Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.

Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God. Jezus geloven en Gods Geboden doen en je hebt een geweldige toekomst. Daar hoort de zondag absoluut niet bij, hoe mooi het ook beschreven en verteld is geworden. Het is de valse leer, die ook de leraren vals is geleerd, en doorgegeven aan alle mensen

Je wilt toch niet je geweldige toekomst verspelen, met Hem, om Gods Dag niet te willen, de Dag waarvan het Vierde Gebod getuigt. De dag waarvan Jezus zegt, “Voor de mens gemaakt” De Dag waar Jezus Heer van is. Laat je niet langer door valse leraren met mooie woorden, je van Jezus en God weghouden. Je weet toch dat satan in schaapsvacht een wolf is. Zo ook alle leraren die de zondag verkondigen. Hoe goed en mooi werk zij ook verrichten. Hoe geweldig aardig zij zijn. Jezus waarschuwt ons allen er voor. En wie geloof je het meest????

39 gedachten over “Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.”

 1. @@@@

  Verschillende waarheden.

  Rooms-katholieke Kerk
  Hier kun je ook de EO onder scharen.

  De Rooms-katholieke Kerk is het grootste kerkgenootschap ter wereld en noemt zichzelf vaak kortweg de Kerk. Het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk is de paus. De Rooms-katholieke Kerk beroept zich op het Oude (inclusief de Deuterocanonieke boeken) en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag van Rome. De Kerk heeft het verloop van de geschiedenis van de mensheid, met name in de westerse wereld, in belangrijke mate mede bepaald. Tot aan de Reformatie belichaamde ze behalve religieuze ook veel politieke macht. Tegenwoordig is de paus, de bisschop van Rome, ook soeverein van Vaticaanstad en is zijn wereldlijke macht beperkt. Zijn spiritueel leiderschap en moreel gezag reiken wereldwijd.
  Wereldwijd zoals is voorspeld in Gods Woord.

  Op zeven heuvelen gebouwd.
  Spreekt grote woorden tegen de Allerhoogste
  Heeft het dagelijks Offer opzij gezet
  Maria is in plaats van Jezus gekomen om als voorspraak te zijn.
  Heeft de bewuste en voorname DAG SABBAT opzij gezet. Dan. 7:25
  Heeft de zondag als teken genomen.
  In de eindtijd zal hij als een bezetene de wereld rondtrekken.
  Zie de reizen van vooral deze paus.
  Alle koningen zullen voor hem buigen.
  Nu zoveel mankeert daar niet meer aan.
  Laat zich heilige vader noemen
  Vergeeft zonden.
  Ten dode toe gewond en weer genezen. Middeleeuwen
  En draagt het getal 666 op zijn mijter

  Dit is naar mijn mening voldoende Bijbels bewijs dat Rome voldoet aan het beeld van het beest=satan. En hieruit zijn de meeste soorten van geloof uit ontstaan. Mensengeloof.
  ====
  Jehova’s getuigen

  vormen een aan het protestantisme verwante, fundamentalistische en millennialistische eindtijdbeweging. Jehova’s getuigen geloven dat zij de enig “ware” of juiste religie aanhangen en de mensheid zich in de “eindtijd” bevindt, de laatste fase voor het ingrijpen door God met als doel de aarde te zuiveren van alle onrechtvaardige mensen. Jehova’s getuigen staan bekend om hun deur-aan-deurpredikingen, waarbij de leden van de geloofsgemeenschap hun boodschap, aan de hand van de Bijbel (de Nieuwe-Wereldvertaling) en publicaties van het Wachttorengenootschap, trachten te verspreiden.

  Inmiddels zijn er verschillende aandeelhouders, al is niet openbaar wie de aandelen in portefeuille hebben. Het bestuur van het Wachttorengenootschap wordt sinds 1944 gevormd door 500 leden met gelijk stemrecht.
  Is dat twee heren dienen???? Kan dat????
  ====
  Mormonen

  De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is juridisch georganiseerd vanuit twee houdstermaatschappijen: de Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, met onmiddellijk daaronder de Corporation of the Presiding Bishop. In de Corporation of the Presiding Bishop zijn vooral niet-winstgevende bedrijven ondergebracht, zoals onderwijs- en liefdadigheidsinstellingen en het wereldwijde beheer van de gebouwen en terreinen van de Kerk.
  Deze bedrijven zijn bijna allemaal vrijgesteld van belastingen.

  Onder de Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints hangen de commerciële werkmaatschappijen van de Kerk. Dit betreft media- en reclamebedrijven, radio- en televisiestations, agrarische ondernemingen en industrieën, banken en verzekeraars, hotels en restaurants, ontwikkeling van onroerend goed, bos- en mijnbouwbedrijven, transportondernemingen en spoorwegmaatschappijen, enzovoort (Quinn 1997, p. 198–225).[14]

  Deze tweeledige structuur stelt de Kerk in staat om haar bezittingen en kapitaal optimaal te beheren. De kerkelijke hiërarchie is net zo uitgebreid als haar bedrijfskundige structuur. De hoogste bestuurlijke lagen worden gevormd door:
  1] Het Eerste Presidium, bestaande uit de President van de Kerk en twee Raadgevers
  2] Het Quorum der Twaalf Apostelen;
  3] Het Eerste Quorum der Zeventig.
  Deze drie gremia bestaan uit fulltime bestuurders, die Algemene Autoriteiten genoemd worden. Zij besturen de Kerk op hiërarchische wijze, dat wil zeggen dat Christus aan het hoofd van zijn Kerk staat. De leden geloven dat de Algemene Autoriteiten door inspiratie van God geleid worden. Tegelijkertijd fungeren de Algemene Autoriteiten als de enigen die namens God voor de hele Kerk mogen spreken (Leer en Verbonden, p. 56). Een lid kan de Algemene Autoriteiten met betrekking tot het bestuur ondersteunen (of niet) door middel van het opsteken van de rechterhand in de (wereldwijde) algemene conferentie vergaderingen. Nieuwe Algemene Autoriteiten worden aangewezen door inspiratie en gebed.
  Is dat ook twee heren dienen???? Kan dat????
  Niet Jezus maar het bestuur is de baas.
  ====
  Zevende Dags Adventisten.

  18. De gave der profetie
  Een van de gaven van de Geest is profetie. Deze gave is een kenmerk van de gemeente der ‘overigen’, en kwam tot uiting in het werk van Ellen G. White.
  Als gezondene van de Heer vormen haar geschriften een blijvende en gezaghebbende bron van waarheid en verschaffen zij de kerk troost, onderwijs en vermaning.
  Deze geschriften maken ook duidelijk, dat de bijbel de norm is waaraan alle onderwijs en ervaring moet worden getoetst.
  (Joel 2:28, 29; Hand. 2:14-21; Hebr. 1:1-3; Op. 12:17; 19:10.)

  Ellen White is een toevoeging die niet Bijbels is.
  Het NT is volledig geschreven, en mag er niets meer aan toegevoegd worden.
  Ellen White gaat geheel voorbij aan wat Jezus gezegd heeft. Wat de mond ingaat kan de mens niet verontreinigen. Driemaal zegt God dat wat Ik rein maak kan de mens niet onrein maken. Deze woorden maken ondanks haar boek “De Grote strijd” dat een geweldig boek is, dat zij nimmer een profetes kan zijn. Temeer dat er geen profeten meer zullen komen. Het is jammer dat Ellen White een bijna even grote plaats inneemt als Mozes.
  Daarbij is ook deze kerk overtuigd van haar enige waarheid.
  Op een meeting vroeg ik aan een profeet of hij een profetie had. Neen dus.
  ====
  Islam

  Enkele wijzigingen doorgevoerd door Mohammed
  In zowel de Qur’an als de Ahadith lezen we dat hij een streng hiërarchisch gezag installeerde met zichzelf als onbetwist en absoluut gezag. Rechtsgelijkheid tussen man en vrouw bestond niet, lijfstraffen als geseling en amputaties waren algemeen goed.

  Mohammed ontvangt een Openbaring;

  Wel voerde Mohammed een aantal verlichtingen door. Zoals het verbod op het levend begraven van meisjesbaby’s, op het uithuwelijken van jonge meisjes (zichzelf daarbij uitgezonderd), op prostitutie van slavinnen en tot slot de beperking van het aantal echtgenotes tot vier (wederom Mohammed uitgezonderd; hij nam er twaalf).
  Volgens de islamitische traditie wordt Mohammed (570-632) gezien als de laatste in een reeks van profeten.
  Overduidelijk geen liefhebbende god voor alle mensen.

  Ook overtuigd van de enige waarheid.
  ====
  Protestantse Kerk Nederland

  Samen op Weg

  Daar ging overigens een lange periode van voorbereiding aan vooraf. Het was een lange weg van de bevlogen oproep van 18 hervormde en gereformeerde predikanten (1961) tot de formele besluitvorming over financiële en juridische kwesties van vlak voor de officiële fusie. De viering in de Dom kerk (12 december 2003) was zowel een feestelijke afsluiting als een inspirerend hoogtepunt van dit proces.
  ====
  Protestantisme

  De drie kerken die samen op gingen in de Protestantse Kerk, zijn ontstaan binnen het protestantisme: de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland
  stonden in de calvinistische traditie; Evangelisch-Lutherse Kerk volgde de lijn van Maarten Luther.

  De Protestantse Kerk is geworteld in de rijke christelijke traditie van haar voorgangers, en erkent daarom ook de oude geloofsbelijdenissen: de Apostolische geloofsbelijdenis (tweede eeuw) , de geloofsbelijdenis van Nicea (vierde eeuw) en de geloofsbelijdenis van Athanasius (vijfde eeuw) als belangrijke verwoordingen van haar geloof. Het lijkt mij beter de Bijbel en daarmee Jezus te geloven.Mt 15:3 Hij gaf hun ten antwoord: ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden.
  ====
  Pinkstergemeente. De pinksterbeweging,

  ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel, met name in het Bijbelboek Joël hoofdstuk 3[1] en in het Bijbelboek Handelingen hoofdstuk 2.[2]De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging. Hoewel de omvang niet precies bekend is, lopen schattingen aan het begin van de 21e eeuw uiteen van 150 miljoen tot (volgens aanhangers) 400 miljoen, inclusief de nauw verwante charismatische beweging.[3]Historisch gezien behoort de pinksterbeweging binnen het protestantisme thuis; zij vond binnen protestantse kerkgenootschappen haar oorsprong.
  William Seymour (1870-1922) was een zwarte predikant uit Louisiana (VS) die door Charles Parham in aanraking kwam met het bidden in vreemde tongen (talen). Hij werd niet toegelaten in de traditionele presbyteriaans-protestantse kerk vanwege zijn huidskleur. Daarom vestigde hij zich als predikant in Los Angeles in de Azusa Street. Daar ontstond in 1906 een opwekkingsbeweging waar de doop met de Heilige Geest centraal stond. De tongentaal werd beschouwd als het bewijs van deze doop. Sinds wanneer is tongentaal een bewijs???? Vanaf 1960 is er sprake van een hernieuwde opwekking in de Kerk, beginnende in de Episcopaalse kerk in Van Nuys (VS), met als bekende voorman Dennis Bennett. Historisch wordt dit gezien als het begin van de zogenaamde tweede golf, de Charismatische beweging binnen de gevestigde kerken, eerst in de protestantse en later, gerekend vanaf 1967 en meer omstreden, binnen bisdommen van de rooms-katholieke Kerk. Bekendste persoon in deze beweging is David du Plessis, een pinksterchristen die bruggen bouwde tussen diverse denominaties met als doel de ervaring van de Heilige Geest te verspreiden. Organisatorisch zijn de pinkstergemeenten congregationalistisch. Dat wil zeggen dat de plaatselijke gemeenten zelfstandig zijn en zelf beslissen of zij zich al dan niet bij een landelijke koepelorganisatie aansluiten, en zo ja bij welke. Contacten tussen gemeenten van verschillende koepels zijn gewoonlijk geen enkel probleem. Is het niet triest dat wij op grote namen afgaan????
  ====
  Hervormden .

  Wat geloven we?
  De gemeente wil denken en geloven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergsche Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

  Dit geloof geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.
  We heten u hartelijk welkom in de diensten. Elke zondag worden er twee diensten gehouden in de Oude kerk, de Nieuwe kerk, de Ichthuskerk, de Pniëlkerk en de Maranathakerk.

  En daarmee Gods Vierde Gebod achteloos verwerpen!!!!
  ====
  ZDB

  In NEDERLAND ontstond
  het Zevendedags Baptisme
  in Haarlem op 13 oktober
  1877 en is daarmee de
  oudste sabbatvierende
  gemeente in Nederland.

  Het Zevendedags Baptisme kenmerkt zich door slechts enkele principiële geloofsuitgangspunten te hanteren: Sabbat – de zevende dag – als de door God vastgestelde rustdag, en de doop – na belijdenis – door onderdompeling. Wij beschouwen de vrijheid van denken over Bijbelse geloofspunten als kenmerkend voor het christelijke geloofsleven. Er is een persoonlijke vrijheid van geweten bij het zoeken naar het begrijpen en gehoorzamen van Gods wil. Daarbij geloven wij dat de Heilige Geest de mens overtuigt van zonde, in hem leeft en daardoor inzicht geeft in Gods wil.

  Zevendedags Baptisten geloven dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is en daarom beslissend gezag heeft over geloof en leven.
  Om deze reden geloven wij dat de 10 Woorden (Geboden) de 10 goddelijke regels zijn voor alle mensen in alle tijden. Het naleven van deze geboden is een logische stap na de erkenning van Gods gezag en het aanvaarden van Jezus Christus als verlosser van zonde.

  Het laatste als het beste???? Ik denk het wel. De mens is vrij om te geloven wat hij/zij wil geloven. Als daarbij de Bijbel een leidraad is, en geen opgepimte grote namen van mensen en vele soorten van geloof, die hun mening zwart op wit opdringen als het enige ware geloof.

  Er is maar één WAAR geloof, en dat is Gods Woord en de Boodschap door Jezus gebracht.

  Hierbij opmerkende dat twee kerken van de Pinkstergemeente overgegaan zijn naar het vieren van Gods Vierde Gebod.

  Met vr. gr.
  Marten Dek

  Geloof je Jezus???? Dan doe je Gods Tien Geboden met graagte.

 2. Goedeavond meneer
  Uheeft. Op mijn site gereageerd.
  Uschreef dat ik de groeten moest doen aan silvia.
  Zij kan u niet thuis brengen wie u bent en waar u haar van kent.
  Zou u mij dat kunnen schrijven zodat het wat duidelijker wordt.
  U heeft een mooie site
  Groeten van Yvonne.

  1. Ik vermoed dat het om abrikozenpitten gaat.
   Silvia, kent mij van haar site, ik promoot ook voor haar de pitten.
   Ik ze geslikt een paar jaar geleden als een voorzorgsmaatregel.
   En doe dat nu weer een keer voor drie maanden.
   Dank je voor het compliment.
   Maar misschien is zij mij al weer vergeten.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   Als je nog vragen hebt? Welkom

    1. Beste Yvonne

     BOINNK!!! | Silvia Videler
     Op haar site hebben wij veel over Jezus gesproken en ik over de Sabbat.
     Heb ik jou aangeraden om te kijken voor die abrikozenpitten?
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

     1. Goedemiddag.
      Die Silvia ken ik niet. Is het een andere silvia. Ja u had mij dat geschreven ik ga er nog na kijken. Fijne middag gewenst. Groetjes van yvonne

 3. MOGGE .. vanavond begint weer de SABBAT, maar ik wil een verschil tonen tussen Opb.22:14 in NBG en de KJV

  “Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op de geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad ”

  “Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.”

  Gewaden wassen = dus, de geboden onderhouden/gehoorzamen.

  Een tweede tekst wil ik aanwijzen : Col.2:16-17

  “Laat dan niemand u oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.”

  Dit zijn de ceremoniële wetten van Moses, die niet meer van toepassing zijn.

  Een duidelijke uitleg is te vinden in de 2 links.

  https://www.youtube.com/watch?v=8MXJrshybW8

  https://www.youtube.com/watch?v=fPiOmKMoS7Y

  1. MOGGE.,

   14 Zalig zijn zij, die Zijn GEBODEN doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

   Wat is de KJV vertaling Chas?
   Deze vertaling zegt al genoeg.
   Plaats die ook maar even.

   Ja heerlijk vanavond een Dag van rust, alle beslommeringen op zij zetten en in Vrede da dag doorbrengen.
   Hem eren waarvan wij het leven ontvangen hebben.
   Hem eren die ons het leven weer geeft.
   Die voor ons is gestorven, ons lief heeft.

   Met vr. gr.
   Marten Dek

 4. Speciaal voor Waterlelie die meent dat Jezus God zelf is.
  Zie Mijn geliefde, Zoon ken je wel.
  maar ken je deze ook?
  ====
  Lucas 20: 41 Hij zei tegen hen: ‘Hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is?
  42 Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan Mijn rechterhand,
  43 tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt.’”
  44 David noemt Hem dus Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’
  Lucas 22: 69 Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.’
  70 Toen zeiden allen: ‘U bent dus de Zoon van God?’ Hij antwoordde: ‘U zegt dat ik het ben.’
  71 Ze zeiden: ‘Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord!’
  ====
  Dus Jezus is niet alleen de rechterhand van God, zoals een secretaris de rechterhand van de baas is, Maar Jezus zit ook aan de rechterhand van God. Je gelooft Jezus toch wel?

  Met vr.gr.
  Marten Dek.

 5. http://www.youtube.com/watch?v=TKCeY4ntS6E

  Mogge .. op bovenstaande link is te volgen, één van mijn posten met iemand die een Pharisee is. Had hem al vele malen z’n fouten aangewezen, maar hij bleef hardnekkig.

  Hij ontkende dat Dan.9:24-27 vervuld is op Golgotha en dat Lucifer in de hemel zondigde; ook dat Eva niet uit begeerte zondigde, zowel als Kain.

  Hij ontkende alles wat ik postte voor 3 mnd lang, en zei ook dat ik een vuile leugenaar ben.

  Dus vandaag had ik Isa.14:12-15 gepost, zodat de lezers op Tube kunnen zien dat ze zijn posten niet klakkeloos moeten aannemen.
  Ik noemde hem een Farireeër conform Math 23 :13-39.
  Hij heeft nog niet geantwoord.

  Ik plaats deze wel omdat het verhaal mij goed lijkt.
  Ik versta en lees moeilijk Engels. Gr Marten

 6. Ga een barbaarse fiets tekenen, misschien helpt dat wel; maar ik ga even die mensen helpen verstaan, waarom de Here Jezus dit volgende zei: Luc.10:27
  “Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”
  Heel raar dat Hij daar zegt ; geheel uw hart en geheel uw verstand.
  Of had Hij geweten wat er ná die dagen op Golgotha zou gebeuren ? Laten wij naar Hebr.8:10 of 10:16 gaan.

  “Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven ..”
  Dus geen toeval hé ?

  1. Wat heerlijk, over een paar minuten begint de Dag van God.
   Wat heerlijk dat ik daaraan mee mag doen.
   Wat heerlijk dat ik Jezus daarin geloof.
   Hij die Heer is van de Sabbat en voor de mens is gemaakt.
   Hij die voor onze zonden moest sterven.
   Weer opstond om ons een huis te bereiden.
   Heerlijk als Hij ook mij straks komt halen.
   Dat wens ik elk mens toe.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 7. Mohammed is maar een mens, en zoals de Paus, wordt hij ook door zijn aanhangers geheiligd en beschermd.
  Jammer dat ik niet kan tekenen, dan had ik ze op één pagina twee charlatans genoemd, met gelijke rechten om op de BBQ te komen.

  1. Iemand steelt mijn fiets van de boot. Vouwfiets, die ik mee kon nemen in mijn auto. In Almere of in Amersfoort, ik weet het niet.
   Wel heel vervelend want bezoekers konden de fiets ook gebruiken.

   Iemand tekent cartoons. Ook heel lelijke en beledigende. Hij is nu dood. Triest zijn de gevolgen.
   De cartoon die nu op de voorpagina staat, is een betere. Het zij je vergeven.

   Zou ik een fiets terug stelen, of een barbaarse cartoon tekenen, die beledigend is, kan ik mij dan nog recht in de ogen kijken? Kan ik dan nog bidden, kijk Heer hoe goed ik ben geweest? God geeft Zijn Oordeel, niet wij….

   Mijn voorbeeld is dat ik dat nooit zal doen. Ik eer God, en houd van mensen. Niet van al hun daden, maar wil ook niet in hun verkeerde daden vallen.

   En, ik kreeg vorige week van iemand die ik het vertelde, juist ja, een vouwfiets.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 8. Waarom is het houden van de sabbat zo belangrijk?
  Waarom is het houden van de wet der Liefde (blijkbaar) niet belangrijk?
  Waarom gaat de mens naar verloren als hij de sabbat niet houdt, maar als hij iedereen alles uitscheld, veroordeeld, en dus moedwillige de wet der Liefde overtreed niet.

  Vragen van James op WWZ.

  Je kunt het hem uitleggen tot de wereld vergaat, hij zal het niet begrijpen. En met hem zijn er ook anderen die een verbond hebben met de dood, omdat ze de waarheid bespotten. Dit was voorspeld door Jesaja. Jes.28:15

  Ze beweren genade ontvangen te hebben, en wanen zich veilig voor de oordelen Gods.

  Tot deze groep behoren zij die zich in hun hardnekkige onboetvaardigheid troosten met de verzekering dat de zondaren niet zullen worden gestraft, en hoe verdorven zij ook zijn, toch in de hemel zullen komen om zoals Gods engelen te worden.

  1. Men hoort heel vaak, “En het Woord van God kwam tot mij.”

   satan heeft weer een grote winst geboekt met Frankrijk als hoofdpersoon.
   Het grote Gebod dat Jezus ons gaf is door satan overwonnen wereldwijd. Alle grote jongens christen Joden en al wat dies meer zij.
   Geschonden is!!!! “”Heb je naaste lief als jezelve””!!!!
   Laten wij gebroederlijk opstaan en demonstreren tegen
   persvrijheid. Le Pen sluiten wij uit. Dat heet gebroederlijk. Maar dat is tevens demonstreren voor zwaar beledigende cartoons.
   Elke christen die daar demonstreerde is tegen God aan het rebbeleren. Want ook cartoons die God en Jezus op de hak nemen, die tolereren zij daar ook mee.

   Ja verschrikkelijk die moordenaars. Hoe zat het vroeger met de inquisitie, en onze kruistochten? Nou ja van Rome dus en alweer door satan aangevoerd.
   En heel de wereld liep en loopt er nog steeds achteraan.

   Wat zou jij doen als je in Allah geloofd? En de regels van de koran van je geboorte af aan geleerd is?

   Ons is geleerd, als christen je naaste lief te hebben. Geven wij daarin ook een goed voorbeeld? Is oprotten met vluchtelingen dan het antwoord? in plaats van helpen?
   Is dat je naaste liefhebben als jezelf?
   Jij mag het zeggen.
   Ook jij die Gods Vierde Gebod aan zijn laars lapt.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 9. “Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Maar toen de goedertierendheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.” Titus3:3-7

  HIER zegt het heel DUIDELIJK .. “het bad der wedergeboorte en der vernieuwing”; je was wetteloos in de wereld, daarna vernieuwd door de wedergeboorte.
  BLIJF je dan wetteloos – verdwaasd – ongehoorzaam, in die zelfde toestand als voorheen ??

  22 Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
  23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.
  24 Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Joh.15
  Mt 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. [Oude Testament!!!!]
  Mt 9:13 Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

  Ik zou zeggen, bekeert u !!!!

 10. Dat je het niet plaats is uiteraard aan jezelf, maar je laat je dan wel een beetje achter de kaarten kijken.
  Blijkbaar ben je niet zo zeker van je eigen evangelie, dat je het nodig vind sommige berichten niet te plaatsten.

  Nu dan zijn we uitgepraat.

 11. Tik op Velorex en je komt er vanzelf. Op Google dan.

  Dat andere van jou plaats ik niet.
  Het is allemaal herhaling.
  Waar staat het vraag je, ik geef het antwoord en je loopt er zo voorbij.
  De bijzondere Sabbat, en je gaat aan geven alleen voor de Joden, maar dat was niet de vraag.
  Waar zegt Jezus het, en ik geef je een tekst, en je gelooft het niet.

  Maar de zondag verklaren doe je ook niet met Bijbelse teksten.
  Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt. Punt uit.
  Ha ha mooi niet hoor, zeg jij de dominee na.
  Nu daar kan ik niet tegenop. Op. 22:18-19
  En de discussie van welles en nietes hebben wij al vele malen gehad.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 12. Beste JK,

  Kun je dan niet beter Jezus geloven,
  Ik ga je wat teksten geven op jouw schrijven.
  Joh 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
  Gods Geboden zijn ook de Geboden van Jezus. en ook mijn Geboden.

  Was Jezus dan niet jouw voorbeeld met de doop?
  Was Jezus dan niet jouw voorbeeld met het houden van de Sabbat?
  Is Jezus dan ook niet voor jou de Weg naar God?
  Zegt Jezus dan niet tegen jou, gij kent de geboden.
  Hij noemt niet alleen de laatste zes, maar zegt ook dat God is enig Heer, het eerste gebod.
  God eren zijn de andere Drie Geboden. Geen beelden maken en die aanbidden. Is de zondag niet het geestelijk beeld van het beest?
  De Sabbat voor de mens gemaakt zegt Jezus, is dat dan niet voor jou bedoeld?
  Ik zal je één voorbeeld geven van een andere dag die ook sabbat genoemd wordt. Om Paulus aannemelijk te maken dat hij over andere feestdagen spreekt.

  Ik neem aan dat je wel weet dat Jezus zeker niet op Sabbat in het graf gelegd is.
  Joh 19:31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den Sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des Sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.
  Die week waren er twee Sabbatten.
  Je leest nergens bij mijn weten dat er nog een grootse Sabbat was.

  Deze Sabbat was een feestdag van het Pasha. Wat wij nu Pasen noemen en was op woensdag. Maar dat neem je denk ik toch niet aan.

  Je kunt niet ontkennen dat er heel wat rechtgebreid moet worden om dit acceptabel te maken. Dat is Rome wel gelukt met als voorwaarde dat je Rome geloofd. zie hieronder over de drie dagen.

  Heb je de dagen en nachten al geteld? Vrijdagavond in het graf, en zondag opgestaan. Neem je dat klakkeloos aan van Rome? Niet van Rome???? Van wie dan wel en met bewijs graag.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 13. Marten

  ten eerste zei Jezus “Mijn geboden”
  We zullen dus moeten lezen wat Jezus de mens heeft geboden.
  Jezus was Degene die het Nieuwe Verbond bracht, en Hij alleen kan ons dat Nieuwe verbond uitleggen.

  ten tweede
  De wet heeft geen vruchten.
  Alleen actie-reactie
  het zijn regels die je moet houden, en anders volgt er straf of beloning, alles volgens die wet.

  Dat je nu zegt dat Paulus het heeft over “andere” sabbatten is uiteraard je eigen invulling.
  Nogmaals een stukje uit de tekst:
  oordeelt dat de ene dag gelijk is aan alle andere

  ook al zou Paulus met die “ene dag” andere sabbatten bedoelen, dan zegt hij nog dat die dag gelijk is aan ALLE dagen.
  En ALLE dagen betekend dus ook de sabbat.
  In deze tekst gaat het heel duidelijk over het gelijk stellen van ALLE dagen.
  De tekst gaat verder met:
  Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.

  “Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus

  De voorschriften van de wet die de mens aanklaagde zijn uitgewist.

  Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

  1. “De wet heeft geen vruchten” << James
   Jouw vruchten zijn uit werken der wetteloosheid, en dat zie ik aan al jouw posten. Het heeft te maken met Joh.14:21, die jij ook heel handig hebt verdraaid tot een leugen.

   Dan had je ook Rom.7:1-6 gepost, maar de verzen 7-12 ook heel handig weggelaten, om op die manier de waarheid te verbergen.
   Jij blijft de Schrift verdraaien, omdat je wetteloos bent.

 14. Beste JK,

  Vruchten is niet het houden van de Wet. Zeg jij.
  Maar de vruchten zijn de uitwerking van de Wet.
  Jezus zegt, wie mij gelooft en Gods Geboden doet, die is behouden.

  Dan zeg jij dat iedereen die de zondag doet en de Sabbat doet. is dwalende. En je haalt een tekst van Paulus aan.
  Maar Jezus zegt. Gods Geboden houden, en daar staat wel de Sabbat in. Dan zegt Jezus nog meer, dat Hij heer is van de Sabbat, en dat de Sabbat voor de mens is gemaakt.
  Zou Paulus tegen Jezus ingaan?. Neen Paulus heeft het niet over de Sabbat. Maar over andere dagen die ook sabbatten genoemd worden.

  Natuurlijk heeft Jezus de Wet vervuld. Alles wat Jezus moest doen op deze aarde. alles wat beschreven stond over Jezus. Daarom sprak Jezus vaak de woorden, opdat de schrift vervuld moet worden.

  Laat je niet een juk opleggen. Gods Geboden zijn niet zwaar. Het juk kwam van de Farizeeën met hun inzettingen en daar ageerde Jezus op met de woorden, “Gij adderengebroed”.

  Als je denkt dat ik dwaal, omdat ik Jezus geloof, Gods Geboden doen.
  Dan lijkt het mij voorzichtiger de Sabbat te houden dan de zondag. Van God is de Sabbat een Wet, en voor Jezus ook, als Heer van de Sabbat.
  En de zondag is een wet door Rome ingevoerd anno 321 als een wet. en alle kerken lopen er in verwondering achterheen. Heel de wereld staat er.

  Het is tijd om met vreugde, echte vreugde naar de kerk te gaan. veronachtzaam de samenkomsten niet. staat ook ergens. En die waren ook bij en met Jezus op Sabbat.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 15. Daden=werken=vruchten

  De bijbel leert wat de vruchten zijn, voor zegt zelfs dat voor die mensen de wet niet van toepassing is.
  De vruchten die de bijbel uitlegt zijn allemaal vruchten van de liefde.
  NIet het houden van de wet

  Is de zondag belangrijk, of een gebod van God.
  Nee, absoluut niet.
  Iedereen die op de zondag samenkomt omdat hij/zij gelooft dat dat van God moet, is dwalende.
  Maar dat geldt ook voor de sabbat.
  Iedereen die een dag boven andere dagen zet, omdat hij/zij vind dat het een onderdeel is van rechtvaardiging van de mens is dwalende.

  De wet is er om de mens zonde te laten kennen, en de mogelijkheid de schuld af te kopen door offers.
  Jezus Christus heeft alles volbracht, de zonde gedragen.
  De zonde is weggedaan.
  Door het sterven/opstaan van Jezus heeft Hij de wet vervuld.
  Niet alleen door omdat Hij als Offer alle andere offers te niet deed, maar omdat Hij ALLE zonde van de wereld gedragen heeft.
  Jezus is de vervulling van de sabbatswet (de hele wet)
  De schreef over het verlossingswerk van Jezus.
  Laat u dus noor niemand opnieuw een juk opleggen.

  De een oordeelt dat de ene dag belangrijker is dan de andere; een ander oordeelt dat de ene dag gelijk is aan alle andere; een ieder zij volledig overtuigd in zijn eigen geest.

 16. “Wee hun, die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis.” Jes.5:20

  De kerk/gemeente die de zondag viert heeft de woorden van Mal.2:17 op deze wijze verdraaid:

  “Ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des Heren en aan hen heeft Hij een welgevallen; waar is anders de God van het recht?”

  De AV verkondigers denken toch ook dat ze alles mogen doen omdat ze genade ontvangen hebben.

  Maar dit zegt de Schrift: “Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden (..) daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.” 2Thes.2:10-12

  Opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, goed lezen, zodat je weet of jij één van ze bent, omdat jij de wetten hebt afgeschaft.

  Tot deze groep behoren zij die zich in hun hardnekkige onboetvaardigheid troosten, met de verzekering dat de zondaren niet worden gestraft.

  Waarom is er dan een poel van vuur en zwavel ? Opb.20:14-15

 17. De Here Jezus wil graag in ons leven komen en ons hart en ons verstand vullen. Hij wil zijn karakter door ons openbaren.
  We zullen zijn woorden spreken, dat is het echte middelpunt van het evangelie.
  Als we Hem de kans geven, komt Christus in ons leven.

  ” Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.” Kol.1:28

  Daarom moeten we één zelfde maatstaf hebben, die Hij ook had bij de Vader.

  “.. blijft in Mij, gelijk Ik in u.” Joh.15:4; Hij is onze maatstaf.

 18. En wat is er veranderd met dit volk van God?
  Ezechiël 3: 27 Maar als Ik tot u spreken zal, dan zal Ik uw mond openen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here HERE. Wie horen wil, hore. En wie het nalaten wil, late het na. Want zij zijn een weerspannig geslacht.
  En nog steeds is dat zo. Vandaag viert men de zondag van Rome daarmee Gods Vierde gebod negerende.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 19. Wat is het voornaamste doel van de duivel ?

  Satan probeert altijd de menselijke geest onder zijn macht te brengen. Hij wil graag de mens vernietigen, daarom bedriegt hij. Zelfs zijn wonderen worden, ‘leugenachtige wonderen’ genoemd.

  “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.”
  “Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan u broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.” 1Pet.5:8-9

  “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit den hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.” Opb.13:13
  “En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.” vs.14a

 20. “Want het gebod is een lamp, en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven om u te bewaren ..” Spr.6:23a

  “De verkeerden van hart, zijn de Here een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig.” Spr.11:20

  Hoezo dat de wetten afgeschaft zijn ..??

 21. “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.” Mat.16:27

  “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.” Opb.22:12

  Daden = werken = vruchten, komen uit het geloof IN Jezus bij hen die de geboden bewaren, volgens Opb.14:12 & Jac.2:17.

  “Zo zal (dan) een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven (aan God).” Rom.14:12

  “Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.” Rom.16:17-19

  Je moet hen in het oog houden, die dwaalleer verkondigen, zodat de argelozen [1/2 blinde en dove meelopers] niet verleid worden.

 22. Door Chas1 op 15-11-2014 07:33

  Zegt MD : Er zijn er die liever de rust van Rome binnen gaan.

  “En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al die het merkteken van zijn naam ontvangt.” Opb.14:11

  Bij de 2e dood zal de rook opstijgen .. maar gedurende hun leven zullen zij geen rust vinden dag en nacht. Zij denken die rust te vinden door het beest te volgen .. omdat ze niet weten dat bij Dan.7:25 het merkteken begon.

  “En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van den wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in den beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.” Opb.14:9-10

  We weten inmid. dat met de 3 engelen bedoeld wordt “de ware gemeente” die de boodschap verkondigt.

  De dwaalgeesten behoren niet tot de 3 engelen/ware gemeente .. zij zijn blindgeslagen omdat zij de geboden niet bewaren. Joh.14:21

  Welke gemeente verkondigt de 3 engelen boodschap ..??

  Een ieder die voldoet aan Opb.14:12 behoort tot de ware gemeente.

  Je kunt niet tot het lichaam van Christus behoren als je de Tien Geboden afgeschaft hebt.

  “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”

  Er staat : GEBODEN & GELOOF bewaren.

  Niet alleen geloof of alleen geboden .. maar geboden en geloof !!

  Jac. 2:17 : “Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.”

  De werken/vruchten worden door één maatstaf getoetst.

  “En ik hoorde een stem uit den hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in den Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten vn hun moeiten, want hun werken volgen hen na.” Opb.14:13

  De Here Jesus = de MAATSTAF = de wet en de profeten = de 2 getuigen = het Lam & de Hogepriester = de Herder & Bemiddelaar = de berg Sion & het Israël Gods = de Zoon van God & het Woord dat vlees geworden is.

  Het blijft onbegrijpelijk voor hen die ongehoorzaam zijn.

  1. En vergeet de liefde niet, die is onontbeerlijk bij het geloof in de Woorden van Jezus en de rechtvaardigheid van God.
   Met vr. gr.
   Wens ik allen vandaag een fijne Sabbatsdag toe 15-Nov.-2014
   Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *