Spring naar toolbar

Getuigenis van Marten Dek

Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt. Ik heb veel en bijzondere dingen meegemaakt. Eén er van wil ik vertellen.
in 1977 kwam ik totaal verlamd op bed te liggen. Kon mijn pink nog niet bewegen. “Heer als dat zo moet zijn, ik geef mij in Uw handen”.

Toen kwam er een vrede in mij die zo ongelooflijk is, dat met die vrede erbij ik wel verlamd op bed wil blijven liggen. maar het leven gaat door. Vreselijke dingen maak ik mee die met de overheid en het wonen op een varende boot te maken hebben.
De gemeente doet mij een zwaar proces aan, ik zie het niet meer zitten ondanks mijn geloof. Het werd allemaal te zwaar.
Ik wist heel precies waar en hoe. De heerlijke stem die mij lokte voor die wonderschone vrede die dan zou volgen als ik voor die trein stond. Alles voorbij.
Maar ik bad nog even in uiterste wanhoop naar God. “Heer ik kan niet meer. U hebt immers beloofd dat wij niet meer te dragen krijgen dan wij aankunnen. Heer ik kan het niet meer aan”. Het onmiddellijke antwoord was, “Ja, het is genoeg geweest, je krijgt niet meer te dragen dan je aankunt”. En daar was die reddende engel die mij meenam naar de zee en met mij de gehele pier op en neer wandelde. God had gewonnen van satan.
De gemeente gaat gewoon met haar ellende door maar ik krijg veel hulp. Ik zit in mijn stoeltje en dan gebeurd er iets vreemds. Een lichte beving van boven af tot in heel mijn wezen neemt bezit van mij. Er wordt in mij gegrift. “Marten, en je wint het proces en je wint het van de gemeente Haarlem.” Ik verdedigde mijzelf tegen de grote jongens van de overheid. Toen ik mij moest verdedigen verscheen er een heldere gloed en kreeg ik van de rechter een compliment.
Ik won beide. Het proces en van de Gemeente.
Dan, en dat is de vierde aanraking op zo’n bijzondere manier. Anno 1997
Weer in datzelfde stoeltje en weer op dezelfde manier neemt er iets bezit van mij, en grift het volgende in mij.”Marten Dek, gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt, want het is Mij een teken tussen jou en Mij en het is Mij een teken tussen de mensen en Mij”.
En dit is nog maar een druppeltje van mijn verhaal.
Sindsdien ben ik van doop door besprenkelen en van de zondag naar de doop door onderdompeling en de Sabbat gegaan. Het geloof is sindsdien pas echt. Hoe echt het voordien ook leek. Er zijn ongelooflijke krachten en leringen van God tot mij gekomen en ik ben er nog lang niet. Maar Zijn kracht is groot en ik vermag niets zonder Hem.
Mijn vraag en tevens bericht is: “Waarom geven voorgangers en gelovigen nooit een antwoord op de vraag? Waarom de zondag en waar staat dat in de Bijbel? Bent u bang dat de sabbat dan wettisch gaat worden zoals Ouweneel zegt en is dat dan ook niet al zo met de zondag? “
Dan overlijd mijn moeder en drie jaar later mijn vader.
Ik ga op mijn knieën en bid tot God. “Heer ik zou zo graag willen weten of mijn vader naar de hemel gaat en behouden is.” Antwoord van God en wel meteen. “Marten waarom denk jij dat tussen jouw eerste ervaring met mij en jouw laatste ervaring met mij 20 jaar zit. Waarom denk jij dat jouw vader op de 20ste is overleden. Waarom denk jij dat jouw moeder op de twintigste is overleden. Waarom denk jij dat jij nu 60 jaar bent”.
Met andere woorden Ik maak het uit en jij niet. Zie het bewijs. En dat mijn moeder op de twintigste overleden was wist ik al lang niet meer. Mijn broer maakte toen een soort oorkonde en die lag in de slaaphut. Inderdaad, het klopte.
Dit is mijn getuigenis waarom ik van de zondag naar de sabbat ben gegaan. Waarom ik de doop door besprenkeling verving door de echte doop van Jezus door onderdompeling.
Natuurlijk geloofde ik het niet zomaar. Mede ook door hen die de zondag hielden.
Doch lees, Beste mensen, Ik zal het uitleggen naar mijn vermogen.
Eerst even dit, van Daniël 7:25. En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
De wet is duidelijk veranderd. De paus heiligt overledenen. Vergeeft zonden. Draagt het getal 666 en is op zeven heuvelen gebouwd. Allemaal tekenen van de antichrist. Geen een heeft zoveel aanwijzingen tegelijk. Het beest en het beeld van het beest. Zeer duidelijk is dat de zondag door het Vaticaan is ingesteld. En zie wie dat daarin allemaal volgen. Het beest en het beeld van……
________________________________________
onderdanen en dus was het zijn plicht om orthodox te blijven in zijn geloof[41]. In de visie van Constantijn besliste de keizer niet over de te volgen doctrine – dat was de verantwoordelijkheid van de bisschoppen – maar was het zijn rol om de navolging van deze doctrine af te dwingen, ketterijen uit te roeien en de kerkelijke eenheid te bewaren[42]. De keizer zorgde ervoor dat God op de juiste wijze werd vereerd in zijn rijk, maar het was aan de kerk om te bepalen waaruit deze gepaste verering bestond[43]. In 314 riep hij het concilie van Arles samen. In 316 trad Constantijn op als rechter in een godsdienstig dispuut in de provincia Africa en veroordeelde hij de ketterij van het Donatisme[44]. In 321 stelde hij de zondag als rustdag in voor het gehele rijk. Hij stelde bisschoppen aan of zette ze weer af naar eigen goeddunken. Zijn in godsdienstig opzicht belangrijkste wapenfeit was echter dat hij in 325 het eerste concilie van Nicaea bijeenriep, het eerst effectieve oecumenische concilie (tenzij het concilie van Jeruzalem als oecumenisch wordt beschouwd). Tijdens dit concilie werd het Arianisme veroordeeld en de geloofsbelijdenis zoals die vandaag de dag bekend is vastgelegd. Het concilie van Nicaea wordt traditioneel beschouwd als het eind van de vroeg-christelijke periode.[bron?]

________________________________________

Bovenstaande is een tekst uit het Katholieke boek. En hierbij is, Daniel 8:11. Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd neder geworpen. En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
Het gedurig offer is dat Jezus werd vervangen door Maria. Maria was niet het offer, maar Jezus is het Offer.. Gedurig mogen wij bidden tot God met Jezus als onze Middelaar. De pausen achten het beter om te bidden tot God met Maria als Middelaar. Dat staat nergens in de Bijbel. Wij bidden tot God en vragen of eindigen “om Jezus wil” de RK bidt rechtstreeks tot Maria.
Nu u hoorde hoe de zondag is ontstaan. Even de Tien geboden. Die in de Ark Gods liggen. Nog steeds.
Deut 31:25 gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond des HEREN droegen: Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God opdat het daar tot getuige tegen u zij.
Deut 10:5 Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had.
En Opb 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.
Wat ligt er in? De twee stenen tafelen met de vinger Gods persoonlijk beschreven.
1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3. Gij zult de naam van de eeuwige uw god, niet ijdel gebruiken.
4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
5. Eer uw vader en uw moeder.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
Wat heeft het gedaan? de RKK en wie volgen hen. Het beest en het beeld van het beest? De veranderde geboden als gesteld in Da. 7:25. hierboven van God en hieronder van satan. RKK en die hen volgen met het Teken dat niet van God is.
Ik ben de Heer, uw God.
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Hij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
Opb 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaatuit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
Is het mogelijk dat u die RAAD van God op zou willen volgen? Of gaat u gewoon verder op een dood spoor dat traditie heet en waar Andrie Knevel zo prat op gaat.Bent u bereid om Jezus werkelijk te volgen? Zijn Grote Gebod ter harte nemen?
Matth. 22: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
De ganse Wet, die in de Ark des Verbond, liggen. Nog steeds. Amen
Ik wil u vragen om te bidden tot God wat wel en niet de Waarheid is van de Sabbat” of Zondag? Niet mijn eer, niet uw eer, maar om Gods EER gaat het.
Dat God u mag zegenen met wijsheid en kracht. En mocht u menen dat de Bijbel ongelijk heeft met de Sabbat? Dan kunt u mijn schip namens God opeisen. Daarvoor heeft God mij dit schip gegeven.

Marten Dek.

225 gedachten over “Getuigenis van Marten Dek”

 1. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft, heeft eeuwig leven” (Johannes 6:47).

  Hier staat niet die krijgt, maar … die heeft!

  Leg dan eens uit wat hier dan niet goed aan is???
  Cherry
  ===========================
  satan gelooft ook.

 2. Nou vraag ik heel keurig aan jou waarom dat jij de Tien Geboden hebt, die God aan Mozes en de Israëlieten gegeven heeft in de Sinaï.

  Dan verwijs je mij naar de Evangeliën, maar Mattheüs bijv., maar dat is geschreven voor de Joden.
  Als je het niet weet, waarom weet je het dan niet!
  ==================================================================
  Maakte Jezus dan onderscheid.????
  Dan heb jij pech en ben je verloren.
  Alleen de Joden worden dan gered.
  Hem volgen heeft dus geen enkele zin voor jou.
  Jammer voor je.
  Gelukkig geloof ik Hem wel.
  En ben ik door geloof gered.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Ik wens je het goede en fijne feestdagen en een goed 2020
  Marten

 3. Cheery, opnebaringen 11: 19

  19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.

  De 10 geboden liggen nog steeds in de ark. Dus niet laegn in de ark!!

  Openb 15:
  5 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels (de 10 geboden) der getuigenis in den hemel werd geopend.

 4. Voor alle zondagsvierders mogelijk een duidelijk gegeven van de Sabbat.
  Want ook ik wil graag dat allen gered worden.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Nog een paar andere opmerkingen.
  Als iemand op een bepaalde datum geboren wordt of sterft, valt die datum in het jaar dat die persoon geboren wordt of sterft op een bepaalde dag van de week, bijvoorbeeld op woensdag 14 april. Als u die dag wilt gedenken, doet u dat elk jaar op de datum dat die persoon geboren of gestorven is. In ons voorbeeld dus op 14 Abib/Nisan. Dat is elk jaar op een andere dag van de week. De datum is namelijk bepalend.
  De kruisiging van Yeshua was op 14 Abib, dat blijkt echter, zeer wonderlijk, elk jaar op vrijdag te vallen, volgens de traditionele uitleggers van de bijbel, vreemd toch, nietwaar! Als we de feesten van YHWH volgen en het Pascha zouden vieren, is dat elk jaar op een bepaalde datum, 14 Abib. Dat kan elk jaar op een andere dag van de week zijn.
  Vreemd dat de geboortedatum van Yeshua, die overigens in de bijbel nergens te vinden is, wel elk jaar op 25 december herdacht wordt. Dat valt telkens wél op een andere dag van de week. En nergens in de bijbel staat, dat we die dag moeten gedenken. Terwijl de sterfdag van Yeshua, die wel bekend is, en wel herdacht moet worden, elk jaar op vrijdag valt.
  Een ander punt is dat in het concilie van Nicea in 325 na Chr is besloten om de datum van het Pascha los te laten en er een nieuw afwijkend christelijk feest voor in de plaats te stellen, waarbij veel meer de nadruk kwam te liggen op de opstanding, dan op de dood van Yeshua. Gods woord zegt echter heel duidelijk dat we de dood van Yeshua moeten gedenken, niet de dag van zijn opstanding.
  Gods woord is helder en duidelijk, als je vasthoud aan de woorden die God daarin heeft laten vastleggen. Kunnen wij ons nu terecht afvragen: “heeft de christenheid het teken van Jona verdraaid?”
  Lees het als je oprecht een kind van God denkt te zijn.

  http://wf.mellink.info/het-teken-van-jona-verdraaid

 5. Je moet wel een gezegend mens zijn om de alverzoening te begrijpen.
  Alleen het goede blijft bestaan, en het verkeerde uitgebannen.
  De verkeerde mens dus ook uitgebannen.
  Op. 14: 7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.
  8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. @@@@ met de zondag, in plaats van de Sabbat.@@@@
  9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, @@@@ De zondag. @@@@
  10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
  11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
  12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
  Gr. Marten.

  1. Exodus 31:16 De Israëlieten moeten al hun geslachten door de sabbat onderhouden als een eeuwig verbond.

   Wie…..

   Cherry

   @@@@
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   Tegen ons.
   Marten.

 6. Marten,
  Je vertelt het geloof niet, dat is anders.

  Het Evangelie is dat een mens door geloof in Jezus opnieuw geboren wordt. Verbond van Abraham, dat werd 430 jaar voor de wet van Mozes gesloten.

  Maar jij hebt het alleen maar over de wet van Mozes,
  en ik ben niet van Joodse afkomst, voor zover ik weet.
  Ik hoor bij het volk waarheen Paulus gezonden is toen de Joden Jezus niet als Messias wilden erkennen. Toen ging het Evangelie naar de niet-Joden. Het Evangelie, niet de wet van
  Mozes.
  Dat weet je toch wel?
  Cherry

  @@@@
  Ik spreek altijd over de Tien Geboden omdat dat Gods Geboden zijn.

 7. Ik welkom??
  Ja, als jij het te zeggen hebt.
  Maar dan probeer je mij onder de wet te duwen.
  Maar ik ben een kind van Abraham.
  Cherry
  @@@@
  Ik probeer niks, ik geloof net als Abraham.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Het zijn er maar 10.
  Gr. Marten.

  Marten,
  Abraham werd gerechtvaardigd omdat hij God geloofde.
  Hij werd niet gerechtvaardigd voor wat hij deed.
  Doeners zijn mensen zoals jij. Ze willen zelf hun behoudenis verdienen, door God te behagen.
  Wat jij aanhaalt gaat over de Joden. Zij hadden de wet van de Sinaï en zij beloofden alles te zullen doen… Oude Testament.
  Dat was het tijdvak. Doen en je zult leven. Maar helaas. Ze konden het niet volbrengen.
  En dat is ook jouw leer.
  Als kind wist ik al dat een mens zelf haar zaligheid niet kan verdienen. Dus ik probeer het ook niet te verdienen, want Jezus heeft het voor mij verdiend. En dat is mijn geloof. De enige weg voor een mens tot behoud.
  Nu weet je precies wat ik geloof en wat mijn geloof is.
  En daar is niet over te praten. Want jij wilt dat geloof niet.
  Zeg het maar….
  Lieve groetjes,
  Cherry

  @@@@
  Ik zal het nog eens proberen.
  Veel van jou plaats ik omdat het een welles en nietes spelletje wordt.
  Abraham geloofde zeg je. Maar Abraham deed ook. Dat is geloof.
  Ik geloof ook, en je gaf het al aan wat ik schreef, en doe ik dus ook.
  Je kunt wel de zondag houden uit geloof maar niet de Sabbat uit geloof. Daar waar Jezus Heer van is.
  Nogmaals,; Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Je kent Gods Woord dan ken je ook welke Geboden.
  En ieder is vrij wat hij/zij geloven wil.
  Vr. gr.
  Marten.

 8. Als niemand mij meer hoort of ziet
  in nood of doodsgevaar,
  dan weet ik: God vergeet mij niet,
  Hij maakt zijn woorden waar.

  Hij is mijn waarheid en mijn recht,
  Hij is de toeverlaat,
  Die doet wat Hij heeft gezegd,
  Die voor zijn mensen staat.

  Hij is de rots waarop ik bouw,
  de ene naam die redt,
  Hij is de troost die ik vertrouw,
  het heil van mijn gebed.

  Hij is mijn koning en profeet,
  mijn schuilplaats en mijn schild,
  de vriend die van mijn vrezen weet
  en Die mijn honger stilt.

  Hij is mijn macht, Hij is mijn moed,
  mijn toekomst in de tijd,
  Hij is mijn God, Hij is voorgoed
  de grote zekerheid.

  naar Lukas18:1-8.
  Cherry

  1. God heeft de wereld lief

   God heeft de wereld lief.
   Hij heeft haar zelf geschapen.
   En ook al dwaalt zij af
   en graaft ze haar eigen graf,
   haar Herder zal niet slapen.

   God heeft de wereld lief.
   Hij heeft zijn Zoon gegeven,
   zijn enige, aan haar,
   de liefde zonneklaar,
   de troost van ieders leven.

   God heeft de wereld lief,
   de blinden en de doven,
   de arme die Hem vloekt,
   de rijke die Hem zoekt.
   Ik moet eraan geloven.

   God heeft de wereld lief.
   Zijn Zoon heeft het gezworen.
   Al wie met hart en hoofd
   in dat geheim gelooft
   gaat nooit voor Hem verloren.

   Naar Johannes 3:16-18.
   Cherry

   Marten antwoord op,
   God heeft de wereld lief.
   Zijn Zoon heeft het gezworen.
   Al wie met hart en hoofd
   in dat geheim gelooft
   gaat nooit voor Hem verloren.

   Waarom is dat een geheim met hart en hoofd geloven
   Terwijl Jezus in het openbaar heeft gesproken
   @@@@
   Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
   @@@@
   Waarom willen velen dat dan niet geloven
   Van Hem die door ons mensen is doorstoken

   Sommigen die hier willen plaatsen prachtige gedichten
   En toch niet in de Heer van de Sabbat geloven
   Omdat zij voor een andere dag van mensen zijn gaan zwichten
   En blijven beweren dat die zondag komt ook van boven
   @@@@
   Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
   @@@@

   Als ik het durf te vragen, vier jij de zondag
   Daar wil ik graag mijn antwoord op baseren
   Vallen velen over mij heen omdat zoiets niet mag
   En gaan in de aanval, ook zij die het beheren

   Ook nu weer is de urgente vraag
   Gaf God ons de Sabbat of de zondag
   Dat antwoord hoor ik van allen heel graag
   En of ik daarin Gods Geboden nog geloven mag.

   Marten

   1. En dit is mijn gebod: – Dat gij elkander liefhebt -.

    Zei Jezus van Nazareth!

    Cherry

    Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
    Marten.

    1. De geboden zijn aan Mozes en de Israëlieten gegeven. Tijdvak voor de verlossing door Jezus.

     Want wat gebeurde er?
     “Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden laten passeren. 26Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen nu, in deze tijd, opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof. 27Waar blijft dan de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Neen, door de wet van het geloof. 28Ik beweer juist, dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden. 29Is God soms alleen de God van de Joden en niet van heidenen…

     Zie Marten, de wet van het geloof!

     Cherry

     @@@@
     Zit je zelf wat te verzinnen.???? Draag waar dat staat.
     1Joh. 4: 22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
     23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.
     24 En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.
     1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
     2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
     24 En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.
     Gr. Marten.

     1. De wet van het geloof, vraag je?

      Romeinen 3:27.

      Cherry

      @@@@
      Neen uit geloof de Wet doen. Ook de Sabbat.
      Gr. Marten.

   2. Marten vraagt: Ook nu weer is de urgente vraag
    Gaf God ons de Sabbat of de zondag
    Dat antwoord hoor ik van allen heel graag
    En of ik daarin Gods Geboden nog geloven mag.

    Antwoord: God gaf ons niet de sabbath. God gaf de 10 Geboden (incl. de sabbath) in de Sinaï aan Mozes en de Israëlieten zoals zij moesten leven in het beloofde land.

    De Israëlieten wilden zelf hun behoudenis gaan verdienen.
    Ze beloofde dat ze alles zouden wat Jahweh God hen zou opdragen.
    Ze hadden moeten zeggen, wij kunnen dat niet, wilt U ons helpen.
    God liet hen hierdoor zien dat een mens niet zelf zijn zaligheid kan verdienen.

    Zo kwam de wet van de Sinaï voor het Joodse volk in de plaats van het Abrahamitisch verbond, het genadeverbond, Je kunt daar ook over lezen in de brief aan de Galaten 3, 4 en hoofdstuk 5.

    Later kwam Jezus om hen weer van de genade te voorzien, maar dat wilden zij ook niet. Ze wezen Hem af.

    Tevreden met het antwoord?
    Cherry

    NEEN.!!!!

    WANT DAN ZOU JEZUS niet voor ons gekomen zijn.
    Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
    Jij wil alleen maar genade en er niets voor doen.
    Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
    En die Sabbat willen velen niet. Eerst was er de mens en daarna de Sabbat voor de mens.
    Mattheus 18:6 Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.
    Johannes 5:46 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven.
    Johannes 17:20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven,

    gr. Marten

    1. Cherry, genade ontvang je alleen als Zijn geboden bewaart in je hart, alleen als het daar gedaald is.
     In de Here Jezus geloven houd in, dat je geloofd dat Hij Heer van de sabbat is. Jouw God is de Heer van de zon(dag). Dat is wat jij hier getuigd.

     God heeft ons geen geboden gegeven welke niet kunnen houden.
     Je opmerking van we kunnen zijn geboden niet voldoen is onzin want daarmee geef je aan dat God ons geboden heeeft gegeven waarvan wij als mens niet aan kunnen voldoen.
     Tevens zou openbarinngen ook niet kloppen.
     “Hier zijn de heiligen die zijn geboden hebben bewaart”

     Bekeer je van de valse leringen waar jij naar op zoek bent.

     ANTWOORD VAN MARTEN;
     Niemand is goed dan God alleen.
     Wij moeten willen, Zijn Geboden te doen.
     Waar wij falen, en wie niet.???? zal God ons vergeven, dat is Genade.

     1. Wat zei Jezus in de Tempel tegen de Joodse leiders:

      Joh. 2:19 Waarop Jezus hun antwoordde: “Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.”

      Je hebt het toch steeds over wat Jezus zei. Nou dit zei Hij tegen de Joodse leiders in Jeruzalem in de Tempel.
      IN DRIE DAGEN! DUS.

      Cherry

      @@@@
      Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
      @@@@ Marten antwoord wat Jezus zei.!!!!

     2. Beste Maritime,
      Jij schrijft: “God heeft ons geen geboden gegeven welke niet kunnen houden”.

      Maar beste M., God gaf de tien geboden aan Mozes en de Israëlieten.

      Ons gegeven gebod is: “dat gij elkander liefhebt”.

      En ik doe zo mijn best!
      Cherry

      MD 1 Joh. 2:22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
      23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.
      24 En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.
      Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

     3. Zei Maritime:
      Abraham werd gerechtvaardigd omdat Hij God geloofde. Niet om wat hij deed!
      Mensen die geloven, dat zijn kinderen van Abraham.
      Ik ben geen kind van de Sinaï. Want door de wet zal geen mens behouden worden. De wet leert ons de zonden kennen. Maar wij zullen ze desalniettemijn toch doen.
      Door geloof gerechtvaardigd, zonder iets anders erbij te doen. Want dan zeg je ook, dat het offer van jezus niet voldoende was,
      Cherry

      Welk geloof Cherry,
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
      Als je weer met hetzelfde komt, plaats ik het niet mee.
      Kastje/muur.

      Gr Marten.

   3. Misschien mag ik Paulus eens uit laten praten?
    Cherry.

    @@@@
    PAS als je snapt wat Paulus zegt.
    Romeinen 3:31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

    gr. Marten.

    1. Cherry,

     “Ons gegeven gebod is: “dat gij elkander liefhebt”.”

     Dat is hetgeen dat in de 10 geboden staat.

     romeinen 13–
     9 Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.

     God liefhebben boven alles daar begint het mee.
     Zoals Paulus het hierboven ook aangeeft de 10 geboden blijven van kracht, inclusief de sabbat.

     1. Beste Maritime en Marten,
      Eerst lezen.
      Romeinen 4:13Ook de belofte aan Abraham en zijn nakomelingen, dat zij de wereld zouden erven, steunt niet op de wet, maar op de gerechtigheid van het geloof. 14Als zij die zich op de wet verlaten de erfgenamen zijn, heeft het geloof geen zin en blijft de belofte zonder uitwerking. 15Want het resultaat van de wet is alleen maar straf, en waar geen wet is, is ook geen overtreding. 16Daarom hangt het af van het geloof en dus van de genade, en is de belofte verzekerd voor heel het nageslacht, niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen, maar voor allen die het geloof navolgen van ons aller vader Abraham.
      Cherry
      @@@@
      16 Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet ALLEEN voor wie uit de WET, maar ook voor wie uit het GELOOF van Abraham zijn, die de vader van ons allen is,
      Wet en geloof, uit geloof de Wet doen.
      Maar ja, die wettelijke zondag van Rome.!!!!
      Met vr. gr.
      Marten.
      Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Met de zondag.!!!!
      Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
      Dus doen. Ook het Vierde Gebod.!!!!

   4. Marten Dek,

    Op de site van de 7de dag adventisten staat ook de volgende zin:
    “De verlossing is geheel uit genade en niet uit (de) werken”.

    Dan kunnen we het toch nog eens worden, als jij hiermee instemt! Zo zie je maar….!!!

    Cherry

    @@@@
    Jakobus 2:26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.
    Openbaring 20:13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.
    Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.
    Jakobus 2:26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.
    Gr. Marten

 9. Ik zou wel gekomen zijn, maar er is één probleem.
  Alleen jij hebt altijd gelijk.
  Weet je wat het Evangelie is? De Blijde Boodschap!

  Maar jullie geloof is anders!

  Cherry

  @@@@
  De Bijbel heeft altijd gelijk en niet ik.
  Ik had het ook mis met de zondag, en telde de drie dagen en nachten, en geloofde Jezus. De Sabbat voor de mens gemaakt, al in Genesis.
  Gr Marten Dek

  1. De blijde boodschap is dat God zijn enig geboren Zoon heeft gegeven opdat een ieder die in Hem geloofd het eeuwig leven heeft.
   Geloven in Hem houdt oa in, dat Hij Heer van de sabbat is.

 10. Het Evangelie is een blijde boodschap. Waarom? Omdat mensen zondaren zijn. Dat geldt voor ieder mens.
  Maar bij jou is het dat jullie de goeden zijn en ik bij de slechten behoor. Dat is wat jouw site naar de anderen te zeggen heeft.
  Maar… zo is het niet!
  Eén is gestorven voor allen, opdat zij leven hebben. Het is God die door Christus ons met Zich heeft verzoend.
  In Romeinen 8 staat: dat niets of niemand ons kan scheiden van de liefde van Christus of van “de liefde Gods” welke is in Jezus Christus onze Heer!
  En wie ben jij en Maritime dan wel dat jullie mij steeds veroordelen?

  L.Gr.
  Cherry

  DAT DOEN Wij NIET, het staat in Gods Woord.
  Men wil de nachten niet tellen om de leugenaars te ontmaskeren en Jezus ook niet geloven.
  Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
  Gr. Marten.
  Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
  De heer van de zondag heeft gewonnen van God en JEZUS tot nu toe.

  1. Ga je mijn naam eidel gebruiken Cherry?
   Ik veroordeel je niet. Ik kan helaas jou geen gelijk geven op bijbelse gronden.
   Dat is wat lastig en moeilijk voor jou.
   God kijk naar het hart, zo ook heeft de Here Jezus Zijn geboden in mijn hart gelegd. Daarom dat ik ook vanuit mijn hart aan zijn geboden wil voldoen, inclusief de rustdag op zaterdag.
   Niet om mijn eer maar om Zijn eer.
   Hij is diegene die mij ook uit deze zondige wereld gehaald heeft, Hem dien ik alleen.

   Ik gleoof niet IN Hem maar ik heb het geloof VAN Hem.

   Rom 3:
   3 Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het [b]geloof VAN God te niet doen?[/b]

   22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het [b]geloof VAN Jezus Christus[/b], tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
   23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

   26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof VAN Jezus is.
   galaten 2:
   16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof VAN Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof VAN Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

   20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

   23 Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, [b]VAN God [/b] den Vader, en den Heere Jezus Christus.

   12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het [b] geloof VAN Jezus[/b].

   1. Maritime schrijft:
    God kijk naar het hart, zo ook heeft de Here Jezus Zijn geboden in mijn hart gelegd. Daarom dat ik ook vanuit mijn hart aan zijn geboden wil voldoen, inclusief de rustdag op zaterdag.

    Snap je het wel. De wet is uiterlijk. Dat kan je meten. Je overtreedt de wet wel of niet. Net als een verkeersregel.
    Dat is niet innerlijk.
    Daar gaat het om je gesteldheid.

    Snap je?

    Cherry

    @@@@
    Als het innerlijk goed is zie je dat aan de buitenkant.
    Als innerlijk weet dat je niet mag stelen, zie je dat aan de buitenkant.
    Je steelt niet.
    Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

    Gr. Marten

     1. Dag Maritime,

      Ik ben hier om jou te laten weten hoe jij de eeuwigheid kunt verdienen, dat jij die niet mis loopt! Ik ben dus iemand die haar best voor jou doet!

      Hier komt ie:
      De Bijbelse stelling van de rechtvaardiging door het geloof
      “Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen nu, in deze tijd, opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof. Waar blijft dan de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Neen, door de wet van het geloof. Ik beweer juist, dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Neen, ook van de heidenen, want er is slechts een God, die zowel besnedenen als onbesnedenen zal rechtvaardigen door het geloof. Betekent dit dat ik mij van het geloof bedien om de wet buiten werking te stellen? Integendeel, ik laat de wet juist tot haar recht komen” (Romeinen 3:21-31).

      Je ziet, ook ik laat de wet juist toch haar recht komen!

      L.Gr.
      Cherry

 11. Num.15:1:Jahwe sprak tot Mozes: 2Zeg aan de Israëlieten:
  Leviticus 25:1 Jahwe sprak tot Mozes op de Sinaï: 2Zeg aan de Israëlieten:

  Er staat toch: Maar zeg aan de Israëlieten.
  En dit gaat over de sabbath!
  Zeg aan de Israëlieten dus…

  Cherry

  Wat heeft de tegenstrever Rome en satan de mens mooi bedonderd.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Gr. Marten.

  1. Cherry Idd. Israel is het volk dat God had uitgekozen om de wereld weer tot inkeer naar God te brengen, het heil zou uit het letterlijke volk Israel komen voor de mensheid. Ze moesten daarom ook al hun vijanden doden.
   Het was Gods liefde om de wereld te redden zodat de mensheid weer terug ging keren naar God.

   God heeft de geboden gegeven uit liefde, en zijn geboden zijn waar.
   Jij mag het weggooien is jou keuze, maar de gevolgen zijn er ook naar.
   Die zijn jou ook bekend.
   De sabbat is de zegel (merkteken van God de schepper van Hemel en aarde).
   De zondag is het merkteken van de antichrist het beest (catholisme).
   Wie wil je dienen?
   Wil je de antchrist dienen? Aanbid hem op zondag.
   Wil je God de schepper dienen? Aanbid Hem en doe zijn geboden opdat je zult leven.

  2. Marten,
   Ik schreef hierboven:
   En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen nu, in deze tijd, opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof”” (Romeinen 3:21-31).

   En jij antwoordde:
   Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   Gr. Marten.

   Serieuze reactie van Cherry:
   De conclusie kan alleen maar zijn dat deze twee Bijbelpassages
   tot 2 verschillende personen, groeperingen, volken, gezegd en geschreven zijn.

   Eén tot de Heidenen en één tot de Joden.

   Dus telt voor mij:
   “Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen nu, in deze tijd, opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof”” (Romeinen 3:21-31).

   En dit telt dan niet voor jullie, volgens jullie reacties!
   Hoe wil jij en jij dan behouden worden???
   Cherry

   @@@@
   Ik ben behouden uit geloof, en uit geloof doe ik Gods Geboden, althans daarin doe ik mijn best en krijg kracht van Hem.
   Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. 10 Geboden.!!!!
   Gr. Marten.

 12. Grote sabbat
  De sabbat na de dood van de Heiland was ‘groot’.
  Joh 19:31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, daar het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot), verzochten de Joden dan Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.
  Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.

  ER WAS TOEN ALLEEN OP ZATERDAG DE SABBATH, AANGEZIEN DE WEKELIJKSE SABBATH SAMENVIEL MET DE EERSTE DAG VAN DE ONGEZUURDE bRODEN. SABBATH, en daarom heet die dag de Grote Sabbath!
  Er waren geen twee sabbatten vlak achter elkaar of met een dag ertussen.

  Cherry

  zoiets als pasen en pinksteren op één dag.!!!!

  LEES DIT EENS. http://wf.mellink.info/het-teken-van-jona-verdraaid
  gr. Marten Dek.

  1. Ik heb de link gelezen.
   Maar het klopt niet met wat de bijbel ons zegt over de opstanding. Want er staat geschreven over de opstanding:

   “De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag verrijzen” Lukas 24:7.

   “En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Zelfs hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en kwamen zeggen, dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde” (Lukas 24:21-23).

   Op de derde dag was Hij opgestaan.

   ‘De Heer is aan het kruis gestorven, dat hoeven jij en ik niet meer te doen !’ Want:

   “Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus on ze Heer. Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods” (Romeinen 5:1-2).

   Als jij dit geloof en deze hoop wilt ondermijnen van gelovigen, dan bega je een hele zware overtreding! Kom van je dwaalweg terug!
   Daarvoor bid ik!

   Cherry

   Geloven is dus,;Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Daar niets van aantrekken.
   Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Is dus fantasie van Jezus.
   Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.; Je geeft mij het idee dat Jezus niet kon tellen
   Er ZIJN MAAR TWEE NACHTEN.
   GR. MARTEN

 13. sCHREEF: Charles Pieters
  SEPTEMBER 19, 2017 OM 2:04 PM

  In Exo. 31:13 staat : ” U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet, dat Ik de Heere ben, die u heiligt.”

  MAAR BESTE PIETERS,

  Lieve groetjes,
  Cherry

  DE REST VERWIJDERD
  Gr. Marten

  1. Ja Pieters:

   Op de site van de 7de dag adventisten staat ook de volgende zin:
   “De verlossing is geheel uit genade en niet uit (de) werken”.

   Zo zie je maar….!!!

   Cherry

   @@@@
   Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

   Dat zegt de Bijbel Cherry.
   Gr Marten

 14. Jij wilt alleen praten over jouw mening.
  De ander komt niet aan bod.
  Maar dan moet je niet hierboven schrijven;
  GEEF EEN REACTIE, maar
  GEEF MARETN GELIJK, ALTIJD.
  het gaat mij alleen maar om wat waar is en daardoor is mijn vraag: Hoe wordt een mens behouden?!
  En dan kom ik niet uit bij de Wet van Sinaï maar bij het Abrahamitisch Verbond dat door Jezus Christus wordt gedragen. Door Hem alleen. En Hij draagt ons.
  de wet heeft er niets mee van doen!
  Cherry
  @@@@
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

  1. Cherry,

   Johannes 8:
   11 En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.

   Hier een klassiek geval van Maria Magdalena zij werd eerst in de genade gesteld door de Heer “Ik veroordeel u niet”, vervolgens wordt ze weer onder de wet gesteld door de Heer “ga heen en zondig niet weer”.

   Dus de Here Jezus zegt en leert ons om ook niet meer te zondigen nadat we wedergeboren zijn.
   Je kunt er niet omheen om de geboden weg te zetten.

 15. “23Voordat het geloof kwam, stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. 24De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. 25Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. 26Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
  27Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. 28Er is geen Jood of heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw: allen tezamen zijt gij een persoon in Christus Jezus. 29Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abraham, ‘nageslacht’, erfgenamen krachtens de belofte. (Galaten 3:23-29).

  Cherry
  @@@@
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

  1. Cherry
   ” 29Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abraham, ‘nageslacht’, erfgenamen krachtens de belofte. (Galaten 3:23-29).”
   Erfgenaam krachtens de belofte houd in ” onder houd Zijn geboden” Deed Abraham ook. Daardoor werd hij gerechtvaardigt.

   1. Abraham werd gerechtvaardigd, omdat hij God geloofde.

    De wet van Mozes was er toen nog niet. Die werd pas in de Sinaï aan Mozes en de Israëlieten gegeven om te gebruiken in het beloofde land. Maar door de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. De wet is de bediening van de dood.

    Wij worden alleen gerechtvaardigd omdat wij die geloven in Jezus, kinderen van Abraham zijn.
    Lees maar in de Hebreeën brief.
    Er bestaat geen andere weg.

    Groetjes Cherry

    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    Geloof je dat net als Abraham.????
    Gr. Marten.

 16. Beste Cherry,
  Ik geloof ook en doe daarom wat Jezus vraagt.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Ook het vierde Gebod.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  Zo zie je maar weer als je oprecht zonder sneren schrijft, ook al zijn wij het Bijbels niet eens, plaats ik het.

  Jezus leefde in het Joodse land en het tijdvak van het O.T., dus onder de wet.
  Als een joodse man aan Jezus vraagt hoe hij behouden moet worden, dan is er in dat Joodse land en in de O.T. tijd, de tijd van de wet van Mozes. Dus daar verwees Jezus naar.

  Met NT begon later, met de uitstorting van de Heilige Geest.
  Toen werd alles anders.

  Cherry

  1. Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

 17. Antwoord op de wet:

  “Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en ter wille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist, opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest” (Romeinen 8:3-4).

  “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen” (Galaten 4:4-5).

  Bevrijd van de wet!
  Cherry.
  @@@@
  De zondag liever???? Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  De Wet;Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  De Sabbat;Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
  Gr. Marten

  1. Cherry:
   als in de grondtekst, die Paulus geschreven heeft, staat “joodse wet” dan bedoelt hij dat. De vraag is: over WELKE wet gaat het in Galaten. De tien geboden – die geldt voor alle mensen, want God zal elke daad op grond van die wet oordelen, hetzij goed of kwaad’ . In Galaten gaat het over mensen die in de christelijke kerk de joodse ceremoniële wetten weer invoeren. De tien geboden en dus ook het vierde gebod waar staat De Zevende Dag is onverminderd van kracht want het is het enige gebod dat ons vertelt wie onze God is. lees Ezechiël 20:12 en 20

   Wat is de wet van de zonde? enige wat Jesus heeft VERVULD zijn de wetten over offers en feesten en eten en drinken dat daarmee gepaard ging. inderdaad heeft Hij niets afgeschaft maar in zichzelf vervuld omdat al die ceremoniën een schaduw waren van Zijn werkelijkheid. Elk joodse feest is een schaduw van een fase in God’s grote plan van verlossing. pascha=verlossing door bloed; ongezuurde broden=haastige bijzetting in graf er was geen tijd voor balseming; eerstelingen=Christus is de eerste die tot eeuwig leven uit de dood is opgestaan, de eerste oogst; Pinksteren, 50 wekenfeest= oogstfeest (tarwe) 3000 op 1 dag; dag der bazuinen = inluiden vd eindtijd; yom kippur=dag des oordeel, wederkomst; sukkot=1000 jaar in onze tijdelijke woningen in de hemel en daarna zullen de rechtvaardigen de aarde beërven. Paulus heeft het over deze feestsabbatten met voorschriften over eten en srinken in kol2:16
   De offers, ELK offer, stelden de prijs voor die voor zonde= overtreden van de eeuwige wet moet worden betaald, uiteindelijk – eens en voor altijd – het kruis van Jezus, waar Paulus zo vaak op roemde. Want toen hij eenmaal had begrepen dat al de joodse wetten hun vervulling gevonden hadden in Jezus , die hij vervolgde, was het voor hem kristalhelder. De schellen vielen hem vd ogen en bij heel veel christen, messiaanse incluis, zitten de schellen er nog op.
   De tien geboden zijn Gods eeuwige maatstaf, standaard en de sabbatdag is de grenslijn. zoek de hebreeuwse grondtekst op van het woord teken in Ezechiël 20:12,20.

 18. Galaten 3: 1
  O domme Galaten, wie heeft jullie behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk verkondigd als gekruisigd! 2Dit wil ik alleen maar van u horen: hebt ge de Geest ontvangen door de wet te volbrengen of door gelovig te luisteren? 3Hoe kunt ge zo dom zijn! Ge zijt begonnen met de Geest, wilt ge nu eindigen met het vlees? 4Hebt ge zoveel meegemaakt voor niets? Dat kan ik niet aannemen. 5Nogmaals: Hij die u de Geest verleent en onder u wonderen werkt, doet Hij dat omdat ge de wet onderhoudt of omdat ge luistert en gelooft? 6Zoals er geschreven staat: Abraham heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. 7Ge ziet het: de mensen van geloof, dat zijn de kinderen van Abraham. 8En daar de Schrift voorzag, dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken worden gezegend. 9De mensen van geloof worden dus gezegend, samen met Abraham, de gelovige. 10Maar de mensen van de wetswerken liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die zich niet metterdaad houdt aan alle voorschriften in het boek der wet, 11Trouwens, dat niemand door een wet bij God gerechtvaardigd wordt, is evident, want: Hij die door het geloof gerechtvaardigd is zal leven.

  Cherry

  @@@@
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Ooit gehoord van de Tien Geboden.????
  Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. LERINGEN ALS DE ZONDAG.
  GR Marten

 19. Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt.

  Je moet maar zo denken, een opgepompte persoon loopt vanzelf weer leeg.

  Hahahahahaha………. of is lachen ook verboden?

  Hahaha Cherry

  @@@@
  Als je daarna maar met het goede weer gevuld geraakt.
  We mogen geen zuurpruimen zijn.

 20. De wet is duidelijk veranderd. De paus heiligt overledenen. Vergeeft zonden. Draagt het getal 666 en is op zeven heuvelen gebouwd. Allemaal tekenen van de antichrist. Geen een heeft zoveel aanwijzingen tegelijk. Het beest en het beeld van het beest.

  Marten, wie is de anti-christ.
  Die de Zoon loochent.
  Wie loochent de Zoon?
  De islam zegt: God heeft geen Zoon.
  De kerken zeggen: God heeft wel een Zoon en Hij is onze rechtvaardiging.

  Marten, je ijlt en beschuldigd vals. Dat is een zware wetsovertreding!
  Cherry

  @@@@
  @@@@
  Lukas 12:1 Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeen, welke is geveinsdheid.
  2 En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden.
  3 Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden.
  4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.
  5 Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!
  6 Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningskens? En niet een van die is voor God vergeten.
  7 Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
  8 En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods.
  9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.
  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Om 21 59 uur begint vanavond de Sabbat . 13-7-2018
  Met vr. gr. Marten Dek

 21. Met vr. gr.
  Marten Dek.
  maar een ieder kan dat niet verstaan.

  Dus het is alleen voor intimi? Dus niet voor iedereen?

  Dat schrijf jij, Wel voor jou en niet voor mij.
  Of zou het andersom kunnen zijn!
  Zou zo maar kunnen!

  1. Zou zo maar kunnen.
   Maar weet je, lees Openbaring 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;
   19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
   Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Zou dat de zondag zijn die bijgevoegd is.????
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, er afgehaald zijn.????
   2 nachten of drie nachten weet je wel. Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 22. En Opb 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.
  Wat ligt er in? De twee stenen tafelen met de vinger Gods persoonlijk beschreven.
  1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw god, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
  Wat heeft het gedaan? de RKK en wie volgen hen. Het beest en het beeld van het beest? De veranderde geboden als gesteld in Da. 7:25. hierboven van God en hieronder van satan. RKK en die hen volgen met het Teken dat niet van God is.
  Ik ben de Heer, uw God.
  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
  4. Eer uw vader en uw moeder.
  5. Gij zult niet doden.
  6. Hij zult geen onkuisheid doen.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
  Opb 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaatuit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
  Is het mogelijk dat u die RAAD van God op zou willen volgen? Of gaat u gewoon verder op een dood spoor dat traditie heet en waar Andrie Knevel zo prat op gaat.Bent u bereid om Jezus werkelijk te volgen? Zijn Grote Gebod ter harte nemen?
  Matth. 22: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
  De ganse Wet, die in de Ark des Verbond, liggen. Nog steeds.

  Maar begrijp jij het wel allemaal??
  God gaf de wet aan Mozes en de Israëlieten, dat is wat er letterlijk staat. Er staat nergens dat ze dat aan andere volken moesten doorgeven.
  Dus hoe kun jij dit nu beweren?
  Kom er eens mee voor de draad!
  Cherry

  @@@@ Het wordt tijd dat je eens naar Jezus gaat luisteren
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 23. Ik ben met mijn naasten bewogen.
  Maar ik vind hier nergens dat iemand met iemand bewogen is.
  Ik heb sterk het gevoel dat het hier een one-man show is, want het gaat alleen maar over wat jullie geloven.
  Cherry

  @@@@ Het gaat er alleen over wat er in Gods Woord staat.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  maar een ieder kan dat niet verstaan.

   1. Ik gaf jou een advies om een flinke zak pruimen te nemen om op te knappen.

    Daarop zei jij, kom ze maar brengen.
    Jij wilt wel krijgen, maar ik moet het brengen.
    Jij de genade en ik het werk.
    Dat is precies tegengesteld van wat jij steeds zegt.

    Jij wilt werken, maar als het concreet wordt, wil jij krijgen.
    Maar als jij krijgt, moet er iemand anders het werk doen.
    Jezus deed het werk voor mij! En voor jou?
    lieve groetjes, Cherry

    HA HA, JE WEET HET WEER MOOI TE BRENGEN, maar brengen is teveel gevraagd.!!!!
    Lees het volgende eens.
    Haarlem-18-Nov.-2018
    Kenmerk 006422018
    Betreft uw preek van Sabbat 17-Nov.-2018
    Pastoor W. Wiersema
    Jacobus Bouwmanlaan 4
    1461 AA Zuidoostbeemster

    Beste heer W. Wiersema,

    Ik wilde toch even contact met u over de preek.
    Ik was zeer verbaast deze maal, zelfs geschrokken.
    Nu dat heeft u in ons nagesprek wel begrepen.
    Mohammed de boef, in mijn ogen, nam de Bijbel en herschreef die naar eigen inzicht.
    Mohammed wilde zich gelijk stellen aan Jezus, dus werd Jezus niet meer de Zoon van God, maar gedegradeerd naar een profeet.
    Daarmee kon Mohammed zich gelijk stellen met Jezus. Even vergeten dat Mohammed een moordenaar was, en Jezus zondeloos.
    De enige god Allah. Is afgeleid van Gods Woord. Deuteronomium 4:35 Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten, dat de Here de enige God is, er is geen ander behalve Hij.
    1 Johannes 5:12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
    Daar spraken wij al over.
    Ik heb gekeken in het verleden naar de koran, en zal dat deel wat ik bewaard heb, even plaatsen.
    @@@@
    Koran delen.
    Een vreedzame religie zei onlangs iemand voor de tv.
    Het wordt de hoogste tijd dat wij in Nederland en West-Europa de achtergronden van de Islam en de inhoud en strekking van de Koran serieus gaan nemen. Alleen dan kunnen we de vragen rondom de, soms gebrekkige, integratie van islamitische immigranten het hoofd bieden, aldus Frankenvrij. De liberale auteur Frankenvrij schetst in dit artikel de ontstaansgeschiedenis van de Koran in vergelijking met de Bijbel. Bovendien wordt gekeken hoe de Koran zich tot de westerse rechtsorde verhoudt.
    Laten we, ter eerste staving ervan, meteen enkele citaten uit de Koran geven:
    ‘Voor de ongelovigen heeft Allah een ontzaglijke en vernederende bestraffing weggelegd’ (o.a. Soera 2,7, Soera 2,90, Soera 2,114, Soera 3,178, Soera 4,151).
    ‘Wij zullen de ongelovigen braden in een vuur waarbij telkens hun huid, wanneer die gebakken is, zal worden vervangen door een andere opdat zij een waarlijke bestraffing smaken’ (Soera 4,56).
    ‘Bestrijdt op de weg Allah’s hen die u bestrijden en doodt hen waar gij hen aantreft en verdrijft hen vanwaar zij u hebben verdreven, totdat er geen beproeving meer is en de godsdienst aan Allah behoort’ (Soera 2,190-193).
    ‘Wanneer gijlieden dus een ontmoeting hebt met de ongelovigen, houwt dan in op de nekken, en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien’ (Soera 47,4).
    ‘Versaagt niet in uw begeerte de vijand te zoeken’ (Soera 4,104).
    ‘Strijdt tegen de ongelovigen; Allah zal hen straffen door uw handen en hen vernederen, en Hij zal u hulp verlenen tegen hen’ (Soera 9,14).
    ‘Wie strijdt op de weg Allah’s en dan gedood wordt of overwint, die zullen Wij een ontzaglijk loon geven’ (Soera 4,74).
    ‘O gij, Joden, aan wie de Schrift gegeven is, gelooft aan wat Wij hebben nedergezonden vóórdat Wij uw gezichten wegvagen en ze weer plaatsen op hun achterzijde, of dat Wij ulieden van de Sabbath, vervloeken’ (Soera 4,47).
    ‘De Joden zijn het hevigst der mensen in vijandschap jegens hen die geloven’ (Soera 5,82).
    ‘Vermaant de vrouwen van wie gij opstandigheid vreest en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar, totdat zij u gehoorzaam worden’ (Soera 4,34).
    ‘Houwt van de dief en de dievegge de handen af tot vergelding van wat zij verdiend hebben, als een voorbeeld van kastijding door Allah’ (Soera 5,38),
    ‘Geselt zowel de overspelige vrouw als de overspelige man met honderd geselslagen’ (Soera 24,2).
    Hiervóór zijn slechts een klein aantal ‘haat-en-geweld’ verzen weergegeven uit (het begin van) de Koran, die in totaal zo’n 6200 verzen telt. Dergelijke verzen komen honderden keren in de Koran voor, dus gemiddeld eens per 40-50 verzen, en moeten derhalve bij vrijwel elke (voor)lezing uit de Koran – bijv. ’s vrijdags in de moskee – aan bod komen. De inhoud ervan wordt met andere woorden zeer nadrukkelijk aan de islamieten ingeprent.
    DE KORAN VERSUS DE NEDERLANDSE RECHTSORDE
    De Koran wekt in de naam van Allah de ‘ware gelovigen’ (de islamieten) op tot haat jegens en tot doodslag en moord op en het voeren van oorlog tegen ‘de ongelovigen’ (met name ook de joden) en tot het mishandelen en verminken van ongehoorzame vrouwen, echtbrekers, dieven etc. Het verspreiden of daartoe in voorraad hebben van de Koran en het openlijk ten gehore brengen van de inhoud ervan is, volgens allang bestaande wetgeving, een misdrijf (‘discriminatie’ en opruiing): zie de art. 137 en 132 van het Wetboek van Strafrecht.
    De Koran is geschreven in een omslachtig en zeer bloemrijk proza dat wij als westerlingen geneigd zijn om niet au sérieux te nemen. Dit taalgebruik spreekt oosterlingen echter zeer aan. Zij zien het zelfs als een overtuigend bewijs dat de Koran, ondanks de onsamenhangendheid ervan, direct en letterlijk door Allah zou zijn gedicteerd. Een dergelijke taal weet hen ook effectief tot de beschreven en voorgeschreven daden – inclusief het begaan van moorden en het uitdelen van lijfstraffen – aan te zetten.
    Een fundamentalistische islamiet is dan ook niets anders – die definitie was ik nog verschuldigd – dan een islamiet die de daad voegt bij het in de Koran neergeschreven woord, die dit woord daadwerkelijk in de praktijk brengt. De Koran eist van de islamieten dat zij fundamentalisten zijn, en gaat tegen hen die het ‘ware geloof’ alleen maar met de mond belijden – zogeheten ‘huichelaars’ – bij herhaling tekeer – haast nog heftiger dan tegen de joden -, bijv.:
    ‘Voor hen is er een pijnlijke bestraffing, omdat zij leugenachtig waren, en Allah spot met hen’ (Soera 2, 10 & I5).
    ‘Wat de huichelaars betreft, indien zij zich afwenden van de weg Allah’s, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen aantreft’ (Soera 4,89) (41).
    @@@@
    Ik heb zelf ook deels de koran gelezen. Nooit meer.!!!!
    Ik ben benieuwd naar uw mening na deze brief.
    Ik hou van alle prachtige mensen ongeacht hun geloof, maar niet van, mag u zelf invullen.
    Als u eens in Haarlem bent, u bent uitgenodigd.
    Ik vind u een mooi mens.

    En met vr. gr.
    Marten

    Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

    Mattheus 12:8 Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.

    Zo velen tegenwoordig de gedachte krijgen, dat anders denkenden als de zondagsvierders, ook wel bij God komen, is een gedachte die satan ons influistert, want God kijkt immers naar het hart. ; Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. God is ook rechtvaardig, en gaf aan en geeft aan wie bij de geredden horen.; Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

    1. Marten Dek,
     Toen ik het berichtje van de pastoor uit Midden Beemster en jouw reactie gelezen had, las ik jouw ware aard erin terug.
     Bij de pastoor slijmen van hier tot …
     en de ander wegzetten met …
     Dat is jouw ware aard. Je bent gewoon geen eerlijke vent.
     Ik zeg jouw wat ik als waarheid ervaar!
     Cherry

     @@@@
     Je bent boos omdat ik veel van jouw berichten weiger te plaatsen
     Hij is geen pastoor maar een pastor.
     Hij schreef niet terug maar kwam bij mij aan boord.
     RUIM 3 UUR gesproken, een zeer verhelderend gesprek, naar beide zijden.
     Ik wou dat het met jou ook mogelijk zou zijn, je bent nog steeds welkom.
     gr. Marten

     1. Ik welkom??

      Ja, als jij het te zeggen hebt.
      Maar dan probeer je mij onder de wet te duwen.
      Maar ik ben een kind van Abraham.
      Cherry

      @@@@
      Ik probeer niks, ik geloof net als Abraham.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      Het zijn er maar 10.
      Gr. Marten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *