Geloofspunten van en voor vandaag

De wereld staat in brand
Lukas 21: 9  En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het einde niet.

10  Toen zeide Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.
Het staat dagelijks in de krant.
En vergeet ook niet de teevee
Die doet er volop aan mee.
want bijna allen hebben God verlaten
Daardoor zullen maatregelen niet baten
Mattheus 15:9  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
Gods Geboden willen velen niet doen
Want de zondag levert heel veel poen
Grote kerken daaruit zijn ontstaan
Hebben daardoor een verzekerde baan
Privé auto en ook een dure chauffeur
En dat allemaal door de roomse deur
In Daniël 7:25 in Gods woord beschreven
Ontneemt Rome/satan de mens eeuwig leven
Markus 2:27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.

Markus 2:28  Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
Zo leiders van deze wereld het niet verstaan
Zullen alle zondagsgelovigen voorgoed vergaan
Maar er is nog een uitweg in deze leer
Door goed te luisteren naar onze Heer.
Mattheus 19:17  En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
Amen.
Met vr. gr.
Marten Dek.