Tekenen van de eindtijd

Net een film gekeken van de EO.
Alles van Waarde.
zondag 3-Okt.-2021
Heel kort.
Getrouwd en een kind. En blijkt homo te zijn.
Tot zover, dat kan.
Nu beweerd de EO dat het Gods wil is en oké is.
De EO heeft de zondag al in het vaandel.
En omarmd nu ook homo’s als normaal als goed zijnde in Gods ogen.
Ik weet zeker dat als ik homo was, ik alleen zou blijven omdat ik Gods regels heel goed ken.
En ik kan het weten.!!!!
Er zijn genoeg vrouwen die en waar ik het bed mee kan delen.!!!!
O, wat verlang ik daar vaak naar. Maar met Kracht van Hem kan ik het weerstaan.
Die Kracht en die overwinning is, is meer waard dan toegeven aan je gevoelens.
Als je niet in God geloofd.???? Ga je gang. Als je wel in God gelooft.???? Vraag om Kracht, en die zal ook jou gegeven worden.
Niemand is onschuldig omdat de EO het aanmoedigt.!!!!
De EO houd meer van satan dan van God. En dat draait weer om macht en geld. Verduisterd door hun goede doelen. Dat is nodig om te verhullen dat zij een verkeerde leer hebben.
2Corinthiërs 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. !!!! Zo praat de EO ook.!!!! Praat alles goed wat God verafschuwd. Niet de mensen en homo’s maar de verkeerde instelling.!!!!
Genesis 5:2 man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen `mens’ ten dage, dat zij geschapen werden.
Niet als man en man, en niet als vrouw en vrouw.!!!!
Leviticus 18
22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. !!!!
Het Vaticaan en de EO en alle zondagsvierders die het met de EO eens zijn, is een gruwel in Gods ogen.
Maar voor alles is vergeving mogelijk.!!!!
9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
==============
Deze film heeft mij hevig geraakt.
Ook voor die gevoelens die hevig kunnen zijn.
Zo kunnen mij hevige hetero gevoelens, soms ook hevig zijn.
Maar ik heb God en het sterven van Jezus voor, ook mij. meer lief.!!!! En Hij geeft die kracht en dat is geweldig.!!!!
Amen.
Met vr. gr.
Marten Dek.
Ik wacht tot Hij ook mij komt halen als Hij komt op de wolken, en dat is mij alles waard.!!!!

3 gedachten over “Tekenen van de eindtijd”

 1. EZECHIEL 38 OORLOG
  Ezechiël was een profeet die leefde ongeveer 500 jaar voordat Jezus naar de aarde kwam, nu dus zo’n 2500 jaar geleden. Dit was in dezelfde tijd als Jeremia en Daniël. De naam “Ezechiël” is Hebreeuws voor: “sterk is God” of “hij zal door God versterkt worden”.
  In hoofdstuk 38 van Ezechiël profeteert hij over een oorlog tegen Israël en hoe deze oorlog gaat aflopen. Wat we momenteel zien in het Midden Oosten, dat de landen die in deze profetie genoemd worden steeds meer samenwerken, waardoor deze woorden heel actueel zijn. De vraag rijst: gaat deze profetie binnenkort vervuld worden?
  De eerste verzen
  Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. (vers 1-7)
  Landen
  Wie zijn deze landen, zoals ze door Ezechiël worden genoemd? Er worden er zes genoemd: Magog, Perzië, Cusj, Put, Gomer en Beth-Togarma.
  Er is een uitgebreide pagina over elk land en hun herkomst. In het kort is het als volgt:
  a. Magog is Rusland
  b. Perzië is Iran
  c. Cusj is Soedan
  d. Put is Libië
  e. Gomer is ook Russisch gebied
  f. Beth-Togarma is Turkije
  Israël
  We lezen verder in Ezechiël 38:8-12 “Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen. U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u.
  Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont”.
  Hier lezen we dat de landen samenspannen tegen Israël. Er wordt een kwaad plan gesmeed om roof te plegen, om buit te roven. Sinds 1948 bestaat de staat Israël en we zien dat steeds meer Joden terugkeren naar Israël, de meesten wonen er rustig en onbezorgd. Deze Joden woonden daarvoor in een ander land en dus tussen de heidenvolken. Daarnaast zijn er enorme gas- en aardolievelden ontdekt, die in het bezit zijn van Israël. Er valt dus heel wat te roven!
  Saoedi-Arabië
  Het verhaal gaat verder in vers 13 van Ezechiël 38: “Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?”
  Sjeba en Dedan waren nakomelingen van Raëma. Genesis 10:7 zegt: “De zonen van Raëma zijn: Sjeba en Dedan.” Historici leren ons dat de mensen die bekend stonden als Sheba en Dedan een rondzwervend volk was dat heen en weer migreerde door de woestijn van Arabië. Ze hebben een oude oorsprong. Dit gebied is het huidige Saoedi-Arabië.

  Kooplieden van Tarsis
  Tarsis is de Bijbelse term voor het Westen. Het beschrijft geen specifieke locatie, maar de wereld buiten het oude Israël. De kooplieden van Tarsis begonnen als de oude Fenicische handelaren, wiens schepen de Middellandse Zee doorkruisten en via de Straat van Gibraltar noordwaarts voeren naar havens in het gebied dat we nu Europa noemen. Ze voeren ook zuidwaarts naar de westkust van Afrika, vervolgens rond de Zuidelijke Kaap, voordat ze naar de havens in het oosten gingen, voor de handel in zijde en specerijen. Sommige bronnen zeggen dat ze zo ver naar het westen voeren naar de gebieden van Noord- en Zuid-Amerika. Deze handelaren waren de vroege internationale handelaren. Tarshish is de algemene term voor hun handel in de wereld als geheel.
  Vers 13 vertelt ons dat Saoedi Arabië en de Westerse wereld toekijken en niet ingrijpen om deze oorlog te voorkomen.
  In later tijd
  Ezechiël 38 vers 14-17 : “Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen?“
  In deze verzen komen de landen samen om op te trekken tegen Israël. Dit zal gebeuren in later tijd. In het Hebreeuws staat hier “acharityth yowm” of te wel in de eindtijd. Dit zal tot een teken zijn voor de heidenvolken, omdat God door Gog heen Zijn heiligheid wil laten zien. De tijd waarin we nu leven past zo goed in deze profetie: Israël is weer het land van de Joden, er is een enorme buit (olie en gas) te halen en de landen die in deze profetie worden genoemd zijn ten noorden van Israël, namelijk in Syrië. Hoe God Zijn heiligheid wilt laten zien, lezen we in de volgende verzen.
  Aardbeving
  Ezechiël 38 vers 18-23 luidt: “Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen. Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen! De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen.
  Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.”
  Op die dag dat Rusland/Turkije/Iran gezamenlijk Israël aanvallen, zal God ingrijpen. Er komt een aardbeving; daarnaast zal er regen zijn en hagelstenen zullen neervallen, maar ook vuur en zwavel. Er zal totale verwarring zijn, er is angst onder de heidenvolken. Zo zal God Zijn grootheid laten zien en Israël zal daardoor overwinnen. Niet door het ingrijpen van Amerika of een ander land, nee, door het ingrijpen van God alleen!
  Wanneer?
  Het lijkt erop dat deze oorlog heel dichtbij is. Rusland, Turkije en Iran hebben al troepen in Syrië en deze landen zijn vijanden van Israël. Deze drie landen hebben wel hun eigen reden om Israël aan te vallen. Rusland wil Israël aanvallen om de olie en gasvoorraden. Turkije wil graag weer de leiding nemen in het kalifaat, zoals ze dit ook al in de 16e tot de 20e eeuw hadden. Iran heeft een religieuze reden om Israël aan te vallen: Zij geloven namelijk ook dat er een Messias terugkomt. Zij noemen deze Messias Mahdi. Deze Mahdi zal een leger formeren, Jeruzalem aanvallen en in een reeks van apocalyptische veldslagen het Joodse volk uitroeien en Israël van de kaart vegen.
  Opname
  Door de komende vervulling van deze profetie, zien we ook dat de opname van de Bruidsgemeente steeds dichterbij komt. Als er na deze oorlog, vrede gaat komen, de vrede waar Daniël 9:27 over spreekt, weten we dat dit de 7 jaren verdrukking inluidt. Omdat we geloven dat de opname vóór de verdrukking gaat plaatsvinden, zien we door deze gebeurtenissen in het Midden Oosten heel duidelijk dat de komst van Jezus Christus steeds dichterbij komt.
  Laten we elkaar aansporen om met nog meer passie en enthousiasme in actie te komen door het Evangelie aan anderen te vertellen. We mogen gericht zijn op Jezus Christus! We hoeven niet te vrezen, maar we mogen elkaar bemoedigen met de woorden uit Lukas 21:28:
  Wanneer u deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, uw verlossing is nabij.
  Ken jij Jezus Christus niet als jouw persoonlijke Redder en Verlosser? Lees dan hier meer over Hem.

 2. Marten, een getuigenis van mij.
  Mijn vader homo, maar trouwde met mijn moeder omdat je volgens hun vroeger geen homo kon ( mocht) zijn.
  Voor zijn trouwen,heeft hij gediend in Indonesië waar ze een baboe ( vrouw die kookt ,de was doet en bed deelt))
  Toegewezen kregen.
  Volgens hem heeft hij één keer het bed gedeeld met die vrouw, zijn maten meerdere keren.
  Vrouw raakt zwanger en krijg een zoon ( Mohammed)
  Van Nederland krijgt ze geld en dat is dat. Omdat de vader onbekend is.
  ( Toen was er nog geen DNA test bekend)
  Na Indonesië dus getrouwd met mijn moeder en daar kwamen drie kinderen van.
  Maar mijn vader had natuurlijk ook zijn gevoelens naar jongens, en dan het liefst jonge jongens.
  Ons gezin had twee jongens……….
  Van mijn vader zelf heb ik nachten lang gepraat in ons hotel toen hij mij weg bracht naar Indonesië.
  Weet dat hij jongens meenam van het strand naar de hotelkamer.
  Heb op het punt gestaan om hem aan te geven, maar het is je vader….
  Toen ik gearresteerd werd, was de politie blij, want ik zou door Interpol gezocht worden wegens kindermisbruik ( pedofiel netwerk) op Lombok.
  Mijn vader en ik dragen dezelfde voor en achternaam, alleen onze geboorte datum is verschillend.
  Dat was mijn geluk bij een ongeluk.
  Mijn vader was gevlucht met een maat nadat de politie hun wilde arresteren.
  Zijn maat werd gepakt en pleegde zelfmoord in een politiecel.
  Mijn vader kon vluchten Nederland, Nederland is veilig want heeft geen uitleveringsverdrag met Indonesië.
  Dit is ook nog terug te vinden op internet… Vader ontkent het .
  Alles is met wederzijds goedvinden gebeurt… En ook voor betaald.
  Ook in Nederland is hij ooit gearresteerd, toen ik nog jong was en daardoor in de gevangenis gezeten.
  Hij maakte deel uit van een wereldwijd netwerk van pedofielen……….
  Het wordt doodgezwegen, ik kan dat niet meer.
  Mijn ouders hadden nooit mogen trouwen, nooit kinderen mogen krijgen,dan was ons een hoop leed bespaart gebleven.
  Dat was ook wat mijn vader aan mijn zus vertelde op zijn sterfbed januari 2022….
  Hij is op 24 januari jl overleden,
  Geen kaarten, geen bloemen, zonder familie, vriend maar in z’n uppie gecremeerd.
  Ik heb heb hem vergeven,weet niet of God hem vergeeft want hij had geen geloof .
  Maar vergeten kan ik het niet,

  Een hartelijke groet
  Van mij 🙏
  Henk tibboel

  1. Wat een verhaal. Nu snap ik jouw gedrag ook beter.
   Van één ding ben ik zeker als je doet vanaf wanneer dan ook maar wat Jezus van je vraagt ben je behouden.
   1. Ik ben de eeuwige uw God
   2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
   3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
   4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
   5. Eer uw vader en uw moeder.
   6. Gij zult niet doodslaan.
   7. Gij zult niet echtbreken.
   8. Gij zult niet stelen.
   9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
   10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
   Dit is wat God van je vraagt.
   En als je in de gelegenheid bent laat je dopen door het water heen
   Als die gelegenheid er niet is ben je evengoed gered.
   Immers het mooiste komt nog, Jezus op de wolken en ons komt halen.
   Ik noem je weer mijn vriend.
   Met vr. gr.
   Marten. en sterkte in en met Jezus.!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *