De Grootste Crisis.

194 gedachten over “De Grootste Crisis.”

 1. Zei Maritime: Je spreekt leugens Cherry. Niemand komt tot de Vader dan door Mij zegt Jezus.

  Ja, alleen door geloof in Jezus. Dat zeg ik steeds!!
  Dat klopt toch?! Wat is dan leugens spreken!?

  Chas wil er heen door de wet!! Chas is een kind van Mozes!

  1. Cherry, volgens Jhn.14:21, zal jij de Schrift “nooit” kunnen begrijpen, want de Here Jezus zal Zichzelf niet aan een goddeloze “openbaren”. Wetteloosheid = goddeloosheid. Ik ben een kind der “waarheid”, daarom haat ik dwaalleer.
   Laat hen, die bij Xander zijn, maar hier komen want die posten heel veel “hete” lucht; ook Emanuel, alias vele andere namen. Indien iemand toch voor de waarheid wenst te getuigen, dan gaat die persoon toch geen “schuilnamen” gebruiken ? Daarom zijn ze “leugenaars”, in hen is geen waarheid te vinden. Postte daarnet op Tube, Spreuken 29:27 :
   “Een booswicht is de rechtvaardigen een gruwel, wie recht is van wandel, is een gruwel voor de goddeloze.”
   Een goddeloze is altijd wetteloos. Het bewijs voor “geloof”, zijn de goede werken die daaruit vloeien. Goede werken komen door het gehoorzamen van de wet (T/G) Jac.2:10-26 [100x gepost]

 2. Zegt Maritime:
  Je snapt het ook daadwerkelijk niks van Cherry.
  Welke wet is aan Mozes gegeven???
  Wat is dat ” Abrahamitisch verbond.” ???
  Dan heb je het over ” de wet” ????
  ” we kunnen nu rechtstreeks tot God naderen.” ????
  Je spreekt leugens Cherry. Niemand komt tot de Vader dan door Mij zegt Jezus.
  Je spreekt leugens Cherry. Niemand komt tot de Vader dan door Mij zegt Jezus.
  —–
  Antwoord van Cherry
  1.Welke wet aan Mozes gegeven is:
  In de Sinaï gaf God de Tien Geboden aan Mozes en de Israëlieten. Dat staat er letterlijk!!!???

  2. Het Abrahamitisch verbond, wat dat is?
  Gen. 22:18 Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen, omdat u naar mijn stem hebt geluisterd.

  3. In de tijd van het O.T. kon alleen de Hogepriester 1 x per jaar tot God naderen met het bloed van een bokje.
  Dat sprenkelde hij uit o.a. op het Verzoendeksel, dat is een voorafbeelding van Christus.

  Toen Jezus stierf scheuirde de Hogepriester zijn kleed, dat verbonden is en het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Iedereen kon vanaf toen tot God naderen.
  Maritime, jij hebt het iver het O.V., toen kon dat nog niet.

  We leven nu in een ander tijdvak.
  1. O.T. Jahweh God was de verbondgos van Israël.
  2. Toen kwam het vleesgeworden Woord van God het Abrahamoitischg Verbond vervullen.
  3. Nu leven we in het tijdperk van de Geest.
  Wie gelooft ontvangt de h.Geest.
  God komt nu in mensen wonen.

  Gelovigen in Jezus zijn kinderen van Abraham (Hebreeënbrief).
  Die zijn opnieuw geboren en die zijn dood voor de wet!

  Snap je het een beetje?

  Cherry

  1. Cherry je haalt alles door elkaar.

   1.Welke wet aan Mozes gegeven is:
   In de Sinaï gaf God de Tien Geboden aan Mozes en de Israëlieten. Dat staat er letterlijk!!!???

   Klopt niet: Het waren geboden van God aan iedereen welke voor het aangezicht van God stonden, ook de vreemdelingen.

   Liviticus 20:
   1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
   2 Gij zult ook tot de kinderen Israëls zeggen: Een ieder uit de kinderen Israëls, of uit de vreemdelingen, die in Israël als vreemdelingen verkeren, die van zijn zaad den Molech gegeven zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; het volk des lands zal hem met stenen stenigen.
   3 En Ik zal Mijn aangezicht tegen dien man zetten, en zal hem uit het midden zijns volks uitroeien; want hij heeft van zijn zaad den Molech gegeven, opdat hij Mijn heiligdom ontreinigen, en Mijn heiligen Naam ontheiligen zou.
   4 En indien het volk des lands hun ogen enigszins verbergen zal van dien man, als hij van zijn zaad den Molech zal gegeven hebben, dat het hem niet dode;
   5 Zo zal Ik Mijn aangezicht tegen dien man en tegen zijn huisgezin zetten, en Ik zal hem, en al degenen, die hem nahoereren, om den Molech na te hoereren, uit het midden huns volks uitroeien.
   6 Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden haars volks uitroeien.
   7 Daarom heiligt u, en weest heilig; want Ik ben de HEERE, uw God!
   8 En onderhoudt Mijn inzettingen, en doet dezelve; Ik ben de HEERE, die u heilige.

   Lev 22
   18 Spreek tot Aäron, en tot zijn zonen, en tot al de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Zo wie uit het huis van Israël, en uit de vreemdelingen in Israël is, die zijn offerande zal offeren naar al hun geloften, en naar al hun vrijwillige offeren, die zij den HEERE ten brandoffer zullen offeren;

   deutronomium 31:
   11 Als gans Israël zal komen, om te verschijnen voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, in de plaats, die Hij zal verkoren hebben, zult gij deze wet voor gans Israël uitroepen, voor hun oren;
   12 Vergadert het volk, de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en uw vreemdelingen, die in uw poorten zijn; opdat zij horen, en opdat zij leren, en vrezen den HEERE, uw God, en waarnemen te doen alle woorden dezer wet.

   2
   Het verbond met Abraham behield ook het gezag van Gods wet. De Heer verscheen aan Abraham, en zegde: “Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk”. Gen. 17:1. De getuigenis van God in verband met Zijn getrouwe dienstknecht was: “Abraham is mijner stem gehoorzaam geweest, en heeft onderhouden mijn bevel, mijne geboden, mijne inzettingen, en mijne wetten”. Gen. 26:5. En de Heer verklaarde hem: “En Ik zal mijn verbond oprichten tusschen Mij en tussen u en tussen uwen zade na u in hunne geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot eenen God, en uwen zade na u”.
   Het Abrahamitische verbond werd bekrachtigd door het bloed van Christus, en het wordt genoemd het “tweede” of “nieuw” verbond, omdat het bloed waardoor waardoor het verzegeld werd gestort werd na het bloed van het eerste verbond. Dat het nieuw verbond geldig was in dagen van Abraham is klaarblijkelijk door het feit, dat het dan bevestigd werd zowel door de belofte als door de eed van God de “twee onveranderlijke dingen, inwelke het onmogelijk is, dat God ligge”.

   Inde OT kon ook iedereen tot God naderen. Gesnapt het geheel niet.

  2. Cherry

   1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
   2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
   3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
   4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

   5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

 3. Chas mei 14, 2016 om 8:29 am
  Dit volgende stond bij WWZ van Mart 2009 : Van mij aan @ Tarsan, de zoon van W/lelie.

  Wat erg. Tarsan schrijf je met een z.
  Cherry

  1. @ Cherry, je was ook op WWZ, en wel om de boel te verlakken, maar Tarsan was de nickname, zoals hij dat schreef. Wat in de Bijbel staat ga ik toch ook niet veranderen, zoals jij dat doet. Jij hebt de Tien Geboden afgeschaft en denkt gered te worden. Mooi niet, want geloof zonder werken is dood. Jouw werken zijn wetteloos.

 4. Dit volgende stond bij WWZ van Mart 2009 : Van mij aan @ Tarsan, de zoon van W/lelie.

  1Thes.4:16-17; “..want de Here zelf zal op … nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden die achterbleven, (na de 7e plaag) samen met hen op de wolken .. 15) wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Zie John 14: 2-4.

  Opb.20:6 “.. maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, (die) duizend jaren”.

  Opb.21:2 “En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is”.

  Opb.20:9 “En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen”.

  DOOR WIE werden ze omsingeld?

  Opb.20:5 “De overige doden werden niet weder levend, voordat de 1000 jaren voleindigd waren”.

  7) En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8) en hij zal uitgaan om de volkeren v.d. vier hoeken der aarde te verleiden.

  10) en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij…

  Dus waar leven de verlosten voor 1000 jaar ? <<).

  Jhn.14:2-4 zegt heel duidelijk dat de Here Jezus ons zal komen halen, want in Zijn Vaders huis zijn vele woningen, zodat we bij Hem kunnen zijn voor 1000 jaar.
  Daarna gaan we terug naar de aarde en de overige doden worden opgewekt om hun "loon" te ontvangen; de 2e dood.

  Het nieuwe Jeruzalem is 500 km in het vierkant, en net zo hoog, het kan nooit in Israël zijn.
  Het kan me niets schelen waar het komt, als ik er maar bij ben.

 5. Helaas, @ Zoeker blijft ook dwalen. Ze is hier ook niet geschikt om te posten, zoals W/L , dan zou MD met z’n handen in z’n volle “bos” haren zitten. Trouwens, die andere gasten ook niet, want ik lees dagelijks wat zij te offeren hebben aan waarheid. Zij durven hier niet te komen, inclu. de Mod. , omdat ik daar niet mag posten. De “waarheid” wordt haast nergens meer erkend, omdat zij de T/G hebben afgeschaft. Hoe kunnen zij dan zeggen, dat zij in het “licht” lopen, als zij geen olie hebben ? Zoals er plof-kippen zijn, is er ook een plof evangelie, moet je wel bij de buren zijn en op Tube.

  Hoe zou je dit kunnen uitleggen, en dit mag je bij de buren posten : “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.” Matt.28:20

  Zou de Here met “iemand” zijn die wetteloos door het leven gaat ? Mooi NIET, Hij is alleen bij de “gehoorzame” schapen. De anderen “kent” Hij niet ! {je kent de teksten wel]

 6. Chas, je haalt er weer van alles en nog wat bij, iedereen behalve jijzelf, krijgt de schuld.
  Zelfs Ouweneel, zoeker en de kippen worden erbij gehaald en de doden!

  @@@@
  Inderdaad is Ouweneel een echte Ouweneel die samen werkt met satan.
  Wanneer lees je eens wat God zegt????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 7. Christus is de vervulling van het Abrahamitisch verbond.
  Wij geloven in jezus, wij zijn kinderen van Abraham.
  Dat is genade door geloof. De wet kan de mens niet redden.
  Wie door de wet behouden wil worden, is van de genade vervallen. Zo staat dat in de Bijbel.
  De wet telt tot de komst van Christus…
  De wet was aan Mozes en het volk israël gegeven.
  Het voorhangsel is gescheurd toen Jezus stierf, we kunnen nu rechtstreeks tot God naderen.
  —Christus is het einde der wet— (Romeinen 10:4), voor ieder die gelooft, maar niet voor jou, denk je zelf!

  @@@@
  Door geloof???? 3 dagen en nachten geloof je niet.
  De Sabbat geloof je niet!!!!
  Welk geloof ?????
  met vr. gr. Marten Dek.

  1. @ Cherry, jouw reactie van 12/5 om 4.45pm, deugt van geen kant. Natuurlijk kan de wet der “besnijdenis” van het vlees de mens niet redden. De Joden hielden zich aan die traditie, want Abraham was niet besneden, toen God hem als erfgenaam rekende. Je weet niet wat je leest, omdat je wetteloos bent, en dat is volgens Jhn.14:21

   Jij haalt Rom.10:4 erbij, die juist naar de Joden wijst, die Jezus niet willen erkennen en zodoende nog steeds de offer-wetten gehoorzaamden. Je zou helemaal tot vers 21 moeten lezen EN om uitleg vragen. Vers 12: “Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek [heiden] ..”; m.a.w. indien de Joden nog steeds dieren offeren, dan moeten de heidenen dat ook doen. Maar het “kleed” was al van boven tot beneden “gescheurd” , DUS, geen dieren offers meer. Matt.27:51. Alles reeds eerder vele malen uitgelegd in de “pit”, en het kan niet veranderen, omdat het de waarheid is.

   Zij kunnen niet rechtstreeks tot God naderen. Ze moeten Christus erkennen. Jhn.17:3

   Ga bij Ouweneel posten, dan zullen we jou daar nagelen aan het hout, naast die ongelovige misdadiger aan het kruis.
   1 + 1 + Zondag = Maandag, Belgische telraam, kan niet fout.

  2. Je snapt het ook daadwerkelijk niks van Cherry.

   Welke wet is aan Mozes gegeven???
   Wat is dat ” Abrahamitisch verbond.” ???
   Dan heb je het over ” de wet” ????
   ” we kunnen nu rechtstreeks tot God naderen.” ????
   Je spreekt leugens Cherry. Niemand komt tot de Vader dan door Mij zegt Jezus.

   @@@@
   Ik denk dat het voor Cherry geen moedwillige leugens zijn.
   Ik denk dat Cherry zo is opgevoed en geleerd is.
   Hopelijk komt Cherry tot inzicht.
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 8. Hier is nog zo’n crisis, bij de buren vandaan gehaald : >> Het lichaam bestaat uit individuele leden en dus niet kerken, waarbij ieder lid persoonlijk zijn leven aan Jezus heeft gegeven, ongeacht of men wel of niet lid is van een kerk. Helaas is dit niet een mening die vele kerken en geloofsgroepen delen. Denk bv aan Jehova’s, Mormonen, maar ook de RKK, er wordt een enorm belang gehecht aan het lidmaatschap van hun eigen kerk, want dat zou je redding zijn. Ik heb het zelf ook mogen ervaren, waardoor ik echt kan zeggen, iedere groep of kerk die beweert ‘het’ te zijn, beoefend een vorm van dwaalleer. << ).

  Wat ontbreekt hier ? Het bewijs dat je deel bent van de ware Rank. 1Jho. 2:3-6 & Jho.14:21 . Indien deze harde feiten ontbreken, dan zal de Here Jezus jou ook ontkennen.

  @@@@
  Daarom ben ik niet lid van een kerk.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 9. Oud en nieuw
  De vraag “Waar begint het NieuweTestament?” is van het grootste belang. Het antwoord geeft de Bijbel zelf in Heb. 9:16 en 17: “Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.” De nieuwtestamentische tijd begint derhalve eerst bij de dood
  van Christus en niet bij Zijn geboorte.
  Het einde der oude Bedeling (die der Wet) en het begin der nieuwe Bedeling (die der Genade) vinden dus respectievelijk hun einde en hun begin bij de dood en opstanding van Christus. Dat dit zo is werd ook symbolisch aangetoond toen het voorhangsel van de tempel in tweeën scheurde en wel “van boven naar beneden”; dus niet tengevolge van de aardbeving, maar door Gods hand.

  Als Chass deze lijn vasthoudt, dan haspelt hij de wet en de genade niet de ganse dag door elkaar.

  Cherry
  @@@@
  MD>>>> je snapt er nikS van Cherry.

  1. Herhaal wat MD zei totdat de kippen een gebit krijgen. Het einde der oude bedeling, zijn de “offer-wetten” , daar is een einde aan gekomen, niet de T/G. De genade Gods bestond al vanaf het begin totdat de “deur” sluit. Genade = Here Jezus, en Hij sluit de deur waarna de plagen uitgegoten worden. Zonder Hem, is er geen genade.

   Cherry zit rare dingen uit te kramen. Bij Ouweneel probeert men mij ook in de strik te lokken.

   Daarom is het niet mogelijk dat, ná de wederkomst, nog mensen op aarde leven, want de “genadetijd” is voorbij. @ Zoeker heeft hier last mee, zij kan dit niet begrijpen. De ene keer zegt zij, de Joden en een andere keer, alleen zij die gered zijn, blijven op aarde. Niemand blijft op aarde voor een extra 1000jr, alleen satan en de doden.

  2. Je snap er een niks van Cherry. Je weet niet eens waar het overgaat in Hebreen.

   @@@@
   Ja zal zij het ooit snappen?
   Met vr. gr.
   Marten Dek.

 10. Joh.10:14-15 ” Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.”

  Dat is weer een tekst waar de JG’s niet onderuit kunnen met hun bewering dat een ieder onvolmaakt opgewekt zal worden en een back-up tekst is vers 9. Ook de Protestanten die de wet hebben afgeschaft, leven in hun leugen.

  “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.”

  “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.” vs.7
  Jezus zei: “Ik zet mijn leven in voor de schapen.”

  Dus NIET voor de BOKKEN , die Zijn stem niet horen, die blijven dood tot de 2e opstanding !!

 11. Gisteren had ik hierop gereageerd, zie om 7.51. Het is de wet van God, geschreven op 2 stenen tafelen + in het hart en in het verstand. Hebr.8:10 / 10:16.

  Je kunt de Here niet volgen zonder de T/G te gehoorzamen, dat is toch heel duidelijk ? Het “licht” is de wet.
  Duisternis = wetteloosheid, waarin de kerken zich bevinden, om de vele wolven die daar het woord hebben.

  “Een kind van zeven jaar begrijpt dat”, zei Luther, wat zou die begrijpen ?

  “Wanneer hij (de Herder) zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen de hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.” Joh.10:4-5

  Voor Luther was het dus duidelijk: De kerk is daar waar de kudde is, en de kudde is daar waar men de stem van de Herder kent en verder nergens.

  Quote: Wij staan hun niet toe, dat zij de Kerk zijn, en zij zijn dat ook niet, en wij willen ook niet horen, wat zij onder de naam Kerk gebieden en verbieden. Wat een geluk dat een kind van zeven jaar weet wat de Kerk is, namelijk de heilige gelovigen en de schapen die luisteren naar de stem van de Herder. Want zo bidden de kinderen: Ik geloof in de heilige, christelijke Kerk. Deze heiligheid zit niet in koorhemden, lange togen of rituelen die zij hebben boven de Schrift, maar in het Woord Gods en het echte geloven. [Lutherse Geschriften 233]

  Wat is er van terecht gekomen van de Protestanten, die toch het beest zijn gaan volgen ? OOIT de naam VALSE Profeet gehoord ?

 12. Chas zei: Het evangelie is het gehoorzamen van de wet.

  Zegt Cherry, Jij beweert dat het gehoorzamen van de wet van Mozes, dat dat het Evangelie is!!

  Waar of niet??? Geef eens antwoord op deze vraag!

  Cherry

 13. “Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Math.4:17

  Moeten we prediken totdat de deur gesloten is, OF, ook nadat de pre geheime opname geweest is, EN gedurende die 1000jr op aarde, voor de 2e kans van de JG’s, en de achtergebleven Joden / Israëlieten ..??
  Dit wordt wel ingewikkeld al die tijdschema’s.

  Post uit 14.9.2012, waarop nooit een antwoord gekregen. Men zou dit bij Xander moeten plaatsen om de hete lucht die daar geblazen wordt, te verwijderen. @ Zoeker zal hierop ook geen antwoord kunnen geven. Bij @ Cherry moet weer een telraam tevoorschijn komen. Maar de tijd wacht niet, want volgens Kerry verdwijnen alle grenzen in de wereld; One World Order met de PAUS aan het hoofd. Opb.13: 8

 14. Chas zei: Het evangelie is het gehoorzamen van de wet.

  Nu schrijf je het oude verbond en nieuwe verbond door elkaar. Als het waar is wat jij schrijft, dan is er geen nieuw verbond nodig. Dan volg je gewoon de wet en dan komt het goed met je, of niet?

  Geef eens antwoord!!

  Cherry.

  1. Telraam : Verbond 1 heeft de T/G + offer inzettingen van Moses, met zijn priesters op aarde.
   Verbond 2 heeft de T/G minus offer inzettingen van Moses, met 1 Priester in de hemel.

   Waarom “geen” offer inzettingen van Moses ?

   Omdat de Here Jezus het “laatste offer Lam” was, daarom is de 3e tempel een gouden kalf, m.a.w. nutteloos !
   Door dierenbloed kan niemand gered worden, simpel.

 15. De boodschap die we brengen komt van God de Vader, scherp als een 2 snijdend zwaard en daarom moeten we streng zijn of je kunt ook zonder zwaard in de kerk in slaap vallen.
  Wie hier leest en zich eraan ergert, moet weten dat die de waarheid leest, want de waarheid is een vijand van het vlees.

  De waarheid trekt aan hen die God echt liefhebben en aan Hem gehoorzaam zijn en Zijn wil doen; hier is bewijs.

  1Jo 2:3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
  1Jo 2:4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet

  Wat is dan de waarheid ..??.. de heilige Tien Geboden !!

  Geschreven in het hart en in het verstand van hen die God echt liefhebben, die dus het Verbond erkennen. Hebr.8:10/10:16

  Er is niets anders geschreven in het hart en in het verstand, dan het Nieuwe Verbond; wie dit niet erkent is een wit graf.

 16. Ik spreek uit ervaring, de duivel zoekt altijd de zwakke punten van het individu zodat hij vanuit die zwakheden kan opereren, om zo het individu te gebruiken voor zijn verderf akties, en ook al zijn wij gedoopt, wij moeten blijven waken voor zijn valstrikken, daarom moeten wij, als goede heilsoldaten, onze wapenuitrusting tip top in orde houden. <<<). Van iemand.

  Gods wapenuitrusting : De 2 stenen tafelen Jhn14:21. Nooit veranderd of afgeschaft. Hoezo, tip top in orde houden en de Zondag heiligen ?

 17. Jij hebt het evangelie ingeruild voor de wet. En dat maakt dat je wettisch bent geworden. Wie in Jezus gelooft, gaat naar de hemel, wie niet in Hem gelooft, volgt de satan. En de hel is gemaakt voor de satan, eigenlijk niet voor de mensen <<<).

  Uit de verhalen van Rin Tin Tin, die Cherry blijft bewaren. Het evangelie is het gehoorzamen van de wet. Vóórdat de wet kwam, was de zondvloed. Daarna gaf God de T/G en de inzettingen tot Golgotha. De aardse hogepriesters zijn vervangen, wij hebben een hemelse Hogepriester, voor de vergeving van onze "zonden". Hoezo zonde als er geen wet is en waarom is er dan een Hogepriester nodig ?

  Satan gelooft en de Paus gelooft ook, en daarom worden zij in de poel van vuur en zwavel geworpen. Heeft God iets gemist ? Nee, de boodschap staat nog steeds in Jac, 2:10-26. Een kwestie van lezen en begrijpen.

  Hallo, er zijn 2 soorten werken die met geloof te maken hebben, één daarvan is het ware. Opb.22:18:19

  Vandaag op Tube gepost over : Spreken in tongen, wat we in het verleden bij "Bruid" hadden. 1Cor.14:8-28
  Link : http://www.youtube.com/watch?v=zka4DUYeJ5g

 18. Waarom denk jij dat ik jou niet zal geloven?
  Of wil je soms, dat als jij morgenvroeg om acht uur vertrekt dat ik jou een lunchpakket kom brengen voor onderweg??
  Trouwens, waar ga je naar toe?

  Cherry

 19. Marten: Als Cherry mij gelooft, en ik zeg dat wij morgen vertrekken om acht uur. En Cherry vind geloven genoeg.
  Maar luistert niet naar mijn woorden! Dan ben ik vertrokken zonder Cherry.
  Geloven was immers genoeg.
  Cherry zegt dat geloven genoeg is.

  Cherry: Als jij zegt dat jij morgen om acht uur vertrekt, dan neem ik aan dat je de waarheid sporeekt en dan geloof ik dat!

  Wat is daar mis mee?

 20. Marten, je bent in je hart toch een moeilijke persoon.
  Je verkoopt ons een oudtestamentische leer en het Evangelie hou je achter en je loopt je het zand uit je sloffen om bij de dominee in Haarlem een wit voetje te halen vanwege de leer van die dominee. Als jij met Chas had gebroken had ik al lang eens bij je langs geweest, maar als je met zulke mensen hier omgaat, dan blijf ik liever op een afstand.
  Chas is het probleem. Chas praat m.i. te veel over de bbq.
  Wie in Jezus gelooft, gaat naar de hemel, wie niet in Hem gelooft, volgt de satan. En de hel is gemaakt voor de satan, eigenlijk niet voor de mensen.

  Groetje,
  Cherry

  @@@@
  Vreemd dat je je door een ander je leven laat bepalen.
  En Chas heb ik helaas nog nooit gesproken maar ga hem zeker een keer opzoeken als hij niet al veel eerder hier komt.
  Met één ding ben ik het met je eens, en dat weet Chas ook wel van mij, dat hij erg fel is. Ik soms ook. Maar Chas is wel heel oprecht in zijn geloof. En heeft het bij het rechte eind.
  Met vr. gr. Marten Dek.

 21. Met vr. gr. Marten Dek
  Ik wou het eigenlijk weer niet plaatsen.

  Natuurlijk wou je dat niet. Jij hebt het evangelie ingeruild voor de wet. En dat maakt dat je wettisch bent geworden.
  Helaas…. tot mijn spijt…
  Lieve groetjes,
  Cherry

  1. @@@@
   Ik geloof Jezus en doe de Wet met liefde.
   God Eren.
   Geen andere goden aanbidden.
   De Naam niet ijdel gebruiken.
   De Sabbat houden
   Mijn ouders eren.
   Niet doodslaan.
   Niet echtbreken.
   niet stelen.
   Geen valse getuigenis spreken.
   Niets begeren van een ander.

   Is dat nou zo moeilijk?
   Is de zonne dag dan zo veel gemakkelijker?
   Omdat de traditie beter zou zijn waar Jezus tegen is?

   Met vr. gr.
   Marten Dek.

  2. Als er iemand wettisch is dan ben jij dat Cherry.
   Jij houdt je aan de wetten van de satan door de zondag als rustdag te houden. Zoals Farao zeide tegen Mozes dat het volk van God op zaterdag aan het werk moest. Daarna kwamen de plagen van God. Diegene welke geen gehoor gaven aan Gods waarschuwingen warden getroffen door de plagen. Zo is het ook voor nu voor deze wereld. God is hetzelfde onveranderlijk.

 22. Het is en blijft Yom Kippur en valt nooit samen met de wekelijkse Sabbat, dus die dag was donderdag. W-D , D-V , V-Z . 3 d/n.
  Digitale telraam werkt ook niet bij iedereen, omdat zij geen olie hebben.

 23. @@@@
  Cherry zegt in een niet geplaatst stuk.
  Wie Jezus gelooft is behouden.
  Maar Cherry vergeet dat je Jezus dan ook moet geloven.
  ====
  Als Cherry mij gelooft, en ik zeg dat wij morgen vertrekken om acht uur. En Cherry vind geloven genoeg.
  Maar luistert niet naar mijn woorden! Dan ben ik vertrokken zonder Cherry.
  Geloven was immers genoeg.
  Cherry zegt dat geloven genoeg is.
  Maar Jezus zeg ook wat je moet geloven en doen.
  Maar daar hechten velen geen waarde aan.
  En dat is bij Zijn komst voor velen die zeggen Hem te geloven geen plaats bereid.
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 24. Zei Maritime: dagen en nachten begon toen Jezus zij mijn ure is gekomen, vanaf dat moment werd hij overgeleverd en begon de drie dagen en nachten in het hart van de aarde.

  Wanneer was dat precies in de lijdensweek en welk jaar was dat. Je kunt de lijdensweek immers natellen.
  Het evangelie volgens Johannes 12, 1
  Jezus kwam zes dagen voor het paasfeest naar Betanië, de woonplaats …
  Hier begint het:
  Nu jij een dag die hier op volgt. Mag ookm gtwee of drie dagen. We kunnen kijken of dat klopt met het Evangelie!

 25. Marten,

  de drie dagen en nachten begon toen Jezus zij mijn ure is gekomen, vanaf dat moment werd hij overgeleverd en begon de drie dagen en nachten in het hart van de aarde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *