SamenChristen

Ik ging op een christelijke site.  Wie weet kom ik nog eens aan een christelijk dame die echt Gods Geboden in acht wil nemen.

Als Marten Dek ben ik daar geschorst door Bijbelse dingen te plaatsen die zij daar niet kunnen verdragen. Dat Jezus Heer is van de Sabbat en voor de mens gemaakt. Tevens het teken van God.

Daardoor ben ik geschorst, en later nogmaals als Chris. Toen ik Marten zijn visie deelde werd ik als Chris ook geschorst.

Ik vermoed dan ook dat deze site helemaal niet zo christelijk is als er gezegd wordt. Het is bisnis  ten koste van????

Onderstaande daar geplaatst, en dat leverde een schorsing op.

Ik geef geen mening maar alleen wat er in Gods Woord over een Teken van God staat.

Ex 13:9 En het zal u zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen  uw ogen, opdat de wet des HEEREN in uw mond zij, omdat u de HEERE door  een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft.

Ex 13:16 En het zal tot een teken zijn op uw hand, en tot voorhoofdspanselen tussen  uw ogen; want de HEERE heeft door een sterke hand ons uit Egypte  uitgevoerd.

Ex 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn  sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden,  bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid  zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en  op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

====

Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om  den sabbat.

Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

====

Joh 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven;  gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn  liefde.

====

1Co 7:19 De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding  der geboden Gods.

====

Voor mij is het overduidelijk, en ik hoop dat dit geplaatst mag worden. [Dus mag dat niet!!!! ]

Met vr. gr.

Marten Dek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *