Spring naar toolbar

Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.549 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. Vandaag hadden wij Bijbelles.
  1 Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden,
  2 om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland.
  3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,
  4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.
  5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat,
  6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.
  7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.
  8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
  9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
  10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
  11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht,
  12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.
  13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
  14 Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede,
  15 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,
  16 evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.
  17 Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid;
  18 maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.
  @@@@
  Velen blijven dwalen met de zondag en daarmee is satan zeer tevreden.
  U bent zelfs door Jezus gewaarschuwd.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Lees het Vierde Gebod.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief die uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn geen zware last.” I Johannes 5: 1 – 3.

  Hoofdmenu

  Home
  Boeken
  Presentaties
  Diverse onderwerpen
  Bijeenkomsten
  Verdere studie
  Contact

  Over deze site

  Een site waar informatie gegeven wordt over de betekenis van de Sabbat, hoe deze ervaren kan worden, en waar je deze samen met anderen kunt vieren.

  Meest recente berichten
  Christenen en de sabbat als rustdag
  De rustdag van Jezus
  Liefde is de vervulling van de wet
  * Nieuw * Vragen/stellingen mbt sabbat en wet
  Het teken van trouw
  Wat maakt het uit welke dag je aanbidt?

 3. De apostel Paulus schrijft met betrekking tot de diepgaande betekenis van Gods wet aangaande de sabbat: “Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.” Hebr. 4:9.
  De betekenis van de sabbatsrust is dus niet voorbij, verdwenen of afgeschaft, neen, er blijft een sabbatsrust en die rust wordt volkomen werkelijkheid wanneer wij ingegaan zijn in het beloofde, hemelse Kanaän. Daarvan is de wekelijkse sabbatsrust een afschaduwing.
  We dienen tot rust te komen van onze eigen werken en hoopvol uit te zien naar de rust in Gods Koninkrijk waar wij in volmaaktheid voor eeuwig mogen rusten in God als onze Schepper. Van sabbat tot sabbat zal Gods volk, ja, al wat leeft, opgaan om hun Schepper te aanbidden. Jes. 66:23.
  De sabbat is dus niet alleen voor een bepaalde bevolkingsgroep zoals de Joden, neen, de sabbat is voor al wat leeft.

 4. Ik lees geen contexten. Maar wat ik wel lees is. God heeft je lief.
  Laten wij Hem eren. Wees niet bang Hij is er altijd voor jou.
  Allemaal mooie dingen.
  Maar hoe lief wij God hebben hoor ik niet.!!!!
  Wij vieren met een hart vol vreugde kerst mis. Een heidens feest. Ons hart met volle overgave de zondag.!!!!
  En als je dan aanhaalt, ;Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Dan heb je de poppen aan het dansen.
  2 Timotheus 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, En die tijd is NU!!!!
  We kunnen en mogen mooie en blije mensen zijn, maar er is een maar, ook zorgen maken om de ONGEZONDE leer.
  In elke blijde Boodschap hoort ook de Boodschap wat God van ons verwacht.
  Velen roepen en schreeuwen het van de daken. Bekeer u het is de hoogste tijd, kom zondag eens naar onze diensten.
  1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. De zondag is van satan. Rome PKN en allen die dat leren.
  Ja bekeert u, als u werkelijk om Jezus geeft die voor alle mensen is gestorven.
  Een Vader die ons zo lief heeft dat Hij zijn Zoon zo ziet lijden, een Zoon die voor ons dat lijden over heeft. Hoe kun je Hem nog langer dwars zitten met de zondag.????
  Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
  Wie Mij gelooft is behouden.!!!!
  AMEN.

  Met vr. gr.
  Marten Dek een kind van God met alle fouten mag ik op Zijn GENADE rekenen.

 5. @@@@
  Sabbat of zondag. Wet of geen Wet.
  Velen willen de Sabbat niet en velen willen Wet niet waar ook de Sabbat in staat.!!!!
  Jakobus 1:13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.
  14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.
  15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood.
  16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders!
  17 Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering.
  18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.
  19 Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;
  20 Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.
  21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.
  22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.
  23 Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel;
  24 Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was.
  25 Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.
  AMEN.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 6. 5 een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt,
  6 indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden,
  7 en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht,
  8 in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.
  9 Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte,
  10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u.
  11 Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake,
  12 opdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus.

 7. Denken over Gods Wet, of wij daar vrij van zijn, dus dan ook van de Sabbat.
  Hoe komt het dat mensen zo denken.
  Ik denk dat men een tekst leest, en niet de context.
  Galaten 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
  Wordt vrij zijn in Christus wel goed begrepen.????
  Galaten 4:5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.
  Vrijgekocht van de wet dus.
  Men vraagt zich gemakshalve niet af welke wet.
  satan/Rome wisten daar wel raad mee. Vrij van Gods Wet.
  Ik ga even naar Daniël 7:25. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.
  Tijden zijn veranderd. De tijd van God aan Israël gegeven, zijn niet meer. Dagen hebben afgoden namen gekregen. De dag van God is van duister tot duister. Is veranderd naar 12 uur middernacht.
  Ja satan en de kerken hebben velen in de houdgreep, met de zondag, maar dat lees je nog als je door durft te lezen.
  Even terug naar boven. Gal. 5:1 Ik kan met geen mogelijkheid Gods liefdes Wet zien als een Juk. ZOU HET NIET DE WET VAN Mozes zijn met 600+ wetten.????
  Zou Jezus tegen Gods wil en Wetten in gaan.????
  Soms hoor ik van velen dat je dan gehele wet moet ouden met 600+ wetten. Deuteronomium 17:5 dan zult gij de man of de vrouw, die deze wandaad bedreven heeft, naar de poort brengen, die man of die vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven.
  Joh. 8:5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?
  6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.
  7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
  8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.
  9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.
  10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?
  11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!
  Ging Jezus tegen die wet in.????, Of was Jezus het einde van die wet.????
  @@@@
  1Cor. 9: 20 En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.
  21 Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde >>>> (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), <<<< opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou. Maar voor Christus onder de Wet. Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. 1 Corinthe 7:19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden. De wet van Mozes, op papier dat vergaat. De wet van God met eigen vingers op steen in de Ark heeft een eeuwigheidswaarde. Sabbat of het zondags teken is niet aan mij, maar aan ieders eigen geloof. Of het geloof van de kerken. Of wat Jezus ons gaf. Ik koos en kies voor Jezus die ook Heer is van de Sabbat.!!!! Met vr. gr. Marten Dek. En meteen ook maar welterusten.

 8. De vraag in mijn leven was niet:
  Wat moet ik doen.
  Jij wilt steeds doen… en doen… en doen…, waarom wil jij steeds doen? Kun jij door doen…??
  Is dat jij de wet van Mozes wilt doen of … wil jij God behagen???

  Mijn vraag is niet … wat moet ik doen, maar … hoe wordt een mens behouden? En behouden leidt bij jullie naar doen. Jij wilt door doen … naar behouden. Dat is de Joodse wet. “Doe dat en gij zult leven”. Maar daardoor kwam het probleem van het niet kunnen doen… Niemand kan dat doen!
  Maar dat is mijn vraag niet en ook nooit geweest! Jij geeft steeds antwoord op een vraag die ik niet gesteld heb!

  Cherry

  Vandaag is het Sabbat. 8-9-2018.
  Jij doet niet wat God van je vraagt.
  Is dat niet kwalijker.????
  Marten

 9. Nog een antwoord aan Maritime:

  Wat Paulus aan de Galaten te zeggen heeft is dat je het wèl cadeau krijgt. Of het nu Galaten zijn die denken dat je je moet laten besnijden, of mensen uit onze tijd die aan dat ‘zomaar niet’ een andere invulling geven, de wet erbij halen en zo, dat doet er niet toe – iedereen die denkt dat het zomaar niet gaat kan zich tot de geadresseerden van de Brief aan de Galaten rekenen en zich de ongelofelijk scherpe taal aantrekken die Paulus meteen aan het begin van zijn brief gebruikt. Als je een draai geeft aan het evangelie, door te doen alsof je aan een voorwaarde moet voldoen om bij Christus te horen, maak je er een ander evangelie van, en dat is helemaal geen evangelie.

  Cherry
  @@@@
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Marten
  Maritieme heeft vast ook nog wel een antwoord.

  1. Cherry het heft niks met doen of werken der wet te maken.

   Ik laat daarmee zien dat de Schepper van Hemel en aarde mijn God is. (exodus 31: 13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.
   17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.)
   Zondag aanbidding is laten zien en getuigen dat je een andere God aanbid.

   Het is een keuze wie je wilt aanbidden: De God van Abraham, Izaak en Jacob of Baaal(zonnegod).

 10. Jij hebt zelf een gesneden beeld voorop je boot.

  Hou effe op over de tien geboden!

  Cherry

  Lucas 23:56 en toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod,
  Jij hebt zelf een gesneden beeld voorop je boot.
  Exodus 20:4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
  5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,
  6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
  Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Dat is de zondag.
  Als je allen komt om te tarten verwijder ik je helemaal. De meermin is geen afgod, en ook geen God.!!!!
  Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
  De sabbat is gemaakt om den mens,
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 11. Dubbele moraal heet zoiets!

  Beste Marten,
  KIJK OP DE SITE VAN OPEN DISCUSSIE!
  Je laat op heel jouw site weten dat jij de Tien Geboden onderhoudt en dat wij dat ook moeten doen. Anders deugen wij niet en jij wel en komen wij, volgens jou en maritime, in de hel.

  Maar… Voor op jouw boot, op de voorplecht,

  STAAT EEN GESNEDEN BEELD.

  JIJ WILT DAT EEN ANDER DOET WAT JE ZELF NIET DOET.

  DUBBELE MORAAL HEET ZOIETS.

  Lieve groetjes, Cherry

  @@@@
  1 Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.
  2 Mijn sabbatten zult gij houden en mijn heiligdom ontzien, Ik ben de Here.
  om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.

 12. @@@@
  De zondag is een van ‘s werelds
  meest populaire religieuze dagen,
  met honderden miljoenen mensen
  die deze dag elke week als rustdag
  vieren. Maar behoort de zondag
  wel onderhouden te worden?
  Wat zegt dan de Bijbel hierover?
  Behoren christenen de zondag als
  rustdag te onderhouden? En als de
  Sabbat, de 7de van de week gehouden
  moet worden, kunnen we
  er dan nog zeker van zijn dat zaterdag
  de huidige 7de dag, ook de
  7de dag van de scheppingsweek
  was? Is de weekcyclus verloren
  gegaan waardoor we niet meer
  kunnen weten welke dag de 7de
  dag van de week is?
  De Bijbel spreekt altijd over de
  Sabbat, de 7de dag van de week,
  die God ingesteld/gemaakt heeft
  tijdens de schepping. In Genesis
  wordt niet de zondag, de eerste
  dag van de week, genoemd maar
  de 7de dag: Zo zijn de hemel en
  de aarde voltooid, en heel hun legermacht.
  Toen God op de zevende
  dag Zijn werk, dat Hij gemaakt
  had, voltooid had, rustte (letterlijk
  sabbatte/stopte) Hij op de zevende
  dag van al Zijn werk, dat
  Hij gemaakt had. En God zegende
  de zevende dag en heiligde die,
  want daarop rustte Hij van al Zijn
  werk, dat God schiep door het te
  maken (Genesis 2:1-3).
  We gaan in dit supplement allereerst
  nader onderzoeken hoe God
  deze rustdag heeft gemaakt.
  Hoe heeft God een jaar, een
  maand en een dag gemaakt?
  Allemaal zijn ze indirect gemaakt
  door God. Een jaar ontstond doordat
  God de aarde en de maan rond
  de zon liet draaien; een maand
  door de maan om de aarde te laten
  draaien; een dag door de aarde
  om haar as te laten draaien.
  Bij God begint een dag niet om
  middernacht, maar bij zonsondergang
  en duurt tot de volgende
  zonsondergang. En God noemde
  het licht dag en de duisternis
  noemde Hij nacht. Toen was het
  avond geweest en het was morgen
  geweest: de eerste dag (Genesis
  1:5).
  Dagen, maanden en jaren heeft
  God dus indirect gemaakt, dit in
  tegenstelling tot de week. Een
  week bestaat omdat God Zelf een
  rustdag introduceerde. Aan de hemellichamen
  kan men totaal niet
  zien wanneer het de 7de en dus
  laatste dag van de week is, waarna
  de cyclus weer van voren af
  aan begint met de 1ste dag van de
  (volgende) week. De 7de dag is
  een persoonlijke daad van de
  Schepper God. God stopte op die
  dag met Zijn scheppingswerk, nadat
  Hij die voltooid had. God pauzeerde
  en heiligde en zegende die
  dag en alle toekomstige 7de dagen
  als de steeds terugkerende
  heilige Sabbatdag. Zo is de weekcyclus
  ontstaan. Door de Sabbat
  te houden werd de cyclus die God
  gestart heeft, onthouden. Het is
  zoals gezegd niet af te leiden uit
  de hemellichamen.
  Ooit is de cyclus voor enige tijd
  verloren gegaan, namelijk toen
  het volk Israël slaaf was in Egypte.
  Ze werkten 7 dagen per week,
  hadden geen rust en waren letterlijk
  de tel kwijt. God bevrijdde
  hen en gaf hun het manna. Door
  middel van het manna heeft God
  deze rustdag weer bekendgemaakt:
  het manna viel alle dagen
  van de week, maar niet op de
  Sabbat. Als je het manna bewaarde
  tot de volgende dag, was het
  de volgende dag bedorven, maar
  alleen van vrijdag op zaterdag bedierf
  het op miraculeuze wijze
  niet (Genesis 16:23-30)! Op die
  schitterende wijze werd de cyclus
  weer hersteld.
  De zondag, de eerste dag van de
  week, wordt ook niet in de Tien
  Geboden genoemd. Er is alleen
  sprake van de Sabbat in het 4de
  gebod.
  In de Tien Geboden herinnert
  God ons eraan om de Sabbatdag
  te gedenken en te heiligen, want
  Het Nederlandse Supplement van
  juli/augustus 2015
  © United Church of God – Holland, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 084-8704080. info@ucg-holland.nlhttp://www.ucg-holland.nl.
  Financieel steunen? Bankrekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. UCG-Holland te Gouda “ANBI geregistreerd”.
  Wat is er verkeerd aan de viering van de
  zondag als rustdag?
  Is de Sabbat van de Joden voor christenen afgedaan omdat men meent dat
  Christus op een zondag uit de doden werd opgewekt? Welke dag is de juiste
  rustdag voor de ware volgelingen van Jezus Christus?
  2 Het Nederlandse Supplement van The Good News
  de Sabbat als gebod bestond zoals
  gezegd al voordat de wet aan Mozes
  werd gegeven!
  Gedenk de sabbatdag, dat u die
  heiligt. Zes dagen zult u arbeiden
  en al uw werk doen, maar de zevende
  dag is de sabbat van de
  HEERE, uw God. Dan zult u geen
  enkel werk doen (…) Want in zes
  dagen heeft de HEERE de hemel
  en de aarde gemaakt, de zee, en
  al wat erin is, en Hij rustte op de
  zevende dag. Daarom zegende de
  HEERE de sabbatdag, en heiligde
  die (Exodus 20:8-11).
  Is deze cyclus sinds ‘het manna’
  door de eeuwen heen tot aan
  Christus’ geboorte intact gebleven?
  Het antwoord op deze vraag
  kunnen we afleiden aan de hand
  van de rustdag die Christus hield.
  De dag die Christus hield moet
  namelijk de ware rustdag zijn,
  want Hij was “God met ons”, de
  Heere van de Sabbat. Christus
  heeft nooit gezondigd en heeft
  dus ook nooit het 4de gebod overtreden.
  We mogen veronderstellen
  dat Hij de juiste, ware
  rustdag van God kende. En
  welke dag was dat? Heeft Jezus
  Christus, Die ons voorbeeld is, de
  zondag gehouden?
  En Hij (Christus) kwam in Nazareth,
  waar Hij opgevoed was,
  en ging naar Zijn gewoonte op de
  dag van de sabbat naar de synagoge,
  en Hij stond op om te lezen
  (Lukas 4:16; zie ook Markus 6:2).
  We zien hier dat Christus uit gewoonte
  naar de synagoge ging op
  de Sabbat en dat Hij daar zelfs
  voorlas. En Hij daalde af naar Kapernaüm,
  een stad in Galilea, en
  onderwees hen op de sabbatdagen
  (Lukas 4:31).
  Met andere woorden: de dag die
  Christus onderhield, was dezelfde
  dag die de Joden in die tijd onderhielden,
  namelijk vrijdagavond
  zonsondergang tot zaterdagavond
  zonsondergang (zie Leviticus
  23:32).
  Sinds ‘het manna’ tot aan Christus
  is de cyclus verder niet verloren
  gegaan.
  Heeft Jezus Christus Zijn discipelen
  opgedragen om de zondag
  in plaats van de Sabbat aan te
  houden als de rustdag van het
  Nieuwe Testament? In Handelingen
  13:14-16 lezen we dat Paulus
  in Antiochië naar de synagoge
  ging op de Sabbat:
  En zij gingen op de dag van de
  sabbat de synagoge binnen en
  gingen daar zitten (…) Toen stond
  Paulus op, wenkte met de hand en
  zei: Israëlitische mannen en u die
  God vreest, luister.
  Paulus predikte Wie de Christus
  was en dat Hij opgewekt werd.
  En toen de Joden weggegaan waren
  uit de synagoge, drongen de
  heidenen erop aan dat op de volgende
  sabbat dezelfde woorden
  tot hen gesproken zouden worden
  (vers 42).
  Hier leest men meestal overheen!
  Want wat verzochten de heidenen
  Paulus? Dat hij de volgende Sabbat
  dezelfde woorden tot hen
  zou spreken. Paulus had hier een
  mooie gelegenheid om te vertellen
  dat zij niet een week hoefden
  te wachten, maar dat ze de volgende
  dag (zondag) al een eredienst
  konden houden, als de Sabbat
  voor hen werkelijk afgedaan
  was. Maar dat deed hij niet! Hier
  zien we dat de apostelen de Sabbat
  niet door de zondag (de veronderstelde
  dag van de opstanding)
  hebben vervangen. Zowel
  de apostelen als de heidenen hielden
  de Sabbat! De Sabbat is voor
  de christenen niet afgedaan!
  Is de Sabbat die vandaag de dag
  van vrijdagavond tot zaterdagavond
  gehouden wordt dan behouden
  gebleven sinds de tijd van
  de apostelen? De Joodse Diaspora
  duurde van 135 na Chr. (de laatste
  deportatie door keizer Hadrianus)
  tot de vorming van de Joodse
  staat in 1948. Na 1813 jaren gescheiden
  en verspreid van elkaar
  geleefd te hebben, is de dag en
  het tijdstip van de Sabbat nooit
  enig punt van discussie geweest.
  Los van elkaar, op verschillende
  continenten, onderhielden de Joden
  dezelfde Sabbat op hetzelfde
  tijdstip als ook door Christus
  werd gehouden. Daarmee is het
  bewijs geleverd dat het tijdstip
  van de huidige Sabbatdag van de
  Joden sinds Christus niet is gewijzigd.

  Vóór en na Christus’ komst
  Zowel net vóór de wederkomst
  van Christus als nadat Christus
  naar aarde terug is gekeerd, blijft
  de Sabbat nog steeds Gods rustdag.
  Neem het recht in acht en
  doe gerechtigheid, want Mijn heil
  is nabij om te komen, en Mijn
  gerechtigheid om geopenbaard te
  worden. (Wanneer is Gods heil
  nabij? Bij Christus’ komst – deze
  oproep geldt dus voor de eindtijd.)
  Welzalig een sterveling die
  zo handelt, het mensenkind dat
  daaraan vasthoudt; die de sabbat
  in acht neemt, zodat hij die niet
  ontheiligt (…) En de vreemdelingen
  die zich bij de HEERE voegen
  (christenen) om Hem te dienen
  en om de Naam van de HEERE
  lief te hebben, om Hem tot
  dienaren te zijn; allen die de sabbat
  in acht nemen, zodat zij hem
  niet ontheiligen (…)
  (Jesaja 56:1-2; 6-7).
  Dit is net voor de terugkomst van
  Christus. Hier wordt bevestigd
  wat Christus zei, namelijk dat de
  Sabbat gemaakt is voor de mens
  (Markus 2:26-27). Ten tijde dat
  God de Sabbat maakte, was alleen
  de mens Adam aanwezig. Er waren
  nog geen Joden! De Sabbat
  werd gemaakt voor álle stervelingen,
  ongeacht tot welk ras of volk
  ze zouden behoren!
  Wat gebeurt er met de Sabbat na
  de terugkomst van Christus nadat
  Hij de volken heeft verslagen?
  juli / augustus 2015 3
  En het zal geschieden dat van
  nieuwe maan tot nieuwe maan en
  van sabbat tot sabbat (niet van
  zondag tot zondag) alle vlees zal
  komen om zich neer te buigen
  voor Mijn aangezicht, zegt de
  HEERE (Jesaja 66:23-24).
  Als de Sabbat door Christus, de
  apostelen en de heidenen gehouden
  werd, wanneer is dan de
  zondag geïntroduceerd en door
  wie? Maakt het uit welke rustdag
  gehouden wordt? Men beweert
  dat de zondag als nieuwe rustdag
  werd ingevoerd vanwege de
  (veronderstelde) opstanding van
  Christus op zondag. Maar heeft
  God tijdens de opstanding van
  Christus ook gestopt met werken,
  net als tijdens de scheppingsweek?

  Neen, integendeel! Op die dag
  heeft God gewerkt om Christus
  uit de dood op te wekken! De
  zondag is door de (vermeende)
  opstanding geen vervangende
  rustdag voor God.
  Er is een andere reden waarom de
  zondag werd ingevoerd! Degene
  die de zondag ten onrechte heeft
  ingevoerd als “nieuwtestamentische”
  rustdag in de christelijke
  wereld was keizer Constantijn de
  Grote. Dat gebeurde rond 321-
  325 na Chr. bij het Concilie van
  Nicea. Als canon 29 werd het volgende
  aangenomen tijdens dit
  concilie: “Christenen moeten niet
  de Joodse leer volgen door op
  sabbat te rusten maar op die dag
  te werken en liever de dag des
  Heren te eren. Als iemand wordt
  gevonden die het Jodendom volgt,
  laat die van Christus verbannen
  worden verklaard.”
  Zo werd men gedwongen Gods
  ware rustdag, de Sabbat, op te geven
  ten faveure van de zondag
  van de keizer. Waarom? Dit had
  te maken met de verering van de
  zon.
  Wikipedia zegt hier het volgende
  over: “De invoering van de zondag
  als rustdag vond plaats onder
  de Romeinse keizer Constantijn
  de Grote. Door Constantijn de
  Grote werd in een edict in 321 zowel
  aan zijn heidense als aan zijn
  christelijke onderdanen de zondag
  aanbevolen als de
  “eerbiedwaardige dag voor de
  verering van de Zon”. Het was
  zijn manier om de tegenstrijdige
  religies van het Rijk samen te
  brengen door iets gemeenschappelijks
  onder hen in te stellen.”
  Dus het was keizer Constantijn de
  Grote die zijn dag van verering
  van de zon ingevoerd heeft als
  rustdag, vandaar ook de naam
  zondag.
  Wat mankeert er aan de zondagse
  rustdag?
  In Exodus 31 maakt God duidelijk
  aan Mozes waartoe de sabbat
  naast het tot rust komen ook
  dient:
  U dan, spreek tot de Israëlieten
  en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten
  in acht nemen, want dat is
  een teken tussen Mij en u, al uw
  generaties door, zodat men weet
  dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt
  (Exodus 31:13).
  In Ezechiël 20:20 staat: “Zodat u
  weet dat Ik, de HEERE, uw God
  ben.”
  Het houden van de juiste dag bewerkstelligt
  drie dingen:
  1. we leren God en komen te
  weten wie de Heere God is.
  2. we worden geheiligd door
  God, en
  3. het is het teken van God
  voor Zijn volk.
  Dit geldt ook voor vreemdelingen.
  Zij die Gods ware rustdag
  niet houden en er een verkeerde
  dag op na houden, leren God niet
  goed kennen en worden derhalve
  NIET geheiligd. Zij zijn zeker
  niet van God, immers, ze hebben
  Zijn teken niet!
  ‘Heilig voor God’ betekent apart
  gezet worden, speciaal en bijzonder
  zijn, iets goddelijks hebben,
  iets dat met eerbied en ontzag behandeld
  dient te worden, waar
  niet overheen gelopen mag worden
  vanwege Gods naam of Gods
  aandacht en Gods aanwezigheid
  of Gods Wezen die eraan verbonden
  zijn.
  In Daniël 7:25 staat dat er een
  systeem zal komen (in Openbaring
  13 het beest genaamd) dat tijden
  en wetten gaat veranderen
  en dat maakt dat allen in het systeem
  een merkteken krijgen!
  Het teken van God is de Sabbat.
  Zou het merkteken van dit systeem
  onder andere de zondag
  kunnen zijn (Openbaring 13:16)?
  Was het eigenlijk Christus’ intentie
  om de Sabbat af te schaffen?
  Denk niet dat Ik gekomen ben om
  de Wet of de Profeten af te schaffen;
  Ik ben niet gekomen om die
  af te schaffen, maar te vervullen.
  (hier slaat ‘vervullen’ op het vervullen
  van de beloften in de wet:
  Een Zoon is ons geboren, Een
  Verlosser, het Lam Gods zou geboren
  worden uit een maagd).
  Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat
  de hemel en de aarde voorbijgaan,
  zal er niet één jota of één
  tittel van de Wet voorbijgaan, totdat
  het alles geschied is. Wie dan
  een van deze geringste geboden
  afschaft en de mensen zo onderwijst,
  zal de geringste genoemd
  worden in het Koninkrijk der hemelen;
  maar wie ze doet en onderwijst,
  [zoals Jezus Christus
  aan het doen was] die zal groot
  genoemd worden in het Koninkrijk
  der hemelen (Mattheüs 5:17-
  19).
  De apostel Paulus gaf het volgende
  advies: Laat dus niemand u
  veroordelen (oordelen/terechtwijzen)
  inzake eten of drinken, of
  op het punt van een feestdag, een
  nieuwe maan of de sabbatten. Deze
  zaken zijn een schaduw van de
  toekomstige dingen
  (gebeurtenissen in Gods plan),
  maar het lichaam is van Christus
  4 Het Nederlandse Supplement van The Good News
  (Kolossenzen 2:16-17). Het laatste
  deel “maar het lichaam is van
  Christus” is geen goede vertaling.
  Dit moet zijn: maar laat het lichaam
  van Christus. M.a.w. laat
  het lichaam van Christus, de ware
  Kerk van Christus, u aan de hand
  van de Bijbel terechtwijzen en instrueren
  inzake nieuwe maan of
  Sabbat.
  Een toekomstige Sabbatsrust
  Er is sprake van een toekomstige
  Sabbatrust voor Gods volk dat
  Gods teken en Gods geest heeft.
  Wat wordt hiermee bedoeld?
  Want als Jozua hen al in de rust
  gebracht had, zou God daarna
  (Psalm 95:7) niet gesproken hebben
  over een andere dag. Er blijft
  dus nog een sabbatsrust over voor
  het volk van God, want wie Zijn
  rust binnengegaan is, die heeft zelf
  ook van zijn werken gerust, zoals
  God van de Zijne.
  Ook zij die nu in Christus zijn, zijn
  nog niet die rust binnengegaan
  (Hebreeën 4:8-10). Ze moeten zich
  daarvoor beijveren staat in vers 11.
  Laten wij ons dan beijveren om die
  rust binnen te gaan, opdat niemand
  door het volgen van dit voorbeeld
  van ongehoorzaamheid ten
  val zal komen (Hebreeën 4:11).
  Er is dus een toekomstige rust die
  God zal inluiden. Dat houdt in dat
  God opnieuw gaat stoppen, niet
  met de fysieke schepping van hemel
  en aarde, maar met de schepping
  van iets nieuws, iets heel anders!
  Wat zou dat kunnen zijn?
  God is goddelijke kinderen aan het
  voortbrengen!
  God wil vele kinderen tot heerlijkheid
  brengen.
  Want het paste Hem, om Wie alle
  dingen zijn en door Wie alle dingen
  zijn, dat Hij, om veel kinderen
  tot heerlijkheid te brengen, de
  Leidsman van hun zaligheid door
  lijden zou heiligen (Hebreeën
  2:10).
  God wil namelijk Eigen kinderen!
  Net zoals wij ons vermenigvuldigen,
  zo is God Zich aan het vermenigvuldigen!
  Want alleen Gods
  natuur in een goddelijk lichaam
  kan niet zondigen! Daarom wil
  God ons mensen Zijn natuur geven
  via Zijn Heilige Geest. Maar dat is
  echter niet genoeg!
  Nadat we goddelijk karakter hebben
  ontwikkeld door de geboden te
  onderhouden, vindt er een wedergeboorte
  plaats, maar niet in dit
  vlees en niet in dit leven.
  Het is een geboorte van een goddelijk
  wezen: mensen worden getransformeerd
  tot een zoon /
  dochter van God naar Gods soort,
  type, ras, uiterlijk, karakter en liefde.
  Daarom zei Christus tegen Nicodemus
  in Johannes 3:6: Wat uit
  het vlees geboren is vlees (vlees
  genereert vlees), maar wat geboren
  wordt uit geest is geest.
  Geest zoals God de Vader genereert
  ook geest net zoals Hijzelf is.
  Daarom gebruikte God het woord
  geboorte. God is een God van duizelingwekkende
  precisie, ook wat
  definities betreft. God verwacht dat
  we nadenken over de woorden die
  Hij gebruikt. Degene die geboren
  wordt is per definitie van hetzelfde
  geslacht/soort als zijn vader/
  moeder/zijn makers/verwekkers.
  Per definitie zien ze er na de geboorte
  eender uit!
  Een mens met Gods Heilige Geest
  is geen geest zoals God de Vader,
  maar is nog steeds een mens van
  vlees en bloed.
  In 1 Korinthe 15:50 staat dat
  vlees en bloed het Koninkrijk van
  God niet kunnen beërven en de
  vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid
  niet. Vandaar dat we
  pas als we geest zijn en verheerlijkt
  zijn als goddelijke wezens opnieuw
  geboren zijn.
  Wat uit God geboren is ook god en
  is verheerlijkt en is geest net als
  God de Vader.
  Wedergeboren (“born again”) in
  dit vlees is dus niet Bijbels.
  Bij ontvangst van Gods Heilige
  Geest wordt iemand niet opnieuw
  geboren, maar verwekt!
  Als de eerstelingen eenmaal wedergeboren
  zijn uit God bij de opstanding
  c.q. Christus’ terugkomst
  en Gods toekomstige rust zijn binnengegaan,
  dan pas zal God de aarde
  en de mensheid 1.000 jaar rust
  geven van Satan en hem voor
  1.000 jaar binden (Openbaring
  20:2).
  Voor God is 1.000 jaar als één dag
  Na 6 dagen van 1.000 jaar sinds de
  schepping volgt een sabbatdag van
  1.000 jaar (2 Petrus 3:8).
  Na 6.000 jaar met mensen te hebben
  gewerkt en de geroepenen te
  hebben ontwikkeld tot Godskinderen,
  worden de eerstelingen geboren
  uit Geest en worden ze verheerlijkt
  met een goddelijk lichaam
  bestaande uit geest.
  Zelfs de schepping kijkt met reikhalzend
  verlangen uit naar dit moment
  van openbaar worden van de
  kinderen van God (Romeinen
  8:19).
  Wat is er dus verkeerd aan het houden
  van de zondag als rustdag:
   Het is ongehoorzaamheid
  aan God
   We worden er niet door geheiligd
   We leren God niet kennen
   We horen niet bij God
   We bezitten niet Gods teken
   Mogelijk bezitten we dan
  wel het merkteken uit Openbaring
  13:16
   We missen de kans om als
  eersteling verheerlijkt te
  worden als Gods kind en
  Gods ware rust in te gaan.
  Wilt u meer weten over dit onderwerp,
  bestel dan de volgende boekjes,
  zonder kosten, via onze website
  of vraag deze schriftelijk aan.
   De Bijbelse RustdagZaterdag
  of Zondag?
   Wat is uw bestemming?
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 13. @@@@
  Lukas 12:1 Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeen, welke is geveinsdheid.
  2 En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden.
  3 Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden.
  4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.
  5 Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!
  6 Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningskens? En niet een van die is voor God vergeten.
  7 Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
  8 En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods.
  9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.
  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Om 21 59 uur begint vanavond de Sabbat . 13-7-2018
  Met vr. gr. Marten Dek

 14. @@@@
  Markus 14: 34 En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.
  35 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge.
  36 En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.
  @@@@
  48 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Zijt gij uitgegaan, met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar, om Mij te vangen?
  49 Dagelijks was Ik bij ulieden in den tempel, lerende, en gij hebt Mij niet gegrepen; maar dit geschiedt, opdat de Schriften vervuld zouden worden.
  60 En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U;
  61 Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods?
  62 En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.
  @@@@
  72 En de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij, zich van daar makende, weende.
  34/35/36 Zelfs Jezus bad, niet Mijn Wil maar Uw Wil.
  48/62 Opdat de geschriften, beschreven in het Oude Testament, vervuld werden. Daarmee heeft Jezus de wet vervuld.
  Dat staat los van Gods Geboden. Tien Geboden.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  En wie dat niet wil, is verloren. Geen alverzoening. Geen genade.
  Die Genade is voor hen die willen, maar falen en vergeving vragen, en hun best doen.
  Ook de zwakheid van Petrus is vergeven. Uit Genade.
  De Sabbat voor de mens gemaakt.
  Het gaat om Gods Wil.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 15. @@@@
  Marcus 13:20 En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.
  21 En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet.
  22 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.
  23 Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!
  24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.
  25 En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden.
  26 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
  27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.
  @@@@
  God is genadig.!!!! Daarom keert de zondag van de tegenstrever de rug toe. Het zijn, geen één uitgezonderd, allemaal valse leraren.
  Ook zij die de alverzoening voor alle mensen voorstaan.
  De uitverkorenen zijn zij die; Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Dat wens ik u allen toe met vrede in uw hart.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 16. @@@@
  Er is in de wereld een brug die zondagsbrug heet.
  Een brede en heel geweldige brug.
  Gezellig en vol van vreugde.
  Allemaal mooie en fijne mensen die zingend God loven en prijzen.
  Alle dagen vieren zij Sabbat.
  En wie wacht hen op, op het einde.???? De heer van de zondag.!!!!
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  Even verderop is een veel kleinere Brug, de Sabbatsbrug genoemd.
  Daar werken zij zes dagen en op Sabbat is er een hemelse vreugde.
  Op die Brug wandel ik en op het einde staat de Heer van de Sabbat op mij te wachten.
  En zie velen om mij heen wandelen met innerlijke vreugde met mij mee, of, ik met hen.
  Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
  Welke brug neem jij.????

 17. @@@@
  Er is in de wereld een brug die zondagsbrug heet.
  Een brede en heel geweldige brug.
  Gezellig en vol van vreugde.
  Allemaal mooie en fijne mensen die zingend god loven en prijzen.
  Alle dagen vieren zij Sabbat.
  En wie wacht hen op, op het einde.???? De heer van de zondag.!!!!
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  Even verderop is een veel kleinere Brug, de Sabbatsbrug genoemd.
  Daar werken zij zes dagen en op Sabbat is er een hemelse vreugde.
  Op die Brug wandel ik en op het einde staat de Heer van de Sabbat op mij te wachten.
  En zie velen om mij heen wandelen met innerlijke vreugde met mij mee, of, ik met hen.
  Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
  Welke brug neem jij.????

 18. @@@@
  Haarlem-9-Juni-2018
  Thema, ‘lijden ter wille van het evangelie’.

  Gaat er ook maar eén, moedwillig verloren.?
  Ik vind het triest dat er zoveel verloren gaan dat Bijbel zelfs zegt in Lukas 18:8 ; Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
  Genoeg geloof, maar ook, het, geloof.
  Heel diep in mij vraag ik mij af, is dat woede, triestheid of verdriet omwille van het valse evangelie.
  Vele valse leraren zullen er komen. Nu ze zijn er al heel lang.
  Heel de wereld zal er achterheen lopen.
  Waaraan kun je dat zien. Vergeefs eren zij Mij, Jezus, met mensengeboden.
  Wij kunnen weten wie Gods Geboden veranderd heeft. En ook hoe zij zich daar gerechtigd toe voelden. Niet waren, maar voelden.
  Het Vaticaan zegt in haar schrijven; Heeft Jezus de Heer van de sabbat het naleven van deze dag ingesteld om tegelijkertijd de rechten van God en die van de mens te eerbiedigen, het bevrijdende aspect terug. Zo valt te begrijpen waarom de christenen die door het bloed van Christus bewerkstelligde bevrijding verkondigden gelijk hadden, toen zij zich gerechtigd voelden de zin van de Sabbat te verleggen naar de dag van de verrijzenis. Het lijden, sterven en verrijzen van Christus heeft de mens inderdaad van een veel dieper gewortelder slavernij bevrijd dan die …………………enz.
  Prachtig verhaal die dwars tegen Gods Wetten ingaat.
  Zie ook Daniël 7;25 WAAR AANGEKONDIGD IS DAT SATAN DAT ZOU DOEN.
  Is het niet intriest, dat alle christenpartijen de zondag eren, in plaats van de Dag van God, die wij vandaag vieren. De Sabbat van het Vierde Gebod.
  Ik voel mij daarom ook blij voor mijzelf, hoe egoïstisch dat ook lijkt, blij een kind van Hem te mogen zijn, en te weten dat God al onze tranen zal afwissen.
  Dat gaat ver boven mijn diep innerlijke woede en tevens verdriet, naar de valse leraren toe.
  Ieder is zelf verantwoordelijk voor de tweede dood, maar ook van de belofte met Jezus mee te mogen als Hij de zijnen komt halen.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Amen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek

 19. Math.11:27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.
  28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
  29 neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;
  30 want Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het JUK van de Tien mooie Geboden.!!!!
  Math.: 12 opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet Jesaja, toen hij zeide:
  18 Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.
  20 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht.
  21 En op zijn naam zullen de HEIDENEN hopen.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, ONDERHOUD de geboden.
  Math. 12: 39 Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet.
  40 Want gelijk Jona drie dagen en DRIE nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  Nu vinden zondag vierders twee nachten ook wel genoeg, helaas.!!!!
  50 Want al wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, >>>> en niet de mens <<<< om de sabbat. Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen Heer ook over de sabbat. @@@@ Daarom wens ik allen voor de nieuwe dag die vanavond begint alvast een geweldige SABBAT toe. 8-6-2018 Met vr. gr. Marten Dek.

 20. De Sabbatsvlag is weer in top.
  Kaarsen aangestoken
  Alle aardse dingen staan nu stop
  Het vuur van de Sabbat aangebroken

  De Dag van de Heer die ik dien
  Vol verwachting van Zijn komen
  Eens zullen allen Hem zien
  Heerlijk daar van te dromen

  Allen wens ik Zijn Zegen toe
  Terwijl ik zo ga slapen
  Want ik ben een beetje moe
  Om zo te gaan slapen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 21. Maritime: Wie de geboden wil, wil leven volgens de wet. Maar kan die wet niet volbrengen. Hij wil iets wat hij niet kan. Hij leeft in een rampzalige toestand. Hij zal het niet kunnen volbrengen. Hij gaat er aan onderdoor! Hij kan niet worden gerechtvaardigd!

  Maar het kan ook anders. Er is een andere weg.

  Romeinen 5:1,9: “Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed…

  Cherry

  1. Ik heb de geboden van God in mijn hart. Dat is een onderdeel van geloven in Hem.
   Zoals Paulus het zegt: Zijn geboden zijn niet zwaar en zeker niet de rustdag op zaterdag houden. Het is een keuze om daarmee God lief te hebben en dat is wat ik wil.

   1. De Godsgeboden, zijn niet de wet voor Mozes en de Israëlieten.

    De Godsgeboden zijn: God en je naaste liefhebben!
    En dat is al heel moeilijk!

   2. Zegt Maritime:
    Ik heb de geboden van God in mijn hart. Dat is een onderdeel van geloven in Hem.
    Zoals Paulus het zegt: Zijn geboden zijn niet zwaar en zeker niet de rustdag op zaterdag houden. Het is een keuze om daarmee God lief te hebben en dat is wat ik wil.

    Maritime: ik zou jou graag kennis laten maken met het Evangelie dat Paulus ons, in opdracht van Zijn Zoon Jezus Christus en God de Vader, ons niet-Joden, moest brengen.

    Het Evangelie van Paulus:
    “Wij zelf (Paulus en co) zijn van geboorte Joden, geen zondaars uit de heidenen. Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Als wij nu door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus handlanger is van de zonde? Dat nooit! Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. Want door de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Ik doe de genade van God niet teniet: als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven” (Galaten 2:15-21).

    Dit is toch voldoende om behouden te worden.
    Doe er je voordeel mee!

    Cherry

    1. Cherry, lees mijn reactie nog eens goed. Dan weet je dat Paulus over de werken der wet van de sabbats feesten heeft. Niet de 10 geboden. Je kent nog steeds het verschil niet.

     De Here Jezud deed de wil van God (JHW) inclusief het 4e gebod. Dat heeft Hij niet veranderd. God is onveranderlijk zo ook de Here Jezus. De sabbathfeesten zijn in Hem vervuld als eenmalige offer voor allen.

     1. Cherry,

      Wat zegt Gods Woord over het weten van de wet en het NIET NA KOMEN van Zijn geboden?

      Hebreeen 10;26-28_

      Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;
      27 Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.
      28 Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *