Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.533 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. Zeg Marten,
  Waarom kregen de Israëlieten pas in de Sinaï de wet en waarom kreeg Abraham het Abrahamitisch Verbond al veel eerder en waarom kreeg Abraham niet de 10GB?
  In de Sinaï kregen Mozes en de Israëlieten de 10 GB. Maar er was geen enkele opdracht bij om dat aan andere volkeren te geven.
  De 10GB gold voor de Israëlieten. Maar waarom kregen ze die eigenlijk? Waarom kregen de andere volken de 10GB niet!?
  Het O.T. telt tot aan het Boek Handelingen en dat Paulus naar de heidenen gezonden wordt!
  En voor heidenen die Christen werden, geldt dat wat Petrus in Handelingen gezegd heeft.

  Jij maakt het allemaal zo verwarrend, als je de hoofdlijnen uit het oog verliest! Begrijp je er zelf nog wel iets van?

  L.Gr.
  Cherry

  Heb jij wel geloof in Jezus????
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Als je dat niet verstaan wil, je kunt er om bidden.!!!!
  Je wilt liever de zondag van Rome dan de Sabbat van God, waar Jezus ook Heer van is.
  Het is niet aan mij jou te bekeren.
  Dat zul je met God uit moeten vechten.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Eerst de Jood, dan de Griek [heiden] Dezelfde Tien Geboden zijn geshreven in het hart en in het verstand. Hebr.10:16. Het Nieuwe Verbond. Je moet wel iets tussen de oren hebben, hé ?

   De Bijbel “gaat” verboden worden in Californië. Ook Canada gaat “goddeloos” worden, zoals Frankrijk dat ook werd in 1793-1797, gedurende 3 1/2 jr. Opb.11. EINDE zal niet lang meer duren.
   Er was een discussie op Tube : Kan men op de boom des levens “erbij” gedaan, of “eraf” gehaald worden ? Heel veel antwoorden en niet één is goed. Ik had antwoord gegeven, en zij kwamen niet terug. Probeer die vraag op F/B te stellen, je zult versteld staan. Dirk zal beslisst niet met een antw. komen.

  2. Jezus vertelde hen: “Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft” (Johannes 6 :29).

   CHERRY

  3. Hoe nou de zondag of sabbath.

   Plinius, de korrespondent van Trajanus, schreef over de christenen:
   “Zij gaven echter toe dat hun (van de christenen) schuld of dwaalleer slechts hierin bestond, dat zij de gewoonte hadden elkaar op een bepaalde dag, voor zonsopgang te ontmoeten, waarbij ze dan in beurtzangen liederen zongen voor Christus, als voor een god, en waarbij ze zich met een plechtige eed verbonden om geen enkel kwaad te doen, nooit fraude te plegen, noch diefstal of overspel, nooit onwaarheid te spreken, noch een schuld te ontkennen die terugbetaald moest worden…. ” (Plinius, Letters X, XCVI).

   En wat is daar mis mee. Zo is het christendom begonnen. geleid door de heilige Geest. Dus niet als een soort imitatieJoden!

   Cherry
   Cherry

   @@@@
   Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   DIES DOMINI
   Over de heiliging van de zondag

   ► HOOFDSTUK 4
   – DIES HOMINI – Dag van de mens

   ► ARTIKEL 3
   – De rustdag

   « terug | verder »
   ARTIKEL 3 – De rustdag
   64
   Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
   ===============================================
   @@@@ “dag van de zon” @@@@
   ========================================================================de rechters,
   de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
   1
   De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
   2
   ================================================
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. “Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs, is een gruwel.” Spr.28:9 Zou het “breken” van de wet dan niet erger zijn ? “Zonde, is de overtreding der wet.” “Het loon dat de zonde geeft, is de dood.” Dit blijft héél moeilijk om te begrijpen; laten we de wetten maar afschaffen, tóch ?

    Jezus vertelde hen: “Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft” (Johannes 6 :29).

    Geloof zonder werken is dood. Jac.2:10-26. De werken van de Paus zijn niet volgens de Schrift !

    1. Opb.14:12 : “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren.”

     Dit vers wijst naar hen wiens namen geschreven zijn in het boek des levens. Wat valt er nog te betwisten ?
     Het wijst naar hen, die de Here Jezus, “erkennen” , tevens de T/G “gehoorzamen” en daarin “volharden”.
     Zij zijn de “heiligen”; dat staat er toch heel duidelijk ? Of moet er een Pastoor/Dominee/Paus erbij gehaald worden om uitleg te geven ? Je begon met te luisteren naar die “infidels” en die zullen heus niet veranderd zijn van mening, dat volgens hen, de wetten zijn afgeschaft. Hun namen staan geschreven op de lange lijst van Lucifer, die daar heel dankbaar voor is. Opb.20:10

  1. @@@@
   Daniël 12: 1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.
   2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.
   3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.
   4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.
   8 Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen?
   9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.
   10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.
   11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen;
   —-
   Het dagelijks Offer werd omgezet in Maria aanbidding.
   De Sabbat naar de zondag verplaatst.
   Herstel als je in het Boek der levenden wilt komen.
   —-
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 2. @@@@
  Waar staan wij vandaag????
  DANIËL 2: 41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem,
  42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
  @@@@
  43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
  @@@@
  44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,
  45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.
  Voor mij is het duidelijk dat het om de EU gaat. De climax naar Israël toe is al behoorlijk gaande.
  Gaat Rome de Islam en de christenen samenvoegen, zondags christenen. Zij die Gods Teken van de Sabbat niet willen.????
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Daar hoort de Sabbat als Vierde Gebod ook bij. Het is niet voor niets dat Jezus daar ook Heer van is.
  Dwalen de zondag-vierders.???? Lees je ook maar iets in Gods Woord dat de Sabbat is overgezet naar de eerste dag de zondag genaamd.
  God laat met Israël zien hoe groot God is. Daarna komt Jezus, dat is de Steen die al het kwade verbrijzeld, en het eeuwig koninkrijk zal bestendigen. Maar wij die gered zijn gaan duizend jaar mee met Hem, Hij die komt op de wolken.
  Amen.
  Zo zie ik het.

 3. Ja Marten,
  Vaak bekruipt mij het gevoel, zoals jullie jezelf hier beschrijven, dat jij een fors beetje heiliger bent dan ik ben !, en dat ik, volgens jullie reacties, niet kom waar ik uiteindelijk heen moet, omdat ik niet zo heilig ben als jullie!
  In de bijbel staat, je kent dat boek misschien wel, dat alle mensen zondaars zijn en dat er in de mens geen goed is!
  Daarom heb ik een Redder nodig en die heb ik gevonden. Zijn naam is Jezus Christus. Ik geloof in Hem en daarom kom ik niet in het oordeel. Hij heeft mijn oordeel al gedragen! Dat is toch een feestelijke gedachte! Wat denk jij ervan?
  L.Gr.
  Cherry

  1. O jah, Ik ben blij dat ik even mijn hart kan luchten!

   Ken jij het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond?
   Ik leg het je uit in slechts zes woorden.

   Het Oude Verbond is: Doe en leef!

   het Nieuwe Verbond is: Geloof en leef!

   Het probleem met het O.V. is, dat je niet kunt doen!
   Ja, jij denkt dat jij het wel kunt!
   En Ik denk dat ik dat niet kan.
   En omdat ik weet dat ik het niet kan, daarom zocht ik een andere weg! En die heb ik gevonden en die wilde ik jou ook wijzen! Dus, aan mij ligt het niet!

   1. Je zegt dat je niet kunt.
    Ik zeg dat je niet wilt.
    Dat is het verschil tussen jou en mij.
    Wij beiden zeggen, geloven.
    Jij verstaat dat je niet hoeft te doen.
    Ik versta, ook al maak je fouten, het wel moeten doen.
    Dat is wat Jezus van ons vraagt.
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    Voor mij is geloven dat ook geloven.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Ja maar…adm .
     De Bijbel zegt ons ook: Door de wet zal geen mens behouden worden.
     Dus niemand kan het.
     Of ie wil of niet!

     Cherry

     Luister je wel.????
     Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
     Jij pakt maar een deeltje, maar door de wet/geboden kun je niet behouden worden.Maar als je de Wet niet wilt doen ben je zeker niet behouden.
     Heb je de liefde niet, is alles vergeefs.

     Met vr. gr.
     Marten Dek.

   2. Er blijft één groot probleem .. de weg van Lucifer staat wijd open .. omdat er op die weg geen wetten zijn !!

    Ik zat op Tube met een “stalker” voor meer dan een week, en uiteindelijk zei hij dat satan niet bestaat en dat ik oerstom ben. Ja, als satan niet bestaat, dan bestaan er volgens mij ook geen engelen, tóch ?
    Hij had zichzelf te pakken en is niet teguggekomen.

    Maar nu gaat het hierom : worden de “verlosten” hoger geteld dan de engelen, na de wederkomst van Christus ?
    [Stel die vraag ook op F/B]

    1. De Waarheid wint, 6 mensen hebben hun Tube vids. verwijderd, er volgen er nog meer, ik ga achter hen aan.
     Het antw. op die vraag of wij hogergesteld worden, is in 1Cor.6:3 : ” Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen ? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen ? ”
     Sterkte in de Here.

  2. Ook daar denken wij anders over.
   Het oordeel moet nog komen.
   Dat is niet eens aan Jezus maar aan ons zelf.
   Zal ik het nog eens plaatsen????
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   Heer van de Sabbat, voor de mens gemaakt. Drie dagen en drie nachten en de mens vind twee nachten ruim voldoende.
   Ik zal de besluiten van de tegenstander van Jezus ook nog een keer plaatsen.
   Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   DIES DOMINI
   Over de heiliging van de zondag

   ► HOOFDSTUK 4
   – DIES HOMINI – Dag van de mens

   ► ARTIKEL 3
   – De rustdag

   « terug | verder »
   ARTIKEL 3 – De rustdag
   64
   Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
   ===============================================
   @@@@ “dag van de zon” @@@@
   ========================================================================de rechters,
   de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
   1
   De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
   2
   ================================================
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

  3. Cherry dan ken je deze tekst niet wie er heilig zijn?

   Openb 14:12
   Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

 4. Wat versta jij eigenlijk onder GELOVEN ????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Beste Marten,
  Christus heeft ons niet alleen bevrijd van onze zonden, maar ook van de last van de wet: “Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen!” (Galaten 5:1).
  rs kan, dan dient ze volgens Paulus alleen maar om de mens te wijzen op zijn onvolkomenheid en zondigheid.

  In zijn brief aan de Romeinen zet Paulus dit nog uitvoeriger uiteen. Hij stelt Adam en Christus tegenover elkaar. Door Adam zou de zonde in de wereld gekomen zijn, door Christus de redding: “Dit betekent: een fout leidde tot veroordeling van allen, maar een goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen” (Romeinen 5:18).

  Dit is het getuigenis van Cherry

  Tsja Cherry.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

  Met vr. gr .
  Marten Dek

  1. Ach ja , weer Gal.5:1 en vers 2 begraven ? Indien eens gered altijd gered, waar is, dan mogen net zo goed de hele Bijbel begraven. Wij weten dat “zonde” is het overtreden van de wet. Dus indien je een wet “breekt”, dan ben je van God verwijderd. Cherry zou niet weten waar dit staat, alhoewel Marten erover kan dromen.

   De Here Jezus droeg de zonden “alleen” van hen die de offer wetten van Mozes gehoorzaamden; niet van alle Joden, ook niet van mij, daarom moet ik me bekeren en gedoopt worden in Zijn bloed. Dit staat ook in de Schrift, ook alhier gepost. Zie laatste avondmaal & het nieuwe verbond.
   Toen de Here Jezus riep : Waarom hebt Gij mij verlaten, kwam er geen antwoord van God, omdat de Here het antwoord al wist, de reden waarvoor Hij kwam, om de “zonde-bok” te zijn voor hen die de wetten van Mozes gehoorzaamden, en voor ons de Hoge Priester te worden. Daarom zitten wij nog vast aan onze zonden, totdat we vrijgesproken worden, en onze werken beloond worden. Geloof zonder werken is dood. Jac. 2:10-26
   Waarvoor dient 2Tim.3:16-17, indien we toch al gered zijn en waarom zijn we nog op aarde ?
   [Post 16 maart = totaal “verknipt”] Shalom.

   1. Dit mag je ook op F/B plakken voor Engels sprekenden.

    Mth.24:13 : “But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.” Totally a contradiction with those who claim that; once saved means always saved. If this is true, then why do we need to “endure” till the end ?

    “Maar wie tot het einde toe heeft volhard, hij zal behouden worden.” Totale tegenstelling met de bewering dat : eens gered, is altijd gered. Indien het waar is, waarom dienen wij dan tot het einde te volharden ?

    1. We spreken over God’s huis; dat zou dan iedere gelovige moeten zijn, maar dan zegt de schrift: “Want het is de bestemde tijd dat het oordeel begint in het huis van God. Als het nu eerst bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die het goede nieuws van God niet gehoorzaam zijn ?” 1Pet.4:17.
     Dus niet iedere gelovige “gehoorzaamt” het goede nieuws. En wat is dit goede nieuws ? Het Nieuwe Verbond, waarin ook de Tien Geboden nog van kracht zijn. Hebr.8:10 / 10:16. Want zonder wet kan er geen rechtvaardigheid zijn. “En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen ? ” vs.18
     Hier is ook geen bewijs van: eens gered / altijd gered.

     1. Had weer “rode” vlaggen aangewezen op Tube en werd uitgescholden voor idioot. Ze willen gewoon niet weten dat de T/G nog steeds van kracht zijn. en als je één ervan breekt, dan breek je alle tien, want zonde wordt gepleegd als je de Here Jezus “los” laat. DAT IS ZONDE. Bewijs maar dat het niet zo is. Je mag MD zijn huis hebben, indien dat niet waar is.

      Een andere spreker haalde Joh.11:25-26 aan en gaf geen uitleg ; men hoeft slechts in de Here Jesus te geloven en hij zal gered worden. En de Paus dan ? Tevens alle valse profeten en wolven ? Die sprekers moeten dit toch ook weten, dat ze niet zomaar iets kunen zeggen “zonder” uitleg te geven ?

      Nu zit ik met één die zegt dat de Here op Vrijdag overleed en heel vroeg op Zondag opstond. Een Cherry op Tube. Weer telraam van MD lenen.

     2. Zij willen niets meer weten, hun hart is verhard omdat zij de Waarheid niet meer verdragen.
      satan heeft velen al in zijn zak.
      Ik heb mijn telraam vereenvoudigd. zwart en wit, dag één. Zwart en wit, dag twee. Zwart en wit, dag drie.
      Klopt niet zeggen velen. Het zij zo.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

     3. Vandaag zou iemand jarig zijn, maar blijft 9 mnd jonger dan mij, gelukkig ook hé, dan kan hij mij geen veeg om de oren geven.
      “Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.” Spr.18: 21
      Natuurlijk zien we daarin ook de T/G en niet, “eens gered altijd gered”, want dat is een leugen van satan.

      “Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen.” Spr.28:4
      Dit is heel waar, want elke dag erger ik mij aan hen die zich op Tube wetteloos gedragen en de vermaningen uit de Schrift bespotten. Deze mensen geloven niet dat God met hen zal afrekenen, zodra de tijd aan-breekt. Je gaat ze waarschuwen en wordt door hen uitgescholden. Dit gebeurde 2000 jr geleden ook, dus de mens is nog steeds niet veranderd.

 5. Maritime:

  Van de wet is pas sprake op de Sinaï.
  Daar werd de wet niet aan de mensheid opgelegd, maar op Israël. Zij werden uit het land Egypte geleid, en geen enkel ander volk. “Ik ben Jahweh uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Exodus 20:2).
  Ook kreeg Israël niet de opdracht de wet te verkondigen onder alle volken. Zoals dat met het Evangelie, voor de hele wereld wel gebeuren moest en moet. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de brief aan de Romeinen.
  “Die zonder de wet hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen; en die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld” (Romeinen 2:12).
  De wet was een zuiver Israëlitische zaak.

  Er wordt in de Bijbel dan ook steeds onderscheid gemaakt tussen Israël die de wet bezit en de heidenen die geen wet bezaten. Paulus zegt het zo in Romeinen: “Immers, zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften” (9:4).

  Deze wet was tijdelijk. We lazen dat al in Galaten. Namelijk: “Voordat het geloof kwam, stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed” (Galaten 3:23-27).

  Galaten 4:4-5: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen”.

  Efeziërs 2:14-22: “Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet der geboden met haar verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee een nieuwe mens te scheppen, en die beiden in een lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest”.
  Deze laatste is een bijzondere tekst.
  Jezus leert in de bergrede: Mattheüs 5:43-44: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolge…”.

  De scheiding die de wet als tussenmuur maakte tussen wetteloze heidenen en Israël dat onder de wet mocht leven, wordt door Christus weggebroken. Hij stelde haar buiten werking.
  De twee, heiden en Israëliet, worden als ze zich met God laten verzoenen leden van het ene lichaam in Christus. Daarom stopt ook het gebod de vijanden te haten. God heeft in Christus de wereld op het oog. Jood en Griek beide (Griek betekende in die tijd de niet-Jood). God geeft een gebod tot liefhebben.

  Jezus zegt, bemint uw vijanden! Sterker nog, en bidt voor wie u vervolge!
  Nog een andere tekst bewijst de vervulling en de tijdelijkheid van de wet.

  “Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden en uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze zonden vergeven. Hij heeft de oorkonde met haar bezwarende bepalingen, die tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld” (Kolossenzen 2:13-14).

  Door de wet is de overtreding erbij gekomen zagen we. Hierdoor kon er een schuldbrief ontstaan die tegen ons getuigde, een bewijsstuk van onze overtredingen.
  Die schuldbrieven, die tegen ons getuigen, zijn er niet meer.
  Ze zijn meegegaan aan het kruis. Zo werd er voor betaald, meer dan tweeduizend jaar geleden al.
  Ver voor onze geboorte. Er is bij het kruis een einde gekomen aan een tijdperk.
  Een einde aan de bedeling van de wet, zo u wilt de ‘verbondswet’ van de tien geboden.
  Daarmee is de wet niet verdwenen, maar vervuld. De wet vindt haar vervulling in Christus: “: “… het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29).

  Gods genade is verschenen!
  “Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds” (Titus 2:11-14).

  Live groetjes,
  Cherry

  1. Cherry, je verteld leugens. Lees zelf eens de bijbel teksten voordat je iets ergens vandaan haalt.

   “Die zonder de wet hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen; en die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld” (Romeinen 2:12).

   in mijn bijbel staat dit:
   10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.
   11 Want er is geen aanneming des persoons bij God.
   12 Want ZOVELEN, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet VERLOREN gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet GEOORDEELD worden;

   Dus het geld voor een ieder.

    1. Beste mensen, Maritime en Marten Dek,

     Nee, jullie lieve Cherry vertelt geen leugens.

     Als het waar is, en als het in jullie bijbel net zo staat als in mijn bijbel, dan geef ik eerst de tekst t.w.:

     2 Korintiërs, Hoofdstuk 3: 1Beginnen wij onszelf weer aan te prijzen? Hebben wij behoefte aan getuigschriften voor u of van u zoals anderen? 2Gij zelf zijt onze aanbeveling, geschreven in ons hart, maar voor allen te zien en te lezen, 3een open brief van Christus, met onze hulp opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen maar in de harten van levende mensen. 4Zo groot is ons Godsvertrouwen, dank zij Christus. 5Nogmaals, dit betekent niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn, zodat wij ons enige verdienste kunnen toeschrijven. Heel onze bekwaamheid komt van God. 6Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 7Welnu, de dienst van de dood, waarvan de oorkonde met letters op stenen gegrift stond, ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard, dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan uitstraalde; en toch zou deze weldra weer verdwijnen. 8Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn! 9En als het ambt dat in dienst stond van de veroordeling eervol was, hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt. 10Wat eens heerlijkheid scheen, is eigenlijk geen heerlijkheid, vergeleken bij deze allesovertreffende heerlijkheid. 11Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde, hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende. 12Toegerust met zulk een hoop, treden wij met grote vrijmoedigheid op, 13geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, want de Israëlieten mochten het verdwijnen van de vergankelijke glans niet bemerken. 14En hun denken raakte verstard. Ja, tot op de huidige dag is diezelfde sluier gebleven, als zij lezen in de boeken van het Oude Testament. Hij wordt niet weggenomen, want alleen Christus doet hem verdwijnen. 15Tot heden toe ligt een sluier over hun geest, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. 16Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. 17De Heer nu is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. 18Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem; zo werkt de Heer die Geest is. (2 Korinthiërs 3).

     Dan is bovenstaande tekst ook voor jullie geschreven en dan kan jullie conclusie alleen maar zijn dat Marten Dek door iemand anders bezocht is, nl. ….
     Want het kan nooit bestaan dat wat hierboven gezegd wordt tot ons… dat Marten Dek dat anders van God heeft gehoord.
     Ik heb het allerbeste met jullie voor, en daarom schrijft ik dit.
     Denk er maar eens goed over na! en laat mij dan weten hoe jij hier over denkt.
     L.Gr.
     Cherry

     Ik hoop dat je het op tijd gaat snappen.
     Je bent door Rome verduisterd.
     Je haalt r
     de wet van Mozes en de Wet van God door elkaar.
     Want
     Romeinen 2:12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
     Romeinen 2:14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet;
     Romeinen 7:8 Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood.
     Romeinen 7:9 Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven,
     1 Corinthe 9:21 hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet (hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die zonder wet zijn, te winnen.
     (hoewel niet zonder de wet van God,(hoewel niet zonder de wet van God,(hoewel niet zonder de wet van God,(hoewel niet zonder de wet van God,
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

   1. Maritime zei:in mijn bijbel staat dit:
    10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.
    11 Want er is geen aanneming des persoons bij God.
    12 Want ZOVELEN, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet VERLOREN gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet GEOORDEELD worden;
    Dus het geld voor een ieder.

    In mijn bijbel staat dat de wet geldt tot de komst van Christus!!
    En wie in Hem gelooft, wort niet geoordeeld.
    Wat je schrijft Martime, is niet van toepassing op een ieder!
    Cherry

 6. @@@@
  http://www.stevecutts.com/animation.html
  De wereld van nu.
  Zie de telefoons ook als kerken, waar je klakkeloos achterheen loopt.
  En Cherry, ik plaats geen dingen waar je mensen mee lastert.
  Verdedig je eigen mening dat is oké ook al is dat niet de onze.
  Jezus is en blijft Heer, ook van de Sabbat.
  God schiep de Sabbat als de Zevende Dag.
  Het is het Vierde Gebod.
  Het is een TEKEN van God voor, in ieder geval voor mij en die Hem geloven.
  Van wie is de zondag dan een teken.????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  Twee nachten van Rome of drie nachten van Jezus.????

 7. @@@@
  Jeremia 17: 27 Maar indien gij naar Mij niet zult horen, om den sabbatdag te heiligen, en om geen last te dragen als gij op den sabbatdag door de poorten van Jeruzalem ingaat; zo zal Ik een vuur in haar poorten aansteken, dat de paleizen van Jeruzalem zal verteren, en niet worden uitgeblust.
  Ja, ik weet dat dit het Oude Testament is.
  Onderstaande lijkt mij toch ook waar, in het NT Handelingen 13:44 En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen.
  Handelingen 15:21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.
  Handelingen 18:4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.
  Toen was op de eerste dag kwamen zij samen toch al overduidelijk bekent. Toch.????
  1 Corinthe 16:2 elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.
  Lukas 23:56 En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.
  Dat Gebod was niet de zondag van Rome. Ook niet de eerste dag.
  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
  Zijn Gods Tien Geboden dan niet voor ons gemaakt. Zijn wij voor de Tien Geboden gemaakt.????
  Laat je niet langer door satan beduvelen.
  Jezus de Heer van ook, de Sabbat, is immers onze Verlosser, en Heer.!!!!
  AMEN.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 8. 17 ¶ Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
  En nu denk ik te weten dat wij het ook mogen vervullen.

  Als Marten nu zegt dat jezus de wet vervuld heeft, dan zal Marten toch moeten begrijpen wat hier staat.
  En nu denkt Marten te weten dat hij de wet ook nog moet vervullen! Maar vervuld is vervuld. Als Marten de wet ook nog moet vervullen, dan heeft Jezus de wet niet vervuld.

  Trouwens de wet is gegeven aan Mozes en de Israëlieten en wat de niet-Joden moeten, dat staat in Handelingen 15.

  Een kind kan het begrijpen.
  Cherry

  Gods antwoord.!!!!
  Spreuken 7:2 Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.
  Jesaja 48:18 Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee;
  Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
  Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
  Johannes 15:10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

  Met vr. gr.
  Marten Dek
  Een kind begrijpt het maar jij niet.

 9. Wanneer komt die aardige Marten weer terug?

  CJ

  Ik ben in ieder geval eerlijk en oprecht.
  Wat heb je aan een man die liegt en bedriegt met mooie en aangename woorden.????
  MD.

 10. De Here Jezus “openbaart” het Woord alleen aan hen die de geboden bewaren; niet aan de “wolven / valse profeten”, zij die onrecht doen aan de WET. [afschaffen] . Terwijl de T/G in het hart en in het verstand te vinden moeten zijn. Hebr.8:10 / 10:16. Triest !

  Cherry

 11. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Gr. MD.

  En je zei ook dat niemand de geboden kan onderhouden!

  Wanneer staan wij voor de rechterstoel van Christus ? Wanneer stond Judas voor de rechterstoel ; vóór of ná zijn dood ? Daarom moeten wij iedere dag “gereed” zijn, want na de dood is het te laat, omdat er geen tweede kans is.
  Chass

  En is de rechterstoel dezelfde als de oordeelstroon?

  Chas
  februari 3, 2018 om 11:01 am
  “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” 2Cor.5:10
  Wanneer staan wij voor de rechterstoel van Christus ? Wanneer stond Judas voor de rechterstoel ; vóór of ná zijn dood ? Daarom moeten wij iedere dag “gereed” zijn, want na de dood is het te laat, omdat er geen tweede kans is.
  Beantwoorden
  @@@@
  Jes.66: 22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.
  23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
  24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 12. Marten, wat is er aan de hand.
  Jezus geeft mij genade omdat ik in Hem wil geloven omdat iets in mij zegt dat Hij alleen de waarheid heeft.
  Hij bouwt met mij een relatie op, en ik van mijn kant met Hem.
  Dat is iets tussen ons tweeën. Heb jij dat ook?

  En dan komen er mensen uit allerlei kerken die daartussenin willen zitten en die gaan mij dit en dat vertellen. Ze zeggen niet tegen Jezus: dit en dat moet u doen! Maar wel tegen mij. Ze verstillen mijn relatie met Jezus met allerlei opdrachten wat ik te doen en te laten heb..
  En zo zijn er in deze wereld wel duizend verschillende kerken en die denken alle duizend dat alleen zij de waarheid hebben en dat kunnen ze ook uitleggen en dat die andere 999 kerken het allemaal fout hebben en het rare is dat al die kerken dat van zichzelf beweren en dat alle kerken beweren dat alleen zij de waarheid hebben een al die andere 999 niet,

  Wie van die duizend kerken moet ik geloven?

  Cherry

  @@@@
  God gaf ons een Bijbel en dat is de enige Waarheid.
  Niet de NBG Nieuwe vertaling. Het Boek. enz. Altijd lezen naast de Statenbijbel NVV .
  Er wordt immers gezegd dat er vele valse leraren komen en zijn.
  In het volgende, voor de zoveelste keer kun je de valse kerk en valse kerken die die zogenaamde moederkerk volgen.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  DIES DOMINI
  Over de heiliging van de zondag

  ► HOOFDSTUK 4
  – DIES HOMINI – Dag van de mens

  ► ARTIKEL 3
  – De rustdag

  « terug | verder »
  ARTIKEL 3 – De rustdag
  64
  Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
  ===============================================
  @@@@ “dag van de zon” @@@@
  ========================================================================de rechters,
  de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
  1
  De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
  2
  ================================================
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 13. De Tien Geboden onderhouden? Wie? Hier?
  Ja ikke. En jij?

  Maar dat is niet de maatstaf. Dat is vanzelfsprekend.
  Als je de Godsgeboden onderhoudt, God en de naaste liefhebben, zo staat het in het NT, dan vermoord je de ander niet enz.
  Maar er worden heel wat mensen vermoord, ook met woorden!

  Cherry

 14. Exo. 20:3 : “GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT HEBBEN.”

  Dit is de kern van de 10 Geboden. Zonder het eerste gebod valt alles uiteen. Welke God zegt dat de T/G zijn afgeschaft ? Welke God zegt dat de zondag is de sabbat, of dat de zevende dag ook de eerste dag is ? Het gaat niet om het houden van een kerkdienst, maar om onze “gehoorzaamheid” ; .. “zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God; … ” vs. 8b.

  Wat valt er nog te argumenteren, tenzij je doof en blind bent ?

  Andere goden bestaan niet. Dat men van satan een god heeft gemaakt, is natuurlijk een vrije keuze die men heeft. Maar dit is zeer zeker niet de weg die tot eeuwigheid leidt. Satan is niet eeuwig; de ziel die zondigt, die zal sterven.
  [Eze.18:4 / Opb.20:10]

  Dat God genadig is, wil niet zeggen dat wij “wetteloos” mogen leven. Zijn “genade” is de Here Jezus, Die wij moeten gehoorzamen/volgen. “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.” Joh.10:28.

  Ik heb geen idee hoe ik iemand kan volgen, terwijl ik ongehoorzaam ben. Jij wel ?

 15. Cherry
  januari 31, 2018 om 3:17 pm
  Als je opnieuw geboren bent, doordat je in Hem gelooft, dan ben je een kind van God. Dan ben je behouden.

  Chas, ik ben door de genade behouden.
  En jij? Ga jij een andere weg?
  Ben benieuwd!

  @@@@ Genade is alleen als je het volgende gelooft en doet.Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

  Gr. MD.

    1. februari 19, 2018 om 10:18 am
     Niemand kan dat Cherry,
     Ik ook niet, maar wil dat wel, dat is het verschil.
     Nee lekker mee kletsen met ongehoorde taal Nee.
     Jij wel ?
     Gr. Marten Dek.

     Marten, lieve jongen, Jij zegt dat je de wet niet kan onderhouden en dat niemand dat kan.
     Waarom was je dan nooit eerlijk tegen mij en vertelde je mij al die jaren dat ik de wet moest onderhouden? en nu zeg je mij dat niemand dat kan!
     Jij wilde mij iets laten doen, wat onmogelijk is.
     En nu? Wat moet ik dan nu? Ik pink een traantje weg!

     Cherry

     1. Je leest niet goed,
      Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      https://www.bing.com/videos/search?q=sarah+draget+remember+&&view=detail&mid=508A4668B5E73E8E6732508A4668B5E73E8E6732&&FORM=VDRVRV
      Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      DIES DOMINI
      Over de heiliging van de zondag

      ► HOOFDSTUK 4
      – DIES HOMINI – Dag van de mens

      ► ARTIKEL 3
      – De rustdag

      « terug | verder »
      ARTIKEL 3 – De rustdag
      64
      Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
      ===============================================
      @@@@ “dag van de zon” @@@@
      ========================================================================de rechters,
      de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
      1
      De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
      2
      ================================================
      Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

 16. @@@@
  Waar ik mij over verbaas is dat ik heel vaak, bijna te vaak, stellingen hoor die Bijbels niet kloppen.
  Laat ik zeggen volgens mij niet kloppen. Ik geef er dan ook altijd een Bijbelse tekst erbij die men dan weer na kan trekken. De discussie laait op met welles en nietes. Het lijk er op dat Gods Teksten er voor niets staan.
  bv. Deze misleiding wordt genoemd in de Bijbel ook als teken vd eindtijd. Er staat ergens de tekst dat in het verleden God sprak door zijn apostelen en profeten, maar nu door Zijn Zoon Jezus Christus. Het Woord dus. Hoezo nu door Jezus.?
  Mattheus 7:12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. Dus ook de profeten. Jezus is de Wet.!!!!
  Is Jacobus niet meer tellende.???? Jakobus 2:10 Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Laat dat diep tot je doordringen.
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLmki5oSXH8d_llABo2tCokyh9XvM9M5YB 8 min.
  De dwaling onthuld. Helemaal geen dwaling onthuld. Dat de wolf er is, is bekend. Maar vertel wat de wolf spreekt. Niets van alles in deze korte preek. Is dit een zondagsvierder.???? Een wolf in schaapskleren. ???? Ik kan niet ontdekken wat zijn geloof inhoud betreffend Gods Tien Geboden.
  Holy Blble zegt. Ja het is een zondagvierder. Heel veel moeite om dat te ontdekken. Die wolf !!!!
  Math. 5:17Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven.
  Wat staat er in God Woord????
  Math. 15:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
  We weten dat offeren niet meer nodig is en ook niet meer kan. Jezus vervulde niet het stenigen, van de overspelige vrouw. En besnijdenis is niet meer nodig wel van het hart. Hoezo de wet van Mozes.?
  Dan lees ik; Aan deze 2 geboden (die 1 zijn) hangt de hele wet en de profeten. Aan die twee Geboden hangen de Tien Geboden. Dat is mijn mening dus. Je mag best anders denken.
  Dan hoor ik in twee preken die de ZDA uitgeven, dat de mensen die nu de zondag vieren, helemaal niet tegen Gods wil in gaan. Nu nog niet tenminste.
  Wel raar, dat je mag zondigen tot de overtreder zich bekend gaat maken.
  Mark Finly op het eind van het beest ontmaskerd, en Veit in het begin.
  Beiden zeggen dat de zondagvierders niet in gaan tegen Gods Wet van de Tien Geboden.
  Exodus 20:10 maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.

  Het meest omstreden Gebod.
  Ik hoop dat u er iets aan hebt
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 17. Wanneer iemand ergens iets op schrijft, dan is het bijna niet terug te vinden. Ht is een beetje een warboel.
  Maar mijn vraag aan jullie is deze:
  Zijn jullie onder de Joodse wet geboren? En zo ja. telt die wet nu nog, en wat moeten we dan denken van de genade en het Nwe Testament? Telt dat dan ook naast de Joodse wet. En hoe moet dat dan met het Abrahamitisch verbond die telt voor wie een kind van Abraham is, dus wie Jezus gelooft. En tellen deze drie verbonden die alledrie een andere bedoeling hebben, dan door elkaar heen en kan ieder dat zelf invullen zoals die dat wenst!

  Leg eens uiut?

  Cherry

  1. Beste Cherry,
   Ik plaats niet alles van jou.
   De wet van Mozes bestaat niet meer. Jezus was het einde van die wet.
   Niet meer offeren niet meer stenigen niet meer fysieke besnijdenis enz.
   Maar God schreef met eigen vinger, hoe vaak heb ik het je al verteld, de Tien Geboden.
   Daar heeft Jezus het over. Gods Geboden.
   Met vr.gr.
   Marten Dek

 18. “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” 2Cor.5:10

  Wanneer staan wij voor de rechterstoel van Christus ? Wanneer stond Judas voor de rechterstoel ; vóór of ná zijn dood ? Daarom moeten wij iedere dag “gereed” zijn, want na de dood is het te laat, omdat er geen tweede kans is.

  1. Opb.22:12 .. “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.”

   De Here Jezus komt met het “loon” voor een “ieder”; en wat is dit loon ? De “wederopstanding” voor hen die gehoorzaam waren en de opname met hen die nog in leven zijn, ná de plagen. De “bokken” blijven dood voor 1000 jr. , waarna zij de 2e dood sterven. 1Thes.4:16-17 & Opb.20:4 , 6 // Opb.20 : 5 , 7-15.

   Er zal niemand op aarde leven gedurende deze periode van 1000 jr., omdat de tijd op aarde met de komst van de Here, wordt afgeloten. 2Pet.3:10.

   Let wel dat er door de Joden een 3e tempel wordt gebouwd en dat de Messianen, zowel als de JG beweren, dat “zij” gedurende die 1000 jr. de wereld zullen heersen. [Fake Gospel van goddelozen] De aarde is het domein van satan, waar hij zal verblijven met de doden.

   De Here zou niet met het loon kunnen komen, indien wij nog niet voor de Rechter hebben gestaan.

   ” …. en hij zei met luider stem : Vreest God en geeft Hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die den hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Opb.14:7

   Aanbidt Hem die alles geschapen heeft. Volgens Hebr.1:1-3 is de Zoon van God de Schepper, maar de bouwers van de 3e tempel erkennen Hem niet. Math.28:11-15 .. Leugen van de Joodse Raad.
   (Je mag dit ook op F/B posten, waar velen nog slapen)

 19. Noem eens een land waar Gods Tien Geboden worden onderhouden ? Ik had gelezen dat het boek Daniël nog gesloten is en zo zal blijven tot het einde der tijd. Is het dan niet logisch dat men Dan.7:25 nog niet begrepen heeft ? Het boek zal gesloten blijven voor hen die de Tien Geboden “verworpen” hebben. Hoe ik dat weet ? Simpel, lees maar Jhn.14:21.

  De Here Jezus “openbaart” het Woord alleen aan hen die de geboden bewaren; niet aan de “wolven / valse profeten”, zij die onrecht doen aan de WET. [afschaffen] . Terwijl de T/G in het hart en in het verstand te vinden moeten zijn. Hebr.8:10 / 10:16. Triest !

  1. @@@@ Genade is alleen als je het volgende gelooft en doet.Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   Gr. MD.

   Chas
   De Here Jezus “openbaart” het Woord alleen aan hen die de geboden bewaren; niet aan de “wolven / valse profeten”, zij die onrecht doen aan de WET. [afschaffen] . Terwijl de T/G in het hart en in het verstand te vinden moeten zijn. Hebr.8:10 / 10:16. Triest !

   ER ZIJN IN DEZE WERELD WEL 1000 VERSCHILLENDE KERKEN WAARVAN IEDERE KERK BEWEERT, DAT ALLEEN HUN KERK HET WARE GELOOF HEEFT EN DAT ALLE ANDERE KERKEN DAT NIET HEBBEN.
   En de profeten van die ware kerk, kunnen jou precies vertellen wat er aan de ander mankeert en wat de gevolgen daarvan zijn.
   Cherry

   1. @@@@
    Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    DIES DOMINI
    Over de heiliging van de zondag

    ► HOOFDSTUK 4
    – DIES HOMINI – Dag van de mens

    ► ARTIKEL 3
    – De rustdag

    « terug | verder »
    ARTIKEL 3 – De rustdag
    64
    Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
    ===============================================
    @@@@ “dag van de zon” @@@@
    ========================================================================de rechters,
    de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
    1
    De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
    2
    ================================================
    Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Antwoord aan Miritime:
     Hebr.8:6In feite echter is de bediening die Jezus is ten deel gevallen, veel verhevener, evenals het verbond waarvan Hij de middelaar is en de beloften waarop het berust. 7Was dat eerste verbond zonder fout geweest, dan had men niet omgezien naar een tweede. 8Maar God laakt hun fouten met deze woorden: Er komen dagen, zegt de Heer, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. 9Het zal anders zijn dan het verbond dat Ik met hun vaderen sloot, toen Ik hen bij de hand vatte om ze uit Egypte te leiden, want zij hebben zich niet aan mijn verbond gehouden en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer. 10En zo zal het verbond zijn dat Ik met het huis van Israël zal sluiten, zegt de Heer: Mijn wetten prent Ik in hun geest en Ik grif ze in hun hart: Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 11Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten noch zeggen tot zijn broeder: Ken uw Heer. Allen zullen ze Mij kennen, van de kleinste tot de grootste. 12Want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet langer gedenken.
     Hebreeën 8:13 Door te spreken van een nieuw verbond heeft Hij het eerste voor verouderd verklaard, en alles wat oud en bejaard wordt, staat op het punt te verdwijnen.
     23Voordat het geloof kwam, stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. 24De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. 25Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. 26Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. 28Er is geen Jood of heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw: allen tezamen zijt gij een persoon in Christus Jezus. 29Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abraham, ‘nageslacht’, erfgenamen krachtens de belofte.
     Romeinen 5:1,9: “Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed…

     Dit is Cherry’s getuigenis.

     1. Slechte getuigenis, hoe oprecht ook.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
      Net zoals de hardrijders de ontheffing later betalen. Zal jou beloning ook later zijn. Duizend jaar later.
      Wat versta jij eigenlijk onder GELOVEN ????
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

     2. De wijsheid van God:

      spreuken 10:8

      Die wijs van hart is, neemt de geboden aan; maar die dwaas is van lippen, zal omgeworpen worden.

     3. Cherry,

      wie is de ware Israel?

      Toen zeide hij: uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht.”
      Dit is de eerste keer dat de naam Israël in de Bijbel genoemd wordt. In die tijd betekende iemands naam meer dan nu. De naam was vaak een beschrijving van het karakter. Jakob betekende letterlijk ‘bedrieger’. Toen Esau erachter kwam dat Jakob hem bedrogen had zei hij tegen Isaak: “Noemt men hem niet terecht Jakob, omdat hij mij nu al tweemaal bedrogen heeft.” De naam Jakob was dus een beschrijving van zijn zondige karakter. Toen de engel vroeg: Hoe is uw naam? Wist hij het antwoord al. Maar hij wilde dat Jakob zijn eigen naam zou zeggen, omdat dit een nederige belijdenis en een afkering van zijn zonde betekende. Jakob had werkelijk berouw en gaf zich volledig over aan de genade van God. Het antwoord “Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël”, liet zien dat God hem een nieuw karakter had geschonken. De naam Israël werd aan Jakob gegeven toen hij God overwonnen had.
      Het woord Israël betekent letterlijk: Yisra(h) = hij strijdt of hij heerst en El = God. God geeft de betekenis van de naam Israël, “hij strijd met God” of “hij heerst met God” of “hij heeft God overmocht”.
      Hosea laat zien dat de engel waarmee Jakob streed, God was. “De Here heeft een rechtsgeding met Juda; Hij gaat Jakob straffen voor zijn wandel, naar zijn daden zal Hij hem vergelden. In de moederschoot bedroog hij zijn broeder, en in zijn mannelijke kracht streed hij met God. Hij streed met een engel en overwon. Hij weende en smeekte Hem om genade.” Hosea 12: 3-5.
      “En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zeide hij) ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.” Deze woorden getuigen van het nieuwe geloof van Jakob. Hij had het vertrouwen dat een goddelijke hand hem zou bewaren wat er ook met hem zou gebeuren, zolang hij zich overgaf aan de wil van God.
      Israël had 12 zonen die naar Egypte gegaan zijn. De kinderen van Israël vermenigvuldigden zich in Egypte en werden gedwongen tot slavernij tot de tijd van Mozes. Toen zei God tot Mozes: “Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de Here: Israël is mijn eerstgeboren zoon, daarom zeg Ik u: Laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden.” Exodus 4: 22, 23. Dit is een belangrijke ontwikkeling. De naam Israël wordt door God op het hele volk toegepast. Israël verwijst nu niet alleen naar Jakob, maar ook naar zijn nakomelingen. De natie wordt nu Israël genoemd.
      “Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.” Hosea 11: 1. Het was Gods verlangen dat deze nieuwe natie Israël ook overwinnen zou op dezelfde manier als Jakob overwonnen had; door geloof in Hem.
      Maar het volk leefde niet volgens de betekenis van die naam, want wij lezen verder: “Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg; aan de Baäls offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers.” Hosea 11: 2.
      Ongeveer 800 jaren na de tijd van de profeet Hosea, werd Jezus geboren. “Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodus.” Matteüs 2: 1. Koning Herodus voelde zich bedreigd door de pasgeboren mogelijke rivaal voor zijn troon en hij stuurde soldaten naar Betlehem om alle baby’s te doden. Maar God waarschuwde Jozef in een droom. “Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg: want Herodus zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op en nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, en daar bleef hij tot de dood van Herodus, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.” Matteüs 2: 13-15.
      Matteüs citeert hier Hosea 11: 1. Deze tekst verwees in zijn historische context naar de natie Israël toen zij uit Egypte werd geroepen. Maar Matteüs neemt deze tekst en verklaart dat hij vervuld is in Jezus Christus. Hier zien wij een principe dat in het hele Nieuwe Testament wordt toegepast.
      Er zijn opmerkelijke parallellen tussen de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van Jezus. Daarmee wordt de geschiedenis van Israël een profetie over de Messias.
      In de geschiedenis van Israël was er een jonge man genaamd Jozef, die dromen had. Die dromen waren de oorzaak dat Jakob en zijn kinderen naar Egypte gingen. In het Nieuwe Testament is ook een man genaamd Jozef, die dromen had en toen naar Egypte ging.
      In Egypte moesten alle mannelijke baby’s gedood worden. In Betlehem moesten ook alle Baby’s gedood worden.
      Toen Israël Egypte verliet ging het door de Rode Zee en verbleef daarna 40 jaar in de woestijn. Jezus werd na zijn doop door de Geest naar de woestijn geleid waar Hij 40 dagen verbleef.
      De natie Israël werd door God mijn zoon genoemd. Jezus werd ook door God Mijn Zoon genoemd.
      Het volk Israël trok door de Jordaan om Kanaän binnen te gaan. Jezus ging aan het begin van zijn openbare optreden door de doop in de Jordaan om alle gerechtigheid te vervullen.
      Jakob streed met God bij Pniël. Jezus streed met God in de hof van Getsemane en op Golgotha.
      Jakob overwon door geloof. Jezus overwon door geloof.
      Jakob werd op zijn heupgewricht geslagen en daardoor werd hij mank voor de rest van zijn leven. Jezus zal de littekens van de kruisiging voor altijd dragen.
      Wij zien dat Jezus de geschiedenis van Israël stap voor stap herhaalt en dat Hij overwint waar zij hebben gefaald. Hij wordt het Nieuwe Israël, de overwinnaar, de Man die alle zonde overwint.
      Nadat Jezus een groot aantal mensen genezen heeft zegt Hij:
      “… en Hij verbood hun ten strengste Hem bekend te maken, opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht.” Matteüs 12: 16-20. Hier doet Matteüs opnieuw wat hij eerder deed met Hosea 11: 1. Hij citeert Jesaja 42: 1-3, waar in de oorspronkelijke context, verwezen wordt naar Gods knecht en dat was Israël. Zie Jesaja 41: 8. Onder de inspiratie van de Heilige Geest verklaart Matteüs dat Jesaja 42: 1-3 vervuld werd door Gods knecht, Jezus Christus.
      In Psalm 80: 9 wordt Israël een wijnstok genoemd. Maar Jezus zegt, “Ik ben de ware wijnstok.” Johannes 15: 1.
      God sprak over de natie Israël als mijn zoon, mijn eerstgeborene. Exodus 4: 22. Maar de apostel Paulus noemde Jezus Christus later “de eerstgeborene der ganse schepping”. Kolossenzen 1: 15.
      De profeet Jesaja noemde Israël het zaad Abrahams. Jesaja 41: 8 (sv). Maar Paulus schreef: “Nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet; en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud; en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.” Galaten 3: 16. Dit is de duidelijkste van alle teksten. In het Oude Testament noemt God Israël het zaad Abrahams. Toch schrijft Paulus hier dat het zaad van Abraham niet naar velen verwijst, maar naar één, dat is Christus. We zien dus dat de Messias het zaad is. Jezus Christus is dus Israël.
      Jezus was ook de vervulling van de rituele tempeldienst in Israël (Numeri 15). We lezen dat duidelijk in Jesaja 53.
      Hij was het koren dat verbrijzeld werd. “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen.” (vers 5, 10)
      Hij was de wijn die uitgegoten werd op het altaar. “… omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood.” (vers 12)
      Hij was het Lam dat ons schuldoffer werd. “Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe.” (vers 6, 10, 11)
      Hij was onze plaatsvervanger. “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen… Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.” (4-6, 8, 11)
      Hij was de hogepriester. “terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.” (vers 12)
      We hebben gezien dat Jezus de geschiedenis van Israël leefde en op elk punt overwinnaar was. Jezus leefde ook de tempeldienst van Israël, en Hij overwon op ieder punt. Hij is het ware Israël. Hij heeft overmocht! Alleen diegene die deze Messias aanneemt hoort bij het geestelijke Israël.
      In Genesis en Exodus wijst de naam Israël niet slechts op één persoon die overwon, maar het wijst ook op zijn nakomelingen. Die nakomelingen werden Israël. Hetzelfde principe vinden we ook in het Nieuwe Testament.
      “Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.” Galaten 3: 26-29. Met andere woorden, ware christenen zijn nu het geestelijke Israël van God.
      Volgens het Nieuwe Testament zijn er nu twee Israëls. Het Israël naar het vlees en het Israël Gods. Paulus schreef:
      “Want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn.” Romeinen 9: 6.
      “… mijn verwanten naar het vlees, immers, zij zijn Israëlieten…” Romeinen 9: 3.
      “ … en ook over het Israël Gods.” Galaten 6:16.
      Dit betekent dat Jezus Christus, het Ware Zaad, het ware Israël is.

      Ook het “geestelijk Israel” houd de rustdag op de 7e dag in ere volgens het woord van God.

      Wie maken het ware Israël, of het zaad van Abraham uit?
      Romeinen 9: 6 – 86 Maar het is niet zo, dat het woord van God vervallen zou zijn. Want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn;
      7 evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar ‘in Isaak zal uw nageslacht worden genoemd’;
      8 dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.

      Wat zei Johannes de Doper tot de Farizeeën en Sadduceeën, die tot zijn doop kwamen?
      Mattheus3: 99 en denkt niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader! Want ik zeg u, dat God uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.

      Wat beslist, of iemand een kind van Abraham is? Galaten 3: 77 Erkent dan, dat zij die op grond van geloof zijn, zonen van Abraham zijn.

      Aan wie moet iemand toebehoren om Abrahams zaad te zijn?
      Galaten 3: 2929 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en volgens belofte erfgenamen.

      In welke schriftuurplaats worden de christenen erkend als zijnde Israël?
      Galaten 6: 15, 16 15 Want in Christus Jezus geldt noch besneden te zijn iets, noch onbesneden te zijn, maar een nieuw schepsel.
      16 En zovelen er naar deze regel wandelen, over hen zij vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods!

      In welke toestand verkeren de heidenen, voordat zij Israëlieten worden?
      Efeziërs 2: 11,1211 Daarom bedenkt dat u, die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis die in het vlees met handen gebeurt,
      12 dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld.

      Hoe wordt Gods overblijvend volk omschreven? Openbaring 14: 1212 Hier is de volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar