de mens <<<< om de sabbat. Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen Heer ook over de sabbat. @@@@ Daarom wens ik allen voor de nieuwe dag die vanavond begint alvast een geweldige SABBAT toe. 8-6-2018 Met vr. gr. Marten Dek.

 8. De Sabbatsvlag is weer in top.
  Kaarsen aangestoken
  Alle aardse dingen staan nu stop
  Het vuur van de Sabbat aangebroken

  De Dag van de Heer die ik dien
  Vol verwachting van Zijn komen
  Eens zullen allen Hem zien
  Heerlijk daar van te dromen

  Allen wens ik Zijn Zegen toe
  Terwijl ik zo ga slapen
  Want ik ben een beetje moe
  Om zo te gaan slapen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 9. Maritime: Wie de geboden wil, wil leven volgens de wet. Maar kan die wet niet volbrengen. Hij wil iets wat hij niet kan. Hij leeft in een rampzalige toestand. Hij zal het niet kunnen volbrengen. Hij gaat er aan onderdoor! Hij kan niet worden gerechtvaardigd!

  Maar het kan ook anders. Er is een andere weg.

  Romeinen 5:1,9: “Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed…

  Cherry

  1. Ik heb de geboden van God in mijn hart. Dat is een onderdeel van geloven in Hem.
   Zoals Paulus het zegt: Zijn geboden zijn niet zwaar en zeker niet de rustdag op zaterdag houden. Het is een keuze om daarmee God lief te hebben en dat is wat ik wil.

   1. De Godsgeboden, zijn niet de wet voor Mozes en de Israëlieten.

    De Godsgeboden zijn: God en je naaste liefhebben!
    En dat is al heel moeilijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar