Categoriearchief: Sabbat

Mijn getuigenis

Mijn getuigenis.

Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt. Ik heb veel en bijzondere dingen meegemaakt. Eén er van wil ik vertellen.

in 1977 kwam ik totaal verlamd op bed te liggen. Kon mijn pink nog niet bewegen.

Heer als dat zo moet zijn, ik geef mij in Uw handen.

Toen kwam er een vrede in mij die zo ongelooflijk is, dat met die vrede erbij ik wel verlamd op bed wil blijven liggen.

maar het leven gaat door.

vreselijke dingen maak ik mee die met de overheid en het wonen op een varende boot te maken hebben.

De gemeente doet mij een zwaar proces aan, ik zie het niet meer zitten ondanks mijn geloof. Het werd allemaal te zwaar. ik wist heel precies waar en hoe. De heerlijke stem die mij lokte voor die wonderschone vrede die dan zou volgen als ik voor die trein stond. Alles voorbij.

Maar ik bad nog even in uiterste wanhoop naar God. Heer ik kan niet meer. U hebt immers beloofd dat wij niet meer te dragen krijgen dan wij aankunnen. Heer ik kan het niet meer aan.

Het onmiddellijke antwoord was, “Ja, het is genoeg geweest, je krijgt niet meer te dragen dan je aankunt”. En daar was die reddende engel die mij meenam naar de zee en met mij de gehele pier op en neer wandelde. God had gewonnen van satan.

De gemeente gaat gewoon met haar ellende door maar ik krijg veel hulp.

Ik zit in mijn stoeltje en dan gebeurd er iets vreemds. Een lichte beving van boven af tot in heel mijn wezen neemt bezit van mij. Er wordt in mij gegrift. “Marten, en je wint het proces en je wint het van de gemeente Haarlem.”

Ik verdedigde mijzelf tegen de grote jongens van de overheid. Toen ik mij moest verdedigen verscheen er een heldere gloed en kreeg ik van de rechter een compliment.

Ik won beide. Het proces en van de Gemeente.

Dan, en dat is de vierde aanraking op zo’n bijzondere manier. Anno 1997

Weer in datzelfde stoeltje en weer op dezelfde manier neemt er iets bezit van mij, en grift het volgende in mij.

“Marten Dek, gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt, want het is Mij een teken tussen Mij en jou en het is Mij een teken tussen Mij en de mensen”.

En dit is nog maar een druppeltje van mijn verhaal.

Sindsdien ben ik van doop door besprenkelen en van de zondag naar de doop door onderdompeling en de Sabbat gegaan.

Het geloof is sindsdien pas echt. Hoe echt het voordien ook leek. Er zijn ongelooflijke krachten en leringen van God tot mij gekomen en ik ben er nog lang niet. Maar Zijn kracht is groot en ik vermag niets zonder Hem.

 

Mijn vraag en tevens bericht is, waarom geven voorgangers en gelovigen nooit een antwoord op de vraag. Waarom de zondag en waar staat dat in de Bijbel.

Bent u bang dat de sabbat dan wettisch gaat worden zoals Ouweneel zegt en is dat dan ook niet al zo met de zondag. ?

 

Dan overlijd mijn moeder en drie jaar later mijn vader.

Ik ga op mijn knieën en bid tot God.

Heer ik zou zo graag willen weten of mijn vader naar de hemel gaat en behouden is.

Antwoord van God en wel meteen.

“Marten waarom denk jij dat tussen jouw eerste ervaring met mij en jouw laatste ervaring met mij 20 jaar zit. Waarom denk jij dat jouw vader op de 20ste is overleden. Waarom denk jij dat jouw moeder op de twintigste is overleden. Waarom denk jij dat jij nu 60 jaar bent”.

Met andere woorden Ik maak het uit, en jij niet. Zie het bewijs. En dat mijn moeder op de twintigste overleden was wist ik al lang niet meer.

Mijn broer maakte toen een soort oorkonde en die lag in de slaaphut. Inderdaad, het klopte.

 

Dit is mijn getuigenis waarom ik van de zondag naar de sabbat ben gegaan.

Waarom ik de doop door besprenkeling verving door de echte doop van Jezus door onderdompeling.

 

Natuurlijk geloofde ik het niet zomaar. Mede ook door hen die de zondag hielden.

Doch lees,

Beste mensen,

Ik zal het uitleggen naar mijn vermogen.

Eerst even dit, van Daniël 7:25  En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

De wet is duidelijk veranderd. De paus heiligt overledenen. Vergeeft zonden. Draagt het getal 666 en is op zeven heuvelen gebouwd. Allemaal tekenen van de antichrist. Geen een heeft zoveel aanwijzingen tegelijk. Het beest en het beeld van het beest. Zeer duidelijk is dat de zondag door het Vaticaan is ingesteld. En zie wie dat daarin allemaal volgen. Het beest en het beeld van……

 

[41]. In de visie van Constantijn besliste de keizer niet over de te volgen doctrine – dat was de verantwoordelijkheid van de bisschoppen – maar was het zijn rol om de navolging van deze doctrine af te dwingen, ketterijen uit te roeien en de kerkelijke eenheid te bewaren[42]. De keizer zorgde ervoor dat God op de juiste wijze werd vereerd in zijn rijk, maar het was aan de kerk om te bepalen waaruit deze gepaste verering bestond[43]. In 314 riep hij het concilie van Arles samen. In 316 trad Constantijn op als rechter in een godsdienstig dispuut in de provincia Africa en veroordeelde hij de ketterij van het Donatisme[44]. In 321 stelde hij de zondag als rustdag in voor het gehele rijk. Hij stelde bisschoppen aan of zette ze weer af naar eigen goeddunken. Zijn in godsdienstig opzicht belangrijkste wapenfeit was echter dat hij in 325 het eerste concilie van Nicaea bijeenriep, het eerst effectieve oecumenische concilie (tenzij het concilie van Jeruzalem als oecumenisch wordt beschouwd). Tijdens dit concilie werd het Arianisme veroordeeld en de geloofsbelijdenis zoals die vandaag de dag bekend is vastgelegd. Het concilie van Nicaea wordt traditioneel beschouwd als het eind van de vroeg-christelijke periode.[bron?]

 

Bovenstaande is een tekst uit het Katholieke boek. En hierbij is, Da 8:11  Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.

Da 8:12  En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.

Het gedurig offer is dat Jezus werd vervangen door Maria. Maria was niet het offer, maar Jezus is het Offer..

Gedurig mogen wij bidden tot God met Jezus als onze Middelaar. De pausen achten het beter om te bidden tot God met Maria als Middelaar. Dat staat nergens in de Bijbel. Wij bidden tot God en vragen of eindigen “om Jezus wil” de RK bidt rechtstreeks tot Maria.

 

Nu u hoorde hoe de zondag is ontstaan. Even de Tien geboden. Die in de Ark Gods liggen. Nog steeds.

24  Toen Mozes gereed was met de woorden dezer wet volledig in een boek op te schrijven,

De 31:25  gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond des HEREN droegen:

De 31:26  Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God opdat het daar tot getuige tegen u zij.

 

2  dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt, en gij zult ze in de ark leggen.

De 10:5  Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had.

En

Opb 11:19  En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.

Wat ligt er in? De twee stenen tafelen met de vinger Gods persoonlijk beschreven.

  1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw god, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

Wat heeft het gedaan? de RKK en wie volgen hen. Het beest en het beeld van het beest?

De veranderde geboden als gesteld in Daniël 7:25. hierboven van God en hieronder van satan. RKK en die hen volgen met het Teken dat niet van God is.

Ik ben de Heer, uw God.
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Hij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

Opb 18:4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

 

Is het mogelijk dat u die RAAD van God op zou willen volgen?

Of gaat u gewoon verder op een dood spoor dat traditie heet en waar Andrie Knevel zo prat op gaat.

 

Bent u bereid om Jezus werkelijk te volgen? Zijn Grote Gebod ter harte nemen?

Matth. 22: 36  Meester, wat is het grote gebod in de wet?

37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

38  Dit is het grote en eerste gebod.

39  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

40  Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

De ganse Wet die in de Ark des Verbonds liggen.

Nog steeds.

Amen

 

Ik wil u vragen om te bidden tot God wat wel en niet de Waarheid is van de Sabbat”of Zondag>

 

Niet mijn eer, niet uw eer, maar om Gods EER gaat het.

 

Dat God u mag zegenen met wijsheid en kracht.

 

 

En mocht u menen dat de Bijbel ongelijk heeft met de Sabbat? Dan kunt u mijn schip namens God opeisen. Daarvoor heeft God mij dit schip gegeven.

 

Marten Dek.

 

Deze voeg ik ook nog even toe. De vraag was hoe ik denk over Mattheus 5:17

Beste broer van me,

Het duurde even maar ik wilde er even de tijd voor nemen.

Gr. Marten

 

17 ¶  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

En nu denk ik te weten dat wij het ook mogen vervullen.

In Hem geloven en Hem volgen in alles wat Hij voordeed.

18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Als er niets vergaat eer enz……En alles is nog niet geschied!

19  Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; Wie één der kleinste enz……. Dat betekent niet, dat je mee mag, naar Jezus en ook niet dat je niet mee mag naar Jezus.

doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

Lijkt mij dat je zeker wel mee mag.

 

Zeer klein zou ook wel eens te klein kunnen betekenen.

Gezien mijn ervaring betreffende de Sabbat, ervaring met God daarover. Lijkt het mij een groot Gebod dat men ontbonden heeft.

De Sabbat is een hoofdgebod. Een dag om apart gezet te worden. Niet kopen en verkopen. Hem daarmee eren.

Dit is mijn gedachte daarover. En niet van mijzelf uit maar van God uit.

Het staat in het Woord van God.

Waarom zou God negen Geboden in je hart schrijven?

Denk en lees het allemaal nog maar een keertje goed broertje van mij.

En in het Grote Gebod staat ook, en de profeten.

Wat zegt Daniël 7:25? Dat slaat ook op de Sabbat.

Hee voor straks slaap ze en morgen weer lekker op.

Een fijne Sabbat en de zegen van God.

Met een fijne groet van

Marten Dek.

 

En na dit leven op deze aarde kun je met Hem komen in een geweldige toekomst, waar geen dood en geen verdriet meer is. Dan kun je alles op aarde weerstaan door en met Zijn Kracht.

 

Een echt Wonder/en de Klipper van RTVNH

Ik plaats dit even hier omdat ik u vertellen wil over de Sabbat.
Als u de zondag Bijbels kunt bewijzen is de bovenstaande Klipper geheel van u.
Ik beheers deze site nog niet zo goed en zet dit hier bij het wonder tot de reclame voorbij is.
Ik wens u een geweldige toekomst toe met Jezus.
En lees eens mijn getuigenis, en bepaal uw toekomst met of zonder Hem.
Met vr. gr.
Marten Dek.

Ik ben nog onthutst over het gebeurde.
Ik schrijf een brief aan een voorganger over de Sabbat
Het is een zondags vierder.
Ik wilde een tekst zoeken over Gods Geboden, om die te plaatsen.
Ik ging naar de online Bijbel.
En plots verschijnt op mijn brief de tekst.
Prediker 12:13 Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Het verscheen in dezelfde stijl van het geschrevene.
Normaal is dat ik eerst selecteer, kopieer, en dan plaats, en dan is het altijd een grotere letter.
Ik wist niet wat er gebeurde.
De latere teksten over Gods Geboden waren inderdaad als normaal, met grotere letters.
Gods Geboden zijn de Tien Geboden waar velen maar Negen Geboden van aanvaarden en het Vierde Gebod van Rome= een mensengebod eren. Tevergeefs eren zij mij om mensengeboden.
Dit is geen sprookje hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt.

Met vr. gr.
Marten Dek