Sabbat of Zondag

Mocht u geleerd zijn dat de zondag Gods dag is? hoort en zegt het voort.
Jezus is Heer van de Sabbat, en de Sabbat is om de mens gemaakt.
Heeft u een tegenbewijs dan hoor ik dat graag.
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

1.552 gedachten over “Sabbat of Zondag”

 1. De rustdag vanuit de Katholieke kerk

  Sabbat
  (Hebreeuws ongeveer ‘rustpauze’) Rustdag van de Joden in herinnering aan de zevende scheppingsdag en de uittocht uit Egypte. Die begint op vrijdagavond en eindigt op zaterdagavond. In het orthodoxe jodendom geldt er een groot aantal regels voor het bewaren van de sabbatsrust.
  Marten Dek >>>> Je zou zeggen, het klopt allemaal.!!!!
  ===========
  1: De dag van de sabbat
  Denk aan de sabbat; die moet heilig zijn voor u. Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten Ex. 20,8-10. De sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de…
  Marten Dek >>>> Hier komt het kantelen van de Waarheid.
  ===========
  ARTIKEL 3: Het derde gebod: Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn
  Bron: Catechismus van de Katholieke Kerk (Catechismus – Catechismus-Compendium)
  Derde Gebod.???? Ja van de veranderde geboden door Rome.!!!!
  =================
  ARTIKEL 2: De vervulling van de sabbat
  Dit karakter van de zondag laat op bijzondere wijze zien hoe de Oudtestamentische sabbatvervulling is. Op de dag des Heren die het Oude Testament, zoals gezegd, met het werk van de schepping en de uittocht uit Egypte verbindt, wordt de Christen geroepen de nieuwe schepping en het Nieuwe…
  Bron: Dies Domini (Heilige Vader – H. Paus Johannes Paulus II – Apostolische Brief)
  Marten Dek >>>> Ja zeer bijzonder hoe God dit al voorzag in Daniël 7:25
  =================
  …de Eucharistie te vieren ] en niet enkel op grond van hun persoonlijke vroomheid. Zo zullen zij de zondag ervaren niet enkel als een rustdag, maar ook als een teken dat God het belang van de menselijke arbeid oneindig overtreft; zo zullen zij beter de aard verstaan van de zondagse…
  Bron: Christi Ecclesia (Curie – Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten)
  Marten Dek. >>>> En zo heeft satan de RKK bewerkt en is het welvarend geworden, maar ook ten dode opgeschreven geweest. Herstelde zich als van ouds en nu in elke zondagskerk zich genesteld heeft. !!!!
  Matheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Heeft god ooit de zondag of eerste dag ingesteld als een rustdag.????
  Derde gebod van Rome; Wees gedachtig dat gij de dag des Heeren heiligt.
  Derde Gebod van God; Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.!!!!
  ============
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. Het is vrijdag en vanavond begint de Sabbat.
  Het is verbazingwekkend hoe satan de wereld al beheerst en dat één helper, Joe Biden van Amerika, mensen verplicht stelt om in te laten enten bij weigering ontslag, één man die hele volken de macht oplegt. Een man die beweert christen te zijn.!!!! En de zondag van satan eert.!!!!
  En ongemerkt vind dat ook plaats in Nederland.
  Eigen keuze en beslissing over je eigen lichaam, al met of hoe je geloofd, wordt God buiten werking gesteld.
  Ben je ingeënt kun je het alsnog krijgen en over brengen.
  Waar is die eerlijke voorlichting.???? Wat is daarin de Wil van God.???? Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat ik mij niet laat inenten. Makkelijk praten als je 81 bent.???? Is dat zo.????
  Ik wou dat ik het wist.!!!!
  Wat ik wel weet, dat de Sabbat voor mij een heilige Dag is.
  Daar hoeft een echte christen zich niet over te bedenken.
  God schreef het op steen.!!!! Jezus sprak het uit als Heer van de Sabbat.
  Wens ik allen een fijne en mooie Sabbatsdag toe die vanavond begint op 10-9-2021 .
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 3. Hoezo christen zijn op je werk. Je bent een christen of je bent het niet. Vandaag is het vrijdag de 16de april en vanavond begint de Sabbat tot de avond van hetgeen men zaterdag noemt. maar die loopt door tot middernacht en de Sabbat niet. Daniël 7:25 gee3ft aan dat de tegenstrever de dagen en wetten van God zou veranderen.
  Die tegenstrever heeft dus ook gezorgd dat velen niet de Sabbat, maar de zondag houden. Een gruwel in Gods ogen, zo erg dat zij Hem vergeefs eren.
  Matheus 15
  9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

  Marcus 7
  7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

  Tien Geboden van God en tien geboden van de tegenstrever.;
  1. Ik ben de eeuwige uw God
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. {{{{ de Bijbel}}}}
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

  Ik ben de Heer, uw God. Veranderde door Rome
  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
  4. Eer uw vader en uw moeder. {{{{ Rome}}}}
  5. Gij zult niet doden.
  6. Hij zult geen onkuisheid doen.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
  Let op het Vierde Gebod van God.
  Fijne Sabbat voor die Hem geloven. Thuis op straat op je werk. Dan ben je christus waardig.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Fijne Sabbat voor die Hem willen eren.

 4. Ik vind dit persoonlijk het doorslaggevende argument om ons als heidenvolkeren niet te bezondigen aan de sabbat. Die dag is iets tussen de Heere en Zijn volk. Dat Hij ons in de zondag daarbij ook een rustdag heeft geschonken is genade, denk ik.
  =================
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  Markus 3:2
  Bij de schepping al aan allen gegeven.
  Genesis 2:2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.
  Genesis 2:3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 5. Verbazing wekkend.
  En allemaal om het kerkse thema dat wij Sabbat de 16de Nov. 2019 in de kerk behandelden.
  Thema, “Ben ik een koningskind”.
  ==============
  Ik heb niets met getallen, maar daarom verbaas ik mij, wat dat schijnbaar toch iets met mij te maken heeft.
  Mijn eerste ervaring met God 1977 en mijn vierde ervaring met God, 1997, zat 20 jaar. De vierde ervaring was, ; Marten Dek gedenk den Sabbatdag, het is Mij een teken tussen Mij en jou, en het is Mij een teken tussen de Mij en de mensen.
  Van zondagvierder ben ik Sabbatvierder geworden. En nu is het echt!!!! Helemaal echt.
  20 jaar en vierde Gebod.
  Mijn vader overleed anno 2000. Ik vroeg God of mijn vader naar de hemel zou gaan.
  Antwoord was meteen. Waarom denk jij dat je vader op de 20ste is overleden, waarom denk jij dat je moeder op de twintigste is overleden, en waarom denk jij dat je nu 60 jaar bent. In 2020 20 is, wordt dat 20 jaar geleden. in 2020 ben ik op een sabbat jarig, maar ik kwam gister tot de ontdekking, in de nacht, vierde maand, 2020 tweemaal dat getal 20. God schreef Zijn Geboden tweemaal op steen. Mozes gooide de eerste stuk wegens een gouden kalf.
  Ik wilde een gedicht maken voor de verjaardag van mijn zus.
  Alie Dek is gek. Marten Dek ook maar dat is minder erg.
  Ik droomde door, drie letters na de d is een g.
  Op school er ook iets mee gepest. Marten Dek is gek, mijn antwoord, stop daarmee anders sla ik je op je bek. Dat was voldoende.
  Maar doordenkende, hoe zit het met mijn eerste letters van mijn naam. Marten betekend strijder, nu dat is wel bekend.
  D is de vierde letter en het vierde Gebod ook. Nooit eerder bij nagedacht.
  Het grappige is dat 13 altijd mijn geluksgetal is geweest, waarschijnlijk uit dwarsigheid omdat ik niet bijgelovig was en ben.
  M is de 13de letter. Ook nooit geweten.
  Een aantal jaren geleden kwam het gesprek in de kerk, op een Sabbat uiteraard, op ongeluksgetal 13, als een geluksgetal voor mij dus.
  Omdat anderen het over een ongeluksgetal hadden.
  Zegt Levi, mijn vrouw weet over dat getal wel iets Bijbels te vertellen.
  Ik ontdekte het zelf.
  Deuteronomium 4:13 En Hij maakte u het verbond bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen.
  Deuteronomium 13:4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
  =======================
  Persoonlijk vind ik dit verbazingwekkend.
  Zij die overtuig van de zondag zijn en niet willen lezen, “Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
  Kon dit wel eens het antwoord zijn. “2 Thessalonica 2:11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,”
  Doch ik weet heel zeker dat zij die dit echt willen weten en onderzoeken, komen bij dezelfde Waarheid die ik ondervonden heb.
  Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
  Zondag een mensengebod door Keizer Constantijn, die de macht over het pausdom had, ingesteld anno 321.

 6. De zondagvierders kwamen vanaf het eerste moment op de eerste dag van de week bij elkaar. Dat kun je nakijken in Handelingen.
  Jezus leerde ons: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen, hij is immers reeds uit die dood naar het leven overgegaan” (Johannes 5:24).

  En ook:

  Cherry

  Marten zegt lees eens wat er werkelijk staat.
  Direct na de Sabbat kwamen zij bij elkaar.
  De nieuwe dag na de sabbat als de zon is onder gegaan.
  satan heeft de dag veranderd, Rome dus, in de nacht om 12 uur.
  Er staat nergens dat zij alle eerste dagen bij elkaar kwamen, wel elke Sabbat.

  Ik wens je veel Bijbellees plezier.
  En onderzoek een hoe Rome dat heeft gebracht.
  Hoeveel eerste dagen staan er in de Bijbel voor bijelkaar komen en hoeveel Sabbatten.????
  Welk argument een christen ook heeft om wel of niet een bepaalde rustdag aan te houden, het draait uiteindelijk allemaal om de sabbat. De sabbat is immers de rustdag waarmee het allemaal is begonnen. Deze dag staat vastgelegd als vierde gebod van de eerste tien geboden die Mozes op Sinaï kreeg. Het bijzondere aan dit gebod is dat het ook het allereerste gebod in de bijbel is. Deze dag was namelijk lang voor de tijd van Mozes vastgesteld, om precies te zijn op de zevende dag, direct na de schepping. We lezen hierover in Genesis 2:2-3 (HSV)

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Kol. 2 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; De oude wet.
   16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
   Sabbatten, en niet de Sabbat. Feestdagen waren ook sabbatten.
   20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?
   De Tien Geboden hebben geen inzettingen.
   Kol.3:11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
   Kol. 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
   2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
   =======================
   Er staat dat je moet bewijzen dat de Sabbat weg is in plaats van de zondag die gekomen is.
   Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Dat is de zondag.
   Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
   Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
   Probeer het nog eens, je weet maar nooit.
   Met vr. gr.
   Marten Dek

 7. Kom uit van haar Mijn Volk.
  Zo wie zo is er één heel duidelijk kenmerk. De zondag het teken van Rome.
  Mochten velen denken dat wij de opstanding vieren, nou vergeet het maar.
  Velen vieren een dag van Rome die die dag vaststelde. en zo ook de zondag.
  Onmiskenbaar, zie Dan. 7:25, wie heeft de tijden en wetten veranderd.
  Zonder, de Sabbat, het Vierde Gebod, kun je niet bij God komen.
  Over de zondag,???? Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Over Gods Geboden,???? Dat zijn er Tien waarvan het Vierde overbekend.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

  1. Ik leg het nog een keer uit:
   ======
   Zo kan iedereen het begrijpen! En wij hebben toch de opdracht om het Evangelie goed over te brengen!
   Groet,
   Cherry

   Het herhalende tussenliggende verwijderd.
   Je kunt alleen zondagsvierders bereiken met een soort van dat God de zondag ook wel goed vind. En daar is deze site niet voor, tenminste niet als een bevestiging dat de zondag.
   Wil je het hemelrijk beërven ???? Doe Gods Geboden.!!!!
   En niet de veranderde geboden door Romen en door vele kerken is aangenomen als een Waarheid.
   Ik ga niets meer plaatsen wat jij tegen God in ageert.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. “Ik ga niets meer plaatsen wat jij tegen God in ageert.”

    Daar doe je goed aan Marten.
    Het is een gebed zonder einde met de reactie’s van Cherry.

 8. De Bijbel en mensen aan het overdenken.
  Hoe je verloren kunt gaan en hoe je gered kunt worden.
  Dat raakt mij.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  De eerste tafel toont ons de liefde tot God;
  1e Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  2e Gij zult u geen gesneden beeld maken …
  3e Gij zult Mijn Naam niet ijdel gebruiken …
  4e Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt …
  De tweede tafel toont ons de liefde tot de naaste;
  5e Eer uw vader en uw moeder.
  6e Gij zult niet doodslaan.
  7e Gij zult niet echtbreken.
  8e Gij zult niet stelen.
  9e Gij zult geen valse getuigenis spreken.
  10e Gij zult niet begeren.
  Kunnen wij immers niet, dus gooien wij ze maar helemaal weg en maken betere wetten die van mensen zijn, de zondag en de opstanding naar onze smaak.
  Goede vrijdag aanstaande, het sterven van Jezus. Zondag de verrijzenis van Jezus, doen wij lekker op de zondag omdat Rome dat wil en heel de wereld daar achterheen loopt.
  Velen leven van het geloof, maar niet door het geloof.
  geloof preken is een bisnis geworden.
  Zie de EO gelieerd aan het pausdom zoals vele kerken.
  satan is bezig alle geloven onder één dak te brengen.
  Op de Sabbatsvierders na, zal het hem gelukken.
  De pope is daarin zeer geliefd.
  De keuze is aan u.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Hoe kun je gered worden?
   Wat zegt Paulus in de brief aan de Korinthiërs: “Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid” (vers 23).
   Dit is een buitengewone uitspraak want het kruis, dat was het ultieme teken van mislukking.
   In beschaafde Romeinse kringen was het verboden om over kruisiging te praten. Het was de meest afschuwelijke en barbaarse doodstraf die men kon bedenken. Bedoeld voor de ergste misdadigers en terroristen. En voor Joden kwam daar nog iets bij: zij geloofden dat iemand die aan een kruis stierf, vervloekt was door God. Iemand hing tussen hemel en aarde te sterven. Hij mocht niet op aarde zijn en niet in de hemel. Hij hoorde nergens bij. Veroordeeld door mensen en verworpen door God. Toen Jezus aan het kruis stierf, was hij in de ogen van voorbijgangers van toen de verliezer.
   Hij was het absolute tegenbeeld van waar mensen naar zochten en zoeken – veel te jong gestorven, een tragisch einde, een afschuwelijke, niet-heroïsche marteldood. Creperen aan een kruis, met spijkers door je handen en voeten en het uitschreeuwen (Mattheüs 27:46).Geen enkele waardigheid, geen enkel aanzien, niets aantrekkelijks.

   En dan komt het. Paulus zegt: “maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen” (verzen 24-25).
   Gods wijsheid, Gods kracht, Gods heerlijkheid is geopenbaard in Jezus. Voor ons die geroepen zijn – zowel Joden als Grieken – is Christus Gods wijsheid.
   De eerste mensen die christen werden hadden een grote verandering ondergaan: zij zeiden dat God in Zijn Zoon aan het kruis mensen‘s diepste aard heeft laten zien. Zij zeiden dat dat kruis, waar alles verloren leek, het tegenbeeld van menselijk welzijn en welvaart, Gods overwinning was over het onrecht van de wereldse machten. Toen alles verloren leek, toen God afwezig leek te zijn, toen redde Hij de wereld. Toen hij machteloos leek, was hij het meest effectief zou later blijken. Paulus zegt: als je wilt weten hoe God is, de eeuwige, onzichtbare, heerlijke God, dan kom je het dichtst er bij als je tot geloof komt in Jezus.

   Cherry

   1. Als je dat allemaal begrijp Cherry, dan zul je het volgende ook wel begrijpen. Toch.????
    Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
    En wat te denken van mensengeboden als de zondag niet door God ingesteld.
    Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
    Anno 321 door een mens ingesteld. De dag van de zon, vandaar zondag. Toevallig.????
    Lees Dan. 7:25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

    Gr. Marten.

  2. Marten,
   Dat bouwseltje in Haarlem, dat is jouw wereldkerk?
   Daar strijd jij voor?
   En alleen jullie komen in Gods Koninkrijk?
   Marten, ga eens naar de dokter.
   Cherry

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.