SamenChristen

Op SamenChristen ben ik geschorst omdat ik mij onbehoorlijk gedragen heb. Ik hoopte op een vriendin/vrouw die de Sabbat vierde, maar dat is daar van de boze. Hele aardige vrouwen maar ook veel valse vrouwen en die maakten dat ik geschorst werd o/a om het volgende.

====

Ik geef geen mening maar alleen wat er in Gods Woord over een Teken van God staat.

Ex 13:9 En het zal u zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen  uw ogen, opdat de wet des HEEREN in uw mond zij, omdat u de HEERE door  een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft.

Ex 13:16 En het zal tot een teken zijn op uw hand, en tot voorhoofdspanselen tussen  uw ogen; want de HEERE heeft door een sterke hand ons uit Egypte  uitgevoerd.

Ex 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn  sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden,  bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid  zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en  op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

====

Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om  den sabbat.

Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

====

Joh 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven;  gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn  liefde.

====

1Co 7:19 De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding  der geboden Gods.

====

Toen ging ik er op als Chris. Dat was prima tot ik Marten gelijk begon te geven. En bovenstaande beaamde. Door valse vrouwen gemeld achterbaks aan SG en die gaat niet voor de WAARHEID MAAR VOOR HET GELD.

Met vr. gr.

Marten Dek. Alias Chris en nu weer Marten Dek.

 

6 gedachten over “SamenChristen”

 1. Zei Marten Dek
  januari 16, 2016 om 6:07 pm
  @@@@
  Beste Reinier,
  Als u gelijk zou hebben zou Jezus niets voor ons betekenen. Dan is Jezus niet voor ons gestorven.

  Zegt Cherry: Wat is dát Marten. Jezus is gestorven voor ieder die gelooft. En wie in Hem gelooft, heeft eeuwig lieven en is aan geen oordeel onderworpen. Zie Joh. 3:16-18 en 5:24.
  Voor ons betekent Jezus alles.
  Voor jou Marten betekent de wet alles.
  Maar als jij de wet één keer in jouw leven hebt overtreden, wat is dan het gevolg daarvan?
  En je weet er staat ook in de bijbel: wie door de wet behouden wil worden, is van de genade vervallen. Dan rest jou alleen de straf op de overtreding van de wet.
  En wil jij ons ook die weg wijzen?
  Ik wijs jou de weg die naar de eeuwigheid bij Hem voert.
  Grijp je kans. Doe het vandaag nog!

  Cherry

  @@@@
  Ja Cherry, grijp je kans, doe het nu.
  Jesaja 48:18 Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd hadt! zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven der zee.
  Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

  De Bijbel geeft het antwoord Cherry.
  Ik hoop dat je het begrijpt.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. De Here Jezus is niet gestorven voor iedereen, maar alleen voor hen die Hem volgen en Gods geboden gehoorzamen. Kijk eens terug naar die 2 mannen aan het kruis. 1 van hen “bekeerde” zich waarop hij direct het antwoord kreeg, verzegeld door/met de dood van Jezus. Het kan toch niet duidelijker uitgelegd worden.

   Samen Christen zijn is onmogelijk, want de ware gelovige is “verplicht” om zijn naaste [naar] de waarheid te wijzen, omdat er een waarschuwing staat in Opb.22:18-19, wat de gevolgen ervan kunnen zijn.

   Je mag de waarheid niet “verbergen” achter/om “samen” als Christenen te zijn. Wie goed weet te doen, en doet het niet, dat zal hem toegerekend worden. Wij zijn er om elkaar naar de Heiland te leiden, en dat kan niet indien we de “leugens” niet aanpakken. De 1/2 gelovigen willen niet de waarheid horen en komen met hun wel bekende uitspraak : je mag niemand oordelen. Wel dan, de Bijbel is de Rechter, want het Woord van God mag niet “verknipt” worden, maar dat doet men wél.

   Dus vriendjes politiek gaat niet door de beugel, want die poort is “eng” en jouw ID is het onderhouden van de T/G. Jhn.14:21
   Andere teksten, zie MD.

 2. Beste Marten,

  Je spreekt de waarheid niet. Je citeert graag bijbelteksten, mag ik je dan wijzen op Exodus 20:16?

  Je bent in het geheel niet verwijderd omdat je de Sabbat viert of omdat je iemand zoekt die de Sabbat viert, en dat weet je. Je (meeste) topics over de Sabbat staan nog steeds op ons forum.

  Je bent verwijderd omdat je je (met name) op het forum onbehoorlijk gedroeg. Op SamenChristen respecteerde iedereen je overtuiging aangaande de Sabbat, maar jij reageerde liefdeloos, tactloos en respectloos naar deze mensen. Je hebt diverse waarschuwingen gehad van onze redactie, maar deze heb je genegeerd.

  Zoals onze naam al zegt, we willen dat SamenChristen een plek van eenheid, liefde, bemoediging en verbondenheid in de Geest is.

  Marten, mag ik je uitnodigen de eerste verzen van Filippenzen 2 te lezen?

  Groeten,

  Redactie SamenChristen

  Dank voor uw mededeling.
  Blij iets van u te horen daar ik mij niet meer bij u kon verdedigen. Het is u vergeven.
  Uiteraard lees ik even wat u vraagt.
  Fil. 2: 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
  11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
  12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,
  13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
  14 Doet alles zonder morren of bedenkingen,
  15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,

  Te midden van een verkeerd geslacht.
  Jes. 49:6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.
  7 Zo zegt de Here, Israels Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan; vorsten, en zich nederbuigen, ter wille van de Here, die getrouw is, de Heilige Israels, die u verkoren heeft.lk en volken tot ongehoorzaamheid zijn en gestraft worden.
  Alle knie zal zich buigen ook zij die verloren gaan.

  Wie zullen behouden zijn????
  Zij die Jezus geloven en Gods Geboden willen doen.
  Ik zie geen kans om tegen hen die Gods Dag niet doen maar de zon dag wel, te zeggen dat het niet erg is.
  Ik ben werkelijk begaan met alle mensen die niet Gods Alle Tien Geboden, willen doen.
  De Bijbel is daar heel duidelijk over. Zij sterven de tweede dood.
  En dat tracht ik met Gods Geboden aan te geven te voorkomen.
  Jezus zegt immers dat de Sabbat voor de mens is gemaakt.
  Dat Jezus ook Heer is van de Sabbat.
  En ik hoopte op een ontmoeting met een gelovige die met mij het leven wilde delen met God op de eerste plaats.

  Jammer dat er zoveel gelovigen zijn die mij niet moesten.
  Dat is niet erg maar om achterbaks het te belonen, maar het is u vergeven.

  Als laatste Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.

  Met vr. gr. En Gods Zegen, dat ook u de werkelijke Waarheid zult vinden.
  Marten Dek.

 3. Mijnheer Dek,
  Bent u een jood??
  Immers geldt wat u daar over het teken schreef,alleen gelden voor de jood.
  En dat is idem dito voor de Sabbath ook dit geldt voor de jood en niet voor ons.
  Wat voor de joden geldt geldt niet voor ons,omdat wij heidenen zijn.
  groet,
  Rainer

  1. @@@@
   Beste Reinier,
   Als u gelijk zou hebben zou Jezus niets voor ons betekenen. Dan is Jezus niet voor ons gestorven. Dan hebben wij geen wetten. Dan is de Bijbel niet voor ons.
   Maar ALS U CHRISTEN BENT, zou ik maar eens gerichte vragen stellen of gewoon hier wat meer lezen.
   God wil de Sabbat weer aan mensen geven die verdwaald zijn. De Tien Geboden zijn nimmer veranderd.
   Als u de zondag liever hebt, heeft u aan deze site niets. Hier promoten wij de Sabbat aan gelovigen die dat niet herkennen als het Vierde Gebod dat Jezus ons expliciet geeft.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.
   Lees Openbaring 22:18-19 eens. De Sabbat is er afgehaald en een andere dag toegevoegd. En lees het stukje wat ik eerder hier plaatste over het Teken dat God ons gaf.
   Maar velen verdragen de Waarheid niet meer. Liever traditie en mensen wetten.

  2. Een betere reactie aan Rainer.

   Vanmorgen tijdens mijn gebed dacht ik aan die vrouw in gevangenis in een container in Syrië?. In de nacht zeer koud en op den dag zeer heet. Geslagen met stokken bijna dagelijks. Zij dankte haar belagers en zong als zij weer in de container zat Bijbelse liederen.

   Toen dankte ik God dat Hij zijn Zoon ook zo’n offer liet brengen en nog erger. En dat allemaal omdat Hij ons zo lief heeft. Een Vader die zijn kind dat laat over komen, tot de dood toe.

   En het Kind die dat op zich neemt, omdat Hij ons zo lief heeft omdat zijn Vader dat van Hem vraagt. Ik dankte God daarvoor. En hoe kan ik mijn dank anders uiten dan Hem gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam aan de Geboden Gods. Woorden van Jezus.

   Hoe is het dan mogelijk dat er mensen zijn die zeggen dat zij gelovig zijn en die Geboden niet willen. Mensen die liever traditie en zondag van mensen aanvaarden, dan de Tien Geboden.
   Hoe is het dan mogelijk dat er mensen zijn die beweren dat zij God liefhebben en beweren dat zij geen Wetten in hun hart hebben. Dat zij vrij van Gods Wetten zijn. Dwars tegen de Woorden van Jezus in.

   Hoe kan ik het aan mensen doorgeven. Als ik daarover spreek dan wordt ik aan de kant gezet. Dat is pijnlijk en onrechtvaardig, tegenover God vooral. Hoe kun je beweren dat God zijn Wetten gemaakt heeft om ze niet te hoeven aanvaarden. Hoe kun je zeggen als Jezus zegt; “Wie Mij liefheeft en Gods Geboden doet, zal ook door mijn Vader geliefd worden.

   Jezus noemde de laatste zes Geboden in één keer. Maar ook God is één. God zijn Vader eren. Geen ander goden dienen maar God alleen. De Sabbat voor de mens gemaakt. En Heer ook van de Sabbat zijnde. En dan toch liever een dag van afgoden eren. Een dag door mensen gemaakt. En ook nog menen dat zij met Jezus mee mogen als Hij ons komt halen.

   Dat allen die de zondag tot nu toe eerden, zich dat Vierde van Gebod ook eigen mogen maken.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *