Spring naar toolbar

Jouw Toekomst? Weet je het zeker?

Weet je zeker dat jij je toekomst met Jezus veilig hebt gesteld?
Weet je zeker dat jij Jezus geloofd?
Weet je zeker dat God al Zijn Wetten, [10] in je hart heeft gelegd?
Weet je zeker dat je Hem zo lief hebt, dat je het Vierde Gebod daarom niet wilt?
Waarom geloof je dan niet dat Jezus Heer van de Sabbat is?
Waarom geloof je dan wel je voorganger?
Waarom geloof je Jezus niet als Hij zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt?
Waarom geloof je wel je voorganger dat God de zondag ook wel goed vindt?
Weet je zeker dat je mijn getuigenis niet wilt lezen?

God liefhebben met geheel je hart.! Op de Sabbat na dan?
En je naaste als je zelf.!
Ken je de eerste Vier Geboden? Dat is God liefhebben met geheel je hart.
Ken je de laatste Zes Geboden, dat is je naaste lief hebben met geheel je hart en daarmee ook God gehoorzaam zijn in al Zijn Liefde voor jou.

Wens ik je een Geweldige Toekomst toe met Hem!!!!
Met vr. gr.
Marten Dek.

82 gedachten over “Jouw Toekomst? Weet je het zeker?”

 1. @@@@
  jes. 26:1 Te dien dage zal in het land Juda dit lied gezongen worden: Wij hebben een sterke stad; Hij stelt heil tot muren en voorwal.
  2 Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart.
  3 Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
  4 Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots.
  5 Want Hij heeft de bewoners der hoogte, der ontoegankelijke veste neergeworpen, Hij vernedert haar, vernedert haar tot de grond toe, doet haar tot in het stof neerstorten.
  6 Voeten zullen haar vertreden: de voeten der ellendigen, de treden der geringen.
  7 Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor.
  8 Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, o Here; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit.
  9 Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.
  10 Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van recht en de majesteit des Heren ziet hij niet.
  11 Here, uw hand is verheven, maar zij beseffen het niet; zij zullen het echter beseffen en beschaamd staan over uw ijver voor het volk. Ja, het vuur over uw tegenstanders zal hen verteren.
  12 Here, Gij zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt Gij voor ons verricht.
  13 Here, onze God, andere heren dan Gij hebben over ons geheerst; uw naam alleen huldigen wij.
  14 Doden herleven niet, schimmen staan niet op; daarom hebt Gij hen bezocht en verdelgd en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid.
  15 Gij hebt het volk vermeerderd, Here, het volk vermeerderd, U zelf verheerlijkt, alle grenzen des lands verwijd.
  16 Here, in de nood heeft men U gezocht, een verzuchting geslaakt, toen uw tuchtiging trof.
  17 Zoals een zwangere die in barensnood raakt, ineenkrimpt en onder haar weeen schreeuwt, zo waren wij voor uw aangezicht, Here.
  18 Wij waren zwanger, wij krompen ineen; maar het was, als baarden wij wind; wij brachten het land geen verlossing aan en wereldbewoners werden niet geboren.
  19 Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.
  20 Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is.
  21 Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  1. Ik heb dit gelezen, maar het klopt niet 100%, en daarom is het vals, want Dan.9:24-27 is één stuk geschiedenis, van BC.457 tot en met AD.34. Christenen kwamen uit die periode, omdat vers 27 is de vervulling van het offer van God op Golgotha. Daar eindigde de “offer” wetten & inzettingen van Mozes. De Here Jezus was het laatste Offer dat geslacht werd voor de zonden van de Joden, die de wetten van Mozes moesten gehoorzamen. Na Zijn opstanding was er Jood “noch” Griek; geen aanziens des persoons, wij allen moeten de Here Jezus erkennen, om gered te worden.

   De uitleg van de ruiter op het witte paard is ook niet correct. Het lijkt wel het werk van de J/Getuigen met daarbij deels van de Messianen en Pinkster Gemeente.

   Met de zegels in Opb. 6 probeert Johannes ons te tonen wat Gods plannen zijn vanaf de tijd van Johannes tot het einde, Het is een korte samenvatting ervan. Het openen van de hemel, als een boekrol, is nog toekomstig. vz.14-17

   1-8 : Vier komende ruiters geven een historisch schouwspel van de gemeente die begon met Christus, en haar vervolgers. Het 2e zegel toont aan dat de wereld de kerk binnenkwam. Lees Hand.20:29-30 / 2Thes.2:1-7. Het 4e zegel is gedurende de middeleeuwen; een vereniging van kerk en staat. Opb. 12 en in Opb.19 lezen we dat de situatie herhaald zal worden. Verzen 9-13 is geschiedenis. Alles vond plaats tussen 1755-1832. Joél 2:31. Voordat vers 14 gebeurt, zullen de plagen eerst uitgegoten worden. Opb.16.

   De verwerping van Gods boodschappen, waaronder de Tien Geboden, zien we “heden” duidelijk in de USA gebeuren. De tijden van S & G en algehele wetsverachting begint de kop op te steken. Het beeld van het beest. Opb.13.:11-17. New Age is een, “één wereld godsdienst” .. aan het hoofd ervan is een “robot”, daarom krijgt men een “chip” onder de huid. Opb.17 wijst naar de plaats/persoon, die de touwtjes in handen heeft. Het water in de Eufraat is aan het opdrogen, een teken dat het einde nabij is.

   Red jezelf en keer terug naar de boodschappen van de 3 engelen, het is nog niet te laat. Opb.14:6-20./ Dan.12:1-3 / Opb.19:17-21.

   1. Het wordt op Tube hoe langer hoe gekker. Iemand die zichzelf een profeet noemt en zegt dat hij opdrachten van God krijgt om te zeggen dat Trump door God gekozen is om de USA te redden + Israël erbij. Daarbij wordt Dan.9:25-27, door deze profeet, Mark Taylor uitgelegd, dat deze periode spoedig moet gebeuren, maar hij liet wel heel handig vers 24 erbuiten. {Baptist Gemeente en hij gebruikt ook de tekenen van de “dierenriem” } Hij sprak ook bij Jim Bakker op zijn studio, die met zijn vrouw, ook wetteloze predikanten zijn, en noemt de zondag , de “sabbat”.

    Waar heeft God ons gewaarschuwd over valse profeten, die tegen de eindtijd zullen verschijnen, en de “eliten” , of uitverkorenen, zullen “verleiden” ????? Math.24:23-27.

    Heel triest, zij zijn niet de enigen die de teksten uit de Bijbel naar hun eigen “leugens” hebben omgebogen. En vooral te zeggen dat God met hen in communicatie is. Dezen zijn de mensen die een “vervroegde geheime opname” blijven verkondigen + een 1000 jarige Rijk op aarde. Dat betekent dat er 2 bruiden zijn, terwijl er slechts één “stal” is.

    Ik kan dit niet op Tube posten want het wordt verwijderd, zoals vele van m’n andere posten gedurende de jaren heen.
    De “waarheid” mag niet geopenbaard worden en dit vinden we in Opb.12:17 : “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de GEBODEN van God bewaren en het GETUIGENIS van Jezus hebben.” Een “geestelijke” oorlog.
    En uiteindelijk zijn ze van plan om de Bijbel weer te verbieden, want die behoort niet in de 1 wereld religie. Over Adam en Eva mag niet meer gesproken worden, en ouders mogen hun kinderen niet opvoeden volgens de richtlijnen in de Bijbel. Dat is de toekomst voor de eindtijd generatie; SVP , ga maar protesteren bij de “draak”.

    1. Wat zoeken wij in het leven (?) kracht – macht – gezag of reinheid ???

     “De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand hem vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.” Spr.28:1

     De goddeloze/wetteloze vlucht van de waarheid, maar begrijpt het niet, terwijl de waarheid voor een ieder voor het grijpen ligt. Zij hebben de kracht maar verliezen de macht over hun eigen gezag, omdat ze de weg der wetteloosheid volgen. Een ieders “mening” moet worden gerespecteerd, ook al zou die zeggen dat een appel een banaan is; zover zijn we heden beland in duisternis. Het argument is : wie heeft die vrucht die naam gegeven.

     Wie heeft de Tien Geboden geschreven/gegeven ? Ik wil die stenen tafelen zelf zien. Ga je gang, dat probeerde een leger soldaten ook en men moest hen begraven.

     “Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.” Spr. 30:5-6 (Opb.22:18-19)

     1. God heeft geen WETBOEK waarin de Tien Geboden staan, om dan aan Mozes te geven. Die T/G waren IN Zijn vinger, waarmee Hij die schreef op twee stenen tafelen. Zo is ook de Zoon van God, de Wet, Hij deed de storm liggen en liep over het water.
      Indien jij denkt een toekomst te hebben en waagt om “zonder” de T/G te leven, dan kan ik je nu zeggen, dat een “dode” geen toekomst heeft. Je bent dood tussen de oren en daarom niet kan horen wat de stem van de Herder zegt :
      ” Meent gij, dat deze Galileeërs groter zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan ? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Of meent gij, dat de achttien, op wie de toren, bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen ? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.” Luc.13:2-5

      De boodschap in deze teksten is heel duidelijk; zij zijn even schuldig, want “zonde”, is de overtreding der wet. Het doet er niet toe “welke” wet overtreden wordt, en die 10 wetten zijn geschreven in het hart en in het verstand. Hebr.8:10 & 10:16. [Nieuwe Verbond]

      Indien God “A” zegt, en jij maakt er “B” van of helemaal niets, dan heb je geen toekomst, want “A” is de toekomst in alle eeuwigheid, en “B” is wat jij daarvan denkt/probeert te maken. [Zie vorige post]

     2. Zoek de naam op Tube : Elon Musk, en lees hoe men de mensheid aan het vernietigen is. Zo, de toekomst op aarde is slechts “nog” van korte duur. Zelfs de dieren op land en in de wateren sterven uit; vogels die neervallen bij duizenden. Ook de natuur laat van zich horen door hevige stormen en aardbevingen; veel meer dan in het verleden. Veel erger is het feit, dat de mens meer “wetteloos” is geworden en zichzelf aan het “verhogen” is, in plaats van zich te “bekeren”.

      Op Tube worden meer leugens dan waarheid gepost en de “media” doet eraan mee. Mensen die zich laten gebruiken, om de leugens van satan te verkondigen op allerlei mogelijke manieren. Ja, de wereld is toch van satan ? Er was strijd in de hemel en hij werd op de aarde geworpen. Opb.12:7-9.

      Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden in duisternis; de gevallen engelen, die zonder moeite de mens weet te overmeesteren in hun “denken”. Hun werken tonen aan dat hun geloof dood is. : “Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” Jac.2:26.

     3. Had vandaag op Tube {Londen} gehoord dat de EU binnen 10 jaar uit elkaar zal vallen. Doet me denken aan Dan.2:45, wanneer de Rots, op de voeten en tien tenen zal vallen. Londen heeft een “burgemeester” met de naam : Sadiq Khan. Die naam zegt genoeg en ik vrees ten eerste voor de Joden die daar wonen, en ten tweede voor andere volken die vredelievend zijn.
      God zal Opb. 9 voor een korte tijd toelaten, om de “ware” gelovigen te louteren. In het verleden duurde de onderdrukking vanaf 1299 -1840. Zoveel tijd hebben we niet meer. De Ottomanen zullen weer uit de put komen, om door de Here Jezus vernietigd te worden, eens en voor altijd.
      Allen die de Tien Geboden hebben verworpen zullen gedood worden. Opb.19:17-21.

     4. Ik had gisteren een “mop” gelezen, het was een ernstige waarschuwing van de Paus, om niet naar de “duivel” te luiteren. De duivel had hem natuurlijk gezegd om niet in het boek de Openbaring te lezen, waarin gaat om de “kleine horen” en Babylon, de moeder der hoeren. 17:3-6; een kwestie van “the blind leading the blind.”
      Uitgebreid over het Pausdom gesproken in hfdst. 13 -17-19 en de toekomst van de wereld tot het einde toe in Dan 2:45.

      Sommige kerken weigeren om hierover te spreken en te beamen dat de Paus de A/C is. Hij “denkt” de zonden van de mens te kunnen vergeven, wat natuurlijk een “leugen” is, want hij is niet onze Hogepriester. Hebr.5:5-10.

      De mensen [kerkleden] willen de waarheid niet horen en doen geen onderzoek, maar nemen aan wat er alzo gepredikt wordt door de valse predikanten/wolven.
      2Tim.4:1-5

      Het gaat niet alleen om jouw toekomst hier op aarde, maar voor “langer” dan jouw hele leven op aarde. Laat niemand die toekomst van je afpakken; de Here Jezus zei : VOLG MIJ. Maar Hij zei ook dat wij moeten blijven zoeken en volharden.

      “De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.” Hebr.13:20-21.

 2. Over de werken van de wet. Antwoord aan Marten van Cherry:

  1 Gedraag je als een mens en laat mij ook mijn antwoord geven op jouw visie!

  Galaten 3:10 Want alle mensen die zich op de werken van de wet verlaten, hebben een vloek op zich geladen. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die zich niet houdt aan alle voorschriften in het boek van de Wet, en ze niet volbrengt.
  antwoord MD>>>> Dit is de wet tot aan Christus. De wet van Mozes.

  11 Trouwens, dat niemand door de wet bij God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, want: De rechtvaardige zal door het geloof leven.
  Antwoord MD>>>> Mijns inzien betekend dat, dat je Jezus moet geloven, en vanuit dat geloof leven. En als je Jezus gelooft, dan doe je de Wet van de Tien Geboden inclusief de Sabbat waar Jezus van zegt, “Voor de mens gemaakt”, ook.

  12 Welnu, de wet gaat niet uit van het geloof, maar: Hij die deze dingen doet zal daardoor leven.
  Antwoord MD>>>> De Wet gaat niet uit van het geloof,maar uit geloof die Wet doen geeft je het leven met Hem.

  13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door zelf voor ons een vloek te worden – want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die hangt aan het hout –
  Antwoord MD>>>> Jezus was niet vervloekt maar wij die Hem hebben vervloekt door onze zonden die Hij voor ons droeg.

  14 opdat in Christus Jezus de zegen van Abraham over de heidenvolken zou komen, opdat wij de beloofde Geest zouden ontvangen door het geloof.
  Antwoord MD>>>> De zegen van Abraham was Geloof. Abraham zou nooit een mensengebod als de zondag eren.

  Wat begrijp jij hier niet van? Wat is dan de zegen van Abraham???? Kom op!!!
  Cherry
  Antwoord MD>>>> Misschien moet je eens leren wat geloof inhoud!!!! Houdt geloof in dat je Jezus niet moet geloven met Gods Geboden.???? Jezus niet geloven dat de Sabbat voor de mens is gemaakt. ????
  ====
  Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
  Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 3. MAAK VAN JE BOEGBEELD EEN ENGEL!
  TWEE VLEUGELTJES EROP EN KLAAR IS HET WEER.
  Maar dat mag natuurlijk ook niet!
  Of anders: ga er zelf voorop staan! Hahahaha!!!
  L.Gr.
  Cherry

 4. Marten”
  Je citeert:
  Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem !!BINNEN!! drie dagen herrijzen
  en “Ha, Gij, die de tempel “AFBREEKT!! en in drie dagen opbouwt.

  Precies Marten. Dus! BINNEN! 3 dagen herrijzen. Dat is toch duidelijk
  En
  AFBREKEN van de Tempel En .!!.IN!!…3 dagen opbouwt.

  Dit gaat over Christus Jezus de Heer.

  Zijn Afbraak is begonnen bij de gevangeneming Marten. Gemarteld , geslagen , doornen kroon op het hoofd, bespuugd , Dat is AFBRAAK van de Tempel/Jezus LIchaam
  En vanaf die tijd is Zijn dood ingetreden Marten.
  En BINNEN 3 dagen is Hij weer OPgebouwd/opgewekt.

  Jij bent net als Zijn discipelen: Doch zij begrepen dit woord niet en durfden Hem er niet naar te vragen.(Marcus 9:32)
  Jij begrijpt het ook niet en durft de Waarheid niet onder de ogen te zien.

  Lieve groeten
  W/lelie

  Drie dagen in het hart van de aarde Waterlelie.
  Mt 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.

  Liefs Marten

 5. Toen de zon opging OP!! de !!eerste dag der week!! gingen de vrouwen naar het graf.( Marcus 16:3)
  De zon gaat in Israël om 6 uur in de morgen op.
  Dus 1e dag der week was toen al 12 uur aan de gang. Dus de 1e dag der week was al voor de helft voorbij.

  Toen Hij des morgens vroeg !!!OP!! de 1e dag der week opgestaan was verscheen Hij eerst aan Magdala . ( dus Jezus is opgestaan in de eerste 12 uur van de 1e dag der week. Toen het nog donker was. )

  Maria ging dus OP de 1e dag der week naar het graf
  Jezus is dus OP de 1e dag der week opgestaan.

  Als Maria OP de 1e dag der week naar het graf ging, dan kun je zo maar niet zeggen dat Jezus op de sabbath is opgestaan, want dat staat er niet.
  De “OP” de 1e voor Maria is ook de “OP de 1e voor Jezus.

  Dus in die voorbij gaande eerste 12 uur van de 1e dag der week is Jezus !OP! de 1e dag der week Opgewekt.
  Zo duidelijk als het maar kan.

  OOk Lucas zegt dat op de 1e dag der week vroeg in de morgenstond de vrouwen naar het graf gingen. Ook daar dus dat de helft van de 1e dag al voorbij was.

  Nergens staat er dus dat Jezus OP de sabbat is opgestaan. Integendeel.
  OP de 1e dag der week.

  Ook lezen we nergens meer in het N T dat de gelovigen/wedergeborenen OP de sabbat samen kwamen.
  Maar we lezen wel dat ze op de 1e dag der week samen kwamen. Johannes 20:19 en 26.
  En ook Op de Pinksterdag ( 1e dag der week) waren allen tezamen gekomen. en werd de H Geest uitgestort.

  Matteus zegt het zo: Laat ..NA!!! de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week.( zon op)

  Na , de sabbat Marten. Tegen het AANBREKEN van de eerste dag der week betekend hetzelfde als : toen de zon OPGING.
  Het opgaan van de zon is hetzelfde als het aanbreken van de dag. Terwijl de dag al 12 uur aan de gang was, maar nog in het donker gehuld was, is met het opgaan van de zon het aanbreken van de dag begonnen.

  Zeggen wij ook . Bij ons gaat de dag in ’s nachts om 12 uur.
  Maar zodra de zon opgaat zeggen ook wij: de dag breekt aan. Terwijl de dag al 6 uur aan de gang is.

  Dit staat in de bijbel Marten.
  Jezus is op de 6e dag van de week gekruisigd en vóórdat de sabbat aanbrak in het graf gelegd.
  Zijj vlees heeft 1 dag in het graf gelegen en direct na de sabbatt (opde 1e dag der week) is Hij opgestraan.

  Het 3 dagen en 3 nachten verblijf in het Hart der aarde, is begonnen bij het werpen in de zee (volkeren zee) en de gevangenneming (opgeslokt) door de vis. =duivelse overheden en machten.
  Via het gaan langs alle organen gekruisigd en begraven en opgestaan .
  Zo heeft Zijn vlees geen ontbinding gezien.
  Liefs
  W/lelie

  1. @@@@

   Je zegt toch dat je Jezus gelooft.
   Mt 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
   ====
   Mt 27:63 en zij zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd, dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft: Na drie dagen word Ik opgewekt.
   ====
   Mr 8:31 En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
   ====
   Mr 8:31 En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
   ====
   Mr 9:31 Want Hij onderwees zijn discipelen en zeide tot hen: De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der mensen en zij zullen Hem ter dood brengen en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.
   ====
   Mr 10:34 en zij zullen Hem bespotten en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, en na drie dagen zal Hij opstaan.
   ====
   Mr 14:58 zeggende: Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, en binnen drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen.
   ====
   Mr 15:29 En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: Ha, Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt,
   ====
   Joh 2:19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.
   ====
   Joh 2:20 De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen?
   ====
   Niet dat ik ook maar enige hoop heb dat je dit zult erkennen.
   Maar het staat er wel.
   Tien maal zelfs.
   Je zult noch Jezus, noch deze getuigen geloven.
   Het zij zo.

   Ook liefs van mij.

 6. Marten,
  De geschriften die jij stuurde komen niet uit de bijbel. Het zijn geschriften/uitleggingen van mensen (van een gemeente) die niet met Bijbelteksten worden bevestigd. Helemaal niets.
  MD Wel uit de Bijbel gekopieerd
  .
  Er staat duidelijk in de bijbel dat Christus Jezus is opgestaan op de 1e dag der week en dat de Zijnen samen kwamen op de eerste dag der week met gesloten deuren en ramen. En de volgende 1e dag der week waren ze weer samen gekomen met Thomas erbij.
  MD >>>> Er staat nergens dat Jezus op de eerste dag opstond. Hij WAS, opgestaan, zonder er een dag bij te noemen.
  MD De samenkomsten hadden niks met een veranderde dag te maken.

  Dus zo wie zo 3 maal wordt het geschreven. En op het getuigenis van 3 is het waar.
  Ook Paulus preekte op de eerste dag der week toen de gelovigen samen waren gekomen.
  MD >>>> Dat zijn geen getuigenissen maar samenkomsten die niet elke week waren.

  En er staat 4 x in de bijbel dat Jezus Vlees GEEN ontbinding heeft gezien.
  Dat geloof jij niet.
  MD >>>> Dat kan wel zo zijn en dat kan ik ook wel geloven.

  God is Almachtig. Dat staat duidelijk in de bijbel. Maar nergens staat dat Jezus vlees 3 dagen en 3 nachten in het graf heeft gelegen
  MD>>>>Hoop dat je deze Bijbeltekst wel gelooft. >>>> Jon 1:17 En de HERE beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.
  Mt 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.<<<< Integendeel. Er staat meerdere keren dat het geen ontbinding heeft gezien. Dus binnen 24 uur weer is opgewekt. MD >>>> Als dat waar zou zijn, maar dat is niet zo, dan zou Jezus op Sabbat zijn opgestaan.

  (de ontbinding van het vlees vangt direct na 24 uur na het sterven aan)
  MD >>>> Kom maar met Bijbelteksten.

  Je weet toch dat Jezus in Alles van de mens gelijk is geworden.
  Dus ook zijn vlees zou na 3 dagen en 3 nachten in vergevorderde ontbindingsfase zijn geweest.
  MD >>>> Dat is een bewering die jij aangaat en daarbij Gods Macht over het hoofd ziet.

  Dus wie gelooft nu de bijbel ..? MD >>>> Dat mag jij wel bepalen ????
  Ik wel.

  W/lelie

 7. @@@@

  Onzinnig om jou nog te vertellen hoe het zit.
  Je gelooft Jezus niet.
  Je gelooft niet in de Almacht van God.
  Bijbelse geschriften die ik je stuur geloof je niet.

  Op zijn minst zou je kunnen denken dat Jezus die drie nachten in de aarde lag met Zijn lichaam en met Zijn Geest in de hemel. En dan klopt heden, ook.

  Maar meer nog, bij God is niets onmogelijk.

  Met lieve groet Marten.

 8. Marten,
  Enheb je er wel eens over het volgende nagedacht?

  Jezus zegt tegen de moordenaar: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.(Lukas 23:43)
  MD>>>> Heden, als Jezus dat zegt, waarom geloof je dat niet? Maar mogelijk hoort achter Heden, enz.
  Terwijl Matt 12:40 zegt: Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde… MD>>>> Dat staat er niet. Er staat drie dagen en nachten in de vis zal zijn. Niet meer en niet minder.

  Dus die 3 dagen en 3 nachten kunnen nooit het graf zijn.

  Want de moordenaar zou heden met Jezus in het Paradijs zijn.

  Dus ook dat bewijst dat de 3 dagen e 3 nachten in het hart der aarde is: in het hart van de duivelse overheden en machten.
  Waarna even in het graf en daarna dezelfde dag nog, de opstanding op de 1e dag der week.
  Zijn Vlees heeft geen ontbinding gezien.
  W/lelie

 9. Marten
  Het hart der aarde. Is dat het graf?

  Als er staat: gij zijt het zout der aarde. Dan weten we toch dat het te maken heeft met het hart van de mens.

  Toen Jezus gevangen werd genomen zat hij in het ,,HART!!! der aarde. In het !hart! van de duivelse machten der aarde.

  En dat was het teken van Jona.

  Psalm 69:2 Een lied van David . Davis een type van Jezus.
  De psalm zegt:
  2 Verlos mij O God, want het water is gekomen tot aan de lippen
  3 Ik Ben verzonken in bodemloos slijk, waar ik niet kan staan.
  IK Ben gekomen in diepe wateren
  een vloed overstroomt mij.

  Zie de overeenkomst hieronder:
  Jona in de roerige zee geworpen. Gevangen genomen door de vis.
  Jezus geworpen in de roerige volkeren zee. Gevangen genomen door de duivelse machten (hart der aarde).

  Het graf is geen hart Marten. En helemaal geen hart der aarde.

  Jezus was 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde=in het hart van de duivelse machten en overheden der aarde.

  Psalm 16:10 zegt. Ook een lied van David.Type van jezus:
  ! Zelfs Mijn vlees zal in veiligheid wonen
  want Gij geeft mij ziel niet prijs aan het dodenrijk
  noch laat Gij Uw gunstgenoot de groeve ZIEN!!
  Andere vertaling zegt: Gij zultniet toelaten dat Uw Heilige verderving ZIET!!

  Dus lieve Marten, mijn uitleg blijft staan.
  W/lelie

 10. Marten:
  Als God bij machte is om Jezus Lichaam na 3 dagen en nachten geen ontbinding te laten zien ( en die macht heeft hij) dan had Hij niet 2 maal met nadruk laten opschrijven dat Christus gebeente /lichaam geen ontbinding heeft gezien.

  Maar juist doordat het tot 2 maal toe gezegd wordt dat Zijn vlees geen ontbinding heeft GEZIEN!! betekend , dat Jezus Lichaam maar even in het graf heeft gelegen.

  Jij en velen met jou snappen niet het TEKEN van Jona.

  Jona is helemaal niet gestorven of dood gegaan. Jona heeft de geest ook niet gegeven. Hij is LEVEND in de bek van de vis gekomen en Levend terecht gekomen via alle organen in de ingewand van de vis.
  Marten dat kun je allemaal lezen in Jona. Hij was zelfs aan het bidden vanuit de ingewand/=type dodenrijk. Waarna hij weer is uitgespuugd=opgestaan.

  De Here Jezus is God in het vlees. Hij is Levend opgeslokt door de vis (overheden en machten) en na het passeren van de organen genageld aan het kruis.
  Even voor het sterven Heeft God Zijn menselijke lichaam verlaten ( Mijn God Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?) en de VOlmaakte zondeloze Mens Jezus is terecht gekomen in de ingewand /dodenrijk van de vis=gestorven en begraven) Om even daarna uitgespuugd te worden (=opgewekt) op de 1e dag der week.= Nieuw begin.

  De tijd van het opslokken van de Levende vis(=overheden en machten) en via alle Organen terecht komen in het ingewand=dodenrijk tot aan Jezus opstanding is 3 dagen en 3 nachten. ( de tijd van het zijn in het ingewand/dodenrijk en opstanding is maar even geweest.
  Bewijs:
  1e Matt 16. Daar wordt het Teken van Jona dan ook gegeven aan de overheden en machten=Farizeeën en sadduceeën ( dus niet aan het volk)
  2e Handelingen 2: 27 en 31 maken duidelijk dat Zijn VLEES!!=menselijke Lichaam , geen ontbinding heeft gezien.

  Lieve groeten,
  W/lelie

  MD.>>>> Mt 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  Dus drie dagen en drie nachten in het graf. Je gelooft de Bijbel toch wel ???? Lieve groet ook van mij.

 11. Marten, jij bent onbetrouwbaar.
  Mijn intuïtie heeft dat steeds aan mij gezegd.
  Hou hem uit de buurt, is niet te vertrouwen, vindt alleen zijn eigen gelijk belangrijk. KAN EEN DISCUSSIE AANGAAN NIET VERDRAGEN. Eigenlijk is hij heel zielig. Heb je geestelijke hulp nodig?

 12. Marten:
  Christus Jezus is Wel op de 1e dag der week Opgestaan. Staat duidelijk in de bijbel.
  En de uitstorting van de H Geest is ook gebeurd op de 1e dag der week.

  Even over de vis van Jona wat Jezus aanhaalt.

  De vis is een levende wezen.Jona heeft 3 dagen en 3 nachten in de vis vertoefd. Dus in een levende wezen.

  Het begon met het opslokken van Jona door de bek van de vis. Daarna ging Jona alle organen door van de vis om tenslotte terecht te komen in de ingewanden/dodenrijk. (lees Jona 2:1 en 2).
  Jona v ertoefde Levend in de ingewanden van de vis. Daar, in de ingewanden /dodenrijk van de vis ging Jona bidden tot de Allerhoogste God/JHWH.

  Dat Jezus dit teken geeft aan de farizeeërs en wetgeleerden heeft met het volgende te maken.

  Op het moment dat Jezus wordt ! gevangen! genomen door de overheden en machten (= levende vis die zwemt in de volkeren zee) gaat de 1e dag in. Dan gaat Christus Jezus alle organen door =hogeprieter, / Raad van de oudsten, /Pilatus, Herodes, om vervolgens gekruisigd te worden en in het graf(ingewanden=dodenrijk) terecht te komen.
  Waarna het dodenrijk hem weer moest prijsgeven(opstanding op de 1e dag der week)

  Jezus heeft maar even(1dag) in het graf gelegen. Want Zijn lichaam heeft !!!GEEN! ontbinding gezien.

  { Als Jezus aardse lichaam letterlijk 3 dagen en 3 nachten in het graf had gelegen , had het ontbinding gezien en meegemaakt.)

  Dat hele proces heeft 3 dagen en 3 nachten geduurd.

  Dus vanaf de gevangenneming(opslokken door de levende vis) tot aan de Opstanding is 3 dagen en 3 nachten.

  Dit had je wellicht nog nooit gehoord Marten. Maar zo is het wel . Denk daar maar eens over na.

  Daarom het teken van Jona.

  W/lelie

  Neen Waterlelie, zoveel onzin heb ik nog nooit gehoord.
  Je begrijpt dus niet dat God machtig genoeg is om Zijn Zoon drie dagen en nachten in het graf te houden zonder ontbinding?
  Veertig jaar heel Israël in de woestijn zonder ook maar enige slijtage aan schoeisel en kleren. Dat kan God wel???? Ja Bij God is niets onmogelijk.
  Kom maar met Bijbelteksten en ik zal je geloven.

  Met vr. gr.
  Marten Dek

  Van Cherry plaatste ik deze x niets niets niets en nog eens niets.

 13. Lieve Marten:
  Jij hebt maar 1 dag ( zaterdag, ook door Constatijn zo genoemd) waar jikj een feestelijk gevoel bij hebt.
  MD>>>> Maar ik geloof dat wij Jezus moeten gehoorzaam zijn, ook met Gods Tien Geboeden.

  Ik heb 7 dagen( Volheidsgetal) , dus ALLE dagen, die ik beleef als van de Here God/JHWH ontvangen en dus heb ik 7 Rust dagen.
  Vraag: waar om 7 dagen?
  Antw: Om dat ik door Het Geloof in Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer , Het Lam, INGEGAAN ben IN de Rust =IN Christus. IK ben gehoorzaam geweest.
  MD>>>> Maar wat is jouw gehoorzaamheid dan naar Jezus toe???? “De Sabbat voor de mens gemaakt.

  Allen die nog de zaterdag vieren zijn niet ingegaan In Christus (dus zijn niet ingegaan In de Rust) en zijn dus nog steeds ongehoorzaam. Hebr.
  MD >>>> Er staat ergens, “Wie Mijn Rust niet in wil gaan”, en dat gaat over de Sabbatsrust, “Zal nooit Mijn Rust in kunnen gaan” Hebr. 4:9 Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Lees het maar eens helemaal.

  En men kwam WEL op de 1e dag (opstanding dag) bij elkaar.
  MD >>>> Jezus is niet op de eerste dag opgestaan. Dat heeft Rome er van gemaakt. Niemand heeft Jezus op zien staan. Helemaal niemand. Stel op Vrijdag het graf in, drie nachten Dan zou Jezus op maandag op zijn gestaan. Dus die opstanding is een valse leer.

  Staat zo wie zo 3 keer in de Bijbel. En op 3 getuigenissen is het …WAAR!
  MD >>>> Niet op drie getuigenissen wat Gods Woord betreft, maar als er een aards geschil zou zijn.

  Marten, de 1e dag der week is geen feest dag die we vieren. Maar we gedenken op die dag de Opstanding van Christus Jezus . Het Lam.
  MD >>>> Dus een verkeerd gegeven wat velen willen. Mensenwetten!!!!

  Want sinds de Opstanding van Christus is het oude voorbij en het Nieuwe is gekomen.
  MD >>>> Volkomen waar, maar Gods Geboden zijn gebleven. Zegt Jezus. En als iemand dat niet gelooft? Wat is dan geloof hebben in Jezus.

  IK ben een Nieuw Schepsel.

  W/lelie

  MD >>>> Het oude is voorbij gegaan. Het OT min de profeten en min Gods Geboden.
  Het NT is gekomen door Jezus heen. Het Grote Gebod. God liefhebben boven alles en allen en je naaste als jezelf, daaraan hangt de gehele Wet en de Profeten!!!!

  Lieve groet Marten

 14. @@@@

  Cherry en Waterlelie;
  Omdat het al 2000 jaar bestaat? Dat is een vaststelling gebaseerd op een aannamen die niet juist is. Zij kwamen niet elke eerste dag bij elkaar. En daarbij vierden zij de Sabbat.
  Constantijn die pausen aan en af zette, heeft de zondag ingesteld. Een mensenwet dus.
  Ja, ik vier de Sabbat als een feestdag.
  Het is een Dag boven alle dagen. Voor mij !!!!
  En zou voor elkeen die zegt Jezus te geloven ook zo moeten zijn. Je gelooft Gods Tien Geboden niet. Toch???? Je gelooft Jezus niet, al zeg je van wel.
  Jezus, onze Verlosser is er immers Heer van.
  Immers voor de mens gemaakt.
  Zodra je dat gelooft, geloof je pas Jezus en zijn Woorden.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 15. Marten< je zegt: dan VIER je toch lekker de zondag.

  Ach Marten, we !!vieren! helemaal niks. Je viert toch ook niet de zaterdag. He is toch geen feest dag.

  We komen gewoon op de 1e dag der week (opstandingsdag) samen. Zoals de 1e Christenen ook deden. Heel bijbels.

  EN als he niet bijbels was , dan was het allang van de baan. Want de Bijbel zegt :alles wat niet van God is , zal vanzelf verdwijnen.

  Nu het is al 2000 jaar zo en is niet verdwenen. De opstandingsdag (1e dag der week) zal daarom ook niet verdwijnen.
  W-lelie

 16. En dan dit punt nog.
  Paulus schrijft een aantal brieven aan de gelovigen in een aantal woongebieden.
  Hij schrijft aan deze gelovigen: aan de heiligen.
  Gelovigen in Jezus zijn volgens de bijbel dus al heiligen.
  Maar jij wilt dat niet. Maar het is wel zo. Kijk het maar na.
  Ik ben een gelovige in Jezus, ik ben dus al een heilige.
  Cherry

 17. Zegt MD: >>>> God oordeelt over levenden en doden. En je kunt wel kiezen? Maar dan moet je ook doen wat Jezus zegt. En wie wil dat nou? Heer van de Sabbat en voor de mens gemaakt. Laat me niet lachen, dat maken wij zelf wel uit. Wij maken zelf wel uit in welk boek wij komen te staan. Zeg JIJ !!!!

  CJ: Jezus zei: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen.
  Het hangt dus af van jouw geloof in welk boek je komt. Die keuze maak je dus zelf. Want Jezus heeft niet gezegd: Wie in Mij gelooft, komt in het oordeelsboek te staan.
  In Hem geloven is het boek van leven.

  De wet… ja wat kan dat worden??? De weg van de wet is de weg naar hel en verdoemenis, leert de bijbel.

  MD, jij beweert: MD: En God oordeelt, in welk boek zij zijn komen te staan.
  CJ: Dus dit is al een oordeel voor het oordeel aan???
  En je kunt er nu wel weer kwaad om worden, maar dat maakt de keuze niet anders. je moet dit anders bekijken dan alleen via gelijkhebberigheid!
  Ik wist niet dat je kwaad werd!!!
  De lieve groetjes,
  Succes ermee!
  Cherry

 18. Zal ik dan de vragen concreter stellen?

  MD: Het enige wat ik weet, is dat zij nu in Gods handen zijn.
  CJ: HEEN TE GAAN (Te sterven) en bij Christus te zijn is verreweg het beste! (Fil.1:23).
  MD: En God oordeelt, in welk boek zij zijn komen te staan.
  CJ: Je kunt zelf kiezen in welk boek jij komt te staan! Heb je nog niet gekozen????????
  MD >>>> God oordeelt over levenden en doden. En je kunt wel kiezen? Maar dan moet je ook doen wat Jezus zegt. En wie wil dat nou? Heer van de Sabbat en voor de mens gemaakt. Laat me niet lachen, dat maken wij zelf wel uit. Wij maken zelf wel uit in welk boek wij komen te staan. Zeg JIJ !!!!
  MD: Ik weet dat God al mijn tranen zal afwissen als Jezus mij komt halen.
  CJ: Wie komt jou dan halen? En wie wast jouw tranen af?
  MD >>>> Lijkt mij duidelijk.
  Of denk jij zo: Jezus komt mij halen en die brengt mij naar God en God was mij de tranen af.
  MD >>>> Onzin wat je nu zegt.

  Tot slot MD: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
  CJ: Heb jij dan de hele wet vervuld gedurende jouw leven? Of denk je dat maar!!!???
  MD >>>> Niemand is goed zegt Jezus dan God alleen. Maar je moet de Wet van God wel willen doen. En heb je liever mensengeboden? dan vier je lekker de zondag van Constantijn. Met vr.gr. Marten Dek

  IK ben benieuwd naar jouw antwoord.

  Cherry

 19. Marten, je zegt: ze zijn “IN!! Gods Handen .
  Dan is het reeds beslist Marten. Ze zijn veilig. En staan in het Boek des Levens.

  Er is een tekst die zegt: IK heb U “IN!! Mijn Handpalmen gegrift.
  Dus een ieder die IN Zijn Handen is, wordt niet meer geroofd.
  En he tis niet zo dat God dan nog moet beslissen of ze in het Boek des Levens komen te staan.
  Ieder die gelooft in Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer, en Hem aanvaard als HET LAM, die is IN Zijn Handen en staat in he Boek des Levens. Geschreven met het Bloed van het Lam.!!

  Ongelovigen die sterven zijn NIET IN Gods Handen. Ze zijn in handen van de vijand.
  Dat weet je toch wel.
  Lees de geschiedenis van de rijke man en arme Lazarus.

  Lieve groeten.
  W/lelie

  1. @@@@
   God is ook rechter over alle mensen.
   Als je bij een aardse rechter moet komen, ben je in zijn handen!!!!
   Zo zijn zij nu in Gods Handen. Hun lot is beslist. Daar hebben mensen geen enkele zeggenschap meer over. Ten goede of ten kwade….

   Liefs van mij.

 20. Schrijft Marten:
  Het enige wat ik weet, is dat zij nu in Gods handen zijn.
  En God oordeelt, in welk boek zij zijn komen te staan.
  Ik weet dat God al mijn tranen zal afwissen als Jezus mij komt halen.
  ———–
  Cherry: Dit hierboven is een zeer verward verhaal.
  Dat zij in Gods handen zijn? God oordeelt? in welk boek zij komen? God zal al jouw tranen afwissen? als Jezus jou komt halen?
  Kom je er zelf nog uit?
  Cherry

  1. @@@@

   Ga 3:10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

   Op. 5: 9 En ze zongen een nieuw lied: ‘U komt de eer toe de boekrol te nemen en haar zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit elke stam en taal, uit elk volk en ras.

   Op. 20: 15 En als bleek dat iemand niet was opgetekend in het boek van de levenden, dan werd hij in de vuurzee geworpen.

   Opb 7:17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *