Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.

Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God. Jezus geloven en Gods Geboden doen en je hebt een geweldige toekomst. Daar hoort de zondag absoluut niet bij, hoe mooi het ook beschreven en verteld is geworden. Het is de valse leer, die ook de leraren vals is geleerd, en doorgegeven aan alle mensen.

@@@@
Beste allemaal, doe je voordeel ermee.
Kies nu het nog kan voor Gods Geboden.

Hieronder staat alles in documenten van Rome.
Geloof je Rome of Jezus, de Zoon van God, die voor ons is gestorven opdat wij mogen leven.
“Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping (
Mc. 16, 15
Triangle
).” Dit geeft Jezus Christus als opdracht mee aan Zijn leerlingen.
Het leergezag, met de Paus voorop, heeft veel van deze verkondiging vastgelegd in documenten. Alle gelovigen moeten in staat zijn er kennis van te kunnen nemen en het zich eigen te kunnen maken. Deze site ontsluit daartoe tal van deze documenten, voorzover ze in de Nederlandse taal beschikbaar zijn.
Helpt u mee om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen?

Bekijk alinea 63 in zijn context

63
Christus is gekomen om een nieuwe ‘uittocht’ te verwerkelijken om de onderdrukten de vrijheid te brengen. Hij heeft heel wat genezingen op de sabbat verricht, niet om de dag des Heren te schenden, maar om hem zijn volle betekenis te geven: “De sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de sabbat” (
Mc. 2, 27
Triangle
). Door zich tegen de te legalistische interpretatie van sommige tijdgenoten teweer te stellen en door de authentieke betekenis van de bijbelse sabbat te ontvouwen geeft Jezus, de ‘Heer van de sabbat’, het naleven van deze dag, ingesteld om tegelijkertijd de rechten van God en die van de mens te eerbiedigen, het bevrijdende aspect terug. Zo valt te begrijpen waarom de christenen die de door het bloed van Christus bewerkstelligde bevrijding verkondigden, gelijk hadden, toen zij zich gerechtigd voelden de zin van de sabbat te verleggen naar de dag van de verrijzenis. Het lijden, sterven en verrijzen van Christus heeft de mens inderdaad van een veel diepgewortelder slavernij bevrijd dan die waaronder een onderdrukt volk gebukt gaat: de slavernij van de zonde die de mens verwijdert van God, verwijdert de mens van

Ja, geweldig bedacht, door de tegenstrever van God. Zich gerechtigd voelden!!!!

62
De christen zal dan ook in gedachten moeten houden, dat als de regels van de joodse sabbat voor hem niet meer gelden en verleden tijd geworden zijn door de ‘verwezenlijking’ van de zondag, de basismotieven voor de plicht om de ‘dag des Heren’ te heiligen van kracht blijven; zij zijn plechtig vastgelegd in de tien geboden, maar moeten nu gelezen worden in het licht van de theologie en de spiritualiteit van de zondag:

Wel een verplichting, maar toch niet Gods Geboden. Slimpie weet de mense wel te overtuigen. Toch???? Je moet het van Rome nu wel even anders lezen.

Met vr. gr.
Marten Dek.

30 gedachten over “Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.”

 1. GOD de SCHEPPER van HEMEL en AARDE is er en zal er altijd wezen

  GOD is Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde
  GOD’S WOORDEN vind u opgetekend in ” De OPENBARINGEN ” op GODnabij.nl

  Marten,

  GOD liet mij heel wat jaren geleden weten dat HIJ op deze manier -Hoofdletters – aan het papier wil worden toe vertrouwd.
  Waarvan akte.

  GOD laat mij Handelingen Hoofdstuk 10 lezen, als ik “het Boek” open sla om uw stukje van Mattheus op te zoeken.
  Er word gezegd dat u het wel zult begrijpen.

  Ik heb u gezegd wat ik van GOD gehoord heb;
  IK HEB VOOR DE ZONDAG GEKOZEN.

  De doop,
  Het kind word op vroege leeftijd bij GOD gebracht en daarmee aan GOD opgedragen, dan wel toevertrouwd.
  Een ieder kan JEZUS volgen en zich op latere leeftijd laten dopen.

  GOD geeft ZIJN GEEST aan bepaalde mensen. GOD heeft ze daarmee GEHEILIGD en die mensen doen dan bijzondere dingen.
  Dat de Kerk die mensen daarom zalig verklaard, is hun de
  – meestal een postuum – eer bewijzen.

  GOD vond ze goed genoeg om hun – dat mag je in gedachten houden – een deel van ZIJN GEEST te geven.

  GODS Vrede toegewenst

  Met vriendelijke groet,

  Jouke

  @@@@
  Beste Jouke,
  Wij hebben lang gesproken en ik heb bewondering voor je vasthoudendheid in je geloof.
  Maar het is niet in overeenstemming met Gods Woord.
  Een baby opdragen aan God is oké maar zonder doop.
  Dat een kerk zalig kan verklaren is ongehoord bij God.
  Je hebt voor de zondag gekozen.
  Het is ieders goed recht om een keuze te bepalen, dat recht heeft God ons gegeven.
  Jij kiest voor de zondag en hebt Daniël 7:25 ook gelezen????
  Heb je ook gelezen wat Jezus gezegd heeft????
  Johannes 15:10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
  Je kent vast wel Gods Tien Geboden.
  Neem het volgende goed in je op!!!!
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  De satan heeft velen bedrogen en sommigen al van kinds af aan. Kinderen hebben nog een ongedwongen geloof. Maar God laat de zijnen nooit zomaar gaan.
  Je komt mensen tegen die God gebruikt om net als Paulus, tot ommekeer te komen.
  Leviticus 20:6 En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen; tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien.
  1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Titus 1:14 en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren.
  Kijk maar wt je hiermee gaat doen.
  Op jouw site kun je niet reageren, helaas.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. GOD de SCHEPPER van HEMEL en AARDE is er en zal er altijd wezen

   GOD is Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde
   GOD’S WOORDEN vind u opgetekend in ” De OPENBARINGEN ” op GODnabij.nl

   Marten,

   Nogmaals wijs ik je op Handelingen Hoofdstuk 10.
   Er is mij duidelijk gemaakt dat je het wel zal begrijpen, maar nu ik je antwoord zie, geloof ik dat het kwartje nog niet is
   gevallen.

   Ik vraag GOD op 28 -8 -16 in mijn ochtend Gebed in de nachtopvang te Leeuwarden om een antwoord over de Zondag en de Sabbat. Een overbodige vraag maar ik kan het niet laten.
   Ik sla de bladzijde open met het einde van Haggai 2 en De inleiding op Zacharia.
   Ik voel dat ik bij de Zacharia pagina moet beginnen te lezen, alles wat hij heeft geschreven.

   GODS Vrede toegewenst

   Met vriendelijke groet,
   Jouke.

   Fijn dat je het probeert te onderzoeken.
   1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
   Numeri 15:23 van alles wat de Here u geboden heeft door de dienst van Mozes van die dag af, dat de Here zijn geboden gaf en daarna, van geslacht tot geslacht,
   Deuteronomium 5:12 Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Here, uw God, u geboden heeft.
   Psalmen 119:127 Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja dan fijn goud;
   Jesaja 48:18 Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee;
   Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
   Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

   Ik hoop dat je Gods Woord en onze leidraad de Bijbel kunt geloven.
   Dat bij jou het kwartje valt en dat boze geesten jou van God weggehouden hebben.
   Jezus is immers de Weg.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. GOD de SCHEPPER van HEMEL en AARDE is er en zal er altijd wezen

    GOD is Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde
    GOD’S WOORDEN vind u opgetekend in ” De OPENBARINGEN ” op GODnabij.nl

    Beste Marten,

    Dan zal ik je laten zien wat je in Handelingen 10 hebt gelezen. DV.

    Handelingen 10:9 t/m 10:17
    Handelingen 10:34 t/m 10:41
    Handelingen 10:45 t/m 10:46

    De Bijbel “het Boek” geeft een mooie, heldere uitleg.

    GODS Vrede toegewenst

    Met vriendelijke groet,
    Jouke.

    @@@@
    Beste Jouke,

    Wat wil je hier mee zeggen????
    Wat God rein maakt, zelfs varkensvlees, kan een mans dat dan weer onrein verklaren???? Heeft de mens meer macht dan God????
    En wij hebben het hier over de Sabbat.
    Laten wij dat eens oplossen.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

  2. @@ Jouke Jozef van Veen :: >> Ik heb u gezegd wat ik van GOD gehoord heb; IK HEB VOOR DE ZONDAG GEKOZEN <<
   Had God misschien vergeten te melden dat dit volgende vers naar AD.70 wijst ? Math.24:20 "Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat." Waarom noemde Hij niet die andere dagen van de week, en vooral de "zondag" ? het merkteken van het beest; zondag heiliging.

   1. GOD de SCHEPPER van HEMEL en AARDE is er en zal er altijd wezen

    GOD is Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde
    GOD’S WOORDEN vind u opgetekend in ” De OPENBARINGEN ” op GODnabij.nl

    Marten,

    GOD laat zien dat HIJ aan de touwtjes trekt.

    1) Het Joodse Volk mag alles eten.
    ( Handelingen 10:9 t/m 10:17 )
    2) JEZUS kwam alleen voor het JOODSE VOLK ,
    ( Markus 7 : 26 t/m 30 ) maar in Handelingen 10 : 34 t/m 48 laat GOD iets anders zien.

    JEZUS heeft Gezegd ; IK BEN DE HEER VAN DE SABBAT. En wij mogen zeggen dat GOD , die de roepnaam DAVID heeft, en JEZUS ÈÈN ZIJN.

    Maar JEZUS laat aan de Wereld weten dat GOD BEPAALD; ( Mattheüs 24 : 36 tot 37 )

    En zo ook de SABBAT; ( Ezechiël 44 : 24 tot 25 )

    GODS Vrede toegewenst

    Met vriendelijke groet,
    Jouke Jozef van Veen

    @@@@
    Beste Jouke,
    23 En zij zullen mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en niet heilig en het onderscheid doen kennen tussen onrein en rein.
    24 Ook bij een geschil zullen zij optreden om recht te spreken; naar mijn verordeningen zullen zij dat beslechten; mijn wet en mijn inzettingen zullen zij op al mijn feesttijden onderhouden en mijn sabbatten zullen zij heiligen.
    BETEKEND DAT JE NU OVERTUIGD BENT dat God de Sabbat wil en niet een andere dag. De zondag = immers de dag van de zon.

    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Indien God de Schepper is van hemel en aarde, dan zit er een leugen in Hebr.1:1-3, of begrijp ik niet wat daar staat ?
     “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij geteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. ”

     Heel duidelijk : Door “wie” Hij ook de wereld geschapen heeft.

    2. GOD de SCHEPPER van HEMEL en AARDE is er en zal er altijd wezen

     GOD is Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde
     GOD’S WOORDEN vind u opgetekend in ” De OPENBARINGEN ” op GODnabij.nl

     Hoi Marten,
     Wat bedoel je met 23 en 24?

     Ik ben niet duidelijk geweest geloof ik, JEZUS Wel.
     In Handelingen zijn GOD’S beslissingen te lezen en in Mattheüs laat JEZUS het duidelijk weten; GOD BESLIST

     Zo ook de SABBAT, ” MIJN SABBAT “, ( Ezechiël 44 : 24 tot 25)

     Ik maak een folder – ben er al een lange tijd mee bezig – met info over wie GOD is.
     Toen ik over de Opstanding van JEZUS schreef ,vroeg ik GOD wie zijn verhaal ik moest nemen. Toen ik geen gesproken antwoord kreeg pakte ik de Bijbel “het Boek” en sloeg die open bij het laatste Hoofdstuk,
     ” Mattheüs 28 ”
     Wat Mattheüs daar heeft opgeschreven is dus het juiste verhaal.

     Ik hoop je naar genoegen te hebben ingelicht.

     GODS Vrede toegewenst

     Met vriendelijke groet,
     Jouke Jozef van Veen

     @@@@
     Beste Jozef,

     Waarom heb jij geloof in satan en in mensen????
     Van mij mag je geloven wat je wilt, die keuze heeft elk mens.
     Wat jij gelooft komt bij Rome vandaag en dat is het beest.
     Ik zpou als ik jou was eens gaan bidden met een oprecht hart naar God om te vragen wat het nu volgende betekend voor God en de mensen.
     “Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
     Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.”
     Lees het Vierde Gebod van God.
     Ikwens je veel liefde en zegen toe betreffende de echte Waarheid in deze.
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

     1. GOD de SCHEPPER van HEMEL en AARDE is er en zal er altijd wezen

      GOD is Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde
      GOD’S WOORDEN vind u opgetekend in ” De OPENBARINGEN ” op GODnabij.nl

      Hoi Marten,

      Je hebt nog niet gelezen wat GOD’S ANTWOORD was , is het niet?

      Mattheüs 28 in het begin;
      OP DE DAG NA DE SABBAT GINGEN MARIA VAN MAGDALA EN DE ANDERE MARIA VOOR DAG EN DAUW NAAR HET GRAF.

      De dag voor de SABBAT, tot de vroege morgen na de SABBAT, op welke dag is dat ?

      Wat er ook in staat geschreven is dat vele Joden het vandaag de dag nog geloven dat de bewakers in slaap zijn gevallen zodat de Discipelen JEZUS LICHAAM konden weghalen.
      GOD’S heeft het zo in de Bijbel laten optekenen en geeft het mij als antwoord voor de Folder waar ik de vraag stel aan een ieder; Wie is GOD

      Dat je steeds Rome veroordeeld staat je niet te prijzen.
      Je vergeet dat GOD 51 jaar geleden de moeite nam voor mij van boven te komen in een Roomse – ZIJN – Kerk. Daarmee laat GOD je – weer – wat weten.

      GOD laat een ieder in grote vrijheid leven. Daarom probeer ik mij te onthouden van veroordelingen, beschuldigingen en beledigingen.
      De wegen die GOD ons laat bewandelen zijn meestal Ondoorgrondelijk, maar enkele van die wegen opent HIJ.

      Ik voelde mij aangesproken door JEZUS ZIJN WOORDEN

      Johannes 8 : 42 t/m 47

      GODS Vrede toegewenst

      Met vriendelijke groet,
      Jouke Jozef van Veen

      @@@@
      Beste Jouke,

      Ik ben bang dat het satan is geweest, temeer dat jij Rome eert.
      Het is Rome die Gods Geboden heeft veranderd.
      Ga eerst na welke geest het geweest is.
      Jezus is Heer van de Sabbat en wie is dan heer van de zondag????
      Rome heeft ook de Wet van God veranderd.
      Alle onderzoeken liggen bij mij aan boord.
      Zoek op internet een Gaber Locht op, en je leert er meer van.
      Je lijkt nu op Saulus en moet een Paulus worden.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

  3. Met MD eens; en hier is nog een vers dat wijst naar 70AD. lang nadat de Here Jezus ten hemel is gevaren. “Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.” Math.34:20

   Zou God dan veranderd zijn om te zeggen dat wij de Zondag moeten heiligen ? OF kunnen Vader & Zoon tegenstrijdig zijn in de waarheid ? Ik denk wel dat Dan.7:25 daar wat mee te maken heeft.

   1. GOD de SCHEPPER van HEMEL en AARDE is er en zal er altijd wezen

    GOD is Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde
    GOD’S WOORDEN vind u opgetekend in ” De OPENBARINGEN ” op GODnabij.nl

    GOD is heel Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde zo weet ik uit ervaring . GOD Helpt mij dagelijks op weg en behoed mij voor mijn – onze – vijanden, zodat zij geen greep op mij krijgen. JEZUS is ook dagelijks – in Gebed – aanwezig, warm, liefdevol opgewekt, maar ik richt het woord vaker naar GOD. Dat komt van de eerste OPENBARING.

    GOD heeft ZIJN EIGEN manier om je iets duidelijk te maken, zo kan je lezen op GODnabij.nl

    Wat jullie niet op de site zullen lezen is dit ;

    GOD Wil het geld uit de Ere dienst
    GOD Wil een oude Eeuwig durende – beschreven – Wet opnieuw invoeren; Leviticus 16, regel 29
    GOD zal Israël zijn oude grenzen teruggeven.
    GOD wil dat de mensen zich vast houden aan de Tien Geboden totdat GOD de mensen een nieuw verbond geeft.

    Dit heeft GOD mij laten weten.

    GODS Vrede aan u allen toegewenst

    Met vriendelijke groet,
    Jouke Jozef van Veen

    @@@@ Amen Jozef.
    GOD wil dat de mensen zich vast houden aan de Tien Geboden totdat
    @@@@ Nu je dat schrijft neem ik aan dat je nu ook weet dat de Sabbat voor de mensen gemaakt, waar Jezus ook Heer van is, ook voor alle mensen is!!!!
    Vierde Gebod.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Volgens Hebr.1:1-3 , IS de Here Jezus de Schepper van hemel en aarde. Indien je Ned. begrijpt, lees dan door tot en met vers 14. Tevens het teken van Jonas : 3 dagen en 3 nachten in het graf, dus de opstanding zou NOOIT op de eerste dag kunnen vallen, vanaf Vrijdag middag. De Grote Sabbat /Verzoendag, was niet de wekelijkse Sabbat.

    2. Speciaal voor hen die denken dat Jezus op zondag is opgestaan en daarom zich gerechtigd voelen die dag te herdenken als een zondagse Sabbat.
     Een zondagsvierder van die strekking vroeg mij om Bijbelse bewijzen.
     Ik hoop dat ik er in geslaagd ben naar naar hen toe.
     Wij weten het wel maar zij moeten het ook kunnen weten.
     schreef iemand mij.
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

    3. Jouke op je site zeg jij dat de vierde gebod de zondag is. Je verdraaid de woorden van God.
     Ook veel andere geboden van God heb je veranderd.

     In de bijbel leer ik dat de satan Gods geboden veranderd.
     Je mag jezelf afvragen welke god tegen jou spreekt.

   2. Dat je steeds Rome veroordeeld staat je niet te prijzen.
    Je vergeet dat GOD 51 jaar geleden de moeite nam voor mij van boven te komen in een Roomse – ZIJN – Kerk. Daarmee laat GOD je – weer – wat weten.
    GOD laat een ieder in grote vrijheid leven. Daarom probeer ik mij te onthouden van veroordelingen, beschuldigingen en beledigingen.
    De wegen die GOD ons laat bewandelen zijn meestal Ondoorgrondelijk, maar enkele van die wegen opent HIJ.
    Ik voelde mij aangesproken door JEZUS ZIJN WOORDEN
    Johannes 8 : 42 t/m 47
    >>>>> J.J. van Veen <<<<<<

    Volgens Opb. 17:5, is het beest met de kleine hoorn, de moeder van de hoeren. Ook in Opb. 13 lezen we dat het Vaticaan de kleine hoorn is, hoe zou de RKK dan de kerk van God kunnen zijn ?
    Wij leven niet in grote vrijheid, want het LOON dat de zonde geeft is NOG steeds de 2e dood.
    Joh.8:42-47, moet je LEZEN tot en met vers 51, de kern van het gesprek. "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen."
    BEWAARD HEEFT, dat is hetzelfde als STANDVASTIG blijven Zijn WOORD te onderhouden tot de dood. Dan lezen we een bevestiging in John.14:21 : "Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die mij liefheeft; en wie mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader …….. "

    1. @@ Jouke J. van Veen .. Ik had jouw werk bezocht; helaas veel fouten om op te noemen, dus ik begin er niet aan. Zoek me op Tube : “Chas Ptrs”, ik heb meer dan 30 die me volgen, waaronder ook Ned. bokken. Velen zijn des duivels op me omdat ze de waarheid niet willen horen. Moeten ze zelf weten, want als straks de deur gesloten wordt, dan hebben zij niets meer dan ellende.

     “Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal Ik tot de maaiers zeggen : Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.” Math.13:30

     Dit is een gelijkenis van wat er in de eindtijd zal gebeuren. Eerst zullen de, goddelozen/wetteloze arbeiders, vernietigd worden en de verlosten verzameld. Maar toch weet men DIT ook te verdraaien. Zij zeggen dat er EERST een vervroegde “opname” zal plaatsvinden voor de kerk/verlosten, vóór de grote verdrukking. En ná de verdrukking komt de Here Jezus terug om te zien wat er nog rondloopt om hen een tweede kans te geven. Ja, dit klinkt natuurlijk absurd en dat is het ook, want er bestaat geen vervroegde opname, “volgens” Math.13:30

     En, God heeft niet voor de Zondag gekozen, want dan zou Hij “wispelturig” zijn, en het eeuwige evangelie tenietdoen. Exo.20:8 BLIJFT van kracht, ondanks die “stem” die je hoorde. Er staat “nergens” in de Bijbel dat “iemand” in de eindtijd een “boodschap” zal krijgen om de Zondag te heiligen, dat was reeds gebeurd in Dan.7:25. Daar zijn wij voor gewaarschuwd.

 2. GOD de SCHEPPER van HEMEL en AARDE is er en zal er altijd wezen

  GOD is Geduldig, Verdraagzaam en Vol Liefde
  GOD’S WOORDEN vind u opgetekend in ” De OPENBARINGEN ” op GODnabij.nl

  GOD heeft voor de Zondag gekozen, zo heb ik het HEM horen zeggen.
  Dat is ook wat ik u heb gemaild.

  En nu ik het vandaag nog eens overpeins word het mij duidelijk gemaakt dat het logisch is.
  Zij – de leiding gevende Joden – hebben haast gemaakt om JEZUS voor de sabbat te vermoorden.
  Waarom zou GOD die dag nog Heiligen?

  JEZUS kwam na die bloedige gebeurtenis, op een Zondag terug , HIJ stond de derde dag op uit de dood.
  En daarmee heeft GOD de basis gelegd.

  GODS Vrede toegewenst

  Antwoord MD.
  Best Jouke,
  Je zit op de verkeerde golflengte.
  Tel eens de nachten.
  Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  En ik promoot de Sabbat en niet de zon dag.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  Verder mag jij je eigen denkwijze hebben
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. GOD heeft voor de Zondag gekozen, zo heb ik het HEM horen zeggen. <<< ????
   De Grote Sabbat was niet de wekelijkse Sabbat, maar viel op de Donderdag; reeds vele malen uitgelegd. Telramen uitverkocht tot 2018.

  2. “Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen (inclusief de sabbat), opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.”

 3. En Jezus zei tegen de Emmaüsgangers: ” O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft ALLES wat de profeten gesproken hebben!” Lucas 24: 25. Zoek maar wat Jesaja bijvoorbeeld zei over de Sabbat.

  O.a. in Openbaring 22:14: “Gelukkig zijn wie zijn geboden behouden….”

  @@@@ Inderdaad. Jezus geloven en Gods Geboden bewaren. Het Vierde Gebod is de Sabbatsrust.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 4. Goed idee, zij hebben toch geen boodschap tot redding van de mens, en de reden waarom er dwaalleer is, vinden we in Joh.14:21
  “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”
  DUS, Hij openbaart de Schrift/Waarheid, aan een ieder die de Geboden heeft en ze bewaart tussen de oren.
  Mocht een lezer dit niet verstaan en de Tien Geboden heeft afgeschaft, naar de normen van de moderne kerk en in het bijzonder het Vaticaan, dan gelieve Joh.14:21 uit het hoofd te leren, tevens Opb.18:4
  Wie oren heeft, die hore !!
  Er is geen tweede kans ná de dood.

 5. Is hier ook een BBQ waar ik de bokken naar toe kan sturen, of zij die in een pre-geheime-opname geloven ? Ze mogen het mij wel even heel duidelijk uitleggen, met de teksten erbij hé, en svp geen hot air.
  Vr. grt,

 6. Hoi Bro M. Dek
  Ik ben heel blij voor je dat het zover gekomen is en ik zal voor je duimen dat er meer schapen komen dan bokken die bokken willen blijven.
  Ik zal ze naar je toe sturen, die Jehovah Getuigen, miss. word je ook een Brooklyn Boy.
  Knap werk, see you.

  1. Dank je,

   Afwachten maar, want in mei komen er elke vrijdag een gesproken tekst op radio.
   Over Sabbat en geen mensengebod.
   Weet niet of je het zo kunt openen.
   Kopiëren gaat niet, maar komt later hier ook te staan.
   Even geduld dan maar.

   Gr. Marten

 7. Tsja, dank voor jullie reacties.
  Heb me al rotgezocht om deze te vinden, maar nu weet ik het.
  Ik kon de reacties niet vinden.

  Een poot voor mijn zoon Rob en een dikke KUS voor mijn Rosemary XXXXXX

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *