Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.

Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God. Jezus geloven en Gods Geboden doen en je hebt een geweldige toekomst. Daar hoort de zondag absoluut niet bij, hoe mooi het ook beschreven en verteld is geworden. Het is de valse leer, die ook de leraren vals is geleerd, en doorgegeven aan alle mensen.

5 gedachten over “Voor allen die in Gods Woord geloven heb ik een Boodschap van God.”

 1. Zou God de zondagsvierders echt genade schenken.
  Ik wou dat het waar was, maar dat is het niet.
  Er zullen vele valse leraren komen, en die zijn er in overvloed, zij die allen de, grote verwoester aanhangen, met de zondag.
  25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.
  26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
  27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.
  Jezus stierf in het midden van de week en overduidelijk dat Hij niet kan zijn opgestaan op de eerste dag der week En op de eerste dag der week, Hij was opgestaan, toen Hij verscheen enz.
  Maar stel eens dat het wel zo zou zijn, dan is nog geen Sabbat verdaan, dan alleen door de grote verwoester. Rome.!!!! En heel de wereld zal er achterheen lopen.
  Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen; De zondag bis een mensengebod, alweer vanuit Rome.
  Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
  De Tien Geboden, alweer door Rome veranderd.
  Het Vierde Gebod van God is nog steeds een Gebod en TEKEN van geloven en bij Hem horen.
  Dus zegt de Bijbel aan allen die de zondag eren, Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
  Met vr. gr.
  Marten Dek

  1. De Bijbel, van begin tot eind, is een boek over wetgeving.

   Nou, ook dat is alweer een leugen.
   “Wie door de wet behouden wil worden is van de genade vervallen”.
   Dus doe je best!
   De Schrift gaat over Jezus van Nazareth. Om Hem gaat heel de Schrift.

   1. 1 En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.
    2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
    3 De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.
    4 En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
    Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

 2. Groningen Spektakel?
  De Passion 2014.

  Ik denk dat het een vals spektakel is.
  Geld verdienen over en door het lijden van Jezus heen.
  Briesende leeuw die heel de wereld over gaat!!!!
  Petrus is niet de Rots, maar Jezus is de Rots.
  De valse kerk maakt dat Petrus de rots zou zijn, en weer trappen allen erin.
  De pope is de plaatsvervanger van Petrus, en het lijkt er op dat het nu ook al van Jezus zelf is.
  Voorspeld in Gods Woord.

  EO en RKK samen= een teken aan de wand.
  Dat is althans de mening van Marten Dek.

  Ps 18:2 (18–3) De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.
  Hab 1:12 ¶ Zijt Gij niet vanouds, HERE, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet. HERE tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en, o Rots! om te tuchtigen hebt Gij hem bestemd.

  1Pe 2:7 U dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar de ongelovigen is hij de Steen dien de bouwlieden verworpen hebben, die tot een hoofd des hoeks is geworden; en een steen van aanstoot, en een Rots van struikeling;
  Lied 446

  1. Maar een simpel antwoord, heb je niet!

   Waarom kregen de Israëlieten in de Sinaï de wet (10 GB).

   Cherry

   Misschien omdat God het wilde.
   Wat denk je zelf.????
   Marten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *