Het meest overtreden Gebod

Twee uitzendingen terug gaf Bobby het aan, in Hour of Power, dat de Sabbat het meest overtreden Gebod is. Maar blijft keurig de zondag vieren. Maakt er een draai aan om dat te kunnen blijven doen.
U ook ????
De Waarheid weten, weten wat het Vierde Gebod is, en voor de mens gemaakt, waar Jezus Heer van is. En dan toch een mensengebod eren????
Kan satan zo mooi praten? Ja dat kan satan en God waarschuwt elk mens daarvoor….
U weet wel, dat er vele, en dat is niet weinig, valse leraren zullen komen.
Leraren die het Woord van God verdraaien!!!!

Met vr. gr.
Marten Dek.

86 gedachten over “Het meest overtreden Gebod”

 1. Over wie heb je het nu, Maritime?
  Want, in vers 8, noteer jij: dit volk!
  En dan heb je het tegen mij? Wie is: dit volk?
  Want: op de Sinaï gaf God aan Mozes en de Israëlieten de Tien Geboden.
  Maar ver daarvoor kreeg Abraham het Abrahamitische Verbond.
  Dat Verbond is voor hen die geloven, dat werden daardoor kinderen van Abraham.
  Uit dat Verbond kwam de Verlosser voort. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.
  Niet uit de Tien Geboden!

  Nou is het probleem dat er mensen waren die dachten dat zij door hun werken het Koninkrijk konden verdienen.
  Zij zouden het eeuwig leven afdwingen.
  Maar het Koninkrijk is een gave van God.

  Dat Nieuwe Testament begint pas in het Boek Handelingen.
  Zou je dit, tot zover, kunnen/willen begrijpen?
  Cherry

  1. Johannes 3:21 maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.
   Johannes 5:20 Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.
   Johannes 5:36 Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.
   Johannes 6:28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
   Johannes 7:3 Zijn broeders dan zeiden tot Hem: Ga vanhier en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen, die Gij doet
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

  2. Het Nieuwe Testament begon toen de Here zei : Bekeert u, en volg Mij. Maar feitelijk had God ons reeds gewaarschuwd in Gen. 3:15.
   “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u den kop vermorzelen, en gij zult het den hiel vermorzelen.” Dit vinden we terug in de gelijkenissen van het onkruid en het koren, in Math.13.
   Indien je dat begrijpt, dan weet je ook dat de T/G aan de schepping is gegeven, eerst de Jood, dan de Griek. Je kunt toch zelf wel begrijpen dat ieder mens “wetten” nodig heeft.
   De situatie in de “christelijke” wereld is ontstaan doordat men de wetten heeft agfeschaft. Dat een “Dominee” durft te zeggen dat God niet bestaat, of een Rabbi zegt dat de Zoon van God niet bestaat, is het feit dat zij de Tien Geboden “ontkennen” . Heeft het enig zin om de sabbat te vieren “zonder” de Here Jezus ? Zijn alle Joodse winkels gesloten op de sabbat ?

   “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.” Math.12:30.

   De wetsverachting is toegenomen in de “kerk”, niet in de wereld, die mensen kennen geen Tien Geboden. Math.24:12 .
   De liefde zal verkillen, en daarom ontkennen zij God en de Here Jezus; dan heeft het “gehoorzamen” van de T/G ook helemaal geen zin, tóch ??
   Er wordt steeds geprobeerd om te bewijzen dat de T/G alleen voor de Joden zijn en afgeschaft op Golgotha. Deze waarschuwing vinden we terug in Dan.7:25; dus blijf niet hierover zaniken.

   1. Men zegt altijd dat de T/G behoren tot de “Mosaic” law, gegeven aan Mozes, voor de Joden. Dit is slechts de 1/2 waarheid. De Joden hadden geen wetten en waren ook heidenen. Om hun geschiedenis te weten zou je vanaf Gen.17:5-27 moeten lezen, en om verder te gaan naar Jhn.8:31-47 De inzettingen en offerwetten en tempeldiensten van de Levieten, die volgens de wetten van Mozes uitgevoerd moesten worden, vanaf Sinaï, eindigden op Golgotha. Dan.9:27; maar de T/G blijven van kracht totdat hemel en aarde vergaan. [Nooit, want de Here Jezus is de Wet]

    Dit vers is helemaal een moordwapen voor hen die steeds de T/G ontkennen. “Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.” Jhn.8:47

    Geef mij één vers dat zegt dat de Tien Geboden zijn afgeschaft, en ik geef jou die dobberende woning + anker van Marten Dek.
    Ja, ik ben gul met ander mans spul. Maak haast, want de tijd is kort.

    1. Je durft wel Chas.
     Durfden anderen het ook maar.
     Psalm 92;
     1 Een psalm. Een lied voor de sabbatdag. (92-2) Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste,
     2 in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten,
     3 op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer.
     4 Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen.
     5 Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten.
     6 Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet:
     7 wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien, zij zullen voor immer verdelgd worden.
     8 Maar Gij, o Here, zetelt in den hoge voor eeuwig.
     9 Want zie, uw vijanden, Here, want zie, uw vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden alle boosdoeners.
     10 Want Gij hebt mijn hoorn verhoogd als van een woudos, ik ben met verse olie overgoten;
     11 mijn oog vermeit zich in hen die mij beloeren; mijn oren horen van de boosdoeners die tegen mij opstaan.
     12 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon;
     13 geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God;
     14 zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn;
     15 om te verkondigen, dat de Here waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is.
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

     1. Mooie Psalmen en vers 15 mag gelezen worden dat, “mijn onrecht”, is in de Here Jezus, zoals van vele anderen die Hem gehoorzaam zijn.

      Eens zei Martin Luther : “The recognition of sin is the beginning of salvation.” Simpel gezegd : Weten wat zonde is, is het begin van de redding.

      Ja, wat is zonde ? De “overtreding” van Gods wet. En wat is Gods wet ? De Tien Geboden op 2 stenen tafelen als bewijs, en in het hart en tussen de oren. Hebr.8:10 / 10:16

      Denk je, dat je “ooit” naar God zal toetreden, terwijl je Hem al jarenlang de rug hebt toegekeerd en elke kans voorbij laat gaan ? De “papa’s” veranderen toch ook niet ? Hun namen staan niet geschreven in het boek des levens. Opb.19:17-21

     2. De mogelijkheid om ons te “bekeren” is een grote “zegen”, die vele kerken hebben vergooid, omdat zij liever in duisternis blijven. Hun boodschappen zijn niet naar waarheid. Zonder de T/G te gehoorzamen blijft ieder mens een “heiden”. Bewijs maar dat het niet zo is. Een “heiden” gelooft in zichzelf, die heeft geen wetten nodig.

    2. Het meest overtreden gebod zal altijd één van de Tien Geboden zijn. Opb,22:18-19 behoort ook tot de T/G, want dat zou een “valse” getuigenis zijn. Op Tube had ik de boodschappen van “Big Judah” gevolgd en velen prijzen hem voor z’n werk. Als ik hem zou beantwoorden, dan zal mijn antwoord direct verwijderd worden. Hij heeft een gelijkenis, die naar de Joden wijst, helemaal “krom” getrokken, waardoor hij met een verhaal komt, dat de Jood, ná het sterven, naar Abraham gaat of naar de hel. Ik ben wel benieuwd wat de Messianen hiervan denken.

     Indien Abraham in de hemel is, en de rijke man in de hel, zouden zij elkaar dan kunnen zien ? Luk.16:19-31
     Zij snappen deze “gelijkenis” niet die naar de Joden wijst, die de Here Jezus nog steeds niet erkennen.

     Vers.31. “Doch hij zeide tot hem ; Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.”

     Immers, zij luisteren niet naar Mozes, maar volgen Abraham en hebben de profeten/discipelen gedood; ook de Here Jezus verworpen, DIE UIT DE DOOD IS OPGESTAAN.
     Zij hadden toch de soldaten “omgekocht” ? Mth.28:11-15, De leugen der Joodse Raad. Dit willen zij niet lezen, want ze hebben geen oren om te horen.
     Er komen met de dag “nieuwe” posten op Tube, uit de Joodse hoek, van hen die nog in de “oertijd” leven, vóór Golgotha. Dit is heel treurig, want de 3e tempel is een “gouden kalf”; een teken dat zij de “dood” van de Zoon van God, op Golgotha, NIET erkennen. Trieste waarheid, terwijl de “waarheid” redding moet brengen, hebben zij van de waarheid, een leugen gemaakt, en hun leugen aangenomen als waarheid.

     1. Trump heeft erkend dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël, maar hij had ook gezegd dat de Mormonen goed werk doen in Salt Lake City. Hij heeft de Kerst-viering ingeluid en hij is een Christen zoals er velen zijn in de USA en in vele andere landen. Maar .. bewaren zij wél de T/G of hebben zij die ook afgeschaft ?
      Democraten en Liberalen willen de “godsdienst” helemaal afschaffen maar vinden het niet erg als de Islam “hun” wetten gaan invoeren. Het lijkt alsof satan de strijd gaat winnen, omdat de “wetsverachting” van Gods Tien Geboden is toegenomen.

      Men wil terug naar de tijd van Noach & Sodom, en het zal hen lukken ook, want de meeste kerkleden doen eraan mee. Jonge kinderen zijn toch niet “veilig” waar ze ook zijn ? Ook bij vader/moeder thuis zijn ze niet veilig omdat zij de T/G niet bewaren. Het “Onze Vader” gebed heeft geen invloed op de jeugd, omdat de kerk niet weet hoe men de naam van God moet heiligen; de “Eigenaar” van de sabbat. Exo.20:8.
      Ja, zij menen dat de Paus heilig is en volgen hem, terwijl hij feitelijk een charlatan is, de A/C .. 666.
      Vicarius Filii Dei.

     2. Laten we dit volgende even lezen en begrijpen : “En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.” Jes.25:7
      Eerst de Jood, dan de Griek, tóch ?

      “Maar hun gedachten werden verhard. Want to heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.” 2Cor.3:14
      Vers 15 zegt dat deze bedekking weggenomen zal worden wanneer men tot Christus komt. Dus .. indien de Joden dat doen, dan is er geen reden om een 3e tempel te bouwen.

      De berg Sion is de Here Jezus; Hij heeft een nieuw verbond gesloten. Hebr.8:10 / 10:16. Zij hadden reeds 490 jaren vergooid, BC.457 – AD.34; Dan.9:24-27, hoeveel tijd hebben zij nog nodig om wakker te worden ?

      Dezelfde bedekking blijft ook over hen die de T/G hebben afgeschaft. Buiten zijn de honden … etc … en ieder die de leugen liefheeft en doet. Opb.22:15.

     3. Ik hoor het dagelijks weer aan
      Jezus heeft het al voor ons gedaan
      Gods Geboden hoef je niet meer te doen
      Jezus heeft het al voor je gedaan

      Wat mij dat grotelijks verbaast
      Dat je je wel laat dopen
      Heeft Jezus dat dan niet voor je gedaan
      Zo ook de zondag was voor Jezus geen bestaan

      Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij,
      omdat zij leringen leren,
      die geboden van mensen zijn.

      Maar je hoeft immers niet meer te eren
      Dat heeft Jezus al voor je gedaan
      Terwijl Rome blijft beweren
      Dat de dag van de zon is om te eren.

      Openbaring 14:12
      Hier blijkt de volharding der heiligen,
      die de geboden Gods en
      het geloof in Jezus bewaren.

      Kom nou, heeft Jezus al voor je gedaan
      Markus 2:27 En Hij zeide tot hen:
      De sabbat is gemaakt om de mens,
      Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen
      Heer ook over de sabbat.

      Dat alles is niet meer nodig
      Heeft Jezus al voor je gedaan
      Omdat Jezus alles al voor jou heeft gedaan
      Zul je ook naar de hemel niet meer gaan
      Ook dat heeft Jezus al voor je gedaan

      Met vr. en bezorgde groet
      Marten Dek.

     4. Dezelfde bedekking blijft ook over hen die de T/G hebben afgeschaft. << Hier is het "bewijs", indien je het nog niet weet na vele jaren doof en blind te zijn gebleven.

      Joh.14:21 : "Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft : en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben, en Mijzelf aan hem openbaren."

      Het woord "open-baren", betekent, "laten zien" wat verborgen is, omdat de T/G laat zien wat "zonde" is. Paulus wist niet dat hij niet mocht "begeren", totdat hij de T/G in handen kreeg. Daarna zei hij dat de wet goed en heilig is. Waarom heeft men ze dan afgeschaft ? Velen hebben zelfs de boodschappen van Paulus niet aangenomen, terwijl hij alles heel duidelijk uitlegt. Maar toch worden zijn woorden op vele manieren "krom" getrokken, omdat die bedekking nog niet weggenomen is. Men beweert een Christen te zijn, maar hun "wetteloze" werken beweren het tegendeel.

      "Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden." Rom.5:19

      Worden wij dan ook gered indien wij geloven en tevens ongehoorzaam blijven ? Eens gered, altijd gered ? Daar staat niet dat "allen" rechtvaardigen worden, dus velen blijven ongehoorzaam, tóch ? Opb.22:15

     5. “Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal Ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is ; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.” Mth.10:32-33.

      Zou je dan de Here Jezus kunnen belijden door wetteloos te zijn ? Door te zeggen dat “zondag” is de dag die God had geheiligd ? (Exo.20:8. ) De zondag is niet de zevende dag van de week, en de Here was ook niet op de zondag opgewekt, maar dat wordt wél beweerd. Is dat geen “valse” getuigenis of belijden wij daarmee de waarheid ?

      Indien wij verder lezen Mth.10:34-42, dan zegt de Here dat Hij niet gekomen is om vrede te brengen maar het zwaard, en dat dit zwaard tweedracht zal veroorzaken.
      Wat is dit “zwaard” ? Het is jouw “geweten” , veroorzaakt door de “kennis” van de Tien Geboden. Wet doet zonde kennen, tóch ? De tweedracht begint bij “jezelf”; bij de keuze die jij moet maken.

      Indien jij de enige bent in de familie, die de T/G bewaart, dan weet ik uit eigen ervaring, dat zij jouw vijanden worden.
      Vers 37 ; Indien jij door de vingers kijkt dan ben je de Here niet waardig, want Hij zegt ; “wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.” Alleen zij die in de “waarheid volharden”, zullen bekleed worden met witte gewaden ; je kunt niet met anderen meelopen. Opb.3:5

     6. Terwijl andere kinderen op de zondag buiten speelden, zat ik op “zondag” school. Ik was 11 jr. en voor het eerst hoorde ik dat de Zoon van God aan het kruis stierf. Ik was zo van streek, met de vraag “waarom” de Vader Hem niet gered had. Dat de Vader Hem ná 3 dagen en 3 nachten opgewekt had, ja, dat wist ik pas 4 jr. later, toen ik op College was, en op “sabbat” school zat, en waarom de Vader z’n Zoon niet van het kruis gered had. Dan zou IK nooit gered kunnen worden.

      Toch was de weg naar de “waarheid” bezaaid met gaten en twijfels en eenzaamheid. Ik verliet mijn ouders, zus en broertje, om meer te weten over de Here Jezus. Ik wist niet dat Opb.3:5 / Mth.10:32-42, reeds in mijn hart was en dat ik mij daarin zou volharden. Na 4 jr. studie begreep ik veel meer over Gods Woord, maar wist niet dat ik de naderende veranderingen, in de wereld, zou meemaken.

      Toen ik weer m’n ouders zag na 24 jr. [en zus+7 kinderen en broertje + 3 kinderen] , waren zij als vreemdelingen. Mijn moeder bleef me steunen omdat zij het ZDA geloof had.

      Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, de rest komt vanzelf wel. Mth.6:32-33. De wereld zoekt eerst de “rest” en eindigen met niets, ook al hadden zij alles.
      Dat we eerst Gods Koninkrijk/Gerechtigheid moeten vinden, is ook een gebod, dat door velen overtreden wordt.

     7. Psalm 112.
      1 Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.
      2 Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden;
      3 overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, zijn gerechtigheid houdt voor immer stand.
      4 Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.
      5 Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt;
      6 want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.
      7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here;
      8 zijn hart is standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet.
      9 Hij deelt uit, hij geeft aan de armen, zijn gerechtigheid houdt voor immer stand, zijn hoorn verheft zich in ere.
      10 De goddeloze ziet het en ergert zich, hij knarst met de tanden en wordt verteerd; de begeerte der goddelozen gaat teniet.
      Met vr.gr.
      Marten Dek.

     8. Psalm 112, gepost door MD, 10-12-2017, wijst naar de ware gelovigen die de Here Jezus volgen. Vers 3, aan niets te kort en vooral spirituele rijkdom.
      Ik volgde “WLC.com” [WorldLastChance] Geen idee wie erachter zit, maar wél heel “slim” gepresenteerd zodat je komt te vallen. De sabbat is niet de juiste dag van de week, want in het begin waren er 8 dagen in de week. Golgotha was niet op een woensdag maar ook niet op de vrijdag, en de opstanding was niet op zondag, maar op de dag des Here.
      Dus de sabbat is ook niet de juiste dag; alles even “vaag”, en dat moet je maar geloven.
      Helaas we mogen alles “kromtrekken” en voor de heidenen die nog in duisternis leven, die worden daar niet wijzer van en blijven in duisternis. Er komt steeds meer dwaalleer om de lezers te verleiden, zodat er chaos ontstaat. Dit is de bedoeling van : “één wereld religie”… New Age.

      Het begin is niet moeilijk te vinden, want de Here Jezus zei en zegt nog steeds : “Volg Mij”. Hij is het Licht en het Licht is de Wet. Indien je daar begint, dan sta je niet op drijfzand, maar op de “rots”, door velen verworpen, terwijl Hij de “genade” Gods is. Jhn.1:16-17

     9. Wist je dat de Paus dit volgende wil veranderen ?
      LEAD US NOT INTO TEMPTATION > DO NOT LET US FALL INTO TEMPTATION (KJV) [Het Onze Vader]

      Leid ons niet in verzoeking, betekent, dat Hij ons niet in verzoeking laat vallen, maar ons helpt om niet te vallen.
      Waarom wil hij die zin veranderen ? Mth.6:12

      Volgens hem, hoe het nu staat, betekent, dat God ons in verzoeking leidt, maar dat is niet waar. Het is toch de satan die dat doet en dat wij om bescherming vragen. Zij hebben reeds Dan.7:25 veranderd, + het 2e gebod + de sabbat, nu willen ze ook nog Het Onze Vader veranderen. Hij is een charlatan !!

     10. Psalm 146

      1 Halleluja. Loof de Here, mijn ziel.
      2 Ik zal de Here loven, mijn leven lang, mijn God psalmzingen, zolang ik nog ben.
      3 Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is;
      4 gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.
      5 Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God,
      6 die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid;
      7 die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De Here maakt de gevangenen los,
      8 de Here maakt de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief;
      9 de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.
      10 De Here is Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja.
      Met vr. gr.
      Marten Dek

     11. Math.5:6 : “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.”

      17] “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.”

      Hieruit volgt, dat zij die de wetten hebben afgeschaft, “niet” dorsten en hongeren naar gerechtigheid.

      [Post dit maar op F/B, en maak hen monddood over wat ze beweren, dat de T/G alléén voor de Joden zijn. ] Zonder één enkele wet kan er geen gerechtigheid zijn. Zonde, is de overtreding der wet … welke wet, als er geen wetten zijn ?

     12. Gep[laatst en dit er bij gezet.
      Spreu. 4:24 Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.
      25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
      26 Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn.
      27 Wijk noch ter rechter, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
      Gr. Marten.

     13. 18.12.2017 .. [Spr.4:24-27 ] Hebr.12:12 -13 : “Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze.”

      14] “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.”

      Daarom is, “geloof zonder werken dood.” Jms.2:10-26

      15] “Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.”

    3. Ik word er zo nijdig van als ik eens weer lees dat iemand 3 dagen dood was en naar de hemel ging en terug naar de aarde, en dan vertelt wat hij daar gezien had. Dan weer iemand anders die zegt dat de Here bij hem op bezoek kwam en hem de toekomst vertelde. En zo zijn er nog velen die met “leugens” komen. Wat is hun motief om dit te doen ? Omdat de Schrift zegt dat er in de laatste dagen vele valse profeten zullen zijn ? Maar dan moeten zij toch weten dat de Schrift over hen sptreekt ? Weten zij niet wat het loon van de zonde is ? Opb.22:18-19.

     Wat je ook vertelt, het moet met de Schrift kloppen. De Schrift zegt dat de doden niets weten en gaan ook nergens heen, tenzij iemand hem/haar opwekt.
     “De overige doden werden niet weder levend totdat de duizend jaren voleindigd waren.” Opb.20:5

     De mensen die naar de hemel gaan worden “eerst” veranderd; zij zullen zijn als de engelen. Luk.20:36.
     De aarde zal toch ook vernieuwd worden ? Opb.21.

  3. Beste Marten,
   Jahweh God sloot een Verbond (Exodus 24)
   en gaf die Wet als “een bezit van Jacobs Gemeente” (Deut. 33:4).
   Paulus kreeg Gods roeping voor de dienst van het Evangelie (Rom.1:1).
   “Christus is het einde der wet” (Rom.10:4).
   “De zonde mag niet over u heersen, want gij staat niet onder de wet maar onder de genade” (Rom.6:14).
   “Nu echter zijn wij dood voor de wet en ontslagen van haar boeien” (Rom. 7:6).
   “Bij de wet gaat het niet om geloof” (Gal. 3:12).
   Christus is geboren onder de wet om ons vrij te kopen” (Gal. 4:5).
   “Gij staat niet onder de wet maar onder de genade” (Rom. 6:14).
   maar….
   “Wie het van de wet verwachten, liggen onder de vloek” (Gal.3:10).
   “Door genade zijt gij behouden” (Ef. 2:5,8).
   “Er bestaat slechts een Evangelie (Gal. 1:6-12).
   “Het geloof, niet de wet, geeft deel aan de zegen van Abraham” (Gal.3:6-14).

   “De mensen van de wetswerken, liggen onder de vloek” (Gal. 3:10).

   Met de lieve groetjes,
   Cherry

 2. Het meest overtreden gebod?

  De rijke jongeling is bedroefd heengegaan. Hij had een groot verlangen om het eeuwige leven te verwerven. Hij had het geprobeerd door de Wet te onderhouden. Maar nu heeft de Heer Jezus hem laten zien, dat hij de Wet niet heeft kunnen volbrengen: Het moet een oprechte jongeman zijn geweest, want de Heer Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief (Marcus 10:21). Maar hij heeft zijn ogen afgewend, en is bedroefd weer terug gegaan. -Terug? Waarheen? Zou de liefde van de Heiland hem niet achtervolgd hebben en hem uiteindelijk toch nog hebben gevonden? De Heer is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is? Deze jongeman heeft de leerlingen in grote verslagenheid achtergelaten. Dan vraagt Petrus: “Heer, wij hebben alles prijs gegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?
  Petrus zal gedachte hebben aan het ogenblik, dat hij zijn schip op het land trok en alles heeft achtergelaten en de Heer Jezus is gevolgd. Dat heeft Petrus niet gedaan om daarmee het eeuwige leven te verwerven, want geen mens kan het eeuwige leven verwerven door persoonlijke offers te brengen. Dat heeft Petrus heel goed begrepen, want uitgerekend hij kon later aan de vreemdelingen die in de verstrooiing waren, schrijven, dat een zondaar alleen behouden wordt door het kostbaar bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam (1 Petrus 1:18).
  Gezegende dag toegewenst!
  Cherry

  @@@@
  Het meest overtreden Gebod is de Sabbat.
  Daar waar Jezus Heer van is.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Je snapt er weer niks van cherry.
   Hij wilde volmaakt zijn. Maar dat was hij niet. Dat was de boodschap. Ondanks dat hij zich aan de wetten hield van de farizeeers.
   Hij begreep niet dat er meer bij komt kijken dan alleen de wetten.
   Het moet vanuit het hart komen, ook het houden van de sabbat en omgaan met mensen. Geen rentes terug vragen van diegenen die schulden bij hem hadden enzovoort.

  2. Het verhaal van de rijke jongeling, is gelijk aan het verhaal van een ieder, die geen “keuze” kan maken. De vrouw van Lot kon ook geen keuze maken. Evenzo kon de man aan het kruis ook niet; hij had op aarde niets meer te verliezen, en toch bleef hij hardnekkig ontkennen. De Joden blijven ook hardnekkig aan hun “leugens” vasthouden. Wij hebben op aarde “niets” te verliezen, omdat de aarde, zoals die is, “ophoudt” te bestaan.

   Dat is de boodschap van de Here Jezus, aan de jongeling, die door velen niet begrepen wordt. Vooral in deze laatste dagen, als je eens ziet dat tienagers niet weten welke weg ze op moeten, alhoewel de Here zegt : “Volg Mij”. Zij volgen andere goden, en hun “nintendo” is één daarvan.
   Je ziet van jong tot oud gekoppeld aan een cellphone, alsof het leven ervan afhangt. Is het dan verrassend als de Here zegt : “Ik heb je nooit gekend ? ”

   De Here zoekt naar de verloren schapen die “nog” oren hebben om te horen. Hij kan hen niet dwingen om te “luisteren”, want dan vervalt die “vrije” keuze. Het loon dat de zonde geeft, is nog steeds de dood, en dat de daders der wet gerechtvaardigd zullen worden, niet de hoorders. Geloof zonder werken is dood. Jac.2:10-26 . Persoonlijke offers zijn inbegrepen, alleen in de “juiste keuze” die je maakt, tóch ? Men noemt dat met één woord : bekeering. Bij een verkeerde keuze valt er niet in te leveren.

   1. @@@@ 1 Voor de koorleider. Op de Gittit. Van Asaf. (81-2) Jubelt Gode, onze sterkte, juicht ter ere van Jakobs God.
    2 Heft een zang aan, laat de tamboerijn horen, de liefelijke citer met de harp.
    3 Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag.
    4 Want dit is voor Israel een inzetting, een verordening van Jakobs God.
    5 Hij stelde het als een getuigenis in Jozef, toen Hij uittoog tegen het land Egypte. Ik hoor een taal, die ik niet kende:
    6 Ik heb zijn schouder van de last ontheven, zijn handen werden vrij van de draagkorf;
    7 in de benauwdheid riept gij en Ik redde u, Ik antwoordde u in de verborgenheid van de donder, Ik toetste u bij de wateren van Meriba. sela
    8 Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o Israel, of gij naar Mij hoordet!
    9 Geen vreemde god zal onder u zijn, gij zult u niet nederbuigen voor een uitlandse god.
    10 Ik, de Here, ben uw God, die u opvoerde uit het land Egypte; doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.
    11 Maar mijn volk luisterde niet naar mijn stem, Israel was onwillig tegen Mij.
    12 Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid huns harten, zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden.
    13 Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat Israel in mijn wegen wandelde!
    14 Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, en mijn hand tegen hun tegenstanders keren.
    15 Zij die de Here haten, zouden Hem veinzend hulde brengen, en hun straftijd zou voor altoos duren.
    16 Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette der tarwe, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honig uit de rots.
    @@@@ En het is nog steeds zo.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Vandaag gelezen/gehoord op Tube., en waar velen mee eens zijn. Jhn.3.15-16 . Je “hoeft” slechts te geloven en dat geldt voor “iedereen”. Er wordt geen woord gerept over bekeeeering !!!
     Dat betekent natuurlijk dat de valse profeten ook gered zullen worden. Ook alle “prosperity” TV verkondigers, die de “tienden” in eigen zak stoppen, en logisch ook “papa” de Pope.

     Dit vers werd als bewijs getoond : “En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.” Hnd.2:21
     Of waren alle tien maagden gered ? Zij waren gelovigen, maar 5 van hen waren alleen hoorders der wet.

     Velen van hen zullen pas 1000 jr. ná de wederkomst gewekt worden, omdat zij te lui waren om het Woord grondig te bestuderen. Daar hebben zij geen tijd voor; de woorden, Volg Mij, wordt niet serieus genomen. Hoe zou iemand de Here kunnen volgen, als hij niet leest wat de Bijbel zegt ? Je kunt dat niet aan anderen overlaten, want de satan heeft overal zijn handlangers, en vooral in de kerk.

     1. Het meest overtreden “vers” in de Bijbel : 1Thes.4:16
      “…. want de Here zelf, zal op een teken, bij het roepen van een aartengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; ..” (NBG)

      In de KJV staat : “For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God; and the dead in Christ shall rise first.”

      NBG .. stem van EEN aartsengel.
      KJV .. stem van DE aartsengel.
      Hoeveel aartsengelen zijn er ?
      Een “engel” kan geen doden opwekken, tenzij deze aartsengel Michael is, die de doden in Christus, zal opwekken. Dezelfde Michael, die de draak en zijn engelen uit de hemel naar de aarde heeft geworpen. Opb.12:7

      “Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.” Dan.12:1

      “God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.” Hnd.3:26

      Vergis niet, dat het woord engel slechts een woord is om een “boodschapper” aan te duiden. Alhoewel de Here Jezus de Zoon van God is, is Hij ook een boodschapper. Jhn.12:49-50.

     2. Lees dit langzaam en laat het tot u doordringen zoals het tot mij doordrong.
      ====
      1 Een gebed van David. Neig uw oor, o Here, antwoord mij, want ik ben ellendig en arm;
      2 behoed mijn ziel, want ik ben godvrezend; Gij, mijn God, verlos uw knecht die op U vertrouwt.
      3 Wees mij genadig, o Here, want tot U roep ik de ganse dag.
      4 Verheug de ziel van uw knecht, want tot U, Here, hef ik mijn ziel op.
      5 Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
      6 O Here, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smekingen.
      7 Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij antwoordt mij.
      8 Onder de goden is niemand U gelijk, o Here, en niets is als uw werken.
      9 Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here, en uw naam eren;
      10 want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen.
      11 Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
      12 Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos;
      13 want uw goedertierenheid is groot jegens mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.
      14 O God, overmoedigen maken zich tegen mij op, een bende van geweldenaars staat mij naar het leven, zij stellen U niet voor hun ogen.
      15 Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.
      16 Wend U tot mij en wees mij genadig, verleen uw knecht uw sterkte, verlos de zoon van uw dienstmaagd.
      17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, Here, mij geholpen en getroost hebt.
      ====
      Het Teken van God, aan mij, was de Sabbat.
      Jezus is Heer van de Sabbat
      De Sabbat voor de mens gemaakt.
      Vierde Gebod van Gods onveranderlijke Wet.
      ====
      Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

 3. Antwoord aan Maritime:

  De apostel Paulus schreef brieven:
  Naar Rome schreef hij: je wordt een rechtvaardi-
  ge niet door wat je doet, maar door je geloof (Romeinen 3,28).

  Dat is volgens de Abrahamitische wet.
  Wat vind je hiervan dan?

  Cherry

  1. Cherry, dat is niet wat er staat en je snapt het niet.

   28 Wij besluiten dan, dat de mens door HET GELOOF gerechtvaardigd wordt, zonder DE WERKEN der wet.

   Je begrijpt niet wat Paulus zegt. Rechtvaardiging krijg je niet door “de werken” maar door het geloof.
   Paulus zegt niet, dat de wet te niet is gegaan, maar juist bevestigt wordt.

 4. Het is hier van Chas en Chas en Chas en Chas en Chas en Chas en nog tien keer Chas en dan Maritime en Maritime en anders niks!

  Paulus heeft het over de wet van het geloof. Niet de wet van Mozes. “Door de wet van de werken, nee door de wet van het geloof!” (Rom. 3:27).

  @@@@ Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.@@@@
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. “Of is God alleen de God der Joden ? Ook niet der heidenen ? Zeker, ook der heidenen. (30) Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof.” Rom.3:29-30

   27 : “Waar blijft het roemen dan ? Het is uitgesloten. Door welke wet ? Der werken ? Neen, maar door de wet van geloof.”
   De Joden hebben de wet der “besnijdenis” van het vlees, waarin zij geloven en “roemen” daarin.

   28 : “Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.”
   Die wet was opgeschort op Golgotha. Dan.9:27.
   De T/Geboden blijven van kracht tot hemel en aarde vergaan, want dan zijn ook alle wettelozen vernietigd. Opb.19: 17:21

   1. Ik vraag me af of Paulus geweten had, dat Cherry hem nooit zou kunnen begrijpen. Papier en inkt vergooid.

    “Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.” Rom.4:3b

    “Was hij toen beneden of onbesneden ? Niet besneden maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat.” vs.10-11a.

    Of had Abraham geweten dat de Zoon van God ooit zou verschijnen ? Nee, en daarom geloven de Orthodox Joden die besneden zijn ook niet, en Hem nog steeds verwerpen. Hij is de Wet/Licht van God. Velen van hen beginnen in te zien dat hun rabbijnen nog in duisternis leven. [Op Tube is een Ortho. Jood: Ben Shapiro ; heel scherpzinnig, goede spreker, maar helaas hoor ik hem nooit spreken over Christus Jezus, de Zoon van God, Die genageld was. Bestaat Golgotha dan niet ?]

 5. Door Gods geboden te doen wordt de wet bevestigd omdat Zijn volgelingen het doen als gevolg op de verlossing.
  zei Marten.

  Maar Marten pakt vers 31, en 29 en 30 leest hij niet. Nou daar gaan we dan, want als je het voorgaande niet leest, snap je van 31 ook geen haartje!

  29Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Neen, ook van de heidenen,
  30want er is slechts een God, die zowel besnedenen als onbesnedenen zal rechtvaardigen door het geloof.

  Kijk Marten dat was nieuw voor de Joden.
  En nu krijgt de betekenis van vers 31 een heel andere invulling.
  Cherry

  @@@@ Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  1 Corinthe 7:19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Eerst de Jood tot Golgotha en daarna de Griek erbij, maar geloof zonder werken is .. NOG STEEDS .. “dood”. Jac.2:10-25. NU vers 26 : “Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.”
   Zonder “geest” = “verstand” kan je niet werken, want de T/G zijn in het hart en in het “verstand”. Hebr.8:10 // 10:16.
   Heel moeilijk om te begrijpen, als je nog melktandjes hebt, na zoveel jaren, dat steeds blijven herhalen van dezelfde teksten, en nog niet begrepen.

   Gedurende de tijd van de TIEN TENEN, zal de Here terugkomen. De unie van/met andere landen zal uiteen vallen omdat de wetteloosheid zal toenemen. Naties maken hun eigen wetten en verwerpen de Tien Geboden van God. Dit is nu aan het gebeuren in de USA. Immigranten willen de wetten van hun eigen landen, en op die manier het land te verdelen. Dit zal in Europa ook gebeuren; er komt chaos en anarchie.

   Indien je niet de wetten van God gehoorzaamt, dan ben je een “heiden”. Er is geen andere uitweg of een “betere” weg, want de Here Jezus = de WET van God de Vader, het Woord.

   Je kunt jouw eigen “woord” verzinnen, die keuze heb je om te maken, maar houd dat voor jezelf, want je bent verkeerd bezig.

   1. Ja, ik zit altijd te zaniken over Jac.2:10-26, maar laten we ook eens wat anders lezen, vanaf Joh.3:16 : “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Dat klinkt heel mooi en heel gemakkelijk en dat wil men alleen horen, plus het volgende vers, om er helemaal zeker van te zijn. “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden , opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.” Alle kerken zijn het hiermee eens, en juist daarom hebben de “gelovigen” de T/G afgeschaft ; wat verder komt, wordt niet uitgelegd.

    MAAR .. wat staat daar eigenlijk ???? Dit staat daar : De Here Jezus was gekomen om de mens te redden, en niet om hen te veroordelen. Had Hij de Joden dan niet gered toen zij na Zijn opstanding, ook opstonden ? Mth.27:53.

    EERST de Jood, tot Golgotha, dan de Griek , iedere zondaar tot het einde toe, wanneer/voordat de deur gesloten wordt.
    Maar dan staat er nog meer hierover die je met Jac.2:10-26 kunt vergelijken.

    18: “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”
    Dit vers staat niet op zichzelf, want je kunt niet een zondaar zijn en in de Here geloven en toch een zondaar blijven, door de T/G af te schaffen, die met/door het geloof gekomen is.

    19 : “Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.”
    DUS, het oordeelt valt wanneer je in duisternis = wetteloos blijft, [boze werken] want de wet is het licht.

    20 : “Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen ; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.”

    Het staat daar heel duidelijk, dat de werken van de mens, die “in” God verricht zijn = volgens de T/G , de waarheid is.
    [Als je dit op Tube post, dan wordt het verwijderd.]

   2. Op Tube zie/hoor/lees je veel over hen die “dood” waren geweest, naar de hemel/hel waren gegaan en teruggekomen zijn met een boodschap van de Here Jezus. Zulke posten worden wél toegelaten, ondanks Opb.22:18-19.

    Lazarus was 4 dagen dood en was “nergens” geweest, dan in het graf. Nu, plotseling komen mensen tevoorschijn met hun verhalen, of weten van iemand, die hun dat verteld had. Triest hoe men erin gelooft. Satan is héél slim en beweert dus dat er mensen zijn die “wetteloos” zijn en komen te sterven om met een retour ticket naar de hemel/hel te gaan om een boodschap te halen, voor andere wetteloze arbeiders van satan, en hen te zeggen dat alles oke is.

    Ja, want de Here was toch niet gekomen om de mens te veroordelen, maar om te redden ? Indien je dan deze mensen confronteer, dan wordt jouw post verwijderd, of ook zo dat er niet gepost kan worden, zodat “satan” het laatste woord heeft. Zelfs jonge kinderen komen met hun verhalen, een visioen gehad te hebben. Ja, ik weet een paar van hen : Fatima [RKK] – M.Mc.Donald [Baptist]

    Men gelooft Moses en Jhn. de Doper niet eens en nu gelooft men “kinderen” en “verslaafden” wél !
    Hoe ver is de “ware” gelovige verzeild geraakt in duisternis ?
    Ik kan me hierom zó kwaad maken, maar dan wordt er gezegd dat je niet mag “oordelen”. Kom op zeg, jouw werken veroordelen jezelf, en je mag best met de “waarheid” komen, want indien je niets zegt, dan ben je mede schuldig aan dwaalleer. Is het dan fout om je te ergeren aan deze “valse” boodschappers ?

    “Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze ; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen.” Spr.28:4
    “Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten, dan wie vleit met gladde tong.” vs.23

    We moeten elkaar vermanen ipv de waarheid te begraven, dat staat er toch in die 2 verzen ?

    1. Men maakt zich zorgen om niet te slagen in het leven, maar zo rijk mogelijk te worden, en ook als het ten koste van een leven moet gebeuren; zoals in de onderwereld.

     Maar ziet men wél het verschil tussen de “boodschappen” in de onderwereld en die van “wetteloze” TV Predikanten en van “vele” kerken, die de T/G hebben afgeschaft ?

     Indien God iemand roept om Zijn boodschapper te worden, gaat HIJ dan eerst de T/G afschaffen ?

     Plaats dit op Face Book, en zie wat voor reacties je krijgt !

     1. “Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God.” Rom.2:9-11

      “Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafvaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet, geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.” Rom.3:19-20

      Deze verzen worden zo vaak “verkeerd” uitgelegd. Men zegt, dat, indien je de T/G gehoorzaamt, toch niet gerechtvaardigd wordt. Maar dat staat er niet, want de “daders” der wet zullen gerechtvaardigd worden, en niet de “hoorders”, tóch ?
      Daar staat; dat uit werken der wet; m.a.w. ; dat volgens de wet, niemand gerechtvaardigd wordt, indien je ze niet naleeft, want wet doet zonde kennen.

      Voorbeeld : indien je 40km rijdt in een 35km buurt, dan krijg je een boete, maar niet als je 35km of minder snel rijdt.
      Is het houden aan die 35km wet dan niet rechtvaardig ?

      Als je dat bord langs de weg (35km/T/G) weghaalt, dan weet je niet dat je een boete zal krijgen , want die wet staat in het boek / hart en verstand, en doet een “overtreding” kennen zodat je geen overtreding begaat. Blijft moeilijk ! ?

     2. “Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in {Jezus} Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. ”
      Rom.3:22-24.

      Nog zo’n gedeelte in de Schrift dat niet begrepen wordt. Het woord “thans” = ná Golgotha, dus, met “buiten de wet om” wordt gewezen naar de offer wetten & inzettingen van Moses, “want er is geen onderscheid”, allen hebben gezondigd, en worden om niet gerechtvaardigd. D.w.z. we hoeven geen “offers” te brengen, zoals vóór Golgotha, volgens de wetten/inzettingen van Moses. De Here was gekomen om die wetten te vervullen, dit lezen we in de volgende verzen.

      25-26) “Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.”

      De zonden “die tevoren” gepleegd waren, wijst naar de tijd van vóór Golgotha, gedurende de offerwetten, die de Here Jezus vervuld had, in het midden van de week. Dan.9:27 & Jhn.19:30 : “Het is volbracht”.
      “In de tegenwoordige tijd” = ná Golgotha, zal God de mens rechtvaardigen die uit het geloof “IN” Jezus is. Je moet in Jezus zijn en Hij in jou, om door God gerechtvaardigd te “kunnen” worden. Niet de “hoorders” der wet, maar de “daders” der wet, [Rom.2:13 en HIJ is de WET] zullen gerechtvaardigd worden.

      “Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; .. enz. enz. vz.14-16.
      In het kort, wij moeten de wetten naleven die in het hart en in het verstand zijn. Hebr.8:10 & 10:16.

     3. Dit zou ik even willen posten; het is een waarschuwing aan allen die de T/G afgeschaft hebben, zoals zij die in “Canada” wonen. Eens was Frankrijk een “goddeloos” land. Opb.11. Het duurde 3 1/2 dag = 3 1/2 jaar. Zo’n 60 jaar geleden had Canada Tradeau senior als PM. en hij heeft 2 zonen. Eén is nu ook PM geworden, en hij wil dat het land ook wetteloos wordt, in die zijn, hij will de wetten van de Islam invoeren, en niet de Christlijke wetten.
      Hiermee wil ik alleen zeggen, “hoe laat het is geworden”, voordat de Here komt.
      Indien je Gods wetten afschaft, dan mag je net zo goed ook dat touw van Judas lenen. Het heeft éénzelfde uitwerking.
      Het zal een ramp worden voor de Christenen wanneer dat gaat gebeuren. Er zal een burgeroorlog ontstaan tussen alle verschillende volken die daar wonen, en daarbuiten. Ook in Europa, waar hun aanhangers leven. TRIEST !!

     4. Of dit volgende onderwerp hier behoort te zijn of niet, daar heeft Marten het voor het zeggen en een oplossing vinden, maar het gaat om de “wederkomst” van de Here Jezus.
      Ook een meest overtreden gebod bij de Jehovah Getuigen.

      Dit verhaal gaat over de barmhartige Samaritaan.
      Luc.10:25-37 . Vanaf vs.33 : “Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. 34. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, gooit er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35. En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide; Verzog hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis.”

      Deze Samaritaan was op reis, maar was toch van plan om terug te komen na “twee” dagen, want voor z’n dagloon was één schelling.
      Een dag is als 1000 jr en 1000 jr als één dag. 2Pet.3:8
      De Here “stierf” in AD 31 .. ná 3 dagen en 3 nachten opgestaan, en na 40 dagen teruggekeerd naar de Vader; zal Hij dan niet in .. 2031 .. terugkomen ? en ons op zijn eigen rijdier plaatsen naar het huis Zijns Vaders ? Jhn.14:1-3 // 1Thes.4:16-17.

      Dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis : “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij, om een ieder te vergelden naardat zijn werk is.” Opb.22:12
      Het woord “vergelden” betekent dat er geen 2e kans is, nadat de deur gesloten is. Velen denken dat, ná de opstanding, men nog 1000 jr op aarde leeft. Het is niet mogelijk, want “het huis mijns Vaders,” is niet op aarde.

     5. Om het onderstaande zou ik het niet willen plaatsen.
      Maar wel graag uitleg want ik geloof niet in data van terukomst.
      Gr. Marten.

      Deze Samaritaan was op reis, maar was toch van plan om terug te komen na “twee” dagen, want voor z’n dagloon was één schelling.
      Een dag is als 1000 jr en 1000 jr als één dag. 2Pet.3:8
      De Here “stierf” in AD 31 .. ná 3 dagen en 3 nachten opgestaan, en na 40 dagen teruggekeerd naar de Vader; zal Hij dan niet in .. 2031 .. terugkomen ? en ons op zijn eigen rijdier plaatsen naar het huis Zijns Vaders ? Jhn.14:1-3 // 1Thes.4:16-17.

     6. Nog een tekst die niet begrepen wordt : Mat.16:18 .
      “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal Ik mijn Gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”

      Op deze “Petra” : daarvan werd “Paus” gemaakt, dus Petrus was de eerste Paus, die de sleutels heeft. In de KJV staat “rock” en wij weten dat er maar één ROTS is, nl. de Here Jezus. De RKK kan nooit de kerk zijn, die op de rots gebouwd is, want de Here Jezus is de Rots; Hij noemde Zichzelf de tempel. Jhn.2:19 /Mat.26:61 / Dan.2:45.

      De poorten van het dodenrijk staan open voor hen, die de wetten afgeschaft hebben.

     7. Nog een probleem waar men geen raad mee weet. : “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

      Vele Christenen hebben hun naasten lief en lopen mee met hun Christelijke “gay” broeders en zusters. Satan zal dat heel broederlijk leuk vinden, dat zij die wet verdraaid hebben en daarbij mondood gemaakt. De “ware” gelovigen zullen in moeilijkheden komen, indien zij daar iets van zeggen, want vrijheid van mening, is alleen voor hen, die de Bijbel verworpen hebben. DIT is aan het gebeuren in de USA, het beest uit de aarde. Opb.13:11-17 Weer een stap dichter naar het einde.

     8. Een paar dagen geleden over “kikkers” gedroomd die overal verschenen; grote en kleine en duizenden van ze. Laten we eens zien waarover het gaat : “En ik zag uit den bek van den draak en uit den bek van het beest en uit de mond van den valsen profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen ; want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om het te verzamelen tot den oorlog op den groten dag van den almachtigen God.” Opb.16:13-14

      Wist je dat het water van de rivier de Eufraat aan het opdrogen is ? vs.12

      China had hun mensen in Noord Korea opgeroepen om winkels te sluiten en zaken op te schorten en naar huis terug te keren, waaronder 8 Banken. Tekenen der tijden om er acht op te slaan, en terug te keren naar de Tien Geboden.

      Jer.25: 15-38 is te vergelijken met Opb.14, wanneer God met het zwaard komt. Dit wordt duidelijk wat de reden ervan is , in vers 11 : ” En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.”

      Het heeft altijd met “werken” te maken, dus ga me niet zeggen dat de wetten zijn afgeschaft, en maak jezelf niet wijs dat de Here de T/G wel heeft afgeschaft.

      Het water van de Eufraat is aan het opdrogen. Dat is het teken dat de mensen de “ware” boodschap niet wensen te horen en hun eigen boodschap verkondigen. Dit doen ze doormiddel van de Bijbel “weer” te verbieden. Het teken van het “KRUIS” mag in sommige landen niet getoond worden, maar men mag wél 5 x per dag op straat bidden naar Allah, die geen Zoon & geen Tien Geboden heeft.

     9. Wie is de waard in de herberg; Luc.10:34 ?
      De “gene” die zijn naaste liefheeft, totdat de Here terugkomt. “Ga heen, doe gij evenzo.” vs.37.
      Vs.35: “Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis.” “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.” Opb.22:12

     10. Op Tube is ook Luc.10:25-37 te vinden; de terugkeer van de Here Jezus ná 2000 jaar. De poster beweerde dat de komst zal zijn in 2028. Heel interessant hoe hij dat uitlegde, maar wij zien dat er in de USA stappen zijn genomen om de waarheid in de pan te hakken. Verschillende stromingen Israëlieten laten van zich horen en proberen de Bijbel op “hun” manier uit te leggen, uit het Hebreeuws. Raar dat zij niet de Tien Geboden benadrukken; Hebr.8:10 & 10:16.
      Een verloren volk dat hardnekkig blijft. Misschien hebben zij Math.23 helemaal niet gelezen. Deze laatste generatie is ook helemal niet in staat om “nuchter” te denken, omdat zij het “satanisme” volgen en volgespoten zijn met drugs.

      Ook zien we dat er “pedo parties” gehouden worden onder de “eliten” , waar een entree ticket vanaf $ 2.500 tot 10 x zoveel en meer kost. Hangt af van de “smaak”.
      Zij gebruiken “codes” om aan te duiden hoe oud de kinderen zijn, en of jongen/meisje en kleur. “Pizzagate” … lees de namen van hen die daarbij betrokken zijn, je zult schrikken.
      Obama & Clinton Clan & Hollywood.

      “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koningkrijk Gods.” Luc.18:16b

      Die mensen verhinderen de kinderen en “misbruiken” hen ook. Kinderen verdwijnen spoorloos. Deze Satannisten hebben de wereld in handen en beschermen elkaar. Hoe lang moet het nog duren ?

 6. Zodra je dat snapt ben je een stap verder.
  Je vader leert je fietsen en zegt wat je moet doen. Trappen
  Je trapt niet dus geloof je je vader niet. De gevolgen weet je.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Dat is een beetje gejokt.
  Ook als ik niet zou trappen, weet ik toch wat ik zou moeten doen om te fietsen en ik geloofde mijn vader dus wel!
  Cherry

  @@@@ Wat heb je dat mooi verwoord, maar snap je ook wat je zegt????
  Al doe je niet wat onze Vader zegt. Je weet wel wt je moet doen.
  1 Corinthe 7:19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 7. Cherry >>>> 4. De opvatting van sommigen, dat Jezus in Mattheüs 12:40 voorspeld zou hebben, dat hij gedurende drie dagen en drie nachten begraven zou zijn, berust op een onjuiste exegese [4]. Waarschijnlijk bedoelde Jezus in de desbetreffende tekst, dat hij zich, nadat hij het evangelie gedurende drie jaren onder de joden verkondigd zou hebben, tot de heidenen zou richten [5]. Hoe dat ook zij – er is in de evangeliën geen enkele aanwijzing, dat Jezus werkelijk gedurende drie dagen en drie nachten in het graf gelegen heeft.<<<< @@@@ Als je Jezus niet kunt geloven Cherry, moet je een ellenlange redenering opschrijven om je gelijk te halen. Die heb ik verwijderd. Jezus is overduidelijk. Drie dagen en drie nachten gelijk Jona. Ben je bij Rome in de leer of geweest???? Heb je een andere Bijbel???? Zeg gewoon dat je Jezus ook niet gelooft, dat de Sabbat voor alle mensen is. Dan is Jezus dus ook niet voor jou gestorven. Dat is onomkeerbaar bij jouw sstelling. Met vr. gr. Marten Dek.

  1. Even terug naar de oertijd. Ik ben het niet eens met de bewering dat : Het meest overtreden gebod de sabbat is, want er zijn vele sabbat vierende mensen op aarde. Maar tussen deze mensen zijn er ook weer velen die “begeren” wat niet van hun is, of dat ze graag zoals anderen willen zijn.
   De oorspronkelijke zonde is satan’s begeerte om te zijn zoals God, en Eva begeerde ook om meer te weten en “at” van de verboden vrucht.
   Dat er “idolen” zijn en krankzinnige “fans”, is het product van dit werkwoord. Het ziet en klinkt onschuldig totdat je begrijpt waarom God dat verboden heeft. De Here Jezus moet centraal staan in het leven, omdat Hij Zijn leven gaf om ons te redden.

   1. Ongehoorzaamheid is een “ramp” die wij moeten bestrijden.
    @@ Hub Eussen zei : Op de lagere school kregen wij Godsdienstles en de eerste vraag was:
    Waartoe zijn wij op aarde?
    Antwoord van de leraar was: Wij zijn op aarde om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. ///

    Dan lees ik ook dat je 60 jaar en nog steeds RK bent. Ik ben “tegen” de leer van het Vaticaan, omdat ik in Openbaring 13-17-18-19 bewijs zie dat naar het Vaticaan wijst. En Vicarius Filii Dei, kan niet duidelijker zijn, het getal van zijn naam. Dan is er ook nog de dodelijke wond, toegebracht door Gen. Berthier van Napoleon (1798). We kunnen geschiedenis niet ontkennen omdat het in de regel een vervulde “profetie” is. En natuurlijk was de “reformatie” deels ervan.

    Maar we zijn op aarde om aan te tonen dat, onder het bewind van satan, de mens verloren is. Voor die reden moest de Here komen om ons te redden. God gaf Zijn Zoon en de Tien Geboden en gaf ons een keuze om te gehoorzamen of niet. Tegen de waarschuwing in Dan.7:25, heeft men tijden en wet veranderd. Het tweede gebod is door het Vaticaan geschrapt en het vierde gebod veranderd. De protestanten hebben helemaal geen wetten meer. Zij beweren dat de wetten aan het kruis zijn genageld. Dan lezen we in Opb.12:17 “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.” De “vrouw” is de “ware” kerk, die vervolgd werd (vs.14) voor 1260 jaren. 538-1798.
    Deze ware kerk/tempel, is de “gelovige” die “gehoorzaam” is in woord en daad, want geloof zonder werken is dood. Jac.2:10-26.

    Inmiddels zijn wij “bijna” aan het einde van dit bestaan. Dan.2:45. De deur zal spoedig gesloten worden Dan.12:1-3 en de plagen uitgegoten, Opb.16. Dit zal eerst moeten gebeuren voordat de Here komt. {Ik hoor geen tegengeluiden; mijn posten zijn ook te lezen bij Marten Dek

   2. Ik ga nog even verder met het uitleggen van m’n laatste post. In Marc.8:34 lezen we : “En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen : Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”. Dit is reeds duidelijk genoeg om te begrijpen wat de Here bedoelde, maar toch ging Hij verder. “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.” (35) En alsof dat nog niet duidelijk genoeg is, had Hij dat nog duidelijker gezegd : “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Math.10:37-38. Dan verzegelde Hij die woorden met 39 : “Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.”

    En als God zegt : “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.” (Exo.20:8) , en je “luistert” naar de Paus, dan ben je wél heel verkeerd mee bezig, of maakt het niet uit ? Je kunt niet 2 meesters dienen, want er is één die het laatste woord heeft.
    Er mag absoluut “niets” tussen ons en de Here Jezus zijn, die onze aandacht van Hem doet afwijken; ook niet vader en moeder, die wij wel moeten eren. HIJ alleen, is de waarheid en onze redding.

    1. Nu even wat anders, maar toch wel de waarheid : @@ Dirk van Genderen .. ben jij een zoon van ene van Genderen die in Nieuw Guinea woonde vanaf 1950 totdat men daar weg moest in de jaren 60 ?. Nog een vraag; waarom zijn mijn posten verwijderd ? Die zijn ook bij Marten Dek te lezen en daar noem ik jouw naam ook. De waarheid kan niet “verborgen” blijven. Ook deze post zal daar te lezen zijn !

     Dit is nou weer het bewijs, dat de waarheid NIET getoond mag worden, want satan wordt daar heel boos over. Dit is ook het bewijs dat Jhn. 14:15, 21, NIET POPULAIR is bij hen die beweren “gelovig” te zijn.

     De bezoekers die daar komen zijn net zo wetteloos als Dirk, en dat willen zij niet horen . Velen zijn geroepen, maar we weten wat ervan komt. Ook al word je monddood gemaakt, die “poort” blijft alléén open voor hen die de waarheid posten. Opb.22:15
     Dirk is een puppet die nog nooit op het rechte pad gelopen had en nu mijn aanwijzingen heeft verwijderd.
     Even het stof van m’n sandalen afwassen met bronwater.

     1. “In de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.” Exo.25:16
      “Gij dan spreekt to de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig.” Exo.31:13
      “De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoos durend verbond.” vs.16
      “Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij- gekomen.” Math.4:17
      “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden: Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u : Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.” Mth.5:17-18
      “En op zijn naam zullen de heidenen hopen.” Mth.12:21
      “Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide : Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.” Mth.15:24-28.
      “En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken …” Mth.25:32-46
      “Komt tot Mij, allen, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last licht. ” Mth.11:28-30

      Wij moeten ons “bekeren”, want we zijn “wetteloze heidenen”. Jood of Griek, het doet er niet toe, we zijn allen verloren totdat wij de Here Jesus gehoorzamen.

     2. Ooit stond er bij Harm door MD gepost : “Genade kan alleen je deel zijn, als je Gods wetten niet veracht.”
      Het antwoord van Harm was : “Dus jij beweert dat het alsnog gaat om wat jij moet doen als mens, en dat je de genade van God moet verdienen.”

      Dat antwoord heb ik vaker gehoord van hen, die bekeerd zijn maar toch wetteloos zijn gebleven. Wat is dan het nut om je te bekeren ? Als mens dien je te weten dat er geen zonde is, indien er geen wetten zijn. Immers, zonde is de overtreding der wet, want wet doet zonde kennen.

      Paulus had dat heel duidelijk uitgelegd in Rom.7:1-12 en in 13-26 legt hij zijn eigen ervaring uit in een diepere zin, vs.21. “Zo vind ik dan deze regel : als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig, (22) want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, (23) die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.”
      Daar zegt hij heel duidelijk dat het een dagelijkse strijd is tussen lichaam en geest; gehoorzaamheid = wet van het verstand (ten leven) en ongehoorzaamheid = wet der zonde (de dood).
      Dat vind je terug in de verzen 5-6, en geeft een uitleg 7-12, en zijn mening, en vooral in vers 8 ; “want zonder wet, is de zonde dood”. (12) “Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”

      Hoe kan iemand een hoofdstuk tegenspreken en zeggen dat de T/Geboden niet meer van kracht zijn ? Wolven/charlatans zijn heel slim, dus kijk goed uit wat je leest; toets alle posten met de Schrift, en verdedig de waarheid tot het einde toe.

     3. Mth.22:37 : ” Hij zeide tot hem : Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. (38) Dit is het grote en eerste gebod. (39) Het tweede, daaraan gelijk , is : Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

      (40) “Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”

      Ook zó vaak vergeten of nooit gelezen/geleerd. Het eerste gebod vind je in de eerste 4 geboden van de T/G; het tweede gebod vind je in de laatste zes. De profeten hielden zich ook aan de T/G. OF hebben wij geen wetten nodig, terwijl ze in het hart en in het verstand zijn geschreven ? Hbr.8:10 / 10:16 !

     4. “En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem : Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? En Hij wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.” Marc.4:38-39

      De Here spreekt tot de zee en de wind en tot ons, dus Hij moet wel de Wetgever zijn, indien je nog “logisch” kunt denken, of is de Paus jouw wetgever geworden omdat je Dan.7:25 niet gelooft/aanneemt ?
      De natuur “luisterde” en werd volkomen stil. Het blijkt nog steeds dat de “gelovigen” geen oren hebben om te horen, en zijn wetteloos gebleven, ná bekeerd te zijn. Of is alles even “nep” gebleven ?

      “Eh Hij zeide tot hen: Ziet toe, wat gij hoort. Met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden, en u zal boven die maat gegeven worden. Want wie heeft, hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden.” Marc.4:24-25

      Zo werkt een “tweesnijdend” zwaard; elke boodschap die je post, geldt ook voor jezelf. Indien je leugens post, dan zal je niet ontkomen. Opb.22:18-19.

     5. Deze boodschap is meer een “crisis” in de kerk van de wettelozen en takken van de Pinkster Gemeente, zowel als bij de Messianen. Ik hoop dat deze mensen mij te woord willen staan, maar die kans is héél klein, want ze kennen de Schrift niet.

      Ik ontvang elke week een boodschap van een kerkelijke stichting in de USA (Baptisten) REVIVAL. Deze week was de boodschap over Maleachi 3:1-3 en Maleachi 4:1 . Indien je deze teksten leest, dan weet je dat de Engel des verbonds = de Here Jezus.
      Hoofdstuk 3 ligt in het verleden, maar zij beweren dat deze periode nog moet komen en het 1000 jr. Rijk op aarde zal inluiden. DUS .. de Gemeente wordt opgenomen en de Joden + alle andere religiën blijven achter, terwijl de satan “gebonden” zal worden. Dan is er geen zonde.

      Daarna hoofdstuk 4. Vers 1: “Want zie, de dag komt, brandend als een oven ! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de Here der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten.”

      Dat is natuurlijk verzonnen werk, want Mal.4:1 is gelijk aan, 2Pet.3:10 : “Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.”

      Hun “verhaal” stampt af uit die 70 ste week van Daniël 9:27, die zij “verschoven” hebben naar de eindtijd, om “hun vervroegde opname” een plaats te geven. Die 70ste week “eindigde” in AD.34, niet in de toekomst.

      Dan is er nog het feit dat, gedurende de tijd wanneer satan gebonden wordt “ook” geen zonde kan zijn. Er staat in vers 1 : Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, … DUS .. er kan “niemand” op aarde leven gedurende die periode.

      Zie jij hoe men de Schrift heeft weten te verbasteren volgens de waarschuwing in Dan.7:25, door de “tijd” te verschuiven, zodat zij boeken/CD’s vol leugens kunnen verkopen. ??? Zij hebben het verleden naar de toekomst verschoven. Ik begrijp niet dat er velen zijn die deze leugens niet zien, ja, omdat ze wetteloos zijn.

      Terwijl er bij de wederkomst één kudde schapen zijn, maken zij er twee van, waarvan de ene op aarde blijft.
      Dan ben je toch uitgepraat met die mensen ?

     6. De Here Jezus zei dat een ieder zich moet bekeren, en dat wij natuurlijk ook een vrije keuze hebben om wél of niet te gehoorzamen. Waarvan moeten we ons bekeren en tot wie, want velen hebben meerdere goden !

      Het antw. vinden we in Hand.20::20-21
      ” … hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus.”

      Tot God de Vader te bekeren en te geloven in Zijn enig geboren Zoon. Hoe vaak horen wij dat God niet bestaat, of dat de Here Jezus niet bestaat, of dat Hij de Vader is ???????
      Begrijp je waarom er 5 maagden zijn die geen olie hebben ? Tussen deze maagden zijn “wolven” , en kerkgangers die zich laten meeslepen, terug naar de duisternis, vanwaar zij gekomen zijn.
      Of weten zij niet wat er staat in Jhn.17:3 ?
      “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.”

     7. Oke .. gisteren, “zondag” meer dan 20 doden in een kerk in Texas, omdat iemand in dienst was van satan, en daarbij ook niet overleefde. De Ouderling & vrouw waren niet aanwezig, maar hun 14 jr dochter was één van de slachtoffers. Alles heel treurig, maar zoiets kan overal gebeuren. Het moraal hier, is natuurlijk dat wij ten alle tijde gereed moeten zijn voor de dood; want de SATAN komt als een dief. Wij weten wanneer de Here komt, dat zal gebeuren ná die “plagen”. Opb.16

      Voor hen die doof/blind zijn blijft het een raadsel en voor die reden “verzinnen” zij vele verhalen om zichzelf blij te maken, door de “verkoop” van hun leugens.

      Waren zij op de SABBAT in de kerk, dan zou dat niet gebeurd zijn. “Zij die zonder wet leven, zullen zonder wet verloren gaan. Zij die onder de wet leven, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen door God gerechtvaardigd worden.”

      De gelovigen in de USA zijn het “spoor” bijster. De woorden HIJ/ZIJ / man/vrouw is een belediging, want iemand kan een “IETS ” zijn. [hij & zij in één lichaam]

      Ja, dat is “democratie” … de BIJBEL monddood maken. Daarom moeten zij ook NIETS van de Tien Geboden hebben. Sodom en Gomorrah heerst overal in de wereld. Deze mensen hebben een sterke band, want zij hebben één leider, dus één agenda.

      Leve de Wet van God .. de Tien Geboden !

 8. Beste Marten, Laten we deze zaak eens uit elkaar halen?
  We beginnen bij deze regels die jij voor mij opschreef t.w.:

  Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

  Dat gaat dus tussen God en de kinderen Israëls.

  Ben jij een kind van israël? Nee dus.
  Dan is dit niet aan jou gericht.

  Anders kan je het niet lezen, zover ik kan begrijpen en God geeft geen puzzeltjes op aan de mensen.

  Cherry
  @@@@

  Je slaat altijd stukjes over, maar het gold ook voor de bijwoners.
  “De Sabbat voor de mens gemaakt”!!!!
  Zo is Jezus ook heer van de Sabbat. !!!!
  En dan nog eens het vierde Gebod en het kringetje is weer rond.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 9. Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.

  Ja Marten, dat staat er, maar erstaat niet wat jij zegt:
  hier staat dat de mens niet om de sabbath is gemaakt.

  @@@@ Je slaat graag wat over is het niet. Halve teksten om je gelijk te bewijzen. Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: “”””De sabbat is gemaakt om den mens””””, niet de mens om den sabbat.
  28 “”””Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat””””. @@@@

  En Hij sprak dit toen uit tegen de Joden die toen nog leefden onder de wet. Het was nog in het tijdvak van het O.T.
  Het voorhangsel bestond toen nog!
  Jezus komt zijn gelovigen definitief verlossen: Filippenzen 3:21. Er staat – gelovigen – . En daar behoor ik ook bij! Hoera!!!
  Cherry

  1. Je snapt er nog steeds niks van Cherry.
   Wederom haal alles door elkaar…… de Here Jezus het tegen?

   marcus 2 :24 En de Farizeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag, wat niet geoorloofd is?

   Het waren de wetten van hun zelf!!!
   Heeft niks met de OT wetten te maken maar met de mens gemaakte wetten!!!

   Je gelooft in je eigen religie om te bewijzen dat —Gods Woord— wet en de profeten —niet meer voor jou telt.
   Je zegt in feite dat de wortels van Het Geloof weggegooid is en dat jouw god veranderdlijk is.
   De mijne is een onveranderlijke God zo ook Zijn Zoon.

 10. Cherry geloof jij unberhaupt wel in het Woord van God?
  Jij snapt ook daadwerkelijk niks van hetgeen God tegen de mens gesproken heeft. Het Woord van God is enkel en alleen de Wet en de profeten.
  Joden zijn diegenen welke geloven in de schepper van Hemel en aarde. Het is niet zo dat de geboden alleen aan de Israel is gegeven ook aan de vreemden. Ik heb dat al geschreven in een reactie.
  Ik begrijp dat jij jezelf erg geweldig vind onder de teheologische geloof en zichzelf boven God plaatsen omdat ze de satan als hun god hebben.

  @@@@
  Ik geloof dat Cherry echt gelooft, maar misleid is door haar afkomst en verkeerde leer.
  Mar vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Sabbat houden brengt niemand tot verlossing, wel is het een gehoorzaamheid en een kenmerk van diegenen welke de Heer liefhebben.

   @@@@
   De Sabbat niet willen houden houd de mens van de verlossing af want dan geloof je niet wat Jezus zegt.
   En dan doe je Gods Geboden niet!!!!
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Op de levensvraag van de rijke jongeling antwoord Jezus:

    Matthéüs 19 vers 17: Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’

    De Mozaïsche wetten zijn door het offer van Christus nutteloos geworden. Als onvolmaakte mensen kunnen wij ons ook nooit aan deze wetten houden. Door het offer van Christus zijn wij vrij van deze wetten. In o.a. de Galaten brief staat hier het volgende over geschreven:

    Gal. 3:10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’

    Gal.5:1-3: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven.

    Gal. 4:5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

    De profeten waarschuwen vele malen tegen het ontheiligen van de Sabbatdag. Deze waarschuwingen zijn gericht aan het volk van Israël en de vreemden maar deze waarschuwingen zijn evengoed voor ons van toepassing:

    Jesaja 56 vers 1-6: “ Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt; hij neemt de Sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. 3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’ Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,

    1. “Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.”

 11. Aan allen:

  christenen en de wet- zie hier:

  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/166600-christenen-en-de-wet-wat-hebben-christenen-met-de-thora.html

  (link even kopiëren en in de zoekbalk plaatsen)

  groet van mij en shalom
  ====
  Ook groet van mij.
  @@@@
  Farmsen-1-Juli-2016

  Het was avond geweest
  En het was ochtend geweest
  De eerste dag
  Dat zijn wij al lang vergeten

  Toen ik begon de Sabbat te vieren
  Was dat alleen overdag
  Maar in mijn hoofd begon het wat te klieren
  Omdat ik het nog niet overzag.

  Na heel lang de zon dag te hebben geëerd
  Was ik Gods indeling wel vergeten
  Daar waar satan zich tegen heeft geweerd
  En velen zich met mij in vast hebben gebeten

  Vanavond als de zon ondergaat
  Gaat de Sabbat van God beginnen
  Dat als een paal boven water staat
  Wil ik die dag nog meer beminnen

  Het is ook een Teken van bij Hem horen
  En maak je nog fouten om het even
  Je gaat nooit meer verloren
  God zal dat alles je vergeven

  Niet ons goed zijn zal het bepalen
  Maar ons willen Zijn Wil te gaan
  En daarin nog vele malen falen
  Maar in Zijn Kracht te blijven staan

  Gaat uit van haar staat er niet zomaar
  Velen hebben valse leraren meer geloofd
  Zijn met hun oprechte leren nog niet klaar
  En zullen zien wat Jezus heeft beloofd

  Wie Mij gelooft en Gods Geboden doet
  Die zal Mij voor eeuwig toebehoren
  Daarbij is de Sabbat een geweldig goed
  Met dat Teken ben je nimmer verloren

  In Daniël 7:25 door satan ons ontnomen
  Onze voor en ouders dat allemaal geloofd
  Ook de mijne dat niet konden voorkomen
  Omdat kerken hun geweten heeft verdoofd

  Ooit bad ik tot God, en mijn ouders dan
  Het antwoord was, Ik ben rechtvaardig
  Het is Mijn Recht en gaat jou niet an
  Klonk niet in mijn oren als zo aardig

  Maar sprak God in zijn Woord voor allen
  Al je tranen zal ik voor eeuwig wissen
  Niemand die echt gelooft, laat Ik vallen
  Daar kun je in Mijn Woord, je er van vergewissen

  Doe wat Jezus Mijn Zoon nu van je vraagt
  Al Mijn Geboden van nu af aan begeren
  Doe het nu en niet groots vertraagd
  En Mijn Zoon neemt je mee naar hemelse sferen

  Amen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 12. Hoofdstuk 5
  Leven in vrede met God
  [1] Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. [2] Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God. [3] Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, [4] volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. [5] En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.
  [6] Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. [7] Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. [8] God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. [9] Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered worden van de toorn*. [10] Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. [11] En dat niet alleen: nu reeds roemen wij op God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen.

  Ik zou graag willen, dat je dit eens begrijpen kon!
  Dan is het zinvol om je te bezoeken, maar nu dat jij het alleen denkt te weten…is het wat problematisch… want een goed gesprek is dan bij voorbaat al on mogfelijk!!
  Cherry

  @@@@
  Beste Cherry dit klopt allemaal.
  En lees wat Maritime jou antwoord.
  Met vr. gr. Marten Dek.

 13. De wet, bedoeld is hier, de Tien Geboden, laten zien dat wij niet deugen.

  Er staat nergens in de Schrift dat Christus gekomen is om de wet te vervullen.

  Er staat wel dat Christus de wet heeft vervuld.
  De wet dat is het Oude Testament. En Christus heeft alles vervuld wat over Hem geschreven staat.

  Gelovigen zijn kinderen van God. Ze helpen elkaar.

  Wie door het onderhouden van de Tien Geboden zijn eigen zaligheid wil verdienen, die heeft het Evangelie overboord gegooid.

  Wie niet gelooft, wordt geoordeeld volgens de Tien Geboden.

  Voor de Christen telt het Evangelie: Johannes 3:16-18; 5:24.
  Een Christen komt niet in het oordeel want hij is overgegaan van de dood naar het Leven.

  Romeinen 7 geeft het hele antwoord
  Bevrijd van de wet
  [1] Broeders en zusters, weet u niet – ik richt mij immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet (bedoeld is hier de 10 GB) over een mens slechts zolang gezag heeft als hij leeft? [2] Zo is een getrouwde vrouw door de wet aan haar man gebonden, zolang die leeft; sterft hij, dan is zij ontslagen van de wet die haar bond aan haar man. [3] Men zal haar terecht als een overspelige beschouwen als zij bij het leven van haar man de vrouw wordt van een ander; is haar man echter gestorven, dan is zij van die band ontslagen, en pleegt zij geen echtbreuk als zij zich aan een ander geeft.
  [4] Broeders en zusters, zo bent ook u door het lichaam van Christus gestorven met betrekking tot de wet, en u behoort nu aan een ander, aan Hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God. [5] Toen wij een zondig leven leidden, werden onze daden beheerst door zondige begeerten die de wet in ons opwekte en die slechts vrucht afwierpen voor de dood. [6] Nu echter zijn wij dood voor de wet en ontslagen van haar boeien, zodat wij niet langer onderworpen zijn aan een verouderd wetboek, maar God dienen in het nieuwe leven van de Geest.

  Wet en zonde
  [7] Betekent* dit dat wet en zonde een en hetzelfde zijn? Volstrekt niet! Maar wel is het waar dat ik de zonde alleen heb leren kennen door de wet. Ik zou van de begeerte geen weet hebben als de wet niet zei: U zult niet begeren. [8] Het is de zonde die gebruik heeft gemaakt van het gebod, om allerlei begeerte in mij op te wekken. Zonder de wet is de zonde dood. [9] Ooit leefde ik zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, begon de zonde te leven [10] en zelf stierf ik. Zo bleek het gebod, dat bedoeld was om leven te brengen, voor mij juist de dood te betekenen. [11] De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om mij te verleiden en ter dood te brengen. [12] De wet is dus heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. [13] Heeft dan iets dat goed is mij de dood gebracht? Dat niet, maar de zonde – en daarmee toonde ze haar ware aard – heeft door iets goeds mijn dood bewerkt! Zo blijkt door het gebod hoe bovenmate zondig de zonde is!
  [14] Wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik, ik leid een zondig leven, verkocht als ik ben aan de zonde. [15] Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. [16] Maar als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, betekent dit dat ik met de wet instem en haar goed acht. [17] In feite echter ben ìk het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij huist. [18] Ik ben mij ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur*, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. [19] Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. [20] Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. [21] Ik ontdek in mij dus deze wet: als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op. [22] Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, [23] maar in mijn handelen* ontwaar ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn rede, en mij als gevangene uitlevert aan de wet van de zonde die in mij leeft. [24] Rampzalige mens die ik ben! Wie zal mij redden van dit bestaan* ten dode? [25] God* zij gedankt door Jezus Christus onze Heer! – Aan mijzelf overgelaten dien ik dus met mijn rede de wet van God, maar in mijn doen en laten* de wet van de zonde.

  Romeinenbrief Hoofdstuk 8
  Leven volgens de Geest
  [1] Voor* hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er nu geen vonnis meer. [2] De wet* van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. [3] Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door ons zondige bestaan, dat heeft God bewerkt: wegens de zonde heeft Hij zijn Zoon gezonden in datzelfde zondige bestaan en heeft Hij in dat bestaan* zelf de zonde gevonnist. [4] Zo* moest de eis van de wet vervuld worden door ons die geen zondig leven meer leiden, maar leven volgens de Geest.
  [5] Zij die een zondig leven leiden, streven naar wat de zonde wil. Maar zij die leven volgens de Geest, streven naar wat de Geest wil. [6] Het streven van de zondige natuur loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede. [7] Want het streven van de zondige natuur staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, dat kan het niet eens; [8] en zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen. [9] Maar u leidt geen zondig leven meer, maar u leeft in de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Iemand die de Geest van Christus niet bezit, behoort Hem niet toe. [10] Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde aan de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. [11] Als de Geest van Hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u woont.
  [12] Dus, broeders en zusters, zijn wij niet langer verplicht om een zondig leven te leiden. [13] Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven. Maar als u door de Geest de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven. [14] Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. [15] De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van kindschap* ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba*, Vader! [16] De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. [17] Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, omdat wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.

  Hoop op de komende HEERlijkheid
  [18] Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. [19] Ook* de schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. [20] Want zij is onderworpen aan een zinloos* bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem* die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, [21] want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid, en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen. [22] Wij weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën lijdt, nog altijd.
  [23] En niet alleen zij, ook wij zelf, die de eerstelingen* van de Geest toch al hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen, op de verlossing van ons lichaam. [24] In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop al ziet: wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet? [25] Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid.
  [26] Evenzo* komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. [27] En Hij die de harten doorgrondt, weet wat de Geest bedoelt, want Hij pleit voor de heiligen* naar Gods bedoeling.
  [28] Intussen weten wij dat voor wie God* liefhebben, alles zich ten goede keert, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. [29] Want wie Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld* van zijn Zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. [30] Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.

  De liefde van God
  [31] Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? [32] Hij* heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zo’n gave ook niet al het andere schenken? [33] Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? [34] Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit? [35] Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, of vervolging, of honger, of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard? [36] Er staat immers geschreven: Omwille van U doodt men ons de hele dag door; wij worden behandeld als schapen voor de slacht. [37] Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
  [38] Ik* ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht [39] in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is.

 14. Ik heb in mijn leven maar één vraag, en niemand heeft die levensvraag eensluidend kunnen beantwoorden.
  Ik heb met Emje, met Marten en met velen hierover geschreven, ook met de JG en de ZDA, maar geen eensluidend antwoord. Dus als je op mijn levensvraag geen eensluidend antwoord weet, zeg dat dan gewoon.
  Mijn enige vraag is: Hoe wordt een mens behouden?
  En dat andere gepraat, daar word ik niets wijzer van.

  Cherry

 15. Als alles is gedaan, dan is het goed. De juiste leer vertellen.

  De ongelovigen zullen vallen, hoe gelovig zij ook denken, dat zij zijn. Zij zullen vallen omdat zij geluisterd hebben naar valse profeten, naar valse priesters naar valse voorgangers. Want ook die allen zijn in de val gelokt, en lokken anderen mee in hun val.

  Iedereen kan weten wat die VAL is. Alleen Gods Woord geeft geeft de Waarheid. “””” Jezus geloven, en Gods Geboden doen””””.

  Zij hebben de afgoden in het hjart zegt de profeet Ezegiël. En zo is het met alle zondagsvierders die Gods Vierde Gebod in de wind hebben geslagen. Het is God bepaalt en niet wat Rome bepaalt heeft.

  Gaat uit van haar, de komst van Jezus is zeer nabij. Laat zien dat u niet op de verkeerde weg wilt zijn, maar bedonderd bent door valse leraren. Voor velen is het al te laat. Zij zijn besmet door een leer die hen behaagt. Net als Rome zegt dat het God behaagd heeft dat de mens zich gerechtigd voelde, om de Sabbat naar de dag van de verijzenis te plaatsen. Die hebben Daniël 7:25 niet kunnen of willen begrijpen.

  Wens ik allen een fijne toekomst toe.

  Met vr. gr.

  Marten Dek.

 16. Het wonder van Bobby is uitgebleven. Het meest overtreden Gebod blijft het meest overtreden Gebod, ook bij Bobby van Hour of Power.
  We blijven lekker de zondedag vieren op de eerste dag, in plaats van de Sabbat, op de zevende Dag van God.

  Prachtige mooie mensen die hun geweldige toekomst op het spel zetten door mensengeboden te stellen boven Gods Geboden.
  “Gaat uit van haar” is niet begrepen uit traditie!!!!

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. De traditie? De sabbath is Oud Testamentisch en hoort bij de Joodse wet. God gaf immers de wet aan Mozes en de Israelieten.
   In het NT kwam de genade door het offer van Christus, de wet om zelf je behoudenis te verdienen werd vervangen door de genade. De H. Geest leidde de apostelen toen er mensen waren die de wet weer wilden invoeren en leerde hun:
   Hand. 15:
   [24] Wij hebben vernomen dat enkelen, uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons, met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid. [25] Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus, [26] die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus. [27] Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd; zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen. [28] De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen dan alleen wat strikt noodzakelijk is: [29] u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
   Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.’ (Hand. 15).

   Dat onrust zaaien . dat slaat ook op jou! Want jij doet niet anders. Pas maar op.
   Cherry
   @@@@
   Niet dat ik geloof dat Jezus jou kann overtuigen, maar plaats het even erbij voor die Jezus wel geloven.
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
   Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
    Jouw leven bestaat er uit dat jij voor de sabbath bent gemaakt. Maar dat staat er helemaal niet.

    Ja Marten, maar er staat dus niet wat jij wilt:
    hier staat: dat de mens niet om de sabbath is gemaakt.
    En Hij sprak dit toen uit tegen de Joden die toen nog leefden onder de wet. Het was nog in het tijdvak van het O.T.
    Het voorhangsel bestond toen nog!
    Jezus komt zijn gelovigen definitief verlossen: Filippenzen 3:21. Er staat – gelovigen – . En daar behoor ik ook bij! Hoera!!!
    Cherry

    @@@@
    Dat is nou precies wat ik bedoel. Wat was er het eerst, de kip of het ei. De mens of de Sabbat???? Laat Ons mensen maken. Daarna werd de Sabbat als een speciale rustdag gemaakt waar zelfs God op rustte. Dus is de Sabbat ook voor de mens gemaakt. De mens is voor alle mensen.
    Met vr. gr. Marten Dek.
    Misschien is de mens ook wel voor de fiets/auto/boot gemaakt!!!! Toch????

    1. @@@@
     Dat is nou precies wat ik bedoel. Wat was er het eerst, de kip of het ei. De mens of de Sabbat???? Laat Ons mensen maken. Daarna werd de Sabbat als een speciale rustdag gemaakt waar zelfs God op rustte.

     Marten, We zullen nooit weten wie er het eerst was: de kip of het ei.
     Van de sabbath weten we het wel.
     God zag alles wat Hij gemaakt had… het was zeer goed.
     Tot zover klopt jouw verhaal. Maar helaas, het bleef niet zo. Maar jij blijft hangen in het zeer oude verleden.
     Joh. 5:17 leert ons iets heel anders.
     Romeinen 4:4 en 4:5 geven ons een ander inzicht.
     Het begint bij Abraham.
     Rom. Hoofdstuk 4
     Abraham als de vader van alle gelovigen
     [1] Wat moeten wij bijvoorbeeld denken van Abraham, onze stamvader? Wat heeft hij ondervonden? [2] Als hij op grond van zijn daden gerechtvaardigd is, heeft hij reden zich te beroemen; maar voor God heeft hij die niet! [3] Immers, wat zegt de Schrift? Abraham heeft God geloofd en dat is hem aangerekend als gerechtigheid. [4] Welnu, hij die werkt, krijgt zijn loon niet aangerekend als gunst, maar als zijn verschuldigd recht.
     [5] Aan degene echter die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof als gerechtigheid aangerekend.

     Wat betekenen deze zinnen 4 en 5?

     Cherry

     @@@@
     Antwoord van mijn deken Cherry!!!!
     Ex 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

     Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

     De 11:18 Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen; 26 ¶ Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek:
     27 Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede;
     28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt.

     Eze 20:12 Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilige.

     Eze 20:20 En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen ulieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben.
     ====
     Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
     Jesaja 66:23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
     Mattheus 12:8 Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
     Mattheus 24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
     Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
     Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
     Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabba
     Handelingen 13:27 Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat dag gelezen worden, Hem veroordelende, vervuld;
     Handelingen 13:42 En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden.
     Handelingen 13:44 En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen.
     Handelingen 15:21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.
     Handelingen 18:4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.

     Met vr. gr.
     Marten Dek.

     1. Cherry je snapt nog steeds niet waar Paulus het over heeft.
      Dit is wat Paulus ervoor heeft gezegt.

      Romeinen 3:31
      31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

      1 Toen kwamen tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeën, die van Jeruzalem waren, zeggende:
      2 Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten.
      3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting?
      4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven.
      5 Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet.
      6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.
      7 Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende:
      8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij;
      9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

      Door Gods geboden te doen wordt de wet bevestigd omdat Zijn volgelingen het doen als gevolg op de verlossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *