SamenChristen

Op SamenChristen ben ik geschorst omdat ik mij onbehoorlijk gedragen heb. Ik hoopte op een vriendin/vrouw die de Sabbat vierde, maar dat is daar van de boze. Hele aardige vrouwen maar ook veel valse vrouwen en die maakten dat ik geschorst werd o/a om het volgende.

====

Ik geef geen mening maar alleen wat er in Gods Woord over een Teken van God staat.

Ex 13:9 En het zal u zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen  uw ogen, opdat de wet des HEEREN in uw mond zij, omdat u de HEERE door  een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft.

Ex 13:16 En het zal tot een teken zijn op uw hand, en tot voorhoofdspanselen tussen  uw ogen; want de HEERE heeft door een sterke hand ons uit Egypte  uitgevoerd.

Ex 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn  sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden,  bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid  zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en  op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

====

Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om  den sabbat.

Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

====

Joh 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven;  gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn  liefde.

====

1Co 7:19 De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding  der geboden Gods.

====

Toen ging ik er op als Chris. Dat was prima tot ik Marten gelijk begon te geven. En bovenstaande beaamde. Door valse vrouwen gemeld achterbaks aan SG en die gaat niet voor de WAARHEID MAAR VOOR HET GELD.

Met vr. gr.

Marten Dek. Alias Chris en nu weer Marten Dek.