Getuigenis van Marten Dek

Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt. Ik heb veel en bijzondere dingen meegemaakt. Eén er van wil ik vertellen.
in 1977 kwam ik totaal verlamd op bed te liggen. Kon mijn pink nog niet bewegen. “Heer als dat zo moet zijn, ik geef mij in Uw handen”.

Toen kwam er een vrede in mij die zo ongelooflijk is, dat met die vrede erbij ik wel verlamd op bed wil blijven liggen. maar het leven gaat door. Vreselijke dingen maak ik mee die met de overheid en het wonen op een varende boot te maken hebben.
De gemeente doet mij een zwaar proces aan, ik zie het niet meer zitten ondanks mijn geloof. Het werd allemaal te zwaar.
Ik wist heel precies waar en hoe. De heerlijke stem die mij lokte voor die wonderschone vrede die dan zou volgen als ik voor die trein stond. Alles voorbij.
Maar ik bad nog even in uiterste wanhoop naar God. “Heer ik kan niet meer. U hebt immers beloofd dat wij niet meer te dragen krijgen dan wij aankunnen. Heer ik kan het niet meer aan”. Het onmiddellijke antwoord was, “Ja, het is genoeg geweest, je krijgt niet meer te dragen dan je aankunt”. En daar was die reddende engel die mij meenam naar de zee en met mij de gehele pier op en neer wandelde. God had gewonnen van satan.
De gemeente gaat gewoon met haar ellende door maar ik krijg veel hulp. Ik zit in mijn stoeltje en dan gebeurd er iets vreemds. Een lichte beving van boven af tot in heel mijn wezen neemt bezit van mij. Er wordt in mij gegrift. “Marten, en je wint het proces en je wint het van de gemeente Haarlem.” Ik verdedigde mijzelf tegen de grote jongens van de overheid. Toen ik mij moest verdedigen verscheen er een heldere gloed en kreeg ik van de rechter een compliment.
Ik won beide. Het proces en van de Gemeente.
Dan, en dat is de vierde aanraking op zo’n bijzondere manier. Anno 1997
Weer in datzelfde stoeltje en weer op dezelfde manier neemt er iets bezit van mij, en grift het volgende in mij.”Marten Dek, gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt, want het is Mij een teken tussen jou en Mij en het is Mij een teken tussen de mensen en Mij”.
En dit is nog maar een druppeltje van mijn verhaal.
Sindsdien ben ik van doop door besprenkelen en van de zondag naar de doop door onderdompeling en de Sabbat gegaan. Het geloof is sindsdien pas echt. Hoe echt het voordien ook leek. Er zijn ongelooflijke krachten en leringen van God tot mij gekomen en ik ben er nog lang niet. Maar Zijn kracht is groot en ik vermag niets zonder Hem.
Mijn vraag en tevens bericht is: “Waarom geven voorgangers en gelovigen nooit een antwoord op de vraag? Waarom de zondag en waar staat dat in de Bijbel? Bent u bang dat de sabbat dan wettisch gaat worden zoals Ouweneel zegt en is dat dan ook niet al zo met de zondag? “
Dan overlijd mijn moeder en drie jaar later mijn vader.
Ik ga op mijn knieën en bid tot God. “Heer ik zou zo graag willen weten of mijn vader naar de hemel gaat en behouden is.” Antwoord van God en wel meteen. “Marten waarom denk jij dat tussen jouw eerste ervaring met mij en jouw laatste ervaring met mij 20 jaar zit. Waarom denk jij dat jouw vader op de 20ste is overleden. Waarom denk jij dat jouw moeder op de twintigste is overleden. Waarom denk jij dat jij nu 60 jaar bent”.
Met andere woorden Ik maak het uit en jij niet. Zie het bewijs. En dat mijn moeder op de twintigste overleden was wist ik al lang niet meer. Mijn broer maakte toen een soort oorkonde en die lag in de slaaphut. Inderdaad, het klopte.
Dit is mijn getuigenis waarom ik van de zondag naar de sabbat ben gegaan. Waarom ik de doop door besprenkeling verving door de echte doop van Jezus door onderdompeling.
Natuurlijk geloofde ik het niet zomaar. Mede ook door hen die de zondag hielden.
Doch lees, Beste mensen, Ik zal het uitleggen naar mijn vermogen.
Eerst even dit, van Daniël 7:25. En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
De wet is duidelijk veranderd. De paus heiligt overledenen. Vergeeft zonden. Draagt het getal 666 en is op zeven heuvelen gebouwd. Allemaal tekenen van de antichrist. Geen een heeft zoveel aanwijzingen tegelijk. Het beest en het beeld van het beest. Zeer duidelijk is dat de zondag door het Vaticaan is ingesteld. En zie wie dat daarin allemaal volgen. Het beest en het beeld van……
________________________________________
onderdanen en dus was het zijn plicht om orthodox te blijven in zijn geloof[41]. In de visie van Constantijn besliste de keizer niet over de te volgen doctrine – dat was de verantwoordelijkheid van de bisschoppen – maar was het zijn rol om de navolging van deze doctrine af te dwingen, ketterijen uit te roeien en de kerkelijke eenheid te bewaren[42]. De keizer zorgde ervoor dat God op de juiste wijze werd vereerd in zijn rijk, maar het was aan de kerk om te bepalen waaruit deze gepaste verering bestond[43]. In 314 riep hij het concilie van Arles samen. In 316 trad Constantijn op als rechter in een godsdienstig dispuut in de provincia Africa en veroordeelde hij de ketterij van het Donatisme[44]. In 321 stelde hij de zondag als rustdag in voor het gehele rijk. Hij stelde bisschoppen aan of zette ze weer af naar eigen goeddunken. Zijn in godsdienstig opzicht belangrijkste wapenfeit was echter dat hij in 325 het eerste concilie van Nicaea bijeenriep, het eerst effectieve oecumenische concilie (tenzij het concilie van Jeruzalem als oecumenisch wordt beschouwd). Tijdens dit concilie werd het Arianisme veroordeeld en de geloofsbelijdenis zoals die vandaag de dag bekend is vastgelegd. Het concilie van Nicaea wordt traditioneel beschouwd als het eind van de vroeg-christelijke periode.[bron?]

________________________________________

Bovenstaande is een tekst uit het Katholieke boek. En hierbij is, Daniel 8:11. Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd neder geworpen. En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
Het gedurig offer is dat Jezus werd vervangen door Maria. Maria was niet het offer, maar Jezus is het Offer.. Gedurig mogen wij bidden tot God met Jezus als onze Middelaar. De pausen achten het beter om te bidden tot God met Maria als Middelaar. Dat staat nergens in de Bijbel. Wij bidden tot God en vragen of eindigen “om Jezus wil” de RK bidt rechtstreeks tot Maria.
Nu u hoorde hoe de zondag is ontstaan. Even de Tien geboden. Die in de Ark Gods liggen. Nog steeds.
Deut 31:25 gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond des HEREN droegen: Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God opdat het daar tot getuige tegen u zij.
Deut 10:5 Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had.
En Opb 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.
Wat ligt er in? De twee stenen tafelen met de vinger Gods persoonlijk beschreven.
1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3. Gij zult de naam van de eeuwige uw god, niet ijdel gebruiken.
4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
5. Eer uw vader en uw moeder.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
Wat heeft het gedaan? de RKK en wie volgen hen. Het beest en het beeld van het beest? De veranderde geboden als gesteld in Da. 7:25. hierboven van God en hieronder van satan. RKK en die hen volgen met het Teken dat niet van God is.
Ik ben de Heer, uw God.
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Hij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
Opb 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaatuit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
Is het mogelijk dat u die RAAD van God op zou willen volgen? Of gaat u gewoon verder op een dood spoor dat traditie heet en waar Andrie Knevel zo prat op gaat.Bent u bereid om Jezus werkelijk te volgen? Zijn Grote Gebod ter harte nemen?
Matth. 22: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
De ganse Wet, die in de Ark des Verbond, liggen. Nog steeds. Amen
Ik wil u vragen om te bidden tot God wat wel en niet de Waarheid is van de Sabbat” of Zondag? Niet mijn eer, niet uw eer, maar om Gods EER gaat het.
Dat God u mag zegenen met wijsheid en kracht. En mocht u menen dat de Bijbel ongelijk heeft met de Sabbat? Dan kunt u mijn schip namens God opeisen. Daarvoor heeft God mij dit schip gegeven.

Marten Dek.

231 gedachten over “Getuigenis van Marten Dek”

 1. Mijn mening over dat spektakel.

  Laatste stukje gekeken van de kruisiging.
  Niet één stem gehoord die Jezus riep. Niet één.
  Symbolisch is Jezus dus weer aan het kruis geslagen.
  Een meer bittere Waarheid is er niet.
  En dat blijft tot de echte Jezus de Zijnen komt halen.
  Het spel kan alleen bij de gratie van de mensen blijven bestaan.
  Totdat allen roepen, Jezus, Jezus, laat Jezus vrij, Hij is onze koning.
  Maar zij kiezen gewild nog steeds Barrabas.
  Het zij zo.
  Zal Ik nog geloof vinden vraagt Jezus.
  Hoe kan een echt gelovige de naam Barrabas ook maar in de
  mond nemen.
  En satan barste in lachen uit. Ook deze maal heeft satan weer gewonnen.

  En verder iedereen die Jezus gelooft een fijne Sabbat.
  4-April-2015 Parklaan 21 Haarlem 10 uur.

  Met vr. gr.
  Marten Dek

  1. Zei MD: Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt. Ik heb veel en bijzondere dingen meegemaak.
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Je bent echt niet geloofwaardig Marten!
   Cherry

   @@@@ Je snapt dat ik het tussenliggend verwijderd heb.
   Wat waar is heb ik laten staan.
   Met vr.gr.
   Marten Dek.
   Waarom wil je mij steeds aan vallen met onwaarheden

   1. Dan kun je het volgende ook laten staan!

    -Immers de letter doodt. Het gaat hier over de letter van de Tien Geboden. Op steen geschreven, maar die letter doodt. Die letter doodt ook jou!- Denk daaraan!

    “Beginnen wij onszelf weer aan te prijzen? Hebben wij behoefte aan getuigschriften voor u of van u zoals anderen? 2Gij zelf zijt onze aanbeveling, geschreven in ons hart, maar voor allen te zien en te lezen, 3een open brief van Christus, met onze hulp opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen maar in de harten van levende mensen. 4Zo groot is ons Godsvertrouwen, dank zij Christus. 5Nogmaals, dit betekent niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn, zodat wij ons enige verdienste kunnen toeschrijven. Heel onze bekwaamheid komt van God. 6Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 7Welnu, de dienst van de dood, waarvan de oorkonde met letters op stenen gegrift stond, ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard, dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan uitstraalde; en toch zou deze weldra weer verdwijnen. 8Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn! 9En als het ambt dat in dienst stond van de veroordeling eervol was, hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt. 10Wat eens heerlijkheid scheen, is eigenlijk geen heerlijkheid, vergeleken bij deze allesovertreffende heerlijkheid. 11Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde, hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende. 12Toegerust met zulk een hoop, treden wij met grote vrijmoedigheid op, 13geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, want de Israëlieten mochten het verdwijnen van de vergankelijke glans niet bemerken. 14En hun denken raakte verstard. Ja, tot op de huidige dag is diezelfde sluier gebleven, als zij lezen in de boeken van het Oude Testament. Hij wordt niet weggenomen, want alleen Christus doet hem verdwijnen. 15Tot heden toe ligt een sluier over hun geest, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. 16Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. 17De Heer nu is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. 18Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem; zo werkt de Heer die Geest is. (2 Kor. 3:1-17).

    Het zal toch eens duidelijk worden. Nu niet? Wanneer dan???

    Cherry

    Waarom schrijf je nog Cherry ????
    Mij is het al heel erg duidelijk.
    Waardoor.????
    18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;
    19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
    Ik heb de zondag niet toegevoegd en de Sabbat er niet afgehaald.
    EN
    Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. De zondag.
    Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    1 Corinthe 7:19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Waarom schrijf je nog Cherry ???? Zei Marten.

     Het is nogal simpel. De Godsgeboden leren om van God en je naaste te houden.

     Niemand heeft hier ooit van mij gehouden, dan alleen als ik naar jullie kerkje in Haarlem zou komen. Ik heb ook een flat in Haarlem 12 hoog op de flat van 14 hoog naast jullie kerkje. En als je er weer komt, dan stort ik een emmer koud water van bovenaf op je hoofd Maarten. Dat heb je echt verdiend.
     Cherry

     @@@@ Het ergste van je negatieve kant heb ik er uitgehaald.
     Naast ons kerkje staat geen flat.!!!!
     En als je werkelijk Cherry zou zijn was je al lang eens langs gekomen.
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

    2. Cherry,
     Ieder, die de zonde doet, doet ook de
     wetteloosheid en de zonde is wetteloosheid.
     En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat
     Hij de zonde zou wegnemen, en in Hem is
     geen zonde. 1 Johannes 3:4,5.

     Want indien wij opzettelijk zondigen,
     nadat wij tot erkentenis der waarheid
     gekomen zijn, blijft er geen offer voor de
     zonden meer over, maar een vreselijk
     uitzicht op het oordeel en de felheid van
     een vuur, dat de wederspannigen zal
     verteren. … Hebreeën 10:26-27.

     Vrees God en onderhoud Zijn geboden,
     want dit geldt voor alle mensen. Prediker
     12:13.

     Zo is dan de wet heilig, en ook het
     gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
     Wij weten immers, dat de wet geestelijk
     is, ik echter ben vlees en verkocht onder
     de zonde. Romeinen 7:12,14.

     Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden
     niet bewaart, is een leugenaar en in die is
     de waarheid niet. 1 Johannes 2:4.

     Hieraan onderkennen wij, dat wij de
     kinderen Gods liefhebben, wanneer wij
     God liefhebben en Zijn geboden doen.
     1 Johannes 5:2.

     Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn
     geboden bewaren. En Zijn geboden zijn
     niet zwaar. Vers 3.

     Wie dan één van de kleinste dezer
     geboden ontbindt en de mensen zo leert,
     zal zeer klein heten, in het Koninkrijk der
     hemelen, doch wie ze doet en leert, die zal
     groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
     Matthéüs 5:19.

     Want zoals de nieuwe hemel en de
     nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn
     aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het
     woord des Heren, zo zal uw nageslacht
     en uw naam blijven bestaan. En het zal
     geschieden van nieuwe maan tot nieuwe
     maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat
     leeft zal komen om zich voor Mijn
     aangezicht neer te buigen, zegt de Here.
     Jesaja 66:22-23.

     Hielden de volgelingen van Christus
     na Zijn dood de sabbat?
     ”En toen zij teruggekeerd waren,
     maakten zij specerijen en mirre gereed. En
     op de sabbat rustten zij naar het gebod.”
     Lucas 23:56.
     ”Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij
     de Vader eren.” Johannes 5:23. ”Ik en de
     Vader zijn een.” Johannes 10:30.

     Wie maakte de sabbat?
     ”Alle dingen zijn door Hem (Christus,
     het Woord) gemaakt.” Johannes 1:3.

     Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij
     leringen leren, die geboden van mensen
     zijn. … En Hij zei tot hen: Het gebod Gods
     stelt gij fraai buiten werking om uw
     overleveringen in stand te houden.
     Marcus 7:7-9.
     Hoe lang hinkt u op twee gedachten?
     Zo de Here God is, volgt Hem na en zo
     Baäl is, volgt hem na! 1 Koningen 18:21.

     1. Maritime:

      Paulus legt het uit in Filippenzen 3:9-11: “en één te zijn met Hem, niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus de gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof.
      Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden.

      De weg om eeuwig leven te verkrijgen:
      “Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God” (Johannes 3:16-18).

      Er is geen andere weg!
      Mee eens?

      Cherry

      @@@@
      Moet je wel in Hem GELOVEN.

      Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
      Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Omdat dat teveel ven mensen vergt. [zondag]

    3. Waarom schrijf je Cherry?, vraagt Marten,

     Nou hierom!

     Weet dan, mannen broeders, dat aan u wordt verkondigd dat ge door Hem vergiffenis van zonden kunt verkrijgen; de volledige rechtvaardiging die ge in de Wet van Mozes niet hebt kunnen vinden, zal ieder die gelooft verwerven in Hem” (Handelingen 13:27-39).
     Ik kan het niet beter verwoorden voor jou.
     Lieve Groetjes,
     Cherry
     ============
     Je beweert dat je veel in haarlem kwam/komt. Je weet waar ik lig, wat let je.
     Dan zal ik je laten lezen wat er in de Bijbel staat.
     Dan zal ik je leren wat geloof inhoud.
     Dan zal ik je leren het verschil tussen Gods Wet en de wet van Mozes.
     Gr. Marten

    4. Waarom schrijf je nog Cherry ????
     Mij is het al heel erg duidelijk.
     Waardoor.????

     WAAROM IK SCHRIJF?
     Simpel. Ik doe de genade van God niet teniet; als de wet ons kon rechtvaardigen, dan is Christus voor niets gestorven (Gal. 2:21).
     Dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt (3:11).
     Die het van de werken der wet afhangen, liggen onder de vloek (3:10).
     Zie Marten, er is nog veel werk te doen om jou te vertellen.
     Cherry

     Waarom wil jij zo graag zonder die prachtige Wet van God????
     God liefhebben boven alles, de eerste Vier geboden. Doen omdat je Jezus gelooft. Of geloof je Hem niet.????
     En je naaste als jezelf, de laatste Zes Geboden, uit geloof.
     Wat versta jij onder Hem geloven.???? Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
     Verder laat ik het aan jou.
     Ik, ik geloof en uit dat geloof, geloof ik in de Woorden van Jezus, en daarom doe ik die Wet, uit liefde. Want had je de, die Liefde niet………………..
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

   2. Marten, luister eens naar mijn getuignis!

    Niemand heeft ooit de tien geboden kunnen houden.
    Je wordt trouwens ook niet behouden door je eigen goede werken.
    Je moet alleen aanvaarden wat Jezus voor jou gedaan heeft, de goede werken moeten dan uit liefde voor God vanzelf volgen.
    “Door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit jezelf; het is een gave van God; niet uit de werken, opdat niemand roeme” (Efeziërs 2:8-9).

    L.Gr.
    Cherry

    1. Best Cherry,

     Deels heb je gelijk.
     9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
     10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
     11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
     12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
     13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
     Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
     Dat je het niet kunt is geen probleem, maar dat je het niet wilt, dat is het probleem.
     En dat men dat de zondag maar gaat eren, is een groot probleem.
     Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
     Geen genade als je Gods Geboden, wat satan en het Vaticaan graag willen, niet wilt eren.
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

     1. Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
      Geen genade als je Gods Geboden, wat satan en het Vaticaan graag willen, niet wilt eren.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

      Cherry

      Het domme gepraat van jou heb ik verwijderd.

      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      Dat is wat Jezus vraagt.
      Marten Dek.

   3. Ten derde dage is op de derde dag! Niet op de vierde dag.

    Het kan ook zo niet zijn dat er die week twee sabbatten waren.
    Joh. 19:31Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien een grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.

    Grote sabbat, wat is dat??????
    De sabbat na de dood van de Heiland was ‘groot’.
    Joh 19:31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, daar het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot), verzochten de Joden dan Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

    Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.

    Jouw beweringen kunnen geen stand houden!, want dan zouden er in die week 2 sabbatten moeten zijn, en dat is onbestaanbaar. Jouw hele theorie deugt niet!
    Dit is een van de bewijzen!
    Cherry

    @@@@ Inderdaad er waren die week twee Sabbatten.
    Daarom was de Sabbat van het Pascha zeer groot.
    Lees goed wat hier staat; Daniel 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is
    Dat heeft met de dood van Jezus te maken.
    Maar jij bent mogelijk weer niet te overtuigen.
    Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    Vergeefs de zondag eren.
    Gr. Marten

  2. Beste Marten,
   Ik geef je deze getuignis ter overdenking:

   Het lijden van de Messias, waardoor Hij de zonden van de mensen droeg, zou aan Gods eis van gerechtigheid en straf op de zonde, voldoen.

   –Profetie: “Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun zonden draagt” (Jesaja 53:11; 700 voor Christus).

   ==Vervulling: “Weet dan, mannen broeders, dat aan u wordt verkondigd dat ge door Hem vergiffenis van zonden kunt verkrijgen; de volledige rechtvaardiging die ge in de Wet van Mozes niet hebt kunnen vinden, zal ieder die gelooft verwerven in Hem”(Handelingen 13:38-39).

   Hier staat Marten: Volledige rechtvaardiging zal ieder gelooft verwerven in Hem.
   Dat kun je in de wet van Mozes niet vinden!!

   Zo maar gratis verkrijgbaar.

   Lieve groetjes,
   Cherry

   ps.: Volledige rechtvaardiging, staat hier Marten Dek!

   1. Ik heb al eerder gezegd, wat houd geloven in. ieder die gelooft.!!!!
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    En anders.???? Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars ; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

   2. –Profetie: “Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun zonden draagt” (Jesaja 53:11; 700 voor Christus).

    ==Vervulling: “Weet dan, mannen broeders, dat aan u wordt verkondigd dat ge door Hem vergiffenis van zonden kunt verkrijgen; de volledige rechtvaardiging die ge in de Wet van Mozes niet hebt kunnen vinden, zal ieder die gelooft verwerven in Hem”(Handelingen 13:38-39).

    Cherry, rk uitspraken om ons te misleiden.

    1. maritime
     mei 17, 2018 om 11:12 am
     –Profetie: “Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun zonden draagt” (Jesaja 53:11; 700 voor Christus).
     ==Vervulling: “Weet dan, mannen broeders, dat aan u wordt verkondigd dat ge door Hem vergiffenis van zonden kunt verkrijgen; de volledige rechtvaardiging die ge in de Wet van Mozes niet hebt kunnen vinden, zal ieder die gelooft verwerven in Hem”(Handelingen 13:38-39).
     Cherry, rk uitspraken om ons te misleiden.

     Maritime, Ik haal mijn gegevens alleen uit de Bijbel.
     Je mag geen lastertaal uitslaan om mij te kleineren t.o.v. jezelf! Dat ik jou wil misleiden!

     De doorlopende prediking van Paulus, die de niet-Joden moest verkondigen, is deze:
     Dat er is geloof en rechtvaardigheid, dat die twee elkaar nabij komen , dat rechtvaardigheid er is uit geloof!
     En dit geloof, verbonden aan de rechtvaardigheid en de rechtvaardigheid verbonden aan het woord van het geloof, leert ons het begrip: rechtvaardigheid die uit het geloof is!

     Cherry

   3. Dat vind ik nou zo moeilijk aan jou Marten:
    -dat jij de waarheid in pacht hebt.
    Dat Gods wil gelijk staat met wat jij vindt.

    Cherry

    @@@@
    Niet ik maar Gods Woord.

    1. Wat jij denkt, dat zegt God ook, zo kom je over.
     Ik denk niet zo.
     Jezus heeft gezegd: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen.
     Hoe simpel kan het geloof zijn?
     Het Nieuwe Altijddurende Verbond is de uitvoering van het Abrahamitisch Verbond.
     Abraham is gerechtvaardigd omdat Hij God gelooft.
     Ik geloof God ook!
     Cherry

     1. Beste Cherry,

      Ik geloof ook en doe daarom wat Jezus vraagt.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      Ook het vierde Gebod.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.
      Zo zie je maar weer als je oprecht zonder sneren schrijft, ook al zijn wij het Bijbels niet eens, plaats ik het.

     2. Cheery gesnapt nog steeds niet wat het geloof van Abraham is.

      Het was de belofte welke God hem gaf.

      Romeinen 4 :17

      17 (Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld) voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren;
      18 Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken; volgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad wezen.
      19 En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alrede verstorven was, alzo hij omtrent honderd jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven was.
      20 En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer;

      17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

   1. MET VRIENDELIJKE GROET,

    CHERRY

    4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
    5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.
    6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.
    7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
    8 Doch dat alles is het begin der weeen.
    9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.
    10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
    11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.
    12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
    13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

    Met vr. gr.
    Marten

    1. Het Lam dat geslacht werd in Egypte om het bloed aan de deurposten te strijken zodat de verderfengel voorbijging, werd later in Israël het Joodse Pesachfeest.

     Een voorafbeelding van Jezus dood.
     Juist op Pesach werd Jezus gekruisigd en dat Pesach was op Goede Vrijdag.
     Cherry

  3. Het geloof is er bij jou, zoals je zegt, nooit ingepomp.
   Wat is geloof???? Weet je wat je zegt??
   Leg eens uit!!!

   Cherry
   @@@@
   Je probeert alleen maar uit te dagen.
   Gr. Marten Dek

  4. De satan had niet gewonnen. Want de Bijbelse stelling van de rechtvaardiging door het geloof willen sommigen niet weten!

   “Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen nu, in deze tijd, opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof. Waar blijft dan de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Neen, door de wet van het geloof. Ik beweer juist, dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Neen, ook van de heidenen, want er is slechts een God, die zowel besnedenen als onbesnedenen zal rechtvaardigen door het geloof. Betekent dit dat ik mij van het geloof bedien om de wet buiten werking te stellen? Integendeel, ik laat de wet juist tot haar recht komen” (Romeinen 3:21-31).

   Dit kun je toch wel begrijpen Marten, of wil je niet toegegeven dat dit waar is?
   Hier zouden we over kunnen praten!

   L.Gr.
   Cherry

   @@@@
   Als jij dat ook begrijpt, doe je dus uit geloof de Wet van God. Da n dus ook de Sabbat. Dat is geloven.
   7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.
   8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.
   9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
   10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
   11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
   12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

   Vr. gr.
   Marten.

   1. Jij schijnt het niet te begrijpen wat geloof inhoud Cherry.

    Abrahham geloofde in de wet en de beloftes van God.
    Daardoor werd hij gerechtvaardigd.
    Lees romeinen maar eens goed door met de juiste vertaling.

    11 En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend: opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde;
    12 En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.

    Het gaat hier om de besnijdenis in romeinen. Abraham is de vader van de besnijdenis. Ons geloof (ergenamen van Abraham) hangt samen met de geboden en het geloof in de Here Jezus als onze verlosser waarvan zijn bloed asl eenmalig geslachte offer is.

    Jij wilt genade ontvangenzonder de geboden.
    Dus je hebt geen genade nodig, want zonder geboden is genade niet nodig!!
    Dat is de wetteloosheid waarin jij leeft.

    1. Beste M.,
     Een antwoord aan jou!
     Je zou de betekenis van de besnijdenis erbij moeten schrijven. Wat betekent, dat ze zich moesten laten besnijden?
     Als je dat weet, schrijf je je verhaal anders op.
     Volgens mij betekent het, dat men zijn eigen vlees weg moet doen en niets van zijn eigen vlees moet verwachten, maar alles van God moet verwachten.
     En de Joden deden dat niet, ze zeiden dat ze zelf alles zouden volbrengen, en ze kregen de wet om te leren dat ze dat niet konden en daardoor tot God zouden gaan terugkeren. Maar voor veel religies werd de wet een doel op zichzelf en dat komt omdat ze macht willen uitoefenen over gelovigen! En daarom geeft Paulus de uitleg dat de mens de wet niet kan volbrengen.
     Dus ook wij moeten een andere weg, dan de wet,zoeken om behouden te worden.
     Het is toch niet zo moeilijk!
     Cherry

     Cherry

     MD. Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

   2. Genesis 21:4 En Abraham besneed zijn zoon Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk als hem God geboden had.
    Genesis 26:5 Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten.

    1. Cherry, jij snapt van de besnijdenis niks af…

     Dat was het verbond van God met Abraham en nageslacht.
     Jij begrijpt echt niks hoe de relatie tussen het verbond en de wet zich verhoud.
     Je probeerd aan alle kanten de geboden van God weg te drukken zodat jij vrijuit kan gaan. Voor God licht dat heel anders.

     6 En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet.
     7 En de HEERE, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben.
     8 Gij dan zult u bekeren, en der stemme des HEEREN gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede.

     9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten.
     10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.
     11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u.
     14 En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken.
     1 kor 7
     18 Is iemand, besneden zijnde, geroepen, die late zich geen voorhuid aantrekken; is iemand, in de voorhuid zijnde, geroepen, die late zich niet besnijden.
     19 De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods.

    2. Antwoord aan adm.
     Paulus heeft daar veel over gezegd.
     “Ook de belofte aan Abraham en zijn nakomelingen, dat zij de wereld zouden erven, steunt niet op de wet, maar op de gerechtigheid van het geloof. Als zij die zich op de wet verlaten de erfgenamen zijn, heeft het geloof geen zin en blijft de belofte zonder uitwerking. Want het resultaat van de wet is alleen maar straf, en waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom hangt het af van het geloof en dus van de genade… “Romeinen 4:13-16).

     Cherry

     Cherry,
     Je hebt volkomen gelijk.
     Dus uit geloof doe je wat God en Jezus vragen.
     Tot zover zijn wij het met Gods Woord eens.
     Het verschil ligt in de Sabbat of zondag.
     Welk geloof beveelt de zondag.
     Welk geloof beveelt de Sabbat>
     Hoe ontmasker je de zondag,
     Hoe ontmasker je de Sabbat.
     Over de zondag kan ik kort zijn. Goede vrijdag komt er aan en velen vieren dat. Op de eerste dag opgestaan, is ook een feit dat je zo kunt ontmaskeren.
     Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
     De Sabbat, kan ik nog korter zijn.
     Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,……………
     Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
     Geloof je Jezus of Rome en allen die Rome aanhangen.
     @@@@
     En wie op aarde geloven hier nog in.????
     Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
     Geboden op steen geschreven.

     Met vr. gr.
     Marten

  5. Marten,
   In de Bijbelstaat dat Jezus de wet heeft vervuld.
   Wat betekent dat?

   Cherry

   @@@@
   Heel simpel, Alles wat over Jezus in de Profeten is beschreven.
   En tegen ons zegt Hij,;Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
   Ook het Vierde.!!!!
   Gr. Marten

   1. Maar uit geloof en liefde van en naar Hem is de Wet van de Tien Geboden een verrijking.
    Velen zeggen Jezus te geloven, en hebben de zondag in plaats van de Sabbat die morgenavond weer begint.
    Zou onze koning Willem één van zijn kinderen zo laten vernederen als God dat met Zijn Zoon heeft laten gebeuren.????
    Nu onze koning en koningin eren vergeefs Hem die wel, voor ons dat heeft gedaan.
    Want bijna heel Nederland eert de zondag boven de Dag van God.
    Dat is triest. Het bewijs staat in Gods Woord.
    Maar het hele hof luistert naar een dominee ter Linde die de Bijbel als een sprookje ziet.
    En jij.????
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

  6. Cherry
   mei 31, 2018 om 11:03 pm
   –Profetie: “Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun zonden draagt” (Jesaja 53:11; 700 voor Christus).
   ==Vervulling: “Weet dan, mannen broeders, dat aan u wordt verkondigd dat ge door Hem vergiffenis van zonden kunt verkrijgen; de volledige rechtvaardiging die ge in de Wet van Mozes niet hebt kunnen vinden, zal ieder die gelooft verwerven in Hem”(Handelingen 13:38-39).

   Wat is geloven voor jou. Vraagt Marten aan jou.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

   Marten, Er bestaat geen eigen gerechtigheid.
   Cherry

   Marten zegt, dat je gelijk hebt er bestaat geen eigen gerechtigheid.
   Math. 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
   18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
   Als je daar even acht op wilt slaan, tot alles is geschied blijven Gods Wetten tot op de komma bestaan.
   Ook voor jou en ook voor mij. Dus ook de Sabbat waar Jezus ook Heer van is.
   Waarom “ook”.???? Omdat Jezus Heer is van alle dagen maar “ook” van de speciale Dag, de Sabbat.
   Eigen gerechtigheid is eigen invulling, en dat doe jij door de Sabbat te ontheiligen en de zondag, mensengebod, te eren.
   Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
   Ik wens je de Waarheid van Hem toe en een mooie dag/week/leven.
   Marten.

  7. WAT JIJ ONS HIER TE VERTELLEN HEBT IS:
   DAT JIJ ALLEEN VAN JEZELF HOUDT.
   Wat kan iemand anders ermee???
   Dat is niet genoeg!
   Cherry

   Zo Cherry, je schijnt mij erg goed te kennen.
   Ik ben verbaasd dat ik ben zoals jij mij beschrijft.
   Met jouw kennis van zaken moet ik dat dan maar aannemen, dank daar voor.

   Wat houdt geloven in.????

   2) Wat is Waarheid en de zogenaamde waarheid.????
   3) Wat is een leugen en wat is een waarheid, die tevens een leugen is.????
   4) De zon schijnt altijd, al zien wij de zon niet altijd. Toch.????
   Laat ik met 4) beginnen. Mattheus 13:17 Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord.
   Er wordt nog veel niet gezien, en niet gehoord.!!!! Ook door voorgangers niet, die mogen niet.!!!!
   Zijn gebonden aan een kerkelijk instituut, en die zijn zij gehoorzaamheid verschuldigd. Het is veelal geen echte roeping meer maar een goede baan. Kijk maar naar de valse leer van de EO. [zondag]
   Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
   Sommige mensen maken daaruit op dat Jezus God zelf zou zijn. Maar dan geloven zij God niet ; Mattheus 3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
   Wat is dan de betekenis.???? ; 1 Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.
   De betekenis van het “één” zijn, ontgaat zelfs vele voorgangers. Één zijn betekend één in Woord en Daad. Want er zijn drie. Het Woord is overduidelijk Jezus is het Woord, net zoals Jezus ook het Lam is. Immers, Johannes 1:36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
   Ga ik verder met 3)
   Hier zullen velen van gaan stuiteren. Het meest belangrijke is de Sabbat, velen geloven dat de zondag ook wel mag. Nu staat er in Gods Woord,; Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Maar erger nog, zij die dat vast blijven houden, en vast willen blijven, geloven, aan hen,; 2 Thessalonica 2:11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
   Maar hoe weet ik nou dat het een leugen is en een mensengebod is.????
   Zie Daniël 7: 25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
   Wie is die “het” ???? In het boekje een-twee-een van de RKK kun je het antwoord lezen.!!!!
   Dies Domini Apostolische brief over de heiliging van de zondag. Bestellen kan, zo dat u het zelf kunt lezen als u wilt. De kosten zijn het niet en wil ik graag vergoeden.
   E-mail naar bestel@rkk.nl Jaargang 26 nr. 9/10 18 december 1998.
   Blz. 28 geeft meteen al aan dat “op de dag van de zon” En verder geweldige dingen over de zondag aan mensen die Rome meer geloven dan dat zij God geloven met,; Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, En,; Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
   Dan kun je alleen nog maar langer geloven, uit ongeloof, en zal God je de bovengenoemde leugen zenden. 2: Tess. 2:11. Dan word je nog sterker in de dwaling. Maar door echt geloof, kun je daar uitkomen. Hem geloven die de marteldood is gestorven voor alle mensen die Hem echt willen eren.
   Nu even verder met 2)
   Bestaat er meer dan één Waarheid.????
   Is er verschil met Hemelse en aardse waarheid. ???? ik denk dat daar een hemelsbreed verschil in zit.
   Titus 1:2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; God kan dus niet liegen, Jezus dan wel ????. Nee dus, want Zij zijn één. Geen van drieën kan dus liegen. Wie kan dan wel liegen en nog wel leugens die velen van geloven. Daniël 7:25 al aangehaald.
   Wat is dan de zogenaamde waarheid.????
   Eigenlijk al in 3) beschreven.
   Maar ik wil iets verder gaan dan dat. Psalmen 31:6 (31-7) Ik haat degenen, die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op den HEERE.
   Valse ijdelheden is de grote tegenstander die spreekt; 2 Corinthe 11:14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
   satan die niet het recht heeft om met een hoofdletter te worden geschreven, naar mijn mening. De boosdoener die de hele wereld in zijn macht heeft, door mooie woorden vol van leugen en bedrog.
   Kun je satan ontmaskeren.????
   Lijkt mij niet zo moeilijk, en laten wij beginnen dat satan Jezus opzij heeft gezet en Maria als aanbidding heeft ingesteld. Moeder Maria bid voor ons, met vele wees gegroetjes aan kettinkjes geregen.
   Daniel 8:11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Ja nog veel meer staat daar over geschreven. Jezus is ons gedurig Offer. Toch.???? Of kent iemand nog een ander offer.???? Een andere Waarheid.????
   Nog even terug naar 3)
   In veel West-Europese talen is de Romeinse naamgeving de basis geweest. Zo ook in het Nederlands. De namen zijn dan ook vernederlandst, maar de herkomst is in veel gevallen nog duidelijk te zien. De namen van de planeten waren in die tijd vaak ook de namen van allerlei goden. Zo zijn een aantal van de namen veranderd naar de Germaanse versies van de Romeinse goden..

   Voor velen is dus de zondag een waarheid, terwijl het naar Bijbelse mening geen waarheid kan zijn. Het is immers een mensengebod.
   Zondag: dag van de zon (de Romeinse dies Solis) blz. 28 van een-twee-een.
   Maandag: dag van de maan (de Romeinse lunis dies)
   Dinsdag: dag van de Germaanse god Tyr. Oorlogsgod en personificatie van de zon (dies Martis).
   Woensdag: dag van de Germaanse god Wodan. Oppergod en god van de wijsheid (dies Mercurii).
   Donderdag: dag van de Germaanse god Donar. De god van de donder (en het weer. dies Iovis).
   Vrijdag: dag van de Germaanse godin Frija. God van de vruchtbaarheid (dies Veneris).
   Zaterdag: dag van de Romeinse god Saturnus. Onderwereldgodheid (dies Saturni).
   Het is overbekend dat geen der namen ooit door God zijn gegeven.
   God noemde de dagen eerste tot en met zesde, alleen de Zevende Dag noemde God de Sabbat.
   Gen. 2: 3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
   Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.

   Als het nu Bijbels niet meer duidelijk is dat de zondag een dag is, van vergeefs eren zij mij, mogelijk, of zeker, een uitsluiting is, van mee mogen, als Jezus de zijnen komt halen. Waarom zou God de volhoudende, en vergeefs erenden, dan een leugen sturen, om dat zij, naar Jezus niet willen luisteren.
   Als ik die prachtige lieden van bv de Urker koren hoor en de machtige stemmen van de kerkgangers, en dan moet denken, Zijn zij allemaal verloren, door mensengeboden. Dan slaat het verdriet toe. Iedereen kan zelf de Bijbel lezen en Gods Geboden kennen, dus alleen de valse leraren, die ook opgeleid zijn door valse leraren, alleen de schuld geven, lijkt mij niet meer aan de orde. Elk mens dat volhoud, dat de zondag ook wel mag, is daar zelf verantwoordelijk voor!!!!

   Ik hoop hiermee op deze Sabbat een stukje heb onderzocht, en om door te kunnen geven aan allen, die de zondag boven het Vierde Gebod stellen.
   Als Jezus op de wolken komt, en wij Hem in de lucht tegemoet gaan, waar wij duizend jaar met Hem zullen zijn, en de achterblijvers de dood zullen vinden, dan is er een verschrikkelijk en onnodig verdriet.
   Dit is mijn verhaal voor hen, die met Hem willen zijn. Die mee gaan als Jezus komt op de wolken, en wij in een oogwenk naar Hem toegaan, ; 1 Thessalonica 4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.!!!!

   Marten. Voor altijd een kind van Hem door Zijn Kracht.
   Amen.

   1. Lieve Marten,
    Nou ik weer.
    Aan wie gaf God de Tien Geboden?
    Nou? Aan Mozes en de Israëlieten!
    Waarom kregen zij de Tien Geboden?
    Laat maar een horen waarom dat was?
    En jij? Was jij er daar toen bij in de woestijn?
    Hoor jij bij de Israëlieten in de woestijn?
    Zo nee, waarom heb jij dan toch de Tien Geboden?
    Dat zijn toch normale vragen!
    Cherry

    Antwoord Maren Dek aan Cherry
    geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten?
    Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
    En het Vierde Gebod daarvan is de Sabbat.
    Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is heer over de sabbat.
    Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
    En jij mag daar best anders over denken.
    Doch wil je straks bij Hem leven, Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
    Marten.

    1. Cherry:
     “Waarom kregen zij de Tien Geboden?”

     genesis 26:
     4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,
     5 Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten.

     De geboden van God, Gods inzettingen en wetten waren eral voordat de “10 geboden” gegeven werden aaan Israel(Israel bestond toen nog niet).

     exodus 19:
     3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen:
     4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.
     5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
     6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

     8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen!

     Hierna in Exodus 20 komt God met Zijn geboden omdat het volk eenstemmig het zouden doen.

     Deutronomium 7:
     11 Houdt dan de geboden, en de inzettingen, en de rechten, die ik u heden gebiede, om die te doen.
     12 Zo zal het geschieden, omdat gij deze rechten zult horen, en houden, en dezelve doen, dat de HEERE, uw God, u het verbond en de weldadigheid zal houden, die Hij uw vaderen gezworen heeft;
     13 En Hij zal u liefhebben, en zal u zegenen, en u doen vermenigvuldigen; en Hij zal zegenen de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, uw koren, en uw most, en uw olie, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee, in het land, dat Hij aan uw vaderen gezworen heeft u te geven.
     14 Gezegend zult gij zijn boven alle volken; er zal onder u noch man noch vrouw onvruchtbaar zijn, ook niet onder uw beesten;

     De geboden zijn ervoor zodat het ons welgaat.
     Het geldt schijnbaar niet voor jou Cherry want je verwerpt Zijn geboden en de belofte welke God gegeven heeft.
     Jou God is niet de God van Abrahham, Izak en Jacob want dan zou je begrijpen wat Zijn geboden betekend voor jezelf.

     Exodus 31:
     13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

     1. Zei Maritime:
      8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen!
      Hierna in Exodus 20 komt God met Zijn geboden omdat het volk eenstemmig het zouden doen.

      En Maritime, wat volgde hierna? Ze konden het niet en daarom kregen ze het zoenoffer! Dat is Gods goedheid naar de zondige mens.

      Maar wij hebben nooit tegen God gezegd dat wij dat ook zouden doen. Het is een verbond tussen Jahweh en het Joodse volk.

      Cherry
      ================
      Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
      Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
      Let wel, gemaakt om de mens.!!!! Niet voor de Israëliet.!!!!
      Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.De zondag door Constantijn ingevoerd.
      Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
      Gek he dat Jezus dat allemaal zegt.
      Waarom heeft Rome zelfs het Vierde Gebod veranderd.????

     2. Dag,
      Maar de bijbel staat ook, in het deel van het Nieuwe Testament, dat door de wet geen mens behouden zal worden.
      Nee, ik verwerp de geboden niet, de geboden zijn wel goed, maar een mens kan ze niet volbrengen.
      Daarom zoekt een mens een andere manier zijn zaligheid/behoudenis te bereiken.
      Cherry
      maar je kunt daarmee niet zelf je zaligheid verdienen.
      =================
      Inderdaad de mens zoekt een andere manier, en dat telt bij God niet.
      De Sabbat kan elk mens houden, en de andere Negen kan men zijn best voor doen.
      De rest van jou zit in de prullenbak.
      Gr. Marten.

  8. Ja Marten, jouw verhaal gaat over het tijdvak Oude Testament. Ik kom dat vaak tegen in de kerkelijke structuren. Daarmee denkt de ene mens de macht te hebben over de anderen door te zeggen wat ie doen en laten moet. Jij blijkt dat ook fijn te vinden, en denkt zelf gerechtvaardigd te zijn door de wet.
   Nadat Jezus opgestaan was, had Hij op het kruis voor onze zonden het oordeel gedragen. Dat is de liefde van God voor ieder die gelooft.
   Maar dat is je eigen keuze. Er is immers geen andere weg om gerechtvaardigd te zijn.
   Doei!
   Cherry

   Beste cherry,
   Je kunt het niet laten hé.
   Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
   Iedereen weet, zelfs de valse leraren dat de zondag door een mens is ingesteld.
   Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
   Het Vierde daarvan is de Sabbat.
   Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens
   Ik hoop dat je kunt lezen.
   Met vr. gr.
   Marten

  9. God zond Zijn Zoon naar deze wereld, naar Bethlehem tot redding van de wereld.
   Als ik denk aan het kruis van Golgotha, waar Jezus Zijn bloed, Zijn leven heeft gegeven in helse pijn en godverlatenheid, om zo voor verloren mensen een Heiland te zijn, om verloren mensen naar God terug te kunnen brengen… hoe kunnen sommige mensen dan vragen of dat maar zo gaat!
   Als we denken aan Golgotha dan was de prijs van de verlossing niet goedkoop, wat het Hem heeft gekost, dat wij zijn verlost.
   Hoe kan iemand dan zeggen, gaat dat maar zo!
   Hoe kan iemand dat vragen? Als Jezus gezegd heeft: Het is volbracht, dan is dat zo.
   Dankbaar.
   Cherry

   Tsja als de tegenstander van God meer zeggenschap heeft dan God zelf, dan is alles mogelijk met Gods onveranderlijke Tien Geboden.
   Zie ook Daniël 7:25, het antwoord van Rome staat daar.
   “Het heeft God behaagd dat de mens zich gerechtigd voelde om de dag van de Sabbat te verplaatsen naar de dag van de zon!!!!”
   Je kunt dat stukje niet vinden, nu wel dat er een iemand zou zijn die dat zou doen. En de net geplaatste tekst staan in de geschriften van Rome/Vaticaan.pope. De grote leugenaar.
   Gr. Marten.

  10. Het is eigenlijk heel eenvoudig Marten Dek.

   De grote sabbat
   Omdat het voorbereidingsdag was, vroegen de Joden aan Pilatus om de lichamen niet aan het kruis te laten – de dag van die sabbat was groot -, dat men hun benen zou breken en hen wegnemen.
   In de Joodse godsdienstige kalender vinden we voor het Paasfeest een sabbat aangeduid als grote sabbat: ‘sabbat haggadol’. Het is de laatste sabbat voor het Paasfeest. Wanneer we op internet de Joodse kalender raadplegen, zien we, wanneerwe de jaren 27 tot 33 na Christus onderzoeken, dat alleen het jaar 29 voldoet aan hetgeen juist besproken is: de grote sabbat als de zaterdag 14 (Nisan) voorafgaand aan het Paasfeest 15 Nisan op zondag. Jezus stierf dan op vrijdag 13 Nisan. Gevolg is, dat Hij dan met zijn leerlingen op een ongebruikelijke dag, op 12 Nisan, de Joodse paasmaaltijd gebruikt heeft.
   13 Nisan van het jaar 29 is in onze kalender 15 april. De dag van Jezus’ opstanding is 17 april.

   Lieve groetjes,
   Cherry

   1. Dat is lang geleden.
    De site schrikt ervan.
    De site is wat ingedut en volgend jaar hef ik het op.
    En alweer jou moeten vertellen dat je er weer niks van snapt.
    Lees het volgende eens.
    Daniël 7:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.
    26 En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.
    27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is
    Dat is de week van het sterven van Jezus voorspeld.
    Het Pascha Er waren die week twee Sabbatten. Pascha en de wekelijkse Zevende Dag.
    Drie dagen en drie nachten zegt Jezus, ga dan maar tellen vanuit die Sabbat. De Zevende Dag dus.
    Dan zou Jezus dus op Sabbat meegeteld, Sabbat/Eerstedag/tweededag, dus op woensdag opgestaan moeten zijn.
    Drie nachten weet je wel.
    Wanneer kom je op de koffie.???? Wel wat lekkers meenemen want ik heb nooit wat in huis.
    Vr. gr.
    Marten.

    1. Dag Marten,

     Vertel dan eens op welke dag Jezus stierf:
     de dag, de maand, het jaar.
     Want je kunt immers zo goed tellen, zeker tot drie.

     Groetjes,
     Cherry
     ==============
     Mogge, ik lig nu met de boot in Drachten.
     Daniel 9
     27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is
     ==========================
     In het midden van de week zal satan Jezus doden.
     Dagen hadden toen nog geen namen. Dag 1 en 2 en 3 Is de derde dag dus de dinsdag.
     Daarna het midden van de week dus de woensdag want daarna dus de vijfde en zesde en Zevende Dag. Die door God wel een naam kreeg, de Sabbat.!!!!
     Die ook in het Vierde Gebod van Gods Geboden staat.
     =========================
     2Corinthiërs 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
     Daniël 7:25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;
     Enig idee wie die satan aanhanger is en Gods Tien Geboden veranderde.
     Enig idee wie meer aanhangers heeft dan zij die God aanhangen.????
     Hoe vaak gaf ik jou uitleg en hoe hardnekkig ben jij en velen met jou.????
     Hebreeën 6:18 opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.
     Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is heer over de sabbat.
     Dan mag jij raden wie heer over de zondag is.
     4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
     4. Eer uw vader en uw moeder. {{{{ Rome}}}}
     =================
     Wat staat er ook al weer in Daniël 7:25 ????
     Ik wens allen die Hem gehoorzaam willen zijn een fijne Sabbat toe.
     En jou ook.
     Met vr. gr.
     Marten Dek

  1. Dank je voor de belangstelling Johannes.
   Ik lig voor nu op een verkeerde plek. Je kunt ook zeggen dat de wind van de verkeerde kant komt.
   Dag en nacht gaat mijn schip te keer. Lig geen moment stil. Maar kan er gelukkig wel goed tegen.
   Maar naar God toe zit ik gelukkig aan de goede kant.
   Ik ben een gelukkig man en zeer gezegend. In alle opzichten van mijn leven.
   Nu dat is het dan,
   Met vr. gr.
   Marten, en dat God ook jou mag zegenen.

   1. ja Marten zo is dat ,ik tel mijn zegeningen als ik genoeg tijd heb
    m’n centen als ik erg krap in m’n tijd zit ,dus dan weet je ’twel?
    ik voel me er overigens dankbaar bij.
    vr.groet.
    j.

 2. Marten
  je hebt gelijk
  de baren zijn begonnen.
  maar dat God zou straffen met ziektes
  druist in tegen zijn liefde
  zou jij je kind een ziete geven om te straffen.
  nou God ook niet hoor.

  1. Lees openbaring maar eens Piet.
   En Jeremia. Misschien dat je dan daar een ander beeld over krijgt.
   En steeds staat erbij, en zij bekeerden zich niet.
   OP. 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;
   17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?
   Jer. 50:16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;
   17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

   Als je de Bijbel een beetje kent, weet je dat God wel degelijk straft. En niet alleen Zijn eigen volk maar alle volken die tegen God zijn of afgoden eren.

   Maar die Jezus geloven en Gods Geboden bewaren, die zullen ook bewaard zijn. Jezus geloven is ook Gods Vierde Gebod eren. De Sabbat en niet de zondag van een afgod.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Ik was in een flat, 12 of 14 hoog en daarnaast was een kerk van de ZDA, het is in Haarlem. Ik heb jou daar niet gezien.

    Ik hou je in de gaten. Hahahaha.

    L.Gr.
    Cherry

     1. –Profetie: “Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun zonden draagt” (Jesaja 53:11; 700 voor Christus).
      ==Vervulling: “Weet dan, mannen broeders, dat aan u wordt verkondigd dat ge door Hem vergiffenis van zonden kunt verkrijgen; de volledige rechtvaardiging die ge in de Wet van Mozes niet hebt kunnen vinden, zal ieder die gelooft verwerven in Hem”(Handelingen 13:38-39).

      Wat is geloven voor jou. Vraagt Marten aan jou.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

 3. Ik denk het niet Abdullah.
  Wat wel gebeurd is dat de weeën zijn begonnen. En nog bekeerden zij zich niet.
  Grote rampen, steeds sneller achtereen en groter. Ziektes zoals Ebola om mensen te waarschuwen. En nog bekeerden zij zich niet. Voorspeld in Gods Woord.
  Maar een ieder die in Hem=Jezus=Gods Zoon gelooft en Gods Geboden wil doen heeft een geweldige toekomst als Jezus ons en mij komt halen. Die tijd is zeer nabij.
  Dat je door je op te blazen een plus in de hemel verdiend is een tegenstelling van Mijn God van de Bijbel. Die wil dat je, je vijanden ook lief hebt. Niet hun daden maar de mens als zodanig.
  Is mijn mail aangekomen?

  Wens ik jou alle goeds toe met allen om je heen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Vandaag is het Gods Dag, de Sabbatsdag. Maar velen willen liever een andere dag. De keuze is vrij, maar daar verbind men wel een eigen lot aan vast.

 4. het zit anders in elkaar, maar ook ik leer nog steeds… goed zijn, dat is de basis.. isis heeft NIKS met islam te maken.. die 600 jaar verschil, daar heb ik pijn van in mijn buik!! mocht ik een foute keus gemaakt hebben , dan zal de echte enige ware mij dat zeker vergeven… zo niet, dan zal ik dat lot dragen

  groetjes

  1. Beste Henk,

   Ja als je een verkeerde keus gemaakt hebt laat God het je zeker weten. Misschien schrijf je daarom wel met mij.
   Maar zou je dan de keus van de enige echte Ware God dan ook gaan volgen?
   Dan is er volop vergiffenis, en geen enkele wraak van God. Maar Genade en liefde volop.

   Ik ga je mailen.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Marten, zou GOD de mens ook straffen met een ziekte, als Hij daar reden toe zou hebben?? b.v na een diefstal,moord,hoeren bezoek,of het verlaten van Hem…

    gr Abdullah

 5. hallo Marten,
  nu 3/4 jaar geleden dat wij elkaar voor het laatst spraken in het kanaal?? er is een hele hoop de revu gepasseerd sinds ik vertrokken ben uit nederland en mijn nieuwe leven begonnen ben vele duizenden km van mijn geboorteland….
  jij zit met vragen, en ook ik zit met vragen in mijn maag, ik ben nu moslim, en zeeer gelukkig!!! kan mij niet heugen dat ik zo gelukkig was in mijn christen tijd.. niet leuk om te horen?? maar ik weet dat je mijn keuze respecteert .. ik zal mij of jij zal je later moeten verantwoorden voor onze zonde.. de islam en christenen verschillen niet zoveel van elkaar, alleen snappen vele dat niet. goed zijn voor je mede mens, dieren, en al wat om je heen is.. ongelovigen hebben zelf een probleem later, niet wij!!

  ik heb je www gekregen van een vriend van mij, die elke dag met zijn hondje langs het spaarne loopt… jij zwaait dan.

  martan, het gaat je goed (hoop ik)

  groet Abdullah (henk)

  1. Beste Henk,

   De keuze is altijd aan de mens zelf.
   Het verschil met de Islam is dat je het zelf moet doen. Ik hoop dat je een gematigde Moslim bent geworden.
   Het verschil is dat jij moet aan dingen voldoen en je moet het zelf doen.
   Ik heb mijn wil aan God gegeven en God doet het voor mij.

   Als ik kijk naar isis en naar de koerden. Allemaal islamieten en zij slachten elkaar wreed af. Zo ook de katholieken en protestanten in Ierland.

   Jezus predikte liefde. En Jezus kwam naar de aarde om onze zonden op zich te nemen. Waar vind je zo een geloof en liefde?

   Mohamed ontstond 0ngeveer 600 na Christus, en gebruikte de Bijbel om zijn volk te onderdrukken. Vijanden mogen gedood worden.
   Jezus zegt dat je zelfs je vijanden lief moet hebben.

   Als je lief blijft, dan blijf ik ook van je houden.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Alleen bij Jezus is er redding.
    Niemand anders kan jou zonden dragen.
    En als jezus je zonden niet gedragen heeft, doordat je niet in Hem gelooft, maar in een andere leer die een ander evangelie is, dan kom je altijd in het oordeel en dat is niet best.
    Er is geen redding voor de mens bij de Islam.
    De Islam leert ook dat God geen Zoon heeft. Dus er is geen redding.
    Dat je het weet!
    Cherry

    1. Kolossensen 2:16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

     Laat niemand u blijven oordelen als u op Sabbat, op de fiets naar de kerk gaat.
     Want Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat voor de mens gemaakt.
     Zo ook de fiets voor de mens is gemaakt.!!!!
     Gelooft u Jezus.????
     Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

 6. “Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet; zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.” Rom.8:7-8

  “Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.” vs.6

 7. Je mag hem wel toelaten om te lezen, maar zijn posten zijn geen cent waard om door anderen gelezen te worden.
  Een gruwel kan niet zelf veranderen.
  Zijn post van 17/8 om 11.45PM .. is des duivels !!
  Ook van 15/8 om 9.54

  De Bijbel is het Woord van God.
  Wie anders denkt is reeds dood.
  Gaan wij lezen wat doden te zeggen hebben ..??

  De Bijbel is wel een mooi verzonnen boek, want er staat:
  “De verkeerden van hart zijn de Here een gruwel ..” Sp.11:20
  “Iedere hooghartige is de Here een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft.” Sp.16:5

  Grt.

 8. Omdat ik hem een kans wil geven om anders te gaan denken.
  Elk lelijk woord wat hij/zij nu schrijft gaat onmiddellijk naar spam.
  Misschien zoiets van, heb je vijanden lief, hoe moeilijk dat soms ook is.
  Wat moet Jezus het moeilijk gehad hebben, te weten dat er zoveel verloren zullen gaan, omdat de mensen Hem niet willen of kunnen geloven en daarom ook niet Gods Geboden, die prachtige bevrijdende Geboden willen/kunnen aannemen voor de Redding van mensen, waar Jezus voor gestorven is opdat wij mogen leven.
  Gelukkig ook weer opgestaan en daarmee de dood heeft overwonnen voor ons.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 9. Waarom is het dat ik altijd moet glimlachen als ik jouw gezicht zie ..?? Ik weet dat je knap bent maar niet slim, anders zou je die posten van Rob verwijderd hebben.

  Hij lastert de Schepper en denkt zelf een god te zijn, laat hem zichzelf maar redden, het zal hem wel goed doen bij de aasgieren.

  MD … je zei: “Bij God is niets onmogelijk”.
  Jawel hoor, Hij kan niemand dwingen om Hem lief te hebben.
  Hij wil geen slaafse gehoorzaamheid, maar uit liefde voor Hem.
  Hij gaf ons een vrije keuze, dat kan Hij niet veranderen.

  Grt.

 10. @Rob,

  Toevallig betaalt hij het wel uit zijn eigen spaarpotje, en daar heeft hij ook velen offers voor moeten neerleggen.Je heb geen idee, wat er voor af gegaan is, voordat hij zijn spaarpotje als spaarpot ooit heeft kunnen gebruiken. Oordeel pas over een ander, als je 1000% alles van die persoon weet. Het is zelfs zo, alles wat Marten te veel voor hem vind, geeft hij weg. Al komt hij later daar weer mee in de “knoei”. Knoei staat bewust tussen de aanhalingsteken, want alles lost zich automatisch weer op.
  Bij Marten, is het omdat hij puur voor God gaat en daar in gelooft alles door komt, zolang Marten zich aan de regels van Hem houdt.
  Respect dat, je hoeft er niet mee eens te zijn, mag je rustig zeggen je niet met Marten eens bent. En Marten weet dat ik ook zeker niet alles met hem eens ben, maar ik respecteer hem wel, om de dingen zo als hij dat ziet,……….

  En Bekent van tv,….. Ja, als je zijn video’s ziet, zijn op tv geweest, bekent van tv, houdt niet in, wereld beroemd. Het is zelfs verbazing wekend, hoeveel mensen hem WEL kennen van tv, die wel, toevallig of niet, hem in Joris Showroom gezien hebben.
  en als er mensen zijn, al is het maar een handje vol, die hem gezien hebben op tv, is hij bekent van tv…………

  En het was niet Marten die deze tekst verzonnen had, maar wel leuk genoeg vond, om deze te laten staan……

  Oordelen over een ander, terwijl je zelf nog niet perfect bent, ………… is a pitty

  Gr Ribe

 11. In zijn waarde laten? Iemand die met zielige verhaaltjes mensen geld af troggelt? Bekend van televisie? Nooit gezien. Maar wel een aantal keer per dag radioreclame van hem. Waar betaalt hij dat van? Niet uit zijn spaarpotje.

  1. Beste Rob, heet jij soms Cherry of Hans V.
   Wij hebben onze discussie gehad, en het verschil tussen jou en mij is, dat ik van mensen hou. Maar ook van mijzelf genoeg kan houden om een goed mens te willen zijn. Daar groei ik steeds meer naar toe.
   Jij mag het een rare God vinden, dat is je goed recht. Dat je mij daar op aan valt met rare taal is van onbehoorlijk gedrag.
   Je naaste, en dat ben jij ook van mij, liefhebben als jezelf. Dat maak jij wel heel erg moeilijk. En zoals de andere Rob zegt, mensen als jij gebruiken het geloof om oorlog te voeren, ook al is het in het klein zoals je mijn site wilt verzieken.
   Als je negatief wilt schrijven, doe dat dan niet snerend, maar vanuit je echte gevoel van menen, en met waardigheid.
   Elk ander stuk van jou zal ik verwijderen.
   Ik hoop dat je Jezus eens mag ontmoeten.
   En het om niets geven? Ik betaal alles uit mijn eigen zak. Dat wil zeggen, God heeft er voor gezorgd dat daarin voor zien is. Niet door giften, die ontvang en vraag ik niet.
   Bij God is niets onmogelijk.

   Wens ik jou een mooi en gezond leven toe, en wil je echt iets weten van God en Jezus, je bent welkom en ik betaal ook de reis als je in Nederland woont. Uit mijn eigen zak.
   En bijna elke Sabbat een dienst, Parklaan 21 Haarlem. 2 min van het station. Nee ik ben geen voorganger!

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 12. @Rob,

  neem eens een voorbeeld aan deze man:

  johannes
  JULI 3, 2014 OM 7:27 PM
  hoi Marten ik ben het niet in alles met je eens ,maar ik heb respect voor je,ik mag jou wel

  Dan hoef je M. Dek niet te mogen, maar jj zeurt dat oorlogen gekomen zijn door geloven, nu mag ik van uit gaan, op de manier jij reageert, een ongelovige bent. Maar ik bespeur meer vijandigheid bij jou kant vandaan, dan de gelovige heer M. Dek.
  Oorlogen, ruzie, en veel dat geneuzel, komt puur door de mens, in het Engels hebben ze mooie frace voor: “Guns don’t kill people, people kill people with guns……”, Zo is het ook met het geloof,………..
  Heb uw naaste lief, zo als u zich zelve lief heb………
  Dan heb ik maar één vraag voor u, meneer Rob, hoe lief heb u uw zichzelf?…………

  Kijk maar naar uw citaten, dan zult u mij misschien wel snappen, wat ik bedoel, volkomen geschift……………
  Dat je zijn geloof niet begrijpt, of dat u zelf niet wilt geloven, maar de andere niet in zijn waarde kan laten……….

  Fijn weekend Ribe

 13. Beste Rob,

  Ik ken je niet en daarom laat ik het even staan.
  Mijn overtuiging kan jij niet wegnemen.
  Wat ik wel weet is dat wat er hedendaags in de wereld aan de gang is, staat in Gods Woord.
  Van Rome heb je zelf kunnen lezen.
  Verder laat ik jou in je waarde, laat mij dat ook.
  Van mij hoef je niet te geloven in een Redder, na deze wereld. Ik doe dat wel en weet ook dat het waar is.
  Er staat immers dat zij die niet willen/kunnen geloven, ook nog afgenomen zal worden wat zij nog hebben. en zij die wel geloven een veelvoud ontvangen van wat zij al hebben.
  Tussen jou en mij is dat waarschijnlijk een duidelijk geval

  Wens ik je verder alle goeds toe,
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 14. Jezus verdiende aan zijn choogelkunsten, met een clubje met hem.
  Liet mensen geloven dat hij een afgesneden oor weer kon laten aangroeien. Dat kan helemaal niet.
  Vertelde verzonnen verhalen over zijn vader in een hemel, die helemaal niet bestaat. Mensen waren erg lichtgelovig, en een aantal gingen er verhalen over schrijven. Dat noemt men nu een bijbel.

 15. Goden bestaan niet, dat Is alleen maar een overlevering uit de tijd dat er geen kranten, radio en tv was. Het nieuws moesten mensen van anderen horen, en er werd nogal wat onzin bedacht.
  Voorheen geloofde men in donor, de God van de donder, en meer van dat soort onzin.
  In landen als Irak, Syrië vermoorden mensen elkaar om het geloof. Fijn hoor, dat geloof in goden.
  Hou er toch eens mee op en gebruik je verstand.

  1. Mensen vermoorden elkaar, en ook naamchristenen doen daar aan mee.
   De Bijbel geeft ook al weer heel duidelijk aan dat ook dat zal gebeuren, en nog is het einde er niet. Het zal zo erg worden, satan doet hierin zijn uiterste best, dat God er voortijdig een eind aan zal maken door de komst van Jezus.
   Maar weinigen herkennen satan in Rome en haar kliek en in de PKN en allen die de zondag liever als Teken hebben dan de Sabbat als Teken van God. Alleen daarin zit het probleem. Ongeloof in Gods Woord de Bijbel.
   Christenen die nu mee beslissen of er oorlogstuig naar Irak moet gestuurd worden. Elke christen moet oorlog haten. Je vijand lief hebben. Ook voor mij best moeilijk in mijn omstandigheden met onze overheid die net zo corrupt is als in andere landen. Het gaat om olie en gas en geld en macht. Niet om de liefde voor de mensheid in zijn geheel.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 16. Wat een onzin over de zaterdag. De namen van de dagen van de week zijn ook maar door mensen verzonnen. Als we de zondag voortaan zaterdag noemen en andersom, dan is je probleem toch opgelost.

  1. God gaf zeven dagen. De eerste tot en met de Zevende dag. En die Zevende Dag noemde Hij de Sabbat.
   Verder heb je gelijk, de namen zijn door mensen die tegen God zijn verzonnen. Daniël 7:25gaf dat 2000 jaar eerder al aan dat het zou gebeuren. En zelfs heel duidelijk door wie en wat, en dat heel de wereld er in verwondering achterheen zou lopen.
   En zie wie lopen er achterheen door een andere dag te nemen, de zondedag!!!!
   Met vr. gr.
   Marten Dek

 17. Oh bah.
  Dit riekt naar grootheidswaanzin.
  Erg.

  Met dit eerst gemodereerd worden?
  Zal er wel niet doorkomen dan.

  Wat erg.
  Verheffing van de persoon Marten Dek
  ‘Bekend van TV’

  1. Hoi Xandra,

   Mijn eigen bericht aan jou was er niet meer.
   Dus nog maar een keer.
   Ben de site nog niet helemaal machtig.
   Maar wel bekend van TV.
   En als het Gods Wil is word ik nog bekender dan nu al het geval is.
   Ben ik daar trots op???? Ik ben er trots op dat God mij daar voor gebruikt. Dus krijg ik daarvoor ook alle Kracht van God.
   Want het gaat allemaal over het bekend maken van valse leraren die de gehele wereld bevolken.

   Zo mogelijk, zouden zelfs de echte gelovigen nog afvallen.
   Ik besteed een heel groot deel van mijn spaargeld, van God gekregen, om de Sabbat weer te herstellen voor hen die echt in Jezus en echt, Jezus geloven.

   Mij geloven, zegt Jezus, en Gods Geboden doen.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   En modereren doe ik om vuil te voorkomen.
   Wat jij naar mij zegt is geen vuil maar een mening. Oké ik vind die mening niet terecht, maar kijk er wel naar.

  2. Oh Bah, ik ben bevooroordeeld,
   Dus we zetten maar een paar termen in, in de hoop je niet door heen komt, dan kun je gelijk je gelijk gaan halen.
   Moet dit gemodereerd worden, neej, dit moet eerst nagekeken worden of er wel normen en waarden in beschreven staan.
   Lijkt mij zelf toch vrij logisch. (bij velen word de moderatie achteraf gedaan, nu vooraf, ik denk dat dat het enige verschil is).
   Wat erg zerg, Verheffing van de persoon Marten Dek “bekend van tv”,
   Riekt mij eerder naar jaloezie, iemand niks gunnen. Hij is bekend van TV, en bekend van alle wateren in Nederland, maar straks ook van Radio………
   Berucht is Marten Dek ook, ben ik met zijn werk wijze eens, is weer een ander verhaal. Maar op hem neer kijken, beslist niet, ik respecteer hem om wat hij doet, omdat mijn vader in gelooft wat hij doet.
   Ik heb ook een totaal andere mening dan mijn vader, maar toe Xandra, zo reactie als jij geeft, welke normen heb jij hierin verwerkt……….?
   Gr Ribe

  3. Zeker een goed punt om te onderzoeken Marten.
   En te bestuderen.
   ik ben het met je eens, wat betreft Gehoorzaam zijn aan Gods opdrachten. Zijn wil doen.
   Amen

   1. Getuigenis van Marten Dek
    ‘Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt’.

    Reactie:
    Tuurlijk is het bij jou er in gepompt en niet zo’n neetje ook.
    Jij zelf pomt jouw geloof in jezelf.
    Je zegt ook MD bekend van radio en tv.
    Je bent één keertje op de tv geweest in een programma waar over het algemeen mensen in komen die een flinke slag van de molen hebben gehad. Zeg maar de abnormalen. Iemand met een normaal verstand gaat niet in zo’n programma. En jij bent er ook nog trots op. Dat zegt veel over jouwzelf.
    Ik zou me heel diep schamen als ik in zo’n programma was geweest.
    Jij wilt steeds iets doen, van jouzelf, dat is jou geloof, dat wil je doen naast de genade van Christus. Paulus zegt daar iets over in de Galatenbrief. Paulus noemt dat behekst of betoverd.
    Als je dit kunt onthouden, dan zal je er iets van leren.
    Met de beste wensen,
    Cherry

    Ha ha Cherry, wat ben je weer op dreef om jezelf schoon te praten.
    Wat kwam er in dat programma aan BOD ???? De Sabbat want dat was mijn voorwaarde.
    Als je dat niet gezien hebt, dan zie je dus de Sabbat van God ook niet.
    Ik wens je Gods zegen met Zijn Waarheid.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Dan heb ik nog een vraag aan jou Marten Dek, die ik hier nooit heb willen stellen omdat er de ruimte niet voor gegeven werd en omdat je volgens mijn visie niet echt een eigen mening kan geven vanwege jouw geloof/overtuiging.
     Dus hoop ik, nu ik mij zo bloot geef, op een eerlijke reactie.

     Waarom heb je nooit tegen mij genoemd: het Verbond van God met Noë (Genesis), volgens mij een Verbond voor de mensheid gesloten had, en kom je wel steeds met het Verbond ( vijf ge- en vijf verboden) die God met Mozes en de Israëlieten gesloten had!
     Wij zijn toch geen Israëlieten? Wij waren toch niet in de Sinaï??????

     Cherry

     @@@@ Genesis 6:18 Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uwer zonen met u.
     Genesis 9:13 mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde.
     Genesis 15:18 Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat:
     Genesis 17:10 Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde;
     Genesis 17:19 Maar God zeide: Neen, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Isaak noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, voor zijn nageslacht.
     Exodus 24:8 Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de Here met u sluit, op grond van al deze woorden.
     Exodus 34:28 En hij was daar bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.
     ====
     Het sterven van Jezus niet op vrijdag maar in het midden van de week.;Daniel 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.
     Hosea 8:1 De bazuin aan uw mond! Als een arend komt het tegen het huis des Heren! Omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet gerebelleerd. Zo ook met de Sabbat.
     ====
     En in die Ark liggen Gods Toen Geboden.
     Niet vijf om vijf maar vier om zes.
     ====
     vroeger had ik een eigen geloof, een geloof van mensen.
     Nu heb ik een geloof van God uit. Niet mijn maar Uw wil geschiedde.
     Hoop dat je er iets aan hebt.
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

     1. Het blijft “moeilijk” om de doden te overtuigen, dat de Here Jezus het “verbond” is. De schakel met de mens was in de Hof van Eden verbroken, met alle gevolgen van dien. In Exo. 31:13 staat : ” U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet, dat Ik de Heere ben, die u heiligt.” Door de sabbat in acht te nemen, vindt men “rust” in God. Er zijn “predikanten” die niet eens in God geloven, omdat zij de “zondag” heiligen. Je kunt het op de Nederlandse Tube vinden.

      “Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft, niet zeggen : De Heere heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden… En de vreemdelingen die zich bij de Heere gevoegd hebben, om Hem tot dienaren te zijn, allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.” Jes.56:2-7

      Wij waren “vreemdelingen” tot Golgotha, omdat de Joden hen “onrein” vonden, toen werd het evangelie aan de “heidenen” gegeven. De Here Jezus was ermee begonnen en gaf het voorbeeld. Eerst de Jood, dan de Griek. De Joden kregen 490 jr. om zich te bekeren en faalden steeds; dat eindigde in AD.34. Maar zij die de wetten & inzettingen van Mozes gehoorzaamden zijn wel gered. Dan.9:27 = Mat.27:51-52.

      “Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.” Exo.19:5 DAT was het OUDE verbond, met dezelfde T/G op 2 stenen tafelen. Daarna hebben we het NIEUWE verbond, met dezelfde T/G in het hart en in het verstand. Hebr.8:10 // Hebr.10:16

      Zij, die de T/G niet “bewaren”, zijn nog steeds vreemdelingen en zullen als vreemdelingen sterven en verloren gaan, want zij “horen” de stem van de Here niet, hoe kunnen zij dan gehoorzaam zijn ??

     2. Marten
      Gisteren schreef ik je een gedicht
      en denk daarover niet te licht,
      want dat kwam van een aardig wicht
      die niet voor de wet is gezwicht.

      En je hebt niet iets laten horen,
      dat kan mij niet bekoren,
      want doe je je werk naar behoren,
      dan raak je niet verloren.

      Dus schrijf ik nogmaals naar jou zo’n verhaal,
      maar misschien ben je aan de haal,
      in dat geval kom vlug terug,
      met de wet op je rug.

      Een ding moet je goed begrijpen,
      de wet is het ding dat alles doet splijten,
      je komt met de wet niet in de hemel,
      maar gaat naar de hel op de rug van een kemel.

      @@@@
      Tsja als je het zo wil blijven zien
      Kan ik je echt verder niet helpen
      Ik vindt je hierin dus niet zo kien
      Jouw gedachten niet meer te stelpen

      Jezus zegt steeds doe Gods Geboden
      Maar satan doet dat helemaal teniet
      En heeft de Waarheid totaal verboden
      Iets wat de wereld veelal niet ziet

      Wens ik je het beste in jouw mening.
      Jezus als de Heer van de Sabbat
      Zit je straks bij die grote wening
      Want de Waarheid heb je te veel beklad.

      Met vr. gr.
      Marten Dek.

     3. Ja Marten, in de Ark lagen de Tien Geboden.

      Maar waarom heb jij dan de Tien Geboden?

      Cherry

      Je blijft aan de gang hé.
      Waarom doe je dat.????
      Dezelfde vragen en de zelfde antwoorden van mij.
      Heb er geen zin meer in.
      Lees Matheus en Markus maar een door.

      Vr. gr.
      Marten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *