De Grootste Crisis.

Vrijwillige Sabbatsvierder op 10-03-2015 10:50
@@@@

De hele film bekeken. http://boinnk.nl/blog/88808/chemtrails-de-geheime-oorlog/
Ik maak mij geen zorgen. Het staat immers alin Gods Woord, alles wat hier beschreven staat.
En alweer de mens zal het wel oplossen.
In de middeleeuwen werden mensn niet zo oud als nu. Toen was op zee scheurbuik een normaal verschijnsel. Dat komt bijna niet meer voor.
Alle ellende die dit soort van chemicaliën veroorzaken, ziektes overstromingen stormen aardbevingen en aardverschuivingen enz. zons verduisteren, allemaal is voorspeld en zal in hevigheid toenemen.
Wat mij verbaast is dat voertuigen over de weg niet genoemd worden. De lucht is net zo vol geworden als de grond met vervuilde brandstoffen. Gaan wij nu de brommer motor of auto laten staan???? Mooi niet dus.
We nemen lekker op de koop toe al die vuiligheid. Willen wij de radio telefoon en TV en IPads nog wel missen???? En de PC waar ik nu op aan het werken ben. NEEN DUS!!!!
Laten wij het heerlijke en ongezonde gebak en snoep en patat met mayo nu staan? Nee wij aanvaarden lekker al die dingen en spuiten en slikken lekker door. De kinderen van nu, kinderen???? eten niet gezond meer als dat tenminste nog bestaat. We slikken allerlei pillen omdat er zogenaamd tekorten mee op te vullen. Dus helpen wij zelf graag mee op het in stand te houden.
En waar is deze boodschap op berust???? Op angst en nog eens angst. Wat kan angst veroorzaken???? Ziektes en stress en stress veroorzaakt weer vele kwalen tot geestelijke ziektes toe. Maar ook fisieke ziektes.
Maar wat mensen niet willen weten, is dat er maar één mogelijkheid is om aan dit alles te ontkomen. Misschien niet op deze aarde, maar op de Nieuwe aarde die zal komen.
Er bestaat maar één grote CRISIS!!!! Die alles overstijgt. Die zal ik plaatsen.
Maar ook daar geloven mensen niet meer in. De Bijbel is ook al niet meer betrouwbaar!!!! Wie geloofd nu nog in de Woorden van Jezus????
====
GROOTSTE CRISIS VAN NEDERLAND !!!!
Crisis !!!!
Misschien, nee zonder misschien, verkeert heel de wereld in de grootste crisis die ooit heeft bestaan. Ik heb het niet over de bankcrisis, maar over Jezus waar heel de wereld over praat. Ook zij die niet geloven. Onze koning en koningin en alle christelijke partijen, storten Nederland in een poel van corruptie en verrotting! Wij zijn een zeer tolerant land, dat is heel goed. Maar vele wetten zijn volledig uit de hand gelopen. Wet is wet. Ja de koekoek. Een wet zonder moraal en liefde is een NEP-wet. Als de wetten niet voldoen aan Gods Tien Geboden, dan is de wet een farce in veel gevallen. Dat is er ook mis met onze koninklijke familie en allen die daarmee in zee gaan. Met onze christelijke leiders, die mensenwetten boven die van God stellen. Onze koning behoort een voorbeeld te zijn voor het hele volk. In Israël lees je het de hele Bijbel door. Valse koning betreffende Gods Geboden. Het volk verviel tot een gruwel in Gods ogen. Een oprechte koning in Gods Geboden wandelende, en het volk ging daarin mee.
En God zegende het volk. Voorbeeld doet volgen als het een goede is of een slechte is. De steen die men in het water gooit. De kringen worden steeds groter.
Deze crisis brengt mensen naar een groot verval. Je kunt het voorkomen door Jezus volkomen te geloven, en Gods Geboden doen. Niet het leugenachtige gebod van Rome wat al in Daniël 7:25 is voorspeld. Maar ook in Gods Vierde Gebod dat heel de wereld en helaas ook ons voorbeeld de koning, heeft verlaten. Alle gelovigen die met valse leraren de zondag van Rome liever hebben dan de SABBAT van God. Men schreeuwt het van de daken, “bedenkt wat van boven komt” maar doen wat van de aarde komt!!!!
Gaat uit van haar, zijne majesteit, EO PKN en alle zondagsvierders. Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt, ja, dat Hij ook Heer is van de Sabbat. Onze koning geloofd dus Jezus niet. en onze christelijke partijen ook niet. Hoe kunnen er meer den één christelijke partij zijn???? Hoe meer dan één geloof???? Denk daar maar eens over na.
Met vr. gr. Marten Dek
Zijn komst is zeer spoedig!
www.martendek.

164 gedachten over “De Grootste Crisis.”

 1. Ja, dat is handig opgelost,
  maar jij goochelt de wet van Mozes en de geboden van God door elkaar.
  De geboden zijn aan Abraham gegeven voor de hele mensheid. De wet van van de Sinaï is gegeven aan Mozes en de Israëlieten (het staat er steeds bij genoemd) en de wet voor Abraham en zijn nageslacht worden in Handelingen nog eens opgenoemd, dat is wat telt voor de christenen. En ik ben een kind van Abraham, niet van Mozes!
  Nu kan er toch geen onduidelijkheid meer bestaan!
  Cherry
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder.
  Romeinen 13:9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  1 Corinthe 7:19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.
  De Sabbat voor de mens gemaakt. Maar niet voor jou.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. Grote sjabbat. Wat is een grote sjabbat??
  Zijn dat twee sjabatten achter elkaar? Of betekent het toch iets anders?
  Grote sjabbat betekent:

  De sabbat na de dood van de Heiland was ‘groot’.
  Joh 19:31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, daar het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot), verzochten de Joden dan Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

  Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.

  Dus de gewone wekelijkse sjabbat viel samen met de eerste dag van de O.B. viel samen. Op één dag dus.

  Cherry

  Lees wat ik aangaf en wanneer is Jezus Gebalsemd???? Op de Sabbat die groot was, of na de Sabbat die groot was. Pascha????
  Ik wil het best nog een keertje voor je opzoeken.

 3. Marten,
  Let eens één keer op! In de bijbelse tijd hadden ze geen rekenmachine. Ze telden dus anders dan jij nu telt.

  Voorbeeld: in 1 Koningen 15:33 staat dat in het 3e jaar van Asa… en verderop… Basa was 24 jaar koning. En dan verder in 16:8 In het 26ste jaar van …

  Dus in het 3de jaar en dan 24 jaar erbij dat is dan in het 27ste jaar van Asa…maar nee.
  Er staat vervolgens in het 26 jaar van Asa. (16:8).

  Er is dus één jaar weg? Of toch niet? Volgens jouw telling wel, volgens de bijbelse telling niet.

  Zo is het ook met de dagen. Daarom staat er ook zo vaak: Op de derde dag en niet, na de derde dag.
  Dus een telraam is hier niet te gebruiken.
  Begrijp je het??
  Nu ben jij aan zet! Maak zelf eens de lijst van de regeringsperiodes van de Koningen. Maar dan zonder telraam. Hahaha…

  Lieve groetjes van,
  Cherry

  @@@@ Je probeert er op alle mogelijke manieren onderuit te komen.
  Maar de Sabbat is en Blijft de Sabbat.
  Drie dagen en drie nachten blijven drie dagen en drie nachten.
  Jezus blijft Heer van de Sabbat.
  Gods Geboden blijven Gods Geboden op staan door God zelf geschreven.
  En de dag van de zon blijft een mensengebod. [ de zondag genoemd.]
  Maar je hebt het recht om God en Jezus niet te hoevenn geloven en te volgen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Je snapt weer niks van de bijbel Cherry!!

   Basa was begin 3e jaar koning tot eind 26e jaar asa.
   Dat zijn 24 jaren. In de 27e jaar was er weer een andere koning.

   Hahahahahaaa

 4. Romeinen 6:14: “want gij staat niet onder de wet, maar onder de genade”.

  Cherry

  Wat houd dat in, niet onder de wet staan????
  Betekend dat dat wij de Wet/Geboden niet hebben????
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  Het betekend dat wij de wet niet kunnen volbrengen en daarom is er genade nodig.
  Romeinen 2:12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
  Hier hebben wij het over de wet van Mozes. Heeft God het over de wet van Mozes.
  Jezus spreekt over Gods Wet. De Tien Geboden.
  Maar ook jij bent niet verplicht om Jezus te geloven die zegt, en die Dag begint zo meteen, De Sabbat voor de mens gemaakt.
  Niet voor de Joden, niet voor de Grieken en niet voor de heidenen, Maar voor de MENS gemaakt>

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 5. Moeten wij nog meer op onze hoede zijn????

  De inquisitie door pope’s goedgekeurd en zelfs uitgevaardigd.
  ook de Joden moesten een teken dragen als in de tijd van Hitler.
  Hoe denkt u hierna over Rome????
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

  De Regels van Pamiers werden op aandringen van paus Innocentius III in 1215 aangescherpt tijdens het Vierde Lateraans Concilie en namens de hele kerk goedgekeurd. Hier werden ook een aantal religieuze groepen veroordeeld en andere erkend. Er werden decreten tegen de katharen en de Waldenzen afgekondigd. Joden moesten een geel insigne gaan dragen en ook moslims moesten onderscheidende tekenen gaan dragen. Na het pontificaat van Honorius III constateerde Gregorius IX (1227-1241) dat veel bisschoppen te laks waren bij het uitvoeren van hun inquisitoriale taak. Sommige bisschoppen maakten openlijk bezwaar tegen de inquisitie. Gregorius IX plaatste daarom de inquisiteurs direct onder pauselijk gezag. Daardoor konden zelfs bisschoppen voor de inquisitie worden gedaagd.
  In 1243 besloot paus Innocentius IV dat bij de verhoren van verdachten ook marteling was toegestaan. De inquisitie vormde van toen af aan, onder rechtstreeks toezicht van de paus, een ontzagwekkende, nagenoeg onaantastbare macht, niet alleen van de Kerk over het volk, maar ook binnen de Kerk zelf.
  Paus Paulus III richtte in 1542 de Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis op, waardoor de inquisitie in de verschillende landen gecentraliseerd werd.
  Hoofddoelstelling van de inquisitie was echter niet om te straffen, maar om te bekeren. Praktisch alle middelen, tot aan marteling toe, werden aangewend om de verdwaalde schapen weer tot de kudde te doen terugkeren. De inquisiteur had zijn werk goed gedaan als een ketter in het openbaar zijn dwaling bekende, deze afzwoer, het gezag van de Kerk erkende, en zijn penitentie dankbaar aanvaardde als een mogelijkheid om weer met God in het reine te komen.
  Inquisitoir recht gaf de aanklager veel meer mogelijkheden:
  • Rechter en aanklager waren dezelfde persoon. De rechter kon zelf op onderzoek uitgaan en de aanklacht formuleren.
  • Confrontatie met de aanklager was niet mogelijk, de aanklacht kon anoniem gedaan worden.
  • De zittingen konden geheim zijn.
  • De beschuldigde kon onbeperkt vastgehouden worden tot aan het proces.
  • De beschuldigde hoefde de aanklacht niet te vernemen.
  • Marteling was toegestaan en na 1570 werden de aanvankelijk in het systeem ingebouwde beveiligingen (om de verdachte te beschermen tegen willekeurige marteling) vrijwel geheel losgelaten.
  • De beschuldigde mocht geen advocaat hebben.
  • De beschuldigde mocht geen getuigen oproepen.
  • De beschuldigde mocht de getuigen van de aanklager niet ondervragen.
  • Een aanklacht vanuit het volk was na 1590 niet langer nodig. Men hoefde zelfs niet meer te bewijzen dat de heks iemand kwaad had gedaan.
  • Hoger beroep was onmogelijk.

  @@@@ Deze wetswijziging viel samen met een spirituele hervorming, die de angst voor zonde, de duivel en de hel aanwakkerde. Daardoor werden de heksen na 1450 beschuldigd van het sluiten van een pact met de duivel en na 1560 ook nog van het vrijwillig hebben van geslachtsgemeenschap met de duivel op de heksensabbatten. Tijdens de marteling werden de heksen gedwongen om de namen van andere deelnemers aan de sabbat te noemen. Deze werden opgepakt en gedwongen meer namen te noemen. Zo ontstonden na 1580 de beruchte massaprocessen die vele tienduizenden het leven hebben gekost, vooral in Duitsland en Frankrijk. @@@@
  In Spanje werden reeds sedert de 13de eeuw de Katharen uit Aragón verbannen. De joden en Moren, in de 14de eeuw tot het christendom bekeerd, bleven dikwijls in het geheim trouw aan het voorvaderlijk geloof. Om hen te dwingen daarvan af te zien werd de Spaanse inquisitie opnieuw ingericht door Ferdinand II en Isabella, met de toestemming van paus Sixtus IV (1 november 1478)
  In Italië bestond de inquisitie reeds vroeg. Zij werd bekrachtigd tijdens het Vierde Lateraans Concilie in 1215 door Paus Innocentius III, maar ook Paulus IV (1555-1559) gebruikte haar in de strijd tegen het protestantisme.

 6. Marten Dek wil praten over zijn geloof en tijdens dat gesprek komt alleen hijzelf aan het woord.

  Dat is wat hier gaande is.

  Cherry

  @@@@ Beste Cherry, dat je boos bent en mij oplichter noemt laat ik bij jou.
  Die heb ik dus wel verwijderd.
  Hou gewoon je eigen geloof en ga niet proberen mijn site te manipuleren.
  De Sabbat is en blijft staan.
  Daar krijg je mij alleen vanaf als je Bijbelse bewijzen hebt.
  Zal Ik nog geloof vinden. Mensengeboden. Twee nachten in plaats van drie nachten.
  De Sabbat voor de mens gemaakt, enz, hebben op jou geen vat.
  Ook Bijbelse teksten daarover niet.
  Daarom wens ik jou het beste toe in vrede met Hem en jezelf.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 7. Romeinen 8:
  (1) Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer.
  (2) De ‘wet’ van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Uw notitie bij vers 2
  (3) Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en terwille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist,
  @@@@ Dus de wet van mozus, het Ouder testament!!!!@@@@
  (4) opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest.
  (5) Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest.
  (6) Het streven van het vlees loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede.

  Het vlees is de wet; het lev en is de Geest.

  Cherry

  @@@@ 2 Petrus 2:8 (want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken)
  Geestelijke Wet???? Jakobus 2:11 Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden.
  Zijn dat niet Wetten van Gods Tien geboden????
  Hoezo handelen???? Jakobus 2:9 Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.
  Galaten 5:14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  Galaten 5:18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
  Galaten 5:23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.
  Waarom niet???? Omdat je niet tegen Gods Wetten ingaat.
  Alweer de wet van Mozes Galaten 5:3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen.

  En ik wens je een goed onderzoek toe,
  Met vr, gr,
  Marten Dek.

  1. Cherry, je citeert uit de corupte rkbijbel.

   Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

   het geld alleen voor diegene “die niet naar de vlees handelen.”

   MD, ik denk eerder dat Cherry de verkeerde leraar aanhangt die de Woorden van God verdraait.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 8. 1 Petrus 1: 1 VAN PETRUS, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de Verstrooiing van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, die zijn uitverkoren
  2krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade voor u en vrede in rijke overvloed!
  3Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

  Marten, Volgens bovenstaande bijbeltekst gooi jij niet alleen het geloof, maar ook de bijbel door elkaar. Of ben je op je hoofd gevallen? Neem maar eens een glas whisky en zoek een leuke vriendin!
  Wat jij zegt dat in 1 Petrus 1:1-3 staat. dat staat er niet.

  Cherry

  @@@@ Ik hou meer van cherry, maar dat in de cola.
  ====
  1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd.
  2 En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.
  3 En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!
  4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.
  5 En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open;
  6 en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel.
  7 En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden.
  ====
  Kijk eens in de wereld om je heen.
  Mattheus 5:19 Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
  ====
  De mensen die mij veroordelen en zeggen oprecht te geloven, dat mogen zij denken.
  We moeten altijd met bewijzen komen en die durven te onderzoeken.
  Het volgende overkwam mij op klaarlichte dag. Het nam bezit van heel mijn lichaam op een heel bijzondere wijze.
  “Marten Dek, Gedenk den Sabbat, Het is Mij een Teken tussen Mij en jou, en het is Mij een Teken, Tussen Mij en de mensen.”
  Daar sta je dan als zondags vierder.
  Alles wat er voor nodig was kwam op mij af. De satan????
  Nu even wat ik opgezocht heb en weinigen serieus nemen!!!!.
  Kerkelijke boodschap van Rome; Boekje een twee een jaargang 26 nr 9/10 18 Dec 1998 Kerkelijke documentatie. Dies Domini. Apostolische brief over de zondagsheiliging bladzij 28 hoofdstuk 64 De rustdag.
  Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er het specifieke karakter van de Sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse Keizerrijk het week ritme door te bepalen dat op de “dag van de zon” de rechters de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
  ====
  Even eerder staat er dezelfde bladzij. Dat had ik over willen schrijven en doe dat nu.
  ====
  Geeft Jezus de Heer van de sabbat het naleven van deze dag ingesteld om tegelijkertijd de rechten van God en die van de mens te eerbiedigen, het bevrijdende aspect terug. Zo valt te begrijpen waarom de christenen die door het bloed van Christus bewerkstelligde bevrijding verkondigden gelijk hadden, toen zij zich gerechtigd voelden de zin van de Sabbat te verleggen naar de dag van de verrijzenis. Het lijden, sterven en verrijzen van Christus heeft de mens inderdaad van een veel dieper gewortelder slavernij bevrijd dan die …………………
  Zie ook Daniël 7;25 WAAR AANGEKONDIGD IS DAT SATAN DAT ZOU DOEN.
  Per ongeluk cops lock ingedrukt.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:

  1. Cherry, “2krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus.”

   Naar mijn mening begrijp jij niet wat deze tekst inhoud.

   Wat betekent:
   – in de heiliging van de Geest?
   – tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed?
   – de voorbeschikking (voorkennis) van God de Vader?

 9. En wat moet je hier dan mee in tegenstelling van jouw verhaal:

  “Ik doe de genade van God niet teniet: als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven” (Galaten 2:21).

  Over de wet:
  “Daar trad een wetgeleerde naar voren om Hem op de proef te stellen. Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’

  26Hij sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de Wet? Wat leest ge daar?’

  27Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.’

  28Jezus zei: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven” (Lucas 10:25-28).

  @@@@ De wet van Mozes was waae iver gesproken is.
  Gods Wet is onveranderlijk. Mattheus 5:19 Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Markus 10:19 Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder.
  Lukas 1:6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk.
  Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
  Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
  @@@@ Romeinen 13:9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.@@@@
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 10. Beste Marten,

  Kun je mij uitleggen: 1 Petrus 1:1-3:

  1 VAN PETRUS, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de Verstrooiing van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, die zijn uitverkoren

  2 krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade voor u en vrede in rijke overvloed!

  3 Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood

  @@@@ Ik geloof niet dat ik jou ook maar iets kan uitleggen. Je zit te vast aan Rome. @@@@

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 11. @@@@
  Goedemorgen op deze mooie zonnige dag.
  Bij het wakker worden dacht ik aan de stembus.
  Laat ik voorop stellen dat ik niet stem.
  Er is nu een partij “Jezus leeft”
  Ik vind, en dat hoeft niemand het met mij eens te zijn, dat staat en kerk, gescheiden dient te zijn.
  Nu gaat de partij Jezus leeft zich begeven midden in het bedrijf “de Staat” die aanhanger is van satans gedachten heeft. Babymoord. Mensenmoord. Doden van andere mensen met bommen. Gods Geboden negerende.
  Dus gaat Jezus leeft partij, geld krijgen van de tegenstrever om God te dienen????
  Ik hoop dat de stemmers daar even over na willen denken.
  Waar je mee omgaat zou je wel eens behoorlijk besmet mee kunnen raken.
  Moeten stemmers daar aan mee werken????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  Kan Jezus leeft partij niet beter de straat opgaan om mensen te redden????

 12. Over kosjer eten.
  Dat een varken enz., onreine dieren in het O.T. waren, dat komt omdat ze ook ongedierte eten en een korte darm hebben.
  Een koe heeft meerdere magen en alle eten wordt verteerd, en wat er overblijft is een totaal verteerde massa.
  Bij een varken is dat anders. Die heeft een korte darm en niet alles wordt verteerd en daardoor heeft hij parasieten en besmettelijke dingen die hij kan overbrengen.
  De israëlieten leefden in de woestijn, en waren bevattelijk voor deze ziekten.

  Maar in het NT werd alles rein verklaard.
  Ik kook electrisch en alles kunnen wij voldoende verhitten en kunnen alle parasieten dood laten gaan, net zoals de koe!
  Alles is rein voor de reinen.
  Jij Marten, blaast het O.T. door naar het NT. Voor onreinen is alles onrein.
  Cherry

 13. Zegt Marten Dek: 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

  Beste Marten, Dan heb ik toch een vraag voor jou.
  Jij schrijft dat Hij de verzoening is voor de zonden van de hele wereld.
  Leg dat eens uit Ook voor de zonden van IS?

  Cherry

 14. Mc. 16:9
  Nadat Hij in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was,

  Markus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.

  En nu moet je goed opletten, want jij leest vanuit de veranderde NBG die expres onduidelijkheden heeft en dingen weglaat.
  Statenvertaling: Markus 16:9 En als Jezus opgestaan was, @@@@ Hij was dus al opgestaan @@@@ des morgens vroeg, @@@@ een gegeven dat niet aangeeft van opstaan @@@@ op den eersten dag der week, @@@@ Een vermelding van de dag, niet meer en niet minder, die aangeeft wanneer hij Maria ontmoet. @@@@ verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, @@@@ Verscheen hij als eerste aan Maria. @@@@ uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

  Heb je het telraam nig betreffende de nachten. Drie nachten en niet één minder.
  Tenzij Jezus het zelf niet weet en mogelijk liegt. Toch????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 15. Zijn komst is zeer spoedig!
  http://www.martendek.

  Nog even niet. Dat is in 2070 en dat staat in de Bijbel.

  Cherry

  @@@@
  1 Joh. 1:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
  10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
  11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!
  12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
  13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

  Met vr. gr. Marten Dek.

 16. Wie kreeg de wet?
  Los dat eerst eens op.

  En vervolgens: Wie door de wet behouden wil worden is van de genade vervallen.

  Wat betekent dit?

  Cherry

  @@@@ 1Petr.1:1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
  2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
  3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar werkbalk