Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.504 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. @@@@
  Bericht.
  Leze wie het wil en versta wie het wil.
  Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  Vrijdagavond in het graf, wie durft te tellen en zijn/haar mening bij te stellen ter ere van Hem Die alleen de Waarheid spreekt.
  Daniël 7: 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;
  Is het dan niet Rome die Gods Wetten heeft veranderd????
  Wil je in zijn macht blijven???? Vier gerust het mensengebod. En God kan niets meer voor je betekenen. Openbaring 22: 18-19.
  Slechts hij/zij die Gods Geboden alle Tien wil eren, krijgt van God alles wat nodig is.
  Een deel van Gods Geboden waar Jezus het over heeft.; Markus 10:19 Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder.
  Je naaste liefhebben als jezelve.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Iedereen kan weten om welke Geboden het gaat.
  Ik wens alle Gods Liefde en Zijn Waarheid toe.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. @@@@
  Vanmorgen in de preek
  Niet mijn gemeente maar Uw gemeente is groter.
  Gods Gemeente bestaat niet uit kerken maar uit gelovigen.
  Het hoogste Gezag is God, en God gaf Zijn Geboden
  Het zijn geen dode Wetten!!!!
  Zou God wetten geven die de dood tot gevolg hebben.????
  Is de Wet niet meer het Woord van God.????
  Is de Wet van God niet om de harmonie te bewerken tussen mens en God.????
  Heeft Jezus ons dan niet vrijgemaakt van satan die ons te grazen wil nemen.????
  Zijn wij nog steeds slaven van satan.???? Heeft Jezus ons daarvan niet vrijgemaakt.????
  ====
  satan maakt ons vrij van Gods Wetten. Daarom vieren velen een mensengebod.!!!!
  satan zegt dat het God behaagt heeft dat de Sabbat is verplaatst naar de opstanding.
  Vrijdag in het graf, zondag opgestaan. Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  Durft u het aan om de nachten te tellen.????
  ====
  Het is nog niet te laat voor hen die nog leven. Nog niet te laat om Jezus te gaan geloven.
  Galaten 3:11 En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.
  12 Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven.
  Met vr.gr.
  Marten Dek.
  Een gezegende Sabbat die Hem eren en geloven.

  1. Iedere dag lees je de ware “preek”, maar je moet het wel zelf willen zoeken; de 3 engelen boodschap, daar gaat het om. Opb.14-7-20. De gelijkenissen uit Mat. 13 van de zaaier – koren en onkruid. Wij leven in die tijd, zoals het was in de dagen van Noach & S/G. Het is zelfs “erger” geworden omdat wij Gods WET afgekeurd hebben. Wij begrijpen niet dat de WET het verbond is. De T/G vinden wij ook in het oude verbond, door God geschreven op 2 stenen tafelen, niet door Mozes. Deut.7:8 .. in acht nemen tot in 1000 generaties.

   Indien wij niet “beseffen” dat de Here Jezus Gods WET is, dan loopt alles mis. Hij spreekt tot de “natuur” en de natuur luistert. De natuur heeft OREN, maar wij niet. Hij zegt tegen ons om naar de “mieren” te gaan, zodat wij wijs worden. Wat kunnen wij van de mieren leren ? Spr.6:6 Zij zijn “gehoorzaam” aan hun wetten. Iedere mier heeft z’n taak.

   “De verkeerden van hart zijn de Here een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig” Spr.11:20

   De “verkeerden” van hart zijn wetteloos, dat is toch logisch, want wet doet zonde kennen. Rom.7:7
   Zonder wet loop je in duisternis en zij die zonder wet leven, zullen ook zonder wet verloren gaan, tig malen gepost.

  2. Het is nog niet te laat voor hen die nog leven. Nog niet te laat om Jezus te gaan geloven.
   Galaten 3:11 En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.
   12 Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven <<< Gepost door MD.

   Dit ziet er zo tegenstrijdig uit, omdat in hoofdstuk 3 door Paulus werd uitgelegd, hoe de Galatiërs zich ook lieten "besnijden" alhoewel zij reeds "geloofden"; vz.2-.3.
   Abraham ontving de belofte toen hij niet besneden was. Het ging hier om de wet der besnijdenis van het vlees, vs.10-11, & Rom.4:4, niet de T/G, want, niet de hoorders der wet (T/G) zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen door God gerechtvaardigd worden, juist omdat Christus de WET is en wij naar Hem moeten luisteren. Rom 2:12-16

   Velen begrijpen Paulus niet, omdat men zijn werken over de wetten, niet in één hoofdstuk heeft staan, maar verspreid over verschillende boeken. Heel veel uitzoek werk om te kunnen begrijpen.

   1. KIJK, de man aan het kruis “geloofde” in de Here Jesus tijdens zijn laatste uren en voordat de Here zei : Het is volbracht. Toen werd de deur gesloten voor alle Joden, die de wetten van Mozes gehoorzaamden. Vanaf dat ogenblik was er Jood “noch” Griek, wij allen moeten de Here Jezus erkennen. En omdat de T/G niet afgeschaft zijn, maar juist geschreven zijn in het hart en in het verstand, moet een gelovige die wetten gehoorzamen. De Here Jezus is in het hart en in het verstand van de “ware” gelovige; Hij is de wet.

    Zou de Paus dan een ware gelovige zijn ???? Hij heeft zich niet “bekeerd” ; dus zijn geloof is “dood”, immers geloof zonder werken is dood. Jac.2:10-26 wordt in de kerk niet uitgelegd omdat daar valse, wetteloze leraren zijn, die naar het vlees leven en niet naar de Geest.

    Je kunt de Here niet volgen en ook wetteloos zijn. Indien je één wet breekt, dan breek je alle wetten, want zonde, is de overtreding van “elke” wet. Je kunt de Here Jezus niet schoppen, en dan zeggen dat je het niet gedaan hebt, omdat je in Hem gelooft. Velen doen dat wel en zullen ook het loon ontvangen. Het loon dat de zonde geeft, is de 2e dood. “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.” Opb.22:12. Het zegt heel duidelijk “werk”, want geloof zonder werken is dood.

    1. Even een mededeling posten : Zaterdag 23.9.2017 is het einde der tijden .. volgens hen die wetteloos zijn en zichzelf “profeten” noemen. Tube staat er “bol” van en velen doen eraan mee. Waar komt het vandaan en wie profeteert ervan ? S A T A N , de vader der leugens, die ook zegt dat de wetten zijn afgeschaft, en de zondag geheiligd moet worden. De “heidenen” zullen zeggen : “Kijk, die gelovigen posten leugens en geloven erin, terwijl God niet bestaat.” Die “gelovigen” zullen wel “smoesjes” bedenken en posten op 24.9.2017, of niet meer verschijnen en van “hun” geloof afvallen.

     De “tempel” was afgebroken toen de Here zei : “Het is volbracht. ” En de tempel werd weer “opgericht” ná 3 dagen en 3 nachten, vanaf dat de tempel afgebroken was. Of kunnen we ook niet meer “tellen” ???? De tempel was nog niet afgebroken toen de Here voor Pilatus stond. Pas laat op die dag vóór zonsondergang gebeurde dat, dus het had nooit op de 6e dag kunnen zijn, om op de 1e dag te verrijzen. Dat zou dan op de 2e dag bij zonsondergang moeten zijn. Het teken van Jona kan niet veranderd worden. De kruisiging was niet op de 6e dag, maar in het midden van de week; Dan.9:27. Profetie werd op die dag vervuld.

     Helaas, de Orthodoxe “wijzen” uit de Joden van vandaag, beweren dat die dag nog moet komen. En de Baptisten beweren dat zij “ergens” heen gaan, (Petra) om de grote verdrukking te ontkomen. Eén feit hebben zij gemeen .. ze zijn wetteloos, en daarom zijn ze doof/blind. Een ieder die de Here Jezus niet erkent/gehoorzaamt = wetteloos.

     1. Toch even dit volgende “herhalen” om te benadrukken hoe God denkt over de T/G. Je moet wel onthouden wat je leest in dit vers, want het is ook voor jou bedoeld :
      “Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.” Spr.28:9

      Moet dit nog “uitgelegd” worden ? Simpel .. jij bent een gruwel omdat je wetteloos bent. En wat is de reden dat jij een gruwel bent ?

      “De vreze des Heren is het begin der kennis, de dwazen verachten wijsheid en tucht. Spr.1:7

      Indien je God niet “vreest”, dan ben je zelf een god, zoals satan een god is en een gruwel. Indien je God niet vreest, dan geef je Hem ook geen “eer”.

      Opb.14:7 : ” Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”

      Wie is de “bouwsteen” van hemel en aarde, die ook de “wet” is ? Hij zegt dat wij God de Vader moeten vrezen en eren. Wij bidden in de naam van de Here Jezus, omdat Hij onze “verlosser” is.
      Aanbidden = liefhebben, Jhn.14:15.

     2. Nu moet ook uitgelegd worden wat een “waterbron” is, want velen denken aan de wet der communicerende vaten. Nee, een waterbron kan ontstaan heel hoog op een berg, zonder dat er een pomp het water opstuwt. En één zo’n bron is de bron van Mozes; ontstaan toen hij 2 x op de rots tikte, terwijl hij dat slechts één keer mocht doen. Hij deed dat omdat hij “zat” was van dat gezeur van het volk van God. Die “rots” is de Here Jezus , die alles gemaakt heeft. Bij A & E begon de bron van de mensheid; water wordt ook vergeleken met een massa mensen. Die zelfde rots zal ook een einde maken aan het bestaan van de wetteloze mens, bij de wederkomst. Dan.2:44-45. Dit is ook een bewijs, dat er ná de wederkomst, “niemand” meer op aarde leeft voor 1000 jr. : “Maar in de dagen van de koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan : het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte, en het ijzer, het koper, het leem het zilver en het goud verbrijzelde.”

      Dit gelezen te hebben, HOE kunnen de Jehovah Getuigen, zowel als de Joden beweren, dat zij gedurende die 1000 jr. de wereld zullen heersen ??
      Al die “mooie” verhalen van “blinde/dove” schrijvers zijn listen van satan. **Voor eeuwig aan geen andere volk gegeven worden** Alleen aan de Bruidegom.
      Eén zo’n charlatan verkocht 15 miljoen boeken over de pre-trib-rapture. Hij was jaren geleden overleden, maar zijn leugens leven nog steeds en worden herhaald. Ik ben van plan om over 3 dagen weer op Tube te verschijnen, en deze leugen beesten aan te vallen. Maar ze zijn reeds dood tussen de oren, dus het zal niet baten.

     3. Ik weet niet meer wat ik zou kunnen posten om die 5 dwaze maagden wakker te maken. Over 2 dagen is het einde van de wereld, “volgens” de valse profeten hé, die waren al voor tig jaren het woord van God aan het “ombuigen” en verbasteren om “geld” te verdienen van de doven en blinden, die daarna hetzelfde werk doen. Er zijn 3 teksten die je toch wél eerst moet weten die heel belangrijk zijn. Zonder deze 3 teksten, zou je dat “touw” van Judas kunnen lenen, want het heeft een zelfde uitkomst.

      Jhn.17:3 & Jhn.14:15 & Jhn.14:21 : Zelf opzoeken en uit het hoofd leren om nooit meer te vergeten. Een extra tekst om te weten wat het teken is tussen God en de mens. Exo. 20:8

      Mvg. Chas.

     4. 2 Kon. 21:8 Ik zal Israels voet niet meer doen wijken van het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, indien zij slechts naarstig doen naar al wat Ik hun geboden heb, en naar de gehele wet, die mijn knecht Mozes hun geboden heeft.
      Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
      En als je maar Negen Geboden wilt om ook nog een andere god te dienen die de zondag heeft.!!!!
      Ja dan,
      Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars ; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
      Zie ook Op. 22:18-19.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

     5. Aan hun vaderen, die tijd eindigde op Golgotha, daarna moeten wij allemaal de Here Jezus erkennen en gehoorzamen. Het “Israël” Gods, zijn de verlosten.

      Indien het de Staat Israël is, dan behoren wij allemaal tot de “verloren” stammen. Zij zijn nog steeds “ongehoorzaam” en zijn bezig met een 3e tempel te bouwen. Mag wel over 2 dagen gereed zijn.

      Maar ik wacht nog steeds op die ijsblokken van 30 kg.

     6. Gezegende Sabbat toegewenst aan allen die Exo.20:8 gedenken. De enige wet die niet begint met “gij zult”, omdat je hiermee toont dat je “vrijwillig” die wet vervult uit liefde voor de Zoon van God. Jhn.14:15

      Hij is onze Middelaar ; zonder Hem zit je vast aan dat touw van Judas, want je ontkent de Sabbat. De Here is
      Heer van de Sabbat, de zevende dag, gemaakt om de mens. De zondag is de eerste “werkdag”, die dag is “geen” teken tussen God en Zijn volk. God “heiligde” de zevende dag maar de mens “vertrapt” die dag.

      Eigen schuld als straks die poort sluit en jij daarbuiten blijft zonder een bruidskleed. Zoals de “mens” denkt, zo zullen de gelovigen ook geoordeeld worden, naar hun werken. Rom.2:12-15

      MD >>>> Amen <<<<

     7. Noem me maar “gek”, want ik kan niet stoppen met posten. Er springt een tekst tussen mijn oren en daar ga ik dan weer. : “Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten, in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.” Col.1:28

      Hoe vaak worden we beticht van “oordelen” ??

      Terechtwijzen en onderrichten is een “opdracht” die wij uitvoeren uit “liefde” voor de waarheid. Hoe zou je iemand die “wetteloos” is kunnen terechtwijzen ? Door de wet af te schaffen of tot leven te brengen, zoals Paulus dat zei ? : “Wat zullen wij dan zeggen ? Is de wet zonde ? Volstrekt niet ! Ja, ik heb de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet ; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide : gij zult niet begeren.” Rom.7:7. : “Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op ; want zonder wet is de zonde dood.” vs.8 Hier zegt hij heel duidelijk dat de zonde niet bestaat, indien er geen wet is.

      “Ik heb eertijds geleefd zonder wet ; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven, en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn ; want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood”. vz.9-11 Hier zegt hij dus dat zijn leven in wetteloosheid, geen leven was, maar de dood. [laat de doden hun doden begraven] De zonde had hem misleid, zoals velen ook door de zonde misleid worden, die de wetten hebben afgeschaft.
      “Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” vs.12

     8. Uit geloof worden we gered !!
      Weet je dat heel zeker ? De tien maagden geloven ook, maar slechts 5 zullen gered worden. Geloof zonder werken is dood, tóch, en daarom weten we, dat de werken volgens de T/G moeten zijn, en als je dan weet wat er in Dan.7:25 staat, dan weet je ook dat de Paus een charlatan is. Hij verleidt “duizenden” mensen om de zondag te heiligen, ipv Exo.20:8
      De zondag is niet het teken tussen God en Zijn volk.

      Vele gelovigen zijn in een diepe slaap, omdat zij niet weten wat de “waarheid” is. Velen willen het niet eens weten want dan moeten zij hun leven veranderen. Dat gaat niet zo makkelijk, want het vlees is vijandschap tegen God. Hoe kan je dan gered worden door slechts te geloven ? Opb. 22: 15 zegt toch heel duidelijk dat de wetteloze buiten de poort blijft !

     9. “Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is ; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.” Mat.10:32-33

      Heel simpel om deze 2 verzen te verstaan. Indien je de T/G ontkent en wetteloos bent, dan “verloochen” je de “Wetgever”. Het gevolg ervan is, is dat je de waarheid niet kent, Jhn.14:21, waardoor jouw werken “vals” zijn. Op Tube wordt zelfs het teken van Jona helemaal verkeerd uitgelegd en niet gekoppeld aan de Here Jezus. Ik word zo ziek van de leugens van die gasten, die beweren de waarheid te prediken. Het zal nog erger worden in de toekomst. Velen zijn geroepen, maar satan roept ook, en zijn stem klinkt luider bij hen die “buiten” de poort blijven. Opb.22:15

     10. Hennis zei : “Ik ben ook maar mens” . Ja hoor, en juist daarom zou je geen fouten moeten maken indien je de Minister van Defensie (?) bent. Een bekende “smoes” die je vaker hoort uit hen die wetteloos zijn. “Wet doet zonde kennen” , dat begrijpt men niet omdat men de wetten heeft afgeschaft.
      Zij weten niet waarom ze buiten de poort staan bij de “hoereerders – moordenaars – afgodendienaars”. Opb.22:15

      “En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis ; het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.” Opb.17:5-6

      Heel duidelijk, dat deze verzen naar het Vaticaan wijzen, maar daar praat men niet over, “buiten” de poort. Satan probeert toch ook niet de heidenen te misleiden met de waarheid ? Hij probeert hen te misleiden die “binnen” de poort zijn, die “olie” hebben, om te delen met de dwaze maagden, zodat zij tekort aan olie komen als de Bruidegom komt. Mat.25:1-13.
      Olie = de H/Geest; je kunt de H/G niet delen, Hij komt van God. “Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.” vs.9 “Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet.” vs.12

      Wie zijn die maagden die “olie” hebben ? “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.” Opb.12:17

     11. “Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). Jac.2:10.
      Dat komt omdat “zonde” is de overtreding van elke wet die op de 2 stenen tafelen staat, die vanaf Golgotha ook in het hart en in het verstand zijn geschreven. Het nieuwe verbond. Hebr.8:10 /10:16

      “Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt ? ” Jac.2:20
      Kijk dan of de werken van de Paus en z’n handlangers die de zondag heiligen, geoorloofd zijn.
      “Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.” vs.24.

     12. “Daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” Hebr.7:25

      Betekent dit dan dat de wetten zijn afgeschaft, of dat wij voor altijd zijn gered en wij ons niet aan de wetten behoeven te houden ? Natuurlijk niet, het geeft de reden waarom Hij voor ons blijft pleiten. Want het loon dat de zonde geeft, is de (2e) dood. Opb.20:15 & Opb.21:8 Wij weten dat “zonde”, is de overtreding der wet. Eens gered – altijd gered is weer een “leugen” die je zo vaak hoort. De 5 dwaze maagden die het niet zullen redden zijn gelovigen die geen olie hebben.

  1. Als ik naar die teksten luister van dat lied : “Kom aan boord”, dan klinkt alles zo “nep”. Wat heeft iemand die dakloos is en geen hulp krijgt, “zin” om aan boord te komen, zonder dat anderen hem helpen ? Geloof zonder werken is dood, toch ? Dan lezen we ook in Mat.4:17 : “Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen ; Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Een herhaling van Mat.3:2, en duidt aan hoe “serieus” dit is, dat wij ons moeten bekeren.
   Je kunt aan boord klimmen en meedoen met anderen, maar toch buiten de poort blijven, zoals de dwaze maagden.

   Mat.7:21 levert het bewijs : “Niet een ieder die tot Mij zegt : Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.” [23] “En dan zal Ik hun openlijk zeggen : Ik heb u nooit gekend ; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”

   Men “ontkent”, {en vooral in de kerk} dat deze verzen ook naar de T/G wijzen : “Een ieder dan , die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is ; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.” Mat.10:32-33.

   De T/G onderhouden = belijden dat de T/G bestaan, want de Here Jezus vertegenwoordigt de T/G; Hij is de Rechter & de Hogepriester. Dit zegt Hij namelijk in vers 34.

   “Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde ; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”

   Wat is het zwaard (?) de WET van God. Elders zei Hij, dat Hij niet gekomen was om de “wet” te ontbinden, maar om te vervullen. Dat men de “verschillende” wetten op één hoop gooit en aan het kruis genageld heeft, is natuurlijk des duivels.

   Doordat men de T/G heeft “afgeschaft” geldt voor hem dit volgende : “Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.” Spr. 28:9 Je kunt er niet onderuit, want de Here Jezus “vertegenwoordigt” de wet ; Hij is het Licht. Wetteloosheid = duisternis.

   1. Kom aan boord kan alleen als je Hem helemaal gehoorzamen wilt.
    Zonder aanname van Gods Tien Geboden kun je niet eens aan boord komen.
    De zondag staat zo wie zo al in de weg.
    De Sabbat is de ladder om aan boord te kunnen komen.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

   2. “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Mat.5:8

    Is het mogelijk om van gedachten “rein” te zijn, zonder te weten wat er in de T/G staat ? Niet mogelijk, volgens Paulus, en daar om zei hij dat de wet = goed en heilig. Rom.12:7
    Gaan wij dan iets, dat “heilig” is afschaffen, terwijl de Here niet gekomen was om dat te doen ? Waar blijft het verstand van de “gelovigen” ? Wat is dan de “zin” om te bidden als het een “gruwel” is ? [Spr.28:9 ]

     1. Zijn wij machtiger dan één demon/boze geest ? Waarom luisteren wij dan niet naar wat de Schrift zegt ? God gaf de T/G zodat wij geen plaats maken voor een demon. Die “boze” dingen zie wij doen en zeggen komen van die demonen. “Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij ; ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren ; en als hij komt vindt hij het leegstaan (en) geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook zijn met dit boze geslacht.” Mat.12:43-45

      Dit boze geslacht zijn de Schriftgeleerden en Farizeeën, maar zijn wij “beter” dan hen, indien wij wetteloos zijn ? Die teksten wijzen naar hen die “bekeerd” waren [satan uitgevaren] maar hun eigen weg volgden. [leegstaan geveegd en op orde].

      Zonder het “schild / wapenuitrusting” = de T/G van God, is de mens kansloos. Hij wordt nog slechter omdat “meerdere” demonen meekomen. Dit zien wij in die vele motor “clubs” en “drugs” bendes. Zij zijn allemaal “wetteloos”.

      Hoeveel demonen kunnen in een mens wonen ?

      “En Jezus vroeg hem : Wat is uw naam ? En hij zeide : Legioen, want vele geesten waren in hem gevaren.” Luk.8:26-36. Mat.8:28-32

      Daarom zijn mensen die bezeten zijn héél sterk, ik heb het met eigen ogen gezien, in die inrichting waar ik werkte. Maar toch zijn demonen “bang” voor de Here Jezus, en waarom wij niet ? Opb.20:15 : “En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.” Wij zijn niet bang omdat wij in dwaalleer geloven, in een waan, dat wij gered worden, ook al zijn we wetteloos.

     2. “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodig allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. En de slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden.” Mat.22:9-10

      Mat.22:1-14 gaat nat. om de geschiedenis van de werkers voor het koninklijke bruiloftsmaal. Maar hier zien we duidelijk, dat er maar één maaltijd is, omdat er slechts één Bruid is, uit alle stammen; zowel slechten als goeden, want een ieder moet zich “bekeren”, zowel Jood als Griek. De verloren schapen en schapen uit een andere stal, die tot één kudde gemaakt worden.

      Helaas blijft men beweren dat de “gemeente” opgenomen wordt en dat de Joden op aarde blijven, bij de komst van de Here Jezus. Leest men dit gedeelte van Mat. niet ? Het is een “gelijkenis” maar toch wel duidelijk verstaanbaar.

      “Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed ?” vers.12

      Bruiloftskleed = Wapenuitrusting = Tien Geboden.

      Je kunt geen “gemengde” kudde hebben van gehoorzame en ongehoorzame schapen bij het bruiloftsmaal, vers 13b.
      Opb.22:15 : Buiten zijn de honden enz.

     3. “En Hij zeide tot mij : Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.” Opb.22:6

      Vers 7 : “En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.”

      Dat werkwoord “bewaren” komt in vele kerken niet meer voor, waardoor de ware boodschap verloren is gegaan. Dat woord staat ook in Jhn.14:15, 21 & Opb.12:17. Wij bewaren alleen wat van korte duur is, en vooral halve waarheden of leugens.

      Wie zijn dan de knechten (?) , zij die 1/2 waarheden verkondigen omdat zij wetteloos zijn, of zij die de T/G bewaren ? Feitelijk hebben deze 1/2 waarheden “verkondigers” helemaal niets te beweren, omdat die waarschuwing in Opb. 22:18-19 staat.

      Vandaag gelezen/gezien op Video dat er wél een opname/rapture zal plaatsvinden op 23.9.2017.
      Deze verkondigers blijven ook steeds van mening veranderen omdat ook zij wetteloos zijn.

      Of zijn ze total “gek” geworden (?) , dan zal Opb.16:21 binnen 10 dagen moeten gebeuren. Vanaf dat ik de Bijbel opende, in april 1955, keek ik uit naar die ijsblokken van ca. 30 kg. per stuk, dus voor mijn part mag het spoedig gebeuren, maar dan zal het wél een totale vernietiging zijn van de wereld. Dat zal eerst moeten gebeuren en gevolgd door 2Pet.3:10.

      De deur voor “iedereen” moet eerst gesloten worden, zoals dat gebeurde in de dagen van Noach. Zij, die achterblijven, zijn de gehoorzame schapen; hen zal niets gebeuren en zij zullen opgenomen worden, met hen die opgewekt worden. 1Thes.4:16-17.

     4. “Wanneer Hij met spotters te doen heeft, spot Hij zelf, maar de nederigen geeft Hij genade.” Spr.3:34

      Ben jij één van die spotters, die zegt dat de “zondag” de dag is die wij moeten heiligen ? Dat staat toch niet in Exo.20:8, want er staat heel duidelijk : “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.”

      Je kunt ook spotten met smoesjes en zeggen dat DIE wet is afgeschaft omdat de Paus dat zegt. Indien je weet dat de Paus dat gezegd heeft, dan zou je ook moeten weten dat die “waarschuwing” in Dan.7:25 staat. Daarmee spot jij jezelf, toch ? En spotters zijn niet “nederig” maar “ongehoorzaam.”

      Wij weten ook dat goddeloos = wetteloos; dan staat er in vers 33 : ” De vloek des Here is in het huis des goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij.”

      Spr.4:23 : “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.”
      Het werkwoord “bewaren” hadden we eerder gelezen, zie : Jhn.14:15, 21 & Opb.12:17.
      Zonder wetten en toch rechtvaardig zijn ? Niet volgens Opb.22:15, dan sta je buiten de poort. En vergeet niet dat de “hoorders” der wet niet gered worden, maar de “daders” der wet, zullen door God gerechtvaardigd worden. Zij die zonder wet leven zullen zonder wet “verloren” gaan. Er is nog tijd om te stoppen met “spotten” en nederig te zijn. Ga geen domme dingen “bewaren”, dan alleen de T/G., de oorsprongen des levens, omdat de Zoon van God ook de wet is.

     5. “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Mat.28:20

      Dat zei de Here tegen de 11 discipelen, en natuurlijk ook tegen hen die “bekeerd” zijn, door de werken die zij gedaan hebben. Hieruit weten wij ook dat geloof zonder werken dood is. Waren die 11 discipelen dan ook net zo wetteloos als de “gelovigen” van vandaag ? Zal de H/G ons bijstaan in “wetteloze” werken ?

      “Gaat dan henen, en maakt alle volken tot mijn discipelen … ” vs.19.
      Hij zei niet om “Joden” van hen/ons te maken, maar tot één volk.

      “Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik hem tot u zenden.” Jhn.16:7

      Vers 8 : “Want als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.”

      De wereld overtuigen van zonde en gerechtigheid ??

      Zonde = de overtreding der wet.
      Gerechtigheid & oordeel = het loon dat de zonde geeft is de 2e dood. Simpel toch ?

     6. “Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.” Mat.21:43

      De Here zei dit tegen de overpriesters en Farizeeën, omdat de bouwlieden de steen hadden afgekeurd. Die steen is de Here Jezus en Hij is natuurlijk ook de Wet. Dus een “volk” , dat de vruchten daarvan opbrengt, zijn de gehoorzame schapen, die de stem van de Herder horen bij de opstanding. 1Thes.4:16-17

      Voordat wij tot bekering kwamen, hadden wij eerst die stem gehoord, en wij kwamen tot leven uit de dood, door in de Here te zijn en Hem te volgen.
      “Laat de doden hun doden begraven”, dat zegt de Here tegen hen die met “smoesjes” komen.

 3. @@@@
  Markus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.
  MD>>>> Was Jezus al opgestaan?
  Mattheus 28:1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
  Markus 16:2 En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging.
  3 En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf?
  4 En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot.
  5 En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar.
  MD>>>> Is het een aanname dat Jezus op de eerste dag opstond?
  ====
  Markus 16:11 En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven.
  Mattheus 28:1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
  MD>>>> Hier zijn twee dingen. Maria en Maria gaan na de Sabbat het graf bezien!!!!
  Dat is zeer waarschijnlijk na de wekelijkse Sabbat.
  Maar beide Maria’s en Salome is toch echt een andere Sabbat.
  Daniel 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is
  MD>>>> Ik denk dat dit met de kruisiging te maken heeft halverwege de week. Het was voor allen een zeer zware week.. Toch????
  Johannes 19:31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.
  MD>>>> Waarom was die dag zo groot? Pascha De kruisiging?
  MD>>>> Woensdag de kruisiging. In de avond in het graf. Nacht+Dag = donderdag. N+D = vrijdag. N+D = Sabbat. Net voor de eerste dag opgestaan!!!!
  Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  Vrijdagavond in het graf? N+D is de eerste dag. N+D is de tweede dag=zondag N+D is maandag. Ja Rome weet u mooi te bedriegen. Maar dat heeft Jezus al verwoord!!!!
  Markus 14:14 en zegt tot de heer van het huis, waar hij binnengaat: De meester zegt: Waar is voor Mij het vertrek, waar Ik met mijn discipelen het Pascha kan eten?
  Ik veronderstel dat die Sabbat van het Pascha groot was. Johannes 18:28 Zij brachten Jezus dan van Kajafas naar het gerechtsgebouw. En het was vroeg in de morgen; doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten.
  Dat was dus niet op Sabbat of vrijdagavond.
  Johannes 18:39 Maar bij u bestaat het gebruik, dat ik u op Pascha iemand loslaat: wilt gij dan, dat ik u de Koning der Joden loslaat?
  MD>>>> De EO verwant aan Rome laat Jezus elk jaar weer kruisigen. Mensen roepen nog steeds Barrabas. We hebben nog steeds niets geleerd. De goeden gelukkig wel!!!!
  ====
  Lukas 24:1 maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. ????
  ====
  Johannes 20:19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!
  MD>>>> Mag je hierop baseren dat de Sabbat verplaatst is naar de eerste dag?
  ====
  Handelingen 20:7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht.
  Mag je hierop baseren dat de Sabbat verplaatst is naar de eerste dag?
  ====
  1 Corinthe 16:2 elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.
  Mag je hierop baseren dat de Sabbat verplaatst is naar de eerste dag?
  ====
  Exodus 16:26 Zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het Sabbat; dan is het er niet.
  Handelingen 18:4 En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.
  MD>>>> Dit is toch echt het NT.
  Handelingen 15:21 Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.
  Handelingen 13:44 En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen.
  ====@@@@====
  Als laatste >>>> ; Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  MD>>>> Durft u nog langer beweren dat de zondag door God is ingesteld dan wel aanvaardbaar is????
  Bent u Constantijn vergeten en Rome die meent dat de mens gerechtigd is en dat het God behaagd heeft dat de mens Zijn Sabbat naar de dag van Rome, de dienaar van satan de zondedag heeft overgebracht.?
  Kies heden wie u dienen wilt.
  De Heer van de Sabbat of de heer van de zondag.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 4. Op Sabbat een preek beluisteren of lezen.

  Kerken.com – Over het 4e gebod (“Houd de sabbath in ere!”)
  https://www.kerken.com/afdelingen/preach.php?PreachId=939Gemeente van onze Here Jezus Christus! Op zich zou je zeggen, wat is er nou makkelijker dan een preek maken over het vierde gebod: ?Houd de sabbat in ere …
  Te vinden in een geschreven preek op sabbat

  http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=geschreven+preek+op+sabbat&st=sb&tpr=omni&p2=%5EBA5%5Exdm070%5ETTAB02%5Enl&ptb=60DC6654-B30E-4778-978C-5A2EA8FA5E5C&n=783a35e7&si=CMGO9IWayNUCFUm3GwodfZ8Ctg
  Hoe satan te werk gaat.
  Ik dacht een preek te lezen over Gods Vierde Gebod., en lees hoe slim de verleider omgaat met Gods Geboden.
  Ik heb er twee uitgepukt. Lees het helemaal.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Gemeente van onze Here Jezus Christus!

  Op zich zou je zeggen, wat is er nou makkelijker dan een preek maken over het vierde gebod: ?Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.? Het is toch niet zo moeilijk wat het gebod zegt?! Het zegt toch gewoon dit dat je op de Sabbat niet mag werken!? Jij niet, je vrouw niet, je kinderen niet, en ook de mensen die bij jou in dienst zijn niet. Ja, dan moet je daar maar op letten en dat ook werkelijk gaan doen: niet gaan werken, zoals het daar dan ook staat.
  Maar als je dan naar een concrete uitvoering van dit gebod zoekt, blijkt het een toch nog best moeilijk te zijn, aan het een en ander invulling te geven.

  Moeilijkheden in de toepassing

  De zondag is ingesteld, zodat we niet dol te draaien in vluch?tige opmer?kingen als:
  ”Ik heb het zo druk, ik heb geen tijd.” Want ik wil dit nog en ik moet dat nog…
  De zondag is een dag om op adem te komen,
  om bij te tanken (bij te tanken) en – als het even kan – niet om te tanken, –
  De zondag is een dag om uit handen te geven – en niet om nog meer vast te pakken…
  De zondag is een dag om gewoon maar te drijven op de golven van de tijd en niet te hoeven zwemmen.
  De zondag is de dag om te bewaren en te behoeden wat kostbaar is. Vrienden waar je anders niet aan toekomt, je familie. De zondag is de dag om te wan?delen in het bos, om spel?letjes te doen en om naar de kerk te gaan…
  De zondag is de dag om echt weer eens toe te komen aan jezelf en aan anderen,
  zonder al te veel opsmuk, ver?sie?ring, sensatie, opwinding…

  Ik zou zeggen: probeer op de zondag weer eens, het leven niet alleen maar om jou te laten draaien, om jou alleen! Maar maak van de zondag weer een dag dat jij weer eens rustig gaat draaien om het leven überhaupt dat veel groter is dan jezelf, en dat jezelf weer eens rustig gaat draaien om de ander heen, en om God heen die achter dit alles staat, die alles heeft geschapen en die onze toekomst is. Als je dat doet, kom je in je leven weer heerlijk bij!
  Amen.

  Hoe satan te werk gaat om de Sabbat te laten wegvloeien naar de zondag.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Hoe satan te werk gaat zal altijd gaan zoals hij dat deed met Eva en Adam. Eens (EO) hoorde ik een christelijke medium zeggen dat de Bijbel niet klopt aangaande de tekst : “Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.” Gen.3:3b. Hij zei dat ze niet direct “gestorven” waren.

   Waar wijst die tekst naar ? Ongehoorzaamheid, dat zal leiden tot de tweede dood !! Dat het lichaam vanaf dat moment begon af te sterven, is een tweede zaak, aangezien men toen zo oud als Metusalah kon worden; 969 jr. Gen.5:27. Wij weten dat de eerste dood slechts een slaap. Maar zo zien we hoe de mens een instrument van satan wordt, om zijn leugens te verkondigen, terwijl men in de kerk zit te “dutten”.

   Zij mochten die vrucht niet “aanraken”, en dit vinden we terug in het tiende gebod ; de som van alle tien geboden. Gij zult niet “begeren” !! Exo. 20:17. Deze tekst heeft niet alleen te maken met de buren, maar ook met het begeren van “rijkdom”, zoals de TV Predikanten zich (belasting-vrij) verrijken op de zondag.
   Je kunt de waarheid niet “verbergen” achter smoesjes, want alles zal geopenbaard worden nadat de deur gesloten is.

   1. “Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al
    uw inkomen.” Spr.3:9.
    Dit is ook een “wet” die men vergeet of ook geschrapt heeft; behoort ook bij het tiende gebod. Het “tiende” deel van “al” jouw inkomen, is “niet” van jou, maar van de “buren”; de kerk of de arme stakker(s) die je tegenkomt/ontmoet. Mat.25:31-46. Geloof zonder werken is dood. Jac.2:8-26

    1. Dit was van @@ Zoeker ddo 26.4.2015

     : >> hoezo zonder de feesten van het OT ???
     Het zijn óók sabbatten !!! zie bv. Leviticus 23
     vs 32 zegt bv over Yom Kippoer- Grote Verzoendag:
     ‘het zal u een sabbat der rust zijn…’
     En over alle Feesten wordt dit gezegd:
     – geen werk, niet kopen/verkopen enz.
     Het is een ‘eeuwige inzetting’ (!) voor Israël
     en wie is dan ‘Israël’ in het NT ?
     zie oa de Romeinenbrief (Rom. 9: 8) <<<

     Zoeker, zowel als andere Joden / Messianen zouden Lev.23 eens goed moeten begrijpen, en vooral de verzen 32-44. Die inzettingen waren voor de Israëlieten .. allen die in Israël geboren zijn., mbt de grote verzoendag voor zeven dagen lang, "maar niet" op de sabbatten, vs.38. Deze inzettingen/voorschriften zijn alleen jaarlijks van toepassing tussen de sabbatten. Van sabbat t/m sabbat zijn 8 dagen. Dus daaruit is duidelijk dat het kruis niet op de 6e dag gebeurd zou kunnen zijn, mbt het teken van Jona, 3 dagen en 3 nachten.
     Een andere aanwijzing vinden we in Dan.9:27, waarin staat dat "brandoffer & spijsoffer" opgeschort zouden worden in de helft van de week. De inzettingen van deze "rituelen", gedurende 1 week, dat volgens de wet van Mozes "jaarlijks" moet gebeuren, zijn dus opgeschort op Golgotha; andere wetten blijven van kracht.

     Het is "geen" eeuwige inzetting, zoals Zoeker dat beweerde met Rom.9:8. Het "resultaat" is voor eeuwig, gered, dan wel verloren te zijn. Joden worden niet gered omdat zij Jood of besneden zijn, maar dat denken zij wél, daarom hebben zij Christus niet nodig, met dank aan hun priesters/geleerden, die blind zijn. Mat.18:12-15.

     1. Rom.13:8 : “Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de andere liefheeft, heeft de wet vervuld. [9] Want de geboden : gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord : gij zult u naaste liefhebben als uzelf. [10] De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.”

      De woorden “welk ander”, wijzen naar het 4e gebod de Sabbat, Exo.20:8, zowel als naar het tweede gebod, maar toch zijn deze twee woorden in de “kerk” zoek geraakt en nier bewaard. “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” Jhn.14:15

      Die 2 ontbrekende wetten zijn samengevat bij die Tien Geboden en zijn deels ervan; want zonde, is de overtreding der wet, in z’n geheel.

     2. Net een preek over het nut van Gods Toen Geboden gehoord.
      En dan lees ik het van Jou Chas dat je het er ook over hebt.
      Zonder ben je ten dode toe gewond.
      Met zal God jou genezen.
      Kies heden of je de Sabbat er ook bij wilt of liever de zondedag van satan.
      Als Jezus komt kun je niet meer kiezen.
      Als je straks de dood moet smaken, kun je niet meer kiezen.
      Vandaag, nu kies voor Hem, die Zijn onveranderlijke leven brengende Geboden aan u wil geven.
      Geloven dat je eet is niet genoeg, je moet eten.
      Geloven is doen.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

     3. Ja, MD .. we hebben dagelijks te maken met de wet, die in het hart en in het verstand te vinden “moeten” zijn, volgens Hebr.8:10 / 10:16 , het nieuwe verbond. Er zijn gelovigen die het verstand op “nul” hebben gezet, en daardoor niet wijzer worden. Jhn.14:21. Deze tekst is het anker van het “ware” geloof. De Here Jezus zal zichzelf “niet” openbaren aan de overtreders van de wet ; dat staat er heel duidelijk. Zelfs hun “gebeden” zullen niet verhoord worden. Sp.28:9 : “Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.” Wat staat daar ? Afwendt van het horen = niet willen luisteren. HOE kan men weten welke wetten dat zijn, indien men niet wilt horen ? Dan staat er ook : “Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.” Rom.2:13
      Dus je moet eerst willen “horen” om welke wetten dat gaat en daarna die wetten gehoorzamen. Ik zeg je, ga naar de werken van Paulus, die het beter weet dan vele predikanten/dominees/paters/charlatan Pope’s.

      Ik postte 3 jr. op Tube en ontmoette slechts zeven personen die ook een “nieuw verbond” hebben, en vele tegenstanders van de “wet”. Er waren twee die beweerden dagelijks met God te spreken; met deze personen had ik 8 mnd. gepost zonder resultaat. Zij wisten beter dan het N/T in de Bijbel. De Here Jezus “moet” nog geboren worden, daarom gaan ze een tempel bouwen. Er is nog geen nieuw verbond, dat zal later komen. Satan heeft hen goed te pakken vanaf Golgotha, omdat de priesters/geleerden “leugenaars” waren. Mat.28:12-15. Die “verloren” schapen zijn nog verder verdwaald, na 2000 jaar. Zal er een ommekeer komen of is de “late” regen reeds voorbij ?

     4. We horen de tegenstanders van de Tien Geboden vaak zeggen dat de Here Jezus de wetten aan het kruis heeft genageld. Logisch dat daar geen bewijs voor is, maar uit wanhoop hebben zij teksten ook omgebogen in hun nadeel en zodoende hun geweten geblokkeerd.
      Het gekke ervan, is dat men slechts een deel van de tekst laat zien, terwijl er feitelijk 2 teksten zijn. Dit gedeelte wordt zó vaak getoond. ” Dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden.” Maar wat staat er :

      “Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.” Rom.3:19-20

      We gaan deze twee teksten ontleden en beginnen bij : “want wet doet zonde kennen”. Indien je de T/G afschaft, dan weet je niet wat “zonde” is. De T/G maakt dat : “de gehele wereld strafwaardig wordt”, omdat men de geboden overtreedt.
      “Tot hén spreekt, die onder de wet zijn”. WIE is “hén” ?
      Antw.: “Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan ; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden ; want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.” Rom.2:12-13.

      “Daarom dat uit werken der wet, geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden.”
      Wat bedoelt Paulus eigenlijk ?
      “Want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt, maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden.” Rom.2:25
      26 : “Zal dan, indien de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnedenheid gelden ?” 27 : “Dan zal de van nature onbesnedene, doordat hij de wet volbrengt, u oordelen, die, hoewel in het bezit van letter en besnijdenis, een overtreder van de wet zijt.”

      Daarmee zegt Paulus dat een “ieder” strafwaardig is en de T/G “moet” gehoorzamen, Jood & Griek.
      “Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis ?” Rom.3:1

      “Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.” Rom.2:28-29

      “Stellen wij dan door het geloof de wet {T/G] buiten werking ? Volstrekt niet ; veeleer bevestigen wij de wet.” Rom.3:31.
      Verzen 27-30 : “Waar blijft het roemen dan ? Het is uitgesloten. Door welke wet ? Der werken ? Neen, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. [der besnijdenis] Of is God alleen de God der Joden ? Niet ook der heidenen ? Zeker ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof.”

      Daar wordt het heel duidelijk, dat God hén zal rechtvaardigen, die, de T/G “gehoorzamen” en in de Here Jezus “geloven”. Geloven en gehoorzamen, daarin moeten we ons volharden tot het einde.

 5. Marten,

  Ik moest even zoeken naar wat het verschil is tussen jouw en mijn geloof.
  Jullie leven met twee bomen.

  Groetje,
  Cherry

  Nee Cherry, jij wil van twee bomen eten. De Negen geboden en een van satan, het mensengebod.

  1. Het verschil tussen 2 geloven, zijn de “werken” die verricht zijn. Opb.22:12
   Geloof zonder werken is dood. Jac.2:10-26
   Het loon dat de zonde geeft, is de dood & zonde is de overtreding der wet. Als je de wetten afgeschaft hebt, dan heb je ook geen “verbond”. Hebr.8:10 // 10:16. [teksten onthouden]

   Corruptie in alle landen heeft te maken wet “wetteloosheid”.

   Mat.24:12 :”En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. [13] Maar wie volhardt tot het eide, die zal behouden worden.”

   Ook hier geeft het aan, dat er geen tweede kans is, ná de wederkomst. Volharden tot het “einde van jouw” leven.
   De verlosten ontvangen hun loon bij de wederkomst, de anderen [onkruid] ná die 1000 jr. 1Thes.4:16-17

   1. “Maar weet dit : Als de heer des huizes geweten had in welke nachtwaak de dief zou komen, zou hij gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” Mat.24:43-44.

    “Waakt dan, want gij weet niet op welke dag uw Here komt.” vs.41b

    Deze teksten worden in de kerk niet correct uitgelegd. Dat je niet weet wanneer de Here komt, is “bijzaak”, want Hij zal niet komen vóórdat Opb.16:21 zal gebeuren. Wat je niet weet is ten eerste, de dag van de dood, en ten tweede, wanneer de deur gesloten wordt, vóórdat die plagen uitgegoten worden. Dat men in de kerk zegt dat de Here vandaag of morgen zou kunnen komen, is dus een leugen.

    De deur van de ark werd gesloten, daarna was redding niet meer mogelijk. Zo zal het ook zijn in de eindtijd, maar voordat die eindtijd komt, kan men reeds gestorven zijn. Het belangrijkste is dus “bereid” te zijn om op elk ogenblik te “sterven”, want van die dag weet niemand. Op die “dag” sluit de “deur” in ons leven en die deur is de Here Jezus.

    Je kunt niet waken als je “dood” bent. “Maar Jezus zeide tot hem : Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.” Mat.8:22 . Om niet “spiritueel” dood te zijn, moet men het woord van God “zelf” heel goed bestuderen en toetsen wat anderen beweren. We kunnen Hem niet volgen, indien we wetteloos zijn. Naar Hem luisteren heeft geen zijn als we niet doen wat Hij zegt. “Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan : en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden : want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.” Rom. 2:12-13.

    Daar zegt het heel duidelijk, een “wetteloze” zal zonder wet “verloren” gaan. TOCH heeft de kerk de T/G afgeschaft !! Waar zijn zij mee bezig ?? In elk geval “niet” met de redding van de mens. Laat de doden hun doden begraven.

    1. De gerechtigheid Gods en de dood van Jezus. Rom.3:21-30

     “Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, (22) en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen die geloven; want er is geen onderscheid. (23) Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. ”

     Wanneer is “thans” ??? NA Golgotha, dus die “wet”, waarover gesproken wordt, is de wet van Moses, niet de T/G, omdat wij nog steeds “zondigen”. Wij worden om “niet” gerechtvaardigd, dwz, wij hoeven geen “offers” te brengen, zoals dat wel nodig was, vóór Golgotha. Dan.9:27 : “….. in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden …” Mat.27:51 : “En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, (52) en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.”

     Rom.3: 25 : “Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om de rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – (26) om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.”

     Vers 25 spreekt over de zonden van de Joden, die pas ná Golgotha “vergeven” waren, ondanks dat zij jaren lang “offers” brachten. [ontslapen heiligen] ; heden worden wij allen, (23) dus Jood & Griek, (26) die uit het geloof in Jezus zijn, ook door zijn bloed gerechtvaardigd.

     (27) : “Waar blijft het roemen dan ? Het is uitgesloten. Door welke wet ? Der werken ? Neen, maar door de wet van geloof. (28) Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. (29) Of is God alleen de God der Joden ? Niet ook der heidenen ? (30) Zeker, ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof.”

     De “wet” der werken zijn de wetten en instellingen van Mozes voor de Joden, die zijn “opgeschort” op Golgotha in het midden van de week, Dan.9:27, maar de Tien Geboden blijven van kracht, totdat hemel en aarde zal zijn vergaan.
     (31) : “Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking ? Volstrekt niet ; veeleer bevestigen wij de wet.”

     1. Iemand die op z’n knieën is, bereikt meer dan iemand die op z’n tenen staat en tot God spreekt.
      Het is beter om steeds bij de Here aan te kloppen, dan helemaal niet.

      Marcus 4:21:25 : “En Hij zeide tot hen : De lamp komt toch niet om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden ? Is het niet om op de standaard gezet te worden ? (22) Want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen. (23) Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. (24) En Hij zeide tot hen : Ziet toe, wat gij hoort. Met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden, en u zal boven die maat gegeven worden. (25) Want wie heeft, hem zal gegeven worden ; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden.”

      Vers 24 wordt zó vaak verkeerd begrepen en gebruikt om te zeggen dat we niet mogen “oordelen”.
      Mat.7: 1-6.

      Het gaat hier om de “waarheid” / “lamp” / “kennis” of de talenten, die je niet mag “begraven”, maar met anderen moet delen. Mat.25:13-30.

 6. 1 Samuel 16: 7 Doch de Here zeide tot Samuel: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, “want Ik heb hem verworpen”. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
  ====
  En komt het er wel op aan wat de mens denkt????
  ====
  Neen, het komt er op aan wat God van de mens vraagt.
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de Geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  “maar de Here ziet het hart aan”. Ook het hart van de leugenaars die de Sabbat niet willen.
  Je kunt vroom ter kerke gaan. Je kunt alle goeds doen. Maar hem niet geloven terwijl je zegt Hem wel te geloven????? Mattheus 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
  24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;
  Lees zelf verder. Luister naar jezus. Openbaring 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
  Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
  De Sabbat voor de mens gemaakt.!!!! En de zondag???? Lees het in Gods Woord!!!!
  Wens ik u allen Gods Zegen toe,
  Met vr. gr.
  Marten Dek

  1. De Here Jezus = de boom des levens, en Hij is ook de wet en de poort ; “buiten” zijn de honden etc. vs.15 , zij die wetteloos zijn.

   Rom.1:16 : “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. [17] Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat : De rechtvaardige zal uit geloof leven.”

   Ben je “rechtvaardig” omdat je “gelooft” OF, omdat jij je aan de wetten” houdt” en gelooft ?

   De Paus gelooft ook, maar toch is hij een charlatan. Dit kan toch niet duidelijker uitgelegd worden, waarom de T/G niet zijn afgeschaft ? Die zijn nota bene geschreven in het hart en in het verstand. Hebr.8:10//10:16, in het nieuwe verbond ; vanaf Golgotha tot het einde van de wereld. Het is jouw eigen keuze indien je “buiten” de poort staat.

   1. Ik heb geen idee waarom men Paulus afwijst en dat men hem als een spion verdenkt of anti Christ is. Kan het zijn omdat hij de enige is die de wetten goed uitlegde, maar niemand zijn uitleg begreep of niet wilde begrijpen. Hij ondervond veel problemen in Korinte waar hij een jonge gemeente stichtte. Deze stad was beroemd om de handel tussen Oost en West, maar ook berucht om haar materialisme en zedeloosheid, vanwege de verering van Aphrodite.
    In 1Kor.1:4-9 lezen we : “Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.”

    De kern in de boodschap is, “onberispelijk” te zijn wanneer Hij komt. Het is dus duidelijk dat er géén tweede kans is, ná de wederkomst gedurende die 1000 jr., zoals velen dat wél beweren. De Joden denken dat zij op aarde zullen leven en dat de Here vanuit Jeruzalem zal regeren, nog niet gesproken over wat de JG beweren. Maar Paulus zegt hier dat wij onberispelijk moeten zijn, voordat wij doodgaan. God roept ons “nu” .. heden is de dag des heils .. niet ná de wederkomst.
    Onberispelijkheid en wetteloosheid zijn geen vrienden van elkaar, dus die “vrije” keuze ligt aan ons om te bewijzen of Jhn.14:15, “waar” is. : “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.”

 7. Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Jij bent aan de beurt.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

  Dit klopt Marten.
  Ik, de mens, ben niet gemaakt om de sabbath.
  Wat is hier zo moeilijk aan?

  L.Gr.
  Cherry

  De mens is ook niet voor de fiets gemaakt, maar de fiets wel voor de mens.
  De Sabbat wel voor de mens, wat is hier nou zo moeilijk aan????
  Jezus als Heer van de Sabbat. satan als heer van de zondag.
  Kies heden!!!!
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 8. Cherry, jij hebt gelijk???? Dank je wel Marten!

  Maar…. waarom verschuil jij je steeds voor mij en laat je alleen zien datgene waar jij het mee eens bent?
  Ben je bang, of krijg je van de dominee op je falie?

  Wees een vent, een echte vent. dan pas ben je echt vrij. Heb maling aan de roeptoeters. Leer dat van mij!
  Fietsen is leuk, maar te zeggen wat je echt zelf wilt zeggen en te luisteren naar wat de ander daarvan zegt, maar dat mag jij niet, denk ik! De controleurs controleren jou! Of niet?
  L.Gr.
  Cherry

  @@@@ Er is maar één die mij controleert, dat is Jezus!!!!
  Alleen onder Zijn gezag wil ik staan.
  En de Bijbel is mijn toetssteen.
  De Sabbat voor de mens gemaakt en nog Negen andere Geboden.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 9. Je hebt wel je best gedaan, maar niet genoeg.
  De Joden hebben Jezus afgewezen.
  Ze hebben het Nieuwe Altijddurend Verbond afgewezen.
  Ze blijven dus bij het Oude Verbond, zonder Verlosser en zonder verlossing. En jij wilt daar ook bij blijven! En ik kies daar niet voor.
  Snap je dat??? Of moet ik een keer naar je toekomen om het uit te leggen! Want hier wil je het niet weten!!!!
  Cherry

  1. Ik had alles reeds aangetoond “met” teksten erbij. In het Nieuwe Verbond zijn de T/G ook inbegrepen. Hebr.10:16. Geschreven in het hart en in het “verstand”; dit ontbreekt bij hen die doof en blind zijn en z’n naam “ontbreekt” ook in het boek des levens; de “wetteloze” mens. Hier is mijn bewijs, ook geschreven in het verstand. Opb.22:15: “Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars, en ieder, die de leugen liefheeft en doet.” En wij weten wie de “vader” der leugen is.

   “Het beest dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.” Opb.17:8

   JA, wat staat daar eigenlijk ?? Satan was reeds vóór de grondlegging der wereld en werkt “achter” de schermen. Zij die hem zullen zien, zijn die mensen die “opgewekt” zullen worden NA die 1000 jr. Opb.20:7-15

   Men beweert dat in de toekomst “satan” zichzelf zal tonen in de 3e tempel; de A/C . Daarvoor is natr. geen bewijs, want daar staat “wier naam niet geschreven is, vanaf de grondlegging” der wereld. De “doden”, die opgewekt zullen worden zullen hem zien. Waarom zouden de “verlosten” satan moeten zien ??
   Nog meer “kromme” boodschappen zonder teksten ?

 10. Mijn beurt nu!
  De brief aan Diognetus
  We kunnen nog een blik slaan in het leven der eerste christenen dank zij een geschrift, dat omstreels 1436 in Konstantinopel werd ontdekt in een oud handschrift, maar dat uit de eerste eeuwen dateert. Het is een brief vermoedelijk ± 175 geschreven door een onbekende christen en gericht aan een voorname heiden Diognetus, die belangstelling toonde voor het geloof. “Daarbij stelt u zich de vraag, op welke God deze hun vertrouwen stellen en hoe het komt, dat allen, die Hem dienen de wereld gering achten, de dood verachten, bovendien met de goden, die de Grieken in ere houden geen rekening houden en het Joodse bijgeloof niet in acht nemen”.

  Dus er was geen sabbathdag door de week in Martens berekening van drie dagen. Dus zit Marten fout. Maar hij zal dat nooit toegeven, want dat kan hij niet.
  De christenen hielden het van meet af aan niet met het joodse geloof.
  Maar ook dat is wel bekend. Waarom niet? De Joden leefden voort met het Oude Verbond, de wet.
  De christenen met het Nieuwe Eeuwigdurend Verbond in het bloed van Christus.
  Cherry

  Markus 16: 1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
  @@@@ Dit was de Sabbat van het Pascha. Zij zalfden Hem dus alsnog. Dit was niet de eerste dag. Want dat zou er dan gestaan hebben. @@@@

  2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
  3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
  4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
  @@@@ Zij hebben Jezus dus niet op zien staan. @@@@

  9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
  @@@@ Opgestaan was, en hier zit tevens de vervalsing. Des morgens vroeg, verscheen Jezus eerst aan, dat was wel op de eerste dag, aan.
  En let op, waar was nu de moeder van Jakobus. En waar was Salome???? Zij waren met zijn drieën toen zij Jezus gingen zalven. @@@@

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 11. Paulus, beste Marten, ging eerst met het Evangelie naar de Joden.
  Maar toen de Joden dat Evangelie niet aan wilden nemen, sprak Paulus: Uw bloed zij op uw hoofd, en vanaf toen heeft Paulus het Evangelie naar de heidenen gebracht.
  Paulus heeft niet het Joodse geloof naar de heidenen gebracht.
  Lees Handelingen 18:6.
  Immers de beloften waren vervuld in leven, sterven en verrrijzen van Christus.
  Paulus werd in Korinthe uit de synagoge gestoten en werd vervolgd. “Uw bloed zij op uw hoofd”, voortaan zal ik mij tot de heidenen wenden.
  Dat blijkt ook uit de rede op de Areopagus.
  Laten we het houden op: dat de Joden niet wilden aannemen dat Jezus de Messias was en dat zij wilden blijven leven onder het Oude Verbond.
  Dat zijn de feiten.
  Groetje,
  Cherry

  1. De Here Jezus verkondigde als eerste aan de heidenen “via” Noach, en op aarde aan een ieder die Zijn boodschap volgde en door Hem werd genezen, als voorbeeld : Mat.15:22-28.

   Wij weten dat de Joden “hardnekkig” waren voor 490 jr. aka 70 weken; en zelfs ná die periode tot en met heden. Daar is geen argument over want de vijgenboom is dood. Mat.21:19 / Mat.23:38. Maar dat betekent niet dat de T/Geboden zijn afgeschaft. Het gaat niet om de Joden of heidenen, maar om onszelf; zij zijn slechts voorbeelden om van te leren.

   1. Dit volgende mag ook een “crisis” genoemd worden; een crisis in het geloof, omdat de vertaling niet klopt.
    “For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first.” 1Thes.4:16

    “Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan; ”

    “Op een teken”, staat er helemaal niet bij !! Dan staat er ook : bij het roepen van een aartsengel !! Dat is ook fout, want er staat : with a shout, with the voice of the archangel !! “Met een luide stem van de aartsengel”. Deze luide stem hoorde Lazarus ook. Jhn.11:43 “Na dit gezegd te hebben, riep Hij met een luide stem: Lazarus kom naar buiten!”
    Daar staat ook niet “een” aartsengel, maar “de” aartsengel, dus er moet slechts één aartsengel zijn, die de doden in Christus kan opwekken ; Hijzelf.
    Het is maar “hoe” je het onderwerp begrijpt ; niemand kan de doden opwekken, dan alleen de Herder, en de schapen luisteren naar Zijn stem.

    Jezus is niet de aartsengel.
    Je mag niet jouw visie opdringen als jij denkt van wel.
    Met vr. gr.
    Marten Dek.
    Jezus is wel Heer van de Sabbat en tevens Gods Zoon.
    Jezus staat boven de engelen.

    1. Opdringen is NIET mijn bedoeling, want ik liet het verschil zien tussen 2 Bijbel vertalingen; NBG & KJV Welke is dan juist ?
     Indien de Here Jezus niet Michael de aartsengel is, de “leider” van Gods engelen, “waarom” heeft hij dan meer macht dan Lucifer en zijn engelen ?

     De strijd is niet tussen 2 “engelen” met de naam : Lucifer & Michael de aartsengel, “tenzij” die aartsengel “wel” de Here Jezus is. Een aartsengel kan geen doden opwekken, maar bij de wederkomst WEL, hoe is dat dan mogelijk ? Leg jij dat maar eens uit ?

     Jij beweert dat de Here Jezus niet de aartsengel is, terwijl je daar geen bewijs voor hebt, dus dat is ook jouw visie. Mijn visie komt uit de KJV : 1Thes. 4:16 & Opb.12:7 & Dan. 10:13, 21 & Dan.12:1 & Judas 9.

     @@@@
     1 Thessalonica 4:16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
     Judas 1:9 Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!
     Daniel 10:13 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;
     Een der grootste vorsten. Is Jezus niet de grootste na God?
     En daarbij is Jezus geen engel maar een Zoon van God.
     Verder ga ik hier niet over redetwisten, want de grote strijd zal tussen hen die de Sabbat van Jezus eren en tussen hen die de zondag van satan eren.
     Met vr. gr.
     Marten Dek.
     Statenvertaling

     1. Judas 1:9 Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!

      De straf komt pas na die 1000 jr. Opb. 20:7-15.

      Mozes was opgewekt; zijn graf was nergens te vinden. Ik ben niet aan het redetwisten, maar m’n bewijs te tonen voor elke bezoeker. Wij hebben de vrije wil om te kiezen. We weten wie Gabriël – Lucifer – Abaddon zijn, maar niet wie Michael is, terwijl Hij de Vredevorst is, Die zal opstaan.

      Ik ben benieuwd of wij de betekenis van het woord “Vredevorst” begrijpen ?????????

      @@@@ Waar staat dat Michaël de Vredevorst is????
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

 12. Charles Pieters
  De “Grote Verzoendag” = verleden tijd en viel niet op de wekelijkse Sabbat; het is wél duidelijk dat de offerdiensten eindigden op die dag, volgens Dan.9:27 + Mat. 27:50-51.

  We gaan hier niet dommetje spelen.
  Ik heb gezegd wat ‘grote sabbath’ inhoudt.
  Dan zijn er geen twee sabatten zoals Marten zegt, een sabbath op donderdag en een op zaterdag.

  Uitleg:
  Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.
  Dus ga maar rustig slapen.

  L.Gr.
  Cherry

  @@@@ Ook hier zal de vorige schrijver jou een antwoord geven.
  Maar ook hem en mij en Jezus zul je niet kunnen geloven.
  Openbaring 22:18-19
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 13. @@@@
  Grappig, bij mij begint het NT met Matheus en Jezus.
  Daarom weet ik ook dat je Jezus moet geloven.
  Jezus die voor jou en voor mij en voor allen die Hem aannemen,is gemarteld geslagen en bespuwd en uiteindelijk aan het kruis is opgehangen uit liefde voor en naar ons toe.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Beste Marten,
  Jezus is geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen (Galaten 4:5).
  Die waren pas vrijgekocht toen het Voorhangsel van boven naar beneden scheurde. Dat betekent dat God het offer aanvaard heeft. Christus bracht het zoenoffer ook voor mijn zonden.
  Nu is er geen hogepriester meer nodig om het zoenoffer te brengen. Ieder die gelooft kan nu zelf naar God gaan.
  Wat is dan het probleem bij jullie??

  Cherry

 14. maritime
  Zei Maritime op juli 23, 2017 om 11:55 pm

  Cherry,
  Paulus schreef ook brieven naar de gemeetes van toen, dus ook niet naar jou. Gooi nu maar de hele bijbel uit je raam.

  Paulus schreef zijn brieven een de niet-Joden. Hij ging dat Evangelie verkondigen aan de niet-Joden.
  Paulus mocht Gods geheimen aan ons Openbaren.
  Paulus is mijn lievelingsapostel.
  Een van die geheimen is dat er een Nieuw Verbond kwam., een eeuwigdurend nieuw verbond. Het Oude is vervallen, het nieuwe is gekomen.
  Dat ging niet in een week tijd. Het Evangelie was eerst voor de Joden, maar toen zij het niet aan wilden nemen, gimg het Evangelie naar de heiden. En Jezus is gestorven voor iedereen die gelooft. Jezus sprak: “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen” (Joh. 3:16-18:5:24 en nog veel meer).
  Wat is daar mis mee?

  L.Gr.
  Cherry

 15. Ik heb een doortrapper!!

  Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.

  Als men dus op deze wijze het vraagstuk van de tijdsbepaling van de kruisiging van Jezus heeft teruggebracht tot één dag waarop dit mogelijk zou geweest kunnen zijn, dan staat of valt het belangrijkste wat de evangeliën van de Heiland mededelen, met de astronomische gebeurtenissen op deze dag, op vrijdag de 3e april, de dag der voorbereiding tot de Grote Sabbat” van het jaar 33.
  Cherry

  Lees je wel eens de Bijbel????
  MATH. 5: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
  18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.
  66 Zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben.
  1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
  2 En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.
  3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
  4 En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden.
  5 Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
  6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.
  @@@@ Na drie dagen en drie nachten@@@@
  Johannes 19:31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.@@@@
  Mark.16: 1 En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven.
  @@@@ En dit zijn twee dingen. Na welke Sabbat hebben zij Jezus gezalfd????
  Na de Sabbat die die week zeer groot was!!!! Het Pasha. En wie hebben Jezus gezalfd???? @@@@
  2 En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging.
  @@@@ Daar was Salome niet meer bij. @@@@
  Math. 27: 1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.

  Trek je eigen conclusie want je moet gehoorzaam blijven aan wat je geleerd is. Sommigen zijn nooit te oud om te leren.
  Met vr. gr.
  Marten Dek

  En je zou mijn hart gerust maken als je de zondag vanuit de Bijbel waar kunt maken.
  Dan is tevens mijn schip voor jou.

  1. Voorheen .. Chas Ptrs, zoals op Tube / F/Book en op andere “sites”, maar dat is weer verleden tijd, alleen de boodschap is niet veranderd. Och ja, die “telraam” uit Hong Kong is ook verdwenen nadat iemand mij gekraakt heeft een paar maanden geleden, en al mijn mappen heeft verwijderd. Zal wel “satan” geweest zijn want hij heerst op aarde. Nog wat anders zodat de lezers het weten; ik ben nog steeds even “hard” met mijn posten omdat ik geen spelletje speel, want er is géén tweede kans tenzij je een JG bent of tot de Messiaanse groep behoort, of gelooft in OSAS .. eens gered altijd gered.

   De “Grote Verzoendag” = verleden tijd en viel niet op de wekelijkse Sabbat; het is wél duidelijk dat de offerdiensten eindigden op die dag, volgens Dan.9:27 + Mat. 27:50-51.

   Vanaf dat ogenblik waren de “offer” wetten van Moses niet meer geldig, aangezien de Here Jezus die wetten heeft vervuld. Hij was het Lam dat geofferd zou worden en een nieuw “verbond” heeft gesloten met alle mensen op aarde. Er is géén scheiding meer tussen Jood & Griek [heiden] , een ieder moet de Here Jezus erkennen om gered te worden.

   Inmiddels weten wij dat er Joden zijn die nog steeds hun eigen weg volgen, omdat zij niet willen lezen wat er in Mat. 28:12-15 staat, omdat zij blind zijn, en met grote gevolgen vanaf die dag tot en met heden. Dit lezen we in Mat. 23:38 : “Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.” Dit zegt de Here niet alleen tot de Joden, maar tot een ieder die Zijn stem niet [willen] horen. De “verloren” schapen [Mat. 15:24] zijn de Joden, maar de Here zei ook : Ik heb nog andere schapen. Mat. 10:16.

   Maar één feit blijft heel duidelijk vers. 27 : “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.”

   Zie je, dat de twee woorden, “horen en volgen” deel zijn van de redding die God ons geboden heeft. God’s genade is de Here Jezus, maar als we Hem niet horen en niet volgen, dan is er geen genade. Pech !!

   1. Wie waren de mensen die een telraam nodig hadden ? Die mensen leven vandaag ook nog, alhoewel zij dat niet beseffen. De “Schriftgeleerden” en Farizeeën : “Meester, wij zouden wel eens een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide : Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.” Mat.12:38-40. Jona.1:17.

    De Schriftgeleerden en Farizeeën van vandaag weten niet meer dat de dag bij “zonsondergang” begint, en niet 00 uur ’s nachts, want dan zou de Sabbat op Vrijdag “nacht” moeten beginnen waardoor de opstanding op Zondag in de nacht had moeten plaatsvinden. Dus, de “opstanding” op een Zondag morgen kan in geen geval goedgekeurd worden.
    De Zondag = de eerste dag van de week en beslist geen dag die geheiligd moet worden, volgens Exo. 20:8. Men heeft de waarschuwing in Dan. 7:25 “nooit” willen begrijpen om de Paus te verhogen en hem te aanbidden. Opb.13:8.

    Maar dan staat er ook : “een boos en overspelig geslacht” , met andere woorden “wetteloos” !! Hoezo dat de Here Jezus de Tien Geboden heeft geschrapt ?? Indien dat “waar” is, dan zouden wij ook John.14:15 & 21 moeten schrappen en nog steeds in “duisternis” leven, wat ook het geval is, in de “meeste” kerken. “Gehoorzaamheid” is een woord dat niet meer bestaat in die kerken; het woord God ook niet, maar wel Allah, en die heeft geen Zoon. Waar praten wij over als we zeggen : Gods “volk” ? De Joden ?? NEE, want er is Jood noch Griek; geen aanzien des persoon, wij zijn allemaal zondaars en derven de heerlijkheid Gods. De verloren schapen waren tot Golgotha en daarna alléén schapen die “gehoorzaam” zijn ; die de stem van de Herder horen. Die zelfde stem zal hen opwekken op de laatste dag. John. 6:39-40, 44. 1Thes. 4:16-17.

    Een “vervroegde” opname ? Ach ja, een boos en overspelig geslacht/volk verzint ook hun eigen “boodschap”.

    1. Nog iets wat we reeds vele malen hebben gelezen en zoals altijd, niet hebben begrepen want het gaat om Lazarus, een derde persoon maar niet om ons. Joh.11:3 : “De zusters stuurden Hem de boodschap : ‘Heer, iemand die U dierbaar is, is ziek’. Dus deze Lazarus is een vriend van Jezus. vs.11. Had Hij dat ooit gezegd van Pilatus of andere mensen die Hem niet volgden ? Nog sterker is dit volgende in Mat.10:37 : “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig ; 38. en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.”

     Joh.11:4 : “Toen Jezus dit hoorde, zei Hij : ‘Deze ziekte zal niet eindigen in de dood, maar is bedoeld om Gods heerlijkheid te laten zien, zodat de Zoon van God verheerlijkt wordt.” Lazarus was wel degelijk overleden, vs.14, want hij lag in het graf voor 4 dagen, vs,17. Wat bedoelde de Here Jezus dan in vs. 4 ?
     De ziekte die wél zal leiden en eindigen in de 2e dood, is “ongehoorzaamheid”. Lazarus “hoorde” de stem van de Herder; Hij zou een “zondaar” niet kunnen wekken tot NA die 1000 jr. , want anders zou Hij iedereen moeten wekken vóór die 1000 jr. , omdat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek [heiden], maar de bokken zullen de stem van de Herder niet horen, bij de wederkomst.

     1. Ik zie een reactie van Cherry van 31 Julie 10.20 PM; Ook heel handig “zonder” teksten, omdat er geen teksten zijn om “leugens” te steunen. Vooral dit volgende is uit den boze : >> Nu kan iedereen rechtstreeks tot God naderen. Want al onze zonden zijn verzoend op het kruis. Maar jij wilt in zonden leven! <<

      Wij waren nog niet geboren tussen 457BC – 34AD, dus hoe zouden we zonden kunnen hebben die nu
      verzoend zijn ? Alléén de zonden van hen die daags en jaarlijks de "offer" wetten van Moses hadden nagevolgd tot vóór de dag op Golgotha. Hebr.9:14-16. Hun zonden zijn geborgen, en van niemand anders. Als bewijs staat dit in Mat. 27:50-53.

      Wij moeten ons "eerst" bekeren en gehoorzaam zijn, en vooral de T/G onderhouden, want dit volgende staat ook als een anker rotsvast in de Schrift. : "Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel." Spr.28:9. Heel simpel gezegd ; wie de wet afwijst, heeft geen poot om te staan, want hij heeft geen "verbond" met de Here Jezus, Die de WET is. God zal die persoon volstrekt niet horen, totdat de Hogepriester hem toelaat. Hebr.10:16. Vers 26 zegt ook heel duidelijk dat de T/G nog van kracht is, want anders zou er géén zonde zijn. Het loon dat de zonde geeft, is de dood; zonde is de overtreding der wet, de Tien Geboden; in het hart en in het verstand. Paulus zat ook met z'n handen in het haar, omdat men hem niet begreep, of was hij kaal geworden van verdriet ?

  2. Ik had heel snel die post van ABMA gelezen en dit volgende opmerkte : >> De zondag is de ‘dag des Heren’, want op die dag was Johannes in vervoering des Geestes en zag wat in Openbaringen is neergeschreven.
   De logica van deze stelling ontgaat mij, want deze tekst bewijst niets over de zondag. Deze tekst bewijst eerder dat het die dag sabbat was. Waarom?
   Mattheüs 12:8
   “Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.”

   Jezus is de Heer van de sabbat, dus is het Zijn dag. De dag des Heren is dus de sabbat. Maar gaat het in die tekst van Openbaring 1:10 over de sabbat/zondag? Ik geloof dat hier iets anders bedoeld wordt met “dag des Heren”. Vrijwel heel Openbaringen gaat over “de dag des Heren”, en dat is niet de zondag en ook niet de sabbat, maar het is de dag van zijn wraak. Maar ook de dag van het Godsrijk hier op aarde. Het duizendjarig vrederijk waarin Jezus zal regeren vanaf zijn troon in Jeruzalem. <<<< ABMA.

   Chas .. Wij gaan geen touwtjes trekken en vooral niet de Schrift verdraaien, want de dag des Heren is en blijft de Sabbat, en vooral "niet" het 1000 jarige rijk "hier op aarde".
   Gen.2:1-3 ; Exo.20:8,11 ; Jes.58:11-13 ; Marc.2:27-28 ; Luk.4:16 ; Hand.17:2 ; 13:42-44.

   Waar staat dat de Here Jezus een "troon" in Jeruzalem zal hebben gedurende het millennium ? Toch zeker niet in Joh.14:1-3 ? : "Uw hart worde niet ontroerd ; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden ; en wanneer Ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben."

   Ik heb nog andere fouten gelezen, maar 1 fout is voldoende om de rest ook af te keuren. Deze persoon/poster "geeft" de Joden een 2e kans, "terwijl" de satan gebonden zal worden voor 1000 jaar, en trouwens de aarde is het domein van satan. De Here zei dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Jhn.18:36 Waarom zou Hij op aarde regeren en een troon hebben in Jeruzalem terwijl er geen SATAN zal zijn .. DUS ook geen ZONDE, en vooral geen levende mensen ??

   Dat de "satan" gebonden wordt voor 1000 jr, is om het feit dat er geen "levenden" op aarde zijn gedurende die tijd. Dit staat toch wél heel duidelijk in 2Pet.3:10. : "Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden."

   Dan begint de Sabbat "rust" op aarde, terwijl de gelovigen in de hemel zijn, gedurende die 1000 jr. Alle "ongelovigen" zullen gedood worden. Opb.19:17-21. Hoezo dan, dat de Here Jezus plotseling in Jeruzalem zal verschijnen en daar een "troon" heeft om te regeren voor 1000 jr ? Het hemelse Jeruzalem zal komen ná het 1000 jr. Rijk in de hemel. "Zie, Ik maak alle dingen nieuw". Opb.21:1-8 {Er is sprake dat de Gemeente opgenomen wordt en dat de Joden blijven. Ach ja, dan hebben wij 2 Bruiden, terwijl de "muur" tussen Jood & Griek, in AD31 reeds afgebroken was.]

   1. Voor hen die beweren dat er een “vervroegde” opname is. Deze verzen had ik ook al “vele” malen op Tube herhaald en weet ze uit het hoofd en in mijn slaap. : “Niemand kan tot Mij komen. tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.” Jhn.6:44, zie ook verzen 39-40.
    Hierbij weten we ook dat de Zoon, “niet” de Vader is, en dat de Zoon, ten jongsten dage zal terugkomen. De KJV Bijbel zegt het veel duidelijker, nl. : “at the last day” ; op de laatste dag. Een Pre-Trib-Rapture / Opname vóór de grote verdrukking, is dus volstrekt verzonnen. Dit gebeurde in 1580, door Ribera de Jezuiet, om de Paus te beschermen. Ik blijf zeggen dat Dan.9:24-27 = geschiedenis, en kan dat ook bewijzen, omdat wij Christenen, uit die periode komen.

    Over Tube gesproken .. de meeste gelovigen zijn wetteloos en verkondigen een “Pre-Tribulation – Secret – Rapture”. Ook “dromers” die hun verknipte verhalen kwijt willen komen daar posten, om “gezien” te worden. Maar wat zij beweren klopt niet met de Schrift. Het “onkruid” zal eerst verzameld en verbrand worden, daarna worden de doden in Christus opgewekt en met de verlosten “opgenomen”. Zij blijven niet op de “oude” aarde voor 1000 jr. , zoals eerder aangetoond; de aarde wordt verwoest en “rust” voor 1000 jr. Sabbat ,, de dag des Heren .

    1. @@ Cherry zegt : Want objectieve argumenten bestaan bij jullie niet. <<

     Objectief of betwistbaar, kan alleen naar waarheid beantwoord worden met de Schrift en niet met hete lucht. Dat men de Schrift weet te verdraaien en daarvan een leugen maakt, is niet toevallig, want de waarschuwing staat in Mat.24:11 : "En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden."

     De "reden" vinden we in vers 12 : "En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen." De "liefde" voor de "waarheid" = Christus. Dit vinden we terug in Jhn.14:15 : "Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren." Maar er komt nog meer bij; vers 21 : "Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren."

     "Mijzelf aan hem openbaren" .. dat betekent dat je de "waarheid" = Christus, zal kennen, om anderen te onderrichten, zoals Paulus dat zei in Col.2: 2-3 "….. opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn."

     Dat er "gelovigen" zijn die de werken van Paulus afkeuren, verbaast mij helemaal niet, want er zijn dwaze maagden die hun eigen boodschap volgen, omdat zij Paulus niet kunnen/willen begrijpen.

     "Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht." 8-10.

     1. @@ Cherry schreef : Beste Marten,
      Jezus is geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen (Galaten 4:5).
      Die waren pas vrijgekocht toen het Voorhangsel van boven naar beneden scheurde. Dat betekent dat God het offer aanvaard heeft. Christus bracht het zoenoffer ook voor mijn zonden.
      Nu is er geen hogepriester meer nodig om het zoenoffer te brengen. Ieder die gelooft kan nu zelf naar God gaan.
      Wat is dan het probleem bij jullie?? <<<<

      Jij zou Gal.4:5-6 eens beter moeten lezen of liever gezegd "begrijpen". Wij leven niet onder de offer-wetten van Mozes; zij moesten ná een overtreding van de T/G, een offer brengen. "En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden." Hebr. 9:15

      Daar staat heel duidelijk : ** de overtredingen onder het eerste verbond ** . Toen waren wij nog niet geboren. Wij hebben een "nieuw" verbond en een
      Hogepriester in de hemel.

      De JG krijgen een 2e kans, de Katholieken hebben de Paus en de Messianen blijven op aarde voor 1000 jr. , maar de "ware" aanbidders worden opgenomen bij de wederkomst, op de laatste dag. 1Thes.4:16-17

      Er komt nog meer "waarheid" nadat ik dit gepost heb.

     2. Iemand schreef : Een van die geheimen is dat er een Nieuw Verbond kwam., een eeuwigdurend nieuw verbond. Het Oude is vervallen, het nieuwe is gekomen.
      Dat ging niet in een week tijd. Het Evangelie was eerst voor de Joden, maar toen zij het niet aan wilden nemen, gimg het Evangelie naar de heiden. En Jezus is gestorven voor iedereen die gelooft. Jezus sprak: “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen” (Joh. 3:16-18:5:24 en nog veel meer).
      Wat is daar mis mee? <<<<

      De volgende 3 verzen ontbreken. : "Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn."

      De woorden "boos" & "kwaad" [werken] komen uit wetteloosheid; daarom is "geloof" zonder werken dood, want de werken moeten volgens het "licht" zijn.

      Jhn.5:24 staat niet op zichzelf, want vers 22 zegt het volgende : "Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. 23 Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft."

      Eren = gehoorzamen, en men kan niet de Zoon "eren" tevens "wetteloos" zijn. Ik kan je zeggen dat de Paus zichzelf eert en dat hij daarom een charlatan is, die velen blijft verleiden met Jhn.3:16-18, maar "zonder" de T/G = het "licht" erbij. Jac.3:10-26. Dan.7:25.

     3. Jhn.5:41 : “Eer van mensen neem Ik niet aan. 42. Maar Ik ken jullie, Ik weet dat jullie geen liefde voor God in jullie hebben. 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en jullie nemen Mij niet aan. Als iemand anders zou komen in zijn eigen naam, dan namen jullie hem wel aan.”

      Een naam zoals : Vicarius Filii Dei (666) of een naam zoals Darby & Scofield en nog vele andere namen van charlatans, die de Zondag “eren” en de Schrift hebben verdraaid en verknipt, zodat men in duisternis blijft leven en voor eeuwig verloren gaat.

      Iemand zei : Het gaat niet om de Sabbat, of je wel of niet gered wordt. Nee, natuurlijk niet, het gaat om WAT God “zegt”: Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.” Exo.20:8 : “Mijn schapen horen mijn stem; Ik ken ze en zij volgen Mij. Jhn.10:27.

      Lazarus was “dood”, maar hij hoorde de stem van de Herder; die zelfde stem zal de doden in Christus, bij de wederkomst, op de laatste dag, ook “opwekken”.
      1Thes.4:16-17. Jhn.6:39-40, 44.

     4. Dan.9:27 : “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden ; … ”

      De Here Jezus was op 27 jarige leeftijd gedoopt, en 3 1/2 jr. later was Golgotha; in de “helft” van die week; die 70 ste week van Daniël. Profetisch gezien is één jaar gelijk aan één dag ; maar een week heeft ook 7 dagen, en “vrijdag” is niet “in de helft van de week.”

      Telraam van Jona : 3 dagen en 3 nachten. Jona 1:17
      Indien jouw post geen vuur heeft, gooi dan die post in het vuur om gelouterd te worden.

      “Heb Ik jullie, de twaalf, niet uitgekozen ? Toch is een van jullie een duivel.” Jhn.6:70. [65] “Daarom heb Ik jullie gezegd dat niemand naar Mij toe kan komen, tenzij het hem door de Vader gegeven is.” [44] : “Niemand kan naar Mij toekomen tenzij de Vader, die Mij heeft gezonden, hem trekt. En Ik zal hem opwekken op de laatste dag.”

      Wat “trok” Judas naar de Here toe ? Zijn “baan” als penningmeester. Hij was teleurgesteld toen de Here zei : Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.

     5. Bro Marten .. je zou een link van jouw blog op face/boek moeten plaatsen, zodat ze hier komen, want f/b is een blog voor doven en blinden, die niet meer het verschil weten tussen “goed & kwaad”. Ik spreek niet over onkruid, maar de gelovigen, die “denken” dat geloof “zonder” werken hen zal redden. De valse profeten “werken” ook en hun werken worden aangenomen zonder dat men ze natrekt. Mat.24:11
      Je mag mijn posten op f/b gebruiken, ook dit volgende: ” Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid ; Hij bewaart hulp voor de oprechten. Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.” Spr.2:6-8

      Deze verzen bewijzen wat Jhn.14:21 zegt : “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”

      Vers 9: “Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.”

      “Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet, en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.” Spr.3:1-2.

      Spr. 1:29-31 : “Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.”

      32 : “Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten.”

      33: “Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.”

      Deze verzen, die gaan over “wijsheid”, wijzen terug naar Jhn.14:15 & 21, daarom vind ik dat het “niet” mogelijk is dat de T/G zijn afgeschaft, maar aangezien vele kerken dat wél hebben gedaan, “blijft” er duisternis in hun boodschap. Spr. 8:8-9 : “Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd. Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben.”

 16. En sturen
  en evenwicht bewaren
  en voor je uitkijken
  en op tijd stoppen dus je moet kunnen remmen,
  en je moet de verkeersregels weten,
  sommioge mensen trappen hun ongeluk tegemeot.
  En jij Marten, jij werkt overal met gelegenheidsargumenten.
  En daarom heb jij altijd gelijk, want objectieve argumenten bestaan bij jullie niet.
  En bij mij dus wel!!
  Cherry

  Vertel op!!!!
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  Wat is er mis met deze teksten van Jezus zelf.
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  Zeg mij maar welke deze geboden zijn!!!!
  @@@@ 1 Johannes 3:24 En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
  1 Johannes 5:2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen.
  1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,
  2 Johannes 1:6 En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.@@@@
  Welk gebod heb jij van de beginne gehoord????
  Ik wacht op je antwoord.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 17. De overgang van het Oude Verbond naar het Nieuwe Eeuwigdurende Verbond ging niet in één dag.
  De Joodse mensen werkten 6 dagen en gingen op de sabbath naar de tempel. Dus als je die mensen iets te vertellen hebt, dan ga je daar ook heen.
  Het Oude Verbond was de wet, het Nieuwe Verbond is niet de wet. Maar jij mengt het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond door elkaar. Dat is hetzelfde zoals alle kerken dat doen. Iedere kerk trekt daar zijn eigen visie en aandachtpunten uit. Met Paulus zal je weinig kunnen!
  Maar juist Paulu is geroepen om ons het Evangelie te brengen.
  Jij brengt de wet. Jezus heeft de wet vervuld.
  Het Nieuwe Verbond begint pas als het voorhangsel scheurde, Dus meer met het Boek Handelingen.
  Toen het voorhangsel er nog was, kon alleen de Hogepriester 1 x per jaar tot Goid naderen.
  Nu kan iedereen rechtstreeks tot God naderen. Want al onze zonden zijn verzoend op het kruis. Maar jij wilt in zonden leven!
  Hoe jammerlijk!!
  Cherry

  Je gelooft teveel in Rome.
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Van Cherry : De overgang van het Oude Verbond naar het Nieuwe Eeuwigdurende Verbond ging niet in één dag.
   De Joodse mensen werkten 6 dagen en gingen op de sabbath naar de tempel. Dus als je die mensen iets te vertellen hebt, dan ga je daar ook heen.
   Het Oude Verbond was de wet, het Nieuwe Verbond is niet de wet. <<<<<

   Typisch "hete lucht" , er staan geen teksten bij. "En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden …" Dan.9:27. Dit is natuurlijk geschiedenis [AD.31] en niet in de toekomst, zoals vele kerken dit wél durven te beweren.

   Het "verouderde" verbond bevatte de "offer-wetten" van Mozes, zowel als de T/G, maar het nieuwe verbond alleen de T/G + een Hogepriester in de hemel. Hebr.8:10 / 10:16 / 4:14-16.

 18. Hallo Marten en lezers.

  Ik ben het contact met alle ‘oude’ punt nl’ers verloren en zie hier deze van Marten op Google verschijnen. Hoop dat het een ieder goed gaat.

  Groetjes,

  Yoep

 19. 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.

  Jij bent aan de beurt

  Ja de mens is niet gemaakt om de sabbath. Staat er.

  Antwoord Marten Dek.
  Ik had je toch iets slimmer ingeschat.
  Je dacht, God had ergens nog een Sabbat liggen, en dacht weet je wat, we maken er nu ook maar een mens bij.

  Nu meen ik dat de mens er al was,maar kan het best mis hebben.
  WAS DE FIETS ER OOK AL VOOR DE MENS ER WAS.
  Net vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Johannes 1: 3
   3 Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was

   Een van de voornaamste kenmerken van de ganse bediening van Christus was de grote werk van sabbatshervorming. Christus nam de sabbat niet weg, ook veranderde Hij de sabbat niet; maar Hij redde hem uit het puin van de overleveringen, de valse ideeën en het bijgeloof, waaronder hij begraven was en woordoor hij was verlaagd en geen dag meer was van zegen en praktijken van dienstbetoon aan de mens, waarvoor hij door zijn Maker was bestemd was.
   De Farizeeën hadden de instelling boven en tegen de mens gesteld. Christus keerde de orde om en zei: “De sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de sabbat.” Hij toonde dat de sabbat daar was om op die dag te werken voor het geluk, het gemak en het welzijn van mens en beest.

   Door de valse ideeën, die de Joden hadden betreffende de sabbat en het houden ervan en de strijd die Christus als gevolg hiervan met hen voerde, werden velen van de belijdende volgelingen van Christus even later tot de dwaling gebracht van de sabbat zelfs als Joods zijnde te verwerpen; en zonder dat er enig Goddelijk gebod of schriftuurlijke reden voor is, een andere dag in de plaats ervoor te stellen.

  2. Adam en Eva waren niet Joods. “God zegende de sabbatdag en heiligde die” (Genesis 2:3) voordat zonde zijn intrede deed. “Geheiligd” betekent “apart gedaan voor heilig gebruik.” De enige stel in de Hof van Eden voor wie de sabbat apart gedaan werd, waren Adam en Eva, die niet Joods waren.

   “De sabbat is gemaakt om de mens.” Markus 2:27. Jezus zei het. Hij werd in de Hof van Eden gemaakt voordat het op de berg Sinaï “opgeschreven” werd. De sabbat is voor “de mens gemaakt”, niet enkel Joden.

   De overige negen geboden zijn niet “enkel voor Joden.” God schreef “Tien Geboden” op stenen, niet enkel maar negen (Zie Deut. 4:12, 13; Ex. 20). Hebben “Niet echtbreken,” “Niet doodslaan,” “Niet stelen,” en “Geen valse getuigenis spreken” betrekking “enkel op Joden”?

   “De zevende dag is de sabbat van de Here uw God.” Exodus 20:10. God noemt de sabbat, “mijn heilige dag.” Jesaja 58:13. De bijbel noemt hem nooit “de sabbat van de Joden.” Hij is niet hun sabbat, maar van God.

   Het sabbatsgebod is ook voor de “vreemde”. Het vierde gebod zelf zegt dat de “vreemde” op de sabbat dient te rusten. Exodus 20:10. “Vreemden” zijn niet-Joden, of Heidenen. Dus is de sabbat ook op hen van toepassing. Lees ook Jesaja 56:6.

   Jesaja zei dat heidenen de sabbat dienen te onderhouden. “En de vreemden … al wie de sabbat houdt … want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.” Jesaja 56:6, 7. Dus is de sabbat voor niet – Joden en alle volken,” niet enkel voor Joden.

   “Alle” mensen zullen de sabbat in de Nieuwe aarde onderhouden. In “de nieuwe aarde … van sabbat tot sabbat, zal al wat leeft komen om zich voor mijn aangezicht te buigen, zegt de Heer.” Jesaja 66:22, 23. Hier zegt God dat “al wat leeft”, wij zullen de sabbat in “de nieuwe aarde” onderhouden. Indien dit het geval is –en dat is het– moeten wij niet nu beginnen?

   Niet – Joden in het boek Handelingen hebben de sabbat onderhouden. “Die Jodengenoten verzochten … zij hun tegen de eerstvolgende sabbat weer deze woorden te spreken. Paulus en Barnabas … drongen bij hen aan om te blijven bij de genade Gods.” Handelingen 13:42, 43. Hier hebben niet – Joden, gered door genade, de sabbat onderhouden (zie ook vers 44).

   “De wet” [van Tien Geboden] is voor “de gehele wereld,” niet alleen voor Joden. Paulus schreef deze woorden. Lees Romeinen 2:17-23; 3:19, 23.

   Lukas was een niet – Jood die de sabbat onderhield. Lukas was de enige niet – Jood die een Nieuw Testamentisch boek (hij schreef het Evangelie van St Lukas en Handelingen van de Apostelen). Lukas reisde met Paulus en schreef, “Op de dag van de sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier.” Handelingen 16:13. Het was de zevende – dag sabbat, het gedenkteken van de schepping (zie Ex. 20:11). Lukas zowel als Paulus wisten het.

 20. @@@@ Hier is weer duidelijk dat zij Jezus niet op hebben zien staan. Niemand heeft Jezus op zien staan!!!! @@@@
  —jij dus ook niet—

  19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.
  –in drie dagen, niet na drie dagen–
  Maar ik heb nog een vast bewijs van dat Jezus in het midden van de week is gestorven voor ons. @@@@

  Persoonlijk en dat hoeft niemand het met mij eens te zijn, is Jezus met Pascha gestorven aan het Kruis, daarna gezalfd en in het graf gelegd. En aangezien Jezus al opgestaan was op de eerst dag, is het voor mij de meest aannemelijke dag de Sabbat.

  Grote sabbath zijn geen twee sabatten. Daarmee ben jij al een dag in de war.

  Grote sabbat
  De sabbat na de dood van de Heiland was ‘groot’.
  Joh 19:31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, daar het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot), verzochten de Joden dan Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

  Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.

  Samenviel op de wekelijkse sabbath.

  Mc. 16:9
  Nadat Hij in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was, verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij zeven duivels had uitgedreven.

  Kom een suit je JG hoek Marten.
  Cherry

  @@@@
  Hou ook Salome in de gaten en lees het helemaal als je wilt.
  ====

  @@@@ Ik heb hier heel lang aan gewerkt om te proberen u een andere kant van de drie dagen en drie nachten te laten zien. Ik hoop dat u het helemaal wilt lezen tot mede van uw eigen behoud. Het was ook tot mijn behoud.
  En uit alle liefde voor u allen heb, doe ik deze poging.
  Mocht er nog een fout in zitten, hoor ik dat graag.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  Dat God u allen mogen zegenen.
  Ja dat wij allen tezamen mogen bidden dat God ons de Waarheid in deze ook laat zien. @@@@

  ==== === ==== ====

  Lukas 2:30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
  31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
  32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.
  @@@@ Ik zal trachten de opstanding van Jezus duidelijk te maken. @@@@

  Math. 26:1 En het is geschied, als Jezus al deze woorden geeindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide:
  2 Gij weet, dat na twee dagen het Pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden.
  @@@@ Feestdagen werden ook wel Sabbat genoemd. Deze week waren er twee Sabbatten. Dat leest u nog. @@@@

  18 En Hij zeide: Gaat heen in de stad, tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen.
  19 En de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het Pascha.
  20 En als het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven.
  @@@@ Hier staat nog niet dat het al Pascha was. U kunt het zelf verder lezen.

  Math. 27:59 En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad.
  60 En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
  61 En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.
  62 Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeen tot Pilatus,
  63 Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan.
  64 Beveel dan, dat het graf verzekerd worde tot den derden dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn, dan de eerste.
  65 En Pilatus zeide tot henlieden: Gij hebt een wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat.
  66 En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.
  @@@@ Des anderen daags. Als Jezus op vrijdag het in het graf is gelegd, zou dat dus de wekelijkse Sabbat moeten zijn. Na de voorbereiding. Of wat ik lees is het na de voorbereiding van het Pascha!

  Math. 28: 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
  @@@@ Het graf was al leeg. @@@@

  5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
  6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.
  ==== ==== ==== ====
  Markus 10:34 En zij zullen Hem bespotten, en Hem geselen, en Hem bespuwen, en Hem doden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.
  @@@@ Ook hier weer “Ten derde dag” Maar we moeten ook niet de drie nachten vergeten. Wij geloven toch alles wat Jezus gezegd heeft.???? @@@@

  Markus 14:1 En het Pascha, en het feest der ongehevelde broden was na twee dagen. En de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem met listigheid vangen en doden zouden.

  14 En zo waar hij ingaat, zegt tot den heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal, daar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal?
  17 En als het avond geworden was, kwam Hij met de twaalven.
  18 En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u, die met Mij eet, Mij zal verraden.
  @@@@ Het Pascha was nog niet begonnen. @@@@

  65 En sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te bedekken, en met vuisten te slaan, en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem kinnebakslagen.
  @@@@ Jezus is niet alleen gekruisigd, maar ook zwaar gemarteld. Dat vergeten wij denk ik, wel vaak. @@@@

  Markus 15:6 En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden.
  13 En zij riepen wederom: Kruis Hem.
  14 Doch Pilatus zeide tot hen: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer: Kruis Hem!
  @@@@ En bij het daverende feest van de EO roepen de mensen nog steeds om het hardst Barrabas, Barrabas.
  Want wij doen nog steeds wat de farrizeeën van ons verwachten.
  Ik kan u verzekeren dat ik heel hard Jezus, Jezus riep met tranende ogen. Laten wij dat ook doen als het spektakel weer begint ter glorie van de EO en niet ter glorie voor God. @@@@

  15 Pilatus nu, willende der schare genoeg doen, heeft hun Bar-abbas losgelaten, en gaf Jezus over, als hij Hem gegeseld had, om gekruist te worden.
  16 En de krijgsknechten leidden Hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen;
  17 En deden Hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten Hem die op;
  18 En begonnen Hem te groeten, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!
  19 En sloegen Zijn hoofd met een rietstok, en bespogen Hem, en vallende op de knieen, aanbaden Hem.
  20 En als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.
  @@@@ Bespot en geslagen. Voor ons dat allemaal verdragen.
  En wij willen Zijn Gebod over de Sabbat nog niet eens voldoen. @@@@

  25 En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem.
  26 En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING DER JODEN.
  27 En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter, en een aan Zijn linker zijde.
  28 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.
  33 En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
  34 En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?
  38 En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.
  39 En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende, dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!
  @@@@ Ja, Deze was werkelijk de Zoon van God.

  Markus 16: 1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
  @@@@ Dit was de Sabbat van het Pascha. Zij zalfden Hem dus alsnog. Dit was niet de eerste dag. Want dat zou er dan gestaan hebben. @@@@

  2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
  3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
  4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
  @@@@ Zij hebben Jezus dus niet op zien staan. @@@@

  9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
  @@@@ Opgestaan was, en hier zit tevens de vervalsing. Des morgens vroeg, verscheen Jezus eerst aan, dat was wel op de eerste dag, aan.
  En let op, waar was nu de moeder van Jakobus. En waar was Salome???? Zij waren met zijn drieën toen zij Jezus gingen zalven. @@@@

  Lukas 24: 53 En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.
  54 En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.
  55 En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.
  56 En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.
  @@@@ Dit is iets moeilijker, maar zij bereiden specerijen en zalven. Dat zalven zou kunnen betekenen dat zij Jezus nog gingen zalven/balsemen. @@@@

  Lukas 24:1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.
  @@@@ Dit is daar weer geheel tegengesteld aan. Hier lees je dat zij Jezus nog moesten zalven. Toch was Jezus al in doeken gehuld. Zonder gezalfd/gebalsemd te zijn???? @@@@
  2 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.
  3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.
  @@@@ Hier is weer duidelijk dat zij Jezus niet op hebben zien staan. Niemand heeft Jezus op zien staan!!!! @@@@

  4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.
  5 En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?
  6 Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,
  7 Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage weder opstaan.
  @@@@ Ik wil nogmaals benadrukken dat er ook drie nachten gezegd zijn door Jezus. @@@@

  ==== ==== ==== ====

  Joh, 2:18 De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?
  19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.
  20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?
  21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams.

  Joh. 18: 28 Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis. En het was ‘s morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het pascha eten mochten.
  31 Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden.
  @@@@ Maar een ander mag je dus wel iemand laten doden. Net als de Joden een ander wel mogen laten werken. @@@@
  39 Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het Pascha een los late. Wilt gij dan, dat ik u den Koning der Joden los late?
  @@@@ Was het al Pascha???? @@@@
  40 Zij dan riepen allen wederom, zeggende: Niet Dezen, maar Bar-abbas! En Bar-abbas was een moordenaar.
  @@@@ Zullen wij als de EO weer met het spektakel begint, Jezus, Jezus, roepen???? @@@@

  Joh. 19: 1 Toen nam Pilatus dan Jezus, en geselde Hem.
  2 En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om;
  Joh. 19:14 En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!
  15 Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis Hem! Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, dan den keizer.
  @@@@ En hadden zij geen gelijk met de keizer. Keizer Constantijn!!!! De keizer die Gods Wetten heeft veranderd???? Daniël 7:25. Was dit al een vooruitblik???? @@@@

  16 Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg.
  17 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;
  18 Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.
  31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.
  @@@@ Deze Sabbat was groot!!!! Waarom? Omdat het Pascha was waarop elk jaar het ongeschonden lammetje geofferd moest worden, en nu het Grote Lam Jezus die voor ons is gestorven opdat zij die Hem gehoorzaam zijn mogen leven.!!!! @@@@

  32 De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist was;
  33 Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet.
  34 Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.
  35 En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt.
  36 Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden.
  @@@@ Zo is alles waar wat de Bijbel zegt. Ook dat Jezus zegt dat Hij Heer is van de Sabbat en dat de Sabbat voor de mens is gemaakt. @@@@

  39 En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden gewichts.
  40 Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven.
  41 En er was in de plaats, waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest.
  42 Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.
  @@@@ Het was dus al in de nacht zo te zien. Dat moet als velen die de zondag eren, wel op Sabbat geweest zijn. Of was het tussen het Pascha en de wekelijkse Sabbat in???? @@@@

  Johannes 20:1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen.
  5 En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in.
  6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.
  7 En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold.

  @@@@ Ook hier weer heeft niemand Jezus op zien staan. En ook hier weer waren de andere Maria er niet bij en ook Salome niet.
  Persoonlijk en dat hoeft niemand het met mij eens te zijn, is Jezus met Pascha gestorven aan het Kruis, daarna gezalfd en in het graf gelegd. En aangezien Jezus al opgestaan was op de eerst dag, is het voor mij de meest aannemelijke dag de Sabbat.
  Maar ik heb nog een vast bewijs van dat Jezus in het midden van de week is gestorven voor ons. @@@@

  Daniël 9:26 En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.
  27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.
  @@@@ In de helft van de week is Jezus aan het Kruis gehangen. @@@@

  ==== ==== ==== ====

  @@@@ Ik heb mijn uiterste best gedaan om als leek dit zo uit Gods Woord op te schrijven. Ik hoop dat u het wilt zien om de eerste dag als een leugen te bestempelen.
  U heeft hierdoor als echt gelovige nog recht op behoudenis door Jezus heen.
  Vele valse leraren hebben u en mij om de tuin geleid en zijn er in geslaagd voor velen.
  Het is mij gelukt met de Zegen van God, om te ontwaren, wat de Waarheid is en waarom de Sabbat een teken is, voor allen, die in Hem zeggen te geloven.

  Ik wens u alle zegen van God toe in deze.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Verwacht jij Cherry dat wij de “http://www.christipedia.nl/Artikelen/S/Sabbat” geloven?

   Het is een en al intreppetatie en moderne theologie, dus niet bijbels. Het verdraaien van de bijbel zoals de farizeers en schriftgeleerden toen deden terwijl Jezus hun op de verdraaien wees.

 21. HET VERBOND VAN DE SINAÏ
  Antwoord aan Maritime:
  Wat Israël in historisch opzicht betreft, heeft het bij de Sinaï de beloften aanvaard op voorwaarde van gehoorzaamheid. Dit is het eerste verbond. Het werd gesloten met behulp van een middelaar en dit maakt duidelijk dat er twee partijen waren. Het genot van de resultaten van de beloften was zowel afhankelijk van de trouw van de mens als van de trouw van God en de zekerheid daarvan was dus niet groter dan de garanties die de zwakste partij kon geven.

  Trouwens, nog voordat Mozes van de berg was afgedaald, had het volk al het gouden kalf gemaakt.
  Het nieuwe verbond zal evenals het oude met Israël en Juda worden gesloten. Dit zal gebeuren bij de wederkomst van de Heer, als Hij hun zonden zal vergeven en ze niet meer zal gedenken. Dan zal Hij Zljn werk voltooien door Zijn wet in hun harten te schrijven, niet meer op stenen tafelen.

  Maar het feit dat het volk zich bij de Sinai van tevoren verplichtte tot gehoorzaamheid als voorwaarde om de zegen te ontvangen, is van heel groot belang. Hierdoor veranderde het karakter van de zonde.

  Wat op zichzelf al slecht was, werd nu bovendien de overtreding van de wet.

  Door de wet hechtte God officieel Zijn gezag aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relaties waarin de mens geplaatst is. De wet verbood elke schending van deze verplichtingen. Toen de wet werd gegeven, waren deze relaties er al en eveneens de verplichtingen die ermee verbonden zijn.
  Maar de wet maakte van de schending van deze verplichtingen een duidelijke overtreding van de uitdrukkelijke wil van God. Het ging onder de wet niet alleen om menselijke gerechtigheid, maar om het gezag van God.

  Het laatste gebod is van bijzondere aard. Het “gij zult niet begeren”, hield zich niet bezig met zondige daden, ook eigenlijk niet met de zonde in het vlees, maar met de eerste aandriften ervan. Door dit gebod kwam de ziel die uit God geboren was, tot de ontdekking van de wortel van de zonde in het vlees (Romeinen 7:7). Maar zelfs als iemand in staat was geweest de hele wet te vervullen, dan was dat niet meer dan een menselijke gerechtigheid geweest.
  Cherry

  @@@@ Punt één. God sluit een verbond als een gebod. Eenzijdig dus.
  En omdat wij niet in staat zijn de Wet van God te houden, houden wij moedwillig maar mensenwetten.
  En als je in staat zou de wet wel te vervullen was dat een menselijke gerechtigheid????
  Ik krijg Kracht van God om Zijn Wet te mogen vervullen, de Tien Geboden. Die begeer ik.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Een slecht intrepetatie van het Judaisme Cherry.
   Zij geloven dat God nog weer met een zgn letterlijke Israel verder gaat na de wederkomst. Totaal onbijbels.

 22. Nu ik dan!
  Het is heel logisch. De Joden leefden onder de wet in de tijd van het Oude Testament. De wet van de Sinaï die geen mens kan volbrengen. Dus ieder die onder de wet leeft, krijgt ook de straf die op de overtreding van de wet staat. Dat is logisch. Die onder de wet leeft, is immers een slaaf van de wet.

  Maar het Nieuwe Testament begint pas met het Boek Handelingen. Het Nieuwe Testament leert ons van het Nieuwe Altijddurende Verbond in Jezus’ Bloed tot vergeveving van de zonden voor hen die dat aannemen.
  Die zijn vrijgekocht. Ik ben een vrije mens in Christus.
  Ik behoor niet tot de slaven.
  Is het zo helder?
  Nu jij nog een keer!
  Groetje, Cherry

  @@@@
  Grappig, bij mij begint het NT met Matheus en Jezus.
  Daarom weet ik ook dat je Jezus moet geloven.
  Jezus die voor jou en voor mij en voor allen die Hem aannemen,is gemarteld geslagen en bespuwd en uiteindelijk aan het kruis is opgehangen uit liefde voor en naar ons toe.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 23. Beste Maritime,
  Jij schrijft aan mij een stuk uit de brief van Jakobus. T.w.:
  Jak. 2:24Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof.

  En Cherry antwoordt:
  Als ik een brief aan mijn moeder schrijf, dan schrijf ik niet aan jou. Dus de brief zal een heel andere inhoud hebben en andere informatie bevatten en heel andere vragen en antwoorden bevatten, dan een brief aan jou. Het zal dus over heel andere zaken gaan.

  Zo komt vanzelf de logische de vraag: Aan wie schrijft Jakobus deze brief?
  Jak. 1:1 Jakobus, dienstknecht van God, en de Heer Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de Verstrooiing.

  Aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Maar daar hoor ik niet bij en jij denk ik ook niet. De inhoud van die brief is niet voor mij bestemd.

  En Paulus schrijft zijn brieven aan de niet-Joden, de heidenen, aan ons en dus ook aan mijn adres. En jij neemt een brief die aan de Joden is gezonden en van die inhoud daarover stuur je aan mij!!??

  Maritime, dat kan toch niet! Haal je zo niet de hele boel erg door elkaar?
  Naar mij toe moet je uit de brieven van Paulus citeren! Het Evangelie voor de niet-Joden! Paulus mocht ons de geheimen van God openbaren.
  Laat maar eens horen?
  Groetje,
  Cherry

  1. Cherry,

   Paulus schreef ook brieven naar de gemeetes van toen, dus ook niet naar jou. Gooi nu maar de hele bijbel uit je raam.

   CVoor mij zijn het richtlijnen en het ontdekken wie mijn Schepper is en wat Zijn karakkter is en hoe ik behouden kan worden.
   Jij snnapt weinig van dit sort dingen omdat het om een relatie met de schepper gaat. Eva was een voorbeeld hoe het niet moet. Ook zij liet zich misleiden door de vijand, zoals hij vandaag het nog steeds doet.

 24. maritime

  juni 3, 2017 om 4:40 pm

  Zoals ik al zei Cherry jij begrijpt het woord van God niet.
  De dienst van de apostelen was ook het houden van de sabbatrust. Dat is geen werken, het wordt pas werken wanneer iemand het weet maar het niet wil doen.

  Zolang iemand doet wat God van hem vraagt, bestaat er geen werken want Gods geboden wordt niet overtreden.

  JA, ZO SPREKEN ZE ALS IK HET NIET MET MAR. EENS BEN!
  Misschien is het wel andersom!!
  Cherry

  @@@@
  Stel Cherry, jij hebt gelijk????
  Kom met gefundeerde Bijbelteksten die tegen Jezus ingaan.
  Handelingen 18:4 En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.
  Handelingen 13:44 En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen.
  Lukas 6:7 De schriftgeleerden en de Farizeeen letten op Hem, of Hij op de sabbat genas, om een aanklacht tegen Hem te vinden.
  Markus 6:2 En toen de sabbat aangebroken was, begon Hij te leren in de synagoge. En zeer velen van die Hem hoorden, stonden versteld en zeiden: Waar heeft Hij deze dingen vandaan en wat is dat voor een wijsheid, die Hem gegeven is? En zulke krachten, als door zijn handen geschieden?
  Markus 2:24 En de Farizeeen zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat wat niet mag?
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.

  Jij bent aan de beurt.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar