Getuigenis van Marten Dek

Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt. Ik heb veel en bijzondere dingen meegemaakt. Eén er van wil ik vertellen.
in 1977 kwam ik totaal verlamd op bed te liggen. Kon mijn pink nog niet bewegen. “Heer als dat zo moet zijn, ik geef mij in Uw handen”.

Toen kwam er een vrede in mij die zo ongelooflijk is, dat met die vrede erbij ik wel verlamd op bed wil blijven liggen. maar het leven gaat door. Vreselijke dingen maak ik mee die met de overheid en het wonen op een varende boot te maken hebben.
De gemeente doet mij een zwaar proces aan, ik zie het niet meer zitten ondanks mijn geloof. Het werd allemaal te zwaar.
Ik wist heel precies waar en hoe. De heerlijke stem die mij lokte voor die wonderschone vrede die dan zou volgen als ik voor die trein stond. Alles voorbij.
Maar ik bad nog even in uiterste wanhoop naar God. “Heer ik kan niet meer. U hebt immers beloofd dat wij niet meer te dragen krijgen dan wij aankunnen. Heer ik kan het niet meer aan”. Het onmiddellijke antwoord was, “Ja, het is genoeg geweest, je krijgt niet meer te dragen dan je aankunt”. En daar was die reddende engel die mij meenam naar de zee en met mij de gehele pier op en neer wandelde. God had gewonnen van satan.
De gemeente gaat gewoon met haar ellende door maar ik krijg veel hulp. Ik zit in mijn stoeltje en dan gebeurd er iets vreemds. Een lichte beving van boven af tot in heel mijn wezen neemt bezit van mij. Er wordt in mij gegrift. “Marten, en je wint het proces en je wint het van de gemeente Haarlem.” Ik verdedigde mijzelf tegen de grote jongens van de overheid. Toen ik mij moest verdedigen verscheen er een heldere gloed en kreeg ik van de rechter een compliment.
Ik won beide. Het proces en van de Gemeente.
Dan, en dat is de vierde aanraking op zo’n bijzondere manier. Anno 1997
Weer in datzelfde stoeltje en weer op dezelfde manier neemt er iets bezit van mij, en grift het volgende in mij.”Marten Dek, gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt, want het is Mij een teken tussen jou en Mij en het is Mij een teken tussen de mensen en Mij”.
En dit is nog maar een druppeltje van mijn verhaal.
Sindsdien ben ik van doop door besprenkelen en van de zondag naar de doop door onderdompeling en de Sabbat gegaan. Het geloof is sindsdien pas echt. Hoe echt het voordien ook leek. Er zijn ongelooflijke krachten en leringen van God tot mij gekomen en ik ben er nog lang niet. Maar Zijn kracht is groot en ik vermag niets zonder Hem.
Mijn vraag en tevens bericht is: “Waarom geven voorgangers en gelovigen nooit een antwoord op de vraag? Waarom de zondag en waar staat dat in de Bijbel? Bent u bang dat de sabbat dan wettisch gaat worden zoals Ouweneel zegt en is dat dan ook niet al zo met de zondag? “
Dan overlijd mijn moeder en drie jaar later mijn vader.
Ik ga op mijn knieën en bid tot God. “Heer ik zou zo graag willen weten of mijn vader naar de hemel gaat en behouden is.” Antwoord van God en wel meteen. “Marten waarom denk jij dat tussen jouw eerste ervaring met mij en jouw laatste ervaring met mij 20 jaar zit. Waarom denk jij dat jouw vader op de 20ste is overleden. Waarom denk jij dat jouw moeder op de twintigste is overleden. Waarom denk jij dat jij nu 60 jaar bent”.
Met andere woorden Ik maak het uit en jij niet. Zie het bewijs. En dat mijn moeder op de twintigste overleden was wist ik al lang niet meer. Mijn broer maakte toen een soort oorkonde en die lag in de slaaphut. Inderdaad, het klopte.
Dit is mijn getuigenis waarom ik van de zondag naar de sabbat ben gegaan. Waarom ik de doop door besprenkeling verving door de echte doop van Jezus door onderdompeling.
Natuurlijk geloofde ik het niet zomaar. Mede ook door hen die de zondag hielden.
Doch lees, Beste mensen, Ik zal het uitleggen naar mijn vermogen.
Eerst even dit, van Daniël 7:25. En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
De wet is duidelijk veranderd. De paus heiligt overledenen. Vergeeft zonden. Draagt het getal 666 en is op zeven heuvelen gebouwd. Allemaal tekenen van de antichrist. Geen een heeft zoveel aanwijzingen tegelijk. Het beest en het beeld van het beest. Zeer duidelijk is dat de zondag door het Vaticaan is ingesteld. En zie wie dat daarin allemaal volgen. Het beest en het beeld van……
________________________________________
onderdanen en dus was het zijn plicht om orthodox te blijven in zijn geloof[41]. In de visie van Constantijn besliste de keizer niet over de te volgen doctrine – dat was de verantwoordelijkheid van de bisschoppen – maar was het zijn rol om de navolging van deze doctrine af te dwingen, ketterijen uit te roeien en de kerkelijke eenheid te bewaren[42]. De keizer zorgde ervoor dat God op de juiste wijze werd vereerd in zijn rijk, maar het was aan de kerk om te bepalen waaruit deze gepaste verering bestond[43]. In 314 riep hij het concilie van Arles samen. In 316 trad Constantijn op als rechter in een godsdienstig dispuut in de provincia Africa en veroordeelde hij de ketterij van het Donatisme[44]. In 321 stelde hij de zondag als rustdag in voor het gehele rijk. Hij stelde bisschoppen aan of zette ze weer af naar eigen goeddunken. Zijn in godsdienstig opzicht belangrijkste wapenfeit was echter dat hij in 325 het eerste concilie van Nicaea bijeenriep, het eerst effectieve oecumenische concilie (tenzij het concilie van Jeruzalem als oecumenisch wordt beschouwd). Tijdens dit concilie werd het Arianisme veroordeeld en de geloofsbelijdenis zoals die vandaag de dag bekend is vastgelegd. Het concilie van Nicaea wordt traditioneel beschouwd als het eind van de vroeg-christelijke periode.[bron?]

________________________________________

Bovenstaande is een tekst uit het Katholieke boek. En hierbij is, Daniel 8:11. Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd neder geworpen. En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
Het gedurig offer is dat Jezus werd vervangen door Maria. Maria was niet het offer, maar Jezus is het Offer.. Gedurig mogen wij bidden tot God met Jezus als onze Middelaar. De pausen achten het beter om te bidden tot God met Maria als Middelaar. Dat staat nergens in de Bijbel. Wij bidden tot God en vragen of eindigen “om Jezus wil” de RK bidt rechtstreeks tot Maria.
Nu u hoorde hoe de zondag is ontstaan. Even de Tien geboden. Die in de Ark Gods liggen. Nog steeds.
Deut 31:25 gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond des HEREN droegen: Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God opdat het daar tot getuige tegen u zij.
Deut 10:5 Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had.
En Opb 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.
Wat ligt er in? De twee stenen tafelen met de vinger Gods persoonlijk beschreven.
1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3. Gij zult de naam van de eeuwige uw god, niet ijdel gebruiken.
4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
5. Eer uw vader en uw moeder.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
Wat heeft het gedaan? de RKK en wie volgen hen. Het beest en het beeld van het beest? De veranderde geboden als gesteld in Da. 7:25. hierboven van God en hieronder van satan. RKK en die hen volgen met het Teken dat niet van God is.
Ik ben de Heer, uw God.
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Hij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
Opb 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaatuit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
Is het mogelijk dat u die RAAD van God op zou willen volgen? Of gaat u gewoon verder op een dood spoor dat traditie heet en waar Andrie Knevel zo prat op gaat.Bent u bereid om Jezus werkelijk te volgen? Zijn Grote Gebod ter harte nemen?
Matth. 22: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
De ganse Wet, die in de Ark des Verbond, liggen. Nog steeds. Amen
Ik wil u vragen om te bidden tot God wat wel en niet de Waarheid is van de Sabbat” of Zondag? Niet mijn eer, niet uw eer, maar om Gods EER gaat het.
Dat God u mag zegenen met wijsheid en kracht. En mocht u menen dat de Bijbel ongelijk heeft met de Sabbat? Dan kunt u mijn schip namens God opeisen. Daarvoor heeft God mij dit schip gegeven.

Marten Dek.

119 gedachten over “Getuigenis van Marten Dek”

 1. Ze hebben jou in jouw leven zo ver opgepompt, dat je op knappen staat.
  Zet je hart eens open en bekijk de wereld met een glimlach.
  Anders plof je vandaag of morgen.
  Groetjes,
  Cherry

  @@@@
  Eigenlijk wilde ik deze ook niet plaatsen.
  Maar ik ben ook maar een mens.
  Niet zomaar een mens, maar een echt kind van God.
  Misschien ben je wel boos op mij vanwege het soort van berichten die je geplaatst wilt hebben.
  De enige zorgen die ik heb zijn de verloren mensen.
  Ik ben rijk gezegend en daar hebben velen van mee genoten en nog.!!!!
  Mensen om mij heen zijn ook heel attent en vriendelijk, net als ik ook ben.
  Een herseninfarct een aanrijding, waarbij ik van de fiets gereden ben. Een week lang niets meer kon.
  Nooit mijn vreugde verloren. Omdat God et mij is.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  En alle fatsoenlijke dingen zal ik plaatsen.

  Ook die van vandaag heb ik geweigerd. 11-5-2018
  Ga de Bijbel maar lezen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. 3Jezus gaf hem (Nikodemus) ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.” 4Nikodémus zei tot Hem: “Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren en opnieuw geboren worden?” 5Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. 6Wat geboren is uit het vlees is vlees, en wat geboren is uit de Geest is geest. 7Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden. 8De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”

  Het woord wedergeboren of opnieuw geboren is eigenlijk geen goede vertaling. Er staat eigenlijk, uit boven geboren.
  En wee je hoe je zo geboren wordt? Niet door de wet. Dan vis je achter het net! De wet is gegeven aan Mozes en de Israëlieten zonder de opdracht om de wet ook aan andere volken te verkondigen. Het was alleen voor Israël. Zo staat het in de bijbel.

  Cherry

  @@@@
  Makkelijk hé voor jou, om te stellen dat het alleen voor Israël is.
  Vergeet dan ook maar dat Jezus voor jou is gestorven.
  Dan kun je ook vergeten; Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.. Drie dagen en drie nachten om de zondag waar te maken met twee nachten.!!!!
  Dat telt wel voor jou. Toch.????
  En, Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden, daar ben je meteen ook van af.
  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.Gelukkig heb jij een heer van de zondag. Heb je ook minder last van de tegenstrever.
  Ik wens je een voorspoedig leven.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 3. Sindsdien ben ik van doop door besprenkelen en van de zondag naar de doop door onderdompeling en de Sabbat gegaan.

  Je zegt zelf dat je een proseliet bent geworden.
  Waarom ben je altijd zo achterdochtig en bijna overladen met afwijzing voor iedereen die niet zoals jij denkt.
  Ch
  @@@@
  Ik een proseliet, zoals jij denkt, een Jood geworden????
  Nee hoor ik volg op wat Jezus vraagt.
  Hem geloven en Gods Geboden doen.
  En daar hoort nu eenmaal ook de Sabbat bij.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Er zijn 2 maten: de Wet van God en die van de heiden. De Schrift oordeelt de mens. 2Tim 3:16-17 : “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren. en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”
   Iedere “gelovige” zou de wet van God moeten kennen en vooral gehoorzamen; de wet is de Here Jezus. Wie zonder wet leeft zal zonder wet verloren gaan; wie onder de wet leeft, zal door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig, maar zij die de wet onderhouden zullen door God gerechtvaardigd worden. [Reeds vele malen gepost]
   Zelfs in het Vaticaan heerst wetteloosheid, en natuurlijk ook in alle “nep” kerken, waar de leden doof en blind zijn.

 4. “de wet is het ding dat alles doet splijten,”

  daar heb volkomen gelijk in. Cherry. Het splijt de Christendom.
  Zonder de geboden ga je volledig voorbij aan de Here Jezus.

  1. De Here Jezus = de WET. Zonder Wet = er geen zonde. (Paulus) Geen zonde, dus kijk om je heen, of leven wij nu al op de “nieuwe” aarde waar geen zonde is ? Een jochie van 14 stak zijn moeder dood.; een normale zaak geworden, want één van 16 had beide ouders doodgestoken. Was de Here dan ook voor hen genageld ?

   “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” Jhn.14:15.

   Helaas staat er “zult” , en niet, “mag” , ook “bewaren”, dus niet schrappen/ vergeten. En het woord “wanneer”, duidt aan dat het gedurende jouw leven is, als je nog “helder” kunt denken. Velen zijn reeds “dood” tussen de oren.

   “Ik ben het toch niet, Rabbi ? ” Mat.26:25

   Indien je de T/G ontkent, dan wijzen 10 vingers naar je; dan ontken je de Here Jezus. Hij is toch de Wet ? Het Licht ? God’s Genade ? Onze Hogepriester ? Heiland – Herder – Rots – Waterbron – Boom des Levens – onze God.

   God de Vader = de Vader van de Here Jezus.

   “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” Jhn.14:21
   Vers 22 b : “Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld ? [23] Jezus antwoordde en zeide tot hem : Indien iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. [24] Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet ; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.”

   Het kan toch niet duidelijker uitgelegd worden, dan wat daar staat ? Wat je in de kerk hoort, die de T/G heeft afgeschaft, komt niet van God de Vader. DUS 23/9/2017 kwam ook niet van de Vader en er gebeurde “niets”, helemaal geen “opname” geweest. De meeste kerken in heel de “wereld” zijn wetteloos en staan buiten de poort. Opb.22:15. Of ze ooit wakker zullen worden (?), dat blijkt van “niet”. : “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” Mat.24:12

   We spreken hier niet om de “landelijke” wetten, maar de T/G. De wereld ontkent het bestaan van God en heeft God niet lief ; God’s volk erkent de Here Jezus niet, zij zijn verdort vanaf de wortels, en de kerken zijn doof en blind geworden. Zal er nog geloof zijn wanneer de Here komt ? Jawel … maar wél geloof zonder werken, zoals het geloof en de werken van de Paus. Niet volgens de T/G, maar z’n eigen wetten.

   1. Let op : Hillsong church in Beverly Hills met dominee Carl Lentz is zo nep als het maar wezen kan. Witgekalkte boodschappen die niet volgens de Schrift zijn hoor je overal, omdat men de T/G heeft afgeschaft. Deze Hillsong kerken zijn takken van de Pinkster Gemeente. Laat je niet omkopen door deze mensen die zeggen dat de Here Jezus voor idereen is genageld. Dat is dus NIET waar, maar alleen voor hen die zijn STEM horen en gehoorzaam zijn/blijven tot het einde. “Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Jhn.1:11. “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven ; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.” vz.12-13

    Je kunt de Here niet aannemen en daarbij de T/G afschaffen; want geloof zonder werken is dood. Jac.2:10-26.

 5. Oh bah.
  Dit riekt naar grootheidswaanzin.
  Erg.

  Met dit eerst gemodereerd worden?
  Zal er wel niet doorkomen dan.

  Wat erg.
  Verheffing van de persoon Marten Dek
  ‘Bekend van TV’

  Dag zusje,
  Wat een vooroordeel.
  Ik ben maar een heel gewoon gelovig mens.
  Ik promoot in hoofdzaak de Sabbat waar Jezus Heer van is.
  En als je netjes schrijft kom je er altijd door.
  Soms zijn er mensen die maar blijven hameren zinder Bijbelse teksten die laat ik dan niet meer aan het woord.
  Ik hoop dat ik dat van jou mag.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 6. Het verbond is niet alleen voor Mozes en Israelieten!!!

  Het zit nog steeds verkeerd tussen je oren Cherry!!
  Het is voor de hele mensheid. Het is de karrakter van God mijn schepper van alle dingen. Hij is onveranderlijk.
  Lees de bijbel inplaats van dingen aannemen van anderen dat leugens zijn omdat ze zich zonde vrij willen praten.

  1. Morgen is D-DAY .. de “geheime opname” , ja, dan moet ik die ijsblokken van 30 kg maar missen. Opb.16:21. Chocomel met ijsblokjes is wel verfrissend in de zomer. Maar wat bezielt men om wéér een datum te prikken ? Het staat heel duidelijk in 2Pet.3:10, wanneer de Here komt. “Maar de dag des Heren zal komen als een dief …. ” .. ja hoor, dan zal alles “smelten” en de werken zullen geopenbaard worden.

   Deze mensen houden geen rekening met Opb.22:18-19, en posten om aandacht te trekken, maar ze weten niet (?) dat ze leugens posten. Predikanten die de “waarheid” denken te hebben (inclu. de Paus) zullen versteld staan als zij straks niet de poort in mogen gaan. Er wordt beweerd dat er leven op aarde is voor 1000 jr ná de wederkomst. “Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont “. vs.13

   Waar blijft dan “gerechtigheid” , indien de “bokken” nog in leven zijn voor 1000 jr ? Maar zij hebben nog een smoes en ze zeggen dat de satan “gebonden” gaat worden, zodat hij niemand kan verleiden. En dit geloven de Jehovah Getuigen, en verzinnen een 2e kans, maar zonder satan. De Joden blijven ook op aarde en gaan weer “dieren” offers brengen. Wat een “toestand”, terwijl alles heel duidelijk in de Schrift staat.

   Ik heb uren geluisterd / gelezen op vids. over de “zwarte” Joden in de USA & de Orthodox Joden & Zionisten & Messianen & Freemason & Mormonen + “troep” van posters die alleen mee willen praten en niet beter weten. Predikanten die “wetteloos” zijn en elkaar steunen met hun leugens. Het is een “bende”, en daarom zegt God : “Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.” Hoe zou je dan nog kunnen bidden, indien jouw gebed een gruwel is ?

   Predikanten die bidden, terwijl zij wetteloos zijn ; ben je wel normaal, of hoe zit het ? : “Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze ; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen.”
   Spr.28:9,4. “Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil.” vs.14

   1. Ik ben er nog, dus het Joodse 5777 “teken” of “berekening” van de komst van de Here, is natuurlijk weer een grote leugen van hen die in het duister leven. Ik ben benieuwd of die valse profeten op Tube vandaag wat van zich laten horen en wat hun “smoesjes” zullen zijn, want er waren velen van ze. Ik zit te trappelen om hen aan te vallen, maar ach, ik vind hen wel “zielig”, nu ze zelf zien hoe satan hen heeft weten te “verleiden” en schuldig zijn geworden aan Opb.22:18-19.

    Zij hebben Opb.12 helemaal niet begrepen en beweren dat wat er staat “nog” moet gebeuren, terwijl die periode ver in het verleden ligt. De fout die zij gemaakt hebben is in vers 14 : “En aan de vrouw werden twee vleugels van den groten arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halven tijd.” Dat zijn 1260 “profetische” dagen = jaren ; van 538 t/m 1798. Je kunt deze periode niet “ontkennen”, want het staat in de geschiedenis boeken. De “ware” christenen werden vervolgd, eerst door “heidens” Rome, en daarna door de RKK, en eindigde toen de Paus gevangen werd genomen door Gen. Berthier van Napoleon. Opb.13:3.
    Maar die dodelijke wond was genezen toen Mussolini aan de macht kwam en weer een Paus [kerk vader] instelde.

    Die 2 benen in die droom van Nebukadnezar / Daniël, zijn heidens en Pauselijk Rome. Dan.2:33 ; WIJ zijn de VOETEN, die spoedig verbrijzeld zullen worden, vs.45.
    De Baptisten maken dezelfde fout, omdat zij wetteloos zijn.
    Er is geen vervroegde “opname” in de toekomst, want eerst wordt het onkruid verbrand ; dat kan onmogelijk een opname zijn. Dus, wetteloze gelovigen, jullie moeten de Bijbel eens beter “onderzoeken” ; er is nog tijd, want de opname voor vandaag, 23.9.2017, was een “flop”.

    1. Ik heb nog niemand zien reageren over die flop van gisteren 23/9/2017. Het is idd een crisis zoals in de dagen van Noach. Men gaat z’n gang en bekommert zich niet aan de gevolgen van hun “kwade” wegen, want God is “genadig” en heeft de wetten “afgeschaft”, volgens de valse profeten.
     Men wordt niet van de één op de andere dag een predikant. Het duurt minstens 6 jaar aan studie, en dat je gedurende die periode “teksten” overslaat omdat de hoorders dat niet willen horen, ja, dan moet je ophouden met prediken. Joel Osteen zei ook dat hij alleen zegt wat de mensen willen horen. Dat gevoel geven van “zalig” te zijn wanneer ze elke “zondag” naar de kerk gaan. Waarom zou hij zijn hoorders moeten “vermanen” als ze een vrije keuze hebben ? Typisch het werk van “wolven”.
     Zij denken zeker “vrijuit” te gaan om halve waarheden te verkondigen. Als het geld maar “binnenstroomt”, tóch ?
     Charlatans !!

 7. Zijn we opeens hier beland waar de bomen geen vruchten hebben, of is het één boom met verschillende namen ? MD zou kunnen posten : “Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.” Mat.15:22

  Het gaat op de eerste plaats om de “boodschap”, en uit die boodschap weten we of de werken van de boodschapper “nep” zijn of niet ; en helaas zie ik alleen bomen met “hete lucht”.

  “Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde : Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” Mat.10:34

  “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten ; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.” Hebr.4:12-13

  Tweesnijdend zwaard ; de boodschap snijdt zowel de lezer als de poster ervan, dus zit niet te zeuren. Het is niet de genade van Christus, maar Hij is Gods Genade, het Lam dat God aan de wereld gaf voor “velen”, die Hem willen gehoorzamen. Rom.3:23-26. Noach en familie , Lot en dochters , Job , Enoch en de profeten , man aan het kruis , discipelen , Joden die de wetten van Mozes gehoorzaamden , Jona en velen die genezen waren, maar niet de “hoorders” der wet, wél de “daders”, zij zullen gerechtvaardigd worden. Jhn.14:15,21 Opb.12:17 {uit het hoofd leren} echt niet moeilijk.

 8. Wat erg.
  Verheffing van de persoon Marten Dek
  ‘Bekend van TV’

  Ja Xandra, ik vind het ook heel erg die zelfverheffing en grootheidswaanzin van Marten! Enne… hij weet het allemaal, alleen hij.

  Cherry

  @@@@ Maakt niet uit hoor Cherry dat en wat jij denkt.
  Ik weet niks want de Bijbel zegt het>
  Je boven Jezus stellen is wat velen doen.
  De Sabbat voor de mens gemaakt zegt Jezus.
  En de mens zegt dat de zondag nu door God is ingesteld.
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

  1. Wie is Xandra, een geest uit de fles ? Is Xandra ook op F/B ? Ik ben ook bekend en niet zo akelig ook, bij de rechtbank in Almere.

   Mijndomein had een zaak tegen mij omdat ik voor het jaar 2017 niet wilde betalen. Het probleem was, dat ik “geen” bewijs had dat ik in 2015, reeds voor 2016 betaald had en daarbij gezegd dat ik eind 2016 ermee kapte en dat zij de bolg moesten sluiten. Alles stond op e-mails tussen Mijndomein en mezelf. Dat hadden ze niet gedaan en eisten betaling voor 2017.

   Een dag voordat ik de mededeling van de R/bank ontving, “verdween” mijn Windows live account plus alle mappen met de inhoud. Alles uitgelegd aan de rechter, dat ik monddood was en alsnog probeer om de mails te achterhalen bij Telfort.

   Helaas kwam het antwoord van de rechtbank dat er geen “extra” gegevens meer geaccepteerd zal worden. Dus ik ben ook door de rechtbank monddood gemaakt. De rechter had beslist dat ik, Mijdomein moet betalen + de kosten van de rechtszaak , een totaal van € 39 + € 206.
   Ik heb geen blog meer, waarom zou ik ervoor moeten betalen ?

   Hier is duidelijk een dwaling van de “geblinddoekte” Vrouwe Justitie.

   Hoe is het mogelijk om een beslissing te nemen “zonder” dat de rechter mijn “bewijs”, alle e-mails, gelezen heeft ? Het stond ook om mijn blog, dat er niet meer gepost mocht worden, vanaf eind 2016.

   Ik zeg je, wij leven in de wereld, maar zijn niet van de wereld. Wij moeten gehoor geven aan de “wetten” van Cesar, ook al zouden die wetten “krom” getrokken zijn. De rechter heeft mijn “karakter” vermoord. “Assassination of character” , en daarvoor moet ik hem € 206 betalen. De Here Jezus was ook onschuldig, en betaalde met de dood, om mij te redden.

   Ik zal het bedrag betalen, wetende dat ik onschuldig bevonden zal worden voor de troon van God. Deze wereld is slechts tijdelijk, mijn deel mogen ze hebben + een “link” naar deze BLOG & deze post, misschien dat “alle” rechters iets van zullen leren; ze zijn net zo wetteloos als Pilatus.

   1. Je verhef jezelf, indien je niet de wetten van God onderhoudt en jouw eigen wetten maakt. Dat jij je aan jouw eigen wetten houdt, is de keuze die je mag maken, maar ga “anderen” niet leren dat jouw wetten goed zijn, tenzij je daar bewijs voor hebt.
    “Het verstand is voor zijn bezitters een bron van leven, maar de straf voor de dwazen is hun eigen dwaasheid.” Sp.16:22
    “Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de Here toetst de geesten.” vs.3

    “Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan.” Rom.2:12a

    Indien je zegt dat de Here de T/G aan het kruis heeft genageld, dan leef je zonder wet, en je zult ook zonder wet “verloren” gaan.
    Zou je dan “zonder” wet wél weten wat zonde is ? NEE, wat wet doet zonde kennen. Rom.3:20

    Paulus wist niet wat “begeren” betekende, totdat hij de wet leerde kennen. Rom.7:7.

    “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig andere schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus, onze Heer.” Rom.8:38-39

    Goed lezen wat daar staat, want er is wel degelijk iemand die jou kan scheiden van de liefde Gods. Ja, JIJZELF !!
    Je zult zonder wet “verloren” gaan.

 9. Marten,
  Je bent een goede vent. We zijn het over veel dingen eens, maar helaas niet over de wet. Ik leg het je daarom nog een keer uit!
  Lieve groetjes,
  Cherry

  HET VERBOND VAN DE SINAÏ
  Wat Israël in historisch opzicht betreft, heeft het bij de Sinaï de beloften aanvaard op voorwaarde van gehoorzaamheid. Dit is het eerste verbond. Het werd gesloten met behulp van een middelaar en dit maakt duidelijk dat er twee partijen waren. Het genot van de resultaten van de beloften was zowel afhankelijk van de trouw van de mens als van de trouw van God en de zekerheid daarvan was dus niet groter dan de garanties die de zwakste partij kon geven.
  Trouwens, nog voordat Mozes van de berg was afgedaald, had het volk al het gouden kalf gemaakt.
  Het nieuwe verbond zal evenals het oude met Israël en Juda worden gesloten. Dit zal gebeuren bij de wederkomst van de Heer, als Hij hun zonden zal vergeven en ze niet meer zal gedenken. Dan zal Hij Zljn werk voltooien door Zijn wet in hun harten te schrijven, niet meer op stenen tafelen.
  Maar het feit dat het volk zich bij de Sinai van tevoren verplichtte tot gehoorzaamheid als voorwaarde om de zegen te ontvangen, is van heel groot belang. Hierdoor veranderde het karakter van de zonde. Wat op zichzelf al slecht was, werd nu bovendien de overtreding van de wet. Door de wet hechtte God officieel Zijn gezag aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relaties waarin de mens geplaatst is. De wet verbood elke schending van deze verplichtingen. Toen de wet werd gegeven, waren deze relaties er al en eveneens de verplichtingen die ermee verbonden zijn. Maar de wet maakte van de schending van deze verplichtingen een duidelijke overtreding van de uitdrukkelijke wil van God. Het ging onder de wet niet alleen om menselijke gerechtigheid, maar om het gezag van God.
  Het laatste gebod is van bijzondere aard. Het “gij zult niet begeren”, hield zich niet bezig met zondige daden, ook eigenlijk niet met de zonde in het vlees, maar met de eerste aandriften ervan. Door dit gebod kwam de ziel die uit God geboren was, tot de ontdekking van de wortel van de zonde in het vlees (Romeinen 7:7). Maar zelfs als iemand in staat was geweest de hele wet te vervullen, dan was dat niet meer dan een menselijke gerechtigheid geweest.

  @@@@ Ik zal het ja later uitleggen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 10. Beste Marten,
  Ik heb je leren kennen als een integer mens, die altijd klaar staat voor een ander en zichzelf daarbij heel vaak op de tweede plaats zet.
  Jouw verwelkomingen op de boot zijn warm, eerlijk en oprecht. Nog nooit heb je met mij gesproken over welk geloof dan ook, en laat je mij in mijn waarde. Nimmer zal je het geloof opdringen en daar zit nu juist jouw kracht, Je bent een mooi mens en een goede vader. Vele van ons kunnen daar nog iets van leren, ook ik! Met trots kan ik zeggen Marten Dek is een vriend van mij, en wil je daar graag voor bedanken.
  Henny

  @@@@
  Ik zit met tranen in mijn ogen met zoveel onverdiende lof.
  Ik dank je en het kwam op een tijdstip dat ik dit even nodig had.
  Dus vriend met je mooie schoenen dank en dank je wel.
  Marten.

 11. Mattheus 28:
  11Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkelen van de bewakers naar de stad en berichtten aan de hogepriesters alles wat er was voorgevallen.
  12Dezen hielden een bijeenkomst met de oudsten en na overleg gaven ze aan de soldaten een flinke som geld,
  13met de opdracht: “Zegt maar: Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen.
  14En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en er voor zorgen dat gij geen last krijgt.”
  15Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. Dit verhaal is onder de Joden verder verteld tot op de dag van vandaag.

  En ook bij Marten Dek is dit verhaal vandaag verteld.

  Cherry

  Beste Cherry, dat verhaal is al heel lang bij Marten bekend.
  Kom nou eens aan tafel bij mij en pakken wij Gods Woord er bij.

  Met vr. gr.
  MARTEN DEK.

 12. Ten derde dage.

  Mooi dat Jezus al voor de derde dag verrezen was.
  Lees maar in je eigen verhaal en in Mattheüs slot.

  Maar Marten Dek, geef het maar niet toe.
  Cherry

  Jij vind het waarschijnlijk prima dat Jezus op vrijdagavond in het graf is gelegd en op de eerste dag opstond.
  je wilt graag Rome geloven die dat allemaal beweert.
  Je wilt ook geloven dat vrijdag als een dag mee telt.
  Dat zijn dan tweed dagen en een paar uur. En twee nachten.
  Vraag je maar af wie gelijk heeft Rome of Jezus.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 13. Drie dagen en drie nachten moesten de wacht bij het graf staan.
  Voordat de drie dagen en drie nachten om varen, …

  Hahaha—Je hebt je studie niet goed gedaan en je getuinis is onjuist.
  Je schreef zelf dat de wachten die voor de drie dagen waren neergezet, op de vluicht sloegen.
  Wat wil je nu nog!
  Cherry

  Je moet niet plaatsen wat ik niet gezegd heb.
  Dat is blond.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 14. Marten Dek schreef: @@@@ Feestdagen werden ook wel Sabbat genoemd. Deze week waren er twee Sabbatten. Dat leest u nog. @@@@

  Dus twee zaterdagen ? [[[[ 1 Sabbat en een feestdag Sabbat genoemd. Cherry.]]]]

  En dan even verderop op in dat stuk, waar je zo op gewerkt hebt, schrijft Marten:

  64 Beveel dan, dat het graf verzekerd worde tot den derden dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn, dan de eerste.

  Het graf moest dus verzegeld worden tot de derde dag toe.

  De bewakers moesten een leugen verzinnen dat Jezus voor de derde dag al verrezen was uit het graf.
  Wat wil je nu nog, nog een steviger bewijs?? Je geeft mij het bewijs zelf aan. Lees jezelfwel wat je schrijft?
  Feliciteer mij gewoon dat ik gelijk heb. [[[[ Ik zou je zeker feliciteren als je gelijk zou hebben, maar helaas beweer jij nu dat Jezus maar twee dagen in het graf lag???? ]]]]

  Ik ben immers de liefste!
  Cherry

  Stap eens naar een kleuterschool en vraag aan de kinderen wanneer Jezus is opgestaan als Jezus zegt drie dagen en drie nachten, en op vrijdag avond in he graf gelegd werd.
  Je zul verbaasd staan of zitten van het antwoord.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 15. Marten:
  vraag: Hang jij de leer van ene Stephen Gola aan. Take His Heart??

  Heb wat van hem gelezen over getal 13 en komt precies overeen met jouw schrijven aangaande dit getal.
  En hij heeft een boek geschreven over echtscheiding. Dat boek zou hij hebben moeten schrijven op bevel van God zelf.

  Oppassen geblazen Marten.

 16. Marten, je kunt rustig zijn hoor. Je vraagt: hoelang zal dit nog doorgaan?
  Daar is antwoord op te geven: zolang het Levende Lichaam van Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer nog op deze aarde is. Het wachten is op toevoeging van de laatste lid.
  Blijf rustig wachten tot dat moment. Wees in Zijn “RUST” Marten.
  Ik ben in die rust en ben wakende en wachtende…
  En alles gaat gewoon door zoals is voorspeld..
  Lieve groet,
  W/lelie

  1. @@@@

   Math. 24:
   4 ¶ En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
   5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
   6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
   7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
   8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
   9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
   10 En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
   11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
   12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
   13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
   14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
   15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
   16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
   17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
   18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
   19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
   20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
   21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
   22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
   23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
   24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
   25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!
   26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, Hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, Hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
   27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
   28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.
   29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
   30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het Teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
   31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
   32 ¶ En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
   33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.
   34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
   35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
   36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
   37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
   38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
   39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
   ====
   Lu 18:20 U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’
   Joh 14:15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
   Joh 14:21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
   ====
   1Co 7:19 Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt.
   ====
   Lu 4:16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens Zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen,
   Lu 4:31 Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar Hij de inwoners steeds op sabbat onderwees.
   ====
   Mr 16:16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
   ====
   Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’
   ====
   Opb 11:18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor Uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’
   ====
   Wens ik allen Gods Zegen en behoudenis.

   Met vr. gr.
   Marten Dek

 17. De invloed van een christen.
  Als ik niet wist wie Jezus is en wie God is, dan zou ik nooit christen geworden zijn.
  Ierland, RKK en Protestanten. Bidden tot dezelfde God.
  Als ik zie hoe onze regering de CDA en andere christelijke partijen te keer gaan in plaats van met elkaar op trekken.
  Hoe Obama en de Paus en de RKK de Islam aan het omarmen zijn. Hoe soms vooraan in de kerk, daar zitten de prominenten, het werk aan het verdelen zijn.
  Hoe lang zal ik nog doorgaan?

  Christenen behoren een voorbeeld te zijn, daar hoort mijns inzien geen spektakel van ongelovigen bij.

  Met vr. slaapgroet
  Marten Dek.

 18. Nu Marten, aan de Galaten is de Gekruisigde Jeus voor hun ogen geschilderd . ( Gal 3: 1)
  En Schilderwerk is ook een voorstelling en laten zien..
  Dus of he nu geschilderd of als toneel aan de mensen hun ogen gebracht wordt , maakt denk ik niet veel uit. Alleen , Paulus en andere apostelen waren Gelovigen die het Evangelie aan de Galaten hun ogen lieten zien. Dat is het verschil.
  In Jezus tijd waren er ook anderen die predikten maar Jezus niet volgden. Daarvan wordt gezegd in de bijbel : laat ze begaan, in ieder geval wordt Jezus verkondigd.
  Hart. Groeten,
  W/lelie

 19. Ten eerste is het kruis overmatig groots en verlicht gemaakt.
  Of Waterlelie of Zoeker of ik gelijk heeft, is maar de vraag.
  Volop consumptie en feesten die er niets mee te maken hebben.
  Pasen is een feest van vreetpartijen. Pas barbecue paasbrood Paaseieren zoeken. enz. enz. Kun je ook zeggen dat het mee helpt Jezus te leren kennen.
  Ik denk dat het allemaal spotternij is, temeer dat het door financiële bedrijven als RKK en de EO en ons geld er mee gemoeid zijn. Er moet aan verdiend worden.
  Denk je dat de acteurs het voor niks spelen?
  Ik geef het om niet zegt Jezus, geef het door om niet.

  Wens ik de Sabbatsvierders een fijne Sabbat toe en de anderen een fijne dag toe.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  De Sabbat is net zo’n beetje begonnen.

 20. Ben het in dezen met Marten eens. Het is “gespeeld” door ongelovigen. En dat is gewoon foute boel. Heb het daarom bewust niet gezien.
  Maar… het is ook waar dat de mensen er weer bij worden bepaald. Hoe dan ook.
  Net als éénmaal in het jaar de geboorte van Christus gedacht wordt en ook wel na gespeeld. Want zonder geboorte ook geen lijden en sterven en opstanding van de Christus.

  Ik denk dat de spelers straks voor Gods Troon niet kunnen zeggen : wij hebben het niet geweten….
  W/lelie

 21. Marten

  je zegt:

  ‘Ik ben er van overtuigd, dat als je Jezus in je hart hebt, dat spel zo niet mee kan spelen’

  Dat is ook mijn eerste reactie, maar waar we wel om moeten denken is dat er een historische gebeurtenis nagespeeld wordt, iets dat zo moest gebeuren en dat van levensbelang zou blijken te zijn voor ons allemaal.
  Anderen moeten daar ook iets over leren en dat kan niet als het verhaal anders verloopt dan er geschreven staat.
  Het Evangelie wordt daar verteld.

  Toen Petrus ervan hoorde dat Yeshua/Jezus zou sterven zei hij ook: ‘dat zal niet gebeuren’.
  Yeshua bestrafte hem toen- zie Matth. 16:23

  Het zou misschien goed zijn als er bij the Passion meer uitleg zou zijn over het waarom alles zo moest lopen
  zodat de mensen het allemaal beter zouden begrijpen.

  ‘5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
  om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld;
  de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem,
  en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

  6 Wij dwaalden allen als schapen,
  wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg;
  doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen’

  Jesaja 53

  groet van mij

  1. Ben ik wel met je eens Zoeker, als het ook door christenen gespeeld zou zijn. Maar toch zouden christenen niet tegen hun weten in Barrabas kunnen schreeuwen, omdat Jezus al gekruisigd is.
   Daar zou inderdaad een betere uitleg kunnen zijn.
   Ik denk dat ditgeen spel is door God goedgekeurd.
   Mammon is hier in het geding. Het is een spektakel dat niet met liefde naar God toe gespeeld is. Het zijn acteurs die het spelen en geen geloof hebben.
   Maar iedereen mag daar anders over denken.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Aan de ene kant heb je gelijk Marten- het is een spektakel en het zijn niet allemaal christenen die er aan meedoen.

    Maar weet je, wat niet is kan nog komen en in ieder geval wordt Yeshua/Jezus en de Bijbel niet genegeerd en wordt het verhaal toch ondanks alles wel overgebracht, vooral door de Bijbelvertellingen tussendoor.
    Ze hadden ook van Pasen een ‘paashazenrace kunnen maken als je begrijpt wat ik bedoel.
    Nu gaat het er ten minste nog over om de betekenis van Pasen duidelijk te maken.

    En wie weet wat er nog van komt ? Eens zullen we het weten.
    De Eeuwige kan met een kromme stok rechte slagen maken
    en zelfs door het laten spreken van een ezel duidelijk maken wat Hij bedoelt (Num. 22: 30)-
    dan toch zeker door en tot BN’ers/acteurs ? 🙂

    Shabat shalom

    zoeker

 22. Shalom Marten

  ik wil je even goedendag zeggen- is het goed met je ?
  En alweer (in april ?) een jaartje ouder ook ?
  Wat een mooie site heb je.

  Wil wel even reageren op je stukje- hoe ik het zie ?
  De mensen móesten roepen ‘Bar-abbas’,
  want anders was het reddingsplan van de Vader niet goed gegaan.
  s-atan lacht niet meer, want slechts de hiel heeft hij van het Zaad van de vrouw, van de Verlosser vernield- maar de macht van de dood is helemaal overwonnen (Gen. 3: 15)

  Bar-Abbas- wat betekent ‘zoon van de vader’- was een moordenaar, een zondaar en hij kwam vrij.

  Yeshua/Jezus- de Onschuldige- werd in zijn plaats terechtgesteld zodat wij allemaal, die schuldig zijn
  bevrijd worden van de vloek van de zonde en de dood
  en wij zonen (en dochters) van de Vader konden zijn tot in eeuwigheid.

  Wat een wijs plan en als s- atan (weiger ik met een hoofdletter te schrijven 🙂 dat allemaal geweten had, dan had hij nooit toegestaan dat het allemaal zo gebeurde ( 1 Cor. 2: 8)

  Dat er velen op het plein in Enschede ‘bar-abbas’ riepen dat hoorde ik ook.
  Maar er waren er ook die niet meeriepen en misschien wel die ‘Jezus’ riepen. Dat weten we niet zeker.
  Ik hoop wel dat het lang in hen mag naklinken en dat ze erover na gaan denken.
  En ook dat ze eens allemaal zullen mogen gaan begrijpen waarom Yeshua/Jezus moest sterven in de plaats van ons mensen.
  Voor God is niets te wonderlijk.

  Zijn zegen en shalom

  1. He Zoeker,
   Leuk je hier te ontmoeten.
   Ja, ik hoor het meer, het is een verhaal dat moet kloppen.
   Voor wie moet het kloppen?
   Je hoort vaak dat wij Jezus weer zouden kruisigen. Ik zie dit als een bewijs daarvan.
   Natuurlijk moest het destijds gebeuren. Maar het is al geschied.
   Als er iemand is die zegt, volgende keer gaan wij met duizenden christenen daar naar toe en schreeuwen het uit. Jezus. Jezus. Dan ga ik mee.
   Ik heb alles gezien in Groningen. En nu het laatste stukje.
   Ik ben er van overtuigd, dat als je Jezus in je hart hebt, dat spel zo niet mee kan spelen.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar