Waarom de zondag

De moeite waard om alles eens te lezen.

Ik vond dit bij Johnny.

https://www.youtube.com/watch?v=Vt-27HeBgro [Google]

 

Met vr. gr.

Marten Dek.

 

De Sabbat of de Zondag ? Deel 1 van 3 van deze bijbelstudie

 

Op een paar honderd jaar na wordt er de laatste tweeduizend jaar door de meeste christenen geen sabbat meer gehouden, maar wordt de zondag als de dag van de Here gevierd. Daar zijn natuurlijk redenen voor. Grote kerkvorsten hebben daar over nagedacht en zo een aantal leerstellingen geformuleerd.Wat de gedachten of leerstellingen over de sabbat of zondag ook zijn, het is goed om deze gedachten of leerstellingen te vergelijken met wat er in de bijbel over die dingen gezegd wordt.Daarom lijkt het me goed om alles wat er in de bijbel over te vinden is door te nemen. We moeten dit eerst maar eens doen zonder conclusies te trekken. Pas als we alle bijbelgedeelten hebben gelezen en besproken, die over dit onderwerp gaan, zullen we proberen vast te stellen wat de bijbelse richtlijn is voor het houden van de sabbat of de zondag.Je kan natuurlijk zeggen: wat dogmatisch! Door me met dit soort dingen bezig te houden kom ik toch niet dichter bij de Heer?Dat is iets wat ik waag te betwijfelen. De bijbel staat vol met dingen die we ‘dogmatisch’ kunnen noemen. Toch staan ze er in. God wil blijkbaar dat wij weten hoe Hij denkt. En hoe beter we weten hoe God denkt, hoe dichter we bij Hem komen. God had een welgevallen aan David.

En David had een groot verlangen om precies te leven volgens de regels die God in zijn woord (wet) had gegeven. (Psalm 40:8 en 119:174).

Ik weet wel dat de wet een tuchtmeester (pedagoog) was tot aan Christus. Wij, die in Christus zijn, zijn dus niet meer onder de wet. Wij worden niet gerechtvaardigd door werken der wet, maar door het bloed van Jezus en ons geloof in Hem. Het kruis is en was het enige wat geldt. Maar aan de andere kant moeten we ons realiseren dat de wet niet is afgeschaft. Totdat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn blijft die wet bestaan. Jezus zegt zelfs:

Mattheüs 5:1

“Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.”

Reden genoeg dus om ons toch eens te verdiepen in dit onderwerp.Om deze studie logisch aan te pakken beginnen we vooraan in de bijbel en zoeken naar teksten die over de zondag of over de zaterdag (sabbat) gaan.De zondag komt in het Oude Testament, als rustdag niet voor, vandaar dat we voorlopig alleen over de sabbat zullen lezen.De eerste keer dat er in feite gesproken wordt in de bijbel over de sabbat, is in Genesis 2. Daar wordt de sabbat niet als zodanig genoemd, maar uit latere bijbelgedeelten blijkt, dat het hier om de instelling van de sabbat gaat.

Genesis 2:2-3

“Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat HIJ gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat HIJ daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.”

Is die zevende dag, die dag waarop God voor het eerst de rustdag instelde, is die dag na al die eeuwen nog duidelijk aan te wijzen? Die eerste paar duizend jaar is geschiedkundig nauwelijks bekend. Kan het niet zijn, dat die zevende dag in de verschillende jaartellingen niet meer terug te vinden is? Dit is inderdaad mogelijk! Wie weet dan nu welke de zevende dag is, de sabbat?God wist dat dit later in de geschiedenis een probleem zou kunnen worden. Hij heeft dit probleem opgelost door die dag nog eens aan te wijzen als de sabbat. Dit verhaal staat in Exodus 16. Het is de eerste keer, dat het woord sabbat in de bijbel wordt genoemd.

Exodus 16:23 en 27

Mozes zegt daar: “Dit is wat de Here gezegd heeft: een rustdag een heilige sabbat is het morgen voor de Here. ….zes dagen zult gij het (manna) verzamelen, maar op de zevende dag is het sabbat; dan is het er niet.”vers 27: “Toen er dan ook van het volk op de zevende dag heengingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet.”

Zó heeft God, op bovennatuurlijke wijze, de dag aangewezen die Hij ziet als de zevende dag. Vanuit de geschiedkunde en vanuit de Joodse traditie is gebleken, dat die zevende dag in onze jaartelling nog steeds op een zaterdag valt.

De sabbat is opgenomen in Gods wet: de Tien Geboden. (Exodus 20). Maar voordat die wet, die tien geboden, door God aan Mozes werd gegeven sprak God al tot Mozes:

Exodus 16:29

“Hoelang weigert gij Mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenk, dat de Here u de sabbat gegeven heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen.”

De sabbatsrust was dus al een gebod van God vóór Hij de tien geboden, dat is de wet, gaf.In Exodus 20 lezen we dan, dat God de sabbatsrust ook via de tien geboden regelt.

Exodus 20:8-11

“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die,”

Het valt op dat dit het meest uitgebreide gebod is wat er in de tien geboden staat. Het lijkt wel alsof God voorziet dat er problemen te verwachten zijn. Elke uitvlucht die een mens zou kunnen vinden om aan dit gebod te ontkomen wordt door Hem ontnomen door de uitgebreidheid van dit gebod. De mensen zijn zo slim, schijnt God te denken, als Ik hen zeg dat zij sabbat moeten houden, laten ze gerust hun zoon of dochter voor hen werken. Desnoods alleen het personeel. Maar God zegt: zelfs de vreemdeling die in uw steden woont moet de sabbat houden.Ook het waarom van die sabbatsheiliging omschrijft God in dit gebod. Hij zegt: houdt dit gebod want het wijst op het grote werk dat Ik gedaan heb. En dat grote werk, die schepping, wijst met alles wat in haar is op haar Schepper. God wil dat de mensen op één dag in de week in het bijzonder, aan Hem zullen denken. Bezig zullen zijn met zijn grootheid. Bezig zullen zijn met Hem. Daarom heiligde God die zevende dag. Niet omdat God moe zou zijn van het scheppen heiligde God die zevende dag, maar om de mensen een dag te geven waarin zij in alle (opgelegde) rust zich bezig kunnen houden met Hem.

Bij het aandachtig doorlezen van dit gebod, moet het ons opvallen dat het in eerste instantie niet Gods bedoeling is geweest dat de mensen tot rust zouden komen van hun werk, maar God zegt dat die dag een dag is die Hém toebehoort. Toen God dit gebod gaf richtte Hij de aandacht van de mens niet op hún rust, maar op Hém. Die dag behoort Hém toe! Wij hebben er in feite geen zeggenschap over. Het is Zijn dag.Na Exodus 20 wordt het woord sabbat niet meer genoemd tot in hoofdstuk 31.

Exodus 31:12-17

12 De Here zeide tot Mozes:13 Gij dan, spreek tot de Israelieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig.14 Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten.15 Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige sabbat zijn, de Here geheiligd: ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden.16 De Israelieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond.17 Tussen Mij en de Israelieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.

Hier blijkt dat God de sabbatten zo belangrijk vindt, dat Hij er voor de Israëlieten een zaak van leven of dood van maakt: “wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden.”Ook wordt hier duidelijk gemaakt, dat het “een teken is tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig.”Het is een “altoosdurend verbond”.De laatste keer, dat er in Exodus gesproken wordt over de sabbat is in hoofdstuk 35.

Exodus 35:2

“….de zevende dag zal het voor u een heilige tijd zijn, een volledige sabbat voor de Here.”Dan gaan we door naar Leviticus.

Leviticus 19:1-3

“De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen: Heilig zult gij zijn, want Ik de Here uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden: Ik ben de Here uw God,”

Leviticus 23:3

“Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen.”

Ook het land heeft zijn sabbat:

Leviticus 25:3

“Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien, en de opbrengst daarvan inzamelen, maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de Here: uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien…..het zal een jaar van rust zijn voor het land.” vers 23 “….want het land is van Mij….”Het land is van God. daarom moet het voldoen aan het gebod eens in de zeven jaar te rusten, een jaar lang. Wij zijn ook van God! Moeten we ons, in dit verband, dan niet eens afvragen hoe God denkt over ons en over onze rustdag?

De volgende tekst die gaat over de sabbat lezen we in Leviticus 26

Leviticus 26:1.2

“Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten, ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet neerzetten om u daarvoor neer te buigen, want Ik ben de Here, uw God. Mijn sabbatten zult gij houden en mijn heiligdom ontzien. Ik ben de Here.”

Zowel in Leviticus l9:1 als in Leviticus 26:1 noemt God eerst één van de tien geboden, respectievelijk: eerbied voor vader en moeder en het verbod op het buigen voor gesneden beelden. Maar beide keren gaat God verder met het noemen van het sabbatsgebod. Het lijkt er op, dat Hij duidelijk wil maken, dat je je niet alleen aan het éne, maar ook aan het andere gebod (het sabbatsgebod) moet houden. Deze geboden zouden wel eens in een lijn kunnen liggen.In Numeri 15:32-36 wordt duidelijk gemaakt dat zelfs het hout sprokkelen tegen het sabbatsgebod ingaat en dat daar de doodstraf op staat. Dat is wel een heel zware straf voor, in onze ogen, zo’n licht vergrijp. Daar moet wat achter zitten. Ik denk in dit verband aan de woorden van Paulus als hij zich afvraagt: Bemoeit God zich soms met ossen? Dit naar aanleiding van een tekst die hij aanhaalt uit Deuteronomium 25:4.

Deuteronomium 5:7-21 herhaalt de tien geboden. Maar vers 12-15, waarin het sabbatsgebod geregeld wordt, heeft een toevoeging die verband houdt met de dienstknechten die ook moeten rusten:

Deuteronomium 5:7-21

“zoals gij, want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Here, uw God, u vandaar heeft uitgeleid….,daarom heeft u de Here, uw God, geboden de sabbatdag te houden.”

In veel opzichten is Israël een voorafschaduwing voor de gemeente, zou dit nu ook het geval zijn? Wij waren, toen wij nog in de wereld (Egypte) leefden, dienstknechten van satan. Nu wij verlost zijn van die heerschappij moeten wij ons afvragen of de Here ook van ons niet iets dergelijks vraagt als Hij aan Israël vroeg. Zou de Here ons ook het houden van een rustdag gebieden ter herinnering aan onze tijd in slavernij?

Nehemia spreekt over God, die neerdaalde op de berg Sinaï:

Nehemiah 9:13-14

“en (Gij hebt) hun rechtvaardige verordeningen, betrouwbare wetten, goede inzettingen en geboden gegeven. Ook hebt Gij hen uw heilige sabbat doen kennen en hun geboden, inzettingen en een wet gegeven door de dienst van uw knecht Mozes.”

Let er op hoe hier de sabbat zo’n nadruk krijgt en dat de sabbat wordt gesteld naast de rechtvaardige verordeningen, de betrouwbare wetten en de goede inzettingen en de geboden. De wet wordt in deze teksten twee keer apart gezien van het sabbatsgebod.

Nehemiah 10:31

Nehemia stelt duidelijk dat “wij wanneer de volken des lands koopwaar en allerlei koren op de sabbatdag ten verkoop zouden brengen, van hen op de sabbat niet zouden kopen.”

Nehemia ziet op een gegeven moment dat de sabbat geschonden wordt.

Nehemiah 13:17-22

“Toen onderhield Ik de edelen van Juda hierover en zeide tot hen: wat doet gij daar voor slechts dat gij de sabbatdag ontheiligt? Hebben ook uw vaderen zo niet gedaan en heeft onze God niet daarom al deze rampspoed over ons gebracht en over deze stad? Zult gij nu noch heviger toorngloed over Israël brengen door de sabbat te ontheiligen?”

Nehemia laat duidelijk zien, dat de sabbatsontheiliging de oorzaak is van de ballingschap en de verwoesting van de stad.

Sabbat houden is mooi, maar het moet niet samengaan met: handen vol bloed, boze daden of met kwaad.God zegt in Jesaja o.a. over de sabbat:

Jesaja 1:13-14

Ik verdraag het niet, onrecht met feestelijke vergadering.”

Nog meer teksten uit Jesaja:

Jesaja 56:2

“Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij die niet ontheiligt,”

Jesaja 56:6-7

“En de vreemdelingen die zich bij de Here aansloten om Hem te dienen, en om de naam des Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan Mijn verbond: hen zal Ik brengen naar Mijn heilige berg.”

Het gaat bij de sabbatsheiliging dus blijkbaar niet alleen om de Israëlieten, maar om allen die zich bij de Here aansloten.

Jesaja 58:13-14

God zegt: “Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op Mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert noch door uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Here en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jacob, want de mond des Heren heeft het gesproken.”

Zowel voor de vreemdeling als voor de Israëliet gelden beloften die enorm zijn indien de sabbat niet ontheiligd wordt.

Volgens Jesaja 66:22-23 zal de sabbat gehouden worden als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zal zijn. Dit is iets om over na te denken.

Jeremia 17:19-27

19 De Here zeide tot mij aldus: Ga staan in de poort van de kinderen des volks, waardoor de koningen van Juda ingaan en uitgaan, en in al de poorten van Jeruzalem, en zeg tot hen:20 Hoort het woord des Heren, gij koningen van Juda en geheel Juda en al gij inwoners van Jeruzalem, die door deze poorten binnenkomt;21 zo zegt de Here: Hoedt u ervoor, om uws levens wil, dat gij op de sabbatdag geen last draagt en door de poorten van Jeruzalem binnenbrengt.22 Ook zult gij op de sabbatdag geen last naar buiten brengen uit uw huizen of enigerlei werk doen; gij zult de sabbatdag heiligen, gelijk Ik aan uw vaderen geboden heb.23 Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar zij hebben hun nek verhard in plaats van gehoor te geven en zich te laten gezeggen.24 Indien gij echter wel naar Mij hoort, luidt het woord des Heren, en op de sabbatdag geen last door de poorten van deze stad binnenbrengt, maar de sabbatdag heiligt, door daarop generlei werk te doen,25 dan zullen door de poorten van deze stad koningen en vorsten, die op de troon van David zitten, binnenkomen, rijdende op wagens en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, en zal deze stad blijven bestaan voor immer.26 Dan zal men komen uit de steden van Juda en de omstreken van Jeruzalem, uit het land van Benjamin en uit de Laagte, van het Gebergte en uit het Zuiderland, en brengen brandoffer, slachtoffer, spijsoffer en wierook, en ook brengen lofoffer in het huis des Heren.27 Maar indien gij niet naar Mij hoort om de sabbatdag te heiligen en op de sabbatdag geen last te dragen en binnen te komen door de poorten van Jeruzalem, dan zal Ik een vuur ontsteken in zijn poorten, dat de paleizen van Jeruzalem zal verteren zonder te worden geblust.(Jeremia 17:19-27, NBG).

God stelt hier weer overduidelijk dat, in dit geval Juda, op de sabbatdag geen lasten mag dragen of enigerlei werk mag doen “om uw levens wil” . God belooft zegen bij nakomen van dit gebod en stelt straf in het vooruitzicht indien het niet nagekomen wordt.

Ezechiël 20:10-12

(de les der geschiedenis).”Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Ik gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend – de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen opdat zij zouden weten, dat Ik de Here, hen heilig.”

God maakt hier onderscheid tussen “Inzettingen en verordeningen” en “de sabbat”. Ook in de verzen 16,19,20 en 21 zien we steeds weer dat onderscheid.

Ga terug naar het begin van deze paginaGa door naar2 De Sabbat – Zondag in het Nieuwe TestamentGa door naar deel 3 Acht redenen waarom Christenen de Zondag houden

Dit is een belangrijk punt. Als we over de sabbat of zondag nadenken wordt al snel gezegd: Is dat niet wettisch?

We zijn aan het eind gekomen van de teksten die in het Oude Testament staan over de sabbat. Over de zondag is niets te vinden in dit verband.

In deel twee gaan we kijken wat er in het nieuwe Testament te vinden is over de sabbat en de zondag.

In deel drie gaan we de redenen bespreken waarom christenen de zondag houden.

 

Johnny op 05-05-2015 01:09

De Sabbat of de Zondag ? Deel 2 van 3 van deze bijbelstudie

 

De SABBAT in het Nieuwe TestamentGa terug naar deel 1 De Sabbat – zondag in het Oude TestamentGa door naar deel 3 Acht redenen waarom Christenen de Zondag houden

De sabbat, zoals die in het Oude Testament tot ons komt, is een dag die strikt gehouden moet worden, op straffe van allerlei onheil.Wordt de sabbat in het Nieuwe Testament ook zo duidelijk omschreven, of geeft het N.T. er een ander licht op?We zullen dit nu gaan bestuderen.

De Farizeeën zeiden tegen Jezus:

Mattheüs 12:l-8

“Zie, uw discipelen doen wat men op de sabbat niet mag doen” (n.l. aren plukken).Jezus zegt dan: “Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft, toen hij en die met hem waren honger kregen? Hoe hij het huis Gods binnengegaan is en zij de toonbroden gegeten hebben, waarvan hij, noch die met hem waren mochten eten, doch alleen de priesters? Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat schenden zonder schuldig te zijn? Maar Ik zeg u: meer dan de tempel is hier. Indien gij geweten hadt, wat het zeggen wil: barmhartigheid wil Ik en geen offerande, dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.”

Jezus geeft hier aan de Farizeeën een aantal lessen. De discipelen hadden honger, net als David, zegt Jezus. David oordeelde dat het beter was de toonbroden te eten, wat volgens de verordeningen verboden was, dan te sterven van de honger. Jezus veroordeelt dit denken niet. Integendeel Hij voegt er aan toe:

Marcus 2:27

“De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.”

De priesters schonden in de tempel de sabbat ook, maar werden daarvoor niet veroordeeld. Dat zou natuurlijk ook te gek zijn. Hun werd opgedragen door Degene die ook de sabbat had ingesteld, hun werk te doen op de sabbat. De tempel was het huis van God, waar God gediend werd. Als het dienen van God inhoudt dat de sabbat geschonden wordt, is het dienen van God belangrijker dan het houden van de sabbat.En dan zegt Jezus: “Meer dan de tempel is hier.” Jezus is God. Hij werd gediend in de tempel. Daar was de tempel voor. Daarom is Hij ook meer dan de tempel. Hij is de Heer van alles, dus ook van de sabbat. Hij heeft de sabbat Zelf ingesteld. Het gebod is natuurlijk nooit groter dan de gebieder.De Farizeeën veroordeelden de discipelen. Zij hadden niet begrepen wat het zeggen wil: “Barmhartigheid wil Ik en geen offerande.” 1 Samuël 15:22 Jezus heeft dit al eerder gezegd en haalt hierbij 1 Sam. 15:22 aan, waar het onderwerp is: gehoorzamen en luisteren is beter dan het brengen van (brand- en slachtoffers. Ook in Hosea lezen we deze gedachtengang van God.

Hosea 6:6,

“Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffers. In kennis van God en niet in brandoffers.”

Ook in Marcus wordt dit aangehaald:

Marcus 12:33

“En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben, als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.”

Het blijkt, dat het door Jezus gebruikte woord: barmhartigheid, in de aangehaalde teksten van het O.T. niet voorkomt. Als Jezus dit woord gebruikt blijkt uit het verband met de aangehaalde teksten, dat Hij daarmee bedoeld: Gehoorzamen en luisteren naar God. Liefde tot God en de naaste, zijn belangrijker dan de strikte regels. Het gaat om de geest van het gebod.Bij dit alles heft Jezus de sabbat niet op, maar laat alleen duidelijk zien, dat het houden van de sabbat geen zin heeft als niet naar God geluisterd wordt en Hij niet gehoorzaamd wordt.

Bij een andere gelegenheid: de genezing van een man op de sabbat, zei Jezus:

Mattheüs 12:10-14

“het is geoorloofd op de sabbat wel te doen,”

Jezus zelf èn zijn volgelingen hielden de sabbat. Ook na zijn dood.

Lucas 23:56b

“En op de sabbat rustten zij naar het gebod.”

In zijn ‘rede over de laatste dingen’ zegt Jezus over de dingen die gaan gebeuren vlak voor zijn terugkomst o.a.:

Mattheüs 24:20

“Bidt dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat,”

Zo vlak voor zijn komst naar de aarde, die na vandaag zal zijn, zal een groep mensen vluchten voor de gruwel der verwoesting, en Jezus roept hen op te bidden dat die vlucht niet net op een sabbat zal vallen. Waarom? Blijkbaar omdat Hij ervan uitgaat, dat het sabbatsgebod dan nog steeds van kracht is. Jezus heeft het tegen mensen van wie Hij kan zeggen dat zij gehaat zullen worden om Zijns Naams wil. Volgelingen dus van Jezus, of het nu Joden zijn of niet maakt dan niets meer uit. Het gehaat worden komt doordat zij zich vereenzelvigen met Jezus’ Naam.

Jezus geneest een man op de sabbat en zegt hem:

Johannes 5:1-18

“Sta op, neem uw matras en wandel.”Als Heer van de sabbat kon Hij dit gebod geven, wat uitging boven het sabbatsgebod. Bovendien was het dragen van het matras het gevolg van het ‘wèl doen’. En zoals Jezus al eerder had laten zien is dit volledig geoorloofd. Toen de Joden Hem toch wilden vervolgen zei Jezus:”Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.”vers 19: “De Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.”

Onder werken verstaat Jezus in dit geval ‘wèl doen’. En zoals we hebben gezien is dit toegestaan op de sabbat. De Heer van de sabbat heeft dat gezegd.

Op verschillende plaatsen in Handelingen komt de sabbat ter sprake als de dag waarop men samenkwam om over bijbelse zaken te spreken.

De enige keer dat er verder nog over de sabbatdag gesproken wordt, is in Kol.2:16. Deze tekst behoeft een uitgebreid commentaar, evenals Hebreeën 4 waar gesproken wordt over de sabbatsrust. Beide teksten komen hierna uitgebreid aan de orde als we negen redenen bestuderen waarom christenen de zondag als rustdag houden.

We hebben nu een heleboel teksten over de sabbat gelezen. Het wordt tijd om ook de teksten op te zoeken die over de zondag gaan.Helaas…. die staan niet in de bijbel. Dat is natuurlijk niet zo gek want ons Nederlandse woord ‘zaterdag’ staat er ook niet in. Toch is dat dezelfde dag als de sabbat. De dag die wij ‘zondag’ noemen wordt in de bijbel ‘eerste dag’ genoemd. Dus gaan we op zoek naar teksten waar die woorden in staan en die gaan over onze zondag.

Mattheüs 28:1

“Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.”Parallelteksten staan in Marcus, Lucas en Johannes:

Marcus 16:2

“En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging.”

Lucas 24:1

“maar op de eerste der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereed gemaakt hadden, naar het graf.”

Johannes 20:1

“En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen.”

Het vervolg van deze gebeurtenis lezen we o.a. in Marcus 16, en omdat het belangrijk is deze tekst zo duidelijk mogelijk te lezen, doen we dit uit de Staten vertaling. Die staat dichter bij de grondtekst dan de NBG vertaling.

Marcus 16:9 St.vert.

“En als [Jezus] opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena.”

Op diezelfde eerste dag van de week heeft Jezus zich getoond aan zijn discipelen.

Johannes 20:19

“19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!”Dan zijn er nog twee teksten die over de eerste dag der week gaan en die staan in Handelingen en Korinthiërs.

Handelingen 20:7

“En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht.”

1 Korinthiërs 16:2Terug naar het begin van deze paginaGa terug naar deel 1 De Sabbat – zondag in het Oude TestamentGa door naar deel 3 Acht redenen waarom Christenen de Zondag houden

“elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.”

Nu kunnen we al die teksten met elkaar gaan bespreken, maar het kan ook wel interessant zijn zijn om dat eens op een andere manier te doen.

In een bijbel met kanttekeningen heb ik een lijst met acht redenen gevonden waarom christenen de zondag vieren, de eerste dag van de week dus. Laten we die lijst eens nalopen. De teksten die we net allemaal gelezen hebben komen dan vanzelf aan bod.

 

Johnny op 05-05-2015 01:10

De Sabbat of de Zondag ? Deel 3 van 3 van deze bijbelstudie

Onderzoek naar acht redenen waarom christenen de zondag vieren 1. Het nieuwe verbond geeft geen gebod enige speciale dag te houden als de “Dag des Heren”.

Als een der belangrijkste teksten die dit punt moeten bewijzen wordt een tekst aangehaald uit Romeinen 14

Ga terug naar deel 1 De Sabbat – Zondag in het Oude TestamentGa terug naar deel 2 De Sabbat – Zondag in het Nieuwe TestamentRomeinen 14:5-6

“Deze Immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht doet het om de Here.”

Nou, dit lijkt een duidelijke tekst. Toch moet je altijd voorzichtig zijn een op zichzelf duidelijke tekst te gebruiken zonder dat de context er bij betrokken wordt.Deze woorden werden geschreven aan christenen.Maar in welk verband werden ze geschreven?Het gaat om: oordeelt uw broeder niet en wel speciaal met zijn denken over voedsel.

vers 2

“De één gelooft, dat hij alles mag eten, maar de zwakke eet plantaardig voedsel”.

Het gaat hier dus om de vraag: moet een christen vegetariër zijn of niet? Heel hoofdstuk 14 gaat daar over. Welke reden zou Paulus hebben het hier ineens over de sabbat c.q. zondag te hebben? Zijn onderwerp is eten!

vers 3

“wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet die wèl eet.”Het gaat dus om een bepaalde vorm van vasten! (vers 4 is een tussenzin)In vers 5 gaat Paulus door:

vers 5

“Deze (die wel eet) stelt de ène dag (waarop hij vast) boven de andere (dagen), gene (die niet eet) stelt ze alle gelijk.” En zo is hij dan vegetariër geworden. Paulus zegt niet dat die vegetariërs alle dagen even laag aanslaan, maar zij stellen alle dagen even hoog.

vers 5b

“Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.”Als de één denkt dat één bepaalde dag goed is om te vasten en de ander denkt dat alle dagen gevast moet worden (d.w.z. geen vlees gegeten moet worden), maakt het voor Paulus niet uit. Als de ingenomen houding van degene die vast maar niet voortkomt uit onverschilligheid, maar uit volle overtuiging. Het gaat erom God in deze bepaalde levenshouding te behagen.

vers 6

“Wie aan een bepaalde (vasten) dag hecht, doet het om de Here, en wie (daarna) eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet (d.w.z. vlees op alle dagen) laat het na om de Here. en ook Hij dankt God.”

Het is lijkt mij toch wel duidelijk, dat Paulus het niet heeft over de sabbat. En zo is dan dit bijbelgedeelte niet van toepassing als argument om de sabbat wel of niet te houden, noch om de zondag als dag des Heren in te stellen.

 

2. Als tweede belangrijke bijbelgedeelte wordt Kolossenzen 2:14-17 aangehaaldKolossenzen 2:14-17

“14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.”

Het lijkt wel alsof deze teksten buiten het rijtje teksten valt wat we al hebben behandeld. Ze lijken in tegenspraak met al die andere teksten. En omdat dat zo lijkt, moeten we deze teksten uitgebreid aandacht geven, Want de bijbel is niet tegenstrijdig, maar harmonieus.Deze teksten staan natuurlijk niet op zichzelf. Er staan een aantal teksten omheen, die zullen moeten aangeven wat met vers 16 in het bijzonder bedoeld wordt. Laten we beginnen bij:

Kolossenzen 1:27-28

“Hun (zijn heiligen) heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis (dat verborgen is geweest) is onder de heidenen: Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens volmaakt te doen zijn in Christus.”

Het hoofdonderwerp In deze teksten is: Jezus.

Vers 27 HLW

“Christus in jullie is de enige hoop op een heerlijke toekomst.”

Paulus verkondigde Hem. Hij wil dat iedereen volmaakt is in Christus. Zijn terechtwijzingen en onderrichtingen zijn er alleen maar op gericht dat iedereen doet wat Jezus zegt.

Kolossenzen 2:2b HLW

“Het is mijn grote verlangen dat jullie Christus zo goed leren kennen, dat je in geen enkel opzicht meer aan Hem twijfelt.”

Kolossenzen 2:3-4

“Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik opdat niemand u met drogredenen misleide.”

Alles wat er te weten is, elk einde van de discussie is in Christus Jezus! Wat we ook willen weten, Jezus geeft het antwoord en is het antwoord. Hij geeft het antwoord door zijn Woord. Hij is het Woord. Hij is er al van voor de schepping. Hij is de JHWH (Jahweh) uit het O.T. Op alle vragen, ook over de sabbat geeft Hij antwoord.

Kolossenzen 2:6, 8

“Nu gij Christus Jezus aanvaard hebt, wandelt in Hem.”8 “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog (die) in overeenstemming (is) met de overleveringen der mensen, met de wereldgeesten (NBG: de elementen -d.i. de leerbeginselen- der wereld) en niet met Christus”.

Paulus waarschuwt ons te leven (te wandelen) volgens de leerbeginselen van Jezus. Iets eerder zei Paulus al:

Kolossenzen 1:18

“en Hij is het Hoofd van het lichaam, de gemeente.”Zó één zijn wij geworden met Jezus. Eén lichaam.

Kolossenzen 2:13-14

“Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheld naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen.”Door Jezus’ dood aan het kruis, waar Hij onze zonden op zich genomen heeft, is voldaan aan de eis die de wet stelde voor overtreders. Hij heeft de straf in onze plaats gedragen. Alle schuld die wij volgens de wet hadden, is op zijn schouders gelegd. De wettige vordering op ons heeft Hij betaald. Hij heeft a.h.w. de op de wet gebaseerde aanklacht tegen ons aan het kruis genageld, en met zijn bloed uitgewist.

In Efeze 2:15 zegt Paulus, dat Jezus de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft. Dit gebeurde aan het kruis. Epheziërs 2:14-16 De wet der geboden, in inzettingen bestaande, is de Mozaïsche wetgeving.

Waarom laat Paulus in al die verzen die vooraf gaan aan Kol.2:16 nu zo uitgebreid zien, dat die Kolossenzen zeker mogen weten dat Christus in hen is en dat Hij de enige hoop op een heerlijke toekomst is? Waarom waarschuwt hij hen te leven volgens de leerbeginselen van Jezus?Het antwoord volgt uit vers 16. De Kolossenzen werden be- en veroordeeld door mensen, die het blijkbaar zo goed wisten.

Kolossenzen 2:16

“Laat dan niemand u (blijven) oordelen….”Uit de verzen 20-22 blijkt dat de Kolossenzen be- en veroordeeld werden door de Joden. Die probeerden hen mee te slepen met hun menselijke overleveringen (1:8). Die menselijke overleveringen stonden allemaal in de Talmoed.

“Laat dan niemand u oordelen….” (het woord ‘blijven’ staat niet in de Griekse grondtekst.)

Ja, dat is een woord dat door velen aangehaald wordt: je mag mag niet oordelen. Ergens anders staat: Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Maar alles moet altijd in zijn verband gelezen worden. Oordelen is niet verkeerd, je moet het alleen eerlijk doen en alleen bij hen die tot je eigen kring behoren. Zie maar wat Paulus daarover zegt in 1 Corinthiers 6.

l Corinthiers 5:12b

“Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn?”

Wie moeten dus oordelen over de Kolossenzen?Hen, die in hun eigen kring zijn, dat zijn zij die deel uit maken van het lichaam van Christus met Jezus als hoofd. Dit is het wat Paulus in Kol.2 vers 16 probeerde duidelijk te maken.Maar waarover moet de gemeente, het lichaam van Christus, een oordeel geven? “….inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbatten (dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest), terwijl de werkelijkheid van Christus is.”Paulus heeft blijkbaar gehoord, dat de Kolossenzen zich zorgen maken over opmerkingen die de Joden tegen hen maakten. Die Joden kennen de wetten van God en hebben daar een uitgebreide reeks bijgeboden bij gemaakt (de Talmoed; een soort jurisprudentie). De pasbekeerde Kolossenzen zien natuurlijk op tegen de Joden en denken dat ze wel gelijk zullen hebben met hun oordelen.

Waar oordeelden die Joden eigenlijk over? vers 16 zegt dat al, maar de verzen 20-22 definiëren dit nog eens. Het blijkt dat het gaat om de “voorschriften en leringen van mensen.” De bijgeboden dus. Paulus zegt dan ook in vers 18:

“Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid…. terwijl hij zich niet houdt aan het Hoofd, waaruit het gehele lichaam….zijn goddelijke wasdom ontvangt.” Het gaat om Jezus. Hij is het hoofd van de gemeente. Door Hem ontvangt zijn lichaam de goddelijke wasdom (rijpheid). Dit is het wat Paulus ook hiervoor zo nadrukkelijk zegt.

Nu nog eens vers 16. nu in de St.Vert.

“Dat u dan niemand oordele….maar het lichaam (is) van Christus.” Of zoals het ook vertaald kan worden: “Laat dan niemand u oordele…. dan het lichaam van Christus.”

Nu verder met 20-22

Kolossenzen 2:20-22

“Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereld geesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen.”

Wij zijn afgestorven aan de elementen, aan de leerbeginselen der wereld. De voorschriften en leringen van mensen zijn voor de “vleselijken”. Wij, die niet meer vleselijk zijn -althans behoren te zijn- , moeten ons niet meer druk maken over de leerbeginselen der wereld, maar ons bezighouden met de dingen van God. Wij moeten ons richten naar Gods leerbeginselen. Wij moeten de dingen bedenken die boven zijn. Dingen die zullen bestaan tot in eeuwigheid. Willen we begrijpen wat Gods leerbeginselen zijn, dan moeten we luisteren naar wat “Het Woord” tot ons te zeggen heeft, en er dan naar handelen.Zoals we al eerder lazen zei Paulus:

vers 7

“Nu gij Christus Jezus, de Here aanvaard hebt, wandelt in Hem”.

Het gaat om Christus. Hij is het Hoofd van zijn gemeente (het lichaam). Wie is er beter bevoegd te oordelen over gedrags- en geestelijke regels, dan het lichaam, met Christus als Hoofd?!

vers 18

“Laat niemand u de prijs doen missen…. (doordat) hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengebonden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.”

Wij moeten ons dus houden aan ons Hoofd, Jezus !

Zei Jezus dat de wet is afgeschaft?

Mattheüs 5:17

“Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar. Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één tittel of één jota vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van deze kleinste geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.”

Het is goed om onszelf de volgende vragen te stellen:

 • Zijn de hemel en de aarde al vergaan?
 • Zo niet. waarom worden dan Gods geboden ontbonden?
 • Moeten Jezus’ woorden niet serieus genomen worden?”Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich te onthouden hebben van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.”De stelling genoemd onder punt drie blijkt dus geen steek te houden.Eigenlijk gaat het hier in Hebr.4 niet zozeer over de sabbatdag, maar over de sabbatsrust. Laten we dit gedeelte eens doornemen.Eigenlijk begint het al in Hebreeën 3:16 (vanaf hier in uw eigen bijbel lezen, tot en met 4:13).Hebreeën 3:18-19 Waar zouden de Israëlieten ingaan? Hier staat: tot zijn rust. We weten uit de geschiedenis, dat na enkele jaren woestijnreis het beloofde land was bereikt. Mozes zond verspieders uit, maar het volk geloofde de verspieders méér, dan dat zij God geloofden. God strafte hen, door hen in totaal veertig jaar in de woestijn te laten rondtrekken, totdat allen, die ongelovig geweest waren, waren gestorven. (Numeri 14:34).Uit Efeziërs 6:11-12 blijkt duidelijk, dat ook wij niet zomaar dit beloofde land kunnen intrekken. Wij hebben daar óók een strijd te voeren. Een strijd tegen geestelijke machten en legers. Deze geestelijke volken zijn God ook zeer ongehoorzaam geweest, net als de oorspronkelijke inwoners van Palestina.Dit zijn onderwerpen waar best nog wat meer over gezegd kan worden, maar dat valt nu ver buiten het onderwerp waar we mee bezig zijn.vers 9 Deze sabbatsrust heeft slechts op symbolische wijze te maken met het sabbatsgebod. Het woord sabbat betekent: onderbreking of ophouden van werk. De hier genoemde sabbatsrust heeft duidelijk te maken met het tot rust komen van je werken, (vers 10) Welke werken? De werken der wet! Het heeft in leder geval niets te maken met een eventuele afschaffing van het sabbats gebod.5. De sabbat is veranderd in zondag omdat op die dag de Heer uit de dood opstond. Lucas 23:54 vers 56b vers 24:1 vers 6 and 7b Er worden hier een aantal concrete punten genoemd. (Buiten het meest belangrijke punt natuurlijk: Jezus is opgewekt! Hij is niet meer in het graf!)Laten we eerst eens nagaan wat in punt c “ten derde dage” betekent. Die andere punten komen dan vanzelf daarna.De paralleltekst van Marcus 8:31 zegt: na drie dagen. Laten we eens aannemen, dat de uitdrukking ‘ten derde dage’ kan inhouden dat Jezus op de derde dag is opgestaan. Dan krijgen we de volgende situatie: We weten dat Hij stierf op de dag voor de sabbat. Dan is de sabbat dus de tweede dag en zondag de derde. Dan zou Jezus dus op zondag opgestaan kunnen zijn.De Verlosser Zelf spreekt dit verlossende woord. Jezus geeft zelf een heel duidelijke verklaring hoelang het zou zijn.“Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten”Laten we er eens vanuit gaan dat Jezus op zondagmorgen is opgestaan. Uitgaande van Jezus’ uitspraak, zullen we eens drie dagen en drie nachten aftrekken van die zondagmorgen. Zondagmorgen terug naar zaterdagmorgen is de 1e dag en 1e nacht. Zaterdagmorgen terug naar vrijdagmorgen is de 2e dag en de 2e nacht.Of toch niet? Hoe komt het nou dat het weer niet lijkt te kloppen? Want de christenen vieren de ‘goede vrijdag’ omdat zij gelezen hebben in Lucas 23:54 dat het de volgende dag sabbat zou zijn. En als we het over de sabbat hebben, dan hebben we het toch over de zaterdag? Zien we hier een fout in de bijbel? Gelukkig niet! Net als we al zo vaak gezien hebben lost het probleem zich op als de omringende bijbelgedeelten er bij betrokken worden. Het hele verhaal van Jezus’ lijden en sterven begint bij Lucas in hoofdstuk 22. Ook de parallelgedeelten in Mattheus 26 en Marcus 14 moeten hier natuurlijk bij vergeleken worden.“1 Het feest nu der ongezuurde broden, dat Pascha genoemd wordt, naderde.”“17 Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten?”“12 En op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarop men gewoon was het Pascha te slachten, zeiden zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan en toebereidselen maken, opdat Gij het Pascha kunt eten?”Waar het nu om gaat, is dat we weten dat er In Leviticus duidelijk omschreven is wanneer het Pascha gehouden moet worden en wat er dan op volgt. Het Pascha moet gehouden worden op de 14e dag van de maand Nisan, in de avondschemering. (De dagen zoals God ze ingesteld heeft lopen van zonsondergang tot zonsondergang, dus niet zoals bij ons van middernacht tot middernacht. De 14e Nisan begint dus na zonsondergang. Het Pascha dus ook. De dag der Voorbereiding (of zoals Marcus het in Marcus 16:43 noemt: de voorsabbat) was om het Pascha voor te bereiden.“De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha geslacht moet worden. En Hij (Jezus) zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten.”Waarom is dit alles nu zo belangrijk? Wat heeft dat nu met die sabbat te maken?Toen God die feesttijden instelde had Hij daar een bedoeling mee. Het gaat nu te ver om daar dieper op in te gaan. U kunt daar meer over lezen in de studie die over de Feesten van God gaan.6. De zesde stelling die vaak genoemd wordt waarom christenen de eerste dag van de week, de zondag, als ‘dag van de Heer’ beschouwen, is dat de eerste christenen zich ook aan die dag hielden i.p.v. de sabbat. Johannes 20 moet dit bewijzen.Johannes 20:19Deze tekst geeft niets aan over het feit of de sabbat was afgeschaft. De discipelen waren er naar alle waarschijnlijkheid ook al op sabbat. Ze kwamen voortdurend bij elkaar. Na Jezus’ hemelvaart gingen zij ook weer naar de bovenzaal “waar zij verblijf hielden. Ze bleven allen “eendrachtig volharden in het gebed,”“En In die dagen (dat zij daar bijeen waren) stond Petrus op onder de broeders -er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen- en hij sprak…”“En toen de pinksterdag aanbrak, waren allen bijeen.”Uit de aangehaalde teksten blijkt duidelijk, dat het niet één bepaalde dag was dat ze bij elkaar kwamen, maar dat men voortdurend bij elkaar was.Ook het vervolg van het verhaal dat in Johannes 20 staat opgetekend maakt duidelijk, dat noch het samenkomen van de discipelen op die eerste dag der week, noch het verschijnen van Jezus op die eerste dag der week consequenties heeft voor het veranderen van de sabbat naar de zondag.“En na acht dagen waren de discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren….”Laten we, om geen tekst over te slaan, ook nog eens kijken naar de vaak aangehaalde tekst van:“En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om het brood te breken, hield Paulus een toespraak….”Handelingen l9:9bNu zijn er mensen die zeggen, dat hij daar naar toe ging om de Joden te overtuigen van Christus. Dat zal best. Maar er staat wel dat hij daar in de synagoge kwam “zoals hij gewoon was.”“En hij (Paulus) hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte (niet alleen de) Joden (maar ook de) Grieken te overtuigen.”7. De zondag is de ‘dag des Heren’, want op die dag was Johannes in vervoering des Geestes en zag wat in Openbaringen is neergeschreven.Mattheüs 12:8Jezus is de Heer van de sabbat, dus is het Zijn dag. De dag des Heren is dus de sabbat. Maar gaat het in die tekst van Openbaring 1:10 over de sabbat/zondag? Ik geloof dat hier iets anders bedoeld wordt met “dag des Heren”. Vrijwel heel Openbaringen gaat over “de dag des Heren”, en dat is niet de zondag en ook niet de sabbat, maar het is de dag van zijn wraak. Maar ook de dag van het Godsrijk hier op aarde. Het duizendjarig vrederijk waarin Jezus zal regeren vanaf zijn troon in Jeruzalem. Het is de dag waarin gebeurt wat in Openbaringen beschreven wordt.Hiervoor wordt aangehaald:elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg. en hij spare dit op. opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten worden gehouden.”Spreuken 3:9Nu we al deze punten zo hebben nagegaan, moet het toch wel duidelijk zijn, dat er niet één geldige reden is te vinden in de bijbel, om af te wijken van de dag die God. vanaf de schepping, heeft ingesteld.
 • Laten we de hele zaak nog eens van een andere kant bekijken.
 • “Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.”
 • Hoe men deze tekst wil gebruiken om de zondag aan te wijzen als ‘dag des Heren’ is mij wederom niet duidelijk. Het onderwerp is: inzamelingen en het vroegtijdig wegleggen van gelden hiervoor. Dit hoeft toch niet op de ‘dag des Heren’ te gebeuren? Waarom zegt Paulus nu dat ze dat op de eerste dag der week moeten doen? De eerste dag der week was bij het volk Israël vanouds de eerste werkdag. Paulus zegt hun op de eerste dag der week, naar vermogen, thuis iets weg te leggen voor het werk van de Heer. Het gaat om de gaven. Het gaat om de eerstelingen. Uit de opbrengst van die eerste werkdag moesten de eerstelingen worden weggelegd.
 • 1Korinthiërs l6:2
 • 8. Een laatste stelling wil bewijzen dat de zondag de nieuwe ‘dag des Heren’ is.
 • “Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.”
 • De logica van deze stelling ontgaat mij, want deze tekst bewijst niets over de zondag. Deze tekst bewijst eerder dat het die dag sabbat was. Waarom?
 • Handelingen 13:42-44 laat ook zien dat “de volgende sabbat bijna de gehele stad bijeen kwam om het woord Gods te horen.”Dus niet alleen de Joden kwamen daar op sabbat bijeen.De nu behandelde zesde stelling, met bijbehorende teksten, is niet erg steekhoudend en zeker geen bewijs dat de sabbat niet meer gehouden moet worden, of in de zondag veranderd is.
 • Handelingen 18:4
 • “hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal.” Paulus ging op de sabbatdag ook naar de synagoge. Handelingen 13:14 en ook Handelingen 17:2.
 • Paulus reisde rond. Overal waar hij kwam hield hij bijeenkomsten. En één van die bijeenkomsten was voor de schrijver van Handelingen belangrijk vanwege het voorval met Eutychus, die uit het raam viel. Om aan te duiden onder wat voor omstandigheden dat gebeurde begint hij het verhaal met: “En toen wij op de eerste dag der week…..”Dit zegt niets over de verhouding sabbat/zondag. Hooguit geeft het aan dat Paulus niet alleen druk was met toespraken op de sabbat (zoals we zo zullen zien), maar ook op b.v. de eerste dag van de week. Paulus was ook op andere dagen dan de eerste dag van de week druk met besprekingen. In Handelingen 19:9b staat dat
 • Handelingen 20:7
 • Wat valt er nu aan deze tekst op? De discipelen kwamen “na acht dagen” weer bij elkaar. Dat is dus op een maandag. En toch komt Jezus en verschijnt aan hen. Als het nu de bedoeling geweest was van Jezus dat zij in het vervolg op zondag bijeen moesten komen, was dit dan niet de beste kans er nu iets van te zeggen? Ze hadden blijkbaar niet goed begrepen, dat ze voortaan op zondag moesten samenkomen. Nee Jezus zegt er niets van. En zo is de aangehaalde tekst van geen enkele betekenis om daarmee te bewijzen dat Jezus wilde dat zij voortaan op zondag moesten samenkomen.
 • Johannes 20:26
 • Handelingen 2:1
 • Handelingen 1:15
 • “Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!”
 • Er zit ontzettend veel symboliek in die feestdagen, óók voor ons christenen. Hoe het ook zij. God heeft ingesteld dat de dag na de 14e Nisan het feest der ongezuurde broden gevierd moest worden. Het is een dag waarop “generlei slaafse arbeid” verricht mag worden. De 15e Nisan is dus een sabbat. Ongeacht op welke dag die valt. Dus nog eens voor alle duidelijkheid: de dag na Pascha is altijd een sabbat!Als we dus Jezus geloven, Die gezegd heeft dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf zou zijn, dan zien we dat Jezus de 14e Nisan ‘s middags om ± 15.00 uur stierf en dat Hij de 15e en de 16e in het graf was en op de 17e Nisan vóór zonsondergang opstond. En dat is weer op een sabbat. (Nu de wekelijkse). En toen de vrouwen de volgende morgen heel vroeg naar het graf gingen bleek Hij inderdaad opgestaan.Uit dit alles blijkt dat stelling 5 niet juist is. en dat de Heer juist de sabbat aanwees als Zijn dag.
 • Nadat het Pascha is voorbereid, begint na zonsondergang de volgende dag, de 14e’ Nisan.Op die avond, of zoals Lucas het zegt in 22:14 “toen het uur aangebroken was” wordt het Pascha gegeten. Ook Jezus deed dat. En na het ’Avond’maal ging Hij naar Getsemane. Daar werd Hij gevangengenomen en voor de Hogepriester gebracht. Op die dag waarop het Pascha gegeten moest worden, werd Hij voor ons het Lam dat ter slachtbank werd geleid. In die nacht werd Hij ook door Petrus verloochend, nog voordat een haan had aangekondigd dat de nieuwe dag er weer aankwam. Deze dag was nog steeds de 14e Nisan. Diezelfde dag werd ons Pascha geslacht, en stierf omstreeks het negende uur. (Onze tijd ongeveer 15.00 uur).
 • Lucas 22:7 and 8
 • Deze teksten laten duidelijk zien, dat de hele geschiedenis van Jezus’ lijden, dood en opstanding zich afspeelde in de dagen van het feest der ongezuurde broden. Leviticus 23 beschrijft dit feest nauwkeurig.
 • Marcus 14:12
 • Mattheüs 26:17
 • Lucas 22:1
 • De derde dag (teruggerekend) begint dus op donderdagmorgen. Maar er staat dat Jezus is gestorven aan het eind van de dag en niet vroeg in de morgen. Drie nachten en drie dagen later is weer op het einde van de dag en niet vroeg in de morgen. De conclusie moet dus zijn, als Jezus stierf aan het einde van de dag, Hij ook opstond tegen het einde van de dag (drie dagen later). De christenen behoren dus geen ‘goede vrijdag’ te vieren, maar ‘goede woensdag’.
 • Jezus zou dus drie dagen èn drie nachten in het graf blijven.Al deze teksten lijken met elkaar in tegenspraak, want hoe kan Jezus nu vrijdagmiddag gestorven zijn en zondagmorgen al niet meer in het graf zijn, als Hij zelf gezegd heeft dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf zou blijven?
 • Mattheüs 12:40
 • Maar Marcus heeft het een paar keer over: “na drie dagen”.Nogmaals: Jezus stierf op de dag voor de sabbat, dat zou dan vrijdag tegen de avond zijn geweest. Zaterdag (of sabbat) tegen de avond is dan de eerste dag. Zondag tegen de avond is de tweede dag en maandag tegen de avond is dan de derde dag. We weten met zekerheid, dat dat niet klopt, want er staat duidelijk dat Jezus niet meer in het graf was op zondagmorgen heel vroeg. (Dat is dus. uitgaande van de kruisiging op vrijdagmiddag, op zijn best één dag en twee nachten.)Moeten we er nu van uitgaan dat de ene apostel het fout heeft en de andere gelijk? Wie spreekt het verlossende woord? Is het nu ‘ten derde dage’, of is het ‘na drie dagen’?
 • a. er wordt gesproken over een sabbatb. en er wordt gesproken over de eerste dag der weekc. en er wordt gesproken over “opgewekt ten derde dage”.
 • Twee engelen zeiden hen in vers 6 “Hij is hier niet, maar Hij Is opgewekt”. Vers 7b Hij zou “ten derde dage opstaan.”
 • 24:1 “Maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgen, ….naar het graf.“
 • “En op de sabbat rustten zij naar het gebod.”
 • “En het was de dag der voorbereiding en de sabbat brak aan.”
 • Laten we dit punt eens nader bestuderen, want als dit zo is kan dit een aanwijzing zijn voor de christenen om die dag als dag van de Heer te houden.Lucas vertelt dat Jozef van Arimatea Jezus’ lichaam in een rotsgraf legt.
 • Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God”.
 • We kunnen uit het voorgaande duidelijk opmaken, dat de rust die hier beschreven wordt een rust is die uitgaat boven de rust die Israël kreeg toen zij het beloofde land introkken. En die ook uitgaat boven de rust die wij nu genieten door te leven als geestelijke mensen, die het niet van de werken der wet hoeven te verwachten.
 • Maar nu komt er een belangrijk punt. Het hele, nogal ingewikkelde, betoog van Hebreeën 4:l-13 komt hierop neer, dat God al lang voordat er sprake was van een beloofd land (Palestina) een ander beloofd land voor ogen had. Hij had een andersoortige rust voor ogen dan de rust die het volk Israël binnenging toen het Palestina in bezit nam. Het is zelfs zo, dat de rust die wij christenen nu reeds bezitten, ook maar een afschaduwing -eigenlijk meer een voorafschaduwing- is van de rust die ons nog wacht als we de echte rust ingaan.
 • Zij konden dus het beloofde land niet ingaan wegens hun ongehoorzaamheid. De ‘rust’ waar de Hebreeën-schrijver het over heeft, was dus voor hen: het beloofde land. Uit hoofdstuk 4 blijkt duidelijk, we komen daar nog op terug, dat die rust van het beloofde land, een voorafschaduwing is, of meer nog een voorvervulling van de eeuwige rust in het eeuwige beloofde land. Dit wordt bevestigd in Hebreeën 11:9-10. Wij christenen hebben ook een reis te maken tot we in het aan ons beloofde land gekomen zijn. Voor hen die dit niet goed begrijpen het volgende: Egypte is meestal het beeld van de wereld. Net zoals Israël zich afkeerde van Egypte, zo moeten wij ons ook afkeren van de wereld. Israël trok door de woestijn in een tijd van opvoeding en beproevingen, zo gaan wij ook na onze bekering een tijdlang onze weg door de woestijn. Israël trok op een gegeven moment het beloofde land binnen en begon het in bezit te nemen door de inwoners -volken die God zeer ongehoorzaam geweest waren- , weg te jagen. Ook hier zien we weer een parallel. Wij. christenen, moeten ook tot dat punt komen van ingaan in het beloofde land. Dit beloofde land is voor ons de ‘hemelse gewesten’.
 • “Aan wie anders zwoer Hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan, dan aan hen, die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof.”
 • De schrijver heeft het hier over het volk Israël dat uit Egypte was getrokken. Zij hebben veertig jaar in de woestijn rondgetrokken en de oudere generatie is daar ook gestorven. Hun lijken liggen in de woestijn.
 • 4. De sabbat hoeft niet meer gehouden te worden, omdat en eeuwige rust in Christus is. (Hebreeën 4)
 • Inderdaad wordt hier niet gezegd dat de sabbat gehouden moet worden. Maar dat niet alleen, alle andere negen geboden van de ’tien’ worden ook niet genoemd. Als dus uit het ontbreken van het specifieke sabbatsgebod zou moeten blijken dat het sabbatsgebod niet meer van kracht is, dan blijkt uit het ontbreken van die andere negen geboden, dat ze ook niet meer gehouden behoeven te worden. Niets is natuurlijk minder waar. Deze geboden zijn voor ons nog net zo van kracht als voor het volk Israël. Overigens is de hoofdvraag in Handelingen 15 niet: moet er wel of geen sabbat gehouden worden, maar: moeten gelovigen uit de heidenen zich laten besnijden of niet.
 •  3. Het derde punt is, dat sabbatten niet genoemd worden onder nog te houden voorschriften zoals Handelingen 16 die omschrijft. Handelingen 16:19-20
 • Wanneer werd de sabbat ingesteld?God stelde hem nog vóór de zondeval in.Als dit een instelling van God is, die niets te maken heeft met de zonde, dan kunnen we hem dus ook niet afschaffen als we weten verlost te zijn van onze zonde. Het heeft namelijk niets met zonde te maken!
 • Wanneer liet God zijn volk Israël duidelijk weten hoe Hij over de sabbat dacht?Was dat bij de instelling van de wet?Nee, dat was voordat God de wet aan Mozes gaf.In Exodus 16 laat God op bovennatuurlijke wijze zien welke dag van de week Hij als de sabbatdag zag.In Exodus 20 wordt dit sabbatsgebod ook in de wet opgenomen. Nog afgezien van de vraag: hebben wij nog rekening te houden met de wet, kunnen we vaststellen dat het sabbatsgebod er al was voordat de wet kwam. Dus lijkt het niet meer dan logisch het sabbatsgebod te houden ongeacht of dit in de wet staat of niet en ongeacht de vraag of de wet nog gehouden moet worden.
 • In Exodus 20 is dit gebod in de wet, dit zijn de tien geboden, opgenomen. Van deze tien geboden worden er door de christenen 9 gehouden, althans men probeert het. De christenen zien deze geboden als de geboden van God voor hun leven. Maar het merkwaardige is, dat het vierde gebod, dat de sabbatsrust regelt, niet letterlijk wordt gehouden. Men houdt de zondag i.p.v. de zaterdag, en dan nog op een manier die niet overeenkomt met wat God heeft geboden.
 • En tenslotte, waarom zouden wij de sabbat afschaffen als God zelf die dag zo belangrijk vindt, dat Hij die dag laat voortbestaan, zelfs nadat Hij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gemaakt heeft.Jesaja 66:22-23. Al wat leeft zal zich van sabbat tot sabbat neerbuigen voor de Here. Zowel het volk Israël als de sabbat zal voor Gods aangezicht blijven bestaan, net als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.De sabbat is een dag die God toebehoort. Het is zijn dag. Het moeten wel erg zwaarwegende argumenten zijn om van de dag, die van God is, een andere dag te maken, zoals christenen hebben gedaan. Zij hebben zonder daar direct van God opdracht voor te hebben gehad de zaterdag veranderd in zondag.Het houden van de sabbat geeft ons niet het eeuwige leven. Dat kan alleen door het geloof in Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Maar uit onze studie over de sabbat kunnen wij wel de conclusie trekken, dat als we de sabbat houden, naar het gebod, we God welgevallig zijn. En is dit niet reden genoeg om ons naar zijn woord te voegen?Terug naar het begin van deze pagina Ga terug naar deel 1 De Sabbat – Zondag in het Oude TestamentGa terug naar deel 2 De Sabbat – Zondag in het Nieuwe TestamentQuoteDs. G. Hette Abma”Veertig dagen hebben jullie het land verkend, veertig jaar zul je voor je schuld boete doen, één jaar voor elke dag. Dan zul je ondervinden wat het betekent als ik mijn handen van je aftrek.”9 “Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede- erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.”11″Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.”14 “Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats.”2 “Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen.”Johnny op 05-05-2015 01:24Het vierde gebod uit de tien geboden spreekt over de sabbat. Het is de opdracht van God om op de sabbatsdag een rustdag te houden. Voor joden is dit een belangrijke bepaling sinds Mozes, en zij proberen die te houden. Onder christenen wordt er echter verschillend over gedacht. Sommigen zien de zondag als de sabbat, maar de Bijbel spreekt daar niet over. Er zijn ook christenen die de zaterdag als rustdag houden. Op zich is dat goed, alleen vergeten zij vaak weer om op zondag de dag des Heren te vieren (zie Handelingen 20:7).Het is belangrijk om in te zien dat Jezus verschillende keren heeft gesproken over de sabbat. Als we zien wat Hij erover zei, dan wordt het ook duidelijk hoe christenen moeten omgaan met de sabbat.Soms maken we zo’n groot punt van de sabbat, dat we vergeten dat de sabbat er is voor ons. We denken soms dat de sabbat op zich belangrijk is dan dat wijzelf zijn, maar dat is niet waar. Het is belangrijk dat de mens rust neemt en niet alsmaar doorwerkt. God heeft ons door de sabbat duidelijk gemaakt dat we rust nodig hebben.Hoe belangrijk de sabbat ook was, het is niet meer dan een voorafschaduwing van wat zou komen. De sabbat was er om de mensen rust en kracht te geven, maar uiteindelijk hebben we veel meer nodig dan dat.Jezus is veel meer dan de sabbat. De sabbat is aan de mens gegeven om te rusten, maar Jezus is Zelf onze rust en vrede. De sabbat gaf ons voor een korte tijd rust, maar Jezus geeft ons voor eeuwig rust.De sabbat voor de christenen is Jezus Zelf. De woorden van Jezus laten hier geen ruimte voor twijfel. Christenen houden dus wel degelijk de sabbat, door in Jezus te blijven (zie Johannes 15:1-8).Zitten christenen die de zaterdag of zondag houden als sabbat er dan naast? Absoluut niet, het is helemaal niet verkeerd om één dag in de week als sabbat te houden, als we maar erkennen dat de sabbat alleen een voorafschaduwing is van Jezus. Hij is de volmaakte sabbat waarin we eeuwige rust en vrede ontvangen. Maar u kunt zelf oordelen.
 • Dit laatste verbaast mij na al het schrijven van hier voor beschreven.
 • Categorieën: FAQ
 • Matteüs 11:28Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
 • Lucas 6:5En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is heer over de sabbat.
 • Marcus 2:27En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
 • HOUDEN CHRISTENEN ZICH AAN DE SABBAT ?
 • © BijbelOpen.org – Laurens Hoddenbagh
 • Handelingen 17:2
 • Handelingen 13:14
 • Efeziërs 6:11-12
 • Hebreeën 11:9-10
 • Numeri 14:34
 • “Als Jezus weerkomt, dan viert Hij niet de zondag maar de Sabbat, want zo christelijk is Hij ook weer niet.”
 • Toen mijn zonen nog thuis waren en onder mijn (ons) gezag stonden, je zou kunnen zeggen: toen ze nog onder de wet waren, heb ik ze geleerd wat goed is voor ze. Nu ze volwassen zijn (je kan zeggen: in Christus zijn), heb ik geen mogelijkheid meer om ze te straffen als ze zich niet houden aan mijn destijds aan hen geleerde regels, ik wil dat zelfs niet. Maar, wat ben ik blij als ik zie dat het goed gaat met ze als ze zich wel houden aan die regels die ik ze geleerd heb.En ik ben maar een vader die fouten gemaakt heeft in de opvoeding. God maakt geen fouten in onze opvoeding. Hij heeft zijn redenen om ons Zijn leefregels, zijn geboden voor te houden. En die zijn heilig, rechtvaardig en goed! (Romeinen 7:12).
 • Ik probeer me zelf aan die regel te houden. Ik heb mijn bedrijf gesloten op zaterdag. De zaterdag gebruik ik om me te ontspannen en ook vaak om bijbelstudie te doen. Helaas heb ik geen gemeente gevonden, waar ik me prettig voel, die op zaterdag samenkomt. Dus ga ik naar een gemeente die op zondag samenkomt.Ik heb het idee dat het Vaderhart van God blij is met hen die zich willen houden aan wat Hij in zijn woord heeft duidelijk gemaakt.
 • NawoordNawoord

  Het houden van de sabbat geeft ons niet het eeuwige leven. Dat kan alleen door het geloof in Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Maar uit onze studie over de sabbat kunnen wij wel de conclusie trekken, dat als we de sabbat houden, naar het gebod, we God welgevallig zijn. En is dit niet reden genoeg om ons naar zijn woord te voegen?

  Ik probeer me zelf aan die regel te houden. Ik heb mijn bedrijf gesloten op zaterdag. De zaterdag gebruik ik om me te ontspannen en ook vaak om bijbelstudie te doen. Helaas heb ik geen gemeente gevonden, waar ik me prettig voel, die op zaterdag samenkomt. Dus ga ik naar een gemeente die op zondag samenkomt.Ik heb het idee dat het Vaderhart van God blij is met hen die zich willen houden aan wat Hij in zijn woord heeft duidelijk gemaakt.

  Terug naar het begin van deze pagina Ga terug naar deel 1 De Sabbat – Zondag in het Oude TestamentGa terug naar deel 2 De Sabbat – Zondag in het Nieuwe Testament

  Toen mijn zonen nog thuis waren en onder mijn (ons) gezag stonden, je zou kunnen zeggen: toen ze nog onder de wet waren, heb ik ze geleerd wat goed is voor ze. Nu ze volwassen zijn (je kan zeggen: in Christus zijn), heb ik geen mogelijkheid meer om ze te straffen als ze zich niet houden aan mijn destijds aan hen geleerde regels, ik wil dat zelfs niet. Maar, wat ben ik blij als ik zie dat het goed gaat met ze als ze zich wel houden aan die regels die ik ze geleerd heb.En ik ben maar een vader die fouten gemaakt heeft in de opvoeding. God maakt geen fouten in onze opvoeding. Hij heeft zijn redenen om ons Zijn leefregels, zijn geboden voor te houden. En die zijn heilig, rechtvaardig en goed! (Romeinen 7:12).

  Quote

  “Als Jezus weerkomt, dan viert Hij niet de zondag maar de Sabbat, want zo christelijk is Hij ook weer niet.”

  Ds. G. Hette Abma

  Numeri 14:34

  “Veertig dagen hebben jullie het land verkend, veertig jaar zul je voor je schuld boete doen, één jaar voor elke dag. Dan zul je ondervinden wat het betekent als ik mijn handen van je aftrek.”

  Hebreeën 11:9-10

  9 “Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede- erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.”

  Efeziërs 6:11-12

  11″Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.”

  Handelingen 13:14

  14 “Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats.”

  Handelingen 17:2

  2 “Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen.”

  © BijbelOpen.org – Laurens Hoddenbagh

  Johnny op 05-05-2015 01:24

  HOUDEN CHRISTENEN ZICH AAN DE SABBAT ?

  Het vierde gebod uit de tien geboden spreekt over de sabbat. Het is de opdracht van God om op de sabbatsdag een rustdag te houden. Voor joden is dit een belangrijke bepaling sinds Mozes, en zij proberen die te houden. Onder christenen wordt er echter verschillend over gedacht. Sommigen zien de zondag als de sabbat, maar de Bijbel spreekt daar niet over. Er zijn ook christenen die de zaterdag als rustdag houden. Op zich is dat goed, alleen vergeten zij vaak weer om op zondag de dag des Heren te vieren (zie Handelingen 20:7).Het is belangrijk om in te zien dat Jezus verschillende keren heeft gesproken over de sabbat. Als we zien wat Hij erover zei, dan wordt het ook duidelijk hoe christenen moeten omgaan met de sabbat.

  Marcus 2:27En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.

  Soms maken we zo’n groot punt van de sabbat, dat we vergeten dat de sabbat er is voor ons. We denken soms dat de sabbat op zich belangrijk is dan dat wijzelf zijn, maar dat is niet waar. Het is belangrijk dat de mens rust neemt en niet alsmaar doorwerkt. God heeft ons door de sabbat duidelijk gemaakt dat we rust nodig hebben.Hoe belangrijk de sabbat ook was, het is niet meer dan een voorafschaduwing van wat zou komen. De sabbat was er om de mensen rust en kracht te geven, maar uiteindelijk hebben we veel meer nodig dan dat.

  Lucas 6:5En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is heer over de sabbat.

  Jezus is veel meer dan de sabbat. De sabbat is aan de mens gegeven om te rusten, maar Jezus is Zelf onze rust en vrede. De sabbat gaf ons voor een korte tijd rust, maar Jezus geeft ons voor eeuwig rust.

  Matteüs 11:28Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

  De sabbat voor de christenen is Jezus Zelf. De woorden van Jezus laten hier geen ruimte voor twijfel. Christenen houden dus wel degelijk de sabbat, door in Jezus te blijven (zie Johannes 15:1-8).

   

  Zitten christenen die de zaterdag of zondag houden als sabbat er dan naast? Absoluut niet, het is helemaal niet verkeerd om één dag in de week als sabbat te houden, als we maar erkennen dat de sabbat alleen een voorafschaduwing is van Jezus. Hij is de volmaakte sabbat waarin we eeuwige rust en vrede ontvangen.

  Categorieën: FAQ

   

  Dit laatste verbaast mij na al het schrijven van hier voor beschreven.

  Maar u kunt zelf oordelen.

   

   

24 gedachten over “Waarom de zondag”

 1. @@@@ Ja waarom en van wie de zondag.????
  De Heer is mijn Herder
  Maar hoe nu verder
  Komt Zijn Boodschap wel aan
  En kunnen allen het wel verstaan
  Vandaag de Sabbat voor de mens gemaakt
  Maar dat heeft niet allen geraakt
  Op het nieuws gehoord wie de pope is
  En dat is nu wel volkomen mis
  Misbruikte kinderen zijn lasteraars
  Maar met de zondag is niks raars
  Door deze pope ook de Sabbat verkracht
  Dat is op aarde heel zijn kracht
  God gaf ons een TEKEN, de Sabbat
  En Rome veranderde dat in’t verleden
  En verdedigen dat ook nog in het heden
  Maar beste lieve mensen, wil je het lieven binnengaan
  Zul je het volgende wel heel goed moeten verstaan.!!!!
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  20-Jan.-2018
  @@@@

 2. @@@@ Ja waarom en van wie de zondag.????
  De Heer is mijn Herder
  Maar hoe nu verder
  Komt Zijn Boodschap wel aan
  En kunnen allen het wel verstaan
  Vandaag de Sabbat voor de mens gemaakt
  Maar dat heeft niet allen geraakt
  Op het nieuws gehoord wie de pope is
  En dat is nu wel volkomen mis
  Misbruikte kinderen zijn lasteraars
  Maar met de zondag is niks raars
  Door deze pope ook de Sabbat verkracht
  Dat is op aarde heel zijn kracht
  God gaf ons een TEKEN, de Sabbat
  En Rome veranderde dat in’t verleden
  En verdedigen dat ook nog in het heden
  Maar beste lieve mensen, wil je het lieven binnengaan
  Zul je het volgende wel heel goed moeten verstaan.!!!!
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  20-Jan.-2018

 3. Dus Marten, jij wilt voor de wet die je niet kunt onderhouden beloond worden,
  en jij vindt dat ik voor diezelfde wet gestraft moet worden omdat ik die niet kan onderhouden.
  Belle Cherry, het ligt niet aan jou!

  @@@@
  je verdraait weer de zaken.
  Ik wil de Wet houden omdat Jezus het vraagt.
  De rest weet je.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 4. Jouw reactie is niet zo vriendelijk.

  Nee, het gaat om de kennis van de besproken zaak.
  In het begin waren er twee soorten christenen.
  Joden die bekeerd waren tot het christendom.
  En Grieken (heidenen = niet Joden) die het christendom hadden aangenomen.
  De Jodenchristenen zochten een weg om Jodenchristenen te blijven en daarom wilden ze de wet vasthouden en de heidenchristenen kennen dat niet. Want het woord is: genade door geloof in Jezus.

  Ik zeg tegen mijzelf: Cherry liefje, het ligt niet aan jou!
  Cherry

  @@@@
  En jouw jouw reactie is wat Roomsachtig. De wettische zo dag oftewel de dag van de zon.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Wat een onzin schrijf je weer Cherry en waar haal je het vandaan.
   Heidenchristen kunnen niet tot geloof komen zonder kennis van Gods geboden. Zonder Gods geboden is niemand een zondaar.

   Je snapt nog steeds niks.

   @@@@
   Toch denk ik dat Cherry er wel komt.
   Het duurt wat lang, maar als je in haar situatie opgevoed bent, dat is het niet gemakkelijk.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Er was eens een vader met zijn zoontje dat langs de weg stonden.
    De vader zij tegen zijn zoontje , Als je de weg op gaat dan wordt je dood gereden. Zijn zoontje zei , dat geloof ik.
    Even later gaat de zoontje de weg over en wordt dood gereden.
    Dat is het gevolg van geloven zonder werken. Wel zeggen ik geloof maar niet de werken doen.
    Moeilijk probleem voor veel kerkchristennen.

    Jacobus 2:14.

 5. @@@@ nee het ligt aan je halsstarrig brein!!!!
  Met vr. gr. Marten Dek.

  Zulke opmerkingen maakt een net persoon niet.
  16:9 daar staat het Mc.

 6. Er zijn vele valse leraren
  Zij brengen mensen ter dood
  Brengen hen zeer tot bedaren
  Velen eten van hun brood

  Leven als in Noahs tijd
  Een mensengebod geëerd
  Maken daarvan geen strijd
  Dood valsigheid geleerd

  Zij geloven echt Jezus wel
  Maar doen is niet hun zaak
  De satan speelt goed zijn spel
  En legt Gods Geboden braak

  Als Jezus nu zou komen
  Als het water van voorheen
  Velen heeft genomen
  Is er heel veel geween

  Toch kun je dat tij keren
  Door uit haar te gaan
  Gods Geboden te gaan eren
  Zul je eeuwig blijven bestaan

  Amen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 7. M. en M.,
  In de brief aan de Galaten hoofstuk 5 staat;
  Vrijheid in Christus
  [4] Als u door de wet gerechtvaardigd wilt worden, hebt u met Christus gebroken; dan hebt u de genade verbeurd.

  ‘Wie de hand aan de ploeg slaat maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods (Lc. 9:51-62).

  En wat onze persoonlijke relatie aangaat, ik vind jullie koud en een beetje liefdeloos. Ik zeg niet dat jullie dat zijn, maar zo voel ik dat. En we kunnen slechts moeizaam over de dingen schrijven, omdat alles volgens jouw normen moet verlopen, Nou fijne dag verder.
  Cherry

  @@@@
  Omdat jij denkt dat geloof genoeg is.
  Nu dat is geen geloof.
  Geloof is doen wat degene zegt waar je in gelooft.
  Dat is het verschil tussen ons en jou.
  Jezus geloven betekend Gods Geboden doen.
  Daar heb jij wel erg veel moeite mee.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Cherry je snapt total niet wat de tekst inhoud die je noemt,
   Paulus spreekt de schrifgeleerden en fariseers aan ivm hun eigen wetten dat volgens hun rechtvaardigd.
   Dat is nu niet anders in dezen tijd waar de roomse kerk hun wetten tot rechtvaardigging verklaren.

   Je zou de bijbel veel meer persoonlijk en in kontekst moeten gaan lezen dan begrijp je pas wat wij bedoelen met het houden van de geboden van God. het zijn er maar 10 welke van God komen.
   Het is niet moeilijk om te doen. Het is een keuze dat ik en anderen gemaakt hebben, waarin we de verlossings werk van de Here Jezus juist beter en dieper begrijpen. Vandaar dat de rustdag op de 7 dag van de week is ons herinnerd op de schepping van de Here Jezus de Christus en hoe genadig God is om de mensheid niet totaal in de dood te jagen zoals bij de zondvloed ons daar op herinnerd.

 8. Dus niet voor niets gaf God de Sabbat aan de mens als Teken dat wij bij God horen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Dan leg ik het je uit.
  God sloot in de Sinaï een Verbond met Mozes en de Israëlieten. Zie Genesis 5:
  Dus gaf God niet de sabbath aan de mens, maar God sloot een Verbond met Mozes en de Israëlieten. Dat noemen we het Oude Verbond.

  Nu is voor ons het geloof in Jezus Christus het Nieuwe Verbond in Zijn Bloed. Jezus sprak op de vooravond: Dit is de beker van het Nieuwe Eeuwigdurende Verbond in Mijn bloed…
  En Jezus is nu onze Hogepriester.
  En dit alleen is onze redding.
  Hou je voortaan bij datgene wat waar is.
  Cherry

  @@@@
  Ik heb het erg ingekort.
  En ik zal mij bij de Waarheid houden!!!! Jij ook????
  Exodus 31:14 Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken.
  Dat was voor het Volk van God en ook haar bijwoners.
  En het volgende voor ons. En wie gelooft Jezus????
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
  Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 9. Jij hebt het steeds over de voordelen van de wet, maar de wet kent ook een andere kant. Daarom heb ik jou gevraagd wat het betekent als je een keer de wet overtreedt??!!

  Geef eens antwoord en draai er niet steeds om toe!

  Cherry

  @@@@
  Niemand kan de Wet van de Tien Geboden houden vanwege de grote verleidingen van satan.
  Maar de Wet is wel heel erg goed. Een betere Wet bestaat er niet.
  God eren met elk Gebod van die Wet.
  En bij overtreding mag je vergeving vragen en Genade ontvangen. Steeds weer. Wat een geweldige en genadige God hebben wij.
  Maar bij voortdurende ongehoorzaamheid aan Gods Wet, kun je het wel schudden!!!!

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. @ Chrry, als ik jouw naam zó schrijf is het fout, dan ben jij dat niet, en 9 geboden zijn ook geen 10 waar wij ons aan moeten houden, het blijft fout omdat er één ontbreekt, want God schreef er TIEN. Dat gezeur om Gods heilige wetten, is onbegrijpelijk.

   1Tim.6:2b-5 : “Leer en vermaan in deze zin. (3) Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, (4) hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, (5) een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.”

  2. Cherry jij belijdt de Here Jezus met je mond niet met je hart.

   math 15
   8 Cherry genaakt Mij met haar mond, en eert Mij met de lippen, maar haar hart houdt zich verre van Mij;
   9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn en niet van God.

 10. Daarom niet de zon dag.
  @@@@
  1 Alzo zegt de HEERE: Bewaart het recht, en doet gerechtigheid; want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden.
  2 Welgelukzalig is de mens, die zulks doet, en des mensen kind, dat daaraan vasthoudt; die den sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen.
  3 En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom.
  4 Want alzo zegt de HEERE van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond;
  5 Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden.
  6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;

  Met vr. gr. Marten Dek.

 11. Het verbaast mij werkelijk dat als je zo veel weet over de Sabbat, dat je dan nog kunt zeggen, dat je de Sabbat moet houden, als je Jezus gelooft, maar dat je gerust op zondag als een dag van God kunt samenkomen. Op een werkdag die God ons gaf dus.

  En wetende waar de zondag vandaan komt.
  De antichrist viert de dag van de zon. Dat is een feit.
  Daarom noemde God bij zes dagen geen naam. Bij alle dagen zijn antichristelijke toegevoegd.
  De Sabbat kreeg de naam van Zaterdag gelegateerd aan Saturnus de god van de landbouw b.v.
  De zon. In het oude Peru werd altijd de regerende Inca als de zoon van de zon vereerd, want in het Rijk der Inca’s gold de zon als de hoogste god.

  Dus niet voor niets gaf God de Sabbat aan de mens als Teken dat wij bij God horen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Ons verschil is dat jij steeds zegt en dat telkens in allerlei woordvormen hier neerschrijft, dat je door geloof de werken van de wet moet doen!

   @@@@ Ons verschil is dat ik Jezus geloof als Hij zegt dat wij Gods Geboden moeten als wij Hem geloven.
   Mijn vraag is dan wat versta jij onder geloven?
   De Sabbat voor de mens gemaakt zegt Jezus.
   Mijn vraag is dan waarom niet voor jou?
   En als je beweert voor de Israëlieten alleen?
   Waar staat dat dan?

   De apostel Johannes schreef: ‘Ik heb hier enkele van de wonderen opgeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in Hem gelooft, leeft u in zijn naam’ (Johannes 20:31).

   Er staat ook hier weer: Als u in Hem gelooft….
   @@@@
   Inderdaad Als jij en ik in Hem geloven. Jij denkt dat geloven alleen voldoende is?
   Word satan dan ook niet behouden? Die gelooft ook!!!!

   Vrede, zei Jezus. Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel er maar eens aan en twijfel niet meer. Geloof dat Ik leef! Mijn Heer en mijn God, stamelde Thomas. Geloof je het nu, omdat je Mij ziet?, zei Jezus. Gelukkig zijn de mensen, die in Mij geloven zonder Mij gezien te hebben” (Johannes 20:26-29). Jezus aanvaardde het dat Thomas Hem erkende als God.

   OOk hier weer: mensen die in Mij geloven…
   @@@@ Ja maar wat houd geloven in???? Lekker op je kont zitten en niks doen.

   In het evangelie van Johannes komt een onenigheid voor tussen Jezus en een aantal Joden. Oorzaak hiervan was het feit dat Jezus een lamme man op de sabbat genas en hem zei zijn matras op te nemen en te lopen. ‘Omdat Jezus dat op de sabbat had gedaan, wilden de Joden Hem straffen. Maar Jezus verdedigde zich met de woorden: Mijn Vader werkt voortdurend en Ik dus ook. Omdat Hij dat gezegd had, wilden zij Hem doden. Hij had niet alleen iets gedaan wat volgens hen op de sabbat niet mocht; Hij had nu ook nog God zijn eigen Vader genoemd. Daarmee beweerde Hij dus aan
   God gelijk te zijn’ (Johannes 5: 16-18).
   @@@@ Jezus gaf daarmee aan dat de Sabbat iets moois mag zijn. Goed doen. Maar geen werken voor geld, niet kopen en verkopen.

   Ben je dit met mij eens?
   Cherry

   @@@@
   Ben je dit met mij eens????
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. 24 Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden;

    Beste Cherry ik heb de rest verwijderd.
    Je haalt van alles aan maar niet het juiste.
    Het ging alleen om de besnijdenis, en dat was na de komst van Jezus niet neer nodig.
    De oude wet was weggedaan behalve Gods Geboden en dat zijn er Tien.
    Zodra je dat snapt begrijp je de rest ook.

    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Marten vroeg: OOk hier weer: mensen die in Mij geloven…
     @@@@ Ja maar wat houdt geloven in???? Lekker op je kont zitten en niks doen.

     Marten Dek: Het woord ‘kont’ is in mijn kringen geen normaal Nederlands woord voor zo’n gesprek als hier over hjet geloof.
     Jij wilt mij verleiden om de wet die God aan Mozes en de Israëlieten gaf, zodat ze zelf hun zaligheid wilkden/konden verdienen, na te gaan volgen. Maar dat lukte niemand. Niet een. En jij wilt het wel weer proberen? Ik kan je de uitkomst zo geven. Het gaat jou zo niet lukken. Dan mis je de boot!
     Geen mens kan door de wet behouden worden. Sterker nog, er rust daarom een vloek op de wet. Want vervloekt is eenieder die niet alle vooschriften van de wet volbrengt.
     Als je mij hiertoe wilt verleiden, dan moet je een veel groter kanon in stelling brengen.
     Ik ken fde weg die veel hoger ligt. Maar… Je bent bovendien bang voor mijn mening. Daardoor kunnen wij nooit uitpraten. Dat ligt aan jouw wantrouwen.
     Ik zeg tegen mijzelf: Cherry liefje, het ligt niet aan jou!
     Cherry

     @@@@
     Meteen maar weer even hier.
     Jij zegt, en dat is napraten van valse leraren. >>>> Geen mens kan door de wet behouden worden. Sterker nog, er rust daarom een vloek op de wet. Want vervloekt is eenieder die niet alle voorschriften van de wet volbrengt.<<<< Dat gaat over de wet van Mozes die naast de Verbondsark lag.{vergankelijk} Apart op steen geschreven is de Wet van Gods Tien Geboden, die in de Ark gelegd dienden te worden. De satan is zo slim dan leraren in zijn dienst verkondigen dat je door de wet niet behouden kunt worden. En dat klopt ook nog!!!! Staat dat er ook geschreven over de Tien Geboden???? "Wie Mij gelooft en Gods Geboden doet" Zegt onze Schepper. Vertel mij eens wat er op steen geschreven staat. Vertel mij eens wat er in je hart geschreven zal worden???? Met vr. gr. Marten Dek.

     1. Ik zeg tegen mijzelf: Cherry liefje, het ligt niet aan jou!
      Cherry.

      @@@@ nee het ligt aan je halsstarrig brein!!!!
      Met vr. gr. Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *