Getuigenis van Marten Dek

Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt. Ik heb veel en bijzondere dingen meegemaakt. Eén er van wil ik vertellen.
in 1977 kwam ik totaal verlamd op bed te liggen. Kon mijn pink nog niet bewegen. “Heer als dat zo moet zijn, ik geef mij in Uw handen”.

Toen kwam er een vrede in mij die zo ongelooflijk is, dat met die vrede erbij ik wel verlamd op bed wil blijven liggen. maar het leven gaat door. Vreselijke dingen maak ik mee die met de overheid en het wonen op een varende boot te maken hebben.
De gemeente doet mij een zwaar proces aan, ik zie het niet meer zitten ondanks mijn geloof. Het werd allemaal te zwaar.
Ik wist heel precies waar en hoe. De heerlijke stem die mij lokte voor die wonderschone vrede die dan zou volgen als ik voor die trein stond. Alles voorbij.
Maar ik bad nog even in uiterste wanhoop naar God. “Heer ik kan niet meer. U hebt immers beloofd dat wij niet meer te dragen krijgen dan wij aankunnen. Heer ik kan het niet meer aan”. Het onmiddellijke antwoord was, “Ja, het is genoeg geweest, je krijgt niet meer te dragen dan je aankunt”. En daar was die reddende engel die mij meenam naar de zee en met mij de gehele pier op en neer wandelde. God had gewonnen van satan.
De gemeente gaat gewoon met haar ellende door maar ik krijg veel hulp. Ik zit in mijn stoeltje en dan gebeurd er iets vreemds. Een lichte beving van boven af tot in heel mijn wezen neemt bezit van mij. Er wordt in mij gegrift. “Marten, en je wint het proces en je wint het van de gemeente Haarlem.” Ik verdedigde mijzelf tegen de grote jongens van de overheid. Toen ik mij moest verdedigen verscheen er een heldere gloed en kreeg ik van de rechter een compliment.
Ik won beide. Het proces en van de Gemeente.
Dan, en dat is de vierde aanraking op zo’n bijzondere manier. Anno 1997
Weer in datzelfde stoeltje en weer op dezelfde manier neemt er iets bezit van mij, en grift het volgende in mij.”Marten Dek, gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt, want het is Mij een teken tussen jou en Mij en het is Mij een teken tussen de mensen en Mij”.
En dit is nog maar een druppeltje van mijn verhaal.
Sindsdien ben ik van doop door besprenkelen en van de zondag naar de doop door onderdompeling en de Sabbat gegaan. Het geloof is sindsdien pas echt. Hoe echt het voordien ook leek. Er zijn ongelooflijke krachten en leringen van God tot mij gekomen en ik ben er nog lang niet. Maar Zijn kracht is groot en ik vermag niets zonder Hem.
Mijn vraag en tevens bericht is: “Waarom geven voorgangers en gelovigen nooit een antwoord op de vraag? Waarom de zondag en waar staat dat in de Bijbel? Bent u bang dat de sabbat dan wettisch gaat worden zoals Ouweneel zegt en is dat dan ook niet al zo met de zondag? “
Dan overlijd mijn moeder en drie jaar later mijn vader.
Ik ga op mijn knieën en bid tot God. “Heer ik zou zo graag willen weten of mijn vader naar de hemel gaat en behouden is.” Antwoord van God en wel meteen. “Marten waarom denk jij dat tussen jouw eerste ervaring met mij en jouw laatste ervaring met mij 20 jaar zit. Waarom denk jij dat jouw vader op de 20ste is overleden. Waarom denk jij dat jouw moeder op de twintigste is overleden. Waarom denk jij dat jij nu 60 jaar bent”.
Met andere woorden Ik maak het uit en jij niet. Zie het bewijs. En dat mijn moeder op de twintigste overleden was wist ik al lang niet meer. Mijn broer maakte toen een soort oorkonde en die lag in de slaaphut. Inderdaad, het klopte.
Dit is mijn getuigenis waarom ik van de zondag naar de sabbat ben gegaan. Waarom ik de doop door besprenkeling verving door de echte doop van Jezus door onderdompeling.
Natuurlijk geloofde ik het niet zomaar. Mede ook door hen die de zondag hielden.
Doch lees, Beste mensen, Ik zal het uitleggen naar mijn vermogen.
Eerst even dit, van Daniël 7:25. En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
De wet is duidelijk veranderd. De paus heiligt overledenen. Vergeeft zonden. Draagt het getal 666 en is op zeven heuvelen gebouwd. Allemaal tekenen van de antichrist. Geen een heeft zoveel aanwijzingen tegelijk. Het beest en het beeld van het beest. Zeer duidelijk is dat de zondag door het Vaticaan is ingesteld. En zie wie dat daarin allemaal volgen. Het beest en het beeld van……
________________________________________
onderdanen en dus was het zijn plicht om orthodox te blijven in zijn geloof[41]. In de visie van Constantijn besliste de keizer niet over de te volgen doctrine – dat was de verantwoordelijkheid van de bisschoppen – maar was het zijn rol om de navolging van deze doctrine af te dwingen, ketterijen uit te roeien en de kerkelijke eenheid te bewaren[42]. De keizer zorgde ervoor dat God op de juiste wijze werd vereerd in zijn rijk, maar het was aan de kerk om te bepalen waaruit deze gepaste verering bestond[43]. In 314 riep hij het concilie van Arles samen. In 316 trad Constantijn op als rechter in een godsdienstig dispuut in de provincia Africa en veroordeelde hij de ketterij van het Donatisme[44]. In 321 stelde hij de zondag als rustdag in voor het gehele rijk. Hij stelde bisschoppen aan of zette ze weer af naar eigen goeddunken. Zijn in godsdienstig opzicht belangrijkste wapenfeit was echter dat hij in 325 het eerste concilie van Nicaea bijeenriep, het eerst effectieve oecumenische concilie (tenzij het concilie van Jeruzalem als oecumenisch wordt beschouwd). Tijdens dit concilie werd het Arianisme veroordeeld en de geloofsbelijdenis zoals die vandaag de dag bekend is vastgelegd. Het concilie van Nicaea wordt traditioneel beschouwd als het eind van de vroeg-christelijke periode.[bron?]

________________________________________

Bovenstaande is een tekst uit het Katholieke boek. En hierbij is, Daniel 8:11. Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd neder geworpen. En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
Het gedurig offer is dat Jezus werd vervangen door Maria. Maria was niet het offer, maar Jezus is het Offer.. Gedurig mogen wij bidden tot God met Jezus als onze Middelaar. De pausen achten het beter om te bidden tot God met Maria als Middelaar. Dat staat nergens in de Bijbel. Wij bidden tot God en vragen of eindigen “om Jezus wil” de RK bidt rechtstreeks tot Maria.
Nu u hoorde hoe de zondag is ontstaan. Even de Tien geboden. Die in de Ark Gods liggen. Nog steeds.
Deut 31:25 gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond des HEREN droegen: Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God opdat het daar tot getuige tegen u zij.
Deut 10:5 Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had.
En Opb 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.
Wat ligt er in? De twee stenen tafelen met de vinger Gods persoonlijk beschreven.
1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3. Gij zult de naam van de eeuwige uw god, niet ijdel gebruiken.
4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
5. Eer uw vader en uw moeder.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
Wat heeft het gedaan? de RKK en wie volgen hen. Het beest en het beeld van het beest? De veranderde geboden als gesteld in Da. 7:25. hierboven van God en hieronder van satan. RKK en die hen volgen met het Teken dat niet van God is.
Ik ben de Heer, uw God.
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Hij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
Opb 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaatuit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
Is het mogelijk dat u die RAAD van God op zou willen volgen? Of gaat u gewoon verder op een dood spoor dat traditie heet en waar Andrie Knevel zo prat op gaat.Bent u bereid om Jezus werkelijk te volgen? Zijn Grote Gebod ter harte nemen?
Matth. 22: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
De ganse Wet, die in de Ark des Verbond, liggen. Nog steeds. Amen
Ik wil u vragen om te bidden tot God wat wel en niet de Waarheid is van de Sabbat” of Zondag? Niet mijn eer, niet uw eer, maar om Gods EER gaat het.
Dat God u mag zegenen met wijsheid en kracht. En mocht u menen dat de Bijbel ongelijk heeft met de Sabbat? Dan kunt u mijn schip namens God opeisen. Daarvoor heeft God mij dit schip gegeven.

Marten Dek.

129 gedachten over “Getuigenis van Marten Dek”

 1. Num.15:1:Jahwe sprak tot Mozes: 2Zeg aan de Israëlieten:
  Leviticus 25:1 Jahwe sprak tot Mozes op de Sinaï: 2Zeg aan de Israëlieten:

  Er staat toch: Maar zeg aan de Israëlieten.
  En dit gaat over de sabbath!
  Zeg aan de Israëlieten dus…

  Cherry

  Wat heeft de tegenstrever Rome en satan de mens mooi bedonderd.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Gr. Marten.

 2. Grote sabbat
  De sabbat na de dood van de Heiland was ‘groot’.
  Joh 19:31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, daar het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot), verzochten de Joden dan Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.
  Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.

  ER WAS TOEN ALLEEN OP ZATERDAG DE SABBATH, AANGEZIEN DE WEKELIJKSE SABBATH SAMENVIEL MET DE EERSTE DAG VAN DE ONGEZUURDE bRODEN. SABBATH, en daarom heet die dag de Grote Sabbath!
  Er waren geen twee sabbatten vlak achter elkaar of met een dag ertussen.

  Cherry

  zoiets als pasen en pinksteren op één dag.!!!!

  LEES DIT EENS. http://wf.mellink.info/het-teken-van-jona-verdraaid
  gr. Marten Dek.

 3. sCHREEF: Charles Pieters
  SEPTEMBER 19, 2017 OM 2:04 PM

  In Exo. 31:13 staat : ” U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet, dat Ik de Heere ben, die u heiligt.”

  MAAR BESTE PIETERS,

  Lieve groetjes,
  Cherry

  DE REST VERWIJDERD
  Gr. Marten

 4. Jij wilt alleen praten over jouw mening.
  De ander komt niet aan bod.
  Maar dan moet je niet hierboven schrijven;
  GEEF EEN REACTIE, maar
  GEEF MARETN GELIJK, ALTIJD.
  het gaat mij alleen maar om wat waar is en daardoor is mijn vraag: Hoe wordt een mens behouden?!
  En dan kom ik niet uit bij de Wet van Sinaï maar bij het Abrahamitisch Verbond dat door Jezus Christus wordt gedragen. Door Hem alleen. En Hij draagt ons.
  de wet heeft er niets mee van doen!
  Cherry
  @@@@
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

  1. Cherry,

   Johannes 8:
   11 En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.

   Hier een klassiek geval van Maria Magdalena zij werd eerst in de genade gesteld door de Heer “Ik veroordeel u niet”, vervolgens wordt ze weer onder de wet gesteld door de Heer “ga heen en zondig niet weer”.

   Dus de Here Jezus zegt en leert ons om ook niet meer te zondigen nadat we wedergeboren zijn.
   Je kunt er niet omheen om de geboden weg te zetten.

 5. “23Voordat het geloof kwam, stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. 24De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. 25Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. 26Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
  27Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. 28Er is geen Jood of heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw: allen tezamen zijt gij een persoon in Christus Jezus. 29Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abraham, ‘nageslacht’, erfgenamen krachtens de belofte. (Galaten 3:23-29).

  Cherry
  @@@@
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

  1. Cherry
   ” 29Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abraham, ‘nageslacht’, erfgenamen krachtens de belofte. (Galaten 3:23-29).”
   Erfgenaam krachtens de belofte houd in ” onder houd Zijn geboden” Deed Abraham ook. Daardoor werd hij gerechtvaardigt.

   1. Abraham werd gerechtvaardigd, omdat hij God geloofde.

    De wet van Mozes was er toen nog niet. Die werd pas in de Sinaï aan Mozes en de Israëlieten gegeven om te gebruiken in het beloofde land. Maar door de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. De wet is de bediening van de dood.

    Wij worden alleen gerechtvaardigd omdat wij die geloven in Jezus, kinderen van Abraham zijn.
    Lees maar in de Hebreeën brief.
    Er bestaat geen andere weg.

    Groetjes Cherry

    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    Geloof je dat net als Abraham.????
    Gr. Marten.

 6. Beste Cherry,
  Ik geloof ook en doe daarom wat Jezus vraagt.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Ook het vierde Gebod.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  Zo zie je maar weer als je oprecht zonder sneren schrijft, ook al zijn wij het Bijbels niet eens, plaats ik het.

  Jezus leefde in het Joodse land en het tijdvak van het O.T., dus onder de wet.
  Als een joodse man aan Jezus vraagt hoe hij behouden moet worden, dan is er in dat Joodse land en in de O.T. tijd, de tijd van de wet van Mozes. Dus daar verwees Jezus naar.

  Met NT begon later, met de uitstorting van de Heilige Geest.
  Toen werd alles anders.

  Cherry

  1. Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

 7. Antwoord op de wet:

  “Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en ter wille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist, opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest” (Romeinen 8:3-4).

  “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen” (Galaten 4:4-5).

  Bevrijd van de wet!
  Cherry.
  @@@@
  De zondag liever???? Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  De Wet;Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  De Sabbat;Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
  Gr. Marten

  1. Cherry:
   als in de grondtekst, die Paulus geschreven heeft, staat “joodse wet” dan bedoelt hij dat. De vraag is: over WELKE wet gaat het in Galaten. De tien geboden – die geldt voor alle mensen, want God zal elke daad op grond van die wet oordelen, hetzij goed of kwaad’ . In Galaten gaat het over mensen die in de christelijke kerk de joodse ceremoniële wetten weer invoeren. De tien geboden en dus ook het vierde gebod waar staat De Zevende Dag is onverminderd van kracht want het is het enige gebod dat ons vertelt wie onze God is. lees Ezechiël 20:12 en 20

   Wat is de wet van de zonde? enige wat Jesus heeft VERVULD zijn de wetten over offers en feesten en eten en drinken dat daarmee gepaard ging. inderdaad heeft Hij niets afgeschaft maar in zichzelf vervuld omdat al die ceremoniën een schaduw waren van Zijn werkelijkheid. Elk joodse feest is een schaduw van een fase in God’s grote plan van verlossing. pascha=verlossing door bloed; ongezuurde broden=haastige bijzetting in graf er was geen tijd voor balseming; eerstelingen=Christus is de eerste die tot eeuwig leven uit de dood is opgestaan, de eerste oogst; Pinksteren, 50 wekenfeest= oogstfeest (tarwe) 3000 op 1 dag; dag der bazuinen = inluiden vd eindtijd; yom kippur=dag des oordeel, wederkomst; sukkot=1000 jaar in onze tijdelijke woningen in de hemel en daarna zullen de rechtvaardigen de aarde beërven. Paulus heeft het over deze feestsabbatten met voorschriften over eten en srinken in kol2:16
   De offers, ELK offer, stelden de prijs voor die voor zonde= overtreden van de eeuwige wet moet worden betaald, uiteindelijk – eens en voor altijd – het kruis van Jezus, waar Paulus zo vaak op roemde. Want toen hij eenmaal had begrepen dat al de joodse wetten hun vervulling gevonden hadden in Jezus , die hij vervolgde, was het voor hem kristalhelder. De schellen vielen hem vd ogen en bij heel veel christen, messiaanse incluis, zitten de schellen er nog op.
   De tien geboden zijn Gods eeuwige maatstaf, standaard en de sabbatdag is de grenslijn. zoek de hebreeuwse grondtekst op van het woord teken in Ezechiël 20:12,20.

 8. Galaten 3: 1
  O domme Galaten, wie heeft jullie behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk verkondigd als gekruisigd! 2Dit wil ik alleen maar van u horen: hebt ge de Geest ontvangen door de wet te volbrengen of door gelovig te luisteren? 3Hoe kunt ge zo dom zijn! Ge zijt begonnen met de Geest, wilt ge nu eindigen met het vlees? 4Hebt ge zoveel meegemaakt voor niets? Dat kan ik niet aannemen. 5Nogmaals: Hij die u de Geest verleent en onder u wonderen werkt, doet Hij dat omdat ge de wet onderhoudt of omdat ge luistert en gelooft? 6Zoals er geschreven staat: Abraham heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. 7Ge ziet het: de mensen van geloof, dat zijn de kinderen van Abraham. 8En daar de Schrift voorzag, dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken worden gezegend. 9De mensen van geloof worden dus gezegend, samen met Abraham, de gelovige. 10Maar de mensen van de wetswerken liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die zich niet metterdaad houdt aan alle voorschriften in het boek der wet, 11Trouwens, dat niemand door een wet bij God gerechtvaardigd wordt, is evident, want: Hij die door het geloof gerechtvaardigd is zal leven.

  Cherry

  @@@@
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Ooit gehoord van de Tien Geboden.????
  Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. LERINGEN ALS DE ZONDAG.
  GR Marten

 9. Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt.

  Je moet maar zo denken, een opgepompte persoon loopt vanzelf weer leeg.

  Hahahahahaha………. of is lachen ook verboden?

  Hahaha Cherry

  @@@@
  Als je daarna maar met het goede weer gevuld geraakt.
  We mogen geen zuurpruimen zijn.

 10. De wet is duidelijk veranderd. De paus heiligt overledenen. Vergeeft zonden. Draagt het getal 666 en is op zeven heuvelen gebouwd. Allemaal tekenen van de antichrist. Geen een heeft zoveel aanwijzingen tegelijk. Het beest en het beeld van het beest.

  Marten, wie is de anti-christ.
  Die de Zoon loochent.
  Wie loochent de Zoon?
  De islam zegt: God heeft geen Zoon.
  De kerken zeggen: God heeft wel een Zoon en Hij is onze rechtvaardiging.

  Marten, je ijlt en beschuldigd vals. Dat is een zware wetsovertreding!
  Cherry

  @@@@
  @@@@
  Lukas 12:1 Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeen, welke is geveinsdheid.
  2 En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden.
  3 Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden.
  4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.
  5 Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!
  6 Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningskens? En niet een van die is voor God vergeten.
  7 Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
  8 En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods.
  9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.
  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Om 21 59 uur begint vanavond de Sabbat . 13-7-2018
  Met vr. gr. Marten Dek

 11. Met vr. gr.
  Marten Dek.
  maar een ieder kan dat niet verstaan.

  Dus het is alleen voor intimi? Dus niet voor iedereen?

  Dat schrijf jij, Wel voor jou en niet voor mij.
  Of zou het andersom kunnen zijn!
  Zou zo maar kunnen!

  1. Zou zo maar kunnen.
   Maar weet je, lees Openbaring 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;
   19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
   Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Zou dat de zondag zijn die bijgevoegd is.????
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, er afgehaald zijn.????
   2 nachten of drie nachten weet je wel. Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 12. En Opb 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.
  Wat ligt er in? De twee stenen tafelen met de vinger Gods persoonlijk beschreven.
  1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw god, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
  Wat heeft het gedaan? de RKK en wie volgen hen. Het beest en het beeld van het beest? De veranderde geboden als gesteld in Da. 7:25. hierboven van God en hieronder van satan. RKK en die hen volgen met het Teken dat niet van God is.
  Ik ben de Heer, uw God.
  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
  4. Eer uw vader en uw moeder.
  5. Gij zult niet doden.
  6. Hij zult geen onkuisheid doen.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
  Opb 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaatuit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
  Is het mogelijk dat u die RAAD van God op zou willen volgen? Of gaat u gewoon verder op een dood spoor dat traditie heet en waar Andrie Knevel zo prat op gaat.Bent u bereid om Jezus werkelijk te volgen? Zijn Grote Gebod ter harte nemen?
  Matth. 22: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
  De ganse Wet, die in de Ark des Verbond, liggen. Nog steeds.

  Maar begrijp jij het wel allemaal??
  God gaf de wet aan Mozes en de Israëlieten, dat is wat er letterlijk staat. Er staat nergens dat ze dat aan andere volken moesten doorgeven.
  Dus hoe kun jij dit nu beweren?
  Kom er eens mee voor de draad!
  Cherry

  @@@@ Het wordt tijd dat je eens naar Jezus gaat luisteren
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 13. Ik ben met mijn naasten bewogen.
  Maar ik vind hier nergens dat iemand met iemand bewogen is.
  Ik heb sterk het gevoel dat het hier een one-man show is, want het gaat alleen maar over wat jullie geloven.
  Cherry

  @@@@ Het gaat er alleen over wat er in Gods Woord staat.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  maar een ieder kan dat niet verstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar