Waarheid en of waarheid.Wat houdt geloven in.????

2)          Wat is Waarheid en de zogenaamde waarheid.????
3)         Wat is een leugen en wat is een waarheid, die tevens een leugen is.????
4)         De zon schijnt altijd, al zien wij de zon niet altijd. Toch.????
Laat ik met 4) beginnen. Mattheus 13:17  Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet  gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord.
Er wordt nog veel niet gezien, en niet gehoord.!!!! Ook door voorgangers niet, die mogen niet.!!!!
Zijk gebonden aan een kerkelijk instituut, eb die zijn zij gehoorzaamheid verschuldigd. Het is veelal geen echte roeping meer maar een goede baan. Kijk maar naar de vals leer van de EO. [zondag]
Johannes 14:9  Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?

Sommige mensen maken daaruit op dat Jezus God zelf zou zijn. Maar dan geloven zij God niet ; Mattheus 3:17  En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
Wat is dan de betekenis.???? ; 1 Johannes 5:7  Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.
De betekenis van het “één” zijn, ontgaat zelfs vele voorgangers. Één zijn betekend  één in Woord en Daad. Want er zijn drie. Het Woord is overduidelijk Jezus is het Woord, net zoals Jezus ook het Lam is. Immers, Johannes 1:36  En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
Ga ik verder met 3)

Hier zullen velen van gaan stuiteren. Het meest belangrijke is de Sabbat, velen geloven dat de zondag ook wel mag. Nu staat er in Gods Woord,; Mattheus 15:9  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Maar erger nog, zij die dat vast blijven houden, en vast willen blijven, geloven, aan hen,; 2 Thessalonica 2:11  En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
Maar hoe weet ik nou dat het een leugen is en een mensengebod is.????
Zie Daniël 7: 25  En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

Wie is die “het” ???? In het boekje een-twee-een van de RKK kun je het antwoord lezen.!!!!
Dies Domini Apostolische brief over de heiliging van de zondag. Bestellen kan, zo dat u het zelf kunt lezen als u wilt. De kosten zijn het niet en wil ik graag vergoeden.
E-mail naar bestel@rkk.nl Jaargang 26 nr. 9/10 18 december 1998.
Blz. 28 geeft meteen al aan dat “op de dag van de zon” En verder geweldige dingen over de zondag aan mensen die Rome meer geloven dan dat zij God geloven met,; Markus 2:27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, En,; Markus 2:28  Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
Dan kun je alleen nog maar langer geloven, uit ongeloof, en zal God je de bovengenoemde leugen zenden. 2: Tess. 2:11. Dan word je nog sterker in de dwaling. Maar door echt geloof, kun je daar uitkomen. Hem geloven die de marteldood is gestorven voor alle mensen die Hem echt willen eren.
Nu even verder met 2)
Bestaat er meer dan één Waarheid.????
Is er verschil met Hemelse en aardse waarheid. ???? ik denk dat daar een hemelsbreed verschil in zit.
Titus 1:2  In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; God kan dus niet liegen, Jezus dan wel ????. Nee dus, want Zij zijn één. Geen van drieën kan dus liegen. Wie kan dan wel liegen en nog wel leugens die velen van geloven. Daniël 7:25 al aangehaald.
Wat is dan de zogenaamde waarheid.????
Eigenlijk al in 3) beschreven.
Maar ik wil iets verder gaan dan dat. Psalmen 31:6  (31-7) Ik haat degenen, die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op den HEERE.
Valse ijdelheden is de grote tegenstander die spreekt; 2 Corinthe 11:14  En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
satan die niet het recht heeft om met een hoofdletter te worden geschreven, naar mijn mening. De boosdoener die de hele wereld in zijn macht heeft, door mooie woorden vol van leugen en bedrog.
Kun je satan ontmaskeren.????
Lijkt mij niet zo moeilijk, en laten wij beginnen dat satan Jezus opzij heeft gezet en Maria als aanbidding heeft ingesteld. Moeder Maria bid voor ons, met vele wees gegroetjes aan kettinkjes geregen.
Daniel 8:11  Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Ja nog veel meer staat daar over geschreven. Jezus is ons gedurig Offer. Toch.???? Of kent iemand nog een ander offer.???? Een andere Waarheid.????
Nog even terug naar 3)
In veel West-Europese talen is de Romeinse naamgeving de basis geweest. Zo ook in het Nederlands. De namen zijn dan ook vernederlandst, maar de herkomst is in veel gevallen nog duidelijk te zien. De namen van de planeten waren in die tijd vaak ook de namen van allerlei goden. Zo zijn een aantal van de namen veranderd naar de Germaanse versies van de Romeinse goden..

Voor velen is dus de zondag een waarheid, terwijl het naar Bijbelse mening geen waarheid kan zijn. Het is immers een mensengebod.
Zondag: dag van de zon (de Romeinse dies Solis) blz. 28 van een-twee-een.
Maandag: dag van de maan (de Romeinse lunis dies)
Dinsdag: dag van de Germaanse god Tyr. Oorlogsgod en personificatie van de zon (dies Martis).
Woensdag: dag van de Germaanse god Wodan. Oppergod en god van de wijsheid (dies Mercurii).
Donderdag: dag van de Germaanse god Donar. De god van de donder (en het weer. dies Iovis).
Vrijdag: dag van de Germaanse godin Frija. God van de vruchtbaarheid (dies Veneris).
Zaterdag: dag van de Romeinse god Saturnus. Onderwereldgodheid (dies Saturni).

Het is overbekend dat geen der namen ooit door God zijn gegeven.
God noemde de dagen eerste tot en met zesde, alleen de Zevende Dag noemde God de Sabbat.
Gen. 2: 3  En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.
Markus 2:27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
Lukas 6:5  En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.

Als het nu Bijbels niet meer duidelijk is dat de zondag een dag is, van vergeefs eren zij mij, mogelijk, of zeker, een uitsluiting is, van mee mogen, als Jezus de zijnen komt halen. Waarom zou God de volhoudende, en vergeefs erenden, dan een leugen sturen, om dat zij, naar Jezus niet willen luisteren.
Als ik die prachtige lieden van bv de Urker koren hoor en de machtige stemmen van de kerkgangers, en dan moet denken, Zijn zij allemaal verloren, door mensengeboden. Dan slaat het verdriet toe. Iedereen kan zelf de Bijbel lezen en Gods Geboden kennen, dus alleen de valse leraren, die ook opgeleid zijn door valse leraren, alleen de schuld geven, lijkt mij niet meer aan de orde. Elk mens dat volhoud dat de zondag ook wel mag, is daar zelf verantwoordelijk voor!!!!

Ik hoop hiermee op deze Sabbat een stukje heb onderzocht en door te kunnen geven aan allen die de zondag boven het Vierde Gebod stellen.
Als Jezus op de wolken komt, en wij Hem in de lucht tegemoet gaan, waar wij duizend jaar met Hem zullen zijn, en de achterblijvers de dood zullen vinden, dan is er een verschrikkelijk en onnodig verdriet.
Dit is mijn verhaal voor hen, die met Hem willen zijn. Die mee gaan als Jezus komt op de wolken, en wij in een oogwenk naar Hem toegaan, ; 1 Thessalonica 4:17  Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.!!!!  

Marten. Voor altijd een kind van Hem door Zijn Kracht.
Amen.

Pas als Jezus komt ben je te laat.