Wanneer is Jezus opgestaan

Ik ben vanavond aan het uitdokteren geweest. De opstanding van Jezus.
Wie verbetert mij met Bijbelse gegevens.
===========
Markus 15: 45 En als hij het van den hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam.
46 En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond Hem in dat fijne lijnwaad, en leide Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs.
47 En Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Joses, aanschouwden, waar Hij gelegd werd.
Markus 16:1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
MD Dat zou betekenen dat Jezus op de eerste dag gebalsemd zou zijn. Zou zijn.????
Markus 16:1 en Markus 16:2 zijn twee verschillende Sabbatten in die week.
2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.
6 Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.
Markus 16: 8 En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd.
9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
MD Hier staat dat Jezus al opgestaan was. En pas op de eerste dag der week verscheen aan, Hij eerst aan Maria Magdalena. Waar was Salome op dat moment.????
Zijn het dan twee verhalen die wij lezen.????
Matheus 27: 60 En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
61 En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.
62 Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeen tot Pilatus,
MD Wanneer is Jezus in het graf gelegd.???? De dag erna was na de voorbereiding.
Matheus 28: 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven.
3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw.
4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.
5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.
MD Ook hier zie ik niet wanneer Jezus is opgestaan, wel dat Salome er nu niet bij was.
Terwijl bij het balsemen zij er wel bij was.
Markus 15: 1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
MD Hebben zij Jezus gebalsemd na de grote Sabbat.????
Want ; Johannes 19:31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.
MD Waarom was die Sabbat groot. Was het soms de Sabbat van het Pascha.????
Nog iets wat mij bijzonder lijkt, of is het misschien wel waar. Waren er die week twee Sabbatten. Wij volgen Rome al met de dagen een naam gegeven. Wij volgen Rome al met dat de dagen van God in de avond beginnen, maar Rome maakte er 12/0 uur van
Waarom zou Rome ook niet beweren dat er die week geen grote Sabbat was maar alleen de Wettelijke Sabbat die God ons gaf. Johannes 19:31 want die dag des Sabbats was groot.
Daniel 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. MD Wie was het Slachtoffer.???? Wie deed het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.???? En wel in het midden van de week.
Ben ik zo dom dat ik het met geen van de kerken eens ben. Dat Jezus op het laatst van de Sabbat is opgestaan, en gerust heeft op de Sabbat.????
===============
Matheus 28: 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
Markus 15: 1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
MD Hoe kan het dat Jezus na de Sabbat, zoals ik het lees, na de Sabbat en de Dag van die Sabbat was groot.
===============
Als Jezus op de vrijdag in het graf is gelegd, wanneer is Jezus dan gebalsemd.????
Ik denk, en jullie mogen anders denken. Markus 15:1 zijn na de Sabbat die groot was, Jezus gaan balsemen. Hopelijk zijn jullie het er mee eens dat Jezus gebalsemd is.
Mattheus 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
MD Als Jezus zegt drie dagen en drie nachten. Laten wij even rekenen. Hoeft niet, mag wel.
Het is natuurlijk vervelend als je je hele leven is gesteld op de zondag, de dag die Rome beweert. Vrijdag in het graf. Je mag zoals Rome wil de dag er bij nemen, alhoewel Jezus volgens mij niet voor niets zegt; Mattheus 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
Vrijdag dag en nacht. Sabbat nacht en dag, Dan is daar de derde dag, en waar is de derde nacht. ???? Weet Rome het beter dan dat Jezus het weet. Nemen wij de derde nacht erbij, wanneer is Jezus dan opgestaan.???? Ik denk, één en al leugen van de tegenstander.
Mijn domme uitleg. ????
Woensdag, de dag van die Sabbat was groot. Weet je nog, Daniel 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. MD Ik meen te weten dat dinsdag wel eens het midden van die werk week kan betekenen. Woensdag opgepakt en aan het kruis gehangen.
MD Woensdagavond begint de donderdag, niet in de taal van Rome te spreken.
Nacht en dag van de donderdag. Nacht en dag van de vrijdag. Nacht en dag van de Sabbat.
Hoe ik het ook bekijk naar mijn mogelijkheden, is Jezus nooit op zondag opgestaan.
Markus 16: 2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, Waarom die komma.???? kwamen zij tot het graf, als de zon opging; Waar staat exact wanneer Jezus is opgestaan. Ik heb het nergens echt overduidelijk kunnen lezen.
Als de Sabbat die groot was, dezelfde als de wekelijkse Sabbat zou zijn, klopt er helemaal niks meer van. Dan zou Jezus op de eerste dag gebalsemd zijn.
Ik ben er van overtuigd dat Jezus niet op zondag de eerste dag is opgestaan, maar op het einde van de wekelijkse Sabbat.
satan Rome hebben al zoveel gelogen, en dit dus ook.
Mijn mening.
Marten Dek.

11 gedachten over “Wanneer is Jezus opgestaan”

 1. Johannes 19:31Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien een grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.

  Dat is dus vrijdag. DAG 1.

  Zaterdag sabbath. DAG 2

  zondagmorgen is DAG 3.

  Zondag morgen eerste dag van de week.
  Johannes 20:Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. 2Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”

  Het klopt precies. Wat zeur je toch steeds. Staat het je niet aan dat het klopt?

  Cherry

  1. Drie dagen en drie nachten.
   Mattheus 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
   Vrijdag nacht mag je meetellen.
   Sabbatnacht is dan nacht 2
   Zondagnacht is dan nacht drie.
   Slaap ze lekker straks.
   Marten

   1. Wanneer is Jezus opgestaan?

    De Joden tellen van de avond tot de volgende avond

    Paasmaal (Luc. 22:7
    De dag van het ongedesemde brood

    Dag 1
    Hij ging naar de Hof van Olijven (39)
    Gevangen genomen (vers 54)
    Toen het dag geworden was.. voor het Sanhedrin (vers 66)
    Jezus dood (Luc. 23:46).
    Ze maakten de kruiden klaar en namen de voorgeschreven rust in acht.

    Dag 2 Sabbat

    Dag 3
    Op de eerste dag der week Luc. 24:1

    Dus Hij stond op, op de derde dag.
    Het is volstrekt helder.

    Lieve groetjes,

    Cherry

     1. Wanneer de kruiden gebruikt zijn, vraag je?

      Dag 1
      AVOND NAAR GETSEMANE
      Mt.26:36-46; Mc. 14:32-42; Luc. 22:39-46; Joh. 18:1
      SMORGENS NAAR PILATUS
      Mt. 27:1-2; Mc. 15:1; Luc. 23:1; Joh. 18:28
      DAARNA NAAR GOLGOTHA
      Mt. 27:32-56; Mc. 15:21-41; Luc. 23:26-49; Joh. 19:17-30.
      SAVONDS DE BEGRAFENIS VOOR DE SABBAT
      Mc. 15:42-27

      Zij namen het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven (Joh. 19:40-42.

      Dag 2 sabbat

      Dag 3
      En laat, na de sabbat, als het begon te lichten Mt. 28:1-10.

      Luc. 24:1-12: Maria Madelena en Maria de moeder van Jacobus, en Salome, zij gingen naar het graf dragende de specerijen …
      Mc. 16:1: Opdat zij kwamen om Hem te zalven

      Maar Hij was al opgestaan.

      Jouw vraag wanneer de kruiden dan gebruikt zijn, Hij was al opgestaan. Dus niet gebruikt.

      Cherry

     2. Opgestaan op Sabbat.
      Jon 1:17 De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.
      Mt 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
      Joh 19:31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.
      Woensdag in de schemering in het graf.
      De grote sabbat begint in de avond. [Het was avond geweest en het was licht geweest de volgende dag] De Sabbat van die Dag was groot was op Woensdag.!!!!
      Donderdag 1ste nacht. en 1ste dag Dan worden er wachten gezet bij het graf, vrezende dat het lichaam van Jezus zou weggehaald worden.
      Vrijdag nacht en daglicht de volgende dag.
      Sabbat nacht en dag= derde nacht en dag.
      Woensdag net voor het duister, dus net voor de nieuwe dag begon.
      Sabbat net voor het duister, dus net voor de eerste dag zijn de Woorden van Jezus uitgekomen.
      Wanneer zijn de wachten geplaatst/ en waarom?
      En de wachten waren er niet meer, die waren gevlucht!!!!
      Dus is Jezus opgestaan net voor de eerste dag begon.
      Met vr. gr.
      Marten Dek.
      =================
      Dat was een simpele versie.

      Ik ben vanavond aan het uitdokteren geweest. De opstanding van Jezus.
      Wie verbetert mij met Bijbelse gegevens.
      ===========
      Markus 15: 45 En als hij het van den hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam.
      46 En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond Hem in dat fijne lijnwaad, en leide Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs.
      47 En Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Joses, aanschouwden, waar Hij gelegd werd.
      Markus 16:1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
      MD Dat zou betekenen dat Jezus op de eerste dag gebalsemd zou zijn. Zou zijn.????
      Markus 16:1 en Markus 16:2 zijn twee verschillende Sabbatten in die week.
      2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
      3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
      4 (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
      5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.
      6 Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.
      Markus 16: 8 En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd.
      9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
      MD Hier staat dat Jezus al opgestaan was. En pas op de eerste dag der week verscheen aan, Hij eerst aan Maria Magdalena. Waar was Salome op dat moment.????
      Zijn het dan twee verhalen die wij lezen.????
      Matheus 27: 60 En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
      61 En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.
      62 Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeen tot Pilatus,
      MD Wanneer is Jezus in het graf gelegd.???? De dag erna was na de voorbereiding.
      Matheus 28: 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
      2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven.
      3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw.
      4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.
      5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
      6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.
      MD Ook hier zie ik niet wanneer Jezus is opgestaan, wel dat Salome er nu niet bij was.
      Terwijl bij het balsemen zij er wel bij was.
      Markus 15: 1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
      MD Hebben zij Jezus gebalsemd na de grote Sabbat.????
      Want ; Johannes 19:31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.
      MD Waarom was die Sabbat groot. Was het soms de Sabbat van het Pascha.????
      Nog iets wat mij bijzonder lijkt, of is het misschien wel waar. Waren er die week twee Sabbatten. Wij volgen Rome al met de dagen een naam gegeven. Wij volgen Rome al met dat de dagen van God in de avond beginnen, maar Rome maakte er 12/0 uur van
      Waarom zou Rome ook niet beweren dat er die week geen grote Sabbat was maar alleen de Wettelijke Sabbat die God ons gaf. Johannes 19:31 want die dag des Sabbats was groot.
      Daniel 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. MD Wie was het Slachtoffer.???? Wie deed het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.???? En wel in het midden van de week.
      Ben ik zo dom dat ik het met geen van de kerken eens ben. Dat Jezus op het laatst van de Sabbat is opgestaan, en gerust heeft op de Sabbat.????
      ===============
      Matheus 28: 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
      Markus 15: 1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
      MD Hoe kan het dat Jezus na de Sabbat, zoals ik het lees, na de Sabbat en de Dag van die Sabbat was groot.
      ===============
      Als Jezus op de vrijdag in het graf is gelegd, wanneer is Jezus dan gebalsemd.????
      Ik denk, en jullie mogen anders denken. Markus 15:1 zijn na de Sabbat die groot was, Jezus gaan balsemen. Hopelijk zijn jullie het er mee eens dat Jezus gebalsemd is.
      Mattheus 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
      MD Als Jezus zegt drie dagen en drie nachten. Laten wij even rekenen. Hoeft niet, mag wel.
      Het is natuurlijk vervelend als je je hele leven is gesteld op de zondag, de dag die Rome beweert. Vrijdag in het graf. Je mag zoals Rome wil de dag er bij nemen, alhoewel Jezus volgens mij niet voor niets zegt; Mattheus 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
      Vrijdag dag en nacht. Sabbat nacht en dag, Dan is daar de derde dag, en waar is de derde nacht. ???? Weet Rome het beter dan dat Jezus het weet. Nemen wij de derde nacht erbij, wanneer is Jezus dan opgestaan.???? Ik denk, één en al leugen van de tegenstander.
      Mijn domme uitleg. ????
      Woensdag, de dag van die Sabbat was groot. Weet je nog, Daniel 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. MD Ik meen te weten dat dinsdag wel eens het midden van die werk week kan betekenen. Woensdag opgepakt en aan het kruis gehangen.
      MD Woensdagavond begint de donderdag, niet in de taal van Rome te spreken.
      Nacht en dag van de donderdag. Nacht en dag van de vrijdag. Nacht en dag van de Sabbat.
      Hoe ik het ook bekijk naar mijn mogelijkheden, is Jezus nooit op zondag opgestaan.
      Markus 16: 2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, Waarom die komma.???? kwamen zij tot het graf, als de zon opging; Waar staat exact wanneer Jezus is opgestaan. Ik heb het nergens echt overduidelijk kunnen lezen.
      Als de Sabbat die groot was, dezelfde als de wekelijkse Sabbat zou zijn, klopt er helemaal niks meer van. Dan zou Jezus op de eerste dag gebalsemd zijn.
      Ik ben er van overtuigd dat Jezus niet op zondag de eerste dag is opgestaan, maar op het einde van de wekelijkse Sabbat.
      satan Rome hebben al zoveel gelogen, en dit dus ook.
      Mijn mening.
      Marten Dek.

 2. Jij mengt de bijbelteksten met jouw eigen visie in één verhaal door elkaar, waarin jouw visie de boventoon voert en waar van tevoren voor jou al vast staat wat jouw conclusie wordt.
  Onderwijl jij jouw visie aan het promoten bent, veeg je anderen, die een andere visie hebben, in datzelfde verhaal, de pan uit.
  Dat is geen bijbelse benadering, maar dat is de bijbel gebruiken om jouw visie te promoten. Misleiden heet dat!
  Dat noemt de bijbel valse leer.
  Cherry

  1. Dank je wel voor je uitleg.
   Hoe vaak wil je het (niet) horen.????
   Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
   Lukas 13:10 En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen.
   Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.

   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens

   Wat is Jezus toch een vreemd figuur, weet van de hoed nog de plank. Toch.????

   1. Marten, jij begint iedere keer over dat het was Grote sabbat.
    De sabbat na de dood van de Heiland was ‘groot’.
    Wat betekent dat?

    Joh 19:31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, daar het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot), verzochten de Joden dan Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

    Deze dag van de sabbat was ‘groot’, aangezien de gewone wekelijkse sabbat samenviel met de eerste dag van Ongezuurde Broden, die eveneens een rustdag was.

    Dat was dus 1 dag.
    Het zijn dus geen 2 dagen!

    Cherry

    Kom maar eens langs als je in Haarlem komt.

    1. Koop een telraam in WUHAN + een leesbril.
     De GROTE Sabbat valt 1 keer per jaar en niet op de wekelijkse sabbat ; ook dan zou de opstanding niet op de zondag kunnen vallen, vanwege het teken van Jonas. {}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *