De Grootste Crisis.

193 gedachten over “De Grootste Crisis.”

 1. Frits
  Do 4-6-2020 20:42
  Dag allemaal,
  Kijk je er al naar uit? Aanstaande Sabbat 6 juni mogen we weer een samenkomst houden.
  Geweldig elkaar weer te kunnen ontmoeten.
  Conform de richtlijnen van de overheid heb ik een protocol gemaakt. Jullie vinden deze in de bijlage.
  Helaas mogen we niet met elkaar zingen. Dit zou teveel risico met zich meenemen. Gelukkig hebben we muziek en…..
  We kunnen van elkaar horen hoe de afgelopen tijd ervaren is.
  Aanstaande Sabbat houden we een themadienst over ‘VRIJHEID’
  Ieder kan zijn gedachten en gevoelens over dit thema uiten.
  Ook de Gods Woord geeft ons veel stof tot nadenken over dit thema.
  God heeft ons de vrijheid gegeven om voor Hem of voor het kwade te kiezen. Geen keus is ook een keus.
  Is jouw keus duidelijk?
  Lees het protocol goed: geen handen schudden, gepaste afstand bewaren, niet zingen, wel getuigen van Gods grootheid.
  Tot Sabbat!
  Frits

  Beste Frits,

  Ik ben hier van geschrokken.
  Buiten houd ik mij als anderen dat willen mijn aan het protocol.
  Maar zelf is mijn vertrouwen op God en Jezus gesteld.
  Als dat door de overheid in de kerk verplicht is gesteld.????
  Dan is dat een ondermijning van het gezag en geloof in God.
  In Gods huis laat ik mij dat niet opleggen.
  Dat betekent dat ik, hoe groot het verlangen ook is, ik thuis de Sabbat ga houden met een oude preek.
  De staat heeft geen zeggenschap over Gods huis, en God wel.
  Vrijheid van godsdienst is hier in het geding, de staat gaat voor mij niet bepalen wat ik in de kerk doe en niet doe.
  Dat de staat geen Sabbat heeft is al een teken dat ook satan dankbaar gebruik maakt van deze ontzegging van, in de kerk te mogen doen wat God welgevallig is.
  Doe allen die wel komen de hartelijke groeten.
  Misschien maak ik nog wel een gedicht, maar wilde eerst hier op reageren
  Met vr. gr.
  Dat God ons allen mag zegenen en bijstaan
  Marten.

 2. Sabbat 13-07-2019.
  Ik luister met gemengde gevoelens naar Het zingen over Gods Woord.
  Ik kijk naar al die mooie mensen en met een weemoed over zoveel mogelijke vergeefse vreugde, en aanbidding in overeenstemming met Gods Woord. MAAR.!!!! ????
  En eigenlijk begon ik onrustig te worden over de aanvallen die ik te verwerken kreeg. Dat ik op Gods stoel ga zitten, als ik zeg je komt niet in de hemel. Maar hieronder staat het,
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. De zondag van de tegenstander. Daniël 7:25.!!!! DUS.!!!! Daarmee mag ik schijnbaar de mensen niet waarschuwen. Zowel ga je op Gods stoel zitten.
  Hoef je dus de Leer ook niet meer te zeggen, want dan zit je schijnbaar ook op Gods stoel.
  Hoe word ik niet aangevallen als ik uit Gods Woord beweer dat alle zondagsvierders verloren zijn. Ik zie volle zalen in aanbidding naar Hem, en zelfs sommige Sabbatsvierders menen dat zondagsvierders wel mee mogen als Hij ons komt halen.
  Men haalt graag Galaten en Romeinen aan om mij de mond te snoeren.
  Voor mij zijn de Woorden van Jezus dan doorslaggevend als er twijfel is, een, op zeker een verkeerde uitleg, van Gods Woord.
  Jezus kan en zal toch geen onwaarheid vertellen. Toch.????
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  Zegt het volgende niet genoeg.????
  Handelingen 13:27 Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat dag gelezen worden, Hem veroordelende, vervuld;
  Handelingen 13:42 En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden.
  Handelingen 13:44 En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen.
  Handelingen 15:21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.
  Handelingen 18:4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.
  En het volgende.????
  Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
  Is er iemand bekend met de heer van de zondag.
  Wie heeft Jezus opzij gezet.???? Rome.!!!! Maria tot middelares gemaakt.
  Wie heeft anno 321 de zondag ingevoerd.???? Constantijn die pausen aan en af stelde.
  Is het niet duidelijk genoeg dat Gods Teken van de Sabbat, de geheiligde Dag, daarmee opzij is gezet. Dat de tegenstrever de zondag heeft ingevoerd om de mens vergeefs Hem te laten eren, die voor ons is gestorven, die een vernederende en marteldood op zich nam om ons, om onze zonden te vergeven. Gaat heen en zondig niet meer telt voor alle mensen en ook voor mij.
  2 Corinthe 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
  Want Rome kan werkelijk alles heel mooi verwoorden.
  Dan. 7:25 >>>> Romeins kalender ingevoerd, dagen van avond naar avond naar 12 uur in de nacht verzet.
  Blz. 25 van een twee een RKK hoofdstuk vier
  55. “Gezegend zij Hij die de grote zondag boven alle dagen verheven heeft. Wie was die echte hij, het in Dan.7:25. satan.???? En het zal menen………………
  een twee een van de RKK.blz. 27 61. Zo zal de ‘Dag van God’ voor altijd verbonden zijn met de ‘dag van de mens’.<<<< Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Zelfde blz. 62. De christen zal dan in gedachten moeten houden, dat als de van de Joodse sabbat voor hem niet meer gelden. Kunt u dat vinden in Gods Woord.???? Vervolg van 63 op blz. 28 Zo valt te begrijpen waarom de christenen die de door het bloed van Christus bewerkstelligende bevrijding verkondigden, gelijk hadden, toen zij zich gerechtigd voelden de zin van de Sabbat te verleggen naar de dag van de verrijzenis. Waar staat dat in Gods Woord.???? In 64. Zelfde blz. “De dag van de zon”. De enige werkelijke reden van satan. Blz. 30. 69. Als gij in Mijn geboden onderhoudt, zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van Mijn Vader heb onderhouden, in zijn Liefde blijf. Spreekt satan hier als een engel des lichts.???? Of om de Sabbat te verdoezelen. Sabbat of zondag is immers de belangrijkste vraag. Toch.???? Blz. 33 78. En het concilie zegt verder:, “Bij de viering van deze jaarlijks kring van de mysteries van Christus vereert de kerk met een bijzondere liefde de zalig moeder van God, Maria, die onverbrekelijk met het heilswerk van haar Zoon is verbonden” Die kerk bid nu tot Maria als middelares. Ik heb Jezus als Middelaar, en u.???? Blz. 16. 35. De dag van de kerk. Dus niet de Dag van God. Blz. 44. B. De gelovigen van nu :De sterkste tekenen van geloof zijn die we nu ontvangen van de mensen om ons heen. Woorden wekken en daden trekken. Een waarheid als een koe. Zie de zondag van, niet van God. Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Omdat ik onbetrouwbaar lijk voor velen, bestel het boekje op; bestel@rkk.nl
  De moeite waard om te leven naar Gods eer, en uit de verkeerde leer te stappen.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Dag Marten,
   Luister ook eens een keer naar mij, een grote fan van… en begin niet meteen met van dik hout …
   Mijn vraag aan jou is alleen deze:

   Waarom kregen de Joden in de Sinaï de wet (de 10 GB)?

   Alvast dank voor je antwoord!

   Cherry

   Waarom denk jij dat Jezus de Tien Geboden ook aan ons geeft.
   Marten

   1. En van wie kreeg jij dan de Tien Geboden?
    Ja vertel?
    Cherry

    Wat houdt geloven in.????

    2) Wat is Waarheid en de zogenaamde waarheid.????
    3) Wat is een leugen en wat is een waarheid, die tevens een leugen is.????
    4) De zon schijnt altijd, al zien wij de zon niet altijd. Toch.????
    Laat ik met 4) beginnen. Mattheus 13:17 Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord.
    Er wordt nog veel niet gezien, en niet gehoord.!!!! Ook door voorgangers niet, die mogen niet.!!!!
    Zijn gebonden aan een kerkelijk instituut, en die zijn zij gehoorzaamheid verschuldigd. Het is veelal geen echte roeping meer maar een goede baan. Kijk maar naar de valse leer van de EO. [zondag]
    Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
    Sommige mensen maken daaruit op dat Jezus God zelf zou zijn. Maar dan geloven zij God niet ; Mattheus 3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
    Wat is dan de betekenis.???? ; 1 Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.
    De betekenis van het “één” zijn, ontgaat zelfs vele voorgangers. Één zijn betekend één in Woord en Daad. Want er zijn drie. Het Woord is overduidelijk Jezus is het Woord, net zoals Jezus ook het Lam is. Immers, Johannes 1:36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
    Ga ik verder met 3)
    Hier zullen velen van gaan stuiteren. Het meest belangrijke is de Sabbat, velen geloven dat de zondag ook wel mag. Nu staat er in Gods Woord,; Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Maar erger nog, zij die dat vast blijven houden, en vast willen blijven, geloven, aan hen,; 2 Thessalonica 2:11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
    Maar hoe weet ik nou dat het een leugen is en een mensengebod is.????
    Zie Daniël 7: 25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
    Wie is die “het” ???? In het boekje een-twee-een van de RKK kun je het antwoord lezen.!!!!
    Dies Domini Apostolische brief over de heiliging van de zondag. Bestellen kan, zo dat u het zelf kunt lezen als u wilt. De kosten zijn het niet en wil ik graag vergoeden.
    E-mail naar bestel@rkk.nl Jaargang 26 nr. 9/10 18 december 1998.
    Blz. 28 geeft meteen al aan dat “op de dag van de zon” En verder geweldige dingen over de zondag aan mensen die Rome meer geloven dan dat zij God geloven met,; Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, En,; Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
    Dan kun je alleen nog maar langer geloven, uit ongeloof, en zal God je de bovengenoemde leugen zenden. 2: Tess. 2:11. Dan word je nog sterker in de dwaling. Maar door echt geloof, kun je daar uitkomen. Hem geloven die de marteldood is gestorven voor alle mensen die Hem echt willen eren.
    Nu even verder met 2)
    Bestaat er meer dan één Waarheid.????
    Is er verschil met Hemelse en aardse waarheid. ???? ik denk dat daar een hemelsbreed verschil in zit.
    Titus 1:2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; God kan dus niet liegen, Jezus dan wel ????. Nee dus, want Zij zijn één. Geen van drieën kan dus liegen. Wie kan dan wel liegen en nog wel leugens die velen van geloven. Daniël 7:25 al aangehaald.
    Wat is dan de zogenaamde waarheid.????
    Eigenlijk al in 3) beschreven.
    Maar ik wil iets verder gaan dan dat. Psalmen 31:6 (31-7) Ik haat degenen, die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op den HEERE.
    Valse ijdelheden is de grote tegenstander die spreekt; 2 Corinthe 11:14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
    satan die niet het recht heeft om met een hoofdletter te worden geschreven, naar mijn mening. De boosdoener die de hele wereld in zijn macht heeft, door mooie woorden vol van leugen en bedrog.
    Kun je satan ontmaskeren.????
    Lijkt mij niet zo moeilijk, en laten wij beginnen dat satan Jezus opzij heeft gezet en Maria als aanbidding heeft ingesteld. Moeder Maria bid voor ons, met vele wees gegroetjes aan kettinkjes geregen.
    Daniel 8:11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Ja nog veel meer staat daar over geschreven. Jezus is ons gedurig Offer. Toch.???? Of kent iemand nog een ander offer.???? Een andere Waarheid.????
    Nog even terug naar 3)
    In veel West-Europese talen is de Romeinse naamgeving de basis geweest. Zo ook in het Nederlands. De namen zijn dan ook vernederlandst, maar de herkomst is in veel gevallen nog duidelijk te zien. De namen van de planeten waren in die tijd vaak ook de namen van allerlei goden. Zo zijn een aantal van de namen veranderd naar de Germaanse versies van de Romeinse goden..

    Voor velen is dus de zondag een waarheid, terwijl het naar Bijbelse mening geen waarheid kan zijn. Het is immers een mensengebod.
    Zondag: dag van de zon (de Romeinse dies Solis) blz. 28 van een-twee-een.
    Maandag: dag van de maan (de Romeinse lunis dies)
    Dinsdag: dag van de Germaanse god Tyr. Oorlogsgod en personificatie van de zon (dies Martis).
    Woensdag: dag van de Germaanse god Wodan. Oppergod en god van de wijsheid (dies Mercurii).
    Donderdag: dag van de Germaanse god Donar. De god van de donder (en het weer. dies Iovis).
    Vrijdag: dag van de Germaanse godin Frija. God van de vruchtbaarheid (dies Veneris).
    Zaterdag: dag van de Romeinse god Saturnus. Onderwereldgodheid (dies Saturni).
    Het is overbekend dat geen der namen ooit door God zijn gegeven.
    God noemde de dagen eerste tot en met zesde, alleen de Zevende Dag noemde God de Sabbat.
    Gen. 2: 3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.
    Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
    Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.

    Als het nu Bijbels niet meer duidelijk is dat de zondag een dag is, van vergeefs eren zij mij, mogelijk, of zeker, een uitsluiting is, van mee mogen, als Jezus de zijnen komt halen. Waarom zou God de volhoudende, en vergeefs erenden, dan een leugen sturen, om dat zij, naar Jezus niet willen luisteren.
    Als ik die prachtige lieden van bv de Urker koren hoor en de machtige stemmen van de kerkgangers, en dan moet denken, Zijn zij allemaal verloren, door mensengeboden. Dan slaat het verdriet toe. Iedereen kan zelf de Bijbel lezen en Gods Geboden kennen, dus alleen de valse leraren, die ook opgeleid zijn door valse leraren, alleen de schuld geven, lijkt mij niet meer aan de orde. Elk mens dat volhoud, dat de zondag ook wel mag, is daar zelf verantwoordelijk voor!!!!

    Ik hoop hiermee op deze Sabbat een stukje heb onderzocht, en om door te kunnen geven aan allen, die de zondag boven het Vierde Gebod stellen.
    Als Jezus op de wolken komt, en wij Hem in de lucht tegemoet gaan, waar wij duizend jaar met Hem zullen zijn, en de achterblijvers de dood zullen vinden, dan is er een verschrikkelijk en onnodig verdriet.
    Dit is mijn verhaal voor hen, die met Hem willen zijn. Die mee gaan als Jezus komt op de wolken, en wij in een oogwenk naar Hem toegaan, ; 1 Thessalonica 4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.!!!!

    Marten. Voor altijd een kind van Hem door Zijn Kracht.
    Amen.

    1. Ik vroeg waarom dat jij de wet van de Sinaï hebt?

     Cherry

     Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

 3. @@@@
  Jesaja 24
  1 Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners.
  2 Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser.
  3 De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit woord gesproken.
  4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg.
  5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. {{{{ Gods Tien Geboden}}}}
  6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.
  7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten.
  8 De vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer zwijgt.
  9 Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor wie hem drinken.
  10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden.
  11 Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de vrolijkheid der aarde is verdwenen.
  12 Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot puin verbrijzeld.
  13 Want zo zal het zijn op de aarde onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is.
  14 Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des Heren juicht men van de zee af.
  15 Eert daarom de Here in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de Here, de God van Israel.
  16 Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige. Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk.
  17 Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde!
  18 En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven.
  19 De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk;
  20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.
  21 En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem.
  22 En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden.
  23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de Here der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.
  @@@@
  Omdat men de Tien Geboden veracht heeft.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 4. @@@@
  Speciaal voor Cherry.
  Matthew BergerGroepsbeheerder We zijn toch niet meer onder de wet?

  Deze opmerking hoor je vaak in een poging de wet van God te kleineren: “We zijn toch niet onder de wet, maar onder de genade. Daarom hoeven we de Tien Geboden niet langer te houden.” Is dit een geldig argument? De Bijbel zegt inderdaad, dat we niet onder de wet zijn.

  Wat zouden we verwarring eenvoudig kunnen voorkomen, als we precies zouden aannemen, wat de Bij-bel zegt. Paulus legt zijn uitspraak zelf uit. Nadat hij gezegd heeft, dat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn, vraagt hij: “Wat dan?” Dat betekent heel eenvoudig: “Hoe moeten we dit opvatten?” En let dan eens op zijn antwoord. Hij voorziet, dat anderen zijn woorden zó zullen verdraaien, dat ze mogen zondigen, omdat ze niet onder de wet zijn, maar onder de genade. Daarom zegt hij: “Zullen wij zondigen 😊 de wet overtreden), omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” In de meest krachtige bewoordingen zegt Paulus hier, dat het onder de genade zijn niet de vrijheid geeft om de wet te overtreden. Toch is dat hetgeen vandaag miljoenen mensen geloven. Ze negeren Paulus uitdrukke-lijke waarschuwing compleet.

  Als het zijn onder de genade ons niet vrijstelt van het houden van de wet, wat bedoelt Paulus dan, wan-neer hij zegt, dat christenen niet onder de wet zijn? Het antwoord daarop geeft hij in Romeinen 3: 19: “Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.” Hier stelt Paulus het “onder de wet zijn” gelijk met “schuldig staan tegenover de wet.” Met andere woorden: mensen die onder de wet zijn, zijn schuldig aan overtreding van de wet. Daarom staan ze ook onder de veroordeling van de wet. Maar dat is juist de reden, dat christenen niet onder de wet zijn. Ze overtreden de wet niet – zijn niet schuldig, en worden er niet door veroordeeld. Daarom staan ze niet onder de wet, maar in plaats daarvan onder de macht van de genade. Verderop in zijn betoog zegt Paulus, dat de macht van de genade groter is dan de macht van de zonde. Daarom verklaart hij zo nadrukkelijk: “Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” Romeinen 6: 14. De genade zet de macht van de zonde opzij. Het geeft kracht om de wet van God te gehoorzamen. Dat is de werkelijke reden, dat we niet onder de schuld en de veroordeling van de wet staan. En het is ook de reden, waarom we niet zullen doorgaan met zondigen.

  Stel: een moordenaar wordt ter dood in de elektrische stoel veroordeeld. Terwijl hij wacht op zijn executie staat hij in elke betekenis van het woord onder de wet. Hij is schuldig, veroordeeld, heeft een doodvonnis ontvangen, enz.. Vlak voor de executie herziet de gouverneur zijn zaak en besluit hem gratie te verlenen. In het licht van verzachtende omstandigheden maakt hij gebruik van zijn voorrechten en verleent de gevangene volledig gratie. Nu staat hij niet langer onder de wet, maar onder de genade. De wet veroordeelt hem niet langer. Tegenover de aanklachten van de wet geldt hij als volkomen gerechtvaar-digd. Hij is vrij om de gevangenis uit te lopen en geen enkele politieagent kan hem iets doen. Maar nu hij onder de genade is, en niet langer onder de wet: kan hij nu zeggen, dat hij vrij is om de wet te overtreden? Zeker niet! In werkelijkheid is die man dubbel verplicht om de wet te houden, want hij heeft van de gou-verneur gratie gekregen. Uit dankbaarheid en liefde zal hij er goed op letten, dat hij de wetten van de staat, die hem gratie heeft verleend, zal eerbiedigen. Is dat niet ook wat de Bijbel zegt over zondaren die vergeving hebben ontvangen? “Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Volstrekt niet, maar wij be-vestigen de wet.” Romeinen 3: 31. Hier staat het duidelijkste antwoord op het hele vraagstuk. Paulus vraagt, of de wet voor ons van nul en generlei waarde is verklaard, omdat wij zijn gaan geloven in de ver-lossende genade van Christus. Zijn antwoord is: de wet wordt bevestigd en opnieuw van kracht in het leven van een christen die uit genade behouden is.

  Deze waarheid is zó duidelijk en eenvoudig, dat het helemaal niet herhaald zou hoeven worden. Maar de kronkelredeneringen van mensen die onder de gehoorzaamheid uit willen komen, dwingt ons, nog meer nadruk op dit punt te leggen. Ben je ooit aangehouden door een agent, omdat je de snelheid overtreden had? Dat is een heel vernederende ervaring, vooral als je weet, dat je schuldig bent. Maar stel, dat je wer-kelijk op weg was naar een erkend spoedgeval. En je brengt je argumenten vol vuur naar voren, terwijl de agent de bon uitschrijft. Dan vouwt hij de bon langzaam op en scheurt hem door. En dan zegt hij: “Nou goed. Voor deze keer zie ik het door de vingers, maar …” Wel, wat denk je dat hij met dat woordje “maar” bedoelt? Zeker toch iets als: “Maar ik wil je nooit meer betrappen op te hard rijden.” Opent dit pardon van de agent voor jou de weg om de wet te overtreden? Integendeel. Hij dringt er bij jou op aan, om nog krachtiger het besluit te nemen, de wet niet nog eens ongehoorzaam te zijn. Waarom zou een op-recht christen dan redenen verzinnen om onder het gehoorzamen van de wet van God uit te komen? Jezus zegt: “Als u Mij liefhebt, bewaar dan Mijn geboden.” Johannes 14: 15.

  1. Dit volgende is helaas in het Engels :

   “Faith and works are bound up in the same bundle. He that obeys God, trusts God; and he that trusts God obeys God. He that is without faith is without works; and he that is without works is without faith.”
   -Charles Spurgeon

   “I believe the promises of God enough to venture an eternity on them.”
   -Isaac Watts

   “Faith looks not at what happens to him but at Him Whom he
   believes.”
   -Watchman Nee

   “The issue of faith is not so much whether we believe in God, but whether we believe the God we believe in.”
   -RC Sproul

   “Faith is not something that goes against the evidence, it goes
   beyond it.”
   -Alister McGrath

   Wat Sproul zegt is “waar”, als de gene “gelooft” in God, die de Vader is van de Here Jezus. Hij zegt nl. dat de uitkomst van [het] geloof, is niet zo zeer of dat wij in God geloven, maar dat wij “die ware” God geloven waarin wij geloven. Want er zijn Joden die in God geloven, maar “haten” de Zoon. Islamieten komen tot bekering “omdat” zij geloven in de Here Jezus, want hun “god” is dood.

   Dat wat Spurgeon zei, is natuurlijk gelijk aan wat wij altijd zeggen, dat geloof zonder werken dood is. Jac.2:10-26

   Watchman Nee & Alister zeggen eigenlijk hetzelfde : Geloof gaat verder dan het bewijs. Dit moet je zo zien; er zijn mensen die, door hun geloof worden genezen, en anderen niet. Maar dat wil niet zeggen dat de één niet aangenomen wordt. Alhoewel iedereen “gelijk” is, heeft God het laatste woord en wij moeten ons vasthouden aan de beloften.

   1. Jaren geleden op WWZ , en ook op vele andere blogs, had ik gepost over de “chip” . Vandaag kan ik dit volgende zeggen; deze chip hebben we reeds in iedere vervoersmiddel, zowel als in de lucht – op zee – op de weg & op de rails, maar ook in jouw telefoon. NU nog onder jouw “huid”.

    Zij, in de USA, die een rekening hebben bij AMAZON, zij hebben reeds een chip onder de huid. Zodra zij een “artikel” in de tas doen, wordt de prijs ervan op de telefoonrekening geschreven. Er staat geen “kassa” in de winkel, de winkel is onbemand. Zonder die chip kan je niet binnenkomen. Er staan overal camcorders in de winkel om iedereen te volgen.

    Maar dat is nog niet alles : deze chips zijn ook in voertuigen en men weet wie zo’n voertuig heeft [ook privé vliegtuig].
    DAAROM was het mogelijk geweest om hen die tegen H. Clinton & haar kliek waren/zijn, hun voertuigen te laten crashen, met de dood als gevolg. [zij en handlangers zullen nog berecht worden]

    Waarom hoort men de Paus niet hierover spreken ? Is dat niet “raar” ? Als ik heden de gegevens weet dan zal hij toch eerder geweten moeten hebben ? Iedere computer heeft een : Quartz Rate Sensor PN QRSII – 00I00-I00 SNR.38353.
    Wij worden in de gaten gehouden; zij weten wie wat geschreven/ontvangen heeft via Internet.

    Nog meer : Tube [enz.] is overgenomen door GOOGLE, en zij bepalen wat er gepost mag, of verwijderd, moet worden. Het is niet meer “raar” waarom mijn posten verdwenen zijn.

    De Christenen zijn aan de beurt, zoals E.G. White dat in haar boek schreef “vele” jaren geleden. {Het Grote Conflict} Het boek de Openbaring , vanaf hoofdstuk 13, zal spoedig in vervulling gaan. Wat heden aan het gebeuren is met Trump aan de macht, is heel mogelijk het begin van de “laatste” strijd .. Goed tegen Kwaad.

    Hij “schijnt” anti het Vaticaan te zijn en “pro” Israël. Maar wat komt NA hem ? [Ik hoorde dat Putin een Orthodox Christen is] Wat een Crisis ! Democraten & Liberalen zijn wetteloos = goddeloos ; globalisten – heidenen.

    1. Ik ben er van overtuigd dat de chip een afleiding van satan is betreffende de Sabbat.
     De meeste mensen hebben de zondag al. En met verve.
     Ik hoor al om mij heen,die chip willen wij niet want wij dienen de Here.
     Heel slim van satan de zondag en de chip.
     Wel of geen chip, houd je niet bij God vandaan, wel de zondag dat een mensengebod is.
     Met de zondag kun je niet kopen van Gods Boodschap, en dat is nu ook al zo.
     Maar wie ziet dat.????
     Met vr. gr.
     Marten Dek.

  2. Ja, we staan allemaal onder de wet “des doods”, totdat wij de Here Jesus erkennen en Hem gehoorzamen/volgen. Zonde is nml de overtreding der wet, en het loon dat de zonde geeft is de dood.
   Daaruit weten we dat de T/G niet zijn afgeschaft. [Ik ben weer op Tube te vinden met m’n volle naam]

   1. Jes.40:29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte.
    30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen,
    31 maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
    met vr. gr.
    Marten Dek.

  3. Kijk beste Adm.,

   In de Sinaï gaf God de Wet (de Tien Geboden) aan Mozes en de Israëlieten.

   “Toen sprak Jahwe tot Mozes: stel deze bepalingen op schrift, want op grond van deze bepalingen sluit Ik met u en met Israël een Verbond” (Exodus 34:27).

   Dit is toch heel duidelijk. En wat telt dan voor de niet-joden, staat in Handelingen 15, verzen 19-20.

   Ja dit staat er toch echt.
   Cherry

   1. Lees wat er niet meer voor ons telt, en wat voor allen telt.
    Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
    En wanneer wij en de Joden verloren gaan. Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
    En lees het volgende een, ook Daniël 7:25.

    Dies Domini – Over de heiliging van de zondag – RKDocumenten.nl
    https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=402&id=331
    Daarom is sinds apostolische tijden de ‘eerste dag na de sabbat’, de eerste dag van de week, het eigen ritme van het leven van de leerlingen van Christus gaan …

    Gr Marten

    1. Kijk beste Adm.,
     In de Sinaï gaf God de Wet (de Tien Geboden) aan Mozes en de Israëlieten.
     “Toen sprak Jahwe tot Mozes: stel deze bepalingen op schrift, want op grond van deze bepalingen sluit Ik met u en met Israël een Verbond” (Exodus 34:27).
     Dit is toch heel duidelijk.

     En wat telt dan voor de niet-joden, staat in Handelingen 15, verzen 19-20.

     Beantwoorden
     admin
     Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

     CHERRY:
     Ja dat klopt. De Joden hadden in de Sinaï gekozen voor de wet. Jezus was geboren onder de wet om ons vrij te kopen. Maar in dit gesprek was dat nog niet gebeurd.
     Dat gebeurde op Golgotha.
     Trouwens de jongeling stelde de verkeerde vraag aan Jezus. Hij had moeten zeggen: “Heer, wees mij zondaar genadig”.
     ROM. 10:4: CHRISTUS IS HET EINDE DER WET.
     Maar dat wil jij niet weten. Waarom niet? Omdat de mens van nature wettisch is!
     Doe je best!
     Cherry

     Jezus kwam ook niet voor jou, maar voor hen die Hem geloven, zoals ik dus Hem geloof.
     Een Liefdes-wet, God eren de eerste Vier en je naast liefhebben als jezelf de volgende Zes.
     Ik wens je veel succes.
     Marten.

     1. Cherry wat een onzin weer.
      De mens is van nature wetteloos.
      Jij bent wettisch want jij volgt de wet van de ” Pausdom”

      ” En wat telt dan voor de niet-joden”, staat in Handelingen 15, verzen 19-20.
      slaat ook nergens op. Er staat dat het gaat om heidenen.
      Heiden is en niet gelovige, (van de God van Abraham, Isaac en Jacob oftewel van Israel) zoals jij.
      De Here Jezus schrijf de geboden in het hart, maar dat is bij jou niet het geval. Je bent wetteloos.

      14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

      Een ‘wetteloze’ stoort zich niet aan Gods geboden en leeft naar eigen maatstaven. Je vindt dit vooral in Psalmen, als de schrijver treurt over wie Gods Wet overtreden, en Spreuken, die ons vermanen dat nu juist niet te doen. En bij de profeten, vooral Jesaja en Ezechiël, die veel hebben te vertellen over de wetteloosheid van het volk die zal leiden tot de ballingschap.

      Math 24; 11
      11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
      12 En omdat de ongerechtigheid (wetteloosheid) vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
      13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

     2. Cherry

      2 Thess 2: 4 – en dat geopenbaard zij de mens der zonde (wetteloze), de zoon des verderfs;
      4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is (de Pausdom).
      7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.

      8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
      9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
      10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid (wetteloosheid) in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
      11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven (dat is zeggen we zijn niet onder de Wet!!!);
      12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid (wetteoosheid).

      Jij mag vinden we zijn wettisch, voor ons is het een goede (wettische) geloof omdat het in ons hart is en ons rechtvaardigd door de Here Jezus.

     3. Wat houdt geloven in.????

      2) Wat is Waarheid en de zogenaamde waarheid.????
      3) Wat is een leugen en wat is een waarheid, die tevens een leugen is.????
      4) De zon schijnt altijd, al zien wij de zon niet altijd. Toch.????
      Laat ik met 4) beginnen. Mattheus 13:17 Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord.
      Er wordt nog veel niet gezien, en niet gehoord.!!!! Ook door voorgangers niet, die mogen niet.!!!!
      Zijk gebonden aan een kerkelijk instituut, eb die zijn zij gehoorzaamheid verschuldigd. Het is veelal geen echte roeping meer maar een goede baan. Kijk maar naar de vals leer van de EO. [zondag]
      Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
      Sommige mensen maken daaruit op dat Jezus God zelf zou zijn. Maar dan geloven zij God niet ; Mattheus 3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
      Wat is dan de betekenis.???? ; 1 Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.
      De betekenis van het “één” zijn, ontgaat zelfs vele voorgangers. Één zijn betekend één in Woord en Daad. Want er zijn drie. Het Woord is overduidelijk Jezus is het Woord, net zoals Jezus ook het Lam is. Immers, Johannes 1:36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
      Ga ik verder met 3)
      Hier zullen velen van gaan stuiteren. Het meest belangrijke is de Sabbat, velen geloven dat de zondag ook wel mag. Nu staat er in Gods Woord,; Mattheus 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Maar erger nog, zij die dat vast blijven houden, en vast willen blijven, geloven, aan hen,; 2 Thessalonica 2:11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
      Maar hoe weet ik nou dat het een leugen is en een mensengebod is.????
      Zie Daniël 7: 25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
      Wie is die “het” ???? In het boekje een-twee-een van de RKK kun je het antwoord lezen.!!!!
      Dies Domini Apostolische brief over de heiliging van de zondag. Bestellen kan, zo dat u het zelf kunt lezen als u wilt. De kosten zijn het niet en wil ik graag vergoeden.
      E-mail naar bestel@rkk.nl Jaargang 26 nr. 9/10 18 december 1998.
      Blz. 28 geeft meteen al aan dat “op de dag van de zon” En verder geweldige dingen over de zondag aan mensen die Rome meer geloven dan dat zij God geloven met,; Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, En,; Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
      Dan kun je alleen nog maar langer geloven, uit ongeloof, en zal God je de bovengenoemde leugen zenden. 2: Tess. 2:11. Dan word je nog sterker in de dwaling. Maar door echt geloof, kun je daar uitkomen. Hem geloven die de marteldood is gestorven voor alle mensen die Hem echt willen eren.
      Nu even verder met 2)
      Bestaat er meer dan één Waarheid.????
      Is er verschil met Hemelse en aardse waarheid. ???? ik denk dat daar een hemelsbreed verschil in zit.
      Titus 1:2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; God kan dus niet liegen, Jezus dan wel ????. Nee dus, want Zij zijn één. Geen van drieën kan dus liegen. Wie kan dan wel liegen en nog wel leugens die velen van geloven. Daniël 7:25 al aangehaald.
      Wat is dan de zogenaamde waarheid.????
      Eigenlijk al in 3) beschreven.
      Maar ik wil iets verder gaan dan dat. Psalmen 31:6 (31-7) Ik haat degenen, die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op den HEERE.
      Valse ijdelheden is de grote tegenstander die spreekt; 2 Corinthe 11:14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
      satan die niet het recht heeft om met een hoofdletter te worden geschreven, naar mijn mening. De boosdoener die de hele wereld in zijn macht heeft, door mooie woorden vol van leugen en bedrog.
      Kun je satan ontmaskeren.????
      Lijkt mij niet zo moeilijk, en laten wij beginnen dat satan Jezus opzij heeft gezet en Maria als aanbidding heeft ingesteld. Moeder Maria bid voor ons, met vele wees gegroetjes aan kettinkjes geregen.
      Daniel 8:11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Ja nog veel meer staat daar over geschreven. Jezus is ons gedurig Offer. Toch.???? Of kent iemand nog een ander offer.???? Een andere Waarheid.????
      Nog even terug naar 3)
      In veel West-Europese talen is de Romeinse naamgeving de basis geweest. Zo ook in het Nederlands. De namen zijn dan ook vernederlandst, maar de herkomst is in veel gevallen nog duidelijk te zien. De namen van de planeten waren in die tijd vaak ook de namen van allerlei goden. Zo zijn een aantal van de namen veranderd naar de Germaanse versies van de Romeinse goden..

      Voor velen is dus de zondag een waarheid, terwijl het naar Bijbelse mening geen waarheid kan zijn. Het is immers een mensengebod.
      Zondag: dag van de zon (de Romeinse dies Solis) blz. 28 van een-twee-een.
      Maandag: dag van de maan (de Romeinse lunis dies)
      Dinsdag: dag van de Germaanse god Tyr. Oorlogsgod en personificatie van de zon (dies Martis).
      Woensdag: dag van de Germaanse god Wodan. Oppergod en god van de wijsheid (dies Mercurii).
      Donderdag: dag van de Germaanse god Donar. De god van de donder (en het weer. dies Iovis).
      Vrijdag: dag van de Germaanse godin Frija. God van de vruchtbaarheid (dies Veneris).
      Zaterdag: dag van de Romeinse god Saturnus. Onderwereldgodheid (dies Saturni).
      Het is overbekend dat geen der namen ooit door God zijn gegeven.
      God noemde de dagen eerste tot en met zesde, alleen de Zevende Dag noemde God de Sabbat.
      Gen. 2: 3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.
      Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
      Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.

      Als het nu Bijbels niet meer duidelijk is dat de zondag een dag is, van vergeefs eren zij mij, mogelijk, of zeker, een uitsluiting is, van mee mogen, als Jezus de zijnen komt halen. Waarom zou God de volhoudende, en vergeefs erenden, dan een leugen sturen, om dat zij, naar Jezus niet willen luisteren.
      Als ik die prachtige lieden van bv de Urker koren hoor en de machtige stemmen van de kerkgangers, en dan moet denken, Zijn zij allemaal verloren, door mensengeboden. Dan slaat het verdriet toe. Iedereen kan zelf de Bijbel lezen en Gods Geboden kennen, dus alleen de valse leraren, die ook opgeleid zijn door valse leraren, alleen de schuld geven, lijkt mij niet meer aan de orde. Elk mens dat volhoud dat de zondag ook wel mag, is daar zelf verantwoordelijk voor!!!!

      Ik hoop hiermee op deze Sabbat een stukje heb onderzocht en door te kunnen geven aan allen die de zondag boven het Vierde Gebod stellen.
      Als Jezus op de wolken komt, en wij Hem in de lucht tegemoet gaan, waar wij duizend jaar met Hem zullen zijn, en de achterblijvers de dood zullen vinden, dan is er een verschrikkelijk en onnodig verdriet.
      Dit is mijn verhaal voor hen, die met Hem willen zijn. Die mee gaan als Jezus komt op de wolken, en wij in een oogwenk naar Hem toegaan, ; 1 Thessalonica 4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.!!!!

      Marten. Voor altijd een kind van Hem door Zijn Kracht.
      Amen.

 5. Ingrid van Swieten
  1 uur
  Gekopieerd van zuster Ruth Lek.. Zo mooi en goed verwoord dat ik het graag met jullie wil delen… Als dat mag…

  Vraag het niet aan Marten of aan mij maar vraag het aan God zelf
  Welke dag is de Sabbat?
  Vraag het zelf eens aan de Heer.

  Heer, kunt U mij vertellen welke dag U als speciale rustdag heeft gegeven?

  Jazeker, er staat geschreven:”God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

  Welke dag is Uw Sabbat Heer?

  In Mijn Geboden staat geschreven:”Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken.
  Exodus 20;8-10

  Welke dag Heer, is de dag waar U Heer van bent?

  Er staat geschreven:” Want de Mensenzoon is Heer en Meester over de Sabbat.”

  Maar Heer, heeft U zelf niet de geboden ontbonden?

  Ik heb zelf gezegd:”Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.”
  Mattëus 5:17

  Welke dag is dan eigenlijk de zevende dag Heer?

  Daar staat geschreven in Mijn Boek, dat ik op de sabbatdag in het graf rustte en dat Ik op de eerste dag van de week uit het graf herrees. De eerste dag is wat de mensen op aarde zondag noemen.
  Lucas 23:55,56 en 24:1-3.

  Maar Heer, is dan de Sabbatdag, de zaterdag, niet de Sabbat van de Joden?

  Hoe lees jij je Bijbel Mijn kind? Heb Ik niet de Sabbat al in het paradijs ingesteld? genesis2:1-3. Dat was 2500 jaar voor dat het Joodse volk bestond. Toen Ik later naar deze aarde kwam heb Ik zelf duidelijk gezegd:” De Sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat.” Markus 2:27

  Iemand vertelde mij Heer, dat na Uw Hemelvaart de eerste christenen de zondag vierden ter ere van Uw opstanding?

  Deze opdracht heb Ik nooit gegeven. Ik zelf, toen Ik op aarde was, heb altijd op Sabbat de synagoge bezocht.
  Lucas 4:16 en 31
  Mijn volgelingen, Joden en niet Joden, hebben precies hetzelfde gedaan, anders zouden zij geen goede volgelingen van Mij zijn.
  Handelingen 13:14,42,44 en 17:2 en 18:4.

  Ach Heer, is het dan zo erg wanneer ik rust op zondag in plaats van op zaterdag?

  Ik heb de rustdag op de zevende dag ingesteld en niet op de eerste dag van de week, dit heb Ik gedaan zodat die dag een gedenkdag zou zijn ter ere van Mij als Schepper van hemel en aarde tot in eeuwigheid.
  Johannes1:1,14,3,10 en Kolossenzen 1:16
  Ik heb dit ook met Mijn eigen hand in de Tien Geboden geschreven.
  Exodus 20:8-11
  Als je Mij wil volgen dan wil je niet doden, niet stelen, niet liegen, niet echtbreken, maar wil je dan niet het vierde gebod gehoorzamen?

  Heer vergeef mij als ik verder vraag, maar er zijn miljoenen mensen die op de eerste dag, de zondag, rusten. Zijn deze mensen dan allemaal fout?

  De zondag is een traditie, ingesteld door mensen, niet door Mij.
  In Mijn Boek kan je daar niets van vinden.
  Wel in boeken van mensen. Om er maar een te noemen: “the Converts Catechism”, geschreven door Peter Geirmann.
  Daar staat op bladzijde 50 heel duidelijk:” wij houden zondag in plaats van zaterdag, omdat de Katholieke Kerk in de Raad van Laodicea, in het jaar 364, de eredienst van zaterdag naar de zondag heeft verplaatst.’ Deze catechismus heeft de pauselijke zegen ontvangen op 25 januari 1910.

  Is het dan niet geoorloofd Heer, om een traditie in ere te houden?

  Weet je niet Mijn kind, dat er staat geschreven:”En waarom overtreedt u het Gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden?”
  “Zo ontkracht u het Woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie.
  Tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”
  Mattëus 15:3,6 en 9

  Dus als U in deze tijd op aarde zou komen Heer, dan zou U de Sabbat op zaterdag heiligen en niet op zondag?

  Wat Ik gezegend heb is geheiligd, dat staat beschreven in het scheppingsverhaal en in Mijn Tien Geboden.
  Verder staat duidelijk in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament het volgende:”Ik, de Heer ben niet veranderd,”
  Maleachi 3:6
  “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.”
  Hebreeën 13:8
  Zelfs als deze zondige aarde voorbij zal zijn gegaan , wat spoedig gebeuren zal ( Openbaring 22:12 en Petrus 3:10-14), en Ik een nieuwe aarde zal geschapen hebben, dan zal Mijn heilige sabbatdag tot in eeuwigheid gevierd worden, zoals Ik dat tot Jesaja gesproken heb.
  Jesaja 66:22 en 23 en Ezechiel en Zacharia.

  Heer, ik heb U niets meer te vragen, maar ik wilde U nog wel wat vertellen. Ik wil graag aan U toebehoren en later voor altijd bij U zijn, want ik heb U lief.

  Mijn kind, jouw liefde kun je in gehoorzaamheid tonen. Ik zal je nog een paar aanmoedigingen geven uit Mijn Boek.” Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden”Johannes14:15
  “Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Mijn geboden”.
  Mattëus 19:17

  Wie zegt:” Ik ken Hem,’ maar zich niet aan Zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods Woord houdt, is Zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.
  1Johannes 2:4-6

 6. Was het al zo lang geleden dat ik hier gepost had ? Ach wel, de grootste crisis in de wereld is natuurlijk de “wetteloosheid”. Als je eens wist hoe groot deze wetteloosheid in de USA is, en om te beginnen in het Witte Huis onder de Liberalen en Democraten. Maar Nederland doet niet onder, want ze behoort tot de Lidstaten zonder grenzen, en die “club” is ook iets apart. Ze zijn allemaal “goddeloos”.

  Nederland/België werd genoemd betrokken te zijn met wat men over de gehele wereld doet. Ontvoeringen van kinderen uit arme landen voor de rijke “beesten”. Satanisten die de wereld leiden. Of het een koninkrijk is of republiek, het doet er niet toe. Burgemeesters/stadhouders, doen eraan mee; Joden en Christenen en Muslims en noem maar op. Hulpverleners die naar rampgebieden gaan, de “organisatoren” ervan, hebben een tweede doel .. ja, hun eigen “begeerten”.
  H. Clinton en handlangers dragen reeds een “enkel-band”; zij had vele “verklikkers” laten vermoorden, zodat er geen bewijs is. Deze mensen worden naar Guatanamo Bay {Cuba} gebracht om terecht te staan. Velen hebben ontslag “genomen”, maar zullen alsnog vervolgd worden.

  Dat wij in de laatste dagen leven, was begonnen voordat ik geboren was, en dat was 78 jr geleden. Dus wat wij heden zien in de wereld, is zoveel slechter geworden. Zelfs de “media” is niet te vertrouwen, want diezelfde “rijken” regelen alles. De satan was naar de aarde geworpen en wij zijn op zijn landgoed, zijn domein, en hij bepaalt alles. Op dit ogenblik zijn er 3500 namen van hen die voor de rechter moeten verschijnen in de USA. President Trump gaat alles onderzoeken, ook in het buitenland. Er is een “prijs” op zijn hoofd : $ 20.000.

  Satan heeft ieder mens, die zich NIET houdt aan de TIEN GEBODEN, tot zijn beschikking. Bewijs maar dat het niet zo is.

  Dat, wat over de USA gaat, heb ik van INFOWARS op Tube.

   1. “En nog bekeerden zij zich niet.” [Admin] Ja, laten we lezen wat er staat in hoofdstuk Math. 23, maar die waarschuwingen zijn ook voor de “wolven” in de kerk zowel als de leden die geen onderzoek willen doen naar de waarheid.

    Ik las gisteren van een jonge vrouw (29), die vanaf haar jeugd “geestelijk” ziek is en nog tot 26.1.2018 te leven heeft, omdat men haar verzoek om “euthenasie” ingewilligd heeft.

    Deze persoon gelooft in God, ja dat zei ze, maar dan vraag ik me af, “hoezo” euthenasie en niet een “uitdrijving” van de geest(en) die in haar zijn ? Waar blijft het geloof van de mensen om haar heen ? Van de “predikanten” die beweren zó “geestelijk” te zijn. Zij is 29 jaar en had zelfs in de gevangenis gezeten, vanwege haar daden, waar zij geen macht over heeft. Volgens mij hebben de mensen die om haar heen zijn ook geen macht, omdat zij geen geloof hebben. En de predikanten ? .. ja .. die zijn ook machteloos want zij bezitten een “wetteloos” geest. Math.8:28-34 zou een voorbeeld moeten zijn. Of hadden de disciplen dat werk ook niet gedaan ?

     1. “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zei verleiden.” Math.24:11.

      Deze valse profeten behoren tot hen die zich schamen om de “waarheid” te verkondigen. Christus Jezus is de waarheid, de Zoon van God.

      “Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.” Marc. 8:37-38

      “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.” Gal.1:6-7

      Er is maar één evangelie; het evangelie van Christus, Hij is het Woord van God dat is “vlees” geworden, gestorven op Golgotha en na drie dagen en drie nachten opgestaan, waarmee Hij het Nieuwe Verbond bezegelde. Hebr.8:10 / 10:16.

      Je kunt het evangelie van Christus “niet” verkondigen zonder de Tien Geboden, waarop het evangelie staat.
      Helaas, vele predikanten zijn “Democraten” en zij schamen zich om de “sabbat” te vieren. Exo.20:8
      Zij volgen de Paus, ondanks de waarschuwing in Dan.7:25 ; en schamen zich niet om de waarheid te verdraaien.

     2. Vandaag 28.1.2018 .. bezocht ik “Youtube” en begon om 04.00 – 06.00, en om 06.02 verscheen een vraag op m’n scherm : “Bent u nog aan het kijken ?”

      Ik volgde nl. de gebeurtenissen in de USA en in Antartica, en met name de “DEEP STATE” . Wat daar aan het gebeuren is, brengt ons naar Opb.13:11 en alles wat te maken heeft met Dan.2:41-45.

      Vanaf dat Obama “President” werd, was er een complot om binnen 16 jr. een einde te maken aan de USA; dit zou gebeuren wanneer Hillary Clinton aan de macht komt. [Zij spreekt tot de geesten van doden, die demonen zijn] De Liberalen en Democraten proberen Trump eruit te wippen of zelfs te vermoorden.
      Hillary en haar “kliek” zijn goddeloos, en zij heeft al heel wat mensen laten vermoorden die tegen haar zijn. Zij zullen allemaal nog voor het gerecht komen, en daarom willen ze Trump koud maken.

      Nog wat anders : M. Zuckerberg & B. Gates [beide oprichters van “Internet/face book/twitter enz. ] zijn van mening dat er “te veel” mensen op aarde zijn, die nutteloos zijn, en moeten opgeruimd worden. Hoe willen zij dat doen ? “klik” hun namen op Tube en lees voor jezelf. Je kunt ook “antartica” of “deep state” klikken om te weten wat daar aan het gebeuren is.
      Weet wel, dat wat je doet en zegt, “in de gaten gehouden wordt”. Daarom kreeg ik die vraag op mijn scherm, wat nog nooit eerder gebeurd was. Ik vond het al raar dat mijn posten op Tube verdwenen zijn.
      De “waarheid” moet verborgen blijven, maar daar zal ik nooit aan meewerken. Sterkte in Jezus !!

     3. “Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.” Hebr.5:14

      Hoe kunnen we goed van kwaad onderscheiden, indien de Tien Geboden zijn afgeschaft ? We zij zo ver gekomen dat we nu zeggen, dat “homo” huwelijk wél degelijk mag en moet kunnen. Dit is een “valse” getuigenis, omdat we weten wat er met S & G en de omliggende steden gebeurd was. Er zijn kerken die de waarheid verdraaien omdat zij de T/G hebben afgeschaft.

      “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” 1Cor.2:2. Omdat je een zondaar bent, heb je Hem gekruisigd om jou “vrij” te kopen, om daarna Hem, Zijn evangelie, te volgen, niet het evangelie van de kerken, die de Schrift verdraaien. Vele predikanten steunen elkaar als een groep wolven, die van hun luisteraars slachtoffers maken die verloren gaan.

     4. En straks in Amersfoort door de EO kruisigen velen Jezus weer.
      Nog niets geleerd.
      De EO die Gods Wetten ook negeert.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.

 7. Ja, dat is handig opgelost,
  maar jij goochelt de wet van Mozes en de geboden van God door elkaar.
  De geboden zijn aan Abraham gegeven voor de hele mensheid. De wet van van de Sinaï is gegeven aan Mozes en de Israëlieten (het staat er steeds bij genoemd) en de wet voor Abraham en zijn nageslacht worden in Handelingen nog eens opgenoemd, dat is wat telt voor de christenen. En ik ben een kind van Abraham, niet van Mozes!
  Nu kan er toch geen onduidelijkheid meer bestaan!
  Cherry
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
  niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder.
  Romeinen 13:9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  1 Corinthe 7:19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.
  De Sabbat voor de mens gemaakt. Maar niet voor jou.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 8. Wat ben je toch een ….
  Ik heb het weggehaald wat er allemaal stond, wat ik allemaal over jou geschreven heb, vanwege mijn fatsoen !

  Cherry

 9. Grote sjabbat. Wat is een grote sjabbat??
  Zijn dat twee sjabatten achter elkaar? Of betekent het toch iets anders?
  Grote sjabbat betekent:

  De sabbat na de dood van de Heiland was ‘groot’.
  Joh 19:31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, daar het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot), verzochten de Joden dan Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

  Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.

  Dus de gewone wekelijkse sjabbat viel samen met de eerste dag van de O.B. viel samen. Op één dag dus.

  Cherry

  Lees wat ik aangaf en wanneer is Jezus Gebalsemd???? Op de Sabbat die groot was, of na de Sabbat die groot was. Pascha????
  Ik wil het best nog een keertje voor je opzoeken.

 10. Marten,
  Let eens één keer op! In de bijbelse tijd hadden ze geen rekenmachine. Ze telden dus anders dan jij nu telt.

  Voorbeeld: in 1 Koningen 15:33 staat dat in het 3e jaar van Asa… en verderop… Basa was 24 jaar koning. En dan verder in 16:8 In het 26ste jaar van …

  Dus in het 3de jaar en dan 24 jaar erbij dat is dan in het 27ste jaar van Asa…maar nee.
  Er staat vervolgens in het 26 jaar van Asa. (16:8).

  Er is dus één jaar weg? Of toch niet? Volgens jouw telling wel, volgens de bijbelse telling niet.

  Zo is het ook met de dagen. Daarom staat er ook zo vaak: Op de derde dag en niet, na de derde dag.
  Dus een telraam is hier niet te gebruiken.
  Begrijp je het??
  Nu ben jij aan zet! Maak zelf eens de lijst van de regeringsperiodes van de Koningen. Maar dan zonder telraam. Hahaha…

  Lieve groetjes van,
  Cherry

  @@@@ Je probeert er op alle mogelijke manieren onderuit te komen.
  Maar de Sabbat is en Blijft de Sabbat.
  Drie dagen en drie nachten blijven drie dagen en drie nachten.
  Jezus blijft Heer van de Sabbat.
  Gods Geboden blijven Gods Geboden op staan door God zelf geschreven.
  En de dag van de zon blijft een mensengebod. [ de zondag genoemd.]
  Maar je hebt het recht om God en Jezus niet te hoevenn geloven en te volgen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Je snapt weer niks van de bijbel Cherry!!

   Basa was begin 3e jaar koning tot eind 26e jaar asa.
   Dat zijn 24 jaren. In de 27e jaar was er weer een andere koning.

   Hahahahahaaa

 11. Romeinen 6:14: “want gij staat niet onder de wet, maar onder de genade”.

  Cherry

  Wat houd dat in, niet onder de wet staan????
  Betekend dat dat wij de Wet/Geboden niet hebben????
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  Het betekend dat wij de wet niet kunnen volbrengen en daarom is er genade nodig.
  Romeinen 2:12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
  Hier hebben wij het over de wet van Mozes. Heeft God het over de wet van Mozes.
  Jezus spreekt over Gods Wet. De Tien Geboden.
  Maar ook jij bent niet verplicht om Jezus te geloven die zegt, en die Dag begint zo meteen, De Sabbat voor de mens gemaakt.
  Niet voor de Joden, niet voor de Grieken en niet voor de heidenen, Maar voor de MENS gemaakt>

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 12. Moeten wij nog meer op onze hoede zijn????

  De inquisitie door pope’s goedgekeurd en zelfs uitgevaardigd.
  ook de Joden moesten een teken dragen als in de tijd van Hitler.
  Hoe denkt u hierna over Rome????
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

  De Regels van Pamiers werden op aandringen van paus Innocentius III in 1215 aangescherpt tijdens het Vierde Lateraans Concilie en namens de hele kerk goedgekeurd. Hier werden ook een aantal religieuze groepen veroordeeld en andere erkend. Er werden decreten tegen de katharen en de Waldenzen afgekondigd. Joden moesten een geel insigne gaan dragen en ook moslims moesten onderscheidende tekenen gaan dragen. Na het pontificaat van Honorius III constateerde Gregorius IX (1227-1241) dat veel bisschoppen te laks waren bij het uitvoeren van hun inquisitoriale taak. Sommige bisschoppen maakten openlijk bezwaar tegen de inquisitie. Gregorius IX plaatste daarom de inquisiteurs direct onder pauselijk gezag. Daardoor konden zelfs bisschoppen voor de inquisitie worden gedaagd.
  In 1243 besloot paus Innocentius IV dat bij de verhoren van verdachten ook marteling was toegestaan. De inquisitie vormde van toen af aan, onder rechtstreeks toezicht van de paus, een ontzagwekkende, nagenoeg onaantastbare macht, niet alleen van de Kerk over het volk, maar ook binnen de Kerk zelf.
  Paus Paulus III richtte in 1542 de Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis op, waardoor de inquisitie in de verschillende landen gecentraliseerd werd.
  Hoofddoelstelling van de inquisitie was echter niet om te straffen, maar om te bekeren. Praktisch alle middelen, tot aan marteling toe, werden aangewend om de verdwaalde schapen weer tot de kudde te doen terugkeren. De inquisiteur had zijn werk goed gedaan als een ketter in het openbaar zijn dwaling bekende, deze afzwoer, het gezag van de Kerk erkende, en zijn penitentie dankbaar aanvaardde als een mogelijkheid om weer met God in het reine te komen.
  Inquisitoir recht gaf de aanklager veel meer mogelijkheden:
  • Rechter en aanklager waren dezelfde persoon. De rechter kon zelf op onderzoek uitgaan en de aanklacht formuleren.
  • Confrontatie met de aanklager was niet mogelijk, de aanklacht kon anoniem gedaan worden.
  • De zittingen konden geheim zijn.
  • De beschuldigde kon onbeperkt vastgehouden worden tot aan het proces.
  • De beschuldigde hoefde de aanklacht niet te vernemen.
  • Marteling was toegestaan en na 1570 werden de aanvankelijk in het systeem ingebouwde beveiligingen (om de verdachte te beschermen tegen willekeurige marteling) vrijwel geheel losgelaten.
  • De beschuldigde mocht geen advocaat hebben.
  • De beschuldigde mocht geen getuigen oproepen.
  • De beschuldigde mocht de getuigen van de aanklager niet ondervragen.
  • Een aanklacht vanuit het volk was na 1590 niet langer nodig. Men hoefde zelfs niet meer te bewijzen dat de heks iemand kwaad had gedaan.
  • Hoger beroep was onmogelijk.

  @@@@ Deze wetswijziging viel samen met een spirituele hervorming, die de angst voor zonde, de duivel en de hel aanwakkerde. Daardoor werden de heksen na 1450 beschuldigd van het sluiten van een pact met de duivel en na 1560 ook nog van het vrijwillig hebben van geslachtsgemeenschap met de duivel op de heksensabbatten. Tijdens de marteling werden de heksen gedwongen om de namen van andere deelnemers aan de sabbat te noemen. Deze werden opgepakt en gedwongen meer namen te noemen. Zo ontstonden na 1580 de beruchte massaprocessen die vele tienduizenden het leven hebben gekost, vooral in Duitsland en Frankrijk. @@@@
  In Spanje werden reeds sedert de 13de eeuw de Katharen uit Aragón verbannen. De joden en Moren, in de 14de eeuw tot het christendom bekeerd, bleven dikwijls in het geheim trouw aan het voorvaderlijk geloof. Om hen te dwingen daarvan af te zien werd de Spaanse inquisitie opnieuw ingericht door Ferdinand II en Isabella, met de toestemming van paus Sixtus IV (1 november 1478)
  In Italië bestond de inquisitie reeds vroeg. Zij werd bekrachtigd tijdens het Vierde Lateraans Concilie in 1215 door Paus Innocentius III, maar ook Paulus IV (1555-1559) gebruikte haar in de strijd tegen het protestantisme.

 13. Marten Dek wil praten over zijn geloof en tijdens dat gesprek komt alleen hijzelf aan het woord.

  Dat is wat hier gaande is.

  Cherry

  @@@@ Beste Cherry, dat je boos bent en mij oplichter noemt laat ik bij jou.
  Die heb ik dus wel verwijderd.
  Hou gewoon je eigen geloof en ga niet proberen mijn site te manipuleren.
  De Sabbat is en blijft staan.
  Daar krijg je mij alleen vanaf als je Bijbelse bewijzen hebt.
  Zal Ik nog geloof vinden. Mensengeboden. Twee nachten in plaats van drie nachten.
  De Sabbat voor de mens gemaakt, enz, hebben op jou geen vat.
  Ook Bijbelse teksten daarover niet.
  Daarom wens ik jou het beste toe in vrede met Hem en jezelf.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 14. Romeinen 8:
  (1) Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer.
  (2) De ‘wet’ van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Uw notitie bij vers 2
  (3) Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en terwille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist,
  @@@@ Dus de wet van mozus, het Ouder testament!!!!@@@@
  (4) opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest.
  (5) Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest.
  (6) Het streven van het vlees loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede.

  Het vlees is de wet; het lev en is de Geest.

  Cherry

  @@@@ 2 Petrus 2:8 (want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken)
  Geestelijke Wet???? Jakobus 2:11 Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden.
  Zijn dat niet Wetten van Gods Tien geboden????
  Hoezo handelen???? Jakobus 2:9 Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.
  Galaten 5:14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  Galaten 5:18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
  Galaten 5:23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.
  Waarom niet???? Omdat je niet tegen Gods Wetten ingaat.
  Alweer de wet van Mozes Galaten 5:3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen.

  En ik wens je een goed onderzoek toe,
  Met vr, gr,
  Marten Dek.

  1. Cherry, je citeert uit de corupte rkbijbel.

   Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

   het geld alleen voor diegene “die niet naar de vlees handelen.”

   MD, ik denk eerder dat Cherry de verkeerde leraar aanhangt die de Woorden van God verdraait.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 15. 1 Petrus 1: 1 VAN PETRUS, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de Verstrooiing van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, die zijn uitverkoren
  2krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade voor u en vrede in rijke overvloed!
  3Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

  Marten, Volgens bovenstaande bijbeltekst gooi jij niet alleen het geloof, maar ook de bijbel door elkaar. Of ben je op je hoofd gevallen? Neem maar eens een glas whisky en zoek een leuke vriendin!
  Wat jij zegt dat in 1 Petrus 1:1-3 staat. dat staat er niet.

  Cherry

  @@@@ Ik hou meer van cherry, maar dat in de cola.
  ====
  1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd.
  2 En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.
  3 En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!
  4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.
  5 En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open;
  6 en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel.
  7 En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden.
  ====
  Kijk eens in de wereld om je heen.
  Mattheus 5:19 Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
  ====
  De mensen die mij veroordelen en zeggen oprecht te geloven, dat mogen zij denken.
  We moeten altijd met bewijzen komen en die durven te onderzoeken.
  Het volgende overkwam mij op klaarlichte dag. Het nam bezit van heel mijn lichaam op een heel bijzondere wijze.
  “Marten Dek, Gedenk den Sabbat, Het is Mij een Teken tussen Mij en jou, en het is Mij een Teken, Tussen Mij en de mensen.”
  Daar sta je dan als zondags vierder.
  Alles wat er voor nodig was kwam op mij af. De satan????
  Nu even wat ik opgezocht heb en weinigen serieus nemen!!!!.
  Kerkelijke boodschap van Rome; Boekje een twee een jaargang 26 nr 9/10 18 Dec 1998 Kerkelijke documentatie. Dies Domini. Apostolische brief over de zondagsheiliging bladzij 28 hoofdstuk 64 De rustdag.
  Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er het specifieke karakter van de Sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse Keizerrijk het week ritme door te bepalen dat op de “dag van de zon” de rechters de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
  ====
  Even eerder staat er dezelfde bladzij. Dat had ik over willen schrijven en doe dat nu.
  ====
  Geeft Jezus de Heer van de sabbat het naleven van deze dag ingesteld om tegelijkertijd de rechten van God en die van de mens te eerbiedigen, het bevrijdende aspect terug. Zo valt te begrijpen waarom de christenen die door het bloed van Christus bewerkstelligde bevrijding verkondigden gelijk hadden, toen zij zich gerechtigd voelden de zin van de Sabbat te verleggen naar de dag van de verrijzenis. Het lijden, sterven en verrijzen van Christus heeft de mens inderdaad van een veel dieper gewortelder slavernij bevrijd dan die …………………
  Zie ook Daniël 7;25 WAAR AANGEKONDIGD IS DAT SATAN DAT ZOU DOEN.
  Per ongeluk cops lock ingedrukt.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:

  1. Cherry, “2krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus.”

   Naar mijn mening begrijp jij niet wat deze tekst inhoud.

   Wat betekent:
   – in de heiliging van de Geest?
   – tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed?
   – de voorbeschikking (voorkennis) van God de Vader?

 16. En wat moet je hier dan mee in tegenstelling van jouw verhaal:

  “Ik doe de genade van God niet teniet: als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven” (Galaten 2:21).

  Over de wet:
  “Daar trad een wetgeleerde naar voren om Hem op de proef te stellen. Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’

  26Hij sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de Wet? Wat leest ge daar?’

  27Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.’

  28Jezus zei: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven” (Lucas 10:25-28).

  @@@@ De wet van Mozes was waae iver gesproken is.
  Gods Wet is onveranderlijk. Mattheus 5:19 Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
  Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Markus 10:19 Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder.
  Lukas 1:6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk.
  Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
  Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
  @@@@ Romeinen 13:9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.@@@@
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 17. Beste Marten,

  Kun je mij uitleggen: 1 Petrus 1:1-3:

  1 VAN PETRUS, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de Verstrooiing van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, die zijn uitverkoren

  2 krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade voor u en vrede in rijke overvloed!

  3 Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood

  @@@@ Ik geloof niet dat ik jou ook maar iets kan uitleggen. Je zit te vast aan Rome. @@@@

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 18. @@@@
  Goedemorgen op deze mooie zonnige dag.
  Bij het wakker worden dacht ik aan de stembus.
  Laat ik voorop stellen dat ik niet stem.
  Er is nu een partij “Jezus leeft”
  Ik vind, en dat hoeft niemand het met mij eens te zijn, dat staat en kerk, gescheiden dient te zijn.
  Nu gaat de partij Jezus leeft zich begeven midden in het bedrijf “de Staat” die aanhanger is van satans gedachten heeft. Babymoord. Mensenmoord. Doden van andere mensen met bommen. Gods Geboden negerende.
  Dus gaat Jezus leeft partij, geld krijgen van de tegenstrever om God te dienen????
  Ik hoop dat de stemmers daar even over na willen denken.
  Waar je mee omgaat zou je wel eens behoorlijk besmet mee kunnen raken.
  Moeten stemmers daar aan mee werken????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.
  Kan Jezus leeft partij niet beter de straat opgaan om mensen te redden????

 19. Over kosjer eten.
  Dat een varken enz., onreine dieren in het O.T. waren, dat komt omdat ze ook ongedierte eten en een korte darm hebben.
  Een koe heeft meerdere magen en alle eten wordt verteerd, en wat er overblijft is een totaal verteerde massa.
  Bij een varken is dat anders. Die heeft een korte darm en niet alles wordt verteerd en daardoor heeft hij parasieten en besmettelijke dingen die hij kan overbrengen.
  De israëlieten leefden in de woestijn, en waren bevattelijk voor deze ziekten.

  Maar in het NT werd alles rein verklaard.
  Ik kook electrisch en alles kunnen wij voldoende verhitten en kunnen alle parasieten dood laten gaan, net zoals de koe!
  Alles is rein voor de reinen.
  Jij Marten, blaast het O.T. door naar het NT. Voor onreinen is alles onrein.
  Cherry

 20. Zegt Marten Dek: 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

  Beste Marten, Dan heb ik toch een vraag voor jou.
  Jij schrijft dat Hij de verzoening is voor de zonden van de hele wereld.
  Leg dat eens uit Ook voor de zonden van IS?

  Cherry

 21. Mc. 16:9
  Nadat Hij in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was,

  Markus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.

  En nu moet je goed opletten, want jij leest vanuit de veranderde NBG die expres onduidelijkheden heeft en dingen weglaat.
  Statenvertaling: Markus 16:9 En als Jezus opgestaan was, @@@@ Hij was dus al opgestaan @@@@ des morgens vroeg, @@@@ een gegeven dat niet aangeeft van opstaan @@@@ op den eersten dag der week, @@@@ Een vermelding van de dag, niet meer en niet minder, die aangeeft wanneer hij Maria ontmoet. @@@@ verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, @@@@ Verscheen hij als eerste aan Maria. @@@@ uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

  Heb je het telraam nig betreffende de nachten. Drie nachten en niet één minder.
  Tenzij Jezus het zelf niet weet en mogelijk liegt. Toch????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 22. Zijn komst is zeer spoedig!
  http://www.martendek.

  Nog even niet. Dat is in 2070 en dat staat in de Bijbel.

  Cherry

  @@@@
  1 Joh. 1:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
  10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
  11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!
  12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
  13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

  Met vr. gr. Marten Dek.

 23. Wie kreeg de wet?
  Los dat eerst eens op.

  En vervolgens: Wie door de wet behouden wil worden is van de genade vervallen.

  Wat betekent dit?

  Cherry

  @@@@ 1Petr.1:1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
  2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
  3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *