Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.

Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God. Jezus geloven en Gods Geboden doen en je hebt een geweldige toekomst. Daar hoort de zondag absoluut niet bij, hoe mooi het ook beschreven en verteld is geworden. Het is de valse leer, die ook de leraren vals is geleerd, en doorgegeven aan alle mensen.

17 gedachten over “Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.”

 1. Waarom?

  Ja waarom kregen de Israëlieten de wet en waarom heb jij de wet?

  Antwoord; Jezus gaf mij die Wet, aan de mens gegeven.
  gr. Marten.

 2. Ja, dat weet ik wel!
  Om de Israëlieten te laten ontdekken dat ze een Redder nodig waren en dat ze zonder Redder hun rechtvaardigheid niet zelf kunnen verdienen.
  En Jezus heeft onze plaats ingenomen voor de zonden die wij begaan hebben, Hij heeft onze doodstraf ondergaan.
  En door Jezus te geloven zijn wij gerechtvaardigd.
  Dan volgen wij de lijn van Abraham en in Galaten staat dat ieder die gelooft een kind van Abraham is.
  Dat is het Evangelie en die is bestemd voor heel de wereld.

  De weg via de geboden in de Sinaï: is de weg van de mens die zelf zijn behoudenis wil verdienen. De wettische mens! En daar schrijft de Galatenbrief over dat dat niet mogelijk is. Trouwens God gaf de 10 Geboden aan Mozes en de Israëlieten.
  Waarom dat sommige mensen die zich toegeëigend hebben, is voor mij een groot raadsel.
  L.Gr. Cherry

  Ik weet dat Jezus niet in tel is bij jou, daarom kom je steeds met wat aan Mozes is gezegd.
  Voor mij is Mozes geschiedenis en Jezus toekomst.
  Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
  Dat is omdat mensen eigen geboden hebben gemaakt Rome vooral in dit geval met de zondag inplaats van de Sabbat.
  Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
  Markus 2:28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
  Maar omdat jij Jezus niet hebt en gelooft, vier gewoon de zondag.!!!!
  En het volgende telt wel voor hen die weten dat Jezus voor alle mensen is gestorven, niet voor hen die menen dat Jezus alle zonden op zich heeft genomen en voor hen de zonde niet meer telt.
  Tegen mij en die Hem geloven, Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
  ================
  Het is je goed recht om Galaten aan te halen en de uitleg anders uit te leggen dan wat er staat.
  En daarmee en daarom de Woorden van Jezus daar beneden te stellen

  Vr. gr.
  Marten,

  1. Wat is dit nu weer voor onzin om hetgeen dat op deze site (https://orgelsite.webnode.nl/) geplaatst is hiet neer te plakken cherry?

   Hoe kan ik jou nou serieus nemen met wat jij beweerd?
   Je moeet er mee ophouden om iemand wettisch te noemen, welke de geboden van God in zijn hart heeft.
   De Here Jezus schrijft Zijn geboden in ons hart en dan beweer jij dat je geloofd in Hem???

   1. Dag Maritime.

    Jezus is geboren onder de wet opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen. (Galaten 4:4-5).
    WIJ ZIJN DUS BEVRIJD VAN DE WET, TENMINSTE DIE GELOVEN IN JEZUS.
    IK BEN DUS BEVRIJD VAN DE WET!

    Maar jij Maritime: En vers 10; Gij houdt u aan bepaalde dagen…
    En dan vervolgt Paulus:
    Ik ben bang dat ik me tevergeefs voor u heb afgetond (vers 11

    Dit schrijft Paulus aan de mensen in Galatië die onder de wet willen blijven!

    Cherry

    ==============================
    Hand. 17:2 En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften,
    Marten.

   2. Zei Maritime: De Here Jezus schrijft Zijn geboden in ons hart en dan beweer jij dat je geloofd in Hem???

    Over welke geboden heb je het nu? Over de wet die God aan Mozes en de Israëlieten in de Sinaï gegeven heeft?

    Waarom heb jij die wet ? Leg eens uit!

    Het gebod dat Jezus geeft: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt!”

    ============================
    Was dat het enige wat Jezus gezegd heeft.????
    Maar dat was immers alleen voor de Joden beweerde jij.
    Marten.

    1. “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt!”

     Hoe doe je dat dan??? Cherry.
     God lief hebben boven alles! Hoe doe je dat????? Cherry.

     Verder ga ik niet meer op jou reacties reageren je weet heel goed hoe het zit. Mij misleiden lukt je niet, ik ga niet meer mijn tijd nutteloos besteden aan jou reactie’s. Het is gebed zonder einde, willens en wetens ben je al jaren bezig de sabbatrust aan het achtervolgen op forums.

     1. Jezus werkte op de sabbat en de Farizeeën vielen Hem daarop aan.
      Jezus zei dat Hij op sabbat werkt en de Vader ook.
      En wij kregen een nieuw Verbond.
      Toen de mensen aan de apostelken vroegen wat ze in het vervolg moeten doen, dat kun je zelf vinden in Handelingen 15.
      Doe je best.
      Cherry

      Mensen zoeken altijd uitvluchten om hun gelijk te halen.
      En of zij daarmee de Woorden van Jezus niet meer geloven doet er niet toe.
      “Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
      Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.”

      En dan neemt men liever een mensengebod van Rome aan.Door Constantijn verordonneerd.
      Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
      Welterusten
      Marten Dek.

  2. Marten,

   Als voor jou Mozes geschiedenis is en Jezus de toekomst, blijf daar dan ook bij. Ga met mij mee!
   Mozes bracht de wet en Jezus de genade!

   Mijn vraag aan jou is nog steeds: waarom kregen de Joden de Tien Geboden en waarom hebben jullie de Tien Geboden?
   Waarom eN waarom???

   Cherry

  3. Marten, lees je even mee?
   “Hij (Jezus) heeft ons al onze zonden vergeven.
   Hij heeft de oorkonde met haar bezwarende bepalingen, die tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld.

   Hier het hele korte gedeelte:
   “Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meeslepen door waardeloze, bedrieglijke theorieën, puur menselijke bedenksels, die de machten van de kosmos verheerlijken maar Christus bestrijden. Want in Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig, en in Hem hebt gij deel aan die volheid. Hij is het hoofd waaraan alle heerschappijen en machten onderworpen zijn. In Hem zijt gij ook besneden, niet in een fysieke zin, door een lichamelijke ingreep, maar met de Christus-besnijdenis: de doop. In de doop zijt gij met Hem begraven, maar ook met Hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die Hem uit de dood deed opstaan. Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden en uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze zonden vergeven.
   Hij heeft de oorkonde met haar bezwarende bepalingen, die tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld.
   Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend en publiek ten toon gesteld. Hij heeft over hen getriomfeerd door het kruis”, zoals Kolossenzen 2:8-15 zegt.

   Wat een geweldige woorden. Daar kun je verder mee leven!
   Lieve groetjes, Cherry.

   Dat gaat over de oude wet van Mozus.
   Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

 3. Zou God de zondagsvierders echt genade schenken.
  Ik wou dat het waar was, maar dat is het niet.
  Er zullen vele valse leraren komen, en die zijn er in overvloed, zij die allen de, grote verwoester aanhangen, met de zondag.
  25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.
  26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
  27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.
  Jezus stierf in het midden van de week en overduidelijk dat Hij niet kan zijn opgestaan op de eerste dag der week En op de eerste dag der week, Hij was opgestaan, toen Hij verscheen enz.
  Maar stel eens dat het wel zo zou zijn, dan is nog geen Sabbat verdaan, dan alleen door de grote verwoester. Rome.!!!! En heel de wereld zal er achterheen lopen.
  Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen; De zondag bis een mensengebod, alweer vanuit Rome.
  Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
  De Tien Geboden, alweer door Rome veranderd.
  Het Vierde Gebod van God is nog steeds een Gebod en TEKEN van geloven en bij Hem horen.
  Dus zegt de Bijbel aan allen die de zondag eren, Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
  Met vr. gr.
  Marten Dek

  1. De Bijbel, van begin tot eind, is een boek over wetgeving.

   Nou, ook dat is alweer een leugen.
   “Wie door de wet behouden wil worden is van de genade vervallen”.
   Dus doe je best!
   De Schrift gaat over Jezus van Nazareth. Om Hem gaat heel de Schrift.

   1. 1 En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.
    2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
    3 De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.
    4 En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
    Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

 4. Groningen Spektakel?
  De Passion 2014.

  Ik denk dat het een vals spektakel is.
  Geld verdienen over en door het lijden van Jezus heen.
  Briesende leeuw die heel de wereld over gaat!!!!
  Petrus is niet de Rots, maar Jezus is de Rots.
  De valse kerk maakt dat Petrus de rots zou zijn, en weer trappen allen erin.
  De pope is de plaatsvervanger van Petrus, en het lijkt er op dat het nu ook al van Jezus zelf is.
  Voorspeld in Gods Woord.

  EO en RKK samen= een teken aan de wand.
  Dat is althans de mening van Marten Dek.

  Ps 18:2 (18–3) De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.
  Hab 1:12 ¶ Zijt Gij niet vanouds, HERE, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet. HERE tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en, o Rots! om te tuchtigen hebt Gij hem bestemd.

  1Pe 2:7 U dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar de ongelovigen is hij de Steen dien de bouwlieden verworpen hebben, die tot een hoofd des hoeks is geworden; en een steen van aanstoot, en een Rots van struikeling;
  Lied 446

  1. Maar een simpel antwoord, heb je niet!

   Waarom kregen de Israëlieten in de Sinaï de wet (10 GB).

   Cherry

   Misschien omdat God het wilde.
   Wat denk je zelf.????
   Marten.

   1. Marten zei: Misschien omdat God het wilde.

    Marten, om het te doen inzien dat zij zelf de wet niet kunnen volbrengen en daarom een andere weg moeten zoeken om behouden te worden. En daarom zond God Zijn Zoon.

    Cherry

    En die Zoon vertelde het ons.
    De oude wetten waren niet goed meer door een hardnekkig volk.
    Maar Gods Wet kon niet verdwijnen, die is voor eeuwig, de Tien Geboden.!!!!
    2 Corinthe 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

    Gr Marten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *