Spring naar toolbar

Jouw Toekomst? Weet je het zeker?

Weet je zeker dat jij je toekomst met Jezus veilig hebt gesteld?
Weet je zeker dat jij Jezus geloofd?
Weet je zeker dat God al Zijn Wetten, [10] in je hart heeft gelegd?
Weet je zeker dat je Hem zo lief hebt, dat je het Vierde Gebod daarom niet wilt?
Waarom geloof je dan niet dat Jezus Heer van de Sabbat is?
Waarom geloof je dan wel je voorganger?
Waarom geloof je Jezus niet als Hij zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt?
Waarom geloof je wel je voorganger dat God de zondag ook wel goed vindt?
Weet je zeker dat je mijn getuigenis niet wilt lezen?

God liefhebben met geheel je hart.! Op de Sabbat na dan?
En je naaste als je zelf.!
Ken je de eerste Vier Geboden? Dat is God liefhebben met geheel je hart.
Ken je de laatste Zes Geboden, dat is je naaste lief hebben met geheel je hart en daarmee ook God gehoorzaam zijn in al Zijn Liefde voor jou.

Wens ik je een Geweldige Toekomst toe met Hem!!!!
Met vr. gr.
Marten Dek.

82 gedachten over “Jouw Toekomst? Weet je het zeker?”

 1. Ben je het dan met mij eens dat dit hieronder toch werkelijk in de Bijbel staat?

  In Exodus 31:12 lezen we dat : Jahweh prak tot Mozes: 13`Gij moet tot de Israëlieten zeggen: Onderhoud mijn sabbat want hij is, al uw geslachten door, voor u en voor Mij het teken dat Ik Jahwe ben die u heiligt.

  en in vers 16:
  “De Israëlieten moeten al hun geslachten door de sabbat onderhouden als een eeuwig Verbond”.

  Er staat toch heel duidelijk dat het voor de Israëlieten telt.
  Er staat beslist niet dat het voor alle andere volken ook telt.
  Leg eens uit!
  Cherry
  16De Israëlieten moeten al hun geslachten door de sabbat onderhouden als een eeuwig verbond.

  1. Alleen voor Israël ????
   Jes. 58:12 En die uit u voortkomen, zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen; de fondamenten, van geslacht tot geslacht verwoest, zult gij oprichten; en gij zult genaamd worden: Die de bressen toemuurt, die de paden weder opmaakt, om te bewonen.
   13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
   14 Dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond des HEEREN heeft het gesproken.
   Oké, dit zou kunnen alleen voor Israël.
   Handelingen 15:21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.
   Handelingen 18:4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.
   Joden en Grieken, dat zijn ook wij.
   Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
   ====
   Is Jezus alleen voor de Israëlieten gekomen. Dan hebben wij het nakijken.
   Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens,
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

  2. Dat anwoordt is al diverse malen hier vermeld o.a. door mij Cherry.
   Je leest niks of je bent aan het baggeren.

   jesaja 56:
   2 Welgelukzalig is de mens, die zulks doet, en des mensen kind, dat daaraan vasthoudt; die den sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen.

   3 En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom.

   4 Want alzo zegt de HEERE van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond;
   5 Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden.
   6 En de VREEMDEN, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;
   7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

   Jezus zei dat de sabbat gemaakt was voor de mens (Mark. 2:27), dat is voor het mensdom, dus zowel voor de heiden als voor de jood.
   Het is een gedenkteken aan de schepping. (Ex. 20:11, 31:17). Telkens als we op de zevende dag rusten, zoals God bij de schepping heeft gedaan, gedenken wij die grote gebeurtenis.
   De sabbat werd Adam gegeven, als hoofd van het menselijk geslacht. (Mark. 2:27; Gen. 2: 1-3)

 2. @@@@
  Heer ik wil U vragen in gebed
  Waar bent U Heer
  Heel vroeger manifesteerde U zich
  Hier op Uw aarde
  Waarom bent U nu zo ver bij ons vandaan

  Heer ik weet wel dat U er bent
  Want U eerde mij veel te groot
  U raakte mij aan meerdere malen
  Toen U mij de Sabbat gebood
  Waar de aardemensen om smalen

  Heer kunt U nu niet alle mensen
  Éénmaal aanraken als U mij heeft gedaan
  Dat is het weinige dat ik van U zou wensen
  Want de zondagstraditie die zij eren
  Heeft al veel te lang bestaan

  Hebben Mijn woorden dan generlei waarde
  Ging mijn Zoon jullie dan niet voor
  Zij die mijn Zoon aan het kruis hebben gehangen
  Zien zij dan niet de wet en profeten op aarde
  Hoe groot is naar Mij hun verlangen

  Hebben zij de aarde nu ook niet vervuld
  Met afgoden verzameld rondom
  Heulen zij verkapt hun daden weerom
  Blijven zij eeuwig zo dom
  Ja, daarom heb Ik hen in nevelen gehuld

  Zij spreken uit Mijn Naam vele dingen
  Maar vals en krom is hunne tong
  Zij hebben nu hun eigen wetten gemaakt
  Hoeveel ik ook op hen aandrong
  Daarom ben ook ik gestaakt

  Het einde is bijna daar
  De aarde laat Ik schudden en trillen
  Rampen laat Ik zijn, heel zwaar
  En nog doen zij niet wat Ik zou willen
  En jij wilt dat Ik bedaar

  Woedend ben ik op allen
  Die maakten Mijn geboden
  Tot mensengeboden
  Die zoals ook is beschreven
  Zullen zij dit niet overleven

  Die Mijn tijden, als voorschreven
  Volledig hebben verdreven
  Gebruikten daarbij hun afgoden
  Willen zij echt eeuwig leven
  Zij hebben immers ook Mijn geboden

  Maar hun eer is groter dan die voor Mij
  Zij eren Mij met hun kapitaal
  Zij eren Mij met valse woorden
  Eigendunk is hun grootste kwaal
  Hun eigen-dunk-eren maakt Mij niet blij

  Toch zal ik velen straks gedenken
  Die ongewild blijven dwalen
  Het gaat niet om kunnen maar willen
  Die zal Ik eeuwig leven schenken
  En alle aardse pijn voor eeuwig stillen

  Daarom heb Ik jou de Sabbat geopenbaard
  Als herinnering aan Mijn geschriften
  Mijn Zoon heeft het voorgeleefd
  Maar de mens volgt liever haar eigen geschriften
  Wat is Mijn Stem de mensen nog waard

  Maar Heer zijn zij dan niet te goeder trouw
  Een traditie van heel lang geleden
  Een dwalen niet zomaar uitgeblust
  Hoelang kunt U daarop nog wachten
  Omdat Jezus wel allemaal, redden wou

  Jezus Uw Zoon toch gedood voor allen
  De dood voorgoed heeft overwonnen
  De satan voor eeuwig worden verdreven
  Die voor ons een andere wet heeft verzonnen
  Laat ons mensen alstublieft toch niet vallen

  De satan heeft ons deze dwaling geleerd
  Door heel in het geniep
  Heel veel tijd er in te steken
  Dat hij uit de zondag de Sabbat schiep
  De mens U toch niet moedwillig onteerd

  Beste Marten beluister nu even Mijn Stem
  Ga door met Mijn boodschap met klem
  Als zij die jij mensen hebt genaamd
  Niet Mij met de grootste eer willen eren
  Maar liever satans dag de zondag begeren
  Zij zullen ook op Mijn dag des Heeren
  Te laat zijn met zich te bekeren

  AMEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *