Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.463 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. Maritime:

  Van de wet is pas sprake op de Sinaï.
  Daar werd de wet niet aan de mensheid opgelegd, maar op Israël. Zij werden uit het land Egypte geleid, en geen enkel ander volk. “Ik ben Jahweh uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Exodus 20:2).
  Ook kreeg Israël niet de opdracht de wet te verkondigen onder alle volken. Zoals dat met het Evangelie, voor de hele wereld wel gebeuren moest en moet. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de brief aan de Romeinen.
  “Die zonder de wet hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen; en die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld” (Romeinen 2:12).
  De wet was een zuiver Israëlitische zaak.

  Er wordt in de Bijbel dan ook steeds onderscheid gemaakt tussen Israël die de wet bezit en de heidenen die geen wet bezaten. Paulus zegt het zo in Romeinen: “Immers, zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften” (9:4).

  Deze wet was tijdelijk. We lazen dat al in Galaten. Namelijk: “Voordat het geloof kwam, stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed” (Galaten 3:23-27).

  Galaten 4:4-5: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen”.

  Efeziërs 2:14-22: “Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet der geboden met haar verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee een nieuwe mens te scheppen, en die beiden in een lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest”.
  Deze laatste is een bijzondere tekst.
  Jezus leert in de bergrede: Mattheüs 5:43-44: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolge…”.

  De scheiding die de wet als tussenmuur maakte tussen wetteloze heidenen en Israël dat onder de wet mocht leven, wordt door Christus weggebroken. Hij stelde haar buiten werking.
  De twee, heiden en Israëliet, worden als ze zich met God laten verzoenen leden van het ene lichaam in Christus. Daarom stopt ook het gebod de vijanden te haten. God heeft in Christus de wereld op het oog. Jood en Griek beide (Griek betekende in die tijd de niet-Jood). God geeft een gebod tot liefhebben.

  Jezus zegt, bemint uw vijanden! Sterker nog, en bidt voor wie u vervolge!
  Nog een andere tekst bewijst de vervulling en de tijdelijkheid van de wet.

  “Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden en uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze zonden vergeven. Hij heeft de oorkonde met haar bezwarende bepalingen, die tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld” (Kolossenzen 2:13-14).

  Door de wet is de overtreding erbij gekomen zagen we. Hierdoor kon er een schuldbrief ontstaan die tegen ons getuigde, een bewijsstuk van onze overtredingen.
  Die schuldbrieven, die tegen ons getuigen, zijn er niet meer.
  Ze zijn meegegaan aan het kruis. Zo werd er voor betaald, meer dan tweeduizend jaar geleden al.
  Ver voor onze geboorte. Er is bij het kruis een einde gekomen aan een tijdperk.
  Een einde aan de bedeling van de wet, zo u wilt de ‘verbondswet’ van de tien geboden.
  Daarmee is de wet niet verdwenen, maar vervuld. De wet vindt haar vervulling in Christus: “: “… het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29).

  Gods genade is verschenen!
  “Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds” (Titus 2:11-14).

  Live groetjes,
  Cherry

  1. Cherry, je verteld leugens. Lees zelf eens de bijbel teksten voordat je iets ergens vandaan haalt.

   “Die zonder de wet hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen; en die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld” (Romeinen 2:12).

   in mijn bijbel staat dit:
   10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.
   11 Want er is geen aanneming des persoons bij God.
   12 Want ZOVELEN, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet VERLOREN gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet GEOORDEELD worden;

   Dus het geld voor een ieder.

 2. @@@@
  http://www.stevecutts.com/animation.html
  De wereld van nu.
  Zie de telefoons ook als kerken, waar je klakkeloos achterheen loopt.
  En Cherry, ik plaats geen dingen waar je mensen mee lastert.
  Verdedig je eigen mening dat is oké ook al is dat niet de onze.
  Jezus is en blijft Heer, ook van de Sabbat.
  God schiep de Sabbat als de Zevende Dag.
  Het is het Vierde Gebod.
  Het is een TEKEN van God voor, in ieder geval voor mij en die Hem geloven.
  Van wie is de zondag dan een teken.????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  Twee nachten van Rome of drie nachten van Jezus.????

 3. @@@@
  Jeremia 17: 27 Maar indien gij naar Mij niet zult horen, om den sabbatdag te heiligen, en om geen last te dragen als gij op den sabbatdag door de poorten van Jeruzalem ingaat; zo zal Ik een vuur in haar poorten aansteken, dat de paleizen van Jeruzalem zal verteren, en niet worden uitgeblust.
  Ja, ik weet dat dit het Oude Testament is.
  Onderstaande lijkt mij toch ook waar, in het NT Handelingen 13:44 En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen.
  Handelingen 15:21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.
  Handelingen 18:4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.
  Toen was op de eerste dag kwamen zij samen toch al overduidelijk bekent. Toch.????
  1 Corinthe 16:2 elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.
  Lukas 23:56 En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.
  Dat Gebod was niet de zondag van Rome. Ook niet de eerste dag.
  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
  Zijn Gods Tien Geboden dan niet voor ons gemaakt. Zijn wij voor de Tien Geboden gemaakt.????
  Laat je niet langer door satan beduvelen.
  Jezus de Heer van ook, de Sabbat, is immers onze Verlosser, en Heer.!!!!
  AMEN.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 4. 17 ¶ Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
  En nu denk ik te weten dat wij het ook mogen vervullen.

  Als Marten nu zegt dat jezus de wet vervuld heeft, dan zal Marten toch moeten begrijpen wat hier staat.
  En nu denkt Marten te weten dat hij de wet ook nog moet vervullen! Maar vervuld is vervuld. Als Marten de wet ook nog moet vervullen, dan heeft Jezus de wet niet vervuld.

  Trouwens de wet is gegeven aan Mozes en de Israëlieten en wat de niet-Joden moeten, dat staat in Handelingen 15.

  Een kind kan het begrijpen.
  Cherry

  Gods antwoord.!!!!
  Spreuken 7:2 Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.
  Jesaja 48:18 Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee;
  Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
  Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
  Johannes 15:10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

  Met vr. gr.
  Marten Dek
  Een kind begrijpt het maar jij niet.

 5. Wanneer komt die aardige Marten weer terug?

  CJ

  Ik ben in ieder geval eerlijk en oprecht.
  Wat heb je aan een man die liegt en bedriegt met mooie en aangename woorden.????
  MD.

 6. De Here Jezus “openbaart” het Woord alleen aan hen die de geboden bewaren; niet aan de “wolven / valse profeten”, zij die onrecht doen aan de WET. [afschaffen] . Terwijl de T/G in het hart en in het verstand te vinden moeten zijn. Hebr.8:10 / 10:16. Triest !

  Cherry

 7. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Gr. MD.

  En je zei ook dat niemand de geboden kan onderhouden!

  Wanneer staan wij voor de rechterstoel van Christus ? Wanneer stond Judas voor de rechterstoel ; vóór of ná zijn dood ? Daarom moeten wij iedere dag “gereed” zijn, want na de dood is het te laat, omdat er geen tweede kans is.
  Chass

  En is de rechterstoel dezelfde als de oordeelstroon?

  Chas
  februari 3, 2018 om 11:01 am
  “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” 2Cor.5:10
  Wanneer staan wij voor de rechterstoel van Christus ? Wanneer stond Judas voor de rechterstoel ; vóór of ná zijn dood ? Daarom moeten wij iedere dag “gereed” zijn, want na de dood is het te laat, omdat er geen tweede kans is.
  Beantwoorden
  @@@@
  Jes.66: 22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.
  23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
  24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 8. Marten, wat is er aan de hand.
  Jezus geeft mij genade omdat ik in Hem wil geloven omdat iets in mij zegt dat Hij alleen de waarheid heeft.
  Hij bouwt met mij een relatie op, en ik van mijn kant met Hem.
  Dat is iets tussen ons tweeën. Heb jij dat ook?

  En dan komen er mensen uit allerlei kerken die daartussenin willen zitten en die gaan mij dit en dat vertellen. Ze zeggen niet tegen Jezus: dit en dat moet u doen! Maar wel tegen mij. Ze verstillen mijn relatie met Jezus met allerlei opdrachten wat ik te doen en te laten heb..
  En zo zijn er in deze wereld wel duizend verschillende kerken en die denken alle duizend dat alleen zij de waarheid hebben en dat kunnen ze ook uitleggen en dat die andere 999 kerken het allemaal fout hebben en het rare is dat al die kerken dat van zichzelf beweren en dat alle kerken beweren dat alleen zij de waarheid hebben een al die andere 999 niet,

  Wie van die duizend kerken moet ik geloven?

  Cherry

  @@@@
  God gaf ons een Bijbel en dat is de enige Waarheid.
  Niet de NBG Nieuwe vertaling. Het Boek. enz. Altijd lezen naast de Statenbijbel NVV .
  Er wordt immers gezegd dat er vele valse leraren komen en zijn.
  In het volgende, voor de zoveelste keer kun je de valse kerk en valse kerken die die zogenaamde moederkerk volgen.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  DIES DOMINI
  Over de heiliging van de zondag

  ► HOOFDSTUK 4
  – DIES HOMINI – Dag van de mens

  ► ARTIKEL 3
  – De rustdag

  « terug | verder »
  ARTIKEL 3 – De rustdag
  64
  Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
  ===============================================
  @@@@ “dag van de zon” @@@@
  ========================================================================de rechters,
  de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
  1
  De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
  2
  ================================================
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 9. De Tien Geboden onderhouden? Wie? Hier?
  Ja ikke. En jij?

  Maar dat is niet de maatstaf. Dat is vanzelfsprekend.
  Als je de Godsgeboden onderhoudt, God en de naaste liefhebben, zo staat het in het NT, dan vermoord je de ander niet enz.
  Maar er worden heel wat mensen vermoord, ook met woorden!

  Cherry

 10. Exo. 20:3 : “GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT HEBBEN.”

  Dit is de kern van de 10 Geboden. Zonder het eerste gebod valt alles uiteen. Welke God zegt dat de T/G zijn afgeschaft ? Welke God zegt dat de zondag is de sabbat, of dat de zevende dag ook de eerste dag is ? Het gaat niet om het houden van een kerkdienst, maar om onze “gehoorzaamheid” ; .. “zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God; … ” vs. 8b.

  Wat valt er nog te argumenteren, tenzij je doof en blind bent ?

  Andere goden bestaan niet. Dat men van satan een god heeft gemaakt, is natuurlijk een vrije keuze die men heeft. Maar dit is zeer zeker niet de weg die tot eeuwigheid leidt. Satan is niet eeuwig; de ziel die zondigt, die zal sterven.
  [Eze.18:4 / Opb.20:10]

  Dat God genadig is, wil niet zeggen dat wij “wetteloos” mogen leven. Zijn “genade” is de Here Jezus, Die wij moeten gehoorzamen/volgen. “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.” Joh.10:28.

  Ik heb geen idee hoe ik iemand kan volgen, terwijl ik ongehoorzaam ben. Jij wel ?

 11. Cherry
  januari 31, 2018 om 3:17 pm
  Als je opnieuw geboren bent, doordat je in Hem gelooft, dan ben je een kind van God. Dan ben je behouden.

  Chas, ik ben door de genade behouden.
  En jij? Ga jij een andere weg?
  Ben benieuwd!

  @@@@ Genade is alleen als je het volgende gelooft en doet.Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

  Gr. MD.

    1. februari 19, 2018 om 10:18 am
     Niemand kan dat Cherry,
     Ik ook niet, maar wil dat wel, dat is het verschil.
     Nee lekker mee kletsen met ongehoorde taal Nee.
     Jij wel ?
     Gr. Marten Dek.

     Marten, lieve jongen, Jij zegt dat je de wet niet kan onderhouden en dat niemand dat kan.
     Waarom was je dan nooit eerlijk tegen mij en vertelde je mij al die jaren dat ik de wet moest onderhouden? en nu zeg je mij dat niemand dat kan!
     Jij wilde mij iets laten doen, wat onmogelijk is.
     En nu? Wat moet ik dan nu? Ik pink een traantje weg!

     Cherry

     1. Je leest niet goed,
      Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      https://www.bing.com/videos/search?q=sarah+draget+remember+&&view=detail&mid=508A4668B5E73E8E6732508A4668B5E73E8E6732&&FORM=VDRVRV
      Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      DIES DOMINI
      Over de heiliging van de zondag

      ► HOOFDSTUK 4
      – DIES HOMINI – Dag van de mens

      ► ARTIKEL 3
      – De rustdag

      « terug | verder »
      ARTIKEL 3 – De rustdag
      64
      Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
      ===============================================
      @@@@ “dag van de zon” @@@@
      ========================================================================de rechters,
      de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
      1
      De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
      2
      ================================================
      Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

 12. @@@@
  Waar ik mij over verbaas is dat ik heel vaak, bijna te vaak, stellingen hoor die Bijbels niet kloppen.
  Laat ik zeggen volgens mij niet kloppen. Ik geef er dan ook altijd een Bijbelse tekst erbij die men dan weer na kan trekken. De discussie laait op met welles en nietes. Het lijk er op dat Gods Teksten er voor niets staan.
  bv. Deze misleiding wordt genoemd in de Bijbel ook als teken vd eindtijd. Er staat ergens de tekst dat in het verleden God sprak door zijn apostelen en profeten, maar nu door Zijn Zoon Jezus Christus. Het Woord dus. Hoezo nu door Jezus.?
  Mattheus 7:12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. Dus ook de profeten. Jezus is de Wet.!!!!
  Is Jacobus niet meer tellende.???? Jakobus 2:10 Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Laat dat diep tot je doordringen.
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLmki5oSXH8d_llABo2tCokyh9XvM9M5YB 8 min.
  De dwaling onthuld. Helemaal geen dwaling onthuld. Dat de wolf er is, is bekend. Maar vertel wat de wolf spreekt. Niets van alles in deze korte preek. Is dit een zondagsvierder.???? Een wolf in schaapskleren. ???? Ik kan niet ontdekken wat zijn geloof inhoud betreffend Gods Tien Geboden.
  Holy Blble zegt. Ja het is een zondagvierder. Heel veel moeite om dat te ontdekken. Die wolf !!!!
  Math. 5:17Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven.
  Wat staat er in God Woord????
  Math. 15:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
  We weten dat offeren niet meer nodig is en ook niet meer kan. Jezus vervulde niet het stenigen, van de overspelige vrouw. En besnijdenis is niet meer nodig wel van het hart. Hoezo de wet van Mozes.?
  Dan lees ik; Aan deze 2 geboden (die 1 zijn) hangt de hele wet en de profeten. Aan die twee Geboden hangen de Tien Geboden. Dat is mijn mening dus. Je mag best anders denken.
  Dan hoor ik in twee preken die de ZDA uitgeven, dat de mensen die nu de zondag vieren, helemaal niet tegen Gods wil in gaan. Nu nog niet tenminste.
  Wel raar, dat je mag zondigen tot de overtreder zich bekend gaat maken.
  Mark Finly op het eind van het beest ontmaskerd, en Veit in het begin.
  Beiden zeggen dat de zondagvierders niet in gaan tegen Gods Wet van de Tien Geboden.
  Exodus 20:10 maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.

  Het meest omstreden Gebod.
  Ik hoop dat u er iets aan hebt
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 13. Wanneer iemand ergens iets op schrijft, dan is het bijna niet terug te vinden. Ht is een beetje een warboel.
  Maar mijn vraag aan jullie is deze:
  Zijn jullie onder de Joodse wet geboren? En zo ja. telt die wet nu nog, en wat moeten we dan denken van de genade en het Nwe Testament? Telt dat dan ook naast de Joodse wet. En hoe moet dat dan met het Abrahamitisch verbond die telt voor wie een kind van Abraham is, dus wie Jezus gelooft. En tellen deze drie verbonden die alledrie een andere bedoeling hebben, dan door elkaar heen en kan ieder dat zelf invullen zoals die dat wenst!

  Leg eens uiut?

  Cherry

  1. Beste Cherry,
   Ik plaats niet alles van jou.
   De wet van Mozes bestaat niet meer. Jezus was het einde van die wet.
   Niet meer offeren niet meer stenigen niet meer fysieke besnijdenis enz.
   Maar God schreef met eigen vinger, hoe vaak heb ik het je al verteld, de Tien Geboden.
   Daar heeft Jezus het over. Gods Geboden.
   Met vr.gr.
   Marten Dek

 14. “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” 2Cor.5:10

  Wanneer staan wij voor de rechterstoel van Christus ? Wanneer stond Judas voor de rechterstoel ; vóór of ná zijn dood ? Daarom moeten wij iedere dag “gereed” zijn, want na de dood is het te laat, omdat er geen tweede kans is.

  1. Opb.22:12 .. “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.”

   De Here Jezus komt met het “loon” voor een “ieder”; en wat is dit loon ? De “wederopstanding” voor hen die gehoorzaam waren en de opname met hen die nog in leven zijn, ná de plagen. De “bokken” blijven dood voor 1000 jr. , waarna zij de 2e dood sterven. 1Thes.4:16-17 & Opb.20:4 , 6 // Opb.20 : 5 , 7-15.

   Er zal niemand op aarde leven gedurende deze periode van 1000 jr., omdat de tijd op aarde met de komst van de Here, wordt afgeloten. 2Pet.3:10.

   Let wel dat er door de Joden een 3e tempel wordt gebouwd en dat de Messianen, zowel als de JG beweren, dat “zij” gedurende die 1000 jr. de wereld zullen heersen. [Fake Gospel van goddelozen] De aarde is het domein van satan, waar hij zal verblijven met de doden.

   De Here zou niet met het loon kunnen komen, indien wij nog niet voor de Rechter hebben gestaan.

   ” …. en hij zei met luider stem : Vreest God en geeft Hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die den hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Opb.14:7

   Aanbidt Hem die alles geschapen heeft. Volgens Hebr.1:1-3 is de Zoon van God de Schepper, maar de bouwers van de 3e tempel erkennen Hem niet. Math.28:11-15 .. Leugen van de Joodse Raad.
   (Je mag dit ook op F/B posten, waar velen nog slapen)

 15. Noem eens een land waar Gods Tien Geboden worden onderhouden ? Ik had gelezen dat het boek Daniël nog gesloten is en zo zal blijven tot het einde der tijd. Is het dan niet logisch dat men Dan.7:25 nog niet begrepen heeft ? Het boek zal gesloten blijven voor hen die de Tien Geboden “verworpen” hebben. Hoe ik dat weet ? Simpel, lees maar Jhn.14:21.

  De Here Jezus “openbaart” het Woord alleen aan hen die de geboden bewaren; niet aan de “wolven / valse profeten”, zij die onrecht doen aan de WET. [afschaffen] . Terwijl de T/G in het hart en in het verstand te vinden moeten zijn. Hebr.8:10 / 10:16. Triest !

  1. @@@@ Genade is alleen als je het volgende gelooft en doet.Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   Gr. MD.

   Chas
   De Here Jezus “openbaart” het Woord alleen aan hen die de geboden bewaren; niet aan de “wolven / valse profeten”, zij die onrecht doen aan de WET. [afschaffen] . Terwijl de T/G in het hart en in het verstand te vinden moeten zijn. Hebr.8:10 / 10:16. Triest !

   ER ZIJN IN DEZE WERELD WEL 1000 VERSCHILLENDE KERKEN WAARVAN IEDERE KERK BEWEERT, DAT ALLEEN HUN KERK HET WARE GELOOF HEEFT EN DAT ALLE ANDERE KERKEN DAT NIET HEBBEN.
   En de profeten van die ware kerk, kunnen jou precies vertellen wat er aan de ander mankeert en wat de gevolgen daarvan zijn.
   Cherry

   1. @@@@
    Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    DIES DOMINI
    Over de heiliging van de zondag

    ► HOOFDSTUK 4
    – DIES HOMINI – Dag van de mens

    ► ARTIKEL 3
    – De rustdag

    « terug | verder »
    ARTIKEL 3 – De rustdag
    64
    Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
    ===============================================
    @@@@ “dag van de zon” @@@@
    ========================================================================de rechters,
    de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
    1
    De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
    2
    ================================================
    Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar werkbalk