De Grootste Crisis.

Vrijwillige Sabbatsvierder op 10-03-2015 10:50
@@@@

De hele film bekeken. http://boinnk.nl/blog/88808/chemtrails-de-geheime-oorlog/
Ik maak mij geen zorgen. Het staat immers alin Gods Woord, alles wat hier beschreven staat.
En alweer de mens zal het wel oplossen.
In de middeleeuwen werden mensn niet zo oud als nu. Toen was op zee scheurbuik een normaal verschijnsel. Dat komt bijna niet meer voor.
Alle ellende die dit soort van chemicaliën veroorzaken, ziektes overstromingen stormen aardbevingen en aardverschuivingen enz. zons verduisteren, allemaal is voorspeld en zal in hevigheid toenemen.
Wat mij verbaast is dat voertuigen over de weg niet genoemd worden. De lucht is net zo vol geworden als de grond met vervuilde brandstoffen. Gaan wij nu de brommer motor of auto laten staan???? Mooi niet dus.
We nemen lekker op de koop toe al die vuiligheid. Willen wij de radio telefoon en TV en IPads nog wel missen???? En de PC waar ik nu op aan het werken ben. NEEN DUS!!!!
Laten wij het heerlijke en ongezonde gebak en snoep en patat met mayo nu staan? Nee wij aanvaarden lekker al die dingen en spuiten en slikken lekker door. De kinderen van nu, kinderen???? eten niet gezond meer als dat tenminste nog bestaat. We slikken allerlei pillen omdat er zogenaamd tekorten mee op te vullen. Dus helpen wij zelf graag mee op het in stand te houden.
En waar is deze boodschap op berust???? Op angst en nog eens angst. Wat kan angst veroorzaken???? Ziektes en stress en stress veroorzaakt weer vele kwalen tot geestelijke ziektes toe. Maar ook fisieke ziektes.
Maar wat mensen niet willen weten, is dat er maar één mogelijkheid is om aan dit alles te ontkomen. Misschien niet op deze aarde, maar op de Nieuwe aarde die zal komen.
Er bestaat maar één grote CRISIS!!!! Die alles overstijgt. Die zal ik plaatsen.
Maar ook daar geloven mensen niet meer in. De Bijbel is ook al niet meer betrouwbaar!!!! Wie geloofd nu nog in de Woorden van Jezus????
====
GROOTSTE CRISIS VAN NEDERLAND !!!!
Crisis !!!!
Misschien, nee zonder misschien, verkeert heel de wereld in de grootste crisis die ooit heeft bestaan. Ik heb het niet over de bankcrisis, maar over Jezus waar heel de wereld over praat. Ook zij die niet geloven. Onze koning en koningin en alle christelijke partijen, storten Nederland in een poel van corruptie en verrotting! Wij zijn een zeer tolerant land, dat is heel goed. Maar vele wetten zijn volledig uit de hand gelopen. Wet is wet. Ja de koekoek. Een wet zonder moraal en liefde is een NEP-wet. Als de wetten niet voldoen aan Gods Tien Geboden, dan is de wet een farce in veel gevallen. Dat is er ook mis met onze koninklijke familie en allen die daarmee in zee gaan. Met onze christelijke leiders, die mensenwetten boven die van God stellen. Onze koning behoort een voorbeeld te zijn voor het hele volk. In Israël lees je het de hele Bijbel door. Valse koning betreffende Gods Geboden. Het volk verviel tot een gruwel in Gods ogen. Een oprechte koning in Gods Geboden wandelende, en het volk ging daarin mee.
En God zegende het volk. Voorbeeld doet volgen als het een goede is of een slechte is. De steen die men in het water gooit. De kringen worden steeds groter.
Deze crisis brengt mensen naar een groot verval. Je kunt het voorkomen door Jezus volkomen te geloven, en Gods Geboden doen. Niet het leugenachtige gebod van Rome wat al in Daniël 7:25 is voorspeld. Maar ook in Gods Vierde Gebod dat heel de wereld en helaas ook ons voorbeeld de koning, heeft verlaten. Alle gelovigen die met valse leraren de zondag van Rome liever hebben dan de SABBAT van God. Men schreeuwt het van de daken, “bedenkt wat van boven komt” maar doen wat van de aarde komt!!!!
Gaat uit van haar, zijne majesteit, EO PKN en alle zondagsvierders. Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt, ja, dat Hij ook Heer is van de Sabbat. Onze koning geloofd dus Jezus niet. en onze christelijke partijen ook niet. Hoe kunnen er meer den één christelijke partij zijn???? Hoe meer dan één geloof???? Denk daar maar eens over na.
Met vr. gr. Marten Dek
Zijn komst is zeer spoedig!
www.martendek.

181 gedachten over “De Grootste Crisis.”

 1. @@@@
  Jesaja 24
  1 Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners.
  2 Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser.
  3 De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit woord gesproken.
  4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg.
  5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. {{{{ Gods Tien Geboden}}}}
  6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.
  7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten.
  8 De vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer zwijgt.
  9 Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor wie hem drinken.
  10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden.
  11 Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de vrolijkheid der aarde is verdwenen.
  12 Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot puin verbrijzeld.
  13 Want zo zal het zijn op de aarde onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is.
  14 Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des Heren juicht men van de zee af.
  15 Eert daarom de Here in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de Here, de God van Israel.
  16 Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige. Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk.
  17 Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde!
  18 En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven.
  19 De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk;
  20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.
  21 En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem.
  22 En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden.
  23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de Here der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.
  @@@@
  Omdat men de Tien Geboden veracht heeft.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. @@@@
  Speciaal voor Cherry.
  Matthew BergerGroepsbeheerder We zijn toch niet meer onder de wet?

  Deze opmerking hoor je vaak in een poging de wet van God te kleineren: “We zijn toch niet onder de wet, maar onder de genade. Daarom hoeven we de Tien Geboden niet langer te houden.” Is dit een geldig argument? De Bijbel zegt inderdaad, dat we niet onder de wet zijn.

  Wat zouden we verwarring eenvoudig kunnen voorkomen, als we precies zouden aannemen, wat de Bij-bel zegt. Paulus legt zijn uitspraak zelf uit. Nadat hij gezegd heeft, dat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn, vraagt hij: “Wat dan?” Dat betekent heel eenvoudig: “Hoe moeten we dit opvatten?” En let dan eens op zijn antwoord. Hij voorziet, dat anderen zijn woorden zó zullen verdraaien, dat ze mogen zondigen, omdat ze niet onder de wet zijn, maar onder de genade. Daarom zegt hij: “Zullen wij zondigen 😊 de wet overtreden), omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” In de meest krachtige bewoordingen zegt Paulus hier, dat het onder de genade zijn niet de vrijheid geeft om de wet te overtreden. Toch is dat hetgeen vandaag miljoenen mensen geloven. Ze negeren Paulus uitdrukke-lijke waarschuwing compleet.

  Als het zijn onder de genade ons niet vrijstelt van het houden van de wet, wat bedoelt Paulus dan, wan-neer hij zegt, dat christenen niet onder de wet zijn? Het antwoord daarop geeft hij in Romeinen 3: 19: “Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.” Hier stelt Paulus het “onder de wet zijn” gelijk met “schuldig staan tegenover de wet.” Met andere woorden: mensen die onder de wet zijn, zijn schuldig aan overtreding van de wet. Daarom staan ze ook onder de veroordeling van de wet. Maar dat is juist de reden, dat christenen niet onder de wet zijn. Ze overtreden de wet niet – zijn niet schuldig, en worden er niet door veroordeeld. Daarom staan ze niet onder de wet, maar in plaats daarvan onder de macht van de genade. Verderop in zijn betoog zegt Paulus, dat de macht van de genade groter is dan de macht van de zonde. Daarom verklaart hij zo nadrukkelijk: “Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” Romeinen 6: 14. De genade zet de macht van de zonde opzij. Het geeft kracht om de wet van God te gehoorzamen. Dat is de werkelijke reden, dat we niet onder de schuld en de veroordeling van de wet staan. En het is ook de reden, waarom we niet zullen doorgaan met zondigen.

  Stel: een moordenaar wordt ter dood in de elektrische stoel veroordeeld. Terwijl hij wacht op zijn executie staat hij in elke betekenis van het woord onder de wet. Hij is schuldig, veroordeeld, heeft een doodvonnis ontvangen, enz.. Vlak voor de executie herziet de gouverneur zijn zaak en besluit hem gratie te verlenen. In het licht van verzachtende omstandigheden maakt hij gebruik van zijn voorrechten en verleent de gevangene volledig gratie. Nu staat hij niet langer onder de wet, maar onder de genade. De wet veroordeelt hem niet langer. Tegenover de aanklachten van de wet geldt hij als volkomen gerechtvaar-digd. Hij is vrij om de gevangenis uit te lopen en geen enkele politieagent kan hem iets doen. Maar nu hij onder de genade is, en niet langer onder de wet: kan hij nu zeggen, dat hij vrij is om de wet te overtreden? Zeker niet! In werkelijkheid is die man dubbel verplicht om de wet te houden, want hij heeft van de gou-verneur gratie gekregen. Uit dankbaarheid en liefde zal hij er goed op letten, dat hij de wetten van de staat, die hem gratie heeft verleend, zal eerbiedigen. Is dat niet ook wat de Bijbel zegt over zondaren die vergeving hebben ontvangen? “Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Volstrekt niet, maar wij be-vestigen de wet.” Romeinen 3: 31. Hier staat het duidelijkste antwoord op het hele vraagstuk. Paulus vraagt, of de wet voor ons van nul en generlei waarde is verklaard, omdat wij zijn gaan geloven in de ver-lossende genade van Christus. Zijn antwoord is: de wet wordt bevestigd en opnieuw van kracht in het leven van een christen die uit genade behouden is.

  Deze waarheid is zó duidelijk en eenvoudig, dat het helemaal niet herhaald zou hoeven worden. Maar de kronkelredeneringen van mensen die onder de gehoorzaamheid uit willen komen, dwingt ons, nog meer nadruk op dit punt te leggen. Ben je ooit aangehouden door een agent, omdat je de snelheid overtreden had? Dat is een heel vernederende ervaring, vooral als je weet, dat je schuldig bent. Maar stel, dat je wer-kelijk op weg was naar een erkend spoedgeval. En je brengt je argumenten vol vuur naar voren, terwijl de agent de bon uitschrijft. Dan vouwt hij de bon langzaam op en scheurt hem door. En dan zegt hij: “Nou goed. Voor deze keer zie ik het door de vingers, maar …” Wel, wat denk je dat hij met dat woordje “maar” bedoelt? Zeker toch iets als: “Maar ik wil je nooit meer betrappen op te hard rijden.” Opent dit pardon van de agent voor jou de weg om de wet te overtreden? Integendeel. Hij dringt er bij jou op aan, om nog krachtiger het besluit te nemen, de wet niet nog eens ongehoorzaam te zijn. Waarom zou een op-recht christen dan redenen verzinnen om onder het gehoorzamen van de wet van God uit te komen? Jezus zegt: “Als u Mij liefhebt, bewaar dan Mijn geboden.” Johannes 14: 15.

  1. Dit volgende is helaas in het Engels :

   “Faith and works are bound up in the same bundle. He that obeys God, trusts God; and he that trusts God obeys God. He that is without faith is without works; and he that is without works is without faith.”
   -Charles Spurgeon

   “I believe the promises of God enough to venture an eternity on them.”
   -Isaac Watts

   “Faith looks not at what happens to him but at Him Whom he
   believes.”
   -Watchman Nee

   “The issue of faith is not so much whether we believe in God, but whether we believe the God we believe in.”
   -RC Sproul

   “Faith is not something that goes against the evidence, it goes
   beyond it.”
   -Alister McGrath

   Wat Sproul zegt is “waar”, als de gene “gelooft” in God, die de Vader is van de Here Jezus. Hij zegt nl. dat de uitkomst van [het] geloof, is niet zo zeer of dat wij in God geloven, maar dat wij “die ware” God geloven waarin wij geloven. Want er zijn Joden die in God geloven, maar “haten” de Zoon. Islamieten komen tot bekering “omdat” zij geloven in de Here Jezus, want hun “god” is dood.

   Dat wat Spurgeon zei, is natuurlijk gelijk aan wat wij altijd zeggen, dat geloof zonder werken dood is. Jac.2:10-26

   Watchman Nee & Alister zeggen eigenlijk hetzelfde : Geloof gaat verder dan het bewijs. Dit moet je zo zien; er zijn mensen die, door hun geloof worden genezen, en anderen niet. Maar dat wil niet zeggen dat de één niet aangenomen wordt. Alhoewel iedereen “gelijk” is, heeft God het laatste woord en wij moeten ons vasthouden aan de beloften.

   1. Jaren geleden op WWZ , en ook op vele andere blogs, had ik gepost over de “chip” . Vandaag kan ik dit volgende zeggen; deze chip hebben we reeds in iedere vervoersmiddel, zowel als in de lucht – op zee – op de weg & op de rails, maar ook in jouw telefoon. NU nog onder jouw “huid”.

    Zij, in de USA, die een rekening hebben bij AMAZON, zij hebben reeds een chip onder de huid. Zodra zij een “artikel” in de tas doen, wordt de prijs ervan op de telefoonrekening geschreven. Er staat geen “kassa” in de winkel, de winkel is onbemand. Zonder die chip kan je niet binnenkomen. Er staan overal camcorders in de winkel om iedereen te volgen.

    Maar dat is nog niet alles : deze chips zijn ook in voertuigen en men weet wie zo’n voertuig heeft [ook privé vliegtuig].
    DAAROM was het mogelijk geweest om hen die tegen H. Clinton & haar kliek waren/zijn, hun voertuigen te laten crashen, met de dood als gevolg. [zij en handlangers zullen nog berecht worden]

    Waarom hoort men de Paus niet hierover spreken ? Is dat niet “raar” ? Als ik heden de gegevens weet dan zal hij toch eerder geweten moeten hebben ? Iedere computer heeft een : Quartz Rate Sensor PN QRSII – 00I00-I00 SNR.38353.
    Wij worden in de gaten gehouden; zij weten wie wat geschreven/ontvangen heeft via Internet.

    Nog meer : Tube [enz.] is overgenomen door GOOGLE, en zij bepalen wat er gepost mag, of verwijderd, moet worden. Het is niet meer “raar” waarom mijn posten verdwenen zijn.

    De Christenen zijn aan de beurt, zoals E.G. White dat in haar boek schreef “vele” jaren geleden. {Het Grote Conflict} Het boek de Openbaring , vanaf hoofdstuk 13, zal spoedig in vervulling gaan. Wat heden aan het gebeuren is met Trump aan de macht, is heel mogelijk het begin van de “laatste” strijd .. Goed tegen Kwaad.

    Hij “schijnt” anti het Vaticaan te zijn en “pro” Israël. Maar wat komt NA hem ? [Ik hoorde dat Putin een Orthodox Christen is] Wat een Crisis ! Democraten & Liberalen zijn wetteloos = goddeloos ; globalisten – heidenen.

    1. Ik ben er van overtuigd dat de chip een afleiding van satan is betreffende de Sabbat.
     De meeste mensen hebben de zondag al. En met verve.
     Ik hoor al om mij heen,die chip willen wij niet want wij dienen de Here.
     Heel slim van satan de zondag en de chip.
     Wel of geen chip, houd je niet bij God vandaan, wel de zondag dat een mensengebod is.
     Met de zondag kun je niet kopen van Gods Boodschap, en dat is nu ook al zo.
     Maar wie ziet dat.????
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

  2. Ja, we staan allemaal onder de wet “des doods”, totdat wij de Here Jesus erkennen en Hem gehoorzamen/volgen. Zonde is nml de overtreding der wet, en het loon dat de zonde geeft is de dood.
   Daaruit weten we dat de T/G niet zijn afgeschaft. [Ik ben weer op Tube te vinden met m’n volle naam]

   1. Jes.40:29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte.
    30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen,
    31 maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
    met vr. gr.
    Marten Dek.

 3. Ingrid van Swieten
  1 uur
  Gekopieerd van zuster Ruth Lek.. Zo mooi en goed verwoord dat ik het graag met jullie wil delen… Als dat mag…

  Vraag het niet aan Marten of aan mij maar vraag het aan God zelf
  Welke dag is de Sabbat?
  Vraag het zelf eens aan de Heer.

  Heer, kunt U mij vertellen welke dag U als speciale rustdag heeft gegeven?

  Jazeker, er staat geschreven:”God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

  Welke dag is Uw Sabbat Heer?

  In Mijn Geboden staat geschreven:”Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken.
  Exodus 20;8-10

  Welke dag Heer, is de dag waar U Heer van bent?

  Er staat geschreven:” Want de Mensenzoon is Heer en Meester over de Sabbat.”

  Maar Heer, heeft U zelf niet de geboden ontbonden?

  Ik heb zelf gezegd:”Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.”
  Mattëus 5:17

  Welke dag is dan eigenlijk de zevende dag Heer?

  Daar staat geschreven in Mijn Boek, dat ik op de sabbatdag in het graf rustte en dat Ik op de eerste dag van de week uit het graf herrees. De eerste dag is wat de mensen op aarde zondag noemen.
  Lucas 23:55,56 en 24:1-3.

  Maar Heer, is dan de Sabbatdag, de zaterdag, niet de Sabbat van de Joden?

  Hoe lees jij je Bijbel Mijn kind? Heb Ik niet de Sabbat al in het paradijs ingesteld? genesis2:1-3. Dat was 2500 jaar voor dat het Joodse volk bestond. Toen Ik later naar deze aarde kwam heb Ik zelf duidelijk gezegd:” De Sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat.” Markus 2:27

  Iemand vertelde mij Heer, dat na Uw Hemelvaart de eerste christenen de zondag vierden ter ere van Uw opstanding?

  Deze opdracht heb Ik nooit gegeven. Ik zelf, toen Ik op aarde was, heb altijd op Sabbat de synagoge bezocht.
  Lucas 4:16 en 31
  Mijn volgelingen, Joden en niet Joden, hebben precies hetzelfde gedaan, anders zouden zij geen goede volgelingen van Mij zijn.
  Handelingen 13:14,42,44 en 17:2 en 18:4.

  Ach Heer, is het dan zo erg wanneer ik rust op zondag in plaats van op zaterdag?

  Ik heb de rustdag op de zevende dag ingesteld en niet op de eerste dag van de week, dit heb Ik gedaan zodat die dag een gedenkdag zou zijn ter ere van Mij als Schepper van hemel en aarde tot in eeuwigheid.
  Johannes1:1,14,3,10 en Kolossenzen 1:16
  Ik heb dit ook met Mijn eigen hand in de Tien Geboden geschreven.
  Exodus 20:8-11
  Als je Mij wil volgen dan wil je niet doden, niet stelen, niet liegen, niet echtbreken, maar wil je dan niet het vierde gebod gehoorzamen?

  Heer vergeef mij als ik verder vraag, maar er zijn miljoenen mensen die op de eerste dag, de zondag, rusten. Zijn deze mensen dan allemaal fout?

  De zondag is een traditie, ingesteld door mensen, niet door Mij.
  In Mijn Boek kan je daar niets van vinden.
  Wel in boeken van mensen. Om er maar een te noemen: “the Converts Catechism”, geschreven door Peter Geirmann.
  Daar staat op bladzijde 50 heel duidelijk:” wij houden zondag in plaats van zaterdag, omdat de Katholieke Kerk in de Raad van Laodicea, in het jaar 364, de eredienst van zaterdag naar de zondag heeft verplaatst.’ Deze catechismus heeft de pauselijke zegen ontvangen op 25 januari 1910.

  Is het dan niet geoorloofd Heer, om een traditie in ere te houden?

  Weet je niet Mijn kind, dat er staat geschreven:”En waarom overtreedt u het Gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden?”
  “Zo ontkracht u het Woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie.
  Tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”
  Mattëus 15:3,6 en 9

  Dus als U in deze tijd op aarde zou komen Heer, dan zou U de Sabbat op zaterdag heiligen en niet op zondag?

  Wat Ik gezegend heb is geheiligd, dat staat beschreven in het scheppingsverhaal en in Mijn Tien Geboden.
  Verder staat duidelijk in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament het volgende:”Ik, de Heer ben niet veranderd,”
  Maleachi 3:6
  “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.”
  Hebreeën 13:8
  Zelfs als deze zondige aarde voorbij zal zijn gegaan , wat spoedig gebeuren zal ( Openbaring 22:12 en Petrus 3:10-14), en Ik een nieuwe aarde zal geschapen hebben, dan zal Mijn heilige sabbatdag tot in eeuwigheid gevierd worden, zoals Ik dat tot Jesaja gesproken heb.
  Jesaja 66:22 en 23 en Ezechiel en Zacharia.

  Heer, ik heb U niets meer te vragen, maar ik wilde U nog wel wat vertellen. Ik wil graag aan U toebehoren en later voor altijd bij U zijn, want ik heb U lief.

  Mijn kind, jouw liefde kun je in gehoorzaamheid tonen. Ik zal je nog een paar aanmoedigingen geven uit Mijn Boek.” Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden”Johannes14:15
  “Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Mijn geboden”.
  Mattëus 19:17

  Wie zegt:” Ik ken Hem,’ maar zich niet aan Zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods Woord houdt, is Zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.
  1Johannes 2:4-6

 4. Was het al zo lang geleden dat ik hier gepost had ? Ach wel, de grootste crisis in de wereld is natuurlijk de “wetteloosheid”. Als je eens wist hoe groot deze wetteloosheid in de USA is, en om te beginnen in het Witte Huis onder de Liberalen en Democraten. Maar Nederland doet niet onder, want ze behoort tot de Lidstaten zonder grenzen, en die “club” is ook iets apart. Ze zijn allemaal “goddeloos”.

  Nederland/België werd genoemd betrokken te zijn met wat men over de gehele wereld doet. Ontvoeringen van kinderen uit arme landen voor de rijke “beesten”. Satanisten die de wereld leiden. Of het een koninkrijk is of republiek, het doet er niet toe. Burgemeesters/stadhouders, doen eraan mee; Joden en Christenen en Muslims en noem maar op. Hulpverleners die naar rampgebieden gaan, de “organisatoren” ervan, hebben een tweede doel .. ja, hun eigen “begeerten”.
  H. Clinton en handlangers dragen reeds een “enkel-band”; zij had vele “verklikkers” laten vermoorden, zodat er geen bewijs is. Deze mensen worden naar Guatanamo Bay {Cuba} gebracht om terecht te staan. Velen hebben ontslag “genomen”, maar zullen alsnog vervolgd worden.

  Dat wij in de laatste dagen leven, was begonnen voordat ik geboren was, en dat was 78 jr geleden. Dus wat wij heden zien in de wereld, is zoveel slechter geworden. Zelfs de “media” is niet te vertrouwen, want diezelfde “rijken” regelen alles. De satan was naar de aarde geworpen en wij zijn op zijn landgoed, zijn domein, en hij bepaalt alles. Op dit ogenblik zijn er 3500 namen van hen die voor de rechter moeten verschijnen in de USA. President Trump gaat alles onderzoeken, ook in het buitenland. Er is een “prijs” op zijn hoofd : $ 20.000.

  Satan heeft ieder mens, die zich NIET houdt aan de TIEN GEBODEN, tot zijn beschikking. Bewijs maar dat het niet zo is.

  Dat, wat over de USA gaat, heb ik van INFOWARS op Tube.

   1. “En nog bekeerden zij zich niet.” [Admin] Ja, laten we lezen wat er staat in hoofdstuk Math. 23, maar die waarschuwingen zijn ook voor de “wolven” in de kerk zowel als de leden die geen onderzoek willen doen naar de waarheid.

    Ik las gisteren van een jonge vrouw (29), die vanaf haar jeugd “geestelijk” ziek is en nog tot 26.1.2018 te leven heeft, omdat men haar verzoek om “euthenasie” ingewilligd heeft.

    Deze persoon gelooft in God, ja dat zei ze, maar dan vraag ik me af, “hoezo” euthenasie en niet een “uitdrijving” van de geest(en) die in haar zijn ? Waar blijft het geloof van de mensen om haar heen ? Van de “predikanten” die beweren zó “geestelijk” te zijn. Zij is 29 jaar en had zelfs in de gevangenis gezeten, vanwege haar daden, waar zij geen macht over heeft. Volgens mij hebben de mensen die om haar heen zijn ook geen macht, omdat zij geen geloof hebben. En de predikanten ? .. ja .. die zijn ook machteloos want zij bezitten een “wetteloos” geest. Math.8:28-34 zou een voorbeeld moeten zijn. Of hadden de disciplen dat werk ook niet gedaan ?

     1. “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zei verleiden.” Math.24:11.

      Deze valse profeten behoren tot hen die zich schamen om de “waarheid” te verkondigen. Christus Jezus is de waarheid, de Zoon van God.

      “Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.” Marc. 8:37-38

      “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.” Gal.1:6-7

      Er is maar één evangelie; het evangelie van Christus, Hij is het Woord van God dat is “vlees” geworden, gestorven op Golgotha en na drie dagen en drie nachten opgestaan, waarmee Hij het Nieuwe Verbond bezegelde. Hebr.8:10 / 10:16.

      Je kunt het evangelie van Christus “niet” verkondigen zonder de Tien Geboden, waarop het evangelie staat.
      Helaas, vele predikanten zijn “Democraten” en zij schamen zich om de “sabbat” te vieren. Exo.20:8
      Zij volgen de Paus, ondanks de waarschuwing in Dan.7:25 ; en schamen zich niet om de waarheid te verdraaien.

     2. Vandaag 28.1.2018 .. bezocht ik “Youtube” en begon om 04.00 – 06.00, en om 06.02 verscheen een vraag op m’n scherm : “Bent u nog aan het kijken ?”

      Ik volgde nl. de gebeurtenissen in de USA en in Antartica, en met name de “DEEP STATE” . Wat daar aan het gebeuren is, brengt ons naar Opb.13:11 en alles wat te maken heeft met Dan.2:41-45.

      Vanaf dat Obama “President” werd, was er een complot om binnen 16 jr. een einde te maken aan de USA; dit zou gebeuren wanneer Hillary Clinton aan de macht komt. [Zij spreekt tot de geesten van doden, die demonen zijn] De Liberalen en Democraten proberen Trump eruit te wippen of zelfs te vermoorden.
      Hillary en haar “kliek” zijn goddeloos, en zij heeft al heel wat mensen laten vermoorden die tegen haar zijn. Zij zullen allemaal nog voor het gerecht komen, en daarom willen ze Trump koud maken.

      Nog wat anders : M. Zuckerberg & B. Gates [beide oprichters van “Internet/face book/twitter enz. ] zijn van mening dat er “te veel” mensen op aarde zijn, die nutteloos zijn, en moeten opgeruimd worden. Hoe willen zij dat doen ? “klik” hun namen op Tube en lees voor jezelf. Je kunt ook “antartica” of “deep state” klikken om te weten wat daar aan het gebeuren is.
      Weet wel, dat wat je doet en zegt, “in de gaten gehouden wordt”. Daarom kreeg ik die vraag op mijn scherm, wat nog nooit eerder gebeurd was. Ik vond het al raar dat mijn posten op Tube verdwenen zijn.
      De “waarheid” moet verborgen blijven, maar daar zal ik nooit aan meewerken. Sterkte in Jezus !!

     3. “Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.” Hebr.5:14

      Hoe kunnen we goed van kwaad onderscheiden, indien de Tien Geboden zijn afgeschaft ? We zij zo ver gekomen dat we nu zeggen, dat “homo” huwelijk wél degelijk mag en moet kunnen. Dit is een “valse” getuigenis, omdat we weten wat er met S & G en de omliggende steden gebeurd was. Er zijn kerken die de waarheid verdraaien omdat zij de T/G hebben afgeschaft.

      “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” 1Cor.2:2. Omdat je een zondaar bent, heb je Hem gekruisigd om jou “vrij” te kopen, om daarna Hem, Zijn evangelie, te volgen, niet het evangelie van de kerken, die de Schrift verdraaien. Vele predikanten steunen elkaar als een groep wolven, die van hun luisteraars slachtoffers maken die verloren gaan.

     4. En straks in Amersfoort door de EO kruisigen velen Jezus weer.
      Nog niets geleerd.
      De EO die Gods Wetten ook negeert.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

 5. Ja, dat is handig opgelost,
  maar jij goochelt de wet van Mozes en de geboden van God door elkaar.
  De geboden zijn aan Abraham gegeven voor de hele mensheid. De wet van van de Sinaï is gegeven aan Mozes en de Israëlieten (het staat er steeds bij genoemd) en de wet voor Abraham en zijn nageslacht worden in Handelingen nog eens opgenoemd, dat is wat telt voor de christenen. En ik ben een kind van Abraham, niet van Mozes!
  Nu kan er toch geen onduidelijkheid meer bestaan!
  Cherry
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder.
  Romeinen 13:9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  1 Corinthe 7:19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.
  De Sabbat voor de mens gemaakt. Maar niet voor jou.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 6. Grote sjabbat. Wat is een grote sjabbat??
  Zijn dat twee sjabatten achter elkaar? Of betekent het toch iets anders?
  Grote sjabbat betekent:

  De sabbat na de dood van de Heiland was ‘groot’.
  Joh 19:31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, daar het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot), verzochten de Joden dan Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

  Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.

  Dus de gewone wekelijkse sjabbat viel samen met de eerste dag van de O.B. viel samen. Op één dag dus.

  Cherry

  Lees wat ik aangaf en wanneer is Jezus Gebalsemd???? Op de Sabbat die groot was, of na de Sabbat die groot was. Pascha????
  Ik wil het best nog een keertje voor je opzoeken.

 7. Marten,
  Let eens één keer op! In de bijbelse tijd hadden ze geen rekenmachine. Ze telden dus anders dan jij nu telt.

  Voorbeeld: in 1 Koningen 15:33 staat dat in het 3e jaar van Asa… en verderop… Basa was 24 jaar koning. En dan verder in 16:8 In het 26ste jaar van …

  Dus in het 3de jaar en dan 24 jaar erbij dat is dan in het 27ste jaar van Asa…maar nee.
  Er staat vervolgens in het 26 jaar van Asa. (16:8).

  Er is dus één jaar weg? Of toch niet? Volgens jouw telling wel, volgens de bijbelse telling niet.

  Zo is het ook met de dagen. Daarom staat er ook zo vaak: Op de derde dag en niet, na de derde dag.
  Dus een telraam is hier niet te gebruiken.
  Begrijp je het??
  Nu ben jij aan zet! Maak zelf eens de lijst van de regeringsperiodes van de Koningen. Maar dan zonder telraam. Hahaha…

  Lieve groetjes van,
  Cherry

  @@@@ Je probeert er op alle mogelijke manieren onderuit te komen.
  Maar de Sabbat is en Blijft de Sabbat.
  Drie dagen en drie nachten blijven drie dagen en drie nachten.
  Jezus blijft Heer van de Sabbat.
  Gods Geboden blijven Gods Geboden op staan door God zelf geschreven.
  En de dag van de zon blijft een mensengebod. [ de zondag genoemd.]
  Maar je hebt het recht om God en Jezus niet te hoevenn geloven en te volgen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Je snapt weer niks van de bijbel Cherry!!

   Basa was begin 3e jaar koning tot eind 26e jaar asa.
   Dat zijn 24 jaren. In de 27e jaar was er weer een andere koning.

   Hahahahahaaa

 8. Romeinen 6:14: “want gij staat niet onder de wet, maar onder de genade”.

  Cherry

  Wat houd dat in, niet onder de wet staan????
  Betekend dat dat wij de Wet/Geboden niet hebben????
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  Het betekend dat wij de wet niet kunnen volbrengen en daarom is er genade nodig.
  Romeinen 2:12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
  Hier hebben wij het over de wet van Mozes. Heeft God het over de wet van Mozes.
  Jezus spreekt over Gods Wet. De Tien Geboden.
  Maar ook jij bent niet verplicht om Jezus te geloven die zegt, en die Dag begint zo meteen, De Sabbat voor de mens gemaakt.
  Niet voor de Joden, niet voor de Grieken en niet voor de heidenen, Maar voor de MENS gemaakt>

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 9. Moeten wij nog meer op onze hoede zijn????

  De inquisitie door pope’s goedgekeurd en zelfs uitgevaardigd.
  ook de Joden moesten een teken dragen als in de tijd van Hitler.
  Hoe denkt u hierna over Rome????
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

  De Regels van Pamiers werden op aandringen van paus Innocentius III in 1215 aangescherpt tijdens het Vierde Lateraans Concilie en namens de hele kerk goedgekeurd. Hier werden ook een aantal religieuze groepen veroordeeld en andere erkend. Er werden decreten tegen de katharen en de Waldenzen afgekondigd. Joden moesten een geel insigne gaan dragen en ook moslims moesten onderscheidende tekenen gaan dragen. Na het pontificaat van Honorius III constateerde Gregorius IX (1227-1241) dat veel bisschoppen te laks waren bij het uitvoeren van hun inquisitoriale taak. Sommige bisschoppen maakten openlijk bezwaar tegen de inquisitie. Gregorius IX plaatste daarom de inquisiteurs direct onder pauselijk gezag. Daardoor konden zelfs bisschoppen voor de inquisitie worden gedaagd.
  In 1243 besloot paus Innocentius IV dat bij de verhoren van verdachten ook marteling was toegestaan. De inquisitie vormde van toen af aan, onder rechtstreeks toezicht van de paus, een ontzagwekkende, nagenoeg onaantastbare macht, niet alleen van de Kerk over het volk, maar ook binnen de Kerk zelf.
  Paus Paulus III richtte in 1542 de Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis op, waardoor de inquisitie in de verschillende landen gecentraliseerd werd.
  Hoofddoelstelling van de inquisitie was echter niet om te straffen, maar om te bekeren. Praktisch alle middelen, tot aan marteling toe, werden aangewend om de verdwaalde schapen weer tot de kudde te doen terugkeren. De inquisiteur had zijn werk goed gedaan als een ketter in het openbaar zijn dwaling bekende, deze afzwoer, het gezag van de Kerk erkende, en zijn penitentie dankbaar aanvaardde als een mogelijkheid om weer met God in het reine te komen.
  Inquisitoir recht gaf de aanklager veel meer mogelijkheden:
  • Rechter en aanklager waren dezelfde persoon. De rechter kon zelf op onderzoek uitgaan en de aanklacht formuleren.
  • Confrontatie met de aanklager was niet mogelijk, de aanklacht kon anoniem gedaan worden.
  • De zittingen konden geheim zijn.
  • De beschuldigde kon onbeperkt vastgehouden worden tot aan het proces.
  • De beschuldigde hoefde de aanklacht niet te vernemen.
  • Marteling was toegestaan en na 1570 werden de aanvankelijk in het systeem ingebouwde beveiligingen (om de verdachte te beschermen tegen willekeurige marteling) vrijwel geheel losgelaten.
  • De beschuldigde mocht geen advocaat hebben.
  • De beschuldigde mocht geen getuigen oproepen.
  • De beschuldigde mocht de getuigen van de aanklager niet ondervragen.
  • Een aanklacht vanuit het volk was na 1590 niet langer nodig. Men hoefde zelfs niet meer te bewijzen dat de heks iemand kwaad had gedaan.
  • Hoger beroep was onmogelijk.

  @@@@ Deze wetswijziging viel samen met een spirituele hervorming, die de angst voor zonde, de duivel en de hel aanwakkerde. Daardoor werden de heksen na 1450 beschuldigd van het sluiten van een pact met de duivel en na 1560 ook nog van het vrijwillig hebben van geslachtsgemeenschap met de duivel op de heksensabbatten. Tijdens de marteling werden de heksen gedwongen om de namen van andere deelnemers aan de sabbat te noemen. Deze werden opgepakt en gedwongen meer namen te noemen. Zo ontstonden na 1580 de beruchte massaprocessen die vele tienduizenden het leven hebben gekost, vooral in Duitsland en Frankrijk. @@@@
  In Spanje werden reeds sedert de 13de eeuw de Katharen uit Aragón verbannen. De joden en Moren, in de 14de eeuw tot het christendom bekeerd, bleven dikwijls in het geheim trouw aan het voorvaderlijk geloof. Om hen te dwingen daarvan af te zien werd de Spaanse inquisitie opnieuw ingericht door Ferdinand II en Isabella, met de toestemming van paus Sixtus IV (1 november 1478)
  In Italië bestond de inquisitie reeds vroeg. Zij werd bekrachtigd tijdens het Vierde Lateraans Concilie in 1215 door Paus Innocentius III, maar ook Paulus IV (1555-1559) gebruikte haar in de strijd tegen het protestantisme.

 10. Marten Dek wil praten over zijn geloof en tijdens dat gesprek komt alleen hijzelf aan het woord.

  Dat is wat hier gaande is.

  Cherry

  @@@@ Beste Cherry, dat je boos bent en mij oplichter noemt laat ik bij jou.
  Die heb ik dus wel verwijderd.
  Hou gewoon je eigen geloof en ga niet proberen mijn site te manipuleren.
  De Sabbat is en blijft staan.
  Daar krijg je mij alleen vanaf als je Bijbelse bewijzen hebt.
  Zal Ik nog geloof vinden. Mensengeboden. Twee nachten in plaats van drie nachten.
  De Sabbat voor de mens gemaakt, enz, hebben op jou geen vat.
  Ook Bijbelse teksten daarover niet.
  Daarom wens ik jou het beste toe in vrede met Hem en jezelf.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 11. Romeinen 8:
  (1) Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer.
  (2) De ‘wet’ van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Uw notitie bij vers 2
  (3) Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en terwille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist,
  @@@@ Dus de wet van mozus, het Ouder testament!!!!@@@@
  (4) opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest.
  (5) Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest.
  (6) Het streven van het vlees loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede.

  Het vlees is de wet; het lev en is de Geest.

  Cherry

  @@@@ 2 Petrus 2:8 (want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken)
  Geestelijke Wet???? Jakobus 2:11 Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden.
  Zijn dat niet Wetten van Gods Tien geboden????
  Hoezo handelen???? Jakobus 2:9 Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.
  Galaten 5:14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  Galaten 5:18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
  Galaten 5:23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.
  Waarom niet???? Omdat je niet tegen Gods Wetten ingaat.
  Alweer de wet van Mozes Galaten 5:3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen.

  En ik wens je een goed onderzoek toe,
  Met vr, gr,
  Marten Dek.

  1. Cherry, je citeert uit de corupte rkbijbel.

   Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

   het geld alleen voor diegene “die niet naar de vlees handelen.”

   MD, ik denk eerder dat Cherry de verkeerde leraar aanhangt die de Woorden van God verdraait.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 12. 1 Petrus 1: 1 VAN PETRUS, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de Verstrooiing van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, die zijn uitverkoren
  2krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade voor u en vrede in rijke overvloed!
  3Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

  Marten, Volgens bovenstaande bijbeltekst gooi jij niet alleen het geloof, maar ook de bijbel door elkaar. Of ben je op je hoofd gevallen? Neem maar eens een glas whisky en zoek een leuke vriendin!
  Wat jij zegt dat in 1 Petrus 1:1-3 staat. dat staat er niet.

  Cherry

  @@@@ Ik hou meer van cherry, maar dat in de cola.
  ====
  1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd.
  2 En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.
  3 En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!
  4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.
  5 En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open;
  6 en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel.
  7 En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden.
  ====
  Kijk eens in de wereld om je heen.
  Mattheus 5:19 Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
  ====
  De mensen die mij veroordelen en zeggen oprecht te geloven, dat mogen zij denken.
  We moeten altijd met bewijzen komen en die durven te onderzoeken.
  Het volgende overkwam mij op klaarlichte dag. Het nam bezit van heel mijn lichaam op een heel bijzondere wijze.
  “Marten Dek, Gedenk den Sabbat, Het is Mij een Teken tussen Mij en jou, en het is Mij een Teken, Tussen Mij en de mensen.”
  Daar sta je dan als zondags vierder.
  Alles wat er voor nodig was kwam op mij af. De satan????
  Nu even wat ik opgezocht heb en weinigen serieus nemen!!!!.
  Kerkelijke boodschap van Rome; Boekje een twee een jaargang 26 nr 9/10 18 Dec 1998 Kerkelijke documentatie. Dies Domini. Apostolische brief over de zondagsheiliging bladzij 28 hoofdstuk 64 De rustdag.
  Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er het specifieke karakter van de Sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse Keizerrijk het week ritme door te bepalen dat op de “dag van de zon” de rechters de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
  ====
  Even eerder staat er dezelfde bladzij. Dat had ik over willen schrijven en doe dat nu.
  ====
  Geeft Jezus de Heer van de sabbat het naleven van deze dag ingesteld om tegelijkertijd de rechten van God en die van de mens te eerbiedigen, het bevrijdende aspect terug. Zo valt te begrijpen waarom de christenen die door het bloed van Christus bewerkstelligde bevrijding verkondigden gelijk hadden, toen zij zich gerechtigd voelden de zin van de Sabbat te verleggen naar de dag van de verrijzenis. Het lijden, sterven en verrijzen van Christus heeft de mens inderdaad van een veel dieper gewortelder slavernij bevrijd dan die …………………
  Zie ook Daniël 7;25 WAAR AANGEKONDIGD IS DAT SATAN DAT ZOU DOEN.
  Per ongeluk cops lock ingedrukt.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:

  1. Cherry, “2krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus.”

   Naar mijn mening begrijp jij niet wat deze tekst inhoud.

   Wat betekent:
   – in de heiliging van de Geest?
   – tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed?
   – de voorbeschikking (voorkennis) van God de Vader?

 13. En wat moet je hier dan mee in tegenstelling van jouw verhaal:

  “Ik doe de genade van God niet teniet: als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven” (Galaten 2:21).

  Over de wet:
  “Daar trad een wetgeleerde naar voren om Hem op de proef te stellen. Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’

  26Hij sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de Wet? Wat leest ge daar?’

  27Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.’

  28Jezus zei: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven” (Lucas 10:25-28).

  @@@@ De wet van Mozes was waae iver gesproken is.
  Gods Wet is onveranderlijk. Mattheus 5:19 Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Markus 10:19 Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder.
  Lukas 1:6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk.
  Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
  Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
  @@@@ Romeinen 13:9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.@@@@
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 14. Beste Marten,

  Kun je mij uitleggen: 1 Petrus 1:1-3:

  1 VAN PETRUS, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de Verstrooiing van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, die zijn uitverkoren

  2 krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade voor u en vrede in rijke overvloed!

  3 Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood

  @@@@ Ik geloof niet dat ik jou ook maar iets kan uitleggen. Je zit te vast aan Rome. @@@@

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 15. @@@@
  Goedemorgen op deze mooie zonnige dag.
  Bij het wakker worden dacht ik aan de stembus.
  Laat ik voorop stellen dat ik niet stem.
  Er is nu een partij “Jezus leeft”
  Ik vind, en dat hoeft niemand het met mij eens te zijn, dat staat en kerk, gescheiden dient te zijn.
  Nu gaat de partij Jezus leeft zich begeven midden in het bedrijf “de Staat” die aanhanger is van satans gedachten heeft. Babymoord. Mensenmoord. Doden van andere mensen met bommen. Gods Geboden negerende.
  Dus gaat Jezus leeft partij, geld krijgen van de tegenstrever om God te dienen????
  Ik hoop dat de stemmers daar even over na willen denken.
  Waar je mee omgaat zou je wel eens behoorlijk besmet mee kunnen raken.
  Moeten stemmers daar aan mee werken????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  Kan Jezus leeft partij niet beter de straat opgaan om mensen te redden????

 16. Over kosjer eten.
  Dat een varken enz., onreine dieren in het O.T. waren, dat komt omdat ze ook ongedierte eten en een korte darm hebben.
  Een koe heeft meerdere magen en alle eten wordt verteerd, en wat er overblijft is een totaal verteerde massa.
  Bij een varken is dat anders. Die heeft een korte darm en niet alles wordt verteerd en daardoor heeft hij parasieten en besmettelijke dingen die hij kan overbrengen.
  De israëlieten leefden in de woestijn, en waren bevattelijk voor deze ziekten.

  Maar in het NT werd alles rein verklaard.
  Ik kook electrisch en alles kunnen wij voldoende verhitten en kunnen alle parasieten dood laten gaan, net zoals de koe!
  Alles is rein voor de reinen.
  Jij Marten, blaast het O.T. door naar het NT. Voor onreinen is alles onrein.
  Cherry

 17. Zegt Marten Dek: 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

  Beste Marten, Dan heb ik toch een vraag voor jou.
  Jij schrijft dat Hij de verzoening is voor de zonden van de hele wereld.
  Leg dat eens uit Ook voor de zonden van IS?

  Cherry

 18. Mc. 16:9
  Nadat Hij in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was,

  Markus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.

  En nu moet je goed opletten, want jij leest vanuit de veranderde NBG die expres onduidelijkheden heeft en dingen weglaat.
  Statenvertaling: Markus 16:9 En als Jezus opgestaan was, @@@@ Hij was dus al opgestaan @@@@ des morgens vroeg, @@@@ een gegeven dat niet aangeeft van opstaan @@@@ op den eersten dag der week, @@@@ Een vermelding van de dag, niet meer en niet minder, die aangeeft wanneer hij Maria ontmoet. @@@@ verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, @@@@ Verscheen hij als eerste aan Maria. @@@@ uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

  Heb je het telraam nig betreffende de nachten. Drie nachten en niet één minder.
  Tenzij Jezus het zelf niet weet en mogelijk liegt. Toch????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 19. Zijn komst is zeer spoedig!
  http://www.martendek.

  Nog even niet. Dat is in 2070 en dat staat in de Bijbel.

  Cherry

  @@@@
  1 Joh. 1:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
  10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
  11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!
  12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
  13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

  Met vr. gr. Marten Dek.

 20. Wie kreeg de wet?
  Los dat eerst eens op.

  En vervolgens: Wie door de wet behouden wil worden is van de genade vervallen.

  Wat betekent dit?

  Cherry

  @@@@ 1Petr.1:1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
  2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
  3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar