Bevrijding

Vandaag is het 5-Mei-2014. Gister de doden herdacht en vandaag vrijheid vieren.
Maar ik ben niet vrij om het Zijkanaal B in te varen van Velserbroek.
Gister dacht ik aan de razzia’s van de oorlog die ik meemaakte. Bij één van die razzia’s kwamen de Duitsers mijn vader halen. Mijn vader die vocht tegen de Duitse overheersing. In de frontlinie waar ik geboren ben. En na de oorlog namen onze regeerders mijn vader zijn orthopedische schoenmakerij af, omdat mijn vader geen papieren had. Zijn machine staat nog bij mij. Erg dankbaar van onze wetsgeleerden.
Er gaat dan veel door mijn hoofd zwerven. Krantenverhalen van een kind van drie die wild plast, Gelukkig dat handhavers dat gezien hebben en deze daders bestraften. Een bootje op de Mooie Nel, dat even te hard vaart, word naar de kant geroepen om een boete in ontvangst te mogen nemen. Eigen schuld dikke bult. Wegvarende draait de agent zich om en gaat wild plassen. Op de TV heeft u het ook kunnen zien waar een ordehandhaver wild plast, en anderen berispt en zelf in de fout gaat en gaan.
Waar is de tolerantie gebleven voor normale dingen. Waar de liefde voor menselijkheid. Wanneer komt de vreugde weer terug en het respect voor overheden. Misschien als zij het zoutpotje weggooien zodat er niet op alle slakken zout gestrooid kan worden.

Ik ben gebonden door RWS en mag het openbare vaarwater, Zijkanaal B niet meer in, 33 jaar daar gewoond.
Hoe diep is RWS Haarlem en IJmuiden gezonken, om dat mensen aan te doen. Hoe diep is onze, zijn onze Ministers gezonken om klakkeloos aan te nemen dat RWS de waarheid spreekt
Al deze mensen spreken namens de Minister. En dan mag er schijnbaar gelogen worden.
Maar al is de leugen nog zo snel. …………………………….

Is de rechter ook op een verkeerd spoor gezet? Of is de rechter ook geïnfecteerd door verkeerde mensen de hand boven het hoofd te houden.
RWS schermt met drukke scheepvaart verkeer. Heeft de rechter dat onderzocht?
Het staat niet in de uitspraak, en waarom dan niet?
Dat er doden zijn gevallen, minimaal vijf, dat deert de rechter schijnbaar ook niet. Of maakt het haar, dat allemaal ook niet uit.
Dat H. van Gellekom uit Zaandam, een fraudeur volgens een rechters, in de bak gezeten. Grote sommen geldboetes gehad en taak straf van behoorlijk formaat. Een gewetenloos man als je hem tegen spreekt.
Raakt dat dan deze rechter ook niet? Ik heb met mijn 74 jaar nog steeds geen strafblad, en wil dat graag zo houden. Maar moet schijnbaar wel mijn mond houden om waarheden uit te spreken.

Ik mag mijn vrienden niet meer helpen met mijn varende woon-werk-schip. Te gevaarlijk voor de drukke scheepvaart. Drie roeibootjes die zomaar wild oversteken?
Liever laat de overheid mensen van mijn respectabele leeftijd, sjouwen met zware balken, die vanaf mijn boot zo op het dak gelegd konden worden met mijn kraan. [Klipperoverslagschip.] Nu mochten wij via een grote omweg en weken extra werk het wel plaatsen zonder bouwvergunning. Waar wel een vergunning voor nodig was volgens de minister, alweer via een RWS die de leugen niet schuwt.
Brieven en bewijzen allemaal aanwezig bij de rechtbanken.
Men is bang dat er dan zeer veel schepen dubbel gaan liggen, en dat dan in de toekomst alweer het drukke scheepvaart verkeer gaat stremmen. Moet ik nu lachen????
RWS ziet ook kans mij plaatsen te ontzeggen waar ik wel kan komen met mijn schip. Zien zij dan geen kans om een kanaal dat aan één kant volledig is afgesloten door een vaste dam, en aan de andere kant door een brug, te handhaven als ik in gebreke zou zijn?. Of is het inderdaad een hetze tegen mij omdat ik zere plekken aanraak die lagere rechters niet willen of durven te zien? Tot nu toe hebben hogere rechters mij steeds weer in het gelijk gesteld.
Gaat dat ook gebeuren bij de Raad van State? Nu de lagere rechter RWS de hand boven het hoofd heeft gehouden, zonder te zeggen dat RWS liegt betreffende de drukke scheepvaart? Als dat er in had gestaan was er tenminste een greintje eerlijk geweest.
Of zal de Raad van State wel eerlijk onderzoeken, of RWS de waarheid spreekt. Of de Minister de waarheid spreekt moet ik zeggen, want RWS spreekt namens de Minister, en die is geïnformeerd door, hoe raad u het zo snel, door RWS te Haarlem en IJmuiden, en die weer namens de Minister. Hoe verzin je het?

Nederland is zeer groot, en ik word nergens onnodig belemmerd. Dus dit overleef ik wel. Maar over VRIJHEID spreken als een goed recht, is in deze een minachting van eerlijk en oprecht zijn, zowel naar de Minister toe alswel naar het Zijkanaal B en haar bewoners toe, en naar mij zeer persoonlijk, een farce.

Ben ik een oorlogsslachtoffer???? En daarom mijn drang naar Vrijheid en eerlijkheid zo groot?
Het heeft in heel mijn leven een rol gespeeld en dat heeft ook heel veel ellende gekost. Ellende met enkele mensen met macht van de overheid, waarschijnlijk zelfs kleinzielige mensen die het van hun macht moeten hebben. Deze enkele mensen maken mooie gemeentes en een mooie Rijks Water Staat, tot een barbaars en uitdijende vlek over Nederland steeds woedender. Daarbij moeten integere rechters en integere ambtenaren meespelen, om, ja waarom eigenlijk? Worden daarom in Nederland mensen steeds woedender?

Is dit zinloze geweld van deze en vele andere betuttelende overheden de aanzet van woede uitbarstingen van mensen die zinloos in de tang genomen worden uit machtswellust en kleinzieligheid?

Vanaf 1967 lig ik jaarlijks enige weken, soms maar een paar dagen, voor anker op de Mooie Nel in Haarlem Zodanig dat ik aan de wal kan komen bij een ongebruikte vissteiger, waarvan er vijf zijn, die zelden gebruikt worden, omdat vissers daar niet willen zitten.
Enige jaren achterheen ben ik gesommeerd te vertrekken, waaraan ik niet voldeed. Toen plaatse de overheid bij elke vissteiger grote borden, wat zou dat gekost hebben?, met verboden af te meren en te ankeren. Uiteraard kwam daar een boete uit voort van €150. Waar de rechter mij van vrijsprak.
Hoever kunnen en mogen ambtenaren hun macht misbruiken is mijn vraag.

Ik ben blij dat ik niet in hun voetsporen ga staan. Ik ben niet waarvan men een fiets steelt, om dan maar een fiets terug te stelen. Immers dan ben ik geen haar beter dan die fietsendief.
Dus kan ik mijzelf in de spiegel met een opgeheven hoofd aankijken. Zo ook naar mijn kinderen en kleinkinderen.
Kunnen deze machtsmensen als ordehandhavers en hun meerderen en rechters dat ook???? Uiteraard de goed mensen niet te na gesproken, die zijn gelukkig nog in de meerderheid denk ik en hoop ik.

Kijk zelf maar in welke categorie u zelf behoort. Heeft u alles gedaan om alles eerlijk na te checken, of geloof u heel simpel, uit gemak soms, de overheid die namens de Minister leugens uitspreken en of naar willekeur kunnen en mogen handelen met aanziens des persoon. Al naar gelang het de overheid uitkomt.

Deze brief is algemeen en niet persoonlijk bedoeld, alhoewel????
Dit brengt doden herdenking bij mij te weeg. Ook de herdenking van vijf doden in het Zijkanaal B die waarschijnlijk niet nodig waren geweest als RWS niet, een crimineel hadden ingehuurd. Of het bureau Alter hadden aangehouden, als toezichthouder op een net verloop aan beide kanten.

Is er wel gekeken naar het strafblad van H. van Gellekom? En of gaat u dat alsnog doen?

Met vr. gr.
Marten Dek

Zonder strafblad.

6 gedachten over “Bevrijding”

 1. Bevrijding, vergeven, vriendelijkheid, geloven.????
  Wij hebben weer oorlog gecreëerd door ons gedrag, om macht en hebben het overspeeld.!!!!
  De acteur Zelensky op het paard gezet om de russen uit moorden en eigen volk daarin mee te slepen.!!!!
  Zelensky schreeuwt door ons gedrag.!!!
  Wij leveren het moordtuig en doden maar uit naam van vrijheid.!!!! Daar bidden wij ook nog voor en danken God voor elke dode van de tegenpartij.!!!!
  Gij zult niet doden, ach het kan immers niet anders.!!!! Toch.????
  Maar het maakt ook allemaal niet meer uit, alen die daar achter staan zijn al verloren, tenzij zij zich bekeren.!!!!
  1. Ik ben de eeuwige uw God
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
  Matheus 15
  9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  De zondag van satan.!!!!
  Matheus 19
  17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Ach, waar is God.???? Wij zullen zelf de wereld wel redden.!!!! Hebben wij God niet voor nodig.!!!! Toch.????
  Wij leven nu en als Jezus komt zien wij wel weer.!!!!
  Ik ga mee, niet omdat ik zo goed en maar omdat ik de Sabbat houd en de andere Geboden wil doen.!!!! En jij.????
  Deze oorlog, deze regering, de antichrist met de zondag, gehoorzaam zijn.????
  Dan tekent u uw eigen vonnis.!!!!
  Zij die leven hebben nog een kans, bekeert u.!!!!
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. “Vrij zijn in Jezus Christus”

  In aansluiting op onze afsluitende handdruk gisteren in de liefde van Christus, stuur ik je in deze zelfde liefde het antwoord op je vraag, samen met Bijbelteksten die hier mee samen gaan.

  “Elke dag is de dag van de Heer; wij mogen elke dag opstaan met Hem, de dag doorbrengen met Hem en ons ´s avonds weer te ruste leggen in de wetenschap dat Hij met en in ons is. Hij legt ons geen juk van slavernij op, hier heeft Hij ons van bevrijd en wij mogen vrij zijn in Zijn Liefde, die boven alles gaat”

  ´Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn´ (Johannes 8:36)

  ´Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden.
  Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.
  Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.
  En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen´ (Galaten 3:19-29)

  ´Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
  En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
  En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
  De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.
  Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
  Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
  Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
  Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
  En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde´ (1 Korinthe 13:1-13)

  Hartelijke groet en Gods zegen,
  Dirk Okma

  1. Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
   Handelingen 18:4 En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.
   Lukas 23:56 en toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod,
   Lukas 23:56 en toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod
   Marten.

 3. Ja, ook dat heb ik meegemaakt. 1940 geboren. Toch op het eind vielen nog de bommen op 100 meter bij ons vandaan. Razzia dat zij mijn vader kwamen halen. Die voetstappen en dat gebulder vergeet ik nooit meer. De tommy’s waar de lucht zwart van zag. Schuilen onder de tafel en spelletjes doen. Mijn moeder was zo dapper dat zij de angst nooit heeft getoond.
  En dan Nederland helpen opbouwen. En stank voor dank. Voor vrijheid gevochten en waar is de vrijheid van nu? Het ene proces na het andere proces omdat er een paar corrupte ambtenaren rondlopen en de overheid de doofpot hanteert.

  Maar ik ben toch een gelukkig mens omdat ik ook een Geweldige toekomst heb. Met Hem die ook voor mij is gestorven en weer opgestaan is.
  De nieuwe werkdag is weer begonnen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  En ook de Joden die mijn opa in huis kon verbergen. Die zijn nooit gevonden bij mijn weten. Maar ook daarvoor is er nooit een dankwoord gekomen. Vrachtwagen werd gecharterd. Nooit meer iets van terug gezien. Mijn vader werd toen een heel goede orthopedische schoenmaker. Twee knechten in dienst. Ook dat is hem afgenomen omdat hij geen papieren had. Ook dat is onze overheid. Of waren dat verraders?
  De eindtijd lijkt mij wel heel dichtbij. Jesaja spreekt denk ik over deze tijd.
  Wij staan klaar voor de komst van Jezus. Wat een vreugde als hij nu zou komen. De tranen worden afgewist van ons, om de verlorenen.
  Nogmaals vr. gr.
  Marten Dek.

 4. Had de oorlog ook meegemaakt als 4 jarige in een kamp, met m’n zuster en Ma in Indonesië. Pa zat in Burma aan die beruchte brug te werken; wel een wonder dat hij er half- levend uitkwam.
  We werden uit die kamp gesmokkeld en twee dagen erna hadden ze die kamp met de grond gelijk gemaakt.
  Ik kan die bommen nog steeds zien, we waren slechts 8 km vandaan onder barre omstandigheden.
  Toen mochten we in een schuilkelder waarin water lag tot aan de knieën en werden verwelkomd door kikkers.

  Sommige dingen vergeet je niet; vooral het strand waar nog lijken lagen te rotten. Dat was in Bali in 44-45

  In Sumatra nog geen jaar later, zag ik lijken die met sabels bewerkt waren, ronddrijven in de rivier. Wie ze waren en wie dat gedaan had zal verborgen blijven tot de vergelding, ten jongsten dage.

  Ja, de goede oude tijd, maar heden vechten we niet tegen vlees en bloed, maar tegen dwaalleer, veel dodelijker dan bommen en granaten.

  De grootste strijd aller tijden zal nog gestreden moeten worden, waarna het einde.

  Wie Gods wapenuitrusting niet aandoet, zal voor eeuwig verloren gaan.

 5. Staat mijn onbemiddelde zoon uit Groningen plots in de deuropening. Wilde naar bevrijdingspop in Haarlem.
  Pa ik ben maar even gebleven.
  Ze beginnen met je te fouilleren , dan door een poortje na eten en drinken van je af te hebben genomen, en dan zit je en een soort van concentratiekamp, oké wel bewakers maar geen naar kamp. Maar wel waar je duur aan je drinken moet komen. Ik heb daar geen geld voor en kon er gelukkig wel zo weer uit.
  Hoe zit dat nu pa, jij hebt immers de oorlog meegemaakt.

  Ja jongen, zonder oorlog kunnen wij niet. Er worden miljarden mee verdiend. Wij vernielen van anderen, en anderen van ons. Nog steeds, want ook wij leveren oorlogstuig en kopen oorlogstuig. En als alles vernield is bouwen wij en anderen weer op, en daar word ook weer aan verdiend. En die paar doden, ach daar valt ook weer aan te verdienen.
  En je weet immers dat vrijheid ook in Nederland maar beperkt is. Ik mag immers niet meer met mijn boot het Zijkanaal B in om vrienden te helpen. Een doodlopend kanaal zonder scheepvaart. RWS beweert gewoon aan de minister dat het een openbaar vaarwater is, en dat is waar. Maar ook dat er een zeer druk scheepvaart is, en dat is niet waar. Maar daarom mag ik er niet meer in.
  Wat voor praktijken ik dat vind, mag ik niet meer hardop zeggen. Ik vergeef het hun wel omdat zij geen razzia’s hebben meegemaakt waar hun vader opgepakt is geworden. daarom kunnen zij dit ook niet begrijpen. Begrijp je????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *