Grootste crisis van Nederland !!!!

CRISIS

Misschien, nee zonder misschien, verkeert heel de wereld in de grootste crisis die ooit heeft bestaan.
Ik heb het niet over de bankcrisis, maar over Jezus waar heel de wereld over praat. Ook zij die niet geloven.
Onze koning en koningin en alle christelijke partijen, storten Nederland in een poel van corruptie en verrotting!
Wij zijn een zeer tolerant land, dat is heel goed. Maar onze wetten zijn volledig uit de hand gelopen.
Wet is wet. Ja de koekoek. Een wet zonder moraal en liefde is een NEP-wet.
Als de wetten niet voldoen aan Gods Tien Geboden, dan is de wet een farce in veel gevallen.
Dat is er ook mis met onze koninklijke familie en allen die daarmee in zee gaan.
Met onze christelijke leiders, die mensenwetten boven die van God stellen.
Onze koning behoort een voorbeeld te zijn voor het hele volk.
In Israël lees je het de hele Bijbel door. Valse koning betreffende Gods Geboden.
Het volk verviel tot een gruwel in Gods ogen.
Een oprechte koning in Gods Geboden wandelende, en het volk ging daarin mee.
Voorbeeld doet volgen als het een goede is of een slechte is. De steen die men in het water gooit.
De kringen worden steeds groter.

Deze crisis brengt mensen naar een groot verval.
Je kunt het voorkomen door Jezus volkomen te geloven, en Gods Geboden doen.
Niet het leugenachtige gebod van Rome wat al in Daniël 7:25 is voorspeld.
Maar in Gods Vierde Gebod dat heel de wereld en helaas ook ons voorbeeld de koning, heeft verlaten.
Alle gelovigen die met valse leraren de zondag van Rome liever hebben dan de SABBAT van God.
Men schreeuwt het van de daken, “bedenkt wat van boven komt” maar doen wat van de aarde komt!!!!

Gaat uit van haar, zijne majesteit, EO PKN en alle zondagsvierders.
Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt, ja, dat Hij ook Heer is van de Sabbat.
Onze koning geloofd dus Jezus niet. en onze christelijke partijen ook niet.
Hoe kunnen er meer den één christelijke partij zijn???? Hoe meer dan één geloof????
Denk daar maar eens over na.

Met vr. gr.
Marten Dek

Zijn komst is zeer spoedig!
En dit zijn de Geboden van God.

1. Ik ben de eeuwige uw God
2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
5. Eer uw vader en uw moeder.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

41 gedachten over “Grootste crisis van Nederland !!!!”

 1. @@@@
  Markus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.
  MD>>>> Was Jezus al opgestaan?
  Mattheus 28:1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
  Markus 16:2 En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging.
  3 En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf?
  4 En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot.
  5 En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar.
  MD>>>> Is het een aanname dat Jezus op de eerste dag opstond?
  ====
  Markus 16:11 En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven.
  Mattheus 28:1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
  MD>>>> Hier zijn twee dingen. Maria en Maria gaan na de Sabbat het graf bezien!!!!
  Dat is zeer waarschijnlijk na de wekelijkse Sabbat.
  Maar beide Maria’s en Salome is toch echt een andere Sabbat.
  Daniel 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is
  MD>>>> Ik denk dat dit met de kruisiging te maken heeft halverwege de week. Het was voor allen een zeer zware week.. Toch????
  Johannes 19:31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.
  MD>>>> Waarom was die dag zo groot? Pascha De kruisiging?
  MD>>>> Woensdag de kruisiging. In de avond in het graf. Nacht+Dag = donderdag. N+D = vrijdag. N+D = Sabbat. Net voor de eerste dag opgestaan!!!!
  Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  Vrijdagavond in het graf? N+D is de eerste dag. N+D is de tweede dag=zondag N+D is maandag. Ja Rome weet u mooi te bedriegen. Maar dat heeft Jezus al verwoord!!!!
  Markus 14:14 en zegt tot de heer van het huis, waar hij binnengaat: De meester zegt: Waar is voor Mij het vertrek, waar Ik met mijn discipelen het Pascha kan eten?
  Ik veronderstel dat die Sabbat van het Pascha groot was. Johannes 18:28 Zij brachten Jezus dan van Kajafas naar het gerechtsgebouw. En het was vroeg in de morgen; doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten.
  Dat was dus niet op Sabbat of vrijdagavond.
  Johannes 18:39 Maar bij u bestaat het gebruik, dat ik u op Pascha iemand loslaat: wilt gij dan, dat ik u de Koning der Joden loslaat?
  MD>>>> De EO verwant aan Rome laat Jezus elk jaar weer kruisigen. Mensen roepen nog steeds Barrabas. We hebben nog steeds niets geleerd. De goeden gelukkig wel!!!!
  ====
  Lukas 24:1 maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. ????
  ====
  Johannes 20:19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!
  MD>>>> Mag je hierop baseren dat de Sabbat verplaatst is naar de eerste dag?
  ====
  Handelingen 20:7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht.
  Mag je hierop baseren dat de Sabbat verplaatst is naar de eerste dag?
  ====
  1 Corinthe 16:2 elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.
  Mag je hierop baseren dat de Sabbat verplaatst is naar de eerste dag?
  ====
  Exodus 16:26 Zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het Sabbat; dan is het er niet.
  Handelingen 18:4 En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.
  MD>>>> Dit is toch echt het NT.
  Handelingen 15:21 Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.
  Handelingen 13:44 En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen.
  ====@@@@====
  Als laatste >>>> ; Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  MD>>>> Durft u nog langer beweren dat de zondag door God is ingesteld dan wel aanvaardbaar is????
  Bent u Constantijn vergeten en Rome die meent dat de mens gerechtigd is en dat het God behaagd heeft dat de mens Zijn Sabbat naar de dag van Rome, de dienaar van satan de zondedag heeft overgebracht.?
  Kies heden wie u dienen wilt.
  De Heer van de Sabbat of de heer van de zondag.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. Markus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.
  MD>>>> Was Jezus al opgestaan?
  Mattheus 28:1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
  Markus 16:2 En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging.
  3 En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf?
  4 En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot.
  5 En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar.
  MD>>>> Is het een aanname dat Jezus op de eerste dag opstond?
  ====
  Markus 16:11 En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven.
  Mattheus 28:1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
  MD>>>> Hier zijn twee dingen. Maria en Maria gaan na de Sabbat het graf bezien!!!!
  Dat is zeer waarschijnlijk na de wekelijkse Sabbat.
  Maar beide Maria’s en Salome is toch echt een andere Sabbat.
  Daniel 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is
  MD>>>> Ik denk dat dit met de kruisiging te maken heeft halverwege de week. Het was voor allen een zeer zware week.. Toch????
  Johannes 19:31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.
  MD>>>> Waarom was die dag zo groot? Pascha De kruisiging?
  MD>>>> Woensdag de kruisiging. In de avond in het graf. Nacht+Dag = donderdag. N+D = vrijdag. N+D = Sabbat. Net voor de eerste dag opgestaan!!!!
  Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  Vrijdagavond in het graf? N+D is de eerste dag. N+D is de tweede dag=zondag N+D is maandag. Ja Rome weet u mooi te bedriegen. Maar dat heeft Jezus al verwoord!!!!
  Markus 14:14 en zegt tot de heer van het huis, waar hij binnengaat: De meester zegt: Waar is voor Mij het vertrek, waar Ik met mijn discipelen het Pascha kan eten?
  Ik veronderstel dat die Sabbat van het Pascha groot was. Johannes 18:28 Zij brachten Jezus dan van Kajafas naar het gerechtsgebouw. En het was vroeg in de morgen; doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten.
  Dat was dus niet op Sabbat of vrijdagavond.
  Johannes 18:39 Maar bij u bestaat het gebruik, dat ik u op Pascha iemand loslaat: wilt gij dan, dat ik u de Koning der Joden loslaat?
  MD>>>> De EO verwant aan Rome laat Jezus elk jaar weer kruisigen. Mensen roepen nog steeds Barrabas. We hebben nog steeds niets geleerd. De goeden gelukkig wel!!!!
  ====
  Lukas 24:1 maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. ????
  ====
  Johannes 20:19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!
  MD>>>> Mag je hierop baseren dat de Sabbat verplaatst is naar de eerste dag?
  ====
  Handelingen 20:7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht.
  Mag je hierop baseren dat de Sabbat verplaatst is naar de eerste dag?
  ====
  1 Corinthe 16:2 elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.
  Mag je hierop baseren dat de Sabbat verplaatst is naar de eerste dag?
  ====
  Exodus 16:26 Zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het Sabbat; dan is het er niet.
  Handelingen 18:4 En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.
  MD>>>> Dit is toch echt het NT.
  Handelingen 15:21 Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.
  Handelingen 13:44 En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen.
  ====@@@@====
  Als laatste >>>> ; Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  MD>>>> Durft u nog langer beweren dat de zondag door God is ingesteld dan wel aanvaardbaar is????
  Bent u Constantijn vergeten en Rome die meent dat de mens gerechtigd is en dat het God behaagd heeft dat de mens Zijn Sabbat naar de dag van Rome, de dienaar van satan de zondedag heeft overgebracht.?
  Kies heden wie u dienen wilt.
  De Heer van de Sabbat of de heer van de zondag.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Daniel 9:27 “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”

   Hier moeten we ook rekening mee houden, dat dit een profetie is en één profetische dag is altijd één jaar. Deze laatste week = de 70e week van Daniël, die men naar de eindtijd heeft “verschoven”; 2017+ ??? , alhoewel deze profetische week in AD.34 eindigde. Doordat men dit gedaan heeft, is er een “verwarring” ontstaan bij de Joden en Baptisten en kerken die niet de T/G onderhouden. In Dan.7:25 staat reeds dat men tijden en wet zal veranderen. Deze waarschuwing heeft men niet in acht genomen. Het resultaat hiervan is de leugen van een “vervroegde” geheime opname, vóór de grote verdrukking, en de bouw van een 3e tempel, en dat er Joden op aarde zullen leven voor 1000 jaar, ná de wederkomst. Reeds bewezen dat dit ook een leugen is. 2Pet.3:10

   Dat Golgotha in het midden van de week gebeurde is ook een feit, naar het teken van Jona. Vele Joden leven in een “waan” en denken dat de Here Jezus “nog” geboren moet worden, en dat Hij hen zal leiden, hier op aarde, gedurende die 1000 jr.
   Vergeet vooral niet dat er 12 stammen zijn/waren met hun eigen boodschappen, zoals ook de Christenen met hun eigen “verwarde” boodschappen, omdat ze “wetteloos” zijn.

   Indien Dan.9:27 “nog” moet gebeuren, dan zouden er heden geen Christenen zijn, omdat zij uit die periode voortgekomen waren. Die laatste week van Daniël, was vanaf dat de Here gedoopt werd AD.27 tot AD.34. Dat men deze 70e week naar de eindtijd heeft verschoven, is totaal “banaal”. Zij die dit verkondigen hebben miljoenen aan boeken / tapes verkocht in de naam van satan. Zoek op Tube : Pre-Trib-Rapture, waar en wanneer het begonnen was en door wie. [handlangers v.h. Vaticaan 1580] Een ontkenning van de waarheid, is des duivels en zal bestraft worden. Opn.22:18-19

   1. “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; <<< Dan.9:27 a

    Dit gebeurde niet "voor" de wekelijkse sabbat, het zou onmogelijk zijn, want het "kleed" scheurde van boven tot beneden. Mat.27:50-51. Het voorhangsel scheurde ook niet op de Sabbat tijdens de dienst, maar het gebeurde toe Jezus stierf. Dat wil zeggen dat op de wekelijkse Sabbat geen dienst had plaats kunnen vinden, want het eindigde met het scheuren van het kleed tussen het heilige en aller heiligst. Dat men "offers" bleef brengen, wat van geen nut meer was, daar de Here het "laatste" Lam was en daardoor het oude verbond opschortte bij z'n dood en het nieuwe verbond van kracht ging bij de opstanding, dat hadden de Joden niet kunnen begrijpen, omdat de overpriesters "verraad" pleegden. Mat.28:12-15. Het is tot heden zo gebleven, vandaar dat de Here zei : "Zie, uw huis wordt aan u overgelaten." Mat.23:38 .. totdat zij Hem erkennen. vs.39.
    Helaas gaan zij een 3e tempel bouwen, met alle gevolgen van dien. DAN gelden de wetten "buiten" het geloof. Zij die onder de wet zijn, zullen door de wet geoordeeld worden. Rom.2:12-16 Zij hebben geen "bemiddelaar"/ Hogepriester, dan alleen de Paus, een charlatan.

    1. Net zo nep is dit volgende, maar men gelooft erin : Paus Franciscus heeft bij zijn bezoek aan Colombia om “vergeving” gevraagd voor de “drugsmoordenaars”, door wie zo veel jonge mensen om het leven zijn gekomen. <<

     Het zou lekker wezen als het mogelijk was, en al die leden van de Maffia gaan ook vrij uit ? Maar zo werk het niet, want de Paus zelf is een charlatan, zijn gebed is een gruwel. Spr.28:9
     Wie zich niet aan de T/G houdt kan het vergeten om door de "poort" te gaan, absoluut niet mogelijk. Te weten dat : Zij die geen wet hebben, zullen zonder wet "verloren" gaan.; zij die onder de wet zijn, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders wet wet zijn rechtvaardig bij God, maar zij die de wet gehoorzamen zullen door God gerechtvaardigd worden.

     Heeft het nog enig zijn om te bidden indien je wetteloos bent ? Natuurlijk niet, want jouw gebed is een gruwel om aan te horen, volgens Spr.28:9

     "Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen ? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen." Mat.12:34-35 [Dwaalleer/ leugen, behoort tot die boze dingen]

     36-37 : "Maar Ik zeg u : Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij geoordeeld worden." [Geloof zonder werken is dood]

     1. Nog een “crisis” in de wereld. Er wordt gezegd door de gelovigen uit het Hebreeuwse volk, dat Opb. 12 “nog” en “spoedig” moet gebeuren. Ze zeggen ook “Moeder Aarde, de Heilige Geest”, en dat op 23 september “iets” gaat gebeuren, maar het is niet de vervroegde opname. Dit hebben ze uit de “dierenriem” + Opb.12.
      Ja hoor, deze mensen vormen een “ramp” voor zichzelf en anderen die de waarheid niet weten.

      De figuren in het drama van Opb.12 zijn genomen uit Gen.3, waarin verteld wordt dat de vrouw verleid werd door de slang. In die tijd beloofde God de vrouw dat één van haar nakomelingen verlossing zou brengen. Dit wijst niet alleen naar de Here Jezus, maar ook naar zijn “boodschap”. De vrouw is zowel Eva, maar ook de “ware gemeente”. De “kerk” is verleid door satan en verkondigt “dwaalleer”.
      De gemeente is een “reine vrouw” : Jes.54:5-6 / Jer.6:2 / Gal.4:26 / 2Kor.11:2

      Het Hebreeuwse volk maakt er helemaal een potje van doordat zij in die heidense tekenen geloven, terwijl alles in de Schrift staat. Ze moeten niet naar hun Schriftgeleerden en Rabbijnen luisteren, die zijn doof en blind. Ze zijn ook hardnekkig en houden zich aan “oude” tradities.

      Ik had niet de volledige Video bekeken omdat ik er zo kwaad van werd na 4 minuten ; ik haat “dwaalleer” omdat men voor eeuwig verloren gaat. Ik wil je die link ook niet geven, want het komt van satan.

      Openbaring 12:6 plaatsen zij in de toekomst, terwijl het in het verleden ligt, want het gebeurde gedurende die 1260 jaren, van 538 tot 1798, met de dood van de Paus. Opb.13:3. Maar Opb.12:15-17 gaat nog door tot de eindtijd, want vs.15, dat er een stroom water uit de bek komt van de draak. Die stroom “gelovigen”, die “dwaalleer” verkondigen, zie vers 17, zo vaak gepost.

      Vers 16 : “En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg den stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.”

      Hierin zien wij de “geschiedenis” van het begin tot het einde. De aarde opende haar mond voor 3 dagen en 3 nachten, en de aarde zal haar mond weer opendoen wanneer de goddelozen vernietigd zullen worden, Opb.19:17-21, en wanneer de Here komt, om de verlosten te “wekken” uit het graf. 1Thes.4:16-17.

     2. Moeten wij luisteren naar de “afgekapte” takken van de vijgenboom, terwijl wij zelf reeds geënt zijn ? Wat er gaat gebeuren op 23/9/2017 is dat “Nibiru” gaat komen. Mag Joost weten wie/wat Nibiru is, maar natr.
      komt Jupiter ergens vandaan en zal alles verhinderen. [voor het geval dat er niets gebeurd is ; ze moeten zich kunnen indekken met meer leugens]
      Och ja, bij de Video kan niet gepost worden, omdat zij het laatste woord willen hebben. Toch durfde die spreker te zeggen dat dit alles in de Bijbel staat !

      Ook hij beweerde dat Dan.9:27 “nog” moet komen, terwijl die periode op Golgotha afspeelde. Zij hebben de boeken Daniël & Openbaring helemaal niet begrepen ; dat kunnen zij ook niet, omdat zij de Here Jezus hebben “ontkend”. Hoe kunnen zij Joh.14:15 dan waarmaken ? : “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren”.

      Ik zeg nogmaals : Jhn.14:15 & 21 + Jhn.17:3 zijn “anker” teksten, die je toch wel moet onthouden om niet te dwalen en dwaalleer te ontdekken zodat je er niet in trapt. Er is Jood NOCH Griek, vergeet dat niet. Wij moeten één Bruid worden, die opgenomen zal worden bij de wederkomst. 1Thes.4:16-17.

     3. Een “crisis” ? : >> Veel leraren en leidinggevenden in het protestants-christelijk onderwijs ervaren het als een probleem dat heel wat leerlingen en collega’s de relevantie van de Bijbel niet inzien. <<

      Ja, waar ligt het aan (?) Mat.24:12 : "En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen." Daar staat dus, dat de liefde voor God zal verkillen, omdat men de wet niet wenst. De kerk heeft immers de T/G afgeschaft ? Dit wijst natuurlijk weer naar Jhn.14:15 : "Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren."

      Eigen schuld van de "kerk", waar de wolven zich schuil houden en doen net alsof zij door God gezonden zijn. De charlatans die erop uit zijn om zoveel mogelijk mensen te vangen voor satan. Wetteloosheid = goddeloosheid, dat wordt in de kerk niet geleerd. Logisch niet, want dan zou men de kerk verlaten, want het "vlees" is vijandschap tegen God. Een kerk met "afgekapte" wetten is populair, en trouwens, de Paus zal voor ons bidden zodat we gered worden. Nog sterker, hij zal onze zonden vergeven, tóch ?

      Daar staat "protestants – christelijk", ach man, er is toch geen verschil met R/K of ECC ? De Paus is de "kerkvader" en alle kerken zijn "puppets". Hij heeft zijn handlangers in elke kerk, en men dient naar hem te luisteren. Dat er pedofielen aanwezig zijn, moet maar eerst bewezen worden, hé ? OF is een pedofiel iemand, die zich aan de T/G houdt ????

     4. Las op Tube dat men al bezig was met de bouw van de 3e tempel, op de plaats waar de 2e tempel was, dus niet waar de “muur” is. Volgens hen waren die stenen “niet” van de oude tempel. Er komt een “revolutie” tussen de Joden in de USA. Ja hoor, die verloren stammen zijn nog “spiritueel” in duisternis. In het boek Hebr. staat zoveel geschreven, maar men begrijpt het niet. Het nieuwe verbond moet nog komen, terwijl dat verbond na 3 dagen en 3 nachten van kracht ging. Het teken van Jonas is teloor gegaan.
      Hebr.11:1-40 Geloofsgetuigen ook van geen nut geworden. [39-40] “Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot volmaaktheid konden komen.”

      Hebr.12:1 “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. [2] Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. [3] Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.”

      Zal er nog geloof zijn, wanneer de Here komt ? Ja hoor, mogelijk 1 uit 10.000 die standvastig blijft en de T/G bewaart.

     5. Het schijnt dat men op Facebook “niets” meer mag zeggen over de Joden, ja, dan moeten zij Mat. hfst. 23 maar uit de Bijbel knippen. Dat volk is al 2000 jr dood omdat zij hardnekkig, de Here Jezus blijven ontkennen. Mat.28:12-15
      Hoe kunnen zij bereikt worden indien wij niks mogen zeggen ? De Orthodox Joden moesten eens weten dat er ná Golgotha, Jood “noch” Griek is. Wij zitten allemaal in de zelfde boot, allen “zondaars” en derven de heerlijkheid Gods, en moeten de Here Jezus aan-nemen of verloren gaan. Er is geen andere “poort” ook geen tempel gemaakt met “mensen handen”.

      Het is duidelijk dat zij Hebr.8:10-13 helemaal niet begrepen hebben. Indien je deze verzen niet begrijpt, dan zal je de andere hoofdstukken ook niet begrijpen.

      10 :” Want dit is het verbond, waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.”

      NA DIE DAGEN = ná Golgotha; ná 3 dagen en 3 nachten; het teken van Jona, toen begon het nieuwe verbond. Zonder de Here Jezus “kan” er geen nieuwe verbond zijn. HIJ is dat Verbond, de Genade Gods. Hij bevestigde dit bij de “laatste avondmaal. ” Mat.26:28. “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.”
      Voor VELEN, “niet” voor ALLEN, dat moet je wel onthouden, want er is een reden. Die ongehoorzaamheid blijft een “crisis” in hen die verloren gaan.

      Het huis Israëls zijn niet de Joden, maar allen die de Here Jezus “aangenomen” hebben als hun Priester in de hemel. Eén kudde schapen die de “stem” van de Herder horen, bij de opstanding, één Bruid, die opgenomen wordt. 1Thes.4:16-17

      Vers 12 : “Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.” Dit vers wijst naar hen, die de wetten en inzettingen van Mozes hebben onderhouden, tot de dag op Golgotha. Daarna waren die wetten niet meer van toepassing. Het voorhangsel scheurde van boven tot beneden. Mat.27:51. Hier verdween ook het verschil tussen Jood en Griek; wij allen moeten de Here Jezus erkennen, om gered te worden. Hij is het Nieuwe Verbond.

      {Volgens mijn denken, zijn die Joden, die de wetten van Mozes hadden, de verloren schapen en de eerstelingen, want de Here Jezus zei, dat Hij nog andere schapen had, en Hij zou van allen één kudde/bruid maken. Na Golgotha was er geen “aanziens” des persoons meer. Wij zijn allemaal bokken, totdat wij de Here Jezus aangenomen hebben en Hem tot het einde gehoorzamen. HUN ongerechtigheden, “wijst” naar de Joden die de offer wetten van Mozes hadden, en waren opgestaan vs.53]

 3. Je vroeg hoe het kwam dat de Christenen in het begin naar de Joodse bijeenkomsten gingen? Je snapte dat niet!
  Nou het is heel simpel: Het bijbelboek Handelingen der apostelen laat zien dat waar de eerste christenapostelen aan de ‘heidenen’ hun joodse cultuur wilden opleggen, de Heilige Geest nadrukkelijk te kennen gaf dat dit niet de bedoeling was! Bekende voorbeelden zijn: hoofdstuk 8, Samaria; hoofdstuk 10, de Romeinse hoofdman Cornelius en hoofdstuk 15, beraad over de gelovigen uit Galatië.

  En jij Marten, wilt ons de joodse cultuur opleggen! Waarom toch!

  Cherry, ik doe niet aan onzin dingen mee.
  Alle 7/8 van jou verwijderd.
  Ik vraag mij af of je dat schrijft als je gedronken hebt.
  En ik wil niemand iets opleggen, en kan ik ook niet.
  Maar geef door wat Jezus zegt.
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  En wie beter weet, of denkt te weten gaat zijn/haar gang maar!!!!
  Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars ; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
  En de zondag is een mensenwet!!!!
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. De Joden hadden de boodschap ook aan de “heidenen” moeten brengen, maar die weigerden; zij beschouwden hen als “honden”; “onrein” . De tijd der heidenen was nog niet aangebroken.
   “Geeft het heilige niet aan de honden … ” Mat.7:6

   “Het is niet goed, het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide; Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst.” Mat.15:26-28 Zie ook Mat.8:5-10

   1. “Any man that is saved and sanctified can feel the fire burning in his heart, when he calls on the name of Jesus.”
    – William J. Seymour

    “Let no man join us who is afraid, and we want none but those who are saved, sanctified and aflame with the fire of the Holy Spirit.”
    – Samuel Chadwick

    Seymour zegt dus : Een ieder die gered is en kracht ontvangen heeft, voelt het vuur in zijn hart branden, als hij de Here Jezus aanroept. Chadwick zei ter aanvulling, dat zij die dat niet voelen en bang zijn, zich niet bij hen hoeven aan te sluiten.

    Ja helaas, deze mensen “gebruiken” hun gevoel, zoals in de Pinksterkerk en beginnen in tongen te spreken die niemand verstaat, alsof dat van de H/G komt. Zij vieren niet de Sabbat maar de Zondag .. een kwestie van, 2 meesters dienen. Indien je één wet breekt, dan heb je alle tien gebroken, want, “zonde” is de overtreding der wet.

    Zij die de wetten afgeschaft hebben, denken dat de Here Jezus ook hen gered heeft aan het kruis, terwijl zij daar niet aanwezig waren. De voorwaarden om gered te worden zijn de Tien Geboden, die wij moeten gehoorzamen, die zijn geschreven in het hart en in het verstand. Hebr. 8:10//10:16. DUS .. helemaal “niet” afgeschaft.

    1. Had gisteren op Tube gezien, waar 2 personen die aan het winkelen waren een discussie hadden over het evangelie. Zij werden door de beveiliging verzocht om de winkel te verlaten, omdat het “onderwerp” van hun gesprek daar niet behoorde. Dit was een “privé” gesprek, die kerel had niet moeten luisteren. De beveiliger toonde een ketting die hij droeg met daaraan een kruis en zei dat hij een “gematigde” Christian was. Dit was zó stom, want het gesprek met die kerel duurde wel 10 minuten. Ik had geen reactie geplaatst want met een gematigde of half gekookt ei, valt niet te praten. Die denkt misschien naar “vage vuur” te gaan voor een 2e kans.
     Wat zou er gebeurd zijn indien 2 “heidenen” een gesprek hadden over hun geloof ? Die beveiliger “meet” met 2 maten omdat hij “gematigd” is. Had de Here Jezus niet de opdracht gegeven om het evangelie te verkondigen, waar je ook bent ? Er zal een tijd komen dat de “ware” Christian, in het openbaar, de mond gesnoerd wordt, door gematigde volgers, die 2 meesters dienen.

     1. Wat eens Sodom & Gomorra (Gen.13:10) heette en de mensen aldaar zeer slecht waren, vinden we heden over de gehele wereld. Maar het gaat veel dieper dan wat je leest. Er zijn hulp organisaties die “jonge” kinderen ontvoeren waar ze zich bevinden om hulp te verlenen. Zelfs de organisatie van H. Clinton doet eraan mee. Deze jonge kinderen worden “misbruikt” door de “elite” van de samenleving en verdwijnen spoorloos. Organisaties geleid door “pedofielen “, ook in de filmindustrie; leden van “Illuminatie” die ook kerkleden zijn. Maar verbaas je niet, de filmindustrie is ook in handen van de Joden, evenals Walt Disney. “Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde….” vs.16. Zij houden “satanische” rituelen en offeren jonge kinderen tijdens die rituelen. De VN in Brussel is een “club” van de NWO met de moeder der hoeren aan het hoofd. Ze willen de Bijbel monddood maken en de boodschap vernietigen, en de mens “vrij” maken van Gods wetten. Je hoeft slechts de naam ILLUMINATI in te toetsen en jezelf af te vragen, hoe “laat” het is. Pedofielen zoals in de RKK, krijgen vrij spel. Dat zijn de tekenen der tijd.
      God had S & G vernietigd, en dat zal weer gebeuren over de gehele wereld. 2Pet.3:10 .

     2. Zeer “schokkend”, maar ik ga geen “links” posten. Je kunt intoetsen op zoekmachine : PizzaGate-Belgium (of andere steden) De wereldleiders zijn pedofielen en satanisten. {Sommigen doen aan kannibaalisme, tijdens de rituelen, waardoor zij de ziekte “kuru” van krijgen, zoals Hillary Clinton. Deze ziekte komt voor bij de kannibalen in Papoea Nieuw Guinea.} Zij gebruiken vele “symbolen” om jongens en meisjes aan te duiden en hun kleur + leeftijd. A’dam is gewild bij de Engelsen, vanwege de vrijheid & laksheid van ouders om hun kinderen in toom te houden. Via hun “mobiel” worden teenagers “gelokt” , omdat er geen toezicht is, en verkopen hun lichaam. Meisjes hebben “lover boys” of “pimps” om klanten te zoeken.

      Ik herinner mij op WWZ , waar Henk een OOG had voor z’n avatar. Dat is “satanisch” , pedo’s gebruiken ook een oog, of een oester / pizza / kaas / rode roos en nog meer symbolen. Ik benijd jonge ouders niet die kinderen hebben en hun eerste schooljaar beginnen.

      De school is niet meer als “vroeger” ; er wordt bij elke zin gevloekt, en dit zie je ook op Tube heel vaak. Om met deze mensen te posten heeft helemaal geen zin, want ze zijn reeds dood.

     3. Nog zo schokkend is het feit dat Google/Facebook, dus ook Tube en andere “providers” in handen zijn van deze “goddeloze” bende. De “media” wordt dus gemanipuleerd door hen. Hun waarheid is dus de “leugen” van satan. Er zijn heel wat “nep” berichten op Tube, ook wat betreft “religie”, want zij willen de ware boodschap verbieden.
      Gelovigen worden opgeroepen om “Illuminatie” tegen te werken. Maar zij bezitten de “banken” zowel als de “regering” van de meeste landen, waaronder de Europese Unie. Mat.24:12 is een FEIT geworden. De zaak “Dutroux” is een voorbeeld. Terwijl hij achter de tralies was, werden die twee meisjes door “iemand” bezocht, gedurende 4 maanden. Zij stierven nadat hij was vrij gelaten, [uit voorarrest] zij leefden 4 maanden zonder water en voedsel ???
      Alles verdween in de “doofpot” om zijn handlangers te beschermen, die pedofielen in de “regering”.

      Wetsverachting bij hen die de wetten van het land moeten beschermen en naleven. Maar omdat zij goddeloos zijn, verdwijnen jonge mensen zonder een spoor achter te laten.

      Maddy, 2007 in Barcelona, was ook zo’n geval geweest. Zij werd ontvoerd door 2 pedo’s, broers van elkaar uit de USA die daar waren, die voor het “Witte Huis” werken. Deze PizzaGate heeft ook met hen te maken. Zoek de naam : Pedesta en “walg” ervan. Hij is de “gladstrijker” van strafbare feiten bij Clinton en Obama. Zij behoren tot die cult “Illuminatie” en willen de Christenen vernietigen. Trump wil “God” in de samenleving terughebben en te herstellen wat men tijdens Clinton en Obama heeft veranderd. MAAR .. de pedofielen en S & G “liefhebbers” en alle goddelozen, zullen hem tegenwerken. Net zoals Wilders, heeft Trump een lange weg te gaan, in de strijd tegen het “satanisme”. Dit zal wel de laatste “crisis” in de wereld worden ; Armageddon, een “geestelijke” strijd tussen goed en kwaad, want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen hogere machten; de satan tegen het “ware geloof”.
      Opb.12:13, 17.

     4. Een correctie, de naam om te zoeken is : podesta. Die 2 gebroeders hebben heel wat te verantwoorden, want niets blijft verborgen. Hoe kunnen wij voor de Regering [Koningshuis] bidden, wetende wat er achter de schermen kookt. De “verkwisters” in Europa zijn die mensen in Brussel, die aan de macht zijn. Ze zijn zichzelf aan het verrijken.
      Het “merkteken” van het beest zal ingevoerd worden om de “slavernij” weer in te voeren. Geld zoals we die nu hebben zal uit het leven verdwijnen. We zullen “niets” bezitten dan “cijfers” en een hoop ellende, omdat we slaven zijn van de “rijken”; en de rijken zijn de Joden. Eens waren zij Gods volk tot aan Golgotha. De Joden houden zich gescheiden omdat zij trots zijn en volgen eeuwen oude tradities en aanbidden Mammon. Er zijn gematigde Joden, strenge Joden en fanatieke Joden, maw. “verloren” schapen, omdat zij de Zoon van God niet willen erkennen, en “nog” denken behouden te worden door de “besnijdenis” van het vlees; het eerste verbond. Gen.17:10-14 Deze verouderde “rituelen” worden nog steeds gehandhaafd ondanks dat Paulus uitgebreid had uitgelegd. Gal. hfdst. 3 & 4

      Er is geen verschil meer tussen Jood & Griek [heiden], wij moeten allemaal de Here Jezus erkennen om gered te worden. De wetten staan in het nieuwe verbond. Hebr.8:10 / 10:16.
      We zijn in de wereld, maar mogen niet van de wereld zijn; niet met hen meedoen maar de Here blijven volgen tot het einde. Opb.12:17. “… die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”

     5. Chas,
      Ik vindt dit niet echt passen op de crisis die gaan komen.
      Ik wil het graad simpel houden.
      Gewoon de Liefde van Jezus.
      De illimunatie en al die dingen en al wat anders is geschreven dan over God en Jezus, wil ik liever niet.
      Wel begrijpelijke uitleggingen als het gaat over de uitkomsten van Gods Woord.
      ZOALS TRUMP EN DE POPE een bijb else uitkomst kan zijn.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

     6. MD .. crisis in het buitenland is net zo belangrijk als crisis in Ned. omdat alles te maken heeft met “wetteloosheid” en dat probeer ik juist duidelijk te maken bij iedere post.

      Math.24:11-12 is het probleem bij de “mens”. Het beleid van het land, zoals in christelijk Ned. of elk andere land is niet volgens de “Wet” van God. Hoe kan ik dat anders uitleggen of tonen dan de waarheid te posten met voorbeelden op/uit Tube. Zelfs op Tube wordt de waarheid niet meer getolereerd. De lezers moeten dit weten. CNN / Fox nieuws is ook onbetrouwbaar. Je zou de geschiedenis van de Vrijmetselaar eens moeten opzoeken. Die zijn te vinden in iedere kerk; de wolven en dienaren van satan, zoals de Illuminati van “heden” te maken heeft met de NWO, waarover Openbaring 13 ons waarschuwt. Illuminati is het beeld van het beest; hierover wilde ik pas later posten en goed uitleggen met teksten erbij. Nu je zei dat het niet kan, dan houdt het op en moet ik een andere “site” zien te vinden om de mensen te waarschuwen. De bezoekers op F/Book zijn niet geïnteresseerd in het woord van God, daarom zie je mij daar niet meer. Ik laat de doden hun doden begraven.

      God, of de “waarheid liefhebben”, is iets dat niet in een doofpot gestopt kan worden en het mag ook niet volgens : Mat.25:14-30. Vers 25 : “En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond verborgen ..” 30 : “En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis.”

      Alle kennis die je hebt “vergaard” mag je niet verzwijgen, zodat anderen ervan kunnen leren en hun leven ernaar richten/verbeteren. De “werken” van Illuminati, otw. leden van de Vrijmetselaars, zijn de werken van de “draak”, die de macht geeft aan de moeder der hoeren in Rome. Opb.13:4 / 17:5

     7. Beste Chas,
      Ik wil hier alleen de Waarheid van Jezus.
      Vanuit Gods Woord.
      Jezus geloven en Gods Geboden doen.
      En alle ellende van de ongelovige wereld is hier niet aan de orde.
      Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf.
      Ik vergaar geen kennis van de buitenwacht, maar van God.
      DWZ over de pope en valse leer betreffende God daar wil ik het wel over hebben.
      Maar illuminatie en andere leren, alleen als mensen dat aanhangen, en het hier plaatsen, mits ik dat toesta.
      Ik hoop dat je me begrijpt.
      Met vr. gr.
      Marten

     8. Broeder Marten .. ik lees boven de grootste crisis van Nederland en in de wereld. White spreekt over het grote conflict, wat in het verleden de grote “strijd” was. Dus crisis = conflict = strijd = bijbels, want het begon in de hemel en daarna in Eden en zal zijn tot het einde der tijd. White noemde geen andere namen dan alleen rondom het Vaticaan. Ik had nooit gelezen dat zij ooit het woord Illuminati gebruikte, maar dit woord betekent “verlicht”.
      We zien duidelijk met “wiens” licht deze mensen verlicht zijn … van Lucifer, en die is wetteloos. Zo is ook het woord “tribulation” gelijk aan een crisis, want het is een “verdrukking” van de waarheid. WIE verdrukt de waarheid ? De handlangers die beweren verlicht te zijn ; zij beweren de waarheid te hebben en die te verkondigen. De Bijbel noemt hen de valse profeet / wolven en ook vanwaar zij komen, nl. het beest uit de aarde. Opb.13:11-17

      Je kunt dus zeggen dat een ieder die “niet” de Tien Geboden onderhoudt, verlicht is door Lucifer. Dit zijn de tekenen der tijd die we niet mogen missen of begraven. De connectie tussen wetteloosheid en Illuminatie en NWO moeten we juist “hard” maken. De leden van Illuminatie winnen de strijd, want homo huwelijken zijn legaal, terwijl over de gevolgen ervan, de 2e dood, niet gesproken wordt.

      Iedere ware gelovige leeft met een crisis op z’n schouder. Er wordt van hem verwacht om de waarheid te verkondigen, terwijl z’n tegenstander beweert de waarheid te hebben. Daarom vechten wij niet tegen vlees en bloed, maar tegen duistere machten. De nieuwe generatie weet dit niet en de kerken zijn overgenomen door Vrijmetselaars, die handlangers zijn van het kwaad … Illuminatie !!
      Zij willen de Bijbel monddood maken door de “ware” boodschap te verdraaien.

     9. Dat ben ik wel met je eens Chas, maar hier wil ik het in hoofdzaak over Gods Woord hebben.
      Dat wat God van de mens verlangd.
      Alles wat anders geschreven wordt is verwijdering van Gods Woord.
      DWZ het kost zoveel tijd dat Gods Woord bijna niet meer aan bod komt.
      Zij die niet alle Tien Geboden hebben/willen, die hoef je niks te vertellen. Die willen de echte Waarheid niet horen.
      Zij die echt in God geloven en wel alle Tien Geboden willen en vragen hebben, ook over alles waar jij mee bezig bent, die moeten wij het uitleggen. En bemoedigen als zij het nog zwaar hebben.
      Met vr. gr.
      Marten

     10. CRISIS heeft alleen te maken met het geloof en het gehoorzamen van de T/G. De strijd tussen waarheid en leugen, waar het ook mee begonnen was in Eden, omdat men begeerde zo wijs te willen worden als God ; een eigenschap van Lucifer.
      Reeds aangetoond dat geloof en gehoorzaamheid niet van elkaar gescheiden kunnen worden, want geloof zonder werken is dood. Jms.2:10-26

      Dan lezen we een waarschuwing in Mat.24: 24. “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.”

      Dit is heel serieus, als je ziet hoeveel Bijbel “onderzoekers” de mist zijn ingegaan, omdat ze waren verleid door de handlangers van satan. LOURDES is een plaats waar iemand, die nuchter is, niet naar toe gaat. Als je uitverkoren bent, dan weet je wat de ware boodschap is, omdat alles te maken heeft met Jhn.14:21. Ga je dan naar Lourdes om genezen te worden en ook de “zondag” blijven heiligen ? Je kunt niet 2 meester dienen.

      Die handlangers zullen grote tekenen en wonderen doen, omdat satan hen die macht geeft. Opb.13:7, en ook de heiligen te overwinnen .. WARE HET MOGELIJK .. Mat.24:24 / Opb.12:17. Hij voert oorlog tegen hén, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben .. CRISIS .. !!

     11. Had gisteren op Tube een spreker horen zeggen dat hij niet in een “vervroegde” opname geloofde, en teksten toonde om zijn reden; daar was ik geheel mee eens, maar dan kwam hij met : 1Thes.4:13 : “Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. [14] Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.”

      Deze prediker zei vervolgens dat hij ex-lid was van de Baptist gemeente, MAAR z’n uitleg van deze 2 teksten is nog steeds “volgens” de Baptisten. Hij beweerde nl. dat de geesten van hen, die “in Jezus” gestorven zijn, met Hem naar de aarde komen, bij de wederkomst. DUS, die geesten zijn “reeds” in de hemel, m.a.w., hij verkondigt nog steeds het “spiritisme”.

      Waar, in de Bijbel staat, dat bij de dood, de geest van de “gelovige”, naar de hemel gaat ? Waar gaat dan de geest van de “ongelovige” heen ? Vers 14 zegt duidelijk dat zij, die opgewekt worden, met de Here Jezus naar de hemel gaan; zie Joh.14: 1-3.

      De Here Jezus komt terug met “al” zijn engelen, met de heerlijkheid Gods, met vuur/licht, om de ongelovigen te vernietigen. [ 2Pet.3:10] Dit betekent dus, dat er niemand op aarde zal zijn gedurende 1000 jaar, vz,15-17.

      Hoeveel “engelen” zijn er, indien ieder mens een engel heeft ? Hoeveel is 1/3 die achter Lucifer staat ?
      Wil jij de crisis in jouw leven dan zelf oplossen door Gods “wet” af te schaffen ?
      “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.” 2Thes.2:11

      Allen worden geoordeeld, die, “de waarheid niet geloofd hebben”, doch een welgevallen hebben gehad in de “wetteloosheid”.
      2Thes.2:11 = een tegenpool van Jhn.14:15, 21.

      “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.” Opb.22:12

 4. Ja bij God alleen is er vrede. Hier voel ik geen vrijheid.
  Ben wel blij dat ik in Nederland woon.
  Maar intern woedt de oorlog ook in Nederland voort.
  Angstcultuur overwint.Wetten zijn goed maar moeten meer moraal hebben.
  Vele ambtenaren en ook werknemers mogen en durven niet ten goede beslissingen te nemen.
  Ontslag staat snel voor de deur.
  Maar er zijn ook corrupte ambtenaren en daar heb ik mee te maken. Zij liegen en bedriegen en houden zich niet aan wetten van moraal.
  2 minuten stilte, en ik dacht hoeveel bommen vallen er in die twee minuten. Ook door ons leger.
  Ik wil naar een land waar geen Maria beelden staan waar geen moskeën zijn en boedha beelden zijn.
  Naar een land waar allen elkaar liefhebben en één Koning alleen het goede wil
  Dat land komt er aan.
  Mijn Koning bereidt voor mij en voor allen die Hem eren een thuis, een woning, daar wil ik komen.
  Een koning die niet stiekem zijn schoonvader in Nederland laat wonen. Een koning die Gods Dag in ere houdt.
  Geen koning die popie jopie is maar voor het volk opkomt.
  ====
  Ik heb naar één Koning, en dat is Jezus.
  Ik verlang nu nog meer naar Hem.
  Laten wij Zijn Zegel dragen met ere.
  Op. 9:4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.
  Zijn Zegel is de Sabbat.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Einde van de wereld : 18-8-2017 :: Ja hoor, dat las ik op Tube, gepost door “vele” dromers die elkaar steunen met meer “leugens”, om zichzelf op Tube te zien. Maar ga géén waarheid posten, want dan word je aangevallen door die charlatans en mogelijk jouw posten verwijderd, [zoals de mijne] of niet meer mag posten.

   Een grote “crisis” voor hen die de Here Jezus volgen, maar een “grotere” crisis voor hen die Hem niet volgen, want de poel van vuur en zwavel is werkelijkheid. Het loon dat de zonde geeft is “vooral” de 2e dood. Opb. 20:12-15 ; de eerste dood is een slaap, van waaruit je gewekt kan worden. Jhn.11:11, 14.

   Dat er in Ned. gelovigen zijn die “God” de Vader niet erkennen en toch “Predikers” genoemd worden en zich “zo” gedragen, is des duivels. Dan zijn er ook gelovigen die de werken van Paulus niet erkennen. Waar is men mee bezig ? Ja, met hun eigen “crisis”. Zij zijn de “hoeren” van “moeder” Babylon ; het Vaticaan. Opb.17:5 Zij hoereren met “satan” en verkondigen zijn “boodschap”. Zij “proberen” 2 meesters te dienen en toch ook gered te worden. Gered door geloof en genade, “zonder” gehoorzaamheid. Zelfs de woorden “man en/of vrouw”, zal niet meer toegelaten worden, want zij zijn “mens”, ten goede van de aanhangers van S & G , dus, in strijd met de Schrift.

   1. Nog een crisis erbij : had gelezen “lesbisch” koppel tegelijk zwanger. Een normale trend geworden, en daar is men schijnbaar heel trots op. Dit zal wel wereldwijd zijn, waar de normen van S & G “wettelijk” is toegestaan.
    Zoals ik ooit zei, dat “democratie” de Bijbel monddood maakt. En “Eva” bestaat niet ? Adam toch ook niet, we zijn allemaal “mens”. Een “toilet” is bestemd voor de mens, niet voor Adam of Eva, die zijn slechts symbolen geworden. In het vliegtuig zijn toiletten voor d/h. Een “heren of dames” fiets heeft ook geen betekenis, alleen dat die gemaakt is om de mens, zoals de Sabbat. Indien je op de Sabbat niet mag lopen, dan mag je ook niet fietsen. Laodicea, de laatste “Gemeente” [Col.2:1] zit in crisis, omdat de wetsverachting is toegenomen. Mat.24:12.

    1. Had net gelezen dat de “fiets” ook “gender-neutraal” wordt. Hoe moet het met de lidwoorden : DE & HET, worden die ook geschrapt en THE van gemaakt ?

     Ja hé, ik hoorde een scholier zeggen “de raam” en ook “de mes” .. het klinkt raar, maar het onderwerp verandert niet.
     Voor nu hebben we wel een crisis met de/het : “EI” en ik eet graag “ijs”, waarin ook EI-WIT in zit.
     En kippenvlees dan ? In m’n vrieskast zijn nog 3 pakken gebraden kip, ach ja, gewoon verstand op nul en de ogen dicht en smullen.

  2. Vandaag is 20.8.2017 .. DUS géén einde van de wereld of vervroegde geheime opname, die 2 dagen geleden had plaats moeten vinden. Ik ben wel benieuwd of de posters hun “leugens” zullen verwijderen. Idioten schrijven van alles op Tube; ik vraag me af of zij betaald krijgen voor die troep. Mensen die dromen of stemmen horen, mogen wel eerst met de Schrift vergelijken of ze “waarheid” spreken of leugens. Er zijn er die naar de hemel en hel geweest waren om dan hun verhaal te vertellen, en velen doen eraan mee met nog meer leugens. Er komen steeds jonge mensen en “kinderen ” bij, die door hun ouders aangemoedigd worden om hun verhaal te doen. Heel opvallend is ook het feit dat deze posters tot de kerk behoren die de wetten hebben afgeschaft.

   Ik ontving post van ene Strom, Baptist gemeente New Zeeland, waarin hij vertelde dat een jongetje van 3 jr zei, dat er een burgeroorlog zou plaatsvinden in de USA. Dit zou in 2010 moeten gebeuren; en nog meer dromen en visioenen van jonge mensen over “een” opname op 17 september 2017. Als er één ermee begint, dan volgen anderen met hun leugens.

   Waar hebben zij dit vandaan ?? : “Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.” 1Tim.4:12 // : “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees … ” Hand.2:17-21. JA, “satan” maakt hier ook gebruik van om zijn leugens te verspreiden, en juist daarom moeten wij weten wat de Schrift zegt.

   De “kern” van de waarheid vind je in Jhn.14:21 .
   Mijzelf aan hem “openbaren”. De Here Jesus brengt ons de boodschap van God; het Woord van God, dat is “vlees” geworden; Hij is Gods Genade. Wie “overwint”, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon .. Opb.3:21

   Wat moeten we “overwinnen” ? Onze “wetteloosheid”. !!

 5. Joh.19: [31] Omdat het voorbereidingsdag* was en de Joden niet wilden dat er op sabbat lijken aan het kruis zouden hangen – het was nog wel een heel bijzondere sabbat – vroegen ze aan Pilatus of men hun de benen mocht breken en hen weghalen.

  Het was sbbath, maar die was alleen op zaterdag.
  Er was geen andere dag in die week nog een keer sabbath, zoals jij ons wil doen geloven. Marcus schreef zijn Evangelie voor de Joden en hbij maakt ook melding van alleen de sabbathdag.

  En ze zochten Jezus te doden, juist Martin, vanwege Zijn werk op de sabbath!
  De bijbel,se visie vind je ook op de
  – OPEN DISCUSSIE FORUM – blz. 29.
  Cherry

  @@@@
  Je vergeet dat het die week Pascha was, en die dag was ook een Sabbat en die was groot.
  Niet die dag was groot, maar die dag van de Sabbat was groot en nog een normale Sabbat.
  Lees maar eens welke vrouwen naar het graf gingen. Een van de twee keren was Salome er bij.
  Goed lezen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Mocht je Jezus willen gaan geloven???? Dan straks een fijne Sabbat

 6. Mij zorgen maken.
  Over hen die God nog niet kennen.
  @@@@
  Nahum 1:1 De last van Nineve. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet.
  2 Een ijverig God en een wreker is de HEERE, een wreker is de HEERE, en zeer grimmig; een wreker is de HEERE aan Zijn wederpartijders, en Hij behoudt den toorn Zijn vijanden.
  3 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig. Des HEEREN weg is in wervelwind, en in storm, en de wolken zijn het stof Zijner voeten.
  4 Hij scheldt de zee, en maakt ze droog, en Hij verdroogt alle rivieren; Basan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon.
  5 De bergen beven voor Hem, en de heuvelen versmelten; en de aarde licht zich op voor Zijn aangezicht, en de wereld, en allen, die daarin wonen.
  6 Wie zal voor Zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid Zijns toorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van Hem vermorzeld.
  7 De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.
  8 En met een doorgaanden vloed zal Hij haar plaats te niet maken; en duisternis zal Zijn vijanden vervolgen.
  9 Wat denkt gijlieden tegen den HEERE? Hij zal zelf een voleinding maken; de benauwdheid zal niet tweemaal op rijzen.
  10 Dewijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen, en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd, als een dorre stoppel.
  11 Van u is een uitgegaan, die kwaad denkt tegen den HEERE, een Belialsraadsman.
  12 Alzo zegt de HEERE: Zijn zij voorspoedig, en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden, en hij zal doorgaan; Ik heb u wel gedrukt, maar Ik zal u niet meer drukken.
  13 Maar nu zal Ik zijn juk van u breken, en zal uw banden verscheuren.
  14 Doch tegen u heeft de HEERE bevolen, dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden; uit het huis uws gods zal Ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden; Ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden.
  15 Ziet op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die vrede doet horen; vier uw vierdagen, o Juda! betaal uw geloften; want de Belials-man zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid.

  @@@@
  Toen ik dit las dacht ik aan de vergelding in Frankrijk met vele gewonden en doden. Op 14-Juli-2016
  Ik dacht aan Charlie Hebdo.
  Hoe de wereld hem bewonderde en als een held ziet.

  Hij zal geen christen geweest zijn
  Hoe moeilijk het ook kan zijn
  Heb je vijanden lief
  En allen die Hebdo en zijn medegenoten eren
  En daarbij ook onze eigen regering
  Geoordeeld zal je worden door je werken
  Zal Ik nog geloof vinden vroeg Jezus zich af.

  Is het niet satan die tegen zichzelf keert
  Spotprenten die intens de Moslim haten
  Is het niet satan die zich daartegen verweerd
  Met weer vele doden in Frankrijks straten

  Ik ben beroerd en ontroerd van zinnen
  Want dit alles kan kinderen van God niet schaden
  Want wij die Hem eren en grotelijks beminnen
  Hij zal onze geest onoverwinnelijk met liefde beladen

  Komt dit straks ook Nederland naar binnen
  Ben je een gehoorzaam kind van Hem
  Om uit liefde naar Gods Geboden beminnen
  Hij immers hoort dan jouw stem

  Je hebt niets te vrezen ook al wordt je gedood
  De satan kan jou nooit en te nimmer doden
  Als je wilt doen wat Jezus ons en mij gebood
  Doe uit liefde naar Jezus, dan ook Gods Geboden
  Amen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Laat ons bidden.

 7. God—-Jezus—-Licht.

  Er was niets, en het was oneindig groot.
  Toch was God er al wel, wij kunnen dat weten.
  En God had, heeft een groots plan
  Hij wilde mensen maken naar Gods beeld.
  Laat Ons mensen maken naar Ons beeld.
  In zes dagen was dat alles geschied.
  En op de Zevende Dag nam God even rust.
  De mens kreeg macht over al wat groeide en leefde.
  De verleiding kwam en de mens bezweek.
  De dood, was in het leven gekomen.
  De Vrede voor zesduizend jaar verdreven.
  Toch laat God Zijn plan met de mens niet los.
  Israël werd Zijn Volk als Voorbeeld voor alle volkeren
  Moest laten zien dat zij een machtig Leider bezaten.
  Maar ook daarin, werden door andere volkeren, het voor Israël fataal.
  Zij namen een voorbeeld over van al die andere volken.
  Omgekeerd van wat God immers had beoogd.

  Maar Gods plan zal nimmer falen omdat God Almachtig is.
  Zo de verleider al van de beginne in de wereld kwam te verdelgen.
  Zo kwam Gods Zoon als mens naar de aarde als Redder.
  Jezus kwam als het Woord van God, als Heiland ons geboren.
  Leerde Zijn Apostelen en aan vele mensen om Hem heen.
  Wat God bedoelde, met liefde en waarheid, en Redding voor allen.
  Jezus leerde ons allemaal, waar de waarde van het leven ligt.
  Jezus leerde ons, wat Genade, voor de mens, kan betekenen.
  Jezus leerde ons, dat alle mensen bij God, kunnen komen te wonen.
  Jezus leerde dat opnieuw, aan mensen, als wij allen zijn.
  Jezus kwam voor de zondaren, om hen te redden van de dood.
  Maar ook Jezus was niet welkom, op deze aarde geheten.
  Hij werd zwaar gemarteld en bijna dood geslagen.
  Vernederd werd onze Koning, belasterd met smaad.
  Terwijl Hij juist kwam om onze zonden op zich te nemen.
  Werd Jezus aan het Kruis onschuldig gehangen, voor ons.
  Werd Zijn dood ons gegeven, voor ons, een hoop op leven.

  Want het Licht ging weer schijnen, Jezus stond op uit de dood.
  Hij was waarlijk, voor ons gekomen, onze zonden op zich te nemen.
  Stralend is Zijn licht, wij kunnen van een toekomst weer dromen.
  De dood is voorgoed overwonnen, voor alle zondaars als wij zijn.
  Het licht straalt in onze harten, weg zijn al onze smarten.
  Het licht heeft voor altijd de duisternis verdreven, ja voorgoed.
  Een huis wordt voor allen bereidt, die Hem hebben aangenomen.
  Die Hem volkomen geloven, en Gods Geboden willen doen.
  Sta klaar, het Licht heeft overwonnen, en het Licht komt er aan.
  Op de wolken zo als het licht is weggegaan, zal het Licht ook weer komen.
  Een Trooster is ons gegeven, Ons hart van Zijn Licht voorzien.
  Zo mogen wij een licht zijn voor allen om ons heen.
  Heer geef mij, geef ons, van Uw Kracht, opdat wij het volbrengen.
  Want zonder Uw Kracht is geloven onmogelijk.
  Zonder Uw Kracht kunnen wij niet danken wat u ons gaf.
  U gaf Uw Zoon als Offer voor onze zonden.
  Uw Zoon bracht ons Uw licht.
  Uw Zoon gaf ons een eeuwig leven.

  Ik dank U Heer.
  Amen.

 8. Als men het nog niet begrepen heeft?
  De paus en een Islamherder bidden samen.
  Naar de god die volgens de pope onze God is.
  Mijn God is de God van liefde.
  Die van de Islam mag mensen doden.
  En zij baden met het gezicht naar het oosten.
  Islam Rooms en zondagsvierders,
  Het is allemaal één pot nat.
  Zij geloven Jezus niet, en hebben Gods Geboden niet.
  Maar nog bekeren zij zich niet.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 9. Tevens de grootste crisis.

  Mogge, Er zijn er die leven al in de hemelse gewesten. De zevende dag is voor hen al gekomen. Alle dagen zijn voor hen de zevende dags dagen.
  Als de hemel er zo uit als de aarde er nu uit ziet, dan maakt het niet uit waar je zit. In die hemelse gewesten wil ik niet zitten.

  Maar hier op aarde heb ik wel de rust van God door Jezus heen.
  Vanavond begint voor mij de Zevende Dag die ik van God heb gekregen. Een dag van volkomen rust van mijn werken op deze aarde.

  De 6ooo jaar zijn bijna voorbij. Er zijn mensen die al weten wanneer precies het zal zijn of al is gekomen.

  Ik geloof in Jezus die komen zal zoals Jezus is vertrokken.
  Dan mag ik met Hem 1000 in vrede en lering doorbrengen.
  Dan zal voor hen die in het graf liggen de tweede dood voltrokken worden. Allen die Jezus niet geloofden, en Gods Geboden niet wilden.
  Ook Niet de Dag waar Jezus Heer van is en voor de mens is gemaakt.

  Met vr. Gr.
  Marten Dek.

 10. Mogge, Er zijn er die leven al in de hemelse gewesten. De zevende dag is voor hen al gekomen. Alle dagen zijn voor hen de zevende dags dagen.
  Als de hemel er zo uit als de aarde er nu uit ziet, dan maakt het niet uit waar je zit. In die hemelse gewesten wil ik niet zitten.

  Maar hier op aarde heb ik wel de rust van God door Jezus heen.
  Vanavond begint voor mij de Zevende Dag die ik van God heb gekregen. Een dag van volkomen rust van mijn werken op deze aarde.

  De 6ooo jaar zijn bijna voorbij. Er zijn mensen die al weten wanneer precies het zal zijn of al is gekomen.

  Ik geloof in Jezus die komen zal zoals Jezus is vertrokken.
  Dan mag ik met Hem 1000 in vrede en lering doorbrengen.
  Dan zal voor hen die in het graf liggen de tweede dood voltrokken worden. Allen die Jezus niet geloofden, en Gods Geboden niet wilden.
  Ook Niet de Dag waar Jezus Heer van is en voor de mens is gemaakt.

  Met vr. Gr.
  Marten Dek.

 11. Mogge .. wetverachters en adder gebroed, nabestaanden van Kaín, reizigers naar de poel van vuur en zwavel; wordt toch eens wakker.
  “En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.” Opb.22:7
  Moeilijk om te begrijpen ?
  Alles wat je leest moet je bewaren, want het zal geschieden, maar als je niet leest of de woorden verdraait, dan zal je tot over de oren in de poel van zwavel komen te zitten.
  Geen prettig gevoel hé, ook niet tijdens een winter van -30 graden, of ben je een gloei worm ?

  Morgenavond begint weer de dag die God heiligde, en speciaal voor ons deed Hij dat, zodat we in Hem kunnen rusten.
  Velen rusten het liefst in het graf voor een extra 1000jr., voordat ze in de poel verdwijnen.
  Heel jammer, want genade is om niet, slechts de woorden van dit boek bewaren = gehoorzamen !

  @@ MD > Hij is ook voor jou gestorven. Uit liefde voor alle mensen. Hij is Heer van de komende Sabbat. Als wij Hem=Jezus geloven en Gods Geboden willen doen, uit liefde voor Hem, dan zitten wij prima. Maar heb je liever de zondag dan Gods Dag, ja dan heeft Chas gelijk. < @@

 12. Ja, ik maak me zorgen om “vogelgriep”, waar haal ik eieren vandaan voor mijn omelet ?
  Nee serieus, maar ik hoorde dat het einde best tegen oktober 2015 kan zijn; een voorspelling uit 2008, dat wij in die laatste week leven, één dag voor één jaar.
  Maar dan was mijn vraag : waar kunnen we Opb.16 plakken, want de Here komt niet vóórdat de plagen zijn uitgegoten.

  Ik hoop dat iemand met een uitleg komt.

  @@ MD > Uitleg waarvan? We geloven toch niet meer in God, maar in kerken met mooie gewaden aan. De pope nestelt zich ook al in de EU. Hoe was het ook al weer. Alle koningen zullen zich voor hem=pope buigen. Nu nog mee besturen.
  Jezus geloven, en Gods Geboden doen, zijn wij al lang vergeten.
  Nu jij en ik dan niet en weinigen met ons ook niet. Er is nog hoop! < @@

 13. De wereld staat in brand.
  Wij maken ons druk om vlucht MH 17.
  Wij maken ons druk om ebola
  Wij maken ons druk om van alles en nog wt
  Maar wij maken ons niet druk om Jezus te volgen zoals Jezus het ons vertelt.
  Hem, Jezus geloven, en Gods Geboden doen.
  Wij maken wel ons eigen rustdag, daar hebben wij God niet voor nodig.
  Met de zondag zijn mensen gewillig, en dat brengt een bedrijf wat “Geloof ” ook behoorlijk wat in het laatje.
  Met de Sabbat is het omgekeerd, Daar valt weinig aan te verdienen. daarmee kun je geen bedrijf mee op richten. Dat is van God en God geeft het om niet en dan moeten wij het ook om niet geven.
  Elk bedrijf creëert zijn eigen geloof, deels op Gods Woord afgesteld en met een leugen is dat welkom bij de mensen die denken dat zij gered zijn.
  Jezus geloven, en Gods Geboden. Inclusief het Vierde Gebod van Rust. Niet werken kopen en verkopen. Simpel is dat!!!!
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *