Spring naar toolbar

Mijn getuigenis

Mijn getuigenis.

Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt. Ik heb veel en bijzondere dingen meegemaakt. Eén er van wil ik vertellen.

in 1977 kwam ik totaal verlamd op bed te liggen. Kon mijn pink nog niet bewegen.

Heer als dat zo moet zijn, ik geef mij in Uw handen.

Toen kwam er een vrede in mij die zo ongelooflijk is, dat met die vrede erbij ik wel verlamd op bed wil blijven liggen.

maar het leven gaat door.

vreselijke dingen maak ik mee die met de overheid en het wonen op een varende boot te maken hebben.

De gemeente doet mij een zwaar proces aan, ik zie het niet meer zitten ondanks mijn geloof. Het werd allemaal te zwaar. ik wist heel precies waar en hoe. De heerlijke stem die mij lokte voor die wonderschone vrede die dan zou volgen als ik voor die trein stond. Alles voorbij.

Maar ik bad nog even in uiterste wanhoop naar God. Heer ik kan niet meer. U hebt immers beloofd dat wij niet meer te dragen krijgen dan wij aankunnen. Heer ik kan het niet meer aan.

Het onmiddellijke antwoord was, “Ja, het is genoeg geweest, je krijgt niet meer te dragen dan je aankunt”. En daar was die reddende engel die mij meenam naar de zee en met mij de gehele pier op en neer wandelde. God had gewonnen van satan.

De gemeente gaat gewoon met haar ellende door maar ik krijg veel hulp.

Ik zit in mijn stoeltje en dan gebeurd er iets vreemds. Een lichte beving van boven af tot in heel mijn wezen neemt bezit van mij. Er wordt in mij gegrift. “Marten, en je wint het proces en je wint het van de gemeente Haarlem.”

Ik verdedigde mijzelf tegen de grote jongens van de overheid. Toen ik mij moest verdedigen verscheen er een heldere gloed en kreeg ik van de rechter een compliment.

Ik won beide. Het proces en van de Gemeente.

Dan, en dat is de vierde aanraking op zo’n bijzondere manier. Anno 1997

Weer in datzelfde stoeltje en weer op dezelfde manier neemt er iets bezit van mij, en grift het volgende in mij.

“Marten Dek, gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt, want het is Mij een teken tussen Mij en jou en het is Mij een teken tussen Mij en de mensen”.

En dit is nog maar een druppeltje van mijn verhaal.

Sindsdien ben ik van doop door besprenkelen en van de zondag naar de doop door onderdompeling en de Sabbat gegaan.

Het geloof is sindsdien pas echt. Hoe echt het voordien ook leek. Er zijn ongelooflijke krachten en leringen van God tot mij gekomen en ik ben er nog lang niet. Maar Zijn kracht is groot en ik vermag niets zonder Hem.

 

Mijn vraag en tevens bericht is, waarom geven voorgangers en gelovigen nooit een antwoord op de vraag. Waarom de zondag en waar staat dat in de Bijbel.

Bent u bang dat de sabbat dan wettisch gaat worden zoals Ouweneel zegt en is dat dan ook niet al zo met de zondag. ?

 

Dan overlijd mijn moeder en drie jaar later mijn vader.

Ik ga op mijn knieën en bid tot God.

Heer ik zou zo graag willen weten of mijn vader naar de hemel gaat en behouden is.

Antwoord van God en wel meteen.

“Marten waarom denk jij dat tussen jouw eerste ervaring met mij en jouw laatste ervaring met mij 20 jaar zit. Waarom denk jij dat jouw vader op de 20ste is overleden. Waarom denk jij dat jouw moeder op de twintigste is overleden. Waarom denk jij dat jij nu 60 jaar bent”.

Met andere woorden Ik maak het uit, en jij niet. Zie het bewijs. En dat mijn moeder op de twintigste overleden was wist ik al lang niet meer.

Mijn broer maakte toen een soort oorkonde en die lag in de slaaphut. Inderdaad, het klopte.

 

Dit is mijn getuigenis waarom ik van de zondag naar de sabbat ben gegaan.

Waarom ik de doop door besprenkeling verving door de echte doop van Jezus door onderdompeling.

 

Natuurlijk geloofde ik het niet zomaar. Mede ook door hen die de zondag hielden.

Doch lees,

Beste mensen,

Ik zal het uitleggen naar mijn vermogen.

Eerst even dit, van Daniël 7:25  En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

De wet is duidelijk veranderd. De paus heiligt overledenen. Vergeeft zonden. Draagt het getal 666 en is op zeven heuvelen gebouwd. Allemaal tekenen van de antichrist. Geen een heeft zoveel aanwijzingen tegelijk. Het beest en het beeld van het beest. Zeer duidelijk is dat de zondag door het Vaticaan is ingesteld. En zie wie dat daarin allemaal volgen. Het beest en het beeld van……

 

[41]. In de visie van Constantijn besliste de keizer niet over de te volgen doctrine – dat was de verantwoordelijkheid van de bisschoppen – maar was het zijn rol om de navolging van deze doctrine af te dwingen, ketterijen uit te roeien en de kerkelijke eenheid te bewaren[42]. De keizer zorgde ervoor dat God op de juiste wijze werd vereerd in zijn rijk, maar het was aan de kerk om te bepalen waaruit deze gepaste verering bestond[43]. In 314 riep hij het concilie van Arles samen. In 316 trad Constantijn op als rechter in een godsdienstig dispuut in de provincia Africa en veroordeelde hij de ketterij van het Donatisme[44]. In 321 stelde hij de zondag als rustdag in voor het gehele rijk. Hij stelde bisschoppen aan of zette ze weer af naar eigen goeddunken. Zijn in godsdienstig opzicht belangrijkste wapenfeit was echter dat hij in 325 het eerste concilie van Nicaea bijeenriep, het eerst effectieve oecumenische concilie (tenzij het concilie van Jeruzalem als oecumenisch wordt beschouwd). Tijdens dit concilie werd het Arianisme veroordeeld en de geloofsbelijdenis zoals die vandaag de dag bekend is vastgelegd. Het concilie van Nicaea wordt traditioneel beschouwd als het eind van de vroeg-christelijke periode.[bron?]

 

Bovenstaande is een tekst uit het Katholieke boek. En hierbij is, Da 8:11  Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.

Da 8:12  En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.

Het gedurig offer is dat Jezus werd vervangen door Maria. Maria was niet het offer, maar Jezus is het Offer..

Gedurig mogen wij bidden tot God met Jezus als onze Middelaar. De pausen achten het beter om te bidden tot God met Maria als Middelaar. Dat staat nergens in de Bijbel. Wij bidden tot God en vragen of eindigen “om Jezus wil” de RK bidt rechtstreeks tot Maria.

 

Nu u hoorde hoe de zondag is ontstaan. Even de Tien geboden. Die in de Ark Gods liggen. Nog steeds.

24  Toen Mozes gereed was met de woorden dezer wet volledig in een boek op te schrijven,

De 31:25  gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond des HEREN droegen:

De 31:26  Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God opdat het daar tot getuige tegen u zij.

 

2  dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt, en gij zult ze in de ark leggen.

De 10:5  Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had.

En

Opb 11:19  En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.

Wat ligt er in? De twee stenen tafelen met de vinger Gods persoonlijk beschreven.

  1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de eeuwige uw god, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
  5. Eer uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

Wat heeft het gedaan? de RKK en wie volgen hen. Het beest en het beeld van het beest?

De veranderde geboden als gesteld in Daniël 7:25. hierboven van God en hieronder van satan. RKK en die hen volgen met het Teken dat niet van God is.

Ik ben de Heer, uw God.
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Hij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

Opb 18:4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

 

Is het mogelijk dat u die RAAD van God op zou willen volgen?

Of gaat u gewoon verder op een dood spoor dat traditie heet en waar Andrie Knevel zo prat op gaat.

 

Bent u bereid om Jezus werkelijk te volgen? Zijn Grote Gebod ter harte nemen?

Matth. 22: 36  Meester, wat is het grote gebod in de wet?

37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

38  Dit is het grote en eerste gebod.

39  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

40  Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

De ganse Wet die in de Ark des Verbonds liggen.

Nog steeds.

Amen

 

Ik wil u vragen om te bidden tot God wat wel en niet de Waarheid is van de Sabbat”of Zondag>

 

Niet mijn eer, niet uw eer, maar om Gods EER gaat het.

 

Dat God u mag zegenen met wijsheid en kracht.

 

 

En mocht u menen dat de Bijbel ongelijk heeft met de Sabbat? Dan kunt u mijn schip namens God opeisen. Daarvoor heeft God mij dit schip gegeven.

 

Marten Dek.

 

Deze voeg ik ook nog even toe. De vraag was hoe ik denk over Mattheus 5:17

Beste broer van me,

Het duurde even maar ik wilde er even de tijd voor nemen.

Gr. Marten

 

17 ¶  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

En nu denk ik te weten dat wij het ook mogen vervullen.

In Hem geloven en Hem volgen in alles wat Hij voordeed.

18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Als er niets vergaat eer enz……En alles is nog niet geschied!

19  Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; Wie één der kleinste enz……. Dat betekent niet, dat je mee mag, naar Jezus en ook niet dat je niet mee mag naar Jezus.

doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

Lijkt mij dat je zeker wel mee mag.

 

Zeer klein zou ook wel eens te klein kunnen betekenen.

Gezien mijn ervaring betreffende de Sabbat, ervaring met God daarover. Lijkt het mij een groot Gebod dat men ontbonden heeft.

De Sabbat is een hoofdgebod. Een dag om apart gezet te worden. Niet kopen en verkopen. Hem daarmee eren.

Dit is mijn gedachte daarover. En niet van mijzelf uit maar van God uit.

Het staat in het Woord van God.

Waarom zou God negen Geboden in je hart schrijven?

Denk en lees het allemaal nog maar een keertje goed broertje van mij.

En in het Grote Gebod staat ook, en de profeten.

Wat zegt Daniël 7:25? Dat slaat ook op de Sabbat.

Hee voor straks slaap ze en morgen weer lekker op.

Een fijne Sabbat en de zegen van God.

Met een fijne groet van

Marten Dek.

 

En na dit leven op deze aarde kun je met Hem komen in een geweldige toekomst, waar geen dood en geen verdriet meer is. Dan kun je alles op aarde weerstaan door en met Zijn Kracht.

 

Drie dagen en drie nachten

 

 

@@@@ Ik heb hier heel lang aan gewerkt om te proberen u een andere kant van de drie dagen en drie nachten te laten zien. Ik hoop dat u het helemaal wilt lezen tot mede van uw eigen behoud. Het was ook tot mijn behoud.

En uit alle liefde voor u allen heb, doe ik deze poging.

Mocht er nog een fout in zitten, hoor ik dat graag.

Met vr. gr.
Marten Dek.

Dat God u allen mogen zegenen.

Ja dat wij allen tezamen mogen bidden dat God ons de Waarheid in deze ook laat zien. @@@@

 

==== === ==== ====

 

Lukas 2:30  Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

31  Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:

32  Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.

@@@@ Ik zal trachten de opstanding van Jezus duidelijk te maken. @@@@

 

Math. 26:1  En het is geschied, als Jezus al deze woorden geeindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide:

2  Gij weet, dat na twee dagen het Pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden.

@@@@ Feestdagen werden ook wel Sabbat genoemd. Deze week waren er twee Sabbatten. Dat leest u nog. @@@@

 

18  En Hij zeide: Gaat heen in de stad, tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen.

19  En de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het Pascha.

20  En als het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven.

@@@@ Hier staat nog niet dat het al Pascha was. U kunt het zelf verder lezen.

 

Math. 27:59  En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad.

60  En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.

61  En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.

62  Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeen tot Pilatus,

63  Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan.

64  Beveel dan, dat het graf verzekerd worde tot den derden dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn, dan de eerste.

65  En Pilatus zeide tot henlieden: Gij hebt een wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat.

66  En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.

@@@@ Des anderen daags. Als Jezus op vrijdag het in het graf is gelegd, zou dat dus de wekelijkse Sabbat moeten zijn. Na de voorbereiding. Of wat ik lees is het na de voorbereiding van het Pascha!

 

Math. 28: 1  En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.

@@@@ Het graf was al leeg. @@@@

 

5  Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

6  Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

==== ==== ==== ====

Markus 10:34  En zij zullen Hem bespotten, en Hem geselen, en Hem bespuwen, en Hem doden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.

@@@@ Ook hier weer “Ten derde dag” Maar we moeten ook niet de drie nachten vergeten. Wij geloven toch alles wat Jezus gezegd heeft.???? @@@@

 

 

Markus 14:1  En het Pascha, en het feest der ongehevelde broden was na twee dagen. En de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem met listigheid vangen en doden zouden.

 

14  En zo waar hij ingaat, zegt tot den heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal, daar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal?

17  En als het avond geworden was, kwam Hij met de twaalven.

18  En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u, die met Mij eet, Mij zal verraden.

@@@@ Het Pascha was nog niet begonnen. @@@@

 

65  En sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te bedekken, en met vuisten te slaan, en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem kinnebakslagen.

@@@@ Jezus is niet alleen gekruisigd, maar ook zwaar gemarteld. Dat vergeten wij denk ik, wel vaak. @@@@

 

Markus 15:6  En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden.

13  En zij riepen wederom: Kruis Hem.

14  Doch Pilatus zeide tot hen: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer: Kruis Hem!

@@@@ En bij het daverende feest van de EO roepen de mensen nog steeds om het hardst Barrabas, Barrabas.

Want wij doen nog steeds wat de farrizeeën van ons verwachten.

Ik kan u verzekeren dat ik heel hard Jezus, Jezus riep met tranende ogen. Laten wij dat ook doen als het spektakel weer begint ter glorie van de EO en niet ter glorie voor God. @@@@

 

15  Pilatus nu, willende der schare genoeg doen, heeft hun Bar-abbas losgelaten, en gaf Jezus over, als hij Hem gegeseld had, om gekruist te worden.

16  En de krijgsknechten leidden Hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen;

17  En deden Hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten Hem die op;

18  En begonnen Hem te groeten, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!

19  En sloegen Zijn hoofd met een rietstok, en bespogen Hem, en vallende op de knieen, aanbaden Hem.

20  En als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.

@@@@ Bespot en geslagen. Voor ons dat allemaal verdragen.

En wij willen Zijn Gebod over de Sabbat nog niet eens voldoen. @@@@

 

25  En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem.

26  En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING DER JODEN.

27  En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter, en een aan Zijn linker zijde.

28  En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.

33  En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

34  En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?

38  En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.

39  En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende, dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!

@@@@ Ja, Deze was werkelijk de Zoon van God.

 

Markus 16: 1  En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.

@@@@ Dit was de Sabbat van het Pascha. Zij zalfden Hem dus alsnog. Dit was niet de eerste dag. Want dat zou er dan gestaan hebben. @@@@

 

2  En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;

3  En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?

4  (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.

@@@@ Zij hebben Jezus dus niet op zien staan. @@@@

 

9  En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

@@@@ Opgestaan was, en hier zit tevens de vervalsing. Des morgens vroeg, verscheen Jezus eerst aan, dat was wel op de eerste dag, aan.

En let op, waar was nu de moeder van Jakobus. En waar was Salome???? Zij waren met zijn drieën toen zij Jezus gingen zalven. @@@@

 

Lukas 24: 53  En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.

54  En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.

55  En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.

56  En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.

@@@@ Dit is iets moeilijker, maar zij bereiden specerijen en zalven. Dat zalven zou kunnen betekenen dat zij Jezus nog gingen zalven/balsemen. @@@@

 

Lukas 24:1  En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.

@@@@ Dit is daar weer geheel tegengesteld aan. Hier lees je dat zij Jezus nog moesten zalven. Toch was Jezus al in doeken gehuld. Zonder gezalfd/gebalsemd te zijn???? @@@@

2  En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.

3  En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.

@@@@ Hier is weer duidelijk dat zij Jezus niet op hebben zien staan. Niemand heeft Jezus op zien staan!!!! @@@@

 

4  En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.

5  En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?

6  Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,

7  Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan.

@@@@ Ik wil nogmaals benadrukken dat er ook drie nachten gezegd zijn door Jezus. @@@@

 

==== ==== ==== ====

 

Joh, 2:18  De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?

19  Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.

20  De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?

21  Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams.

 

Joh. 18: 28  Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis. En het was ‘s morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het pascha eten mochten.

31  Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden.

@@@@ Maar een ander mag je dus wel iemand laten doden. Net als de Joden een ander wel mogen laten werken. @@@@

39  Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het pascha een loslate. Wilt gij dan, dat ik u den Koning der Joden loslate?

@@@@ Was het al Pascha???? @@@@

40  Zij dan riepen allen wederom, zeggende: Niet Dezen, maar Bar-abbas! En Bar-abbas was een moordenaar.

@@@@ Zullen wij als de EO weer met het spektakel begint, Jezus, Jezus, roepen???? @@@@

 

Joh. 19: 1  Toen nam Pilatus dan Jezus, en geselde Hem.

2  En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om;

Joh. 19:14  En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!

15  Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis Hem! Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, dan den keizer.

@@@@ En hadden zij geen gelijk met de keizer. Keizer Constantijn!!!! De keizer die Gods Wetten heeft veranderd???? Daniël 7:25. Was dit al een vooruitblik???? @@@@

 

16  Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg.

17  En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;

18  Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.

31  De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.

@@@@ Deze Sabbat was groot!!!! Waarom? Omdat het Pascha was waarop elk jaar het ongeschonden lammetje geofferd moest worden, en nu het Grote Lam Jezus die voor ons is gestorven opdat zij die Hem gehoorzaam zijn mogen leven.!!!! @@@@

 

32  De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist was;

33  Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet.

34  Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.

35  En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt.

36  Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden.

@@@@ Zo is alles waar wat de Bijbel zegt. Oomk dat Jezus zegt dat Hij Heer is van de Sabbat en dat de Sabbat voor de mens is gemaakt. @@@@

 

39  En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden gewichts.

40  Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven.

41  En er was in de plaats, waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest.

42  Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.

@@@@ Het was dus al in de nacht zo te zien. Dat moet als velen die de zondag eren, wel op Sabbat geweest zijn. Of was het tussen het Pascha en de wekelijkse Sabbat in???? @@@@

 

Johannes 20:1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen.

5  En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in.

6  Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.

7  En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold.

 

@@@@ Ook hier weer heeft niemand Jezus op zien staan. En ook hier weer waren de andere Maria er niet bij en ook Salome niet.

Persoonlijk en dat hoeft niemand het met mij eens te zijn, is Jezus met Pascha gestorven aan het Kruis, daarna gezalfd en in het graf gelegd. En aangezien Jezus al opgestaan was op de eerst dag, is het voor mij de meest aannemelijke dag de Sabbat.

Maar ik heb nog een vast bewijs van dat Jezus in het midden van de week is gestorven voor ons. @@@@

 

Daniël 9:26  En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

27  En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

@@@@ In de helft van de week is Jezus aan het Kruis gehangen. @@@@

 

==== ==== ==== ====

 

@@@@ Ik heb mijn uiterste best gedaan om als leek dit zo uit Gods Woord op te schrijven. Ik hoop dat u het wilt zien om de eerste dag als een leugen te bestempelen.

U heeft hierdoor als echt gelovige nog recht op behoudenis door Jezus heen.

Vele valse leraren hebben u en mij om de tuin geleid en zijn er in geslaagd voor velen.
Het is mij gelukt met de Zegen van God, om te ontwaren, wat de Waarheid is en waarom de Sabbat een teken is, voor allen, die in Hem zeggen te geloven.

 

Ik wens u alle zegen van God toe in deze.

Met vr. gr.

Marten Dek.