Het meest overtreden Gebod

Twee uitzendingen terug gaf Bobby het aan, in Hour of Power, dat de Sabbat het meest overtreden Gebod is. Maar blijft keurig de zondag vieren. Maakt er een draai aan om dat te kunnen blijven doen.
U ook ????
De Waarheid weten, weten wat het Vierde Gebod is, en voor de mens gemaakt, waar Jezus Heer van is. En dan toch een mensengebod eren????
Kan satan zo mooi praten? Ja dat kan satan en God waarschuwt elk mens daarvoor….
U weet wel, dat er vele, en dat is niet weinig, valse leraren zullen komen.
Leraren die het Woord van God verdraaien!!!!

Met vr. gr.
Marten Dek.

19 gedachten over “Het meest overtreden Gebod”

 1. Cherry >>>> 4. De opvatting van sommigen, dat Jezus in Mattheüs 12:40 voorspeld zou hebben, dat hij gedurende drie dagen en drie nachten begraven zou zijn, berust op een onjuiste exegese [4]. Waarschijnlijk bedoelde Jezus in de desbetreffende tekst, dat hij zich, nadat hij het evangelie gedurende drie jaren onder de joden verkondigd zou hebben, tot de heidenen zou richten [5]. Hoe dat ook zij – er is in de evangeliën geen enkele aanwijzing, dat Jezus werkelijk gedurende drie dagen en drie nachten in het graf gelegen heeft.<<<< @@@@ Als je Jezus niet kunt geloven Cherry, moet je een ellenlange redenering opschrijven om je gelijk te halen. Die heb ik verwijderd. Jezus is overduidelijk. Drie dagen en drie nachten gelijk Jona. Ben je bij Rome in de leer of geweest???? Heb je een andere Bijbel???? Zeg gewoon dat je Jezus ook niet gelooft, dat de Sabbat voor alle mensen is. Dan is Jezus dus ook niet voor jou gestorven. Dat is onomkeerbaar bij jouw sstelling. Met vr. gr. Marten Dek.

 2. Beste Marten, Laten we deze zaak eens uit elkaar halen?
  We beginnen bij deze regels die jij voor mij opschreef t.w.:

  Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

  Dat gaat dus tussen God en de kinderen Israëls.

  Ben jij een kind van israël? Nee dus.
  Dan is dit niet aan jou gericht.

  Anders kan je het niet lezen, zover ik kan begrijpen en God geeft geen puzzeltjes op aan de mensen.

  Cherry
  @@@@

  Je slaat altijd stukjes over, maar het gold ook voor de bijwoners.
  “De Sabbat voor de mens gemaakt”!!!!
  Zo is Jezus ook heer van de Sabbat. !!!!
  En dan nog eens het vierde Gebod en het kringetje is weer rond.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 3. Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.

  Ja Marten, dat staat er, maar erstaat niet wat jij zegt:
  hier staat dat de mens niet om de sabbath is gemaakt.

  @@@@ Je slaat graag wat over is het niet. Halve teksten om je gelijk te bewijzen. Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: “”””De sabbat is gemaakt om den mens””””, niet de mens om den sabbat.
  28 “”””Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat””””. @@@@

  En Hij sprak dit toen uit tegen de Joden die toen nog leefden onder de wet. Het was nog in het tijdvak van het O.T.
  Het voorhangsel bestond toen nog!
  Jezus komt zijn gelovigen definitief verlossen: Filippenzen 3:21. Er staat – gelovigen – . En daar behoor ik ook bij! Hoera!!!
  Cherry

  1. Je snapt er nog steeds niks van Cherry.
   Wederom haal alles door elkaar…… de Here Jezus het tegen?

   marcus 2 :24 En de Farizeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag, wat niet geoorloofd is?

   Het waren de wetten van hun zelf!!!
   Heeft niks met de OT wetten te maken maar met de mens gemaakte wetten!!!

   Je gelooft in je eigen religie om te bewijzen dat —Gods Woord— wet en de profeten —niet meer voor jou telt.
   Je zegt in feite dat de wortels van Het Geloof weggegooid is en dat jouw god veranderdlijk is.
   De mijne is een onveranderlijke God zo ook Zijn Zoon.

 4. Cherry geloof jij unberhaupt wel in het Woord van God?
  Jij snapt ook daadwerkelijk niks van hetgeen God tegen de mens gesproken heeft. Het Woord van God is enkel en alleen de Wet en de profeten.
  Joden zijn diegenen welke geloven in de schepper van Hemel en aarde. Het is niet zo dat de geboden alleen aan de Israel is gegeven ook aan de vreemden. Ik heb dat al geschreven in een reactie.
  Ik begrijp dat jij jezelf erg geweldig vind onder de teheologische geloof en zichzelf boven God plaatsen omdat ze de satan als hun god hebben.

  @@@@
  Ik geloof dat Cherry echt gelooft, maar misleid is door haar afkomst en verkeerde leer.
  Mar vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Sabbat houden brengt niemand tot verlossing, wel is het een gehoorzaamheid en een kenmerk van diegenen welke de Heer liefhebben.

   @@@@
   De Sabbat niet willen houden houd de mens van de verlossing af want dan geloof je niet wat Jezus zegt.
   En dan doe je Gods Geboden niet!!!!
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Op de levensvraag van de rijke jongeling antwoord Jezus:

    Matthéüs 19 vers 17: Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’

    De Mozaïsche wetten zijn door het offer van Christus nutteloos geworden. Als onvolmaakte mensen kunnen wij ons ook nooit aan deze wetten houden. Door het offer van Christus zijn wij vrij van deze wetten. In o.a. de Galaten brief staat hier het volgende over geschreven:

    Gal. 3:10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’

    Gal.5:1-3: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven.

    Gal. 4:5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

    De profeten waarschuwen vele malen tegen het ontheiligen van de Sabbatdag. Deze waarschuwingen zijn gericht aan het volk van Israël en de vreemden maar deze waarschuwingen zijn evengoed voor ons van toepassing:

    Jesaja 56 vers 1-6: “ Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt; hij neemt de Sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. 3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’ Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,

    1. “Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.”

 5. Aan allen:

  christenen en de wet- zie hier:

  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/166600-christenen-en-de-wet-wat-hebben-christenen-met-de-thora.html

  (link even kopiëren en in de zoekbalk plaatsen)

  groet van mij en shalom
  ====
  Ook groet van mij.
  @@@@
  Farmsen-1-Juli-2016

  Het was avond geweest
  En het was ochtend geweest
  De eerste dag
  Dat zijn wij al lang vergeten

  Toen ik begon de Sabbat te vieren
  Was dat alleen overdag
  Maar in mijn hoofd begon het wat te klieren
  Omdat ik het nog niet overzag.

  Na heel lang de zon dag te hebben geëerd
  Was ik Gods indeling wel vergeten
  Daar waar satan zich tegen heeft geweerd
  En velen zich met mij in vast hebben gebeten

  Vanavond als de zon ondergaat
  Gaat de Sabbat van God beginnen
  Dat als een paal boven water staat
  Wil ik die dag nog meer beminnen

  Het is ook een Teken van bij Hem horen
  En maak je nog fouten om het even
  Je gaat nooit meer verloren
  God zal dat alles je vergeven

  Niet ons goed zijn zal het bepalen
  Maar ons willen Zijn Wil te gaan
  En daarin nog vele malen falen
  Maar in Zijn Kracht te blijven staan

  Gaat uit van haar staat er niet zomaar
  Velen hebben valse leraren meer geloofd
  Zijn met hun oprechte leren nog niet klaar
  En zullen zien wat Jezus heeft beloofd

  Wie Mij gelooft en Gods Geboden doet
  Die zal Mij voor eeuwig toebehoren
  Daarbij is de Sabbat een geweldig goed
  Met dat Teken ben je nimmer verloren

  In Daniël 7:25 door satan ons ontnomen
  Onze voor en ouders dat allemaal geloofd
  Ook de mijne dat niet konden voorkomen
  Omdat kerken hun geweten heeft verdoofd

  Ooit bad ik tot God, en mijn ouders dan
  Het antwoord was, Ik ben rechtvaardig
  Het is Mijn Recht en gaat jou niet an
  Klonk niet in mijn oren als zo aardig

  Maar sprak God in zijn Woord voor allen
  Al je tranen zal ik voor eeuwig wissen
  Niemand die echt gelooft, laat Ik vallen
  Daar kun je in Mijn Woord, je er van vergewissen

  Doe wat Jezus Mijn Zoon nu van je vraagt
  Al Mijn Geboden van nu af aan begeren
  Doe het nu en niet groots vertraagd
  En Mijn Zoon neemt je mee naar hemelse sferen

  Amen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 6. Hoofdstuk 5
  Leven in vrede met God
  [1] Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. [2] Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God. [3] Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, [4] volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. [5] En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.
  [6] Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. [7] Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. [8] God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. [9] Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered worden van de toorn*. [10] Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. [11] En dat niet alleen: nu reeds roemen wij op God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen.

  Ik zou graag willen, dat je dit eens begrijpen kon!
  Dan is het zinvol om je te bezoeken, maar nu dat jij het alleen denkt te weten…is het wat problematisch… want een goed gesprek is dan bij voorbaat al on mogfelijk!!
  Cherry

  @@@@
  Beste Cherry dit klopt allemaal.
  En lees wat Maritime jou antwoord.
  Met vr. gr. Marten Dek.

 7. De wet, bedoeld is hier, de Tien Geboden, laten zien dat wij niet deugen.

  Er staat nergens in de Schrift dat Christus gekomen is om de wet te vervullen.

  Er staat wel dat Christus de wet heeft vervuld.
  De wet dat is het Oude Testament. En Christus heeft alles vervuld wat over Hem geschreven staat.

  Gelovigen zijn kinderen van God. Ze helpen elkaar.

  Wie door het onderhouden van de Tien Geboden zijn eigen zaligheid wil verdienen, die heeft het Evangelie overboord gegooid.

  Wie niet gelooft, wordt geoordeeld volgens de Tien Geboden.

  Voor de Christen telt het Evangelie: Johannes 3:16-18; 5:24.
  Een Christen komt niet in het oordeel want hij is overgegaan van de dood naar het Leven.

  Romeinen 7 geeft het hele antwoord
  Bevrijd van de wet
  [1] Broeders en zusters, weet u niet – ik richt mij immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet (bedoeld is hier de 10 GB) over een mens slechts zolang gezag heeft als hij leeft? [2] Zo is een getrouwde vrouw door de wet aan haar man gebonden, zolang die leeft; sterft hij, dan is zij ontslagen van de wet die haar bond aan haar man. [3] Men zal haar terecht als een overspelige beschouwen als zij bij het leven van haar man de vrouw wordt van een ander; is haar man echter gestorven, dan is zij van die band ontslagen, en pleegt zij geen echtbreuk als zij zich aan een ander geeft.
  [4] Broeders en zusters, zo bent ook u door het lichaam van Christus gestorven met betrekking tot de wet, en u behoort nu aan een ander, aan Hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God. [5] Toen wij een zondig leven leidden, werden onze daden beheerst door zondige begeerten die de wet in ons opwekte en die slechts vrucht afwierpen voor de dood. [6] Nu echter zijn wij dood voor de wet en ontslagen van haar boeien, zodat wij niet langer onderworpen zijn aan een verouderd wetboek, maar God dienen in het nieuwe leven van de Geest.

  Wet en zonde
  [7] Betekent* dit dat wet en zonde een en hetzelfde zijn? Volstrekt niet! Maar wel is het waar dat ik de zonde alleen heb leren kennen door de wet. Ik zou van de begeerte geen weet hebben als de wet niet zei: U zult niet begeren. [8] Het is de zonde die gebruik heeft gemaakt van het gebod, om allerlei begeerte in mij op te wekken. Zonder de wet is de zonde dood. [9] Ooit leefde ik zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, begon de zonde te leven [10] en zelf stierf ik. Zo bleek het gebod, dat bedoeld was om leven te brengen, voor mij juist de dood te betekenen. [11] De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om mij te verleiden en ter dood te brengen. [12] De wet is dus heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. [13] Heeft dan iets dat goed is mij de dood gebracht? Dat niet, maar de zonde – en daarmee toonde ze haar ware aard – heeft door iets goeds mijn dood bewerkt! Zo blijkt door het gebod hoe bovenmate zondig de zonde is!
  [14] Wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik, ik leid een zondig leven, verkocht als ik ben aan de zonde. [15] Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. [16] Maar als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, betekent dit dat ik met de wet instem en haar goed acht. [17] In feite echter ben ìk het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij huist. [18] Ik ben mij ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur*, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. [19] Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. [20] Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. [21] Ik ontdek in mij dus deze wet: als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op. [22] Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, [23] maar in mijn handelen* ontwaar ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn rede, en mij als gevangene uitlevert aan de wet van de zonde die in mij leeft. [24] Rampzalige mens die ik ben! Wie zal mij redden van dit bestaan* ten dode? [25] God* zij gedankt door Jezus Christus onze Heer! – Aan mijzelf overgelaten dien ik dus met mijn rede de wet van God, maar in mijn doen en laten* de wet van de zonde.

  Romeinenbrief Hoofdstuk 8
  Leven volgens de Geest
  [1] Voor* hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er nu geen vonnis meer. [2] De wet* van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. [3] Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door ons zondige bestaan, dat heeft God bewerkt: wegens de zonde heeft Hij zijn Zoon gezonden in datzelfde zondige bestaan en heeft Hij in dat bestaan* zelf de zonde gevonnist. [4] Zo* moest de eis van de wet vervuld worden door ons die geen zondig leven meer leiden, maar leven volgens de Geest.
  [5] Zij die een zondig leven leiden, streven naar wat de zonde wil. Maar zij die leven volgens de Geest, streven naar wat de Geest wil. [6] Het streven van de zondige natuur loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede. [7] Want het streven van de zondige natuur staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, dat kan het niet eens; [8] en zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen. [9] Maar u leidt geen zondig leven meer, maar u leeft in de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Iemand die de Geest van Christus niet bezit, behoort Hem niet toe. [10] Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde aan de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. [11] Als de Geest van Hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u woont.
  [12] Dus, broeders en zusters, zijn wij niet langer verplicht om een zondig leven te leiden. [13] Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven. Maar als u door de Geest de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven. [14] Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. [15] De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van kindschap* ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba*, Vader! [16] De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. [17] Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, omdat wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.

  Hoop op de komende HEERlijkheid
  [18] Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. [19] Ook* de schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. [20] Want zij is onderworpen aan een zinloos* bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem* die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, [21] want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid, en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen. [22] Wij weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën lijdt, nog altijd.
  [23] En niet alleen zij, ook wij zelf, die de eerstelingen* van de Geest toch al hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen, op de verlossing van ons lichaam. [24] In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop al ziet: wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet? [25] Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid.
  [26] Evenzo* komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. [27] En Hij die de harten doorgrondt, weet wat de Geest bedoelt, want Hij pleit voor de heiligen* naar Gods bedoeling.
  [28] Intussen weten wij dat voor wie God* liefhebben, alles zich ten goede keert, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. [29] Want wie Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld* van zijn Zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. [30] Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.

  De liefde van God
  [31] Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? [32] Hij* heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zo’n gave ook niet al het andere schenken? [33] Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? [34] Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit? [35] Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, of vervolging, of honger, of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard? [36] Er staat immers geschreven: Omwille van U doodt men ons de hele dag door; wij worden behandeld als schapen voor de slacht. [37] Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
  [38] Ik* ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht [39] in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is.

 8. Ik heb in mijn leven maar één vraag, en niemand heeft die levensvraag eensluidend kunnen beantwoorden.
  Ik heb met Emje, met Marten en met velen hierover geschreven, ook met de JG en de ZDA, maar geen eensluidend antwoord. Dus als je op mijn levensvraag geen eensluidend antwoord weet, zeg dat dan gewoon.
  Mijn enige vraag is: Hoe wordt een mens behouden?
  En dat andere gepraat, daar word ik niets wijzer van.

  Cherry

 9. Als alles is gedaan, dan is het goed. De juiste leer vertellen.

  De ongelovigen zullen vallen, hoe gelovig zij ook denken, dat zij zijn. Zij zullen vallen omdat zij geluisterd hebben naar valse profeten, naar valse priesters naar valse voorgangers. Want ook die allen zijn in de val gelokt, en lokken anderen mee in hun val.

  Iedereen kan weten wat die VAL is. Alleen Gods Woord geeft geeft de Waarheid. “””” Jezus geloven, en Gods Geboden doen””””.

  Zij hebben de afgoden in het hjart zegt de profeet Ezegiël. En zo is het met alle zondagsvierders die Gods Vierde Gebod in de wind hebben geslagen. Het is God bepaalt en niet wat Rome bepaalt heeft.

  Gaat uit van haar, de komst van Jezus is zeer nabij. Laat zien dat u niet op de verkeerde weg wilt zijn, maar bedonderd bent door valse leraren. Voor velen is het al te laat. Zij zijn besmet door een leer die hen behaagt. Net als Rome zegt dat het God behaagd heeft dat de mens zich gerechtigd voelde, om de Sabbat naar de dag van de verijzenis te plaatsen. Die hebben Daniël 7:25 niet kunnen of willen begrijpen.

  Wens ik allen een fijne toekomst toe.

  Met vr. gr.

  Marten Dek.

 10. Het wonder van Bobby is uitgebleven. Het meest overtreden Gebod blijft het meest overtreden Gebod, ook bij Bobby van Hour of Power.
  We blijven lekker de zondedag vieren op de eerste dag, in plaats van de Sabbat, op de zevende Dag van God.

  Prachtige mooie mensen die hun geweldige toekomst op het spel zetten door mensengeboden te stellen boven Gods Geboden.
  “Gaat uit van haar” is niet begrepen uit traditie!!!!

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. De traditie? De sabbath is Oud Testamentisch en hoort bij de Joodse wet. God gaf immers de wet aan Mozes en de Israelieten.
   In het NT kwam de genade door het offer van Christus, de wet om zelf je behoudenis te verdienen werd vervangen door de genade. De H. Geest leidde de apostelen toen er mensen waren die de wet weer wilden invoeren en leerde hun:
   Hand. 15:
   [24] Wij hebben vernomen dat enkelen, uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons, met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid. [25] Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus, [26] die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus. [27] Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd; zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen. [28] De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen dan alleen wat strikt noodzakelijk is: [29] u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
   Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.’ (Hand. 15).

   Dat onrust zaaien . dat slaat ook op jou! Want jij doet niet anders. Pas maar op.
   Cherry
   @@@@
   Niet dat ik geloof dat Jezus jou kann overtuigen, maar plaats het even erbij voor die Jezus wel geloven.
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
   Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
    Jouw leven bestaat er uit dat jij voor de sabbath bent gemaakt. Maar dat staat er helemaal niet.

    Ja Marten, maar er staat dus niet wat jij wilt:
    hier staat: dat de mens niet om de sabbath is gemaakt.
    En Hij sprak dit toen uit tegen de Joden die toen nog leefden onder de wet. Het was nog in het tijdvak van het O.T.
    Het voorhangsel bestond toen nog!
    Jezus komt zijn gelovigen definitief verlossen: Filippenzen 3:21. Er staat – gelovigen – . En daar behoor ik ook bij! Hoera!!!
    Cherry

    @@@@
    Dat is nou precies wat ik bedoel. Wat was er het eerst, de kip of het ei. De mens of de Sabbat???? Laat Ons mensen maken. Daarna werd de Sabbat als een speciale rustdag gemaakt waar zelfs God op rustte. Dus is de Sabbat ook voor de mens gemaakt. De mens is voor alle mensen.
    Met vr. gr. Marten Dek.
    Misschien is de mens ook wel voor de fiets/auto/boot gemaakt!!!! Toch????

    1. @@@@
     Dat is nou precies wat ik bedoel. Wat was er het eerst, de kip of het ei. De mens of de Sabbat???? Laat Ons mensen maken. Daarna werd de Sabbat als een speciale rustdag gemaakt waar zelfs God op rustte.

     Marten, We zullen nooit weten wie er het eerst was: de kip of het ei.
     Van de sabbath weten we het wel.
     God zag alles wat Hij gemaakt had… het was zeer goed.
     Tot zover klopt jouw verhaal. Maar helaas, het bleef niet zo. Maar jij blijft hangen in het zeer oude verleden.
     Joh. 5:17 leert ons iets heel anders.
     Romeinen 4:4 en 4:5 geven ons een ander inzicht.
     Het begint bij Abraham.
     Rom. Hoofdstuk 4
     Abraham als de vader van alle gelovigen
     [1] Wat moeten wij bijvoorbeeld denken van Abraham, onze stamvader? Wat heeft hij ondervonden? [2] Als hij op grond van zijn daden gerechtvaardigd is, heeft hij reden zich te beroemen; maar voor God heeft hij die niet! [3] Immers, wat zegt de Schrift? Abraham heeft God geloofd en dat is hem aangerekend als gerechtigheid. [4] Welnu, hij die werkt, krijgt zijn loon niet aangerekend als gunst, maar als zijn verschuldigd recht.
     [5] Aan degene echter die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof als gerechtigheid aangerekend.

     Wat betekenen deze zinnen 4 en 5?

     Cherry

     @@@@
     Antwoord van mijn deken Cherry!!!!
     Ex 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

     Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

     De 11:18 Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen; 26 ¶ Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek:
     27 Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede;
     28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt.

     Eze 20:12 Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilige.

     Eze 20:20 En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen ulieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben.
     ====
     Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
     Jesaja 66:23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
     Mattheus 12:8 Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
     Mattheus 24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
     Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
     Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
     Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabba
     Handelingen 13:27 Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat dag gelezen worden, Hem veroordelende, vervuld;
     Handelingen 13:42 En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden.
     Handelingen 13:44 En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen.
     Handelingen 15:21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.
     Handelingen 18:4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.

     Met vr. gr.
     Marten Dek.

     1. Cherry je snapt nog steeds niet waar Paulus het over heeft.
      Dit is wat Paulus ervoor heeft gezegt.

      Romeinen 3:31
      31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

      1 Toen kwamen tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeën, die van Jeruzalem waren, zeggende:
      2 Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten.
      3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting?
      4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven.
      5 Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet.
      6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.
      7 Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende:
      8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij;
      9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

      Door Gods geboden te doen wordt de wet bevestigd omdat Zijn volgelingen het doen als gevolg op de verlossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *