Wanneer is Jezus opgestaan

Ik ben vanavond aan het uitdokteren geweest. De opstanding van Jezus.
Wie verbetert mij met Bijbelse gegevens.
===========
Markus 15: 45 En als hij het van den hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam.
46 En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond Hem in dat fijne lijnwaad, en leide Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs.
47 En Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Joses, aanschouwden, waar Hij gelegd werd.
Markus 16:1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
MD Dat zou betekenen dat Jezus op de eerste dag gebalsemd zou zijn. Zou zijn.????
Markus 16:1 en Markus 16:2 zijn twee verschillende Sabbatten in die week.
2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.
6 Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.
Markus 16: 8 En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd.
9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
MD Hier staat dat Jezus al opgestaan was. En pas op de eerste dag der week verscheen aan, Hij eerst aan Maria Magdalena. Waar was Salome op dat moment.????
Zijn het dan twee verhalen die wij lezen.????
Matheus 27: 60 En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
61 En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.
62 Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeen tot Pilatus,
MD Wanneer is Jezus in het graf gelegd.???? De dag erna was na de voorbereiding.
Matheus 28: 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven.
3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw.
4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.
5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.
MD Ook hier zie ik niet wanneer Jezus is opgestaan, wel dat Salome er nu niet bij was.
Terwijl bij het balsemen zij er wel bij was.
Markus 15: 1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
MD Hebben zij Jezus gebalsemd na de grote Sabbat.????
Want ; Johannes 19:31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.
MD Waarom was die Sabbat groot. Was het soms de Sabbat van het Pascha.????
Nog iets wat mij bijzonder lijkt, of is het misschien wel waar. Waren er die week twee Sabbatten. Wij volgen Rome al met de dagen een naam gegeven. Wij volgen Rome al met dat de dagen van God in de avond beginnen, maar Rome maakte er 12/0 uur van
Waarom zou Rome ook niet beweren dat er die week geen grote Sabbat was maar alleen de Wettelijke Sabbat die God ons gaf. Johannes 19:31 want die dag des Sabbats was groot.
Daniel 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. MD Wie was het Slachtoffer.???? Wie deed het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.???? En wel in het midden van de week.
Ben ik zo dom dat ik het met geen van de kerken eens ben. Dat Jezus op het laatst van de Sabbat is opgestaan, en gerust heeft op de Sabbat.????
===============
Matheus 28: 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
Markus 15: 1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
MD Hoe kan het dat Jezus na de Sabbat, zoals ik het lees, na de Sabbat en de Dag van die Sabbat was groot.
===============
Als Jezus op de vrijdag in het graf is gelegd, wanneer is Jezus dan gebalsemd.????
Ik denk, en jullie mogen anders denken. Markus 15:1 zijn na de Sabbat die groot was, Jezus gaan balsemen. Hopelijk zijn jullie het er mee eens dat Jezus gebalsemd is.
Mattheus 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
MD Als Jezus zegt drie dagen en drie nachten. Laten wij even rekenen. Hoeft niet, mag wel.
Het is natuurlijk vervelend als je je hele leven is gesteld op de zondag, de dag die Rome beweert. Vrijdag in het graf. Je mag zoals Rome wil de dag er bij nemen, alhoewel Jezus volgens mij niet voor niets zegt; Mattheus 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
Vrijdag dag en nacht. Sabbat nacht en dag, Dan is daar de derde dag, en waar is de derde nacht. ???? Weet Rome het beter dan dat Jezus het weet. Nemen wij de derde nacht erbij, wanneer is Jezus dan opgestaan.???? Ik denk, één en al leugen van de tegenstander.
Mijn domme uitleg. ????
Woensdag, de dag van die Sabbat was groot. Weet je nog, Daniel 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. MD Ik meen te weten dat dinsdag wel eens het midden van die werk week kan betekenen. Woensdag opgepakt en aan het kruis gehangen.
MD Woensdagavond begint de donderdag, niet in de taal van Rome te spreken.
Nacht en dag van de donderdag. Nacht en dag van de vrijdag. Nacht en dag van de Sabbat.
Hoe ik het ook bekijk naar mijn mogelijkheden, is Jezus nooit op zondag opgestaan.
Markus 16: 2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, Waarom die komma.???? kwamen zij tot het graf, als de zon opging; Waar staat exact wanneer Jezus is opgestaan. Ik heb het nergens echt overduidelijk kunnen lezen.
Als de Sabbat die groot was, dezelfde als de wekelijkse Sabbat zou zijn, klopt er helemaal niks meer van. Dan zou Jezus op de eerste dag gebalsemd zijn.
Ik ben er van overtuigd dat Jezus niet op zondag de eerste dag is opgestaan, maar op het einde van de wekelijkse Sabbat.
satan Rome hebben al zoveel gelogen, en dit dus ook.
Mijn mening.
Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *