Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.532 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. En als je maar Negen Geboden wilt om ook nog een andere god te dienen die de zondag heeft.!!!!

  Geef dan eens antwoord! Jij onderhoudt de Tien Geboden volgens voorschriften in het O.T. , en jij verdient op die manier jouw eigen zaligheid!

  Cherry

  1. Beste Cherry, ik verdien niks.
   Alles is Genade. Genade omdat ik Gods Wet van de Tien geboden eer en fouten maak.
   En ik vraag daar vergeving voor en ontvang genade.
   Ga heen en zondig niet meer zegt God steeds weer tegen mij.
   Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 2. @@@@
  Exodus 31:15 Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige sabbat zijn, de Here geheiligd: ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden.
  Leviticus 23:3 Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen.
  Exodus 16:28 Daarom zeide de Here tot Mozes: Hoelang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden?
  Exodus 32:8 Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: dit is uw god, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.
  Exodus 34:4 Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen gelijk de eerste; hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinai, zoals de Here hem geboden had, en nam de twee stenen tafelen in zijn hand.
  Deuteronomium 5:32 Onderhoudt ze naarstig, zoals de Here, uw God, u geboden heeft; wijkt niet af, naar rechts noch naar links.
  Deuteronomium 6:17 Gij zult nauwgezet de geboden van de Here, uw God, onderhouden en de getuigenissen en de inzettingen, die Hij u opgelegd heeft;
  Deuteronomium 7:9 opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten;
  2 Kronieken 24:20 Toen vervulde de Geest Gods Zekarja, de zoon van de priester Jojada, en hij ging tegenover het volk staan en zeide tot hen: Zo zegt God: waarom overtreedt gij de geboden des Heren en wilt gij niet voorspoedig zijn? Omdat gij de Here verlaten hebt, heeft Hij u verlaten.
  Psalmen 78:7 opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten maar zijn geboden bewaren;
  Psalmen 119:47 Ik toch verlustig mij in uw geboden, die ik liefheb;
  Spreuken 4:4 onderwees hij mij en zeide tot mij: Laat uw hart mijn woorden vasthouden onderhoud mijn geboden, opdat gij moogt leven.
  Spreuken 10:8 Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
  Jeremia 17:22 Ook zult gij op de sabbatdag geen last naar buiten brengen uit uw huizen of enigerlei werk doen; gij zult de sabbatdag heiligen, gelijk Ik aan uw vaderen geboden heb.
  Maleachi 3:14 Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Here der heerscharen?
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Lukas 18:20 Gij kent de geboden: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder.
  Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn
  Johannes 15:10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
  Handelingen 13:47 Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.
  1 Corinthe 7:19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.
  1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  Arme Joden en Israël, dit telt alleen voor hen.; Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Toch.????

  Bent u benieuwd naar het mensengebod ???? Niet doen, het zet je leven op zijn kop.
  De Bijbel is immers alleen voor de Joden. Toch ???? Toch.????
  Dus mogen wij gerust een mensengebod eren. Leve de zondag van satan.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 3. @@@@
  Wat ik allemaal lees.
  Doop en de Heilge Geest.
  Er was een preek over de doop. Ik huilde de hele preek door.
  Na de preek liep ik naar de dominee, ik wil gedoopt worden en wel nu. Tor driemaal toe en hij verstond mij niet. Hoorde het geen eens. Gods Wil weet ik achteraf.
  Die nacht had ik een droom. Drie dagen bleef iemand van een andere boot bij mij en sprak, over een half jaar kom ik terug. Een engel.!!!! Een zeer bijzondere droom.
  Na een half jaar werd ik gedoopt om dat ik er eerst niets van begreep sprak ik er niet meer over.
  Overduidelijk daalde toen de Heilige Geest in mijn hart neer, ja in mijn hele wezen.
  Mijn eerste doop was de doop van een valse god door besprengen.
  Dus een doop door een valse geest is van een valse god=satan.
  Iemand vraagt wat ik geloof. Dat men dat nog niet begrijpt. IK GELOOF HEILIG IN JEZUS.!!!!
  Men wil Jezus verder laten reizen dan de Bijbel aangeeft.
  Men zoekt sterren op laag water. Vast een zondag vierder.
  Boeddhisme is wel degelijk een godsdienst, maar geen Godsdienst. En zijn net zo verschrikkelijk als naamchristenen. Zij vermoorden ook mensen en misbruiken mensen. Zo ook Rome inquisitie.!!!!
  Het bekende Sabbat redt niet.
  Uiteraard redt de Sabbat niet als je Jezus niet gelooft. Jezus geeft Tien Geboden, en welke je ook moedwillig niet wil, leidt naar de dood. Wie er ook maar één Gebod moedwillig blijft overtreden is gedoemd de tweede dood te sterven.
  Jezus geloven en gered zijn lees ik steeds weer. Nu doe dat dan ook, geloof Hem.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  satan kan praten als Brugman, maar als je de zondag vasthoud ben je verloren. Als je de Geboden die God de mens gaf niet wil dan geloof je Jezus niet.!!!!
  Dus wil je met Jezus mee, onderhoud de Geboden.
  ====
  9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
  10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
  12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
  13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
  14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
  15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
  Als je oprecht bent zal God zelfs het slechtste vergeven. Ga heen en zondig niet meer.
  Gaat uit van haar die valse leer van de zondag.
  Een ernstige gemeend waarschuwing, ook van Jezus. De Heer van de Sabbat en voor de mens gemaakt.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 4. @@@@
  De Heer is mijn Herder
  Zijn Woorden zijn getrouw
  satan is Zijn tegenstrever
  En zorgt voor berouw

  Het grootste wonder van satan is de zondag.
  2 Petrus 2:5 en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht;
  En in die tijd leven wij weer.

  Mattheus 18:7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

  Markus 4:19 maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar.

  1 Timotheus 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

  Daniel 7:25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;
  Het grootste wonder van satan is de zondag.
  Jeremia 8:7 Zelfs de ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar mijn volk kent het recht des Heren niet.
  Exodus 31:13 Gij dan, spreek tot de Israelieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Het grootste wonder van satan is de zondag.Here ben, die u heilig.
  Ezechiel 20:20 Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God ben.
  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is heer over de sabbat.
  Het grootste wonder van satan is de zondag.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, De mens was er immers al. en niet de mens om de sabbat. Dit halen velen graag aan om de Sabbat niet te hoeven volgen.

  ============================================================================================================================================
  Grootste crisis van Nederland !!!!

  Crisis !!!!

  Misschien, nee zonder misschien, verkeert heel de wereld in de grootste crisis die ooit heeft bestaan.
  Ik heb het niet over de bankcrisis, maar over Jezus waar heel de wereld over praat. Ook zij die niet geloven.
  Onze koning en koningin en alle christelijke partijen, storten Nederland in een poel van corruptie en verrotting!
  Wij zijn een zeer tolerant land, dat is heel goed. Maar vele wetten zijn volledig uit de hand gelopen.
  Wet is wet. Ja de koekoek. Een wet zonder moraal en liefde is een NEP-wet.
  Als de wetten niet voldoen aan Gods Tien Geboden, dan is de wet een farce in veel gevallen.
  Dat is er ook mis met onze koninklijke familie en allen die daarmee in zee gaan.
  Met onze christelijke leiders, die mensenwetten boven die van God stellen.
  Onze koning behoort een voorbeeld te zijn voor het hele volk.
  In Israël lees je het de hele Bijbel door. Valse koning betreffende Gods Geboden.
  Het volk verviel tot een gruwel in Gods ogen.
  Een oprechte koning in Gods Geboden wandelende, en het volk ging daarin mee.

  En God zegende het volk.
  Voorbeeld doet volgen als het een goede is of een slechte is. De steen die men in het water gooit.
  De kringen worden steeds groter.

  Deze crisis brengt mensen naar een groot verval.
  Je kunt het voorkomen door Jezus volkomen te geloven, en Gods Geboden doen.
  Niet het leugenachtige gebod van Rome wat al in Daniël 7:25 is voorspeld.
  Maar ook in Gods Vierde Gebod dat heel de wereld en helaas ook ons voorbeeld de koning, heeft verlaten. Alle gelovigen die met valse leraren de zondag van Rome liever hebben dan de SABBAT van God.
  Men schreeuwt het van de daken, “bedenkt wat van boven komt” maar doen wat van de aarde komt!!!!

  Gaat uit van haar, zijne majesteit, EO PKN en alle zondagsvierders.
  Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt, ja, dat Hij ook Heer is van de Sabbat.
  Onze koning geloofd dus Jezus niet. en onze christelijke partijen ook niet.
  Hoe kunnen er meer den één christelijke partij zijn???? Hoe meer dan één geloof????
  Denk daar maar eens over na.

  Met vr. gr.
  Marten Dek

  Zijn komst is zeer spoedig!

  http://www.martendek.nl

 5. @@@@
  De Heer is mijn Herder
  Maar hoe nu verder
  Komt Zijn Boodschap wel aan
  En kunnen allen het wel verstaan
  Vandaag de Sabbat voor de mens gemaakt
  Maar dat heeft niet allen geraakt
  Op het nieuws gehoord wie de pope is
  En dat is nu wel volkomen mis
  Misbruikte kinderen zijn lasteraars
  Maar met de zondag is niks raars
  Door deze pope ook de Sabbat verkracht
  Dat is op aarde heel zijn kracht
  God gaf ons een TEKEN, de Sabbat
  En Rome veranderde dat in’t verleden
  En verdedigen dat ook nog in het heden
  Maar beste lieve mensen, wil je het leven binnengaan
  Zul je het volgende wel heel goed moeten verstaan.!!!!
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  20-Jan.-2018

 6. @@@@
  Wanneer ontdekken mensen dat de EO en elke zondag vierende geest niet van God is.!!!!
  Prachtige Roomse uitleggingen die lijken te kloppen.
  Jezus was het einde der wet.
  Maar Jezus zelf is niet het einde der Wet. Jezus is net als God ook de Wet.
  satan maakt daar een heugelijk gebruik van.
  Romeinen 10:4 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.
  De wet van Mozes was geldende tot Jezus kwam.
  Tot gerechtigheid voor een ieder die geloofd. Welke gerechtigheid.????
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. >>>> Daar is in ieder geval de zondag bij.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Welke geboden zijn dat dan.????
  Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde.
  Dat zijn dus de Geboden van God. Toch.????
  Exodus 34:4 Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen gelijk de eerste; hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinai, zoals de Here hem geboden had, en nam de twee stenen tafelen in zijn hand.
  Deuteronomium 4:13 En Hij maakte u het verbond bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen.
  Dus dat zijn dan toch de Tien Geboden.
  En toen gebood Jezus; Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  En niet de mens om de Sabbat.!!!!
  Was er voor de mens dan al een Sabbat bekend.????
  God schiep de mens 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
  1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.
  2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.
  3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht
  Dat is net als de opstanding van Jezus. Markus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.
  Jezus was al opgestaan en God had al zes dagen gewerkt. Beide verleden tijd.
  Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, verleden tijd.
  Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, ook verleden tijd.
  Ik hoop dat velen hier iets aan hebben, om tot de werkelijke Rustdag van God te komen, die dat nog niet hebben.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

   1. Goed, de vraag is : wat schreef de Here Jezus in het zand ? Deze vraag zou je op F/B kunnen plaaten en velen die de wetten niet gehoorzamen zullen zeggen dat niemand dat weet, om het feit dat dit “nergens” geschreven staat.

    Maar de Zoon van God herhaalde alleen, wat de Vader schreef op 2 stenen tafelen.

    Waar ging het om ? Laten we teruggaan naar het O/T, wat Mozes schreef : “En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster.” Lev.20:10

    “En de schriftgeleerden en Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem : Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel ; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen ; Gij dan, wat zegt Gij ? Jhn.8:3-5. Vers 6b : “Maar Jezus bukte neder en schreef met zijn vingen op de grond”.

    Hier zien we dat die “groep” alleen met de vrouw kwam, maar niet met de man erbij, die ook schuldig was. De wet geldt voor man en vrouw, dus wat zou de Here Jezus op de grond geschreven hebben ? Het antwoord op de vraag ; wat zegt Gij ?

    Het “tiende” gebod, waar juist naar de man gewezen wordt.

    Exo.20:17 : “Gij zult niet begeren uws naasten huis ; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.”

    Vers 11 : “En Jezus zeide : Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer.”

    Indien de wetten zijn afgeschaft, dan is vers 11 “niet” meer van toepassing, tóch ? Want zonde = de overtreding der wet.

  1. admin
   januari 14, 2018 om 11:39 am
   @@@@
   Zei Marten Dek:
   Romeinen 10:4 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.
   De wet van Mozes was geldende tot Jezus kwam.
   Tot gerechtigheid voor een ieder die geloofd. Welke gerechtigheid.????

   Antwoord van Cherry:
   Gerechtigheid, dat wil zeggen, dat wie gelooft, gerechtvaardigd is. Door het geloof. Dat is wat Jezus jou en mij aanbiedt! En ik heb dat aangenomen! En jij?

   En ik kan je de basis ook uitleggen, dat is het Abrahamitisch verbond. Wie gelooft, is gerechtvaardigd!
   Wie niet gelooft, is al veroordeeld!

   Cherry

   1. Wie geloofd is gered.
    Daar heb je gelijk in.
    Nu, wat houd geloof in.????
    Ik neem aan dat je bedoeld, Jezus geloven.
    Dit zegt Jezus; Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    en;Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens.
    Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
    Misschien dat, dat wel geloven is.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    1. Antwoord van Cherry:
     Gerechtigheid, dat wil zeggen, dat wie gelooft, gerechtvaardigd is. Door het geloof. Dat is wat Jezus jou en mij aanbiedt! En ik heb dat aangenomen! En jij?

     En ik kan je de basis ook uitleggen, dat is het Abrahamitisch verbond. Wie gelooft, is gerechtvaardigd!
     Wie niet gelooft, is al veroordeeld! ////

     Dit, Rom.10:4, had te maken met de “offer” wetten van Mozes. Daar staat toch duidelijk waarover het gaat ?
     Geloof zonder werken is dood. ALLE werken moeten volgens de Tien Geboden zijn, maar dit zie je niet in “vele” kerken, waaronder de RKK. Ook de waarschuwing in Mat.24:12 wijst hiernaar : “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” Dit wijst naar de T/G, waardoor de liefde “jegens” God & de Zoon van God [de Waarheid] zal verkillen. [verdraaien]

    2. admin
     januari 27, 2018 om 8:25 am
     Wie geloofd is gered.
     Daar heb je gelijk in.
     Nu, wat houd geloof in.????
     Ik neem aan dat je bedoeld, Jezus geloven.
     Dit zegt Jezus; Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij,

     Iemand geloven is helemaal iets anders dan iemand eren.
     Als je iemand eert, hoef je hem nog niet te geloven en als je iemand gelooft, hoef je hem nog niet te eren!

     Cherry

     1. Zo heb ik het nog nooit bekeken.
      Moet er even over nadenken.
      Wat houd eren in.???? Dit zegt Jezus; Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij,
      Dat lijkt mij op een vals eren. Eren om de schijn.
      Iemand geloven is helemaal iets anders dan iemand eren.
      Je geloofd iemand wel maar hebt lak aan, wat diegene, van je vraagt.
      Nu is het met mij zo, dat ik Jezus geloof en Hem eer door Gods Geboden te doen.
      Ook de Sabbat waar Hij Heer van is.
      En dan mag ik weten,dat ik mee mag als Hij de zijnen komt halen, dat is een belofte van Hem.
      Wil jij dan niet mee.????
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

     2. Wat is genade, wat is loon? Kom, haal het eens uit elkaar. De bijbel haalt het duidelijk uit elkaar.

      Genade is Gods grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden” (2:5a); “aan zijn genade dankt gij uw redding” (2:5); “En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus” (Efesiërs 2:6).

      Dit is uit genade en dat krijg je door geloof in Hem! En nergens anders.

      Cherry

     3. Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      Onderhoud de Tien Geboden.

 7. @@@@
  20 Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
  21 De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen versterkt het betoog.
  22 Het verstand is voor zijn bezitters een bron van leven, maar de straf voor de dwazen is hun eigen dwaasheid.
  23 Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen.
  24 Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
  25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. De zondag????
  Jezus is Heer van de Sabbat.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 8. @@@@
  @@@@
  @@@@
  @@@@
  Psalm 107;
  1 Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
  2 Dat de verlosten des Heren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost
  3 en uit de landen heeft verzameld, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee.
  4 Er waren er, die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg, een stad ter woning vonden zij niet;
  5 hongerig waren zij, ja dorstig, hun ziel versmachtte in hen.
  6 Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten;
  7 Hij deed hen treden op een effen weg om te gaan naar een stad ter woning.
  8 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
  9 omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.
  10 Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten, gebonden in ellende en ijzer.
  11 Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad des Allerhoogsten versmaad,
  12 had Hij hun hart door moeite vernederd; zij struikelden, en er was geen helper.
  13 Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten;
  14 Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis en verscheurde hun banden.
  15 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
  16 omdat Hij koperen deuren heeft verbroken en ijzeren grendels verbrijzeld.
  17 Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden;
  18 hun ziel gruwde van elke spijze, zij waren de poorten des doods nabij.
  19 Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten;
  20 Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.
  21 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
  22 dat zij lofoffers offeren en zijn werken met gejubel vertellen.
  23 Er waren er, die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op de grote wateren.
  24 Zij zagen de werken des Heren en zijn wonderen in de diepte.
  25 Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief;
  26 zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten, hun ziel verging van ellende;
  27 zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al hun wijsheid werd verslonden.
  28 Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten;
  29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden.
  30 Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.
  31 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
  32 dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks, en Hem loven in de raad der oudsten.
  33 Hij maakt stromen tot een woestijn en waterbronnen tot een dorstig land;
  34 vruchtbaar land tot zoute grond wegens de boosheid van wie daar wonen;
  35 Hij maakt de woestijn tot een waterpoel en dorstige grond tot waterbronnen.
  36 Hongerigen doet Hij daar wonen, zij stichten er een stad ter woning,
  37 zij bezaaien akkers en planten wijngaarden, die vrucht als opbrengst opleveren.
  38 Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden, en hun vee laat Hij niet verminderen.
  39 Dan verminderen zij en zinken weg door de druk van rampspoed en kommer.
  40 Over de edelen giet Hij schande uit, Hij doet hen ronddolen in ongebaande wildernis.
  41 Maar de arme beschermt Hij tegen verdrukking en maakt geslachten talrijk als een kudde.
  42 De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond.
  43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.
  ====
  44 laat men acht slaan op het Vierde Gebod.
  45 God zal rechtspreken en genadig zijn die Gods Dag weer gaan eren.
  46 Wat een geweldige God hebben wij toch.!!!!
  Met vr.gr.
  Marten Dek.
  @@@@
  @@@@
  @@@@
  @@@@

 9. @@@@
  1 Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
  2 Dat de verlosten des Heren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost
  3 en uit de landen heeft verzameld, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee.
  4 Er waren er, die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg, een stad ter woning vonden zij niet;
  5 hongerig waren zij, ja dorstig, hun ziel versmachtte in hen.
  6 Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten;
  7 Hij deed hen treden op een effen weg om te gaan naar een stad ter woning.
  8 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
  9 omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.
  10 Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten, gebonden in ellende en ijzer.
  11 Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad des Allerhoogsten versmaad,
  12 had Hij hun hart door moeite vernederd; zij struikelden, en er was geen helper.
  13 Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten;
  14 Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis en verscheurde hun banden.
  15 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
  16 omdat Hij koperen deuren heeft verbroken en ijzeren grendels verbrijzeld.
  17 Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden;
  18 hun ziel gruwde van elke spijze, zij waren de poorten des doods nabij.
  19 Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten;
  20 Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.
  21 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
  22 dat zij lofoffers offeren en zijn werken met gejubel vertellen.
  23 Er waren er, die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op de grote wateren.
  24 Zij zagen de werken des Heren en zijn wonderen in de diepte.
  25 Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief;
  26 zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten, hun ziel verging van ellende;
  27 zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al hun wijsheid werd verslonden.
  28 Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten;
  29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden.
  30 Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.
  31 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
  32 dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks, en Hem loven in de raad der oudsten.
  33 Hij maakt stromen tot een woestijn en waterbronnen tot een dorstig land;
  34 vruchtbaar land tot zoute grond wegens de boosheid van wie daar wonen;
  35 Hij maakt de woestijn tot een waterpoel en dorstige grond tot waterbronnen.
  36 Hongerigen doet Hij daar wonen, zij stichten er een stad ter woning,
  37 zij bezaaien akkers en planten wijngaarden, die vrucht als opbrengst opleveren.
  38 Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden, en hun vee laat Hij niet verminderen.
  39 Dan verminderen zij en zinken weg door de druk van rampspoed en kommer.
  40 Over de edelen giet Hij schande uit, Hij doet hen ronddolen in ongebaande wildernis.
  41 Maar de arme beschermt Hij tegen verdrukking en maakt geslachten talrijk als een kudde.
  42 De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond.
  43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.
  ====
  44 laat men acht slaan op het Vierde Gebod.
  45 God zal rechtspreken en genadig zijn die Gods Dag weer gaan eren.
  46 Wat een geweldige God hebben wij toch.!!!!
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

 10. @@@@
  Ik hoor het dagelijks weer aan
  Jezus heeft het al voor ons gedaan
  Gods Geboden hoef je niet meer te doen
  Jezus heeft het al voor je gedaan

  Wat mij dat grotelijks verbaast
  Dat je je wel laat dopen
  Heeft Jezus dat dan niet voor je gedaan
  Zo ook de zondag was voor Jezus geen bestaan

  Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij,
  omdat zij leringen leren,
  die geboden van mensen zijn.

  Maar je hoeft immers niet meer te eren
  Dat heeft Jezus al voor je gedaan
  Terwijl Rome blijft beweren
  Dat de dag van de zon is om te eren.

  Openbaring 14:12
  Hier blijkt de volharding der heiligen,
  die de geboden Gods en
  het geloof in Jezus bewaren.

  Kom nou, heeft Jezus al voor je gedaan
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen:
  De sabbat is gemaakt om de mens,
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen
  Heer ook over de sabbat.

  Dat alles is niet meer nodig
  Heeft Jezus al voor je gedaan
  Omdat Jezus alles al voor jou heeft gedaan
  Zul je ook naar de hemel niet meer gaan
  Ook dat heeft Jezus al voor je gedaan

  Met vr. en bezorgde groet
  Marten Dek.

  1. Waarom hebben de meeste kerken de T/G afgeschaft ? Omdat zij het woord “zult” willen vervangen, aangezien wij een eigen keuze hebben. Gij “mag” stelen, mag liegen, mag doden, mag alles, want God is zó genadig en heeft de wereld lief. Jhn.3:16

   Vers 19 : “Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.”

   Het “licht” is de Here Jezus, Die de zonde doet kennen. Volgens Paulus, doet de wet de zonde kennen. Hieruit volgt dat de Here Jezus de WET zowel als het LICHT is.

   “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.” Opb.22:12

   “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.” vs.17

   Hoe zou Hij de “mens” kunnen behouden indien zij liever in duisternis wensen te blijven ? De “keuze” die je maakt zal jou veroordelen; je kiest voor het Licht of voor de duisternis. Gods genade is het Licht.

   “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld ; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.” vs.18

   Wie niet gelooft voordat hij sterft, kan natuurlijk niet gered worden, maar wie wel gelooft, zal moeten tonen dat zijn werken niet “boos” zijn. Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen door God gerechtvaardigd worden. Zij die zonder wet leven, zullen zonder wet verloren gaan. {Ik heb je nooit gekend} Zij die onder de wet leven, zullen door de wet geoordeeld worden. Wet = Here Jezus.

   1. Indien de Here Jezus “alles” reeds heeft gedaan voor onze redding, en dat wijzelf “niets” meer hoeven te doen dan te leven zoals wij dat zelf willen, waarom staat dit volgende in Hebr. 10:26 -27: “Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspanningen zal verteren.”

    Ten eerste wijst dit naar de Joden, die een 3e tempel gaan bouwen, dat er geen “offer” meer aangenomen wordt in het nieuwe verbond. Ten tweede wijst het naar hen die de T/G hebben afgeschaft. Zonde, is de overtreding der wet, tóch ?
    Wat zijn wederspanningen ? Koppigheid / eigenwijsheid / doofheid / blindheid / wetteloosheid etc !!!
    Door de Here te volgen, ben jij het offer geworden, jezelf losgerukt van satan en zijn wil; daarin moet je volharden en niet terugvallen.

    1. Een vervolg van de post om 07.14, die wederspanningen in de mens omdat men begeert “god” te zijn, zoals satan ook begeerde vóór zijn val.

     “Want ik schaam mij het evangelie niet ; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. (heiden) Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof ; gelijk geschreven staat : De rechtvaardige zal uit geloof leven.” Rom.1:16-17

     Ben je dan “rechtvaardig” als je “wetteloos” bent ? Hoe zou iemand die niet rechtvaardig is, het evangelie kunnen verkondigen ? Je schaamt je het evangelie niet omdat je de T/G bewaart. De wetten zijn niet los te haken van het evangelie ; zonder de T/G is het evangelie dood, want geloof zonder werken is dood. Onze werken, het leven dat wij leiden, moet volgens de T/G zijn. Wat gebeurt er indien wij ongehoorzaam blijven ?

     “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. ” 18-19.
     De waarheid opzettelijk : verbasteren-ontkennen en daar een eigen draai aan geven, zonder teksten te tonen. Opb.22:18-19

     1. 2018 .. een nieuw begin, maar 2000 jr. oude teksten die door velen nog niet gelezen/begrepen zijn, of helemaal kromgetrokken.
      “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt !” Gal.1:8

      Op Tube lees/hoor je van mensen die in de hemel of hel geweest waren en weer terug met een verhaal en waarschuwing. Dit komt veelvuldig voor omdat de tijd die satan nog heeft, met de dag korter wordt. Kan iemand, zonder “veranderd” te zijn, in de hemel komen en weer terug naar de aarde ? Alleen leugenaars komen met zulke verhalen om anderen te strikken.

      “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus … ” Col.2:8

      Deze mensen beweren dat Christus het “einde” is van de T/Geboden. Heel logisch een kromgetrokken bewering, want de Here is het einde van de “offer” wetten van Mozes.

      “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; .. ” Dan.9:27.

      Staat daar misschien dat de Tien Geboden geschrapt worden in het midden van de week ? NEE !! Het eerste verbond werd geschrapt; het tweede verbond bestond bij het heilige avondmaal en ging in werking ná de opstanding. Het oude verbond eindigde toen De Here op Golgotha zei : Het is volbracht.

     2. Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      Met vr.gr.
      Marten

  2. Het is Gods gave. Je kunt het niet verdienen.
   Het is absoluut onmogelijk, dat er ook maar één van Gods
   kinderen verloren zou kunnen gaan. “…om de naderbij komende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft” (Efesiërs 2:7-10).

   Cherry

   1. Openbaring 2:2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden,
    Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars ; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
    Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
    Zij die de zondag, de dag van de zon, op de eerste dag eren, zijnn leugenaars.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

 11. @@@@
  1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
  2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
  3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
  4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
  5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
  6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.
  Met gr. gr.
  Marten Dek.

 12. Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars ; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
  Zie ook Op. 22:18-19.

  Marten, heb je het wel goed begrepen?
  Je roept maar wat. Openbaring 22 is voor de de doden, dfat zijn de ongelovigen en dat is, let nu goed op Marten, de 2de opstanding.
  Wellicht heb jij de eerste opstanding gemist! Wil je er meer van weten? Praat eens met Cherry hierover. Jouw dominee weet er ook niet veel van!
  Dat is niet om te lachen, maar ik moest wel even glimlachen!
  Dag Marten,
  Cherry

  Lezen doden dan ook nog ???? Gr. Marten.

 13. En als je maar Negen Geboden wilt om ook nog een andere god te dienen die de zondag heeft.!!!!
  Ja dan,….
  ———————————–
  Ja wat dan ?????
  Cherry

  Antwoord van Marten; Dan ben je verloren.
  Gr. Marten.

 14. Marten, Ik had dit niet zo moeten schrijven hierboven. Maar jij wilt steeds mijn enkele reactie niet plaatsen. Jij duldt geen enkele kritiek meer op jouw visie. Sorry voor deze reactie van mij. Cherry.

  Maar ik heb iets voor je:
  Het is een geweldige boodschap om te geloven en ook om uit te dragen: “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen…” (Titus 2:11).
  Niemand is uitgezonderd van het heil dat God aanbiedt in Zijn Zoon. Daarom mogen wij met vrijmoedigheid dat heil, die zaligheid, verkondigen. Zoals de apostel Paulus dat deed in zijn dagen. Hij leefde en stierf in het perspectief van de heerlijkheid.
  Cherry

  @@@@ Is verschenen voor alle mensen. Maaaaaaaarrrrrrrrrrr Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars ; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 15. de helft van de week is Jezus aan het Kruis gehangen.

  Zei Marten: maar…de vrouwen gingen op de eerste dag van de week naar het graf …
  Ze gingen niet op donderdag, niet op vrijdag en niet op zaterdag, maar op zondag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  @@@@ En wat bleek, Jezus was al opgestaan.
  Wel wat vreemd hé Cherry.
  Vrijdag in het graf, wat al een foutieve invulling is. Drie dagen en drie nachten. Volgens mijn kleinzoon van negen moet Jezus dan op maandag opgestaan zijn.
  Nog maar eens nadenken wie allemaal DOM zijn, en nee ik ben niet boos maar teleurgesteld in jou.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  Ik dacht dat je slimmer zou zijn.

  1. Die telraam blijft een raadsel : “Want gelijk Jona DRIE DAGEN EN DRIE NACHTEN in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.” Math.12:40. Wanneer werd de Here ter aarde gelegd ? Vóór de wekelijkse Sabbat of vóór de Grote Sabbat ? De Grote Sabbat valt nooit samen met de wekelijkse, want het is een jaarlijks gebeuren; de Grote Verzoendag. Er is op deze dag geen “brandoffer” zoals op andere dagen, en dit maal voor de laatste keer. “….. in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden … ” Dan.9:27b. {Geschiedenis.

   Omdat de Joden zichzelf hebben laten beetnemen door de schriftgeleerden en Farizeeën, zitten zij vanaf Golgotha in de problemen. want wat zei de Here ? “Een boos en overspelig gelacht verlanget een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona”. Math.12:39.

   Als je de woorden vergelijkt in Math.27:62-66 en 28:11-15, dan weet je waarom de Joden in de problemen zitten.
   “Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.” Math.23:38
   Dit gebeurde vanaf Gorgotha. Zij die de offerwetten en inzettingen van Mozes gehoorzaamden t/m de Grote Verzoendag, die Joden waren gered. Math.27:51-53.
   { Ik beschouw hen als de eerstelingen; het kan toch niet anders (?) maar toch denkt men er anders over, en dat de eerstelingen “nog” moeten verschijnen, uit de grote verdrukking. Dan zit je natuurlijk met de voortijdige opname te prutsen, en dat de Joden achterblijven. Val niet voor de leugens van “wolven”.]

   1. Bij Dirk gepost.
    Laten we even kijken op onze kalender en zien of we op de juiste weg zijn naar Christus, want er is slechts één weg tot God. De week begint op maandag en eindigt op zondag. Dit was niet zo 50 jaar geleden. De week begon op zondag en eindigde op zaterdag. [Zie oude kalender]

    Nu even naar Exo.20:8 “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.” Vers.11 “Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.” Hebben wij wel in de gaten hoe men de Schift “verdraaid” heeft door onze kalender te “veranderen”? Deze waarschuwing vinden we terug in Dan.7:25. De Christenen zijn verdwaald; heden is de zondag de sabbatdag.

    De “Eigenaar” van hemel en aarde zegt dat wij de sabbatdag moeten heiligen; de “zevende” dag, niet de eerste dag van de week, en daarom heeft men onze kalender veranderd, zodat de laatste generatie dat niet weet en verloren zal gaan. Het gehoorzamen dan de T/G en de sabbatdag is het “teken” tussen Hem en zijn volk; spiritueel Israël. Rom.2:28-29 “De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.” Marc.2:27

    “De Here der heerscharen, Hém zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp zijn van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.” Jes.8:13

    “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” Mat.24:12.

   2. “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontlapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” 1Kor.15:20-22
    Indien je Math.27:51-53 ook leest, dan zie je dat zij de eerstelingen waren, die uit de dood opgewekt werden.

    Dan staat er, maar ieder in zijn eigen rangorde : Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde …” vz.23-24. Hier spreken we dus over het nieuwe verbond; dat de verlosten pas opgewekt worden bij de komst van de Here.

    Waarom zegt elke “spreker” bij een begravenis, dat die persoon reeds bij God is. ? [nooit in de hel] Wat is dan bij God (?) , zijn geest, zijn ziel of is het een leugen ? “Aldus staat er ook geschreven; de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.” vs.45

    “Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; … er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt.” vz.42-44.

    “En op de sabbat rustten zij naar het gebod. Maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij erin gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. ” Luk.24:1-3

    Was de Here Jezus reeds 3 dagen en 3 nachten bij God de Vader geweest ?????? of toch in het graf gebleven tot de opstanding. “Houd Mij niet vast want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; ..” Jhn.20:17

    Daarom wil/kan ik nooit naar een begravenis gaan, omdat ik mijn mond niet kan houden . Het lichaam van de dode zou dan niet meer in de “kist” moeten zijn, indien men beweert dat die persoon reeds in de hemel is, tóch ? Laat de doden hun doden begraven.

    1. Dirk postte : Maar ik denk aan ons eigen lichaam, dat in de brief aan de Korinthiërs een tempel van de Heere wordt genoemd.
     1 Korinthe 3:16 en 17 – ‘Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u’.
     1 Korinthe 6:19 – ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?’
     Hoe staat het ervoor met onze tempel? Ook al hebben we door genade de Heere Jezus als onze Redder en Verlosser leren kennen en liefhebben, dan kan het toch zo zijn dat onze tempel verwoest ligt
     ////

     Onze tempel moet gebouwd zijn op het fundament dat God ons gaf, en dat is de Here Jezus. Hij schreef het evangelie, de boodschap; Hij is het Woord. Hij zei : Volg Mij. Dat betekent natuurlijk ook om te doen wat Hij deed en niet te doen wat Hij niet deed. Zou Hij ooit gerookt en bedwelmende dranken gedronken hebben, en waren er mensen dronken geworden van de wijn die Hij uit water gemaakt had op dat feestje ?
     Wij mogen best oordelen, want het veroordelen doet de Bijbel wel. Het is logisch dat je naar jezelf moet kijken en doen wat de Schrift zegt, en zonder “smoesjes” te komen om te proberen jouw zonden een beetje wit te wassen.
     Zonde is de overtreding der wet; het doet er niet toe welke wet uit de tien je hebt overtreden. De tiende wet is een opsomming ; gij zult niet begeren wat van uw naaste is. Ten eerste is alles van God, ook de sabbat. [Heer van de sabbat] Begeren wat jouw naaste “doet”, is daarbij inbegrepen.
     Je kunt de tempel niet bouwen op “zand”; meningen van anderen, omdat de Here Jezus ons een blauwdruk gegeven heeft .. de Bijbel. 2Tim.3:16

     1. Van een dwaalgeest op 23/10 : Niemand is uitgezonderd van het heil dat God aanbiedt in Zijn Zoon. Daarom mogen wij met vrijmoedigheid dat heil, die zaligheid, verkondigen. Zoals de apostel Paulus dat deed in zijn dagen. Hij leefde en stierf in het perspectief van de heerlijkheid. ///

      De werken van Paulus konden wél door het oog van een naald. Vele gelovigen hebben geen werken; die zijn in slaap gevallen tijdens het wachten, en Lucifer maakte daar gebruik van. Hij veranderde tijden en wet en zong kerstliederen en verstopte eieren om hen bezig te houden. Nogal logisch dat zij geen tijd hebben om de Schrift te onderzoeken.

      “Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij tenslotte wijs wordt.” Spr.19:20
      “De plannen in het hart van de mens zijn diepe wateren, maar een man van verstand weet ze op te diepen.” Spr.20:5

     2. Vervolg van gisteren 27/10 cq. dwaalgeest. “Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen.” Jes.8:16. “Tot de wet en tot de getuigenis ! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.” vs.20

      DUS .. wie niet “spreekt” zoals de Schrift ons dat leert, en wij onze eigen “boodschappen” verzinnen en verkondigen, dan is er voor ons geen dageraad. Deze waarschuwing vinden wij ook in Opb.22:18-19.

      Als je dan zegt dat niemand uitgezonderd is van het heil dat God aanbiedt in Zijn Zoon, en dat wij daarom met vrijmoedigheid dat heil, die zaligheid, mogen verkondigen, ja, dan zit je er “lelijk” naast.

      Er is geen “heil” in wetteloosheid, want satan is daar de meester van. “En de draak werd toornig op de vrouw [kerk] en ging heen om oorlog te voeren tegen de “overigen” van haar nageslacht, die de GEBODEN en het GETUIGENIS [waarheid] van Jezus hebben.” Opb.12:17.

      We weten dat in Jhn.14:21 staat, dat de Here Jezus Zichzelf = Waarheid, zal openbaren aan hen die zijn geboden “bewaren”. Doch zij die de Tien Geboden NIET “bewaren/onderhouden” , leven in duisternis, want wet doet zonde kennen, omdat “zonde”, is de overtreding der wet. Het loon dat de zonde geeft is de 2e dood; dan zal er geen “dageraad” zijn bij de wederkomst, voor hen die wetteloos leven. Simpel !!

     3. Er wordt nu beweerd dat de “geheime opname” op 3 november zal gebeuren. Hoe men daaop gekomen is, is natuurlijk het werk van satan. Zij die het werk van Darby en Scofield, etc. etc. 1830 blijven verkondigen, die op hun beurt de werken/leugens van 2 Jezuieten, Alcazar & Ribera, 1580, niet hebben uitgezocht naar waarheid. Bijelkaar zijn zij ook “wetteloos”, dus wij komen terug bij Jhn. 14:21, de kern van de waarheid.

      De Here Jezus zal Zich NIET openbaren aan hen, die wetteloos zijn. Dat is toch heel duidelijk ? Waarom zien zij dat niet, terwijl de T/G in het hart en in het verstand “zouden” moeten zijn, van hen die de Here volgen. Hebr.8:10 & 10:16.

     4. Die mensen op Facebook/Tube zouden hierheen moeten komen en de “waarheid” lezen voordat de “deur” gesloten wordt. Jouw deur kan ieder ogenblik gesloten worden, zoals die 57 jarige nederlander in Itaië, die meedeed aan de wedstrijd. Wij doen aan een andere strijd die te maken heeft met “eeuwigheid”. Daarvoor hebben wij slechts 10 regels nodig, en God de Vader had die regels voor ons geschreven op 2 stenen tafelen en bewaard in de ARK des Verbond. Kijk in de spiegel waar die ark is en waar die tien regels zijn ? In het hart en in het verstand, volgens Hebr.8:10 / 10:16 . Je hoeft mij niet te geloven, maar ga toch wel even lezen, zodat je wakker wordt uit de doden.

     5. Mijn post van 30/10/17, had ik ook bij Dirk gepost met Mth 24:12 erbij : “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” WIE zijn de meesten ? Echt niet de heidenen, maar de gelovigen, zij die beweren bekeerd te zijn uit de heidenen.

      De tien maagden zijn toch geen heidenen, waarvan 5 geen olie hebben ? Heidenen lezen niet de Bijbel, totdat zij zich willen bekeren. En 5 van hen keerden terug naar Babylon. De broeder van de verloren zoon die weer thuis kwam, had geen goede werken en had ook niets geleerd.
      Vele gelovigen zijn als deze broeder. Zij blijven de kerk bezoeken en vallen daar in slaap, en daarbij hun talent begraven. Wat je in de kerk geleerd hebt, moet je met anderen delen. Je moet er wél voor zorgen dat je geen dwaalleer deelt. Opb.22:18-19.

     6. Nog een boodschap die “verloren” is gegaan bij vele gelovigen omdat zij geen oren hebben. Rom.1:16-17.

      “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.”

      Staar er misschien dat de “wetteloze” uit geloof zal leven ? Die wetten (T/G) waren eerst voor de Jood en daarna ook voor de Griek (heiden). Hoe is het mogelijk dat de “wetteloze” gelovige “rechtvaardig” is ? Van geloof tot geloof; alle godsdiensten moeten de T/G onderhouden om “gerechtvaardigd” te worden.
      Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig, maar zij die de wet onderhouden/gehoorzamen, toch ?
      Eens gered – altijd gered = een leugen. Dat de T/G afgeschaft zijn = ook een leugen !

     7. Dirk van Genderen, ik nodig je uit om mij hier te beantwoorden en te praten over de Tien Geboden, die jij ergens begraven hebt en toch beweert rechtvaardig te zijn. Waar en wanneer heeft God de T/G afgeschaft ?

      Echt niet in Jhn.14:15,21 en ook niet in Mat.24:20 en ook niet in Opb.12:17.

      Vanavond bij zonsondergang begint de sabbat weer, zoals gedurende 2000 + jaren in het verleden, totdat de Heer van de sabbat komt.
      Niet vergeten Exo.20:8 : “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.”

     8. Mijn boodschappen zijn waardeloos als ik daarmee niemand blij of kwaad maak. Velen willen graag naar de hemel, maar willen ook graag “wetteloos” blijven. Zij willen niet de echte Christus Jezus zien, de Zoon van God, maar die ene in hun verbeelding, die alles toelaat.
      Vele “gelovigen” leven in comfort en hebben aan niets tekort, maar vergeten om hun rijkdom met God te delen. “En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tiende geven.” Gen.28:22.

      Ben jij een opgerichte steen, een huis Gods, of een stal voor dwalende geesten die piepen en mompelen ?

     9. Een VERS dat “nooit” gelezen wordt door “zondag” vierders : “Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.” Mth.24:20

      Over wie sprak de Here Jezus ? “Voorwaar, Ik zeg u, dit gelacht zal geenszins voorbijgaan, voodat dit alles geschiedt.” Mth.24:34

      Hij sprak over de mensen & de “tempel” die in AD.70 zal worden vernietigd, zo’n 40 jr ná Zijn opstanding. Dus Hij had toch zeer zeker de T/G niet afgeschaft, als Hij over de toekomst sprak ? Simpel, tóch ?

     10. Ik hoop dat MD deze link toelaat; het gaat om DNA van de mens en de Tien Geboden. Alles wat leeft, heeft DNA om te bewijzen dat God bestaat.

      Door DNA kan bewezen worden als iemand de T/G heeft overtreden. De 2 stenen tafelen met de tien regels, zijn de 10 punten van een dubbele pentagon in een DNA.

      Gij zult uw naaste liefhebben, zegt ook dat wij God moeten liefhebben. Zonder de eerste 4 geboden te gehoorzamen, kunnen wij de 6 andere geboden niet naleven.

      De mens is heel wijs geworden, maar toch ziet hij niet dat hij zichzelf aan het vernietigen is, door de TIEN GEBODEN af te schaffen.

      https://www.youtube.com/watch?v=NBo6NoiSYfw&t=396s

     11. Jac.2:14 .. “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft ? Kan dat geloof hem behouden ? ” (18b) “Toon mij dan uw geloof zonder werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken.” (19) “Gij gelooft dat God één is ? Daaraan doet gij wel, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.” (20) “Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt ?

      Het werkwoord “geloven” staat hier niet op zichzelf, want we zien dat de “boze geesten” ook geloven en toch “sidderen”. Waarom ? Omdat zij “boze” werken hebben. Werken die niet “volgens” de wet van God zijn; dus zij zijn “ongehoorzaam”.

      Wie oren heeft die hore. Dit lees je zeven keer in Opb.2&3. Je kunt niet gehoord hebben, indien je ongehoorzaam bent/blijft, alhoewel je oren hebt. Dus er moet een reden zijn. Jouw naam is niet geschreven in het “boek des levens”; echt niet, want je bent niet bekeerd : ” … is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.” Hebr.5:9

      De Tien Geboden gehoorzamen, mocht je die vergeten zijn of afgeschaft hebben, omdat valse tongen, die de zondag heiligen, jou dat geleerd hebben.

 16. @@@@ Dit is de Dag die God ons gaf
  Sabbat op 21-Oct.-2017 dus vandaag de 20ste begonnen nadat de zon onder was gegaan.
  Gen. 2: 31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
  1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.
  2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.
  3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.
  Behalve op Sabbat kunnen wij niet meer om satan heen.
  De satan heeft via Rome Gods Wetten en tijden veranderd.
  Daniel 7:25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;
  Openbaring 13:3 En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,
  En dat beest is Rome en het beeld van het beest zijn allen die en met verbazing achterheen lopen en
  daarom de zondag vereren.
  Een van die koppen was een pope die in de kerker dood ging.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  Wens ik alle die Hem daarin geloven een fijne Sabbat toe.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Er wordt zo vaak gezegd dat we iemand niet mogen “oordelen” of ” veroordelen”, maar is dat wél waar, want je moet elkaar toch kunnen vermanen en aanwijzen wat er fout zit ? Wat zegt de Schrift dan ? 2 Tim.4:1-2. “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.”
   De opdracht is toch heel duidelijk als je kijkt wat de reden ervan is. “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” vz.3-4. En de aanmoediging vs.5 : “Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.”

   1. De gezonde leer “valt” zonder het vierde gebod, het teken tussen God en de verlosten. Om dit gebod niet te overtreden moet men wel degelijk gehoorzaam zijn en niet z’n eigen wil blijven volgen, die uiteindelijk naar de 2e dood leidt.

    “Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hen schamen, wanneer Hij komt, in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.” Mrc.8:38.

    Er zijn velen die het “bestaan” van Hem ontkennen, en/of beweren dat Hij God de Vader is, terwijl Hij altijd naar Zijn Vader wijst, bij Wie Hij was vanaf het begin. Jhn.17:3, 5.
    Mat. 16:17 “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God !”

    Dan staat er : “En Hij zeide tot hen : Voorwaar, Ik zeg u : Er zijn sommigen onder de genen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien, dat het Koninkrijk Gods gekomen is met kracht.” Mrc.9:1.

    Het is natuurlijk van belang te weten, of Hij daarmee de eerste of tweede dood bedoelde . Hij zei nml ook dat elk oog Hem zal zien, wanneer Hij komt, ook zij die Hem doorstoken hebben. Het komt erop aan dat wij niet de 2e dood zullen smaken, tóch ? en daarom “gehoorzaam” moeten zijn.

 17. @@@@
  Nieuwsbrief van Dirk van Genderen.
  Een zondag vierder due Jezus niet gelooft betreffende de Sabbat.
  Gebed gevraagd
  * Een goede kennis van mij gaat begin november naar Israel om er te evangeliseren. Hij vraagt daarvoor gebed. Hij schrijft: ‘Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven dan de naam van de Heere Jezus. Ook de Joden moeten opnieuw geboren worden, volgens de Heere Jezus. Hij is de enige, Die het bij mij voor het zeggen heeft. Het Goede Nieuws niet doorvertellen aan het Joodse volk is de ergste vorm van antisemitisme. We zijn het hun schuldig, zegt een wederom geboren Jood, Romeinen 1:14.’
  Hoewel Billy Graham al bijna 100 jaar is, is zijn gezondheid nog redelijk, hoewel hij wel de nodige fysieke beperkingen heeft. Hij geniet van de bezoeken van familieleden. Elke week krijgt hij bezoek van dominee Laurie Wilton. In het kort bespreekt ds. Wilton dan de preek die hij de komende zondag zal houden en elke week bidden ze ook samen. (Bron: Gospel Herald)
  >>>> U leest het de zondag houden.
  ====
  Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die?
  Mensen, die de wijsheid van God hebben ontvangen om de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1).
  Die met gezag kunnen spreken, omdat ze door God Zelf geroepen zijn tot profeet.
  Die helder en scherp de eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en die durven aan te snijden.
  >>>> Dat aansnijden durf ik wel, maar wie hoort na al 22 jaar het brengen.met bewijzen. < Die verder kijkt dan het heden en wijst op de toekomst. Op het dreigende oordeel voor hen die niet in de Heere Jezus willen geloven, maar ook op de heerlijke toekomst die wacht voor Israel en voor de gemeente. Onderstaand als commentaar bij Van Genderen hopelijk geplaatst. Ach zal het helpen als je zegt dat je een boodschapper bent van God. We leven immers in de tijd van Noach. Het water kwam en Jezus komt. Dan is er geen weg meer terug. Dus waarom zult u en velen met u mij geloven als ik Gods Boodschap vertel. De satan doet al het mogelijke om dat tegen te gaan. Dirk en velen moeten eerst Jezus gaan geloven. En doen wat Jezus vraagt. Gods Geboden doen. Lees Op. 22:18-19 Niemand krijgt de volle Waarheid als je niet alle Tien Woorden van Gods Geboden wil aanvaarden. Daarom zal geen enkele zondag vierder de Waarheid ontvangen. Jezus is Heer van de Sabbat en de Sabbat is voor de mens gemaakt. Tenzij diegene echt gelooft en wil veranderen als hij zij dit leest. Jezus zegt vele malen dat je Gods Geboden moet doen. @@@@ Marten Dek, gedenk den Sabbatdag, het is Mij een teken tussen Mij en jou. En het is Mij een teken tussen Mij en de mensen.@@@@ Een Boodschap van God aan mij.!!!! Vrijdag in het graf ???? Drie dagen en drie nachten!!!! Met vr. gr. Marten Dek. Ik denk dat die reactie niet geplaatst zal worden bij Dirk.

  1. Ach ja .. Billy had ooit gezegd dat hij de “sabbat” zal houden zodra hij met pensioen was. Hij wist dat de 7e dag de sabbat was, maar hij preekte wel de “zondag” heiliging, omdat hij natuurlijk een “vriend” van de Paus wenst te blijven. Hij is zo nep als zijn medegelovigen, die de zondag heiligen. Er staat een vid. over hem op Tube; hij is/was ook een New Age verkondiger uit de jaren 60.
   Ik luisterde vaak naar zijn boodschappen, en miste de waarheid en vond hem ook een charlatan. Predikanten die “bang” zijn voor de Paus, zijn aan hem gebonden en zullen nooit “vrij” zijn. De Schrift zegt om GOD te vrezen, en Hem eer te geven, want de ure van ZIJN oordeel is gekomen. Opb.14:7 .
   Maar men eert de Paus omdat men bang is voor zijn oordeel.

   Wat betekent : De ure van zijn oordeel is gekomen ? Heel simpel; indien je sterft, dan sta je binnen OF buiten de poort. Dat kan niet meer gewijzigd worden. Opb.22:15.

   De kans om gered te worden “blijft” totdat Michael “opstaat” en de mogelijkheid opschort. Dan.12:1-4 / Opb.22:11

 18. 1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.
  2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn @@ geboden @@ doen.

  Dit is het probleem in de “kerk” ; men wordt geleerd om te “geloven” maar ook om de wet af te schaffen. Geloof zonder werken is dood. Jac.2:10-26.
  Ben je dan uit God geboren indien je wetteloos leeft ? Indien het houden van de T/G niet zwaar is, waarom heeft men ze dan afgeschaft ? Laat het doordringen, de Wet is heilig !

  1. Ik was niet van plan om “verder” te reageren op de post van Marten, maar hij liet de bal rollen en wij mogen geen talent begraven. Dat kleine beetje wat ik erbij voeg zou iemands geweten kunnen porren :
   4 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.
   5 Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
   Hier zien we een “wegwijzer” naar de poort die “open” staat, voor hen die “geloven”, dat de Here Jezus de Zoon van God is. Hij is de “enige” die uit God geboren is, zie vers 9. Dit wordt ook sterker aangeduid in Jhn.17:3 … “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. ”

   Als je dit dan leest en denkt aan het “volk” van God plus alle andere religieën plus de heidenen plus de “gelovigen” met 1/2 wetten vanaf Golgotha, dan weet je ook, dat de DRIE getuigen in de hemel plus alle engelen helemaal “niet” blij kunnen zijn. Het is een grote ramp die groter wordt met/bij elke “preek” die vol leugens zit.

   In elke kerk waar geen 2 tenen tafelen staan met daarop de T/G, is “nep” !! Die T/G moeten geschreven staan in het hart en in het verstand van elke gelovige. Heb.8:10 / 10:16.

   De Here Jezus heeft de wereld overwonnen omdat Hij Zich aan het woord van God de Vader hield, en wij moeten ons aan het woord van Zijn Zoon houden, om gered te worden. Simpel !
   Opb.22:15.

   1. Nog één door Marten gepost : 2 Kon. 21:8 Ik zal Israels voet niet meer doen wijken van het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, indien zij slechts naarstig doen naar al wat Ik hun geboden heb, en naar de gehele wet, die mijn knecht Mozes hun geboden heeft. //

    Die vaderen hadden de T/G zowel als de offer-wetten van Mozes, waar zij zich strikt aan moesten houden. Dat deden zij ook totdat de schriftgeleerden en Farizeeën hen wisten te misleiden; Math. hoofdstuk 23, en uiteindelijk ook de “opstanding” ontkenden; de leugen van de Joodse raad: 28:11-15. Dat probleem is nog steeds niet opgelost en inmiddels waren velen van hen overleden zonder de waarheid gekend te hebben. De “derde” tempel zal nog meer slachtoffers maken, want die tempel is van “geen” nut. Slechts een symbool van dwaasheid & hardnekkigheid van hun geestelijke leiders. “Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.” Math.23:38.

    1. Ik zat al heel vroeg naar 2 video’s te luisteren van Perry Stone en andere scharlatans met hun “astronomy”, en hoe zij de Schrift héél handig weten te verdraaien. Deze 2 teksten uit Mth.24:35-36 : “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenzins voorbijgaan. [36] Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemel niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
     Omdat zij aan “sterrenkunde” doen weten zij te vertellen dat “ook de Zoon niet”, helemal niet bijbels is, omdat de Zoon = God Zelf. Zij ontkennen dus, dat de Here Jezus een Vader heeft en dat, toen Hij op aarde was, ook een “gewoon” mens was, maar in contact was met de Vader. Indien je de Here Jezus ontkent, dan ontken je ook dat Hij de WET/GENADE van God is.

     Zij beweerden ook dat er vóór 16.10.2017, “IETS” zou gebeuren naar aanleiding van de “tekenen”. Logisch, dat zij zitten te “gissen” omdat zij wetteloos zijn. Jhn.14:21.
     Er is toch niets gebeurd dat te maken heeft met Gods boodschap of profetie ?

     Ook vers 35 hadden zij naar de eindtijd verschoven, terwijl daar duidelijk staat, “mijn woorden”.
     Welke woorden (?) “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenzins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.” vs.34

     “Dit geslacht” , vanaf toen Hij daar geboren was TOT AD.70 en niet tot de eindtijd, waarover Hij ook sprak, 37-44. Deze verkondigers zijn net zó geslepen als de slang in de Hof van Eden. Zij proberen de PRE-TRIB-RAPTURE nog steeds te verkopen en verzinnen meer “wegen” om de hoorders te lokken om in duisternis te blijven leven.

     Een “predikant” die niet zegt dat de Sabbat het “teken” is tussen God en zijn “ware” volk, is een discipel van satan.

 19. @@@@
  In de preek van deze Sabbatmorgen.
  1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.
  2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn @@ geboden @@ doen.
  3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,
  4 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.
  5 Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
  6 Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.
  7 Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een.
  8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot een.
  9 Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft.
  Geen zondag dus want die is van de mensen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. JE SCHEPT HIER EEN PROBLEEM.
   2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn @@ geboden @@ doen.
   3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,
   Hoe kom jij dan in het paradijs, want er is geen mens die zijn geboden doet.
   Cherry

    1. Als we geen teksten [kunnen] onthouden, dan zijn de problemen niet op te lossen. Je hoeft slechts te weten : De Ware Wijnstok Jhn.15:1-10 ; daarin staat alles uitgelegd. Dan is er ook nog het feit dat de Here onze Hogepriester is. Hebr.4:14 & 5:10.
     Een ieder die denkt gelovig te zijn, zou Hebr. hoofdstuk 12 eens moeten lezen, vers 14 in het bijzonder. “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.”

  2. In de preek van deze Sabbatmorgen.
   1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.
   2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn @@ geboden @@ doen.

   Het probleem met jou is dat de genade gratis wordt aangeboden als je in Jezus gelooft en dat als je de wet volbrengt, je daarvoor loon ontvangt.

   Het probleem bij het laatste is als je door de wet je zaligheid wilt verdienen dat je dan de hele wet moet onderhouden en als je de wet op één punt hebt overtreden, dat je dan de doodstraf krijgt. Dat is de wet! Bij de wet is geen ontsnappingsmogelijkheid van genade of iets dergelijks!

   1. Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

   2. Cherry, zonder de wet bestaat er geen genade. De wet is er om genade te ontvangen.
    De Heer bepaald of je gerechtvaardigd bent. Je kunt de rechtvaardiging weer verliezen door Zijn wetten te verwerpen.
    Rechtvaardiging houd in dat je zijn geboden in acht blijft nemen. Dat deed Abraham ook daarom is hij gerechtvaardigt.

 20. @@@@
  2 Kon. 21:8 Ik zal Israels voet niet meer doen wijken van het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, indien zij slechts naarstig doen naar al wat Ik hun geboden heb, en naar de gehele wet, die mijn knecht Mozes hun geboden heeft.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  En als je maar Negen Geboden wilt om ook nog een andere god te dienen die de zondag heeft.!!!!
  Ja dan,
  Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars ; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
  Zie ook Op. 22:18-19.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Ik denk toch te weten, dat jij Marten, de domste man bent die ik ooit ben tegengekomen!
   Als het anders was, zou ik moeten jokken en dat wil jij toch niet????, want dan zou ik jouw wet overtreden!!!!

   Cherry

   1. Als je opnieuw geboren bent, doordat je in Hem gelooft, dan ben je een kind van God.
    Dan ben je behouden.

    En als je je goed gedraagt, dan krijg je daarvoor een beloning. een kroon?
    En als je je slecht gedraagt, dan blijf je toch een kind van God, dan ben je toch behouden, want een kind van haar vader, blijft een kind van haar vader, altijd, alleen je slechte werk wordt verbrand. Dat wordt tot as. Dan is het weg.
    Hoe eenvoudig is het evangelie!
    Cherry

    @@@@
    Niet alleen je slechte werk maar ook je gehele wezen.
    Openbaring 2:11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.
    Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.
    Openbaring 20:14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.
    Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
    @@@@ >>>> Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.<<<< @@@@ Ken je ze alle Tien.???? Met vr. gr. Marten Dek.

    1. Ik heb heel wat leugens gelezen op Tube, waarbij men zelfs teksten “ombuigt” om de lezer te verleiden. De “kerk” of “Gemeente”, hoe je dat ook wilt noemen, “zou” het lichaam van Christus moeten zijn. Heel raar als deels van het “lichaam” wetteloos is en toch ook behouden gaat worden. Zijn wij wel wakker ? Waarom zei de Here dan dit volgende ??

     “Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” Luc.12:40

     Waarom deze waarschuwing, indien alle mensen toch gered zullen worden ? De waarschuwing geldt niet alleen voor hen die nog in leven zullen zijn tot Zijn komst, maar ook voor hen die daar [willen] zullen zijn, want alleen de rechtvaardigen zullen opgewekt worden. 1Thes.4:16-17.
     Je mag Opb.22:14-15 ook wel eens lezen om wakker te blijven. Onrechtvaardigen hebben geen recht, dan alleen om verbrand te worden. {Zie teksten MD]

    2. Ik denk dat je dit niet begrepen hebt.
     Er is een eerste opstanding ten leven en een tweede opstanding ten oordeel.
     Als je dit door elkaar haalt, maak je er weer een warboel van.
     Vr.gr.
     Cherry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar