Spring naar toolbar

De Grootste Crisis.

193 gedachten over “De Grootste Crisis.”

 1. Ik kan hier niets terugvinden. Kun je deze site wat simpeler maken? De ene site gaat tot een half jaar terug, de andere weer anders, tot oktober. Ik probeer het nog een keertje.

  Voor je verder gaat met je verhaal Marten, het volgende:

  Er bestaan in onze wereld zonne- en maankalenders.
  De lengte van de maand wordt bepaald door de baan van de maan om de aarde.
  De lengte van het jaar wordt bepaald door de baan van de aarde om de zon.
  -De aarde draait om zijn eigen as.
  -De maan draait om de draaiende aarde.
  -De aarde, met zijn maan, draait al draaiende om de zon.
  De maan doet er ongeveer 29 dagen over zijn tocht rond de aarde.
  De aarde doet er ongeveer 365 dagen over zijn baan rondom de zon.
  Het klopt dus niet precies, want 12 x 29 dagen dat zijn 348 dagen en je weet toch wel dat dit niet zo is? Heb met het telraam geteld.

  Wat jij nu doet, is de sabbath van de maankalender te plakken op de zaterdag van de zonkalender.
  Maar is de sabbath dan nog wel de sabbath?

  Wacht op antwoord!
  Cherry

 2. Moet je dit eens even goed ontleden : 3. tussen iemand die uit liefde zonder wet leeft. <<<

  Wetteloosheid = goddeloosheid, en aangezien God = liefde, hoe zou je dan uit liefde zonder wet leven ? Niet te filmen, zulke uitspraken.

 3. Iemand zei dat het boek Daniël nog verzegeld is. Hij leeft nog vóór de tijd van het Kruis. Wanneer wordt het boek de Openbaring dan geopenbaard, nu wij al zó dicht bij de wederkomst zijn ? Het is niet te vatten hoe vele Joden nog in duisternis leven. En ze zijn zó hardnekkig om het N/T niet te willen lezen. De Here Jezus is “nep” volgens die kerel. Indien hij nou Math.28:11-15, zou willen lezen, dan zal hij schrikken, dat er een complot was om de mensen te bedonderen. Het is toch waar : “Zie, uw huis zal aan u overgelaten worden.” Math.23:38. Hun toekomst ná de dood, ligt in hun eigen handen. Ik had met deze persoon voor 4 maanden gepost, maar hij blijft hardnekkig met z’n beweringen uit de Torah. Indien Christus “nep” is, dan zijn alle Christenen ook nep, dan was Golgotha ook nooit geweest. Dan.9:24-27 moet dus nog komen. Hallo, we zijn inmiddels 2016 jr. verder.

 4. Ik ga hier iets nieuws plakken uit 12.12.10 , bij BRUID, Het was een post van Mathieu, die ook andere namen gebruikte en het antwoord van Arno : >> Mathieu, net als je leraren ben je erg handig in het aanpassen van de schrift om jouw leer te onderbouwen. Je plaatst bijvoorbeeld:
  Romeinen 14:11,12, : Want er staat geschreven: Zo waar ik leef, zegt JWHW, voor mij ZAL ELKE KNIE ZICH BUIGEN en iedere tong zal God openlijk erkennen. Als het mensdom in die toekomstige dag voor de majestueuze aanwezigheid zal staan van de HEER Jezus Christus, zal iedereen erkennen dat Jezus Christus JWHW is. <> In mijn bijbel staat echter: 11 Want er staat geschreven:
  (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
  12 Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God].
  Waar jij JHWH invulde staat in het Grieks Kurius wat Heer betekend. Er staat dat iedereen voor de Heer (Jezus) zal buigen en God zal loven. Niet omdat het dezelfde personen zijn wat jouw conclusie is, maar omdat het God heeft behaagd in Jezus woning te maken. << ))

  Vandaag, 6 jr later, komt de waarheid weer getuigen, dat de Zoon, niet de Vader kan zijn. Zie Jhn.17, het Hogepriesterlijk gebed.

  1. “Doch van die dag en van die ure, weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
   Heel raar, ALS de Zoon de Vader is, dan klopt dat niet.

   “Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zó zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”
   “Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht komt de Zoon des mensen.”

   Zal beslist ook de God des mensen, moeten zijn. Zoveel fouten in mijn Bijbel, ‘k moet maar ook één zoals die van Mathieu, bij de Tempeliers halen.

 5. Snap het nou eens, Chas doet uit liefde en geloof de wet.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Dit is kletskoek.
  Als je in de auto stapt en je gaat ergens 130 rijden waar het toegstaan is en veilig kan, dan volg je de wet. Dan krijg je geen beloning of iets anders.
  Maar als je 160 gaat rijden, ook al doe je dat uit liefde, dan krijg je absoluut straf als je gesnapt wordt. God ziet alles en als je de wet volgt en overtreedt, met of zonder liefde,dan ben je het haasje. Met of zonder liefde. En je plaatst jezelf terug naar het O.T.

  Cherry

  @@@@ Dat heb je heel goed geformuleerd Cherry.
  Als je welke wet ook overtreedt, dan volgt de straf.
  De wet overtreden doe je niet met liefde maar met arrogantie.
  Zo ook met Gods Wet.
  Jezus geloven en Gods Wet niet doen is eigenzinnigheid.
  Ik wens je veel inzicht toe.

  Met vr. gr. Marten Dek.

  1. @ Cherry .. De wetten van het land werken niet als Gods wetten. Zodra je achter het stuur zit en denkt de wet te overtreden, ben je al schuldig. Gij zult niet “begeren” om de wet te overtreden. Dat woord “begeren”, 10e wet, begint in het hart/hoofd. Met of zonder telraam, het blijft onmogelijk om te begrijpen.

   1. “Men boodschapte Hem : Uw moeder en broeders willen U zien. Hij antwoordde echter en zei tot hen : Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen.” Luk.8:21

    Daar sta je dan als je zoiets hoort. Horen & Doen, dus niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. [Rom.2:13]

    1. Zou je toevallig in Orlando wezen, in die tent waar geschoten werd en getroffen worden. Dat zou gelijk zijn met de situatie in S & G, alléén, dat deze mensen wél weer opgewekt zullen worden, om hun loon te ontvangen. Heeft dit dan ook te maken met de wetten of niet ?

     De mensen van heden zijn niet slechter dan zij die toen in S & G leefden, maar zijn wel even slecht. Een “gruwel” volgens de Schrift. Zij die de aanslag overleefd hebben, kunnen wij zien als 2e kans hebbers, dat is ook “genade”.

     Maar wat men met zo’n 2e kans doet, is natuurlijk heel belangrijk. Velen blijven op de zelfde voet leven en spreken alleen van “geluk” dat ze niet getroffen waren.
     Zij zullen zich moeten bekeren, maar als de kerk er niets over zegt, dan is zij mede schuldig.

     1. Vandaag op Tube gepost : “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods ?” 1Pet.4:17

      Bij het huis Gods, wordt daarmee “aangewezen” door het woord “ons”, dus, wij die gelovig & gehoorzaam zijn. Zij die God & de Here Jezus erkennen en “toch” ongehoorzaam blijven, zitten dus in de zelfde boot met de heidenen.

      Ja, dat staat daar heel duidelijk. De gelovigen worden grondig onderzocht want de anderen hebben zichzelf reeds buiten de poort gehouden. De Schrift zegt immers : Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar zij die de wet onderhouden, zij zullen gerechtvaardigd worden. Dat is natr. logisch, want men gaat zich toch niet bekeren en daarna weer de wetten overtreden en als een heiden leven ?

      Dat doet de kerk dus wel. Men bekeert zich, maar de kerk is wetteloos. Voor hen is die tekst geschreven, maar zij begrijpen ’t niet nav. Jhn.14:21

      Geloof zonder werken is dood. Jms.2:10-26. Probeer teksten te onthouden, want de tijd staat op springen. Men wacht op de A/C, die reeds honderden jaren aanwezig is. De hoer van Babylon. Opb.13 & 17.

     2. Ik heb nog 4 dagen te gaan en veel te doen, daarom weer één post. Morgen mijn ID halen in Utrecht en dan naar Den Haag voor mijn paspoort. Voor nu ben ik een jonge man zonder land, dus vogelvrij of gewoon een crimineel.

      Voor hen die Rom.3:23-26 niet begrijpen, zal ik 25-26 printen en uitleggen, want er zijn er die de AV leer volgen. “Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.”

      Wij weten reeds, dat geloof zonder werken dood is, volgens, Jac.2:10-26 , EN dat de T/G nog van kracht zijn, totdat hemel en aarde al zijn vergaan.

      In de verzen boven zien we 3 punten. (1) Zonden tevoren gepleegd. (2) Tegenwoordige zonden. (3) Van allen die tot geloof gekomen zijn.

      Tevoren gepleegd : Vóór Golgotha, zij die de wetten van Mozes gehoorzaamden. Omdat er tegenwoordig ook zonden zijn, moeten de geboden nog van kracht zijn, EN gehoorzaamd worden, door allen die gered willen worden. Geen vuiltje ertussen.

 6. Snap het nou eens, Chas doet uit liefde en geloof de wet.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  De wet kent geen liefde en de wet kent geen geloof. De wet kent alleen te doen of te laten wat erin staat.Zegt Cherry.

  @@@@
  Marten zegt dat de Wet alleen uit respect en liefde bestaat.
  Met vr. gr. Marten Dek

  1. De WET is de WIL van God; de wet weerspiegelt Gods karakter en is onze maatstaf voor het leven. Indien je klachten hebt, weet dan dat er nog 5 dwaze wachtenden zijn. Maar de trein wacht niet.

   “Laat niemand u misleiden door drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.” Efe.5:6

   1. “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zoudt blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.” Jhn.15:16

    Wat versta je hieruit ? De discipelen waren uitgekozen en aangewezen om de “waarheid” te verkondigen, Wat maakte hen zo speciaal om uitgekozen te zijn ? Zij waren niet “wetteloos”, daarom verkondigden zij de waarheid. Maar vanaf dat de ware Christenen de T/C hebben afgeschaft, verkondigen zij “dwaalleer”. Jhn.14:21

    Zij die uitgekozen zijn door de kerk, zijn wetteloos, en voor die reden zal de Here Jezus Zichzelf [ware boodschap] niet aan hen openbaren. Opb.18:4 [gaat uit van haar] Het blijft onbegrijpelijk voor doven/blinden.

  2. Met dit volgende van E. White ben ik het volkomen eens:

   (1) De Bijbel wordt uitgelegd op een manier die in de smaak valt bij de niet-wedergeboren mens, terwijl zij ernstige en belangrijke waarheden inhoudsloos gemaakt hebben. (2) Men noemt de liefde de belangrijkste eigenschap van God, maar ze wordt gedegradeerd tot sentimentalisme , dat weinig onderscheid maakt tussen goed en kwaad. (3) Gods rechtvaardigheid, zijn afkeer van de zonde en de eisen van zijn heilige wet worden gewoon niet genoemd. Men leert de mensen de Tien Geboden als een dode letter te beschouwen. (4) Aantrekkelijke, betoverende fabeltjes leggen beslag op de zinnen en zetten de mensen ertoe aan de Bijbel te verwerpen als de bron van hun geloof. (5) Christus wordt net als vroeger niet aanvaard, maar Satan heeft de mensen zó verblind dat zij het bedrog niet eens meer merken.

   Bezoek de buren op Internet maar eens, daar, waar de wetten niet meer van kracht zijn. Daar heerst chaos omdat de waarheid verborgen blijft. Jhn.14:21

 7. Ja, dat kan jij wel beweren…. Maar…
  Het aantal belangrijke werkzaamheden dat men op de sabbat niet verrichten mocht, bedroeg aanvankelijk 39 (40 minus 1). Maar in de loop vande tijden groeide het totale aantal verboden activiteiten uit tot 39 x 39 = 1521 .
  Door dit bedenken en verbieden van alle mogelijke persoonlijke bezigheden veranderde de zegen, die uit de met regelmatige tussenpozen beoefende zelfinkeer had moeten voortvloeien, in een drukkende last.
  Ter verduidelijking dient een voorbeeld uit een latere uitleg van het sabbatgebod: ‘Wie op de sabbat uit wil gaan, mag geen reukwater gebruiken. Het is een oppasser verboden, op sabbat een zuigeling op de arm te nemen en te wiegen. Op de sabbat is het bieden van verloskundige hulp aan vee niet toegestaan; evenmin is het geoorloofd op enigerlei wijze (! ) een poging te doen om vee te redden dat op sabbat in een waterput of kuil valt. Ook een mens, wie iets dergelijks overkomt, mag men niet met een ladder, touw of soortgelijke hulpmiddelen redden.

  Zoreg dus maar dat je niet in de put valt!
  Cherry
  @@@@
  Welke bijbel lees jij???? Een bijbel van d Farizeeën????
  Daarom zei Jezus tegen hen, “Gij adderengebroed.!!!! Omdat Jezus niet voldeed aan de geboden en inzettingen van de Farizeeën zeiden zij dat Jezus op Sabbat zondigde door te genezen.
  De Joden die extreem zijn begrijpen het ook nog niet. Zij laten de liften onophoudelijk heen en weer gaan, of laten een ongelovige de lift bedienen.

  Voor mij is het een prettige Dag de Sabbat die vanavond weer begint. Ik geniet er nu al van.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Hebben zij wel een “bril + deksel” op hun toilet ? Wie gaat de kraan opendraaien om te douchen ? Zij maken van de wet een “juk”, terwijl de wet heilig is.
   Alleen door iemand te genezen met woorden, wordt dat door de Joden verboden. Jhn.5:16-18.

   Dit alles komt doordat zij de Here Jezus niet erkennen als de Here van de sabbat, want God de Vader werkt ook, tijdloos.

   Maar wist je dat dit volgende in de KJV staat : “I must work the works of him that sent me, while it is day; the night cometh, when no man can work.”

   Maar in de NBG staat : “Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.”

   Waarom staat er WIJ, ipv. IK ? Want door die verandering van IK naar WIJ, vervalt die “vrije” keuze die wij hebben om Hem wel, of niet te volgen.

   De nacht waarin niemand werken kan, moet nog komen. Dan wordt de “ware boodschap” verboden en NEW AGE worden ingevoerd, zodat er één religie is, met “vele” wegen naar God.

   Het Hindoeïsme met hun “derde” oog zal miss. voorrang krijgen, want een “monnik” is als een zoon van hun gesneden beeld dat niet spreken kan. Toch zal de Paus tot het einde blijven.

  2. In elke generatie is het aantal rechtvaardigen zéér klein. Dat komt omdat men voor z’n eigen weg gekozen heeft.

   “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.” Mrk.8:34-35

   Let goed op wat er staat: “EN om des evangelies wil”. Het evangelie is GEEN dwaalleer, voor die reden worden het beest en de valse profeet, in de poel van vuur en zwavel geworpen. Dit gaat samen met Opb.22:18-19 & Opb.18:4

   1. Jouw karakter is wat je bent zoals God je ziet, als niemand naar je kijkt. Indien jouw geloof niet getest kan worden, dan ben je onbetrouwbaar.

    “Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven; maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.” Spr.19:16

    “De vloek des Heren is in het huis des goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij.” Spr.3:33

    “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.” Spr.4:23

 8. Bijbel aan het lezen en biddend!!!!

  @@@@

  Jer. 14: 13 Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, die profeten zeggen hun: Gij zult geen zwaard zien, en gij zult geen honger hebben; maar Ik zal u een gewissen vrede geven in deze plaats.
  14 En de HEERE zeide tot mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam; Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken; zij profeteren ulieden een vals gezicht, en waarzegging, en nietigheid, en bedriegerij huns harten.
  15 Daarom zegt de HEERE alzo: Aangaande de profeten, die in Mijn Naam profeteren, daar Ik hen niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen: Er zal geen zwaard noch honger in dit land zijn; diezelve profeten zullen door het zwaard en door den honger verteerd worden.

  @@@@
  En zo zegt Jezus zullen er vele valse profeten, ook nu nog zijn.
  Ik lijk niet aardig, maar ik kan ook geen onwaarheid verdragen en moet wel spreken uit liefde voor ons aller toekomst.
  Hoe herken je de valse profeet????
  Aardig en lief. Verkondigend Gods Woord met verve. Mensen helpend in hun noden.
  Maar Gods Vierde Gebod, het Teken dat god ons gaf verachtende.
  De mens vertellende dat God het goed heeft gevonden dat de mens zich gerechtigd voelde de Sabbat naar de verrijzenis van onze Heer te mogen verleggen.

  “Gaat uit van haar”
  Ga terug naar de eerste liefde.
  Jezus en Gods Gebeden.
  Johannes 14:15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
  Johannes 14:21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Overdenk het eens biddend en lezend in Gods Woord.

  Gister een kraan van een ponton spectaculair zien lossen en straks op een dieplader zien plaatsen. Wegende 80 ton.

  1. en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

   Mijzelven = de “ware” boodschap, omdat de boodschap om de Here gaat, OPENBARING, alléén aan hen die de geboden bewaren. Buiten zijn de bokken & konijnen voor de BBQ .. Opb.22:15. Voor hen is het te laat om zich te bekeren. vs.11

 9. Marten, Ik heb ze alle vier bij Johnny onder elkaar gezet.
  Het komt hier door elkaar, terwijl ik ze toch onder elkaar er in heb gezet. Je site is soms ook een beetje in de war???

  Wacht op vier antwoorden!!
  Cherry

  @@@@
  Ik vermoed dat jij wat in de war bent.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 10. Nog eentje dan, dat onder nummer 3:
  Aan het eind van het Nieuwe Testament echter, in de Openbaring van Johannes, wordt een nieuwe naam ingevoerd, een zinvolle, waardige naam. Johannes, de grijsaard, schouwt op Patmos de als de zon in licht en kracht stralende verschijning van de opgestane Heer ‘op de dag des Heren’ (1:10).
  Deze nieuwe naam vindt algemeen ingang. Omstreeks het jaar 107 waarschuwt bisschop Ignatius van Antiochië, de martelaar, de gemeente te Magnesia voor wat hij noemt ‘sabbatisering’. Hij bedoelt daarmee een terugval in de sabbatcultus. Volgens hem doet men er veel beter aan, te leven ‘in de geest van de dag des Heren’ (kata kyriakèn), ‘op welke dag ons leven immers nieuw ontloken is’. Ignatius blijkt doordrongen van het besef dat de ‘dag des Heren’ iets heel anders is dan de sabbat, iets volstrekt nieuws. Deze dag is bijvoorbeeld niet de ‘sabbat der christenen’, maar heeft met de sabbat niets gemeen; hij is iets heel anders.

  Cherry
  @@@@
  Soms klopt het bij jou zoals nu een beetje.
  Het begint bij de Openbaring. Daar begint de Dag des Heeren. Het vreselijke oordeel aan allen die niet gehoorzaam wilden zijn. En een heerlijke ontmoeting met Jezus in de lucht.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 11. CHAS VRAAGT: Nog wat anders; vaak horen we dat de Here Jezus, God de Vader is, ondanks de vele teksten die dit tegenspreken. Als je dit leest : Matt.20:23, kan dat toch niet duidelijker ?

  ANTWOORD: iN KOL. 2: [9] Want in Christus woont lijfelijk de godheid in heel haar volheid, [10] en in Hem, die het hoofd is van alle heerschappijen en machten, bent u vervuld van die volheid.

  Cherry

  1. Je zult het nooit begrijpen, totdat je de T/G onderhoudt, volgens Jhn.14:21. De vele herhalingen hebben géén nut. Vers 8 wijst naar jou, die naar dwaalgeesten blijft luisteren. Vers 9 : Want in Hem [dus in Jezus] “woont” al de volheid der godheid lichamelijk; (10) en gij hebt de volheid verkregen in Hem. ZIJN WIJ dan de Here Jezus zelf ???

   In Matt. 20:23 zegt het toch heel duidelijk dat God de Vader alles beslist ? Hij luistert naar wat de Vader zegt.

   Je zou Jhn.17 helemaal uit het hoofd moeten leren voor een hersensspoeling, want je zit dwaalleer te verkondigen. Zijn gebed tot de Vader, of bidt Hij tot Zichzelf ?????????

 12. @@@@
  Snap het nou eens, Chas doet uit liefde en geloof de wet.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  Maar dat deden de Farizeeërs ook. Dit is geen reden om de wet te overtreden!
  Cherry

  @@@@
  Waarom overtreedt jij dan het Vierde Gebod????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. @@@@
   Bijbel uitleggen.
   Soms lees ik, misschien wel te vaak.
   De Heilige Geest zegt het mij wel.
   Dan zegt satan, zo die is weer raak
   De satan met woorden o zo snel
   ==
   1 Johannes 4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
   ==
   Hoe beproef ik de Heilige Geest
   Bij de kerken moet je dan niet zijn
   Je ziet het als je Gods Woord dan leest
   Daarmee krijg je satan weer klein
   ==
   Dan lees ik weer een mooi stukje Bijbel
   ==
   In kollesenzen staat: laat niemand u oordelen op de sabbath, eten en drinken, het vieren v bepaalde feesten. Dus als er dan gezegd wordt, de zondagsdienst is anti-semitistisch is dat niet goed.
   ==
   Tussen oordelen en weten zit een verschil
   Je moet wel weten waar de tekst op slaat
   De zon dag is immers niet Gods Wil
   Dat weet je als je hoort naar Jezus zijn praat
   ==
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
   Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
   ==
   En spreken dat je Jezus wil geloven
   Het staat hierboven geschreven
   Met een andere dag is God niet te loven
   En speel je met je eeuwig leven
   ==
   De mensen spreken van een andere dag
   Bij God kan dat nooit bestaan
   Daarvan maakt Jezus immers gewag
   Gods Geboden nooit veranderen gaan
   ==
   Hebreen 4:7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.
   Hebreen 4:8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een anderen dag.
   ==
   Natuurlijk zijn velen boos op mij
   Ik zeur wat af betreffende Gods Dag
   Dat maakt God en mij ook niet blij
   Omdat God dat ook liever anders zag
   ==
   Niet langer meer alleen op steen
   Maar ook in het hart van allen gelegd
   Daar kun je toch niet meer om heen
   Omdat Jezus immer het heeft gezegd.
   ==
   Ik spreek wat Jezus ons laat weten
   Vergeef me als dat niet bevalt
   Ik kan niet anders met mijn geweten
   Terwijl satan zijn vuisten naar mij balt
   Amen.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

  2. Maar dat deden de Farizeeërs ook. Dit is geen reden om de wet te overtreden! <<<Cherry

   Ook daar lees je niet goed en zegt maar wat. De Farizeeërs zeiden het wél, maar deden het niet, dat is het verschil. Matt.23:28

   Nog wat anders; vaak horen we dat de Here Jezus, God de Vader is, ondanks de vele teksten die dit tegenspreken. Als je dit leest : Matt.20:23, kan dat toch niet duidelijker ?

   "Mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie bereid is door mijn Vader."

   Nog meer dwaalleer om aangepakt te worden ? Laat maar eens horen nu de tijd er nog is.

   1. “Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, zeer velen rechtvaardigen worden. Maar de wet is er bijgekomen zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven, door Jezus Christus onze Here.” Rom.5:19-21

    Hoe kan de wet aan het kruis zijn genageld als er staat dat de wet er bijgekomen is, waardoor de “zonde” toenam ?
    Indien er géén wet is, dan zijn wij allemaal heilig. Er staat niet, dat “allemaal” gerechtvaardigd zullen worden, maar “zeer velen”; zij die gehoorzaam zijn. Geloof zonder gehoorzaamheid, is “nep” geloof.

 13. Mogge op deze mooie Sabbat in mei de 28ste van 2016

  Ik dacht weet je wat, ik ga even het blad Uitdaging lezen.
  Ik kom al een paar dingen tegen.
  De Bijbel is mensenwerk. MAW de mens heeft de Bijbel bedacht naar menselijk inzicht.
  Dat weten wij, zegt Wessels door de theologische wetenschap!
  Ja Wessels van Missie Nederland beweert dat.
  De kerk werd mede door het oecumenischer verband volwassener.
  Wessels een zeer geleerd man met een graad van zeer hoog verstand.

  Mag ik als niet zo geleerde maar wel als een volkomen kind van God even melden dat Wessels er vierkant naast zit.
  De Bijbel heeft God door mensen laten schrijven! Punt uit!
  Zo niet dan kun je alle geloof betreffende God, uitsluiten als een sprookje.
  Ik beweer dat alle kerken door infiltratie van satan besmet zijn door een valse leer.
  Rome is daar een zeer goed voorbeeld van. De zogenaamde moederkerk aller eeuwen.

  Ik beweer naar Waarheid.
  God heeft nooit bevolen, de zon dag, de eerste dag, of de opstanding wekelijks te vieren.
  God heeft bevolen in Zijn Tien Geboden dat het de Zevende Dag is. Jezus heeft het herhaald en daarbij gezegd, dat de Sabbat voor de mens is gemaakt, en zelfs dat Hij daar ook Heer van is. En allen die dat niet geloven, zijn ongehoorzaam aan Gods Wil.
  Infiltratie is het beste middel om de mensen op een dwaalspoor te zetten met ongelooflijk mooie woorden, die lijken alsof zij van God komen.

  Waarom zien mensen de leugen niet.
  Goede vrijdag kan niet bestaan als je Jezus gelooft.
  Maar satan doet de mens alles geloven.
  Vrijdag meegeteld. Sabbat meegeteld. Zon dag meegeteld. Zijn maar twee nachten.
  Jezus zei, “Drie dagen en drie nachten”.
  De kerken maken er wel een draai aan. En alle Bijbelse geleerden doen daar aan mee. Er is veel geld te verdienen aan mensen een geloof aan te bieden.

  Maar er is ook een geloof aan te bieden voor niets.
  Dat bracht Jezus naar ons toe.
  Geef het om niet zegt Jezus.
  Willem J. Ouweneel schrijft en verkoopt boeken over geloven en is er rijk mee geworden. Leugenboeken met een deel van Waarheid er in. Zelfs een boek over de Sabbat van God.
  Maar ontkent daarna dat de Sabbat ook een onderdeel van geloof hebben is.

  Beste lieve mensen, God gaf ons de Tien Geboden als een leidraad van onschatbare vreugde en als Liefdes Geboden voor God en alle mensen.
  Wie er één van die Geboden niet wil, lees het volgende.
  Openbaring 21:8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars , is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

  En ook de blijde Boodschap van Vreugde.
  Openbaring 12:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.
  Openbaring 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
  Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

  Aan u wie u gehoorzaam wilt zijn.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. “Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.” Matt.10:32-33

   Het woord “belijden” bevat alléén de “waarheid”. Je kunt niet naar waarheid belijden indien je wetteloos bent. Het is toch duidelijk, waarom er zoveel verschillende uitleggingen zijn van de Schrift. Die mensen zijn wetteloos en “verloochenen” de Schrift, die noemt hen wolven en valse profeten.
   Jhn.14: 21 bevestigt, dat de Here Zich zal openbaren aan hen die de wetten onderhouden/gehoorzamen !!

   De namen die Marten noemde, zijn van hen die1/2 wetten bewaren; zodoende belijden zij Satan, de weg der duisternis.

   Wet doet zonde kennen; hieruit volgt ook, dat je direct weet of iemand de waarheid spreekt of niet, door slechts te weten of die persoon de T/G ook heilig acht.

 14. MD, ik heb jouw blog genoemd om Ned. talige “doden” de weg te wijzen naar de waarheid. Laten we hopen dat zij hier durven posten en echt naar de weg “zoeken”, want de tijd wacht niet.

 15. Vlak voor de zon opkomt, is het het donkerste moment van de nacht. De tijden lijken steeds donkerder te worden, maar we mogen weten en vertrouwen dat we veilig zijn. De nieuwe dag zal aanbreken: Jezus Christus zal terugkomen en alles herstellen. Maar tot die tijd, roept Hij ons op om standvastig te zijn.

  Standvastig
  Bijzonder zijn de teksten over standvastigheid/volharding in het boek Openbaring, het boek over de eindtijd. Het is geen makkelijk boek, soms zelfs beangstigend, maar toch is het ook een boek vol troost en bemoediging.

  In Openbaring 2 en 3 spreekt Jezus de zeven gemeenten aan. Hij is duidelijk over foute en goede zaken en bemoedigt aan het eind degenen die standhouden en daardoor overwinnen. Een voorbeeld is Smyrna (Openb. 2: 8-11).

  Verderop spreekt Openbaring over hoe je standvastig kunt zijn:

  * Openbaring 14:12
  “Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.”

  * Openbaring 12:17
  “De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.”

  Hoe houdt je stand? Door je te houden aan de geboden (woorden) van God en het getuigenis en de trouw van Jezus.

  Opvallend is hier de oproep om Gods geboden te houden. Soms hoor ik mensen zeggen dat we niets meer met de Tien Geboden hoeven. Jezus heeft toch de wet vervuld en er is genade? Ze zeggen dan dat we de wet niet meer hoeven te houden en het Oude Testament niet meer geldt…

  Dit is duidelijk een misleiding. Als het zo zou zijn, waarom wordt het dan juist in het laatste boek van de bijbel zo nadrukkelijk genoemd?

  Maar is Jezus dan voor niks aan het kruis gegaan? Nee, Hij droeg al onze zonden, droeg de straf die wij hadden verdiend. Hij bracht het offer, eens en voor altijd. De wet houden brengt ons geen redding of eeuwig leven. De wet werd juist gegeven om te laten zien dat we het zelf niet konden, daarom moest Jezus komen. Maar dat wil niet zeggen dat we de geboden dan maar gewoon overboord kunnen gooien onder het mom van ‘Lang leve de vrijheid, mijn zonden zijn vergeven dus het maakt niet meer uit, eens gered, altijd gered’.

  Als we niet meer hoeven te gehoorzamen, en de geboden naast ons neer kunnen leggen, waarom zegt Jezus dan het volgende:

  * Johannes 14:21 “Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief.”

  Johannes 14: 23 “Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, Mijn Vader zal hem liefhebben en Mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.”

  Hij geeft zelf twee geboden: God liefhebben en je naaste als jezelf. Maar als je daar eens de Tien Geboden naast legt, zie je dat alles in die twee geboden zit.

  Frappant is dat Jezus over de eindtijd zegt dat juist de wetteloosheid zal toenemen…

  * Mattheus 24:12
  “En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde verkillen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered.”

  Mattheüs 7 is ook interessant in dit geheel. Jezus is daar hard tegen mensen die zeggen allerlei wonderen en tekenen te doen, maar het belangrijkste doen ze niet: gehoorzamen. En iemand die doet wat Jezus zegt, gelijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt.
  Gehoorzaamheid en trouw zijn aan Jezus, daar ligt de sleutel. Gods geboden bewaren, in het Woord blijven, blijven bij getuigenis van Jezus: standhouden.

  * Psalm 20:8, 9
  “Anderen vertrouwen op paarden en wagens,
  wij op de naam van de HEER onze God.
  Anderen buigen en vallen,
  wij richten ons op en houden stand.”

  1. Maar is Jezus dan voor niks aan het kruis gegaan? Nee, Hij droeg al onze zonden, droeg de straf die wij hadden verdiend. Hij bracht het offer, eens en voor altijd. De wet houden brengt ons geen redding of eeuwig leven. De wet werd juist gegeven om te laten zien dat we het zelf niet konden, daarom moest Jezus komen. << Maritime

   De Here droeg de zonden, "alleen" van hen, die Hem als hun Redder accepteren.

   Indien het gehoorzamen van de wet "geen" redding brengt, dan zijn de teksten die je postte, van geen nut, en spreken zichzelf tegen, want, "wet doet zonde kennen". Indien je de zonde "kent", volgens de T/G, en geen overtreding maakt, dan word je daardoor gered, want Christus is de wet.

   Dus, welke wet wordt daarmee bedoeld, waardoor men niet gered wordt, ofschoon het gehoorzamen ervan ? De wet der besnijdenis van het vlees, waaraan de Joden zich hielden. De dwaze Galatiers zijn daar een voorbeeld van. Gal.3:1-5

   Er wordt wel gezegd dat de Here Jezus ons vrijgemaakt heeft, maar men weet niet waarvan en "zegt" , van de T/G. Maar wat staat er in Gal. 5:1-6.

   Vers 3 zegt heel duidelijk : "Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen." De reden is in vers 6, en daarom zijn de geboden niet afgeschaft, maar verplicht de "gehele" wet na te komen, [Jac.2:10] want goede werken komen niet uit wetteloosheid. Daarbij is geloof zonder werken "dood". Jac.2:17-26

 16. Aan Chas en Maritime:

  VRAAG: VOLBRENGEN JULLIE DE WET??
  En als je een overtreding maakt, wat is dan de straf?
  Graag met bijbeltekst.
  Wacht op antwoord!
  Cherry

  @@@@
  Dat antwoord heb je al duizend maal gehad.
  Maar God neemt van je af omdat je van God afgenomen hebt.
  Op. 22:18-19

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 17. Je moet niet zo indoctrineren en doordreinen als een klein kind, maar gewoon antwoord geven op de vraag:

  Volbrengen jij en Chas en Maritime de wet?? en zo niet wat is dan het gevolg bij een overtreding??
  Graag tekst erbij en geen verzinsels.
  Dank daarvoor.
  Cherry

  @@@@
  Ja, ik voldoe aan die Wet van de Tien Geboden.
  Tevreden???? En ik geloof Jezus die zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt.
  Met vr.gr.
  Marten Dek.

 18. Dit erbij voor @ Zoeker & Messianen & JG’s mochten ze eens hier verschijnen.
  “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: ..” 2Tim.4:1

  Daar staat dus héél duidelijk : “verschijning & koningschap”.

  Nu, als je 1Tim.6:12-16 opslaat – leest – begrijpt, dan staat er ook : “tot de verschijning van onze Here Jezus Christus”.
  Ja wat moeten we doen tot die tijd ?
  Dat gij “dit gebod” onbevlekt en onberispelijk handhaaft”.

  Vraag : Zal er ná Zijn verschijning “nog” één ongehoorzaam mens op aarde leven ??? Wordt toch eens wakker !!! Er komt géén 2e kans voor Joden en Jehova Getuigen gedurende die 1000jr. Ach ja, tenminste weer geprobeerd om hardnekkige blinden de “waarheid” te tonen. Zij die denken dat er een 2e kans is, zullen bedrogen uitkomen. “De zomer is voorbij, en wij zijn niet gered.” Dat zeggen de 5 maagden die geen olie hebben.

 19. Moet je dit eens lezen : Je komt zelf niet met een bewijs over het bestaan van een almachtige, de natuur is toch geen bewijs van een almachtige, de natuur is alléén maar een bewijs van de natuur, toch niet meer dan dat. Wij zien toch niet elke dag een almachtige ingrijpen in de natuur? We zien alléén maar dat dingen zich in de natuur voortplanten om de soorten in stand te houden, maar de individuele wezens moeten allemaal geboren worden & weer sterven, dat is alles wat we kunnen vaststellen, we stellen geen almachtige in die dingen vast. )).

  Dat de planeten niet tegen elkaar botsen is toch voldoende bewijs dat er een Almachtige God is. Die persoon weet beslist niet of de kip uit het ei komt of het ei uit de kip. Zal er nog geloof zijn wanneer de Here komt ?

  Dan zei iemand dat we alles aan de H/G moeten overlaten. Dat is toch iets dom om te zeggen, want “wij” moeten een keuze maken, en om wijsheid “vragen” en “zoeken”. Dat staat immers in ; Col.4:1-6 / 1Thes.5:16-23 / 2Tim.3:14-17

  En dit volgende moeten we zeer zeker doen : “Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.” 2Tim.4:2

  Maar zodra je dat doet, dan zeggen ze dat je niet mag/moet oordelen. Op die manier wordt de Schrift “ontkend” om de waarheid te verbergen en de leugen te handhaven.

 20. Jezus leerde ons dat “Ieder die de Naam van de Heer aanroept, zal gered worden”
  en Paulus zegt: “Hij heeft ons geroepen door de genade van Christus” (Galaten 1:6).

  Cherry

  @@@@ De andere zes vann jou heb ik verwijderd,
  Het is het soortgelijke van deze. Eentje is dan wel genoeg.
  Je weet niet hoe genade werkt.
  Je weet niet wat het betekent Jezus aanroepen.
  Je pakt alleen dat wat je ook anders kunt lezen.
  Maar “Wie Mij gelooft en Gods Geboden doet zal behouden zijn.
  Die haal je niet aan want Gods Geboden willen de zogenaamde christenen niet.

  Met vr.gr.
  Marten Dek.

 21. Dan krijg ik een 2e kans bij de Brooklyn Boys of bij de Messianen gedurende 1000 jr., maar ik zou niet weten welke Bijbel wij zullen gebruiken, nadat alles al vernietigd is, ná de 7e plaag.
  Ik snap niet waarom Jhn.14:21 zó moeilijk te onthouden is. Het geeft toch aan dat je de T/G moet gehoorzamen ? MJ zei eens; eens gered, altijd gered. Dat heeft zij waarschijnlijk van jou Cherry. Jullie hebben geen Hogepriester nodig.

 22. Ook uit de pit.

  Als Chas de wet niet volbrengt!
  En dan….?

  Vertel…

  Cherry

  @@@@
  Snap het nou eens, Chas doet uit liefde en geloof de wet.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Dit is een antwoord dat geen hout snijdt.
   Chas doet de wet uit liefde.
   Maar het blijft daarom altijd nog eden wet.
   Een een wet moet wettelijk worden toegepast. Bij één overtreding volgt op deze wet de doodstraf.
   Graag of niet!
   Daar gaat de wet verder niet over.
   Denk een echt na!
   Jullie denken de wet te volgen en de gevolgen daarvan niet te moeten dragen!!! Onbegrijpelijk
   Cherry

   @@@@
   Voor jou wel maar voor ons niet.
   je vergeet de vergeving en de genade betreffende Gods Geboden. {10}
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

   1. Voor jou wel maar voor ons niet.
    je vergeet de vergeving en de genade betreffende Gods Geboden. {10}
    Met vr. gr.
    Marten Dek.

    Ja, dat is aardig. Maar dan bestaater geen verschil
    1.tussen iemand die uit liefde de wet volbrengt,
    2. tussen iemand die uit liefde de wet volgt, maar het lukt niet, en
    3. tussen iemand die uit liefde zonder wet leeft.
    4. tussen iemand die uit liefde de godsgeboden volgt.
    Er is immers toch vergeving voor de overtredingen. Waarom zou de een wel vergeving moeten krijgen en de ander niet!

    @@@@
    1 en 2/4 1 is wat je moet doen als je geloof hebt. >>>> Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. <<<< 2/4, als je faalt en vergeving vraagt, en anderen ook vergeeft die jou wat aangedaan hebben, mag je volkomen op Gods Genade rekenen. Johannes 5:14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. Met vr. gr. Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *